Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 87/6411 ze dne 22. 1. 2024

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4613 ze dne 27.11.2018

č. 23/1499 ze dne 9.8.2021

č. 38/2599 ze dne 28.2.2022

č. 51/3630 ze dne 29.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

č. 13/1591 ze dne 12.9.2019

č. 16/1952 ze dne 4.6.2020

č. 5/429 ze dne 16.9.2021

č. 7/656 ze dne 16.3.2022

č. 8/768 ze dne 16.6.2022

č. 9/895 ze dne 15.9.2022

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

87/6411 22. 1. 2024
1. bere na vědomí

žádost spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, o mimořádný členský příspěvek ve výši 2.070.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

87/6411 22. 1. 2024
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout mimořádný členský příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava, ve výši 2.070.000 Kč, na pomoc při identifikaci a řešení problémů v ocelářství v MSK se zvláštním zaměřením na situaci ve společnosti Liberty Ostrava a.s., a uzavřít s tímto subjektem Dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

87/6411 22. 1. 2024
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2024 na akci „Služby Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s.“ o 2.070.000 Kč

87/6411 22. 1. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

2.070 tis. Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

o

2.070 tis. Kč

87/6411 22. 1. 2024
5. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 3. 2024

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.