Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 89/6592 ze dne 19. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

č. 9/885 ze dne 15.9.2022

89/6592 19. 2. 2024
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace ********** dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/6592 19. 2. 2024
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Razová, IČO 00296287, ve výši 2.000.000 Kč, maximálně však ve výši 3,03 % celkových uznatelných nákladů spojených s realizací projektu „Kanalizace a ČOV Razová“, s časovou použitelností od 1.4.2024 do 1.9.2025, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

89/6592 19. 2. 2024
3. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu „Individuální dotace – Podpora vodohospodářských projektů“ o 1.000.000 Kč v odvětví životního prostředí

89/6592 19. 2. 2024
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol.  8115 -

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účet kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu Operace státních finančních aktiv

o

1.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje - třída 6

na § 2399 -

Podpora vodohospodářských projektů

o

1.000 tis. Kč

89/6592 19. 2. 2024
5. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Razová“ obci Razová, IČO 00296287, ve výši 1.000.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2025

89/6592 19. 2. 2024
6. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534, na projekt „Nákup pozemků pro přípravu realizace projektu EDEN SILESIA“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

89/6592 19. 2. 2024
7. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 9/885 ze dne 15.9.2022

89/6592 19. 2. 2024
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Karviná, IČO 00297534, ve výši 42.500.000 Kč na projekt „Nákup pozemků pro přípravu realizace projektu EDEN SILESIA“, s časovou použitelností od 1.3.2024 do 15.10.2025, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu, a uzavřít smlouvu s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

89/6592 19. 2. 2024
9. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodů 1. a 6. a návrhy bodů 2., 5., 7. a 8. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 3. 2024

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.