Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 89/6531 ze dne 19. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

89/6531 19. 2. 2024
1. bere na vědomí

informaci o připojení Moravskoslezského kraje k Hydrogen Valleys S3 Partnership dle předloženého materiálu

89/6531 19. 2. 2024
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o připojení Moravskoslezského kraje k Hydrogen Valleys S3 Partnership dle předloženého materiálu

89/6531 19. 2. 2024
3. bere na vědomí

žádost subjektu Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s., IČO 17464781, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, o jeho pověření Moravskoslezským krajem jako určenou regionální platformu pro koordinaci konceptu „Vodíkového údolí Moravskoslezského kraje“ dle předloženého materiálu

89/6531 19. 2. 2024
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

pověřit subjekt Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s., IČO 17464781, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava jako určenou regionální platformu pro koordinaci konceptu „Vodíkového údolí Moravskoslezského kraje“ dle předloženého materiálu

89/6531 19. 2. 2024
5. bere na vědomí

žádost subjektu Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s., IČO 17464781, se sídlem 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava o poskytnutí mimořádného členského příspěvku dle předloženého materiálu

89/6531 19. 2. 2024
6. doporučuje

rozhodnout poskytnout mimořádný členský příspěvek subjektu Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s. z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2024 ve výši 883.000 Kč

89/6531 19. 2. 2024
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazek Moravskoslezského kraje ve výši 883.000 Kč ročně na období let 2025 – 2028, za účelem úhrady mimořádného členského příspěvku spolku Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s. dle předloženého materiálu

89/6531 19. 2. 2024
8. rozhodla

zvýšit akci rozpočtu „Rozvoj vodíkových technologií“ o částku 883.000 Kč

89/6531 19. 2. 2024
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

883 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5           

na § 2118

Energie jiná než elektrická

o

883 tis. Kč

89/6531 19. 2. 2024
10. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 2. a návrhy dle bodů 4., 6. a 7. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA

Termín: 7. 3. 2024

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.