Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 89/6621 ze dne 19. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/5836 dne 9. 10. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

89/6621 19. 2. 2024
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2024“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2024“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VIII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2024“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle předloženého materiálu

89/6621 19. 2. 2024
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám fyzických osob

o

230,2 tis. Kč

Celkem

o

 230,2 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství 

o

80,0 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

o

115,9 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

o

34,3 tis. Kč

Celkem

o

230,2 tis. Kč

89/6621 19. 2. 2024
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 7. 3. 2024

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.