Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 6. 4. 2020

Rada kraje

85/7464 6. 4. 2020
1. schvaluje

program schůze rady kraje, konané dne 6. 4. 2020

Rada kraje

85/7465 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu pana Jana Krkošky a pana Jiřího Navrátila, MBA, o ověření zápisu z 84. schůze rady kraje, konané dne 23. 3. 2020

85/7465 6. 4. 2020
2. volí

ověřovatele zápisu z 85. schůze rady kraje, konané dne 6. 4. 2020:

-      MUDr. Martina Gebauera

-      Ing. Jakuba Unucku, MBA

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 75/6656 ze dne 25.11.2019

č. 75/6655 ze dne 25.11.2019

85/7466 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

informaci představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., o postupu a podmínkách implementace Strategických cílů rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019–2030,
a to za rok 2019

85/7466 6. 4. 2020
2. bere na vědomí

informaci představenstva společnosti Letiště Ostrava, a.s., o postupu a podmínkách implementace Generelu rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava 2019–2030, a to za rok 2019

Rada kraje

85/7467 6. 4. 2020
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Rekonstrukce atletického oválu (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace)“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

85/7467 6. 4. 2020
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce atletického oválu (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace)“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

85/7467 6. 4. 2020
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce atletického oválu (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace)“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

85/7467 6. 4. 2020
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce atletického oválu (Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace)“, a to:

členové:
Mgr. Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
PaedDr. Libor Lenčo, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Ivana Chlumecká, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Šárka Kadlecová, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
Ing. Petra Kaláčová, odbor školství, mládeže a sportu
Ing. Jiří Dokoupil, odbor investiční a majetkový
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

85/7468 6. 4. 2020
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na dodávky s názvem „Komplexní realizace expozic lesnictví s využitím zobrazovacích technologií AR a VR v prostorách zámku Bruntál a Kosárna Karlovice“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele

85/7468 6. 4. 2020
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Komplexní realizace expozic lesnictví s využitím zobrazovacích technologií AR a VR v prostorách zámku Bruntál a Kosárna Karlovice“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

85/7468 6. 4. 2020
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Komplexní realizace expozic lesnictví s využitím zobrazovacích technologií AR a VR v prostorách zámku Bruntál a Kosárna Karlovice“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

85/7468 6. 4. 2020
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Komplexní realizace expozic lesnictví s využitím zobrazovacích technologií AR a VR v prostorách zámku Bruntál a Kosárna Karlovice“, a to:

členové:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Karin Veselá, odbor kultury a památkové péče
Ing. Tomáš Vašica, odbor informatiky
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu


náhradníci:
Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Dominika Martincová, odbor kultury a památkové péče
Ing. Iva Durczoková, odbor podpory korporátního řízení a kontroly
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Petr Papřok, odbor kultury a památkové péče
Ing. Jiří Hošek, odbor informatiky
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/6502 ze dne 21.10.2019

č. 82/7348 ze dne 2.3.2020

85/7469 6. 4. 2020
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit otevřené nadlimitní zadávací řízení na dodávky s názvem "Jednotný systém evidence sbírek muzejní povahy“, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/7422 ze dne 23.3.2020

85/7470 6. 4. 2020
1. rozhodla

zrušit usnesení rady kraje č. 84/7422 ze dne 23. 3. 2020 o zahájení zadávacího řízení s názvem „Zhotovení projektové dokumentace, výkon IČ, koordinátora BOZP a AD stavby „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava a navazujících provozních ploch““

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 73/6580 ze dne 4.11.2019

85/7471 6. 4. 2020
1. rozhodla

v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zrušit otevřené nadlimitní zadávací řízení na služby s názvem "PD, autorský dozor, koordinátor BOZP a inženýrská činnost stavby "Přístavba Domu umění – Galerie 21. století““, z důvodů uvedených v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 70/6374 ze dne 24.9.2019

85/7472 6. 4. 2020
1. rozhodla

vyloučit z další účasti v otevřeném nadlimitním řízení pro veřejnou zakázku na služby s názvem „Vzdělávací kurzy pro pracovníky služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci klíčové aktivity 1 „Rozvoj profesionálních dovedností pracovníků““ níže uvedené účastníky (pro všechny části veřejné zakázky), kteří předložili nabídku pod pořadovým číslem:

2.       ACCON human resources management, s.r.o.
Šmeralova 170/31, 170 00 Praha 7-Bubeneč
IČO: 27208371

3.       Everesta, s.r.o.
Mimoňská 3223, 470 00 Česká Lípa
IČO: 25014650

85/7472 6. 4. 2020
2. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 až 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Vzdělávací kurzy pro pracovníky služeb pro osoby s duševním onemocněním v rámci klíčové aktivity 1 „Rozvoj profesionálních dovedností pracovníků““ účastníka:

pro část 1 veřejné zakázky

EDUCO CENTRUM s.r.o.
Revoluční 955/45, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem
IČO: 26869250

za cenu nejvýše přípustnou 1.823.248 Kč bez DPH

pro část 2 veřejné zakázky

EDUCO CENTRUM s.r.o.
Revoluční 955/45, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem
IČO: 26869250

za cenu nejvýše přípustnou 2.967.130 Kč bez DPH

pro část 3 veřejné zakázky
EDUCO CENTRUM s.r.o.
Revoluční 955/45, 794 01 Krnov-Pod Bezručovým vrchem
IČO: 26869250

za cenu nejvýše přípustnou 3.284.424 Kč bez DPH

Rada kraje

85/7473 6. 4. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Stavební úpravy učeben ve školách v Havířově a Frýdku-Místku II"

85/7473 6. 4. 2020
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

pro 1. část: Stavební úpravy přírodovědných učeben Havířov-Šumbark:

R.E.V.I.S. s.r.o.
se sídlem: 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 25374478

za cenu nejvýše přípustnou 338 640,45 Kč bez DPH

pro 2. část: Stavební úpravy učebny fyziky Frýdek-Místek:

R.E.V.I.S. s.r.o.
se sídlem: 28. října 1639, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 25374478

za cenu nejvýše přípustnou 152 754,14 Kč bez DPH

Rada kraje

85/7474 6. 4. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Poskytování služeb odborného posuzovatele reálných odbytových cen“

85/7474 6. 4. 2020
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

FLAGRO a.s.

se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 28644344

za cenu nejvýše přípustnou 1.060.000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

85/7475 6. 4. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Přeložka SEK s názvem „VPIC Frýdek-Místek, ul. Palkovická“ v rámci stavby „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek – Místek“

85/7475 6. 4. 2020
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem

CETIN a.s.
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063

za cenu nejvýše přípustnou 2.123.214 Kč (nepodléhá DPH)

Rada kraje

85/7476 6. 4. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Ediční plán na rok 2020

85/7476 6. 4. 2020
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Agentura Orange s.r.o.
Maxe Švabinského 2239, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 26856425

za cenu nejvýše přípustnou 571.300 Kč bez DPH

Rada kraje

85/7477 6. 4. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Dodávka dílů k sestavení nákladního automobilu v rámci projektu Škola staví náklaďák II“

85/7477 6. 4. 2020
2. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka dílů k sestavení nákladního automobilu v rámci projektu Škola staví náklaďák II“

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7167 ze dne 10.2.2020

č. 80/7166 ze dne 10.2.2020

85/7478 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

výsledky Burzovního shromáždění ze dne 5. 3. 2020 při obchodování elektrické energie a zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno

85/7478 6. 4. 2020
2. rozhodla

na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 5. 3. 2020 při obchodování elektrické energie na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvýhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky elektrické energie pro Moravskoslezský kraj, jím zřizované příspěvkové organizace, jím založené obchodní společnosti, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace a pro TROJHALÍ KAROLINA, zájmové sdružení právnických osob, se společností:

V hladině nízkého napětí

Pražská plynárenská, a.s.
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
IČO: 60193492 

za jednotkovou cenu 1.320 Kč bez DPH/MWh

V hladině vysokého napětí  

Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o.
se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 03866289   

za jednotkovou cenu 1.306 Kč bez DPH/MWh

85/7478 6. 4. 2020
3. rozhodla

na základě výsledků Burzovního shromáždění ze dne 5. 3. 2020 při obchodování zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky zemního plynu pro organizace zřizované Moravskoslezským krajem a obchodní společnosti založené Moravskoslezským krajem, dále pro statutární město Frýdek-Místek a jím zřizované příspěvkové organizace a jím založené obchodní společnosti, město Bílovec a jím zřizované příspěvkové organizace a město Klimkovice a jím zřizované příspěvkové organizace, se společností

Pražská plynárenská, a.s.
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00
IČO: 60193492

pro kategorii maloodběr za jednotkovou cenu 444 Kč bez DPH/MWh 

pro kategorii středoodběr (velkoodběr) za jednotkovou cenu 428 Kč bez DPH/MWh

Rada kraje

85/7479 6. 4. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Workshopy se vzdělávacím zážitkovým programem na středních školách "Podpora duše II" II.“

85/7479 6. 4. 2020
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

ZAHRADA 2000 z. s.
se sídlem: Na Mýtince 32, Bukovice, 790 01 Jeseník
IČO: 64988309

za cenu nejvýše přípustnou 285.600 Kč (neplátce DPH)

Rada kraje

85/7480 6. 4. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Management zvláště chráněných území MSK“

85/7480 6. 4. 2020
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

pro 1. část veřejné zakázky – Hořina:

Tadeáš Spitzer
se sídlem č.p. 249, 75603 Halenkov
IČO: 05823951

za nejvýše přípustnou cenu 189 870 Kč (subjekt není plátcem DPH)

pro 2. část veřejné zakázky – Jakartovice:

Tadeáš Spitzer
se sídlem č.p. 249, 75603 Halenkov
IČO: 05823951

za nejvýše přípustnou cenu 35 850 Kč (subjekt není plátcem DPH)

pro 3. část veřejné zakázky – Jilešovice – Děhylov:

Mgr. David Honěk
se sídlem: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov
IČO: 67333958

za nejvýše přípustnou cenu 89 586 Kč bez DPH

pro 4. část veřejné zakázky – Kamenec:

ZO ČSOP MYRICARIA
se sídlem č.p. 369, 739 51 Dobrá
IČO: 49591452

za nejvýše přípustnou cenu 48 000 Kč (subjekt není plátcem DPH)

pro 5. část veřejné zakázky – Kamenná:

Tadeáš Spitzer
se sídlem: č.p. 249, 75603 Halenkov
IČO: 05823951

za nejvýše přípustnou cenu 48 840 Kč (subjekt není plátcem DPH)

pro 6. část veřejné zakázky – Koutské a Zábřežské louky:

Mgr. David Honěk
se sídlem: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov
IČO: 67333958

za nejvýše přípustnou cenu 356 400 Kč bez DPH

pro 8. část veřejné zakázky – Novodvorský močál:

Tadeáš Spitzer
se sídlem: č.p. 249, 75603 Halenkov
IČO: 05823951

za nejvýše přípustnou cenu 48 870 Kč (subjekt není plátcem DPH)

pro 9. část veřejné zakázky – Pod hukvaldskou oborou:

Mgr. David Honěk
se sídlem: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov
IČO: 67333958

za nejvýše přípustnou cenu 11 100 Kč bez DPH

pro 10. část veřejné zakázky – Pod hájenkou Kyčera:

Tadeáš Spitzer
se sídlem: č.p. 249, 75603 Halenkov
IČO: 05823951

za nejvýše přípustnou cenu 68 400 Kč (subjekt není plátcem DPH)

pro 11. část veřejné zakázky – Svinec:

Mgr. David Honěk
se sídlem: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov
IČO: 67333958

za nejvýše přípustnou cenu 241 800 Kč bez DPH

pro 12. část veřejné zakázky – Štěpán:

Mgr. David Honěk
se sídlem: Ke Koupališti 143/3, 747 94, Děhylov
IČO: 67333958

za nejvýše přípustnou cenu 427 650 Kč bez DPH

pro 13. část veřejné zakázky – Velké Doly:

SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o.
se sídlem Třinec - Dolní Lištná 10, PSČ 73961
IČO: 27762688

za nejvýše přípustnou cenu 40 950 Kč bez DPH

85/7480 6. 4. 2020
3. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení, a to v části 7. část – Meandry Lučiny

Rada kraje

85/7481 6. 4. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup ochranných filtrů“

85/7481 6. 4. 2020
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

Dräger Safety s.r.o.
se sídlem Obchodní 124, 251 01 Čestlice
IČO: 26700778

za cenu nejvýše přípustnou 734.000 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 81/7276 ze dne 17.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

85/7482 6. 4. 2020
1. rozhodla

uzavřít se společností NET4GAS, s.r.o., IČO 27260364, dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci č. 00453/2020/KH dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

85/7483 6. 4. 2020
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 29. 2. 2020 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

85/7483 6. 4. 2020
2. stanoví

u usnesení č. 72/6533 bod 3. ze dne 21. 10. 2019 termín další kontroly plnění na květen 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6128 ze dne 27.8.2019

85/7484 6. 4. 2020
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo ev. číslo 05400/2019/KŘ ze dne 17. 9. 2019 se společností VARREA s.r.o., IČO 06989985, v rámci projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/6503 ze dne 21. 10. 2019

85/7485 6. 4. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 08020/2019/KPP ze dne 5. 12. 2019 na realizaci interiéru včetně upevnění, montáže a instalace dodávaného mobiliáře a s tím souvisejících prací v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice muzea Těšínska“ se společností INVISTA Craft s.r.o., se sídlem 4. května 870, 755 01 Vsetín, IČO 47973749, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

85/7486 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle příloh č. 1, 4, 7 předloženého materiálu

85/7486 6. 4. 2020
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Římskokatolické farnosti Strahovice, IČO 47810343, na realizaci projektu „Kompletní výměna všech vstupních (hlavních a bočních) dveří kostela Sv. Augustina ve Strahovicích“ ve výši 177.600 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

85/7486 6. 4. 2020
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Římskokatolické farnosti Kunčice pod Ondřejníkem, IČO 45235481, na realizaci projektu „Lavice pro kostel sv. Maří Magdalény v Kunčicích pod Ondřejníkem“ ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 10. 9. 2019 do 24. 7. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

85/7486 6. 4. 2020
4. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Římskokatolické farnosti Ostrava - Hrušov, IČO 45210462, na realizaci projektu „Oprava střechy kostela sv. Františka a Viktora včetně následného vymalování jeho interiéru“ ve výši 200.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

85/7486 6. 4. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5229 -

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

o

577,6 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

577,6 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 71/6447 ze dne 7. 10. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

85/7487 6. 4. 2020
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. 06777/2019/KPP z dne 24. 10. 2019 se společností AS Parking s.r.o., IČO 25532961, v rámci projektu „Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7487 6. 4. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

12,45 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

 

pol. 6121 -

Budovy, haly a stavby

o

11,23 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

1,22 tis. Kč

Rada kraje

85/7488 6. 4. 2020
1. rozhodla

o neupotřebitelnosti dlouhodobého nehmotného majetku Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7488 6. 4. 2020
2. rozhodla

vyřadit a následně archivovat dlouhodobý nehmotný majetek Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

85/7489 6. 4. 2020
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1č. 2 tohoto usnesení

85/7489 6. 4. 2020
2. rozhodla

a.    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b.    uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

85/7489 6. 4. 2020
3. souhlasí

se zřízením věcných břemen k nemovitostem ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

85/7489 6. 4. 2020
4. souhlasí

s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene dle bodu 3. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

Rada kraje

85/7490 6. 4. 2020
1. rozhodla

předat organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, k hospodaření movitý majetek, uvedený v příloze č. 1 a příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

85/7491 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

žádost Milana Rajchla, IČO 16630483, ve věci poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu eJantarová cesta 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7491 6. 4. 2020
2. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Milanu Rajchlovi, IČO 16630483, s odůvodněním dle předloženého materiálu

85/7491 6. 4. 2020
3. bere na vědomí

žádost FERROVIA OSTRAVA, s.r.o., o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na pořádání workshopu SMART TRAFFIC Ostrava 2020, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

85/7491 6. 4. 2020
4. rozhodla

neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti FERROVIA OSTRAVA, s.r.o., IČO 25396978, s odůvodněním dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

85/7492 6. 4. 2020
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2293 -

Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

1.900 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.000 tis. Kč

Celkem

o

2.900 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2251 -

Letiště

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

1.900 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.000 tis. Kč

Celkem

o

2.900 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/7438 ze dne 23.3.2020

85/7493 6. 4. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1535 ze dne 25.6.2015

č. 7/710 ze dne 14.3.2018

č. 10/1093 ze dne 13.12.2018

85/7494 6. 4. 2020
1. rozhodla

uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „Rekonstrukce silnice II/477 Frýdek-Místek – Lískovec“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a vykonavatelem autorského dozoru, kterým je společnost UDI MORAVA s.r.o., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25893076, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7494 6. 4. 2020
2. rozhodla

uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Těšínská II. etapa“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a vykonavatelem autorského dozoru, kterým je společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 42767377, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7494 6. 4. 2020
3. rozhodla

uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek-Místek“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a vykonavatelem autorského dozoru, kterým je společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 42767377, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7494 6. 4. 2020
4. rozhodla

uzavřít trojstrannou dohodu o převedení veškerých práv a povinností souvisejících s výkonem autorského dozoru v rámci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Klimkovice – Polanka nad Odrou – Stará Bělá“, mezi Moravskoslezským krajem, Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a vykonavatelem autorského dozoru, kterým je společnost SHB, akciová společnost, se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 25324365, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

85/7495 6. 4. 2020
1. rozhodla

a)    záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00534188, a to:

část pozemku parc. č. 482/2 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 6182-4/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 482/230 ostatní plocha o výměře 147 m2,

pozemek parc. č. 482/224 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek

b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

85/7496 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

žádost statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, o převod částí pozemku parc. č. 1951/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Místek, obec Frýdek‑Místek, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

85/7496 6. 4. 2020
2. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, IČO 13644301, a to:

části pozemku parc. č. 1951/1 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 5014 – 58/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 10. 07. 2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 1951/22 ostatní plocha o výměře 35 m2, pozemek parc. č. 1951/23 ostatní plocha o výměře 320 m2 a pozemek parc. č. 1951/24 ostatní plocha o výměře 7 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek

Rada kraje

85/7497 6. 4. 2020
1. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1127/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 11129/26 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/27 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1129/28 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Sedlnice,

a

pozemek parc. č. 1331/7 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1332/21 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1332/22 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1336/6 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1339/39 orná půda,

pozemek parc. č. 1340/94 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1340/95 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1340/97 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1356/26 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 1366/14 orná půda,

pozemek parc. č. 1366/15 orná půda,

pozemek parc. č. 1429/3 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1441/4 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1505/1 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Mošnov

b)     při prodeji nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2668 ze dne 6.2.2018

85/7498 6. 4. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 03523/2018/IM ze dne 29. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 na realizaci stavby „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“, se zhotovitelem stavby – společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 60838744, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

85/7498 6. 4. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

 

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

7.630,00 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

 

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

7.630,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje        

č. 79/7107 ze dne 27. 1. 2020

85/7499 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

žádost společnosti Letiště Ostrava, a.s., 742 51 Mošnov č.p. 401, IČO 26827719, o změnu splatnosti splátek nájemného za rok 2020 plynoucích ze Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi krajem a společností Letiště Ostrava, a.s.

85/7499 6. 4. 2020
2. souhlasí

se změnou splatnosti splátek nájemného za rok 2020 plynoucích ze Smlouvy o nájmu podniku Letiště Ostrava – Mošnov ev. č. 0671/2004/POR ze dne 28. 6. 2004, ve znění pozdějších dodatků, a to na 30. 11. 2020, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/7113 ze dne 27. 1. 2020

85/7500 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

žádost pana **********, o prodej části pozemku parc. č. 1532/9 ostatní plocha, v k. ú. Ráj, obec Karviná, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

85/7500 6. 4. 2020
2. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 1532/9 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3744 – 206/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 05. 12. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1532/23 ostatní plocha o výměře 70 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

vše v k. ú. Ráj, obec Karviná

b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení.

85/7500 6. 4. 2020
3. bere na vědomí

žádost pana **********, o prodej části pozemku parc. č. 1928/2 ostatní plocha v k. ú. Stará Rudná, obec Rudná pod Pradědem, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

85/7500 6. 4. 2020
4. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava - Přívoz, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 1928/2 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č.  389 - 63/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 5. 12. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1928/16 ostatní plocha o výměře 82 m2,  

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Stará Rudná, obec Rudná pod Pradědem

b)     při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

85/7500 6. 4. 2020
5. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 79/7113 ze dne 27. 1. 2020 následovně:

v bodě 6. usnesení vypustit text:

pozemek parc. č. st. 38/8 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Leskovec nad Moravicí

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

85/7501 6. 4. 2020
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5137 -  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

21,79 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5137 -  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

2.993,16 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  5137 -  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

2.136,00 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5137 -  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

5.600,00 tis. Kč

celkem

o

10.750,95 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

77.098,59 tis. Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

17.818,00 tis.  Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

20.270,49 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.700,00 tis. Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

6.711,00 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galérií

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

11.628,00 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

3.872,00 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

5.000,00 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

26.779,27 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

139.470,00 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

21.700,00 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

600,00 tis. Kč.

celkem

o

332.647,35 tis. Kč

a

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

42.700,00 tis. Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

163.201,35 tis. Kč

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

72.479,45 tis. Kč

a

snižují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

88.627,84 tis. Kč

a

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

17.449,17 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

Pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3,00 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galérií

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

22,45 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

 

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

45,98 tis. Kč

Celkem

o

68,43 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

138.863,16 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/6335 ze dne 10.9.2019

85/7502 6. 4. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k dohodě o narovnání ke smlouvě o dílo evid. č. 02883/2017/IM ze dne 3. 8. 2017 na realizaci stavby „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ se zhotovitelem, kterým je společnost

STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ 158 00 Praha 5
IČO: 60838744

dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/7104 ze dne 27.1.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

85/7503 6. 4. 2020
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace, IČO 00100536, o částku 1.000.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Těšínské divadlo - Malá scéna" s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

85/7503 6. 4. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3311 -

Divadelní činnost

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

    

 1.000 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1114 ze dne 30.5.2017

č. 31/2693 ze dne 6.2.2018

č. 39/3427 ze dne 29.5.2018

č. 68/6171 ze dne 27.8.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/266 ze dne 15.6.2017

85/7504 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010894, ze dne 12. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006260 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010894, ze dne 3. 3. 2020, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

85/7504 6. 4. 2020
2. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316010859, ze dne 20. 12. 2017, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Energetické úspory v Dětském domově v Lichnově“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006285 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010859, ze dne 8. 11.  2019, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu a dále na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316010859, ze dne 5. 2. 2020, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

85/7504 6. 4. 2020
3. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011158, ze dne 26. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1 a) Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ A MŠ v Karviné“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006473 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316011158, ze dne 11. 11.  2019, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu

85/7504 6. 4. 2020
4. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011170, ze dne 27. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1 b) Energetické úspory v areálu Dětského domova SRDCE a SŠ, ZŠ A MŠ v Karviné“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006474 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316011170, ze dne 11. 11.  2019, které je přílohou č. 5 předloženého materiálu

85/7504 6. 4. 2020
5. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011239, ze dne 17. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1 a) Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006564 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316011239, ze dne 29. 1.  2020, které je přílohou č. 6 předloženého materiálu

85/7504 6. 4. 2020
6. bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316011205, ze dne 25. 4. 2018, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „5.1 b) Energetické úspory ve Střední škole v Bohumíně“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006565 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316011205, ze dne 3. 12.  2019, které je přílohou č. 7 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/7104 ze dne 27.1.2020

85/7505 6. 4. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení studie, aktualizace projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru evid. č. 00514/2019/IM ze dne 5. 3. 2019 týkající se stavby „Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny“ pro organizaci Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace se zhotovitelem, kterým je společnost

Kuba & Pilař architekti s.r.o.
se sídlem: Kopečná 387/58, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 27738027

dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6121 ze dne 27.8.2019

85/7506 6. 4. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 07351/2019/IM ze dne 24. 10. 2019 na realizaci stavby „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 27800466, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/7113 ze dne 27. 1. 2020

85/7507 6. 4. 2020
1. rozhodla

zrušit bod 2. usnesení rady kraje č. 79/7113 ze dne 27. 1. 2020

85/7507 6. 4. 2020
2. bere na vědomí

žádost státního podniku Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021 o převod části pozemku parc. č. 56 ostatní plocha a pozemků parc. č. 1625 ostatní plocha a parc. č. 1626 ostatní plocha, vše v k. ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

85/7507 6. 4. 2020
3. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 56 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 742-224/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 6. 11. 2019 a nově označenou jako pozemek parc. č. 56/3 ostatní plocha, o výměře 432 m2,

pozemek parc. č. 1625 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1626 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Loučky u Zátoru, obec Zátor

Rada kraje

85/7508 6. 4. 2020
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „SO 401 Veřejné osvětlení, ul. Jurečkova na pozemcích parc. č. 375/1, 384/1 a 386 v k. ú. Moravská Ostrava“ na části pozemku parc. č. 375/1 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle předloženého materiálu

85/7508 6. 4. 2020
2. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Frenštát p. R., vedení NN z NJ_6057, NNK“ IV-12-8006955/VB20“ na částech pozemků parc. č. st. 1499 a parc. č. st. 1500, oba zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, dle předloženého materiálu

85/7508 6. 4. 2020
3. rozhodla

a)    zřídit věcné břemeno – služebnost:

k částem pozemků parc. č. st. 1499 a parc. č. st. 1500, oba zastavěná plocha a nádvoří,

v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659,

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, IČO 24729035,

spočívající v právu:

-     umístit, provozovat, opravovat, udržovat a odstraňovat na částech služebných pozemků kabelové vedení,

na dobu neurčitou,

v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene,

za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene, která bude tvořena cenou práva odpovídajícího věcnému břemeni stanovenou znaleckým posudkem dle zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejméně však za cenu 10.000 Kč, a náklady vynaloženými na zpracování znaleckého posudku (bez DPH), to vše navýšené o DPH v zákonné výši, přičemž podkladem pro vypracování znaleckého posudku o ocenění práva odpovídajícího věcnému břemeni bude geometrický plán s vyznačeným rozsahem věcného břemene, včetně šíře ochranného pásma stanovené příslušným zákonem v platném znění,

oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje

85/7509 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

žádost společnosti ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO 24729035, o odkoupení pozemku parc. č. st. 2351 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7509 6. 4. 2020
2. rozhodla

a)    záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Mariánská 252, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00576441, a to:

pozemek parc. č. st. 2351 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm

b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodu 2 písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

85/7510 6. 4. 2020
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2293 -

Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

199,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2251 -

Letiště

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

 o

199,50 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

61/5455 ze dne 30. 4. 2019

85/7511 6. 4. 2020
1. rozhodla

uzavřít dohodu o narovnání č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 02062/2017/KŘ ze dne 30. 5. 2017 na realizaci stavby „Integrované výjezdové centrum Český Těšín“ se společností Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Rada kraje

85/7512 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, 741 01 Nový Jičín, IČO 25886207, o schválení dodatku č. 11 ke smlouvě o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011 k zahájení stavebních úprav odstavných ploch pro vozidla nemocnice v Novém Jičíně, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

85/7512 6. 4. 2020
2. souhlasí

s realizací akce „Stavební úpravy odstavných ploch pro vozidla nemocnice v Novém Jičíně“ dle předloženého materiálu

85/7512 6. 4. 2020
3. rozhodla

uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě o nájmu podniku ev. č. 02262/2011/ZDR ze dne 26. 9. 2011, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/216 ze dne 22.12.2016

85/7513 6. 4. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 00002/2017/KŘ ze dne 10. 1. 2017 v rámci akce „Objekt výjezdové základny ZZS v Novém Jičíně“ se společností KOHL architekti s.r.o., IČO 28597931, se sídlem 28. října 960/178, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/7447 ze dne 23.3.2020

85/7514 6. 4. 2020
1. rozhodla

změnit usnesení rady kraje č. 84/7447 bod 1. ze dne 23. 3. 2020 tak, že před slova „dle důvodové zprávy předloženého materiálu“ se doplňují slova „dle předložených obchodních podmínek a“

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/7414 ze dne 2.3.2020

č. 84/7444 ze dne 23.3.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

85/7515 6. 4. 2020
1. rozhodla

nabýt ze státního rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtu kraje na rok 2020 finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč na pokrytí prvotních nákladů na akce a nezbytná opatření přijatá Moravskoslezským krajem v rámci řešení krizové situace v souvislosti se šířením koronaviru COVID-19 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7515 6. 4. 2020
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky v rozpočtu kraje na rok 2020 na akci „Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID-19“ o 12.201,7 tis. Kč

85/7515 6. 4. 2020
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, ve výši 6.500.000 Kč s účelovým určením na nákup zdravotnických prostředků v rámci akce „Opatření proti šíření nákazy koronavirem COVID–19 – příspěvkové organizace kraje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle předloženého materiálu

85/7515 6. 4. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

o

10.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 5213 -

Krizová opatření

pol. 2112 -

Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)

o

2.201,70 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 5219 -

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

8.210,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5213 -

Krizová opatření

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

3.701,70 tis. Kč

pol. 5164 -

Nájemné

o

500,00 tis. Kč

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

3.000,00 tis. Kč

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

13.210,00 tis. Kč

Celkem

o

20.411,70 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/7104 ze dne 27.1.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

85/7516 6. 4. 2020
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

85/7516 6. 4. 2020
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

85/7516 6. 4. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

19.348 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.700 tis. Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

460 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.296 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

850 tis. Kč

na § 3127 -

Střední školy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.500 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.450 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

420 tis. Kč

Celkem

o

14.676 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.122 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

550 tis. Kč

Celkem

o

4.672 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 66/5978 ze dne 16. 7. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

85/7517 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

žádost organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7517 6. 4. 2020
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, o částku 366.500 Kč účelově určenou na optimalizační procesy a činnosti, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

85/7517 6. 4. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901-

Rezervy kapitálových výdajů

o

366,5 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

366,5 tis. Kč

Rada kraje

85/7518 6. 4. 2020
1. souhlasí

s uzavřením Dohody o převzetí dluhu mezi „Věřitelem“ Nemocnicí ve Frýdku‑Místku, příspěvkovou organizací, IČO 00534188 a „Přejímatelem“ Nemocnicí s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, uzavřenou v souladu s § 1888 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dle podmínek definovaných v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

85/7519 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

žádost organizace Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s., IČO 22606904, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7519 6. 4. 2020
2. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 organizace Školící a Výcvikové Centrum Asklépios z.s., IČO 22606904, ve výši 198.000 Kč na realizaci projektu „AEDproživot, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

85/7520 6. 4. 2020
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na dodávku – „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. - Dodávka a instalace magnetické rezonance, včetně pozáručního servisu po dobu 8 let“ organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

85/7520 6. 4. 2020
2. souhlasí

s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na stavbu – „Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o. - Realizace novostavby objektu pro umístění přístrojů magnetické rezonance a CT“ organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

85/7520 6. 4. 2020
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, ve výši 25.000 tis. Kč účelově určený na realizaci akci „Magnetická rezonance“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

85/7520 6. 4. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

25.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

25.000 tis. Kč

85/7520 6. 4. 2020
5. doporučuje

řediteli Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896

jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Kamilu Onysko, pověřenou vedením oddělení řízení organizací a zdravotní péče
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

85/7521 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, o poskytnutí finančních prostředků, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7521 6. 4. 2020
2. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 810.700 Kč na zakoupení plicního ventilátoru v rámci akce „Pořízení zdravotnických přístrojů“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1100 ze dne 13. 12. 2018

č. 13/1566 ze dne 12. 9. 2019

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

85/7522 6. 4. 2020
1. souhlasí

s vyhlášením podlimitní veřejné zakázky na realizaci stavby a dodávku mobiliáře s názvem – „Rekonstrukce psychiatrie v Nemocnici s poliklinikou Havířov, p. o.“ organizací Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

85/7522 6. 4. 2020
2. doporučuje

řediteli Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČO 00844896

jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:
MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje
Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:
Ing. Kamilu Onysko, pověřenou vedením oddělení řízení organizací a zdravotní péče
Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní správy

85/7522 6. 4. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

dlouhodobé financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

22.500 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6451 -

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

22.500 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019

85/7523 6. 4. 2020
1. rozhodla

změnit v bodě 5. usnesení č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019 termín z „20. 4. 2020“ na „1. 6. 2020“

85/7523 6. 4. 2020
2. rozhodla

změnit v bodě 6. usnesení č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019 termín z „6. 4. 2020“ na „1. 6. 2020“

85/7523 6. 4. 2020
3. rozhodla

změnit v bodě 7. usnesení č. 77/7019 ze dne 16. 12. 2019 termín z „6. 4. 2020“ na „1. 6. 2020“

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

85/7524 6. 4. 2020
1. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy

85/7524 6. 4. 2020
2. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

85/7524 6. 4. 2020
3. rozhodla

zrušit své rozhodnutí poskytnout dotaci v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadateli uvedenému v příloze č. 9 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

85/7524 6. 4. 2020
4. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

85/7524 6. 4. 2020
5. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 5 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 3, 6 až 8 předloženého materiálu

85/7524 6. 4. 2020
6. bere na vědomí

žádosti o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017
a 10. 4. 2019, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

85/7524 6. 4. 2020
7. rozhodla

uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 11 dohodu o narovnání nebo dodatek ke smlouvám o poskytnutí dotace dle příloh č. 12 a 14 předloženého materiálu

85/7524 6. 4. 2020
8. bere na vědomí

informaci o odstoupení žadatelů od realizace dílčího projektu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne
10. 4. 2019 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/4932 ze dne 29. 1. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

85/7525 6. 4. 2020
1.

uzavřít dohodu o narovnání k objednávce ev. č. 0215/2019/RRC/O ze dne 29. 1. 2019, na realizaci dílčích aktivit Regionálního rozvoje v roce 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4613 ze dne 27.11.2018

č. 52/4744 ze dne 11.12.2018

č. 68/6214 ze dne 27.8.2019

č. 75/6778 ze dne 25.11.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

č. 13/1591 ze dne 12.9.2019

85/7526 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

informaci o konání zasedání Výkonné rady a Shromáždění členů spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava dle přílohy č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

85/7526 6. 4. 2020
2. zmocňuje

prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, jako zastupitelstvem kraje delegovaného člena Výkonné rady a Shromáždění členů spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., případně náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho jako náhradníka, k jednání na Výkonné radě spolku a na Shromáždění členů a k hlasování v jednotlivých bodech programu zasedání dle svého uvážení a v souladu se zájmy Moravskoslezského kraje

85/7526 6. 4. 2020
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu stanov spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

85/7526 6. 4. 2020
4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 4. 6. 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

č. 4/319 ze dne 15.6.2017

č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

85/7527 6. 4. 2020
1. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu za podmínky uvolnění nebo navýšení finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

85/7527 6. 4. 2020
2. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

85/7527 6. 4. 2020
3. rozhodla

zrušit své rozhodnutí poskytnout dotaci v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadateli uvedenému v příloze č. 4 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

85/7527 6. 4. 2020
4. bere na vědomí

žádost o změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

85/7527 6. 4. 2020
5. rozhodla

schválit změnu typu zdroje tepla a uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 6 dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

85/7527 6. 4. 2020
6. bere na vědomí

žádost o udělení výjimky při dokládání fotodokumentace likvidace původního kotle v rámci závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ vyhlášeného dne 29. 6. 2017,
dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

85/7527 6. 4. 2020
7. rozhodla

uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 9 dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

85/7527 6. 4. 2020
8. bere na vědomí

informaci o úmrtí žadatele uvedeného v příloze č. 11 předloženého materiálu

85/7527 6. 4. 2020
9. rozhodla

uzavřít s novým příjemcem uvedeným v příloze č. 11 předloženého materiálu dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/5689 ze dne 28. 5. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1596 ze dne 12.9.2019

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

85/7528 6. 4. 2020
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 11.467.716,00 Kč na financování projektu „Žít normálně“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0016001 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-51/2020, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

85/7528 6. 4. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

na § 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

4.587,10 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

377,09 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

800,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

2.700,01 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

10,00 tis. Kč

pol.  5179 -

Ostatní nákupy jinde nezařazené

o

700,00 tis. Kč

Celkem

4.587,10 tis. Kč

85/7528 6. 4. 2020
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 6.741.460,00 Kč na financování projektu „Naplňování protidrogové politiky Moravskoslezského kraje“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0./15_007/0016010 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-49/2020, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 2 předloženého materiálu

85/7528 6. 4. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

 

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

na § 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

2.561,76 tis. Kč

 

a

 

zvyšují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

2,00 tis. Kč

Pol.  5164 -

Nájemné

o

200,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

400,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

1.419,76 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

500,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

40,00 tis. Kč

Celkem

2.561,76 tis. Kč

85/7528 6. 4. 2020
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 11.482.432,64 Kč na financování projektu „Podpora transformace zařízení pro děti do tří let v Moravskoslezském kraji“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015998 za podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-50/2020, vydaného Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

85/7528 6. 4. 2020
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol.  4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

4.592,99 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

40,00 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

40,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

100,00 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

4.302,99 tis. Kč

pol.  5173 -

Cestovné

o

60,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

50,00 tis. Kč

Celkem

4.592,99 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

85/7529 6. 4. 2020
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 26.250 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

85/7529 6. 4. 2020
2. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky z rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 26.250 Kč

85/7529 6. 4. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

 o

26.250 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5811 -

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

 o

26.250 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 21/1913 ze dne 26. 9. 2017

85/7530 6. 4. 2020
1. bere na vědomí

písemnou zprávu obsahující hodnocení plnění závazků vyplývajících z Dohody směřující k omezení zatížení životního prostředí uzavřené mezi Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí, právnickou osobou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., a Moravskoslezským krajem za kalendářní rok 2019 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7230 ze dne 10.2.2020

85/7531 6. 4. 2020
1. jmenuje

konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa ředitelů organizací v oblasti školství uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení

85/7531 6. 4. 2020
2. rozhodla

přizvat zástupce města Kopřivnice jako odborníka s hlasem poradním ke druhým jednáním konkurzních komisí uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení

Rada kraje

85/7532 6. 4. 2020
1. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na nemovitém majetku kraje, a to v budově č. p. 2089, část obce Frýdek, občanská vybavenost, která je součástí  pozemku parc. č. 5263/25 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, která je ve vlastnictví kraje a předána k hospodaření organizaci Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, se sídlem Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, a to na stavební akci „Stavební úpravy a oprava SOŠ FM, p.o.“, dle předloženého materiálu

85/7532 6. 4. 2020
2. souhlasí

85/7532 6. 4. 2020
3.

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na nemovitém majetku kraje, a to budově č. p. 117, 380, část obce Město Albrechtice, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1380 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Město Albrechtice, obec Město Albrechtice a předaná k hospodaření organizaci Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, Nemocniční 117/11, Město Albrechtice 793 95, IČO 0100307, a to na stavební akci „Oprava vstupního schodiště“

85/7532 6. 4. 2020
4. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce školní kuchyně“ na nemovité věci kraje, a to v budově čp. 1119/12, část obce Poruba, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 1512 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Poruba–-sever, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 1119/12, Ostrava-Poruba, IČO 00845329, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

85/7533 6. 4. 2020
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelových dotací v odvětví školství na rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020 v Moravskoslezském kraji“ ve výši 3.521.000 Kč, na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží, dle předloženého materiálu

85/7533 6. 4. 2020
2. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené krajem s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680, ve výši 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7533 6. 4. 2020
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené krajem s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace, IČO 62331680, o částku 195.000 Kč s účelovým určením na zabezpečení soutěží žáků základních uměleckých škol dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7533 6. 4. 2020
4. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na zabezpečení okresních a krajských kol předmětových, uměleckých, sportovních a ostatních soutěží dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi:

a.    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, ve výši 600.000 Kč

b.    Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČO 75105993, ve výši 224.000 Kč

c.    Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace,
IČO 75089157, ve výši 145.000 Kč

d.    Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČO 75079356, ve výši 150.000 Kč

e.    Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČO 72071397, ve výši 150.000 Kč

f.     Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 08385891, ve výši 2.057.000 Kč

85/7533 6. 4. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 - 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery
ze státního rozpočtu

o

3.521,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5336 - 

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

195,00 tis. Kč

pol. 5339 - 

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

3.326,00 tis. Kč

Celkem

3.521,00 tis. Kč

Rada kraje

85/7534 6. 4. 2020
1. souhlasí

s termíny a místy zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

85/7535 6. 4. 2020
1. souhlasí

s předložením investičního projektu „Studentský start-up pro 21. století jako podpora samostatné tvůrčí činnosti středoškolské mládeže“ zpracovaného organizací Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, na základě výzvy k předkládání projektů v rámci grantového programu The Velux Foundation soukromé nadace a způsobem zajištění jeho financování dle předloženého materiálu

85/7535 6. 4. 2020
2. souhlasí

s provedením stavebních úprav na základě čl. IX, bodu 2. 6. zřizovací listiny ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na nemovité věci, která je ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek, IČO 00601381, v souvislosti s realizací projektu „Studentský start-up pro 21. století jako podpora samostatné tvůrčí činnosti středoškolské mládeže“, a to v budově bez čp/če, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 161/2 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, dle předloženého materiálu

Rada kraje

85/7536 6. 4. 2020
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na:

a)    individuální projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 1.195.224 Kč

b)   dotaci Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2020 ve výši 104.664 Kč

c)    rozvojový program „Excelence středních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“ ve výši 2.106.300 Kč

 dle předloženého materiálu

85/7536 6. 4. 2020
2. schvaluje


zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace, IČO 00844985, o částku 1.195.224 Kč s účelovým určením na realizaci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání „Šablony II - SZŠ Karviná“ (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016775) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

85/7536 6. 4. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.195.225 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3127 -

Střední školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.195.225 Kč

85/7536 6. 4. 2020
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, s účelovým určením na dotační program „Podpora rozvoje dvojjazyčného vzdělávání na středních školách v ČR na rok 2020“ ve výši 104.664 Kč, s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

85/7536 6. 4. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

104.664 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

104.664 Kč

 

85/7536 6. 4. 2020
6. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Excelence středních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

85/7536 6. 4. 2020
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na rozvojový program „Excelence středních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

85/7536 6. 4. 2020
8. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci v odvětví školství zřízené obcí Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, IČO 69987181, ve výši 34.000 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Excelence středních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

85/7536 6. 4. 2020
9. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci soukromé škole Jazykové a humanitní GYMNÁZIUM PRIGO, s.r.o., Ostrava - Mariánské Hory, IČO 25364723, ve výši 4.250 Kč s účelovým určením na rozvojový program „Excelence středních škol - hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2018/2019“ s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

85/7536 6. 4. 2020
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

2.106.300 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

4.250 Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.424.005 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

34.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

340.595 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

17.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

286.450 Kč

Celkem

2.106.300 Kč

85/7536 6. 4. 2020
11. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500.000 Kč (bez DPH) na akci „Rekonstrukce elektroinstalace objektu 306 – II. etapa“ na nemovité věci kraje, a to v budově čp. 1112, část obce Vítkovice, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 177/8, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava, předané k hospodaření organizaci Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, se sídlem Moravská 964/2, PSČ 703 00, IČO 14451093, dle předloženého materiálu

 

Rada kraje

85/7537 6. 4. 2020
1. souhlasí

se zápisem změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 37/3248 ze dne 24.4.2018

85/7538 6. 4. 2020
1. souhlasí

s postupem přípravy Krajské sítě sociálních služeb na léta 2021 - 2023 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/6101 ze dne 30.7.2019

č. 68/6288 ze dne 27.8.2019

č. 72/6557 ze dne 21.10.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

č. 15/1790 ze dne 5.3.2020

85/7539 6. 4. 2020
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 253.259,80 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „NaNovo a kvalitně“, realizovaného organizací Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, dle předloženého materiálu

85/7539 6. 4. 2020
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 253.259,80 Kč, organizaci Domov NaNovo, příspěvková organizace, IČO 48804860, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03516/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „NaNovo a kvalitně“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007691

85/7539 6. 4. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

253.260 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

253.260 Kč

85/7539 6. 4. 2020
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 225.500,83 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Aktivní život – cesta k normalitě“, realizovaného organizací Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, dle předloženého materiálu

85/7539 6. 4. 2020
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03515/2014/SOC, o částku 225.500,83 Kč, s účelovým určením na projekt „Aktivní život – cesta k normalitě“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/071/0007717

85/7539 6. 4. 2020
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

225.501 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

225.501 Kč

85/7539 6. 4. 2020
7. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 300.447 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Rozvoj procesů kvality v Síriu, příspěvkové organizaci“, realizovaného organizací Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, dle předloženého materiálu

85/7539 6. 4. 2020
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“, organizaci Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03515/2014/SOC, o částku 300.447 Kč, s účelovým určením na projekt „Rozvoj procesů kvality v Síriu, příspěvkové organizaci“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/098/0015326

85/7539 6. 4. 2020
9. rozhodla

poskytnout odměnu Mgr. Soně Lichovníkové, ředitelce organizace Sírius, příspěvková organizace, IČO 71197036, dle předloženého materiálu

85/7539 6. 4. 2020
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

300.447 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

300.447 Kč

85/7539 6. 4. 2020
11. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost ve výši 924.711 Kč do rozpočtu kraje na financování projektu „Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, p.o.“, realizovaného organizací Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, dle předloženého materiálu

85/7539 6. 4. 2020
12. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ ve výši 461.130 Kč a zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ o částku 463.581 Kč, organizaci Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03522/2014/SOC, s účelovým určením na projekt „Komplexní přístup ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb ve Fontána, p.o.“ realizovaný v rámci Operačního programu Zaměstnanost, dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace číslo OPZ/2.2/098/0015349

85/7539 6. 4. 2020
13. rozhodla

poskytnout odměnu Bc. Petrovi Surovkovi, řediteli organizace Fontána, příspěvková organizace, IČO 71197044, dle předloženého materiálu

85/7539 6. 4. 2020
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

463.581 Kč

a

zvyšují

investiční přijaté transfery

pol. 4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

461.130 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

463.581 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6356 -

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

461.130 Kč

85/7539 6. 4. 2020
15. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

 

pol. 5223 -

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

o

32.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

 o

 32.000 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

85/7540 6. 4. 2020
1. rozhodla

nabýt ze státního rozpočtu z kapitoly 304 – Úřad vlády České republiky do rozpočtu kraje na rok 2020 finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč na zabezpečení pozice a činnosti krajského koordinátora pro romské záležitosti dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

85/7540 6. 4. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

400,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4342 -

Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

 283,12 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

70,21 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

25,48 tis. Kč

pol. 5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

1,19 tis. Kč

pol. 5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

8,00 tis. Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

12,00 tis. Kč

Celkem

o

400,00 tis. Kč

85/7540 6. 4. 2020
3. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 o 283,12 tis. Kč z 361.349,48 tis. Kč na 361.632,60 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.