Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 89/6623 ze dne 19. 2. 2024

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/5702 ze dne 4.9.2023

č. 87/6429 ze dne 22.1.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1295 ze dne 8.6.2023

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

89/6623 19. 2. 2024
1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace pro rok 2024 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

89/6623 19. 2. 2024
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2025, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2025, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2024 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2025, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2024 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

d)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli DZR Pohoda, z. ú., IČO 07174357, s odůvodněním dle předloženého materiálu

89/6623 19. 2. 2024
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím dle přílohy č. 5 předloženého materiálu s termínem podání závěrečného vyúčtování vyrovnávací platby do 30. 6. 2025

89/6623 19. 2. 2024
4. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu z kapitoly 313 – Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2024 do rozpočtu kraje ve výši 2.985.510.000 Kč na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2024“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

89/6623 19. 2. 2024
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

8.091 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 4359 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

o

2.722.324 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

o

74.380 tis. Kč

na § 4344 -

Sociální rehabilitace

o

53.825 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

o

683.771 tis. Kč

na § 4351 -

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

o

337.939 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

o

153.138 tis. Kč

na § 4355 -

Týdenní stacionáře

o

4.028 tis. Kč

na § 4356 -

Denní stacionáře a centra denních služeb

o

121.446 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

o

800.362 tis. Kč

na § 4358 -

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

o

41.622 tis. Kč

na § 4371 -

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

o

87.879 tis. Kč

na § 4372 -

Krizová pomoc

o

18.309 tis. Kč

na § 4373 -

Domy na půl cesty

o

4.246 tis. Kč

na § 4374 -

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

o

112.890 tis. Kč

na § 4375 -

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

o

73.000 tis. Kč

na § 4376 -

Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra

o

23.569 tis. Kč

na § 4377 -

Sociálně terapeutické dílny

o

26.276 tis. Kč

na § 4378 -

Terénní programy

o

70.959 tis. Kč

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

o

42.776 tis. Kč

Celkem

o

2.730.415 tis. Kč

89/6623 19. 2. 2024
6. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit doporučení dle bodů 1. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 7. 3. 2024

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.