Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 87/6421 ze dne 22. 1. 2024

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/6361 ze dne 8.1.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

87/6421 22. 1. 2024
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

      2 162 032 150 Kč

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

480 821 205 Kč

a

snižuje

financování

pol. 8117 -

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy

o

50 000 000 Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2115 -

Úspora energie a  obnovitelné zdroje

o

           5 374 620 Kč

na § 2118 -

Energie jiná než elektrická

o

           1 102 850 Kč

na § 2125 -

Podpora podnikání a  inovací

o

         88 990 654 Kč

na § 2141 -

Vnitřní obchod

o

              169 640 Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

         12 521 140 Kč

na § 2212 -

Silnice

o

         11 225 630 Kč

na § 2219 -

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

o

              260 200 Kč

na § 2251 -

Letiště

o

           5 312 100 Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

o

      110 536 340 Kč

na § 2294 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní

o

         85 805 960 Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v  dopravě

o

           3 898 520 Kč

na § 2321 -

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

o

              729 400 Kč

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

o

         10 000 000 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

           1 080 000 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

           2 828 000 Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

o

           1 239 740 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

o

           2 000 000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

           2 656 610 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

o

              887 660 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

              100 000 Kč

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

o

              500 000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

         21 192 230 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

         11 847 800 Kč

na § 3313 -

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

o

              825 000 Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a  galerií

o

           9 438 980 Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

              4 580 940 Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

         50 094 400 Kč

na § 3326 -

Pořízení, zachování a  obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

              399 500 Kč

na § 3341 -

Rozhlas a televize

o

              431 920 Kč

na § 3349 -

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

o

              879 270 Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

         30 558 920 Kč

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

         17 916 480 Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

           2 973 420 Kč

na § 3635 -

Územní plánování

o

         11 361 400 Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

           1 855 140 Kč

na § 3639 -

Komunální služby a  územní rozvoj jinde nezařazené

o

         19 685 860 Kč

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

         29 712 698 Kč

na § 3719 -

Ostatní činnosti k  ochraně ovzduší

o

           1 890 730 Kč

na § 3742 -

Chráněné části přírody

o

              664 370 Kč

na § 3744 -

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

o

              186 260 Kč

na § 3749 -

Ostatní činnosti k  ochraně přírody a krajiny

o

           1 500 000 Kč

na § 3769 -

Ostatní správa v  ochraně životního prostředí

o

         13 782 075 Kč

na § 3792 -

Ekologická výchova a  osvěta

o

                 46 200 Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

                 85 660 Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

                 11 000 Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

           4 300 240 Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

         14 442 790 Kč

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

o

              232 190 Kč

na § 5213 -

Krizová opatření

o

                   4 720 Kč

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

o

           1 300 000 Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

o

                 44 140 Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

         13 836 680 Kč

Celkem běžné výdaje

o

613 300 077 Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2125 -

Podpora podnikání a  inovací

o

         14 509 346 Kč

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

              856 200 Kč

na § 2212 -

Silnice

o

      205 577 500 Kč

na § 2251 -

Letiště

o

      145 745 130 Kč

na § 2321 -

Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly

o

              529 500 Kč

na § 2369 -

Ostatní správa ve vodním hospodářství

o

           3 388 000 Kč

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

o

         42 365 000 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

         21 312 070 Kč

na § 3121 -

Gymnázia

o

         92 551 030 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

o

         21 522 980 Kč

na § 3124 -

Střední školy a  konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

o

              724 000 Kč

na § 3125 -

Střediska praktického vyučování a školní hospodářství

o

              779 870 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

o

           2 000 000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

o

         89 491 870 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

o

           8 207 770 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

o

              575 440 Kč

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

o

              835 100 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

o

         11 367 160 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

o

           6 675 550 Kč

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

         11 140 730 Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a  galerií

o

         15 238 540 Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

o

         21 340 680 Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

         30 526 960 Kč

na § 3326 -

Pořízení, zachování a  obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

      100 000 000 Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

o

      238 630 230 Kč

na § 3526 -

Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

o

           8 000 000 Kč

na § 3533 -

Zdravotnická záchranná služba

o

         67 650 460 Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

o

           3 248 100 Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

         59 507 560 Kč

na § 3639 -

Komunální služby a  územní rozvoj jinde nezařazené

o

         26 599 400 Kč

na § 3713 -

Změny technologií vytápění

o

      402 655 152 Kč

na § 4324 -

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

o

           2 490 450 Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

         67 597 820 Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

           1 342 760 Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

      206 491 720 Kč

na § 5212 -

Ochrana obyvatelstva

o

           1 305 370 Kč

na § 5512 -

Požární ochrana - dobrovolná část

o

         31 684 000 Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

o

         15 089 830 Kč

Celkem kapitálové výdaje

o

1 979 553 278 Kč

87/6421 22. 1. 2024
2.

87/6421 22. 1. 2024
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování            

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

86 994 710 Kč

a

zvyšují 

běžné výdaje – třída 5            

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

           30 000 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

     3 035 000 Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

         265 000 Kč

Celkem běžné výdaje

o

3 330 000 Kč

a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6           

na § 2143 -

Cestovní ruch

o

   16 301 930 Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v  dopravě

   20 000 000 Kč

na § 3113 -

Základní školy

     3 000 000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

     5 000 000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

         396 280 Kč

na § 3141 -

Školní stravování

     9 000 000 Kč

na § 3231 -

Základní umělecké školy

         181 500 Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

     2 665 000 Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

     5 920 000 Kč

na § 3714 -

Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů a plynů poškozujících ozónovou vrstvu

   17 200 000 Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

     4 000 000 Kč

Celkem kapitálové výdaje

o

83 664 710 Kč

87/6421 22. 1. 2024
4. schvaluje

závazné ukazatele a úpravy závazných ukazatelů na rok 2024 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

87/6421 22. 1. 2024
5. rozhodla

zvýšit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2024 o 22.149,22 tis. Kč z 424.940,03 tis. Kč na 447.089,25 tis. Kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.