Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 89/6584 ze dne 19. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6066 ze dne 20.11.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

89/6584 19. 2. 2024
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 dle přílohy č. 1, 4, 5 a 7 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

89/6584 19. 2. 2024
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

89/6584 19. 2. 2024
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 a 6 předloženého materiálu

89/6584 19. 2. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje – třída 6

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

4.233,84 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 3636 -

Územní rozvoj

o

4.233,84 tis. Kč

89/6584 19. 2. 2024
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 5.023.940 Kč

89/6584 19. 2. 2024
6. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1., 2., 3. a 5. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 3. 2024

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.