Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 88/6487 ze dne 5. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

88/6487 5. 2. 2024
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí daru paní **********, narozené **********, bytem **********, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

88/6487 5. 2. 2024
2. rozhodla

poskytnout finanční dar **********, narozené ********** bytem **********, ve výši 20.000 Kč a uzavřít s ní darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

88/6487 5. 2. 2024
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Mimořádné dary v důsledku nepříznivých životních a jiných situací“ o částku 20.000 Kč

88/6487 5. 2. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

o

20 tis. Kč

88/6487 5. 2. 2024
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace organizace Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, na projekt „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

88/6487 5. 2. 2024
6. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2024 organizaci Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje, p.s., IČO 02253968, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Organizátorské, informační a reprezentační činnosti KRS MSK“, vzniklých od 2. 1. 2024 do 31. 12. 2024 a uhrazených do 15. 1. 2025 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.