Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 24. 4. 2014

Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  9/708     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Bc. Vlastimila Kupky a Mgr. Petra Jurase o ověření zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 2. 2014
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  9/709     24. 4. 2014
1. volí

ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva kraje, konaného dne 24. 4. 2014: Ing. Ctibor Vajda Ing. Jiří Carbol
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  9/710     24. 4. 2014
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 24. 4. 2014 ve složení: RSDr. Karel Kuboš – předseda Ing. Jan Wolf Mgr. Jaroslav Stolařík Ing. David Sventek, MBA Jiří Navrátil
Zastupitelstvo kraje
  (č. usnesení)
  9/711     24. 4. 2014
1. schvaluje

program 9. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 24. 4. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3000 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/712     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o skončení 5letého funkčního období předsedy představenstva obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, Ing. Pavla Schneidera, ke dni 22. dubna 2014
  9/712     24. 4. 2014
2. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na odvolání členů představenstva: a) Ing. Michaely Bachoríkové, b) Ing. Michala Holubce, ke dni 24. 4. 2014
  9/712     24. 4. 2014
3. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Letiště Mošnov č. p. 401, 742 51 Mošnov, IČ 26827719, návrh na volbu členů představenstva: a) Ing. Pavla Schneidera, b) Ing. Michaely Bachoríkové, c) Ing. Michala Holubce, na 5leté funkční období počínající dnem 25. 4. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 39/2909 ze dne 25. 3. 2014
  (č. usnesení)
  9/713     24. 4. 2014
1. rozhodlo

podat návrh na volbu člena dozorčí rady zastupujícího Moravskoslezský kraj valné hromadě obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., IČ 28564111, a to JUDr. Aleše Sovy, DiS., právníka odboru životního prostředí a zemědělství
  9/713     24. 4. 2014
2. bere na vědomí

v souvislosti s návrhem JUDr. Aleše Sovy, DiS., za člena dozorčí rady obchodní společnosti KIC Odpady, a.s., podle bodu 1) tohoto usnesení, že je u něj dána překážka tohoto členství podle § 38l odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“), protože byl v období ode dne 5. 9. 1998 do dne 2. 12. 1999 členem úvěrové komise I. Družstevní záložny, IČ 64610055, na kterou byl s účinky ode dne 20. 12. 2000 prohlášen konkurs a dosud neuplynuly tři roky ode dne usnesení o zrušení tohoto konkursu po splnění rozvrhového usnesení, přičemž tato překážka podle § 38l odst. 5 obchodního zákoníku odpadne, bude-li dotyčný zvolen za člena dozorčí rady dané společnosti se souhlasem dvou třetin hlasů akcionářů společnosti přítomných na valné hromadě společnosti a obeznámených s uvedenou překážkou
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2952 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/714     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

Zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/714     24. 4. 2014
2. oceňuje

práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 39/2945 ze dne 25. 3. 2014
  (č. usnesení)
  9/715     24. 4. 2014
1. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let 1.1 paní Janu Adamik, místo pobytu ********** navrženou panem Mgr. Radimem Miklasem (ODS), členem zastupitelstva kraje 1.2 pana Mgr. Jiřího Salvu, místo pobytu ********** navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2961 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/716     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

předběžnou informaci o hospodaření Moravskoslezského kraje za rok 2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2962 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/717     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 k 25. 3. 2014 b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 25. 3. 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2970 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/718     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

Analýzu rozpočtových možností Moravskoslezského kraje v letech 2014 – 2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 38/2818 ze dne 11. 3. 2014
             č. 39/2884 ze dne 25. 3. 2014
             č. 40/2963 ze dne 8. 4. 2014
             č. 42/3066 ze dne 24. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/653 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  9/719     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o došlých peticích adresovaných orgánům kraje za období od 11. 2. 2014 do 22. 4. 2014, vč. informace o vyřízených peticích adresovaných orgánům kraje za období od 13. 2. 2014 do 7. 4. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 39/2882 ze dne 25. 3. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  9/720     24. 4. 2014
1. rozhodlo

poskytnout individuální účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení péče o válečné hroby vybraným obcím Moravskoslezského kraje s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  k usnesení rady kraje č. 39/2883 ze dne 25. 3. 2014
  (č. usnesení)
  9/721     24. 4. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 5.950.000,- Kč na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto usnesení
  9/721     24. 4. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.000.000,- Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 39/2887 ze dne 25. 3. 2014
  (č. usnesení)
  9/722     24. 4. 2014
1. rozhodlo

darovat 150 kusů mobilních odvlhčovačů v majetku kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 10/2 ze dne 12. 2. 2001
                  č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  k usnesení rady kraje č. 40/2966 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/723     24. 4. 2014
1. rozhodlo

uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje pro rok 2014 ve výši 700 tis. Kč Asociaci krajů České republiky, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, IČ 70933146, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
                  č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014
  k usnesení rady kraje č. 40/2967 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/724     24. 4. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Horské službě ČR, o.p.s., IČ 27467759, v celkové výši 300 tis. Kč na nákup záchranného materiálu, speciálního zdravotního materiálu, horolezeckého materiálu a kancelářské techniky s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 dle předloženého materiálu, z toho: a) pro Oblast Beskydy, Ondřejnická 896, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, ve výši 200 tis. Kč b) pro Oblast Jeseníky, Domašov č. 76, 790 85, Domašov ve výši 100 tis. Kč, dle předloženého materiálu
  9/724     24. 4. 2014
2. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014 rozdělení dotace z „z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.000 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 5.000 tis. Kč, České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na pořízení ochranných výstrojních součástek, technických a komunikačních prostředků a na pořízení vozidla včetně vybavení pro oddělení dálniční policie“ na „z toho neinvestiční dotaci ve výši 200 tis. Kč a investiční dotaci ve výši 5.800 tis. Kč České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, na pořízení ochranných výstrojních součástek, technických a komunikačních prostředků a na pořízení vozidel včetně vybavení“, dle předloženého materiálu
  9/724     24. 4. 2014
3. rozhodlo

změnit v bodě 7) usnesení č. 8/650 ze dne 27. 2. 2014 termín použití dotace z „od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014“ na „od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2014“, dle předloženého materiálu
  9/724     24. 4. 2014
4. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci ve výši 130 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, k úhradě uznatelných nákladů akce „Den policie, bezpečnostních a integrovaných složek s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
  9/724     24. 4. 2014
5. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci ve výši 70 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČ 75151502, k úhradě uznatelných nákladů akce „Mezinárodní mistrovství policejních zásahových jednotek“ s termínem použití v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 39/2918 ze dne 25. 3. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  9/725     24. 4. 2014
1. rozhodlo

poskytnout Krajské radě seniorů Moravskoslezského kraje, IČ 02253968, neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje ve výši 300 tis. Kč, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Aktivity seniorů MS kraje v roce 2014“, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2954 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/726     24. 4. 2014
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2014 – VI. etapa“, poř. č. 23/2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3050 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
příloha č. 5 k materiálu změněna usnesením č. 11/909 ze dne 11. 9. 2014
příloha č. 5 k materiálu změněna usnesením č. 14/1253 ze dne 7. 5. 2015
bod 2) změněn usnesením č. 14/1253 ze dne 7. 5. 2015
  9/727     24. 4. 2014
1. rozhodlo

a) koupit z vlastnictví společnosti RPG RE Land, s.r.o., Gregorova 2582/3, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 27769143, do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu, v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, za kupní cenu 212 Kč/m² a za podmínek dle předloženého materiálu b) uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle přílohy č. 4 předloženého materiálu c) svěřit rozhodování o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle bodu 1 písm. b) tohoto usnesení za podmínek uvedených v čl. 5.3.1, 5.3.2 a 5.3.3 této smlouvy radě kraje
  9/727     24. 4. 2014
2. rozhodlo

a) nabýt darem z vlastnictví statutárního města Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát, IČ 00297534, do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 5 předloženého materiálu, v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, za podmínek dle předloženého materiálu b) uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  9/727     24. 4. 2014
3. rozhodlo

a) spolufinancovat akci „Strategická průmyslová zóna Nad Barborou“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje minimálně ve výši 25 % celkových uznatelných nákladů akce, tj. z celkové předpokládané výše 1.000.000 tis. Kč, v letech 2014–2016, za podmínky registrace projektu do Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR b) spolufinancovat akci „Strategická průmyslová zóna Nad Barborou“ z rozpočtu Moravskoslezského kraje v případě neuznatelných nákladů akce v letech 2014–2016, minimálně ve výši 196.000 tis. Kč
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 41/3056 ze dne 14. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/728     24. 4. 2014
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Silnice 2015 – 7 staveb“, poř. č. 73/2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 41/3057 ze dne 14. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/729     24. 4. 2014
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/647 Ostrava, ul. Mariánskohorská, 2. etapa“, poř. č. 72/2014, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 41/3061 ze dne 14. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/730     24. 4. 2014
1. zakládá

obchodní společnost Moravian–Silesian Tourism, s.r.o, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
  9/730     24. 4. 2014
2. schvaluje

Zakladatelskou listinu obchodní společnosti Moravian–Silesian Tourism, s.r.o, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/730     24. 4. 2014
3. volí

jednatele obchodní společnosti Moravian–Silesian Tourism, s.r.o, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava: Mgr. Martin Radvan, LL.M.
  9/730     24. 4. 2014
4. volí

tyto členy dozorčí rady obchodní společnosti Moravian–Silesian Tourism, s.r.o, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava: Ing. Ivan Strachoň doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. Jiří Navrátil
  9/730     24. 4. 2014
5. rozhodlo

podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 1 mil. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Moravian–Silesian Tourism, s.r.o, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 39/2899 ze dne 25. 3. 2014
  (č. usnesení)
  9/731     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2012/2013 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2974 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/732     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČ 47813083, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  9/732     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2974 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/733     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace, IČ 00602086, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  9/733     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2974 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/734     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 14451093, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  9/734     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 16 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2974 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/735     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace, IČ 13644327, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  9/735     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 19 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 36/2709 ze dne 17. 2. 2014
             č. 36/2710 ze dne 17. 2. 2014
             č. 40/2977 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 8/667 ze dne 27. 2. 2014
                  č. 8/668 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  9/736     24. 4. 2014
1. rozhodlo

změnit v příloze č. 1 usnesení č. 8/667 zastupitelstva kraje ze dne 27. 2. 2014 název a časové použití projektu příjemce Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o., IČ 25838857, podpořeného v rámci dotačního programu Moravskoslezský kraj podporuje Ostravu – Evropské město sportu 2014 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  9/736     24. 4. 2014
2. rozhodlo

změnit v příloze č. 1 usnesení č. 8/668 zastupitelstva kraje ze dne 27. 2. 2014 podíl požadované dotace na plánovaných nákladech/výdajích v % příjemce Taneční studio Vítkovice o.s., IČ 61988804, podpořeného v rámci dotačního programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2014 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/330 ze dne 20. 6. 2013
  k usnesení rady kraje č. 40/2980 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/737     24. 4. 2014
1. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje k zajištění financování investiční části projektu realizovaného na základě Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem k projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na období do 31. 12. 2014 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení
  9/737     24. 4. 2014
2. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc příspěvkové organizaci Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace, IČ 00602141, ve výši 3.000.000 Kč k zajištění financování neinvestičních výdajů projektu „SPŠ Vítkovice – Moderní škola pro moderní výuku 2“ realizovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost prooritní osy Počáteční vzdělávání
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2981 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/545 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  9/738     24. 4. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje příjemcům: a) Sdružení sportovních klubů VÍTKOVICE, IČ 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním mezinárodního atletického mítinku „ZLATÁ TRETRA“; finanční prostředky jsou určeny na technické zajištění a přípravu mítinku, dopravu účastníků, tiskové konference, pronájmy, ozvučení, materiálové zajištění, ubytování a stravování při zajištění přípravy mítinku, odměny technické čety, tlumočníků, zabezpečení televizního signálu včetně rozvodů, pronájem televizních monitorů, zabezpečení internetového provozu a telefonních linek, zabezpečení náhradního el. zdroje, instalaci a provoz tiskového střediska, činnost bezpečnostní agentury, náklady spojené s dopingovou kontrolou, fotodokumentací, propagací a reklamou a zajištění fyzioterapeutické a lékařské péče s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014 b) Moravská sportovní a.s., IČ 28355237, ve výši 2.000.000 Kč na organizací semifinálového utkání Světové skupiny Fed Cupu ČR – Itálie; finanční prostředky jsou určeny na dopravu, pronájem haly, instalaci tribun a produkční zajištění s časovou použitelností od 1. 2. 2014 do 31. 8. 2014 c) Moravskoslezská krajská organizace České unie sportu, IČ 70926379, ve výši 500.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s činností servisních center sportu Moravskoslezské krajské organizace České unie sportu; finanční prostředky jsou určeny na výdaje za nájemné, energie, služby a provozní náklady (telefon, internet, spotřební materiál), cestovné a mzdové náklady s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 d) Město Kopřivnice, IČ 00298077, ve výši 20.000 Kč na zajištění běžeckého závodu „Běh rodným krajem Emila Zátopka“; finanční prostředky jsou určeny na náklady spojené s účastí členů Českého klubu olympioniků a na doprovodný program s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2014
  9/738     24. 4. 2014
2. rozhodlo

změnit účelové určení u uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00426/2014/ŠMS u příjemce CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2984 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  9/739     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2013 dle předloženého materiálu
  9/739     24. 4. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci organizaci Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 20, 728 80 Ostrava, IČ 00635162, ve výši 3.680 tis. Kč za účelem spolufinancování provozu protialkoholní záchytné stanice v roce 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2989 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/740     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu
  9/740     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 20 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2989 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/741     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, 734 12 Karviná-Ráj, IČ 00844853, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu
  9/741     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 19 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2989 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/742     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, ve znění uvedeném v příloze č. 3 předloženého materiálu
  9/742     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 16 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2989 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/743     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, El. Krásnohorské 321, 738 18 Frýdek-Místek, IČ 00534188, ve znění uvedeném v příloze č. 4 předloženého materiálu
  9/743     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2989 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/744     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 21 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov, IČ 00844641, ve znění uvedeném v příloze č. 5 předloženého materiálu
  9/744     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 21 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2989 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/745     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, ve znění uvedeném v příloze č. 6 předloženého materiálu
  9/745     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 22 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2989 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/746     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Dětský domov Janovice u Rýmařova, příspěvková organizace, Rýmařovská č. 34/1, 793 42 Rýmařov, část Janovice, IČ 63024594, ve znění uvedeném v příloze č. 7 předloženého materiálu
  9/746     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2989 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/747     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, ve znění uvedeném v příloze č. 8 předloženého materiálu
  9/747     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 11 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2989 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/748     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, Metylovice 1, 739 49 Metylovice, IČ 00534200, ve znění uvedeném v příloze č. 9 předloženého materiálu
  9/748     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2989 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/749     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 40, 700 30 Ostrava, IČ 48804525, ve znění uvedeném v příloze č. 10 předloženého materiálu
  9/749     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 25 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2953 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/750     24. 4. 2014
1. rozhodlo

schválit odůvodnění veřejné zakázky pod označením „Modernizace operačních sálů“ vyhlašované organizací Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, 739 61 Třinec, IČ 00534242, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 30/2247 ze dne 3. 12. 2013
             č. 38/2838 ze dne 11. 3. 2014
  (č. usnesení)
  9/751     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o pohledávce Moravskoslezského kraje vůči obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, ve výši 10.800.000,-- Kč, odpovídající 2. splátce nájemného za pronájem podniku Letiště Ostrava - Mošnov za rok 2012, dle předloženého materiálu
  9/751     24. 4. 2014
2. rozhodlo

podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 9.000.000,-- Kč do obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, z toho 1.000.000,-- Kč do základního kapitálu společnosti a 8.000.000,-- Kč ke splacení emisního ážia, dle předloženého materiálu
  9/751     24. 4. 2014
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 2) tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dle předloženého materiálu
  9/751     24. 4. 2014
4. rozhodlo

uzavřít s obchodní společností Letiště Ostrava, a.s., se sídlem Mošnov, Letiště Ostrava č. p. 401, PSČ 742 51, IČ 26827719, dohodu o započtení pohledávky Moravskoslezského kraje podle bodu 1) tohoto usnesení s pohledávkou obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. vůči Moravskoslezskému kraji na splacení emisního kursu ve výši 9.000.000,-- Kč dle bodu 2) tohoto usnesení, za podmínky, že dojde k upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 3) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 39/2905 ze dne 25. 3. 2014
  (č. usnesení)
  9/752     24. 4. 2014
1. rozhodlo

zřídit věcná břemena – služebnosti k pozemkům ve vlastnictví jiných subjektů uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
  9/752     24. 4. 2014
2. rozhodlo

a) uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení b) uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 2) tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2992 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/753     24. 4. 2014
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  9/753     24. 4. 2014
2. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  9/753     24. 4. 2014
3. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/2993 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/754     24. 4. 2014
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy: a) k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  9/754     24. 4. 2014
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
  9/754     24. 4. 2014
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
  9/754     24. 4. 2014
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
  9/754     24. 4. 2014
5. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 40/3001 ze dne 8. 4. 2014
             č. 41/3059 ze dne 14. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/678 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  9/755     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

dopis občana Moravskoslezského kraje Ing. Marcela Štantejského ve věci žádosti o opakování rozhodnutí a zvážení hlasování Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ve věci neobjednání drážní osobní dopravy na trati 314 Opava východ – Jakartovice dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/755     24. 4. 2014
2. schvaluje

obsah odpovědi k dopisu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
  9/755     24. 4. 2014
3. bere na vědomí

petici občanů České republiky za zachování osobního provozu na trati 314 z Opavy do Jakartovic dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  9/755     24. 4. 2014
4. schvaluje

obsah odpovědi k petici dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
  9/755     24. 4. 2014
5. bere na vědomí

petici občanů České republiky za zachování osobního provozu na trati 314 z Opavy do Jakartovic, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu
  9/755     24. 4. 2014
6. schvaluje

obsah odpovědi k petici, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3003 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/381 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  9/756     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o postupu přípravy pro zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na otevírání trhu a řešení výběrových řízení na provozovatele veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou osobní dopravou v provozní oblasti Třinecko – Jablunkovsko, dle předloženého materiálu
  9/756     24. 4. 2014
2. rozhodlo

uzavřít „Smlouvy o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu se subjekty uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 39/2907 ze dne 25. 3. 2014
             č. 15/1103 ze dne 14. 5. 2013
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 4/301 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  9/757     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost obce Sedlnice ze dne 19. 2. 2014 ve věci změny smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01976/2013/ŽPZ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/757     24. 4. 2014
2. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání mezi Moravskoslezským krajem a obcí Sedlnice, IČ 00298352, ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01976/2013/ŽPZ, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 39/2908 ze dne 25. 3. 2014
             č. 36/2723 ze dne 17. 2. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  9/758     24. 4. 2014
1. rozhodlo

změnit údaje o dotaci obci Neplachovice, IČ 00561193, uvedené pod pořadovým číslem 18 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/683 ze dne 27. 2. 2014, týkající se termínu ukončení realizace projektu a časové použitelnosti dotace, a to upravením ukončení realizace projektu na 14. 9. 2015 a upravením časové použitelnosti dotace na 1. 1. 2014 – 14. 10. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 39/2911 ze dne 25. 3. 2014
  (č. usnesení)
  9/759     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 31. 1. 2014 ve věci poskytnutí dotace na měření znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji, provoz automatizované měřicí stanice (AMS) znečištění ovzduší ve Věřňovicích a výběr nové lokality pro umístění jedné automatizované měřicí stanice (AMS) znečištění ovzduší v roce 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/759     24. 4. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČ 00020699, ve výši 1.000 tis. Kč, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s měřením znečištění ovzduší vzorkovači na dvou vybraných lokalitách v Moravskoslezském kraji, provozem automatizované měřicí stanice (AMS) znečištění ovzduší ve Věřňovicích a výběrem nové lokality pro umístění jedné automatizované měřicí stanice (AMS) znečištění ovzduší, vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 31. 12. 2014 a uhrazených do dne 31. 1. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
  9/759     24. 4. 2014
3. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 27. 1. 2014 ve věci poskytnutí dotace na podporu provozu projektu „Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji“ v roce 2014, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  9/759     24. 4. 2014
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČ 71009396, ve výši 900 tis. Kč, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s podporou provozu projektu „Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji“ v roce 2014, vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 31. 12. 2014 a uhrazených do dne 31. 1. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3004 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  9/760     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost spolku Občanské sdružení Perseus, ze dne 14. 1. 2014, ve věci poskytnutí dotace na pořádání 40. ročníku filmového festivalu EKOFILM 2014, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/760     24. 4. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Občanské sdružení PERSEUS, IČ 22693378, ve výši 500 tis. Kč, určenou na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s pořádáním mezinárodního filmového festivalu EKOFILM 2014, vzniklých a uhrazených ode dne 1. 6. 2014 do dne 30. 11. 2014 včetně, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1113 ze dne 23. 6. 2010
                  č. 3/259 ze dne 21. 3. 2013
  k usnesení rady kraje č. 40/3005 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/761     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

vyhodnocení výsledků Fóra udržitelného rozvoje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/761     24. 4. 2014
2. schvaluje

návrh sady indikátorů udržitelného rozvoje Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3006 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/762     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost Agentury pro regionální rozvoj, a.s., ze dne 19. 12. 2013 ve věci poskytnutí dotace na „Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/762     24. 4. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci subjektu Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, na „Intenzifikaci odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ ve výši 800.000,-- Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2014 do dne 31. 12. 2014 a uhrazených do dne 15. 1. 2015 včetně, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3007 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/763     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost občanů zastoupených panem Mgr. Miroslavem Račkem, doručenou dne 17. 3. 2014, ve věci účelové investiční dotace na výstavbu vodovodního řadu v obci Dolní Lutyně, ul. Luční, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/763     24. 4. 2014
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje občanům zastoupeným panem Mgr. Miroslavem Račkem na výstavbu vodovodního řadu v obci Dolní Lutyně, ul. Luční, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3008 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/764     24. 4. 2014
1. zřizuje

příspěvkovou organizaci kraje Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, s účinností od 1. 6. 2014
  9/764     24. 4. 2014
2. vydává

dnem 24. 4. 2014 zřizovací listinu příspěvkové organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 32/2475 ze dne 19. 12. 2013
             č. 35/2654 ze dne 11. 2. 2014
             č. 37/2784 ze dne 27. 2. 2014
             č. 40/3012 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/53 ze dne 20. 12. 2012
                  č. 7/571 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  9/765     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o výplatě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc za pobyt a péči poskytovanou nezletilým dětem v roce 2013 a v roce 2014 v případech, kdy je zřizovatelem obec Moravskoslezského kraje, dle důvodové zprávy předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/766     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 27, 746 01 Opava, IČ 00016772, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  9/766     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/767     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 8 ke zřizovací listině organizace Domov Paprsek, příspěvková organizace, Bezručova 20, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804908, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu
  9/767     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 8 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/768     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Domov Duha, příspěvková organizace, Hřbitovní 41, 741 01 Nový Jičín, IČ 48804886, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu
  9/768     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/769     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry, IČ 48804894, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu
  9/769     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/770     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČ 48804878, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu
  9/770     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/771     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Zámek Nová Horka, příspěvková organizace, Nová Horka 22, 742 13 Studénka, IČ 48804860, uvedený v příloze č. 6 předloženého materiálu
  9/771     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/772     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Centrum psychologické pomoci, Na Bělidle 815, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ 00847267, uvedený v příloze č. 7 předloženého materiálu
  9/772     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/773     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Benjamín, příspěvková organizace, Modrá 1705, 735 41 Petřvald, IČ 00847461, uvedený v příloze č. 8 předloženého materiálu
  9/773     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 9 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/774     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, 735 81 Bohumín, IČ 00847372, uvedený v příloze č. 9 předloženého materiálu
  9/774     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 20 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/775     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, IČ 00847348, uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu
  9/775     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/776     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, 735 06 Karviná – Nové Město, IČ 00847330, uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu
  9/776     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/777     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 00847046, uvedený v příloze č. 12 předloženého materiálu
  9/777     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/778     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Harmonie, příspěvková organizace, Chářovská 785/85, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 00846384, uvedený v příloze č. 13 předloženého materiálu
  9/778     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/779     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, uvedený v příloze č. 14 předloženého materiálu
  9/779     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/780     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 18 ke zřizovací listině organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava, IČ 71197061, uvedený v příloze č. 15 předloženého materiálu
  9/780     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 18 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/781     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, uvedený v příloze č. 16 předloženého materiálu
  9/781     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 16 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/782     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, uvedený v příloze č. 17 předloženého materiálu
  9/782     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 17 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/783     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 7, 746 01 Opava, IČ 71197036, uvedený v příloze č. 18 předloženého materiálu
  9/783     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/784     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice 1, 747 68 Kyjovice, IČ 71197001, uvedený v příloze č. 19 předloženého materiálu
  9/784     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3011 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/785     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Domov Vítkov, příspěvková organizace, Lidická 611, 749 01 Vítkov, IČ 71196951, uvedený v příloze č. 20 předloženého materiálu
  9/785     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 7 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 40/3013 ze dne 8. 4. 2014
             č. 122/8097 ze dne 16. 10. 2012
  (č. usnesení)
  9/786     24. 4. 2014
1. schvaluje

dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, IČ 00373231, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu
  9/786     24. 4. 2014
2. vydává

dodatek č. 10 ke zřizovací listině dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 40/3014 ze dne 8. 4. 2014
             č. 40/3015 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  9/787     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

žádost města Brušperk o finanční podporu na restaurování pískovcového kříže, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/787     24. 4. 2014
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Brušperk, IČ 00296538, ve výši 40.000,-- Kč na úhradu nákladů na restaurování pískovcového kříže, s časovou použitelností od 1. 3. 2014 do 30. 11. 2014
  9/787     24. 4. 2014
3. bere na vědomí

žádost Janáčkovy filharmonie Ostrava, příspěvkové organizace o finanční podporu na realizaci projektu „Světoví sólisté a dirigenti v sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
  9/787     24. 4. 2014
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Janáčkově filharmonii Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ 00373222, ve výši 1.000.000,-- Kč na realizaci projektu „Světoví sólisté a dirigenti v sezóně Janáčkovy filharmonie Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 22/1837 ze dne 14. 12. 2011
             č. 25/2527 ze dne 5. 9. 2012
             č. 6/438 ze dne 19. 9. 2013
  k usnesením rady kraje č. 119/7844 ze dne 5. 9. 2012
             č. 113/7471 ze dne 19. 6. 2012
             č. 24/1801 ze dne 3. 9. 2013
             č. 37/2786 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  9/788     24. 4. 2014
1. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02250/2012/RRC ze dne 8. 10. 2012 s Místní akční skupinou Pobeskydí, zájmovým sdružením právnických osob, IČ 71212612, jehož předmětem je změna charakteru dotace z investiční na neinvestiční, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 9/412 ze dne 18. 2. 2009
             č. 38/1995 ze dne 4. 11. 2009
             č. 38/2848 ze dne 11. 3. 2014
             č. 40/3018 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje
             č. 15/1280 ze dne 10. 11. 2010
             č. 23/1988 ze dne 29. 2. 2012
             č. 24/2117 ze dne 6. 6. 2012
             č. 3/208 ze dne 21. 3. 2013
             č. 3/267 ze dne 21. 3. 2013
             č. 4/386 ze dne 20. 6. 2013
             č. 4/337 ze dne 20. 6. 2013
             č. 7/582 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  9/789     24. 4. 2014
1. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“, a to prodloužením termínu k doložení úředně ověřené kopie smlouvy o poskytnutí dotace z fondů EU pro již schválené příjemce, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
  9/789     24. 4. 2014
2. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tisíc obyvatel“, a to prodloužením termínu časové použitelnosti dotace již schváleným žadatelům, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
  9/789     24. 4. 2014
3. rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03302/2013/RRC ze dne 30. 12. 2013 s obcí Ludgeřovice, IČ 00300390, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3017 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/790     24. 4. 2014
1. rozhodlo

neposkytnout dotaci obci Heřmanovice, IČ 00295981 ve výši 1.623 tis. Kč
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3021 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/791     24. 4. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci obci Dolní Lomná, IČ 00535966, ve výši 1.500 tis. Kč za účelem odstranění havarijního stavu opěrné zdi podél komunikace III/01151 s časovou použitelností od 1. 5. 2014 do 31. 10. 2015 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3016 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/792     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

Vyhodnocení realizace Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje 2010-2020 za rok 2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 40/3024 ze dne 8. 4. 2014
             č. 77/4739 ze dne 2. 3. 2011
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1466 ze dne 23. 3. 2011
  (č. usnesení)
  9/793     24. 4. 2014
1. rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté subjektu Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, IČ 62331540, na projekt „Škola dnes a zítra – inovativní přístup k výuce technických a přírodovědných oborů“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3026 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/794     24. 4. 2014
1. rozhodlo

změnit název projektu „Zlepšení podmínek pro praktické vyučování žáků Masarykovy střední zemědělské školy a Vyšší odborné školy, Opava, příspěvková organizace“ na „Výstavba fóliovníků v Opavě“
  9/794     24. 4. 2014
2. rozhodlo

změnit název projektu „Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů ve Střední zahradnické škole, Ostrava, příspěvková organizace“ na „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“
  9/794     24. 4. 2014
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba fóliovníků v Opavě“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 8.000.000 Kč
  9/794     24. 4. 2014
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  9/794     24. 4. 2014
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  9/794     24. 4. 2014
6. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  9/794     24. 4. 2014
7. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Jazykové učebny středních odborných škol“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  9/794     24. 4. 2014
8. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 10.000.000 Kč
  9/794     24. 4. 2014
9. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výstavba fóliovníků v Opavě“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  9/794     24. 4. 2014
10. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  9/794     24. 4. 2014
11. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  9/794     24. 4. 2014
12. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  9/794     24. 4. 2014
13. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  9/794     24. 4. 2014
14. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
  9/794     24. 4. 2014
15. rozhodlo

předložit žádost o dotaci k projektu „Výstavba fóliovníků v Opavě“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  9/794     24. 4. 2014
16. rozhodlo

předložit žádost o dotaci k projektu „Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  9/794     24. 4. 2014
17. rozhodlo

předložit žádost o dotaci k projektu „Přírodovědné laboratoře v gymnáziích“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  9/794     24. 4. 2014
18. rozhodlo

předložit žádost o dotaci k projektu „Přírodovědné učebny a laboratoře ve středních odborných školách“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  9/794     24. 4. 2014
19. rozhodlo

předložit žádost o dotaci k projektu „Jazykové učebny středních odborných škol“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  9/794     24. 4. 2014
20. rozhodlo

předložit žádost o dotaci k projektu „Atraktivnější výuka zahradnických oborů“ do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3027 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
body 2), 5) a 8) nahrazeny usnesením č. 12/1053 ze dne 11. 12. 2014
  9/795     24. 4. 2014
1. rozhodlo

změnit název projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel“ na „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“
  9/795     24. 4. 2014
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 100.500.000 Kč
  9/795     24. 4. 2014
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“
  9/795     24. 4. 2014
4. bere na vědomí

že fyzická realizace projektu „Nákup prvosledových hasičských vozidel se speciální IT technikou“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na tomto programu
  9/795     24. 4. 2014
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 100.500.000 Kč
  9/795     24. 4. 2014
6. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“
  9/795     24. 4. 2014
7. bere na vědomí

že fyzická realizace projektu „Nákup hasičských vozidel se zařízením pro výrobu a dopravu pěny“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na tomto programu
  9/795     24. 4. 2014
8. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Nákup hasičské výškové techniky“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 100.500.000 Kč
  9/795     24. 4. 2014
9. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Nákup hasičské výškové techniky“
  9/795     24. 4. 2014
10. bere na vědomí

že fyzická realizace projektu „Nákup hasičské výškové techniky“ financovatelného z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na tomto programu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3028 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/796     24. 4. 2014
1. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Nákup sanitek pro RLP a RZP“, připravovaného k předložení do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  9/796     24. 4. 2014
2. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Sanitní vozy a služby eHealth“ financovatelného z Integrovaného operačního programu s předpokládanými náklady projektu 80.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3029 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/797     24. 4. 2014
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v letech 2014 – 2015 ve výši 37.000.000 Kč
  9/797     24. 4. 2014
2. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce geriatrického oddělení v Nemocnici s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 v roce 2014
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3030 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/798     24. 4. 2014
1. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „Cestuj a poznávej Moravskoslezský kraj – s chutí“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s předpokládanými náklady projektu 9.700.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2014 – 2015
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3032 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
bod 4) nahrazen usnesením č. 12/1052 ze dne 11. 12. 2014
  9/799     24. 4. 2014
1. rozhodlo

schválit změnu obsahu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
  9/799     24. 4. 2014
2. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „Silnice 2015 – Mariánskohorská“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, předpokládaná doba realizace v letech 2014-2015
  9/799     24. 4. 2014
3. rozhodlo

schválit změnu názvu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnic v MSK 2014“ předkládaného do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, na „Silnice 2015 – 7 staveb“
  9/799     24. 4. 2014
4. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2015 – 7 staveb“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 295.172.000 Kč
  9/799     24. 4. 2014
5. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice 2015 – Mariánskohorská“ předkládaný do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013, prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, oblasti podpory 1.1 Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury, dílčí oblasti 1.1.1 Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy v letech 2013 – 2015 ve výši 100.179.000 Kč
  9/799     24. 4. 2014
6. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ v roce 2014
  9/799     24. 4. 2014
7. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice 2015 - Mariánskohorská“ v roce 2014
  9/799     24. 4. 2014
8. bere na vědomí

že fyzická realizace projektu „Silnice 2015 – 7 staveb“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na tomto programu
  9/799     24. 4. 2014
9. bere na vědomí

že fyzická realizace projektu „Silnice 2015 – Mariánskohorská“ financovatelného z Regionální operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 bude zahájena až po vykázání dostatečné úspory na tomto programu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3036 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/800     24. 4. 2014
1. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Radě dětí a mládeže Moravskoslezského kraje se sídlem Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava Hrabůvka, IČ 26523825, v maximální výši 490.319 Kč určenou na realizaci aktivit projektu č. CZ-51-E15-2013-R3 „Napříč krajem s mládeží“ realizovaného v rámci programu Mládež v akci 5.1, s časovou použitelností od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2015 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 40/3037 ze dne 8. 4. 2014
             č. 42/3069 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/801     24. 4. 2014
1. rozhodlo

schválit zahájení přípravy projektu „Building local capacity for competitive education” financovatelného z Programu Erasmus+
  9/801     24. 4. 2014
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Building local capacity for competitive education” financovaného z Programu Erasmus+, KA 2 Spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů v letech 2014 – 2016 ve výši 1.000.000 Kč
  9/801     24. 4. 2014
3. rozhodlo

předložit žádost o dotaci projektu „Building local capacity for competitive education” do výzvy Programu Erasmus+
  9/801     24. 4. 2014
4. souhlasí

se zmocněním obce Jaunjelgava (Lotyšsko) jako koordinátora projektu „Building local capacity for competitive education“, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3038 ze dne 8. 9. 2014
  (č. usnesení)
  9/802     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy realizace projektů zařazených do souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa“
  9/802     24. 4. 2014
2. rozhodlo

změnit v bodě 3) usnesení č. 6/467 ze dne 19. 9. 2013 text „rozhodlo zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu“ za text „rozhodlo zahájit realizaci projektů dle přílohy č. 1 předloženého materiálu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace“
  9/802     24. 4. 2014
3. bere na vědomí

riziko možného budoucího závazku kraje dofinancovat projekty dle přílohy č. 1 předloženého materiálu v případě, že nebude poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí, nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše
  9/802     24. 4. 2014
4. souhlasí

s aktualizací finančního rámce jednotlivých projektů vyčleněných ze souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem - III. etapa“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3039 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/803     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

informaci o souhrnných rozpočtových změnách u projektů financovaných z evropských finančních zdrojů dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 2/66 ze dne 20. 12. 2012
                  č. 7/608 ze dne 19. 12. 2013
  k usnesení rady kraje č. 41/3060 ze dne 14. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/804     24. 4. 2014
1. vyhlašuje

Program podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaném prostřednictvím mikropůjček II, s kontinuální výzvou do vyčerpání částky alokované na tento program v Regionálním rozvojovém fondu ve výši 1.000 tis. Kč
  9/804     24. 4. 2014
2. schvaluje

podmínky Programu podpory malých a středních podniků v Moravskoslezském kraji, realizovaného prostřednictvím mikropůjček II, financovaných z Regionálního rozvojového fondu, dle bodu 1) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 39/2939 ze dne 25. 3. 2014
  (č. usnesení)
  9/805     24. 4. 2014
1. rozhodlo

a) darovat movitý majetek specifikovaný v příloze č. 2 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, do vlastnictví církevní právnické osoby Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava, IČ 44940998 b) vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3042 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/806     24. 4. 2014
1. rozhodlo

předat stavbu komunikace umístěnou na částech pozemků parc. č. 127/2, 133/2, 134/2, 136/1, 136/4, 174/3, 174/4, 174/7, 721/1, 722, 766/1, 2082/1, 2086/1, 2089/8 v k. ú. Lyžbice, obec Třinec, včetně všech součástí a příslušenství, realizovanou v rámci projektu „Via Lyžbice“ k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 40/3043 ze dne 8. 4. 2014
             č. 34/2604 ze dne 28. 1. 2014
             č. 30/2369 ze dne 3. 12. 2013
             č. 3/79 ze dne 27. 11. 2012
  (č. usnesení)
  9/807     24. 4. 2014
1. rozhodlo

a) prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 2246/1, ostatní plocha, oddělenou geometrickým plánem č. 2086-55/2013 ze dne 30. 9. 2013 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2246/39, ostatní plocha, o výměře 25 m², se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Třinec, obec Třinec, do vlastnictví společnosti RASAM CARS a.s., Fryčovická 343, Staříč, IČ 27856771, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 10.600 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
  9/807     24. 4. 2014
2. rozhodlo

a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: pozemek parc. č. st. 12, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 63, rodinný dům, část obce Kaňovice, pozemek parc. č. 62, zahrada, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, včetně stavby studny umístěné na pozemku parc. č. st. 12, vše v k. ú. Kaňovice, obec Kaňovice, do podílového spoluvlastnictví pana **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, a pana **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 524.500 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí
  9/807     24. 4. 2014
3. rozhodlo

a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to: část pozemku parc. č. 6805/1, ostatní plocha, díl „b“ o výměře 83 m², část pozemku parc. č. 6805/13, ostatní plocha, díl „a“ o výměře 92 m², část pozemku parc. č. 6805/14, ostatní plocha, díl „c“ o výměře 8 m², vše sloučeno do pozemku parc. č. 6805/18, ostatní plocha, o výměře183 m², vše dle geometrického plánu č. 694-13068/2013 ze dne 17. 7. 2013, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Karviná-Doly, obec Karviná, do vlastnictví společnosti Advanced World Transport a.s., Hornopolní 3314/38, Ostrava–Moravská Ostrava, IČ 47675977, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 52.494 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, Ostrava, IČ 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3044 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/808     24. 4. 2014
1. rozhodlo

a) nabýt darem nemovité věci do vlastnictví kraje, a to: budovu č. p. 517, část obce Místek, občanská vybavenost, stojící na pozemcích parc. č. 1052/1, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1052/3, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 1052/1, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 968/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 2084, část obce Místek, občanská vybavenost, se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí, vše k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek, z vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČ 00296643, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a zavazuje se plnit nejméně do 31. 12. 2029 tyto podmínky: zachová v předmětných nemovitostech provoz Gymnázia Petra Bezruče Frýdek-Místek, předmětné nemovitosti budou krajem využívány prostřednictvím Gymnázia Petra Bezruče Frýdek-Místek pouze za účelem poskytování vzdělávání ve střední škole, školských služeb a provozování doplňkové činnosti vykonávané v souladu se zřizovací listinou výše uvedené organizace, právnická osoba, která bude užívat předmětné nemovitosti k výše uvedeným účelům, ponese i nadále název „Gymnázium Petra Bezruče Frýdek-Místek“, v případě, že kraj jako obdarovaný nesplní výše uvedené závazky, zanikají veškerá práva plynoucí z uzavřené darovací smlouvy a kraj jako obdarovaný bude povinen uskutečnit veškeré právní a jiné úkony směřující ke zpětnému převedení vlastnického práva k předmětným nemovitostem zpět na dárce b) předat nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Čs. armády 517, Frýdek-Místek, IČ 00601411, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
  9/808     24. 4. 2014
2. rozhodlo

a) koupit nemovitou věc z vlastnictví manželů **********, a to: pozemek parc. č. 2706 zahrada v k. ú. Lichnov u Bruntálu, obec Lichnov, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, do vlastnictví kraje, za kupní cenu ve výši 26.710 Kč s tím, že se kraj zavazuje uhradit také poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace, Lichnov 253, IČ 00852732, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3046 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 8/694 ze dne 27. 2. 2014
  (č. usnesení)
  9/809     24. 4. 2014
1. rozhodlo

nabýt darem nemovité věci do vlastnictví kraje, a to: pozemek parc. č. 1544/4 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 1546/2 zahrada, pozemek parc. č. 1548/1 trvalý travní porost, pozemek parc. č. 1548/16 trvalý travní porost, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Třinec, obec Třinec, z vlastnictví města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313
  9/809     24. 4. 2014
2. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k části pozemku parc. č. 2242/3 ostatní plocha, ve vlastnictví města Třinec, Jablunkovská 160, Třinec, IČ 00297313, ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 1544/4 trvalý travní porost, vše v k. ú. Třinec, obec Třinec, spočívající v právu zřízení, provozování, udržování, oprav a odstraňování dešťové kanalizace DN 100 v rámci stavby „Integrované výjezdové centrum Třinec“ na služebném pozemku a v právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením, provozováním, údržbou, opravami a odstraňováním dešťové kanalizace DN 100, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném v zákresu situace stavby a jak bude určeno geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,-- Kč navýšenou o DPH v zákonné výši, přičemž oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2 písm. a) tohoto usnesení
  9/809     24. 4. 2014
3. rozhodlo

a) nabýt darem nemovité věci do vlastnictví kraje, a to: část pozemku parc. č. 1331/2 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1332/2 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1332/3 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1336 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1339/2 orná půda, část pozemku parc. č. 1340/26 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1340/27 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1340/28 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1340/29 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1340/35 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1356/2 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1366/3 orná půda, část pozemku parc. č. 1441 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1469/4 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Mošnov, obec Mošnov, část pozemku parc. č. 1121/2 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1121/23 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1121/25 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1122/8 orná půda, část pozemku parc. č. 1122/10 orná půda, část pozemku parc. č. 1122/11 orná půda, část pozemku parc. č. 1122/15 orná půda, část pozemku parc. č. 1122/23 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1122/25 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1122/26 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1122/29 orná půda, část pozemku parc. č. 1127 zastavěná plocha a nádvoří, část pozemku parc. č. 1129/3 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1129/6 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1129/7 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1129/8 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1130/4 trvalý travní porost, část pozemku parc. č. 1130/8 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1557/8 ostatní plocha, část pozemku parc. č. 1559/9 vodní plocha, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí, vše v k. ú. Sedlnice, obec Sedlnice, z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČ 00845451, v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě darovací dle bodu 3 písm. a) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3047 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 3/221 ze dne 21. 3. 2013
                  č. 4/356 ze dne 20. 6. 2013
  (č. usnesení)
  9/810     24. 4. 2014
1. rozhodlo

a) změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 3/221 bod 2) ze dne 21. 3. 2013 text: „prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812“ na text: „prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova č. p. 103, č. or. 31, 150 00 Praha 5, IČ 26445867“ b) snížit nejnižší podání na výši 590.000 Kč pro dobrovolnou dražbu nemovitých věcí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 3/221 bod 2) ze dne 21. 3. 2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3048 ze dne 8. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/811     24. 4. 2014
1. rozhodlo

a) zřídit věcné břemeno - služebnost k částem pozemků parc. č. 1685/1 ostatní plocha a parc. č. 3284/1 ostatní plocha, oba k. ú. a obec Český Těšín, ve vlastnictví města Český Těšín, náměstí ČSA 1, Český Těšín, IČ 00297437, ve prospěch každého vlastníka pozemků parc. č. 1685/3 zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 1685/4 zastavěná plocha a nádvoří, oba k. ú. a obec Český Těšín, nyní ve vlastnictví kraje, spočívajícího v právu zřídit na služebných pozemcích kanalizační přípojku, provozovat ji a udržovat, v rámci stavby „Český Těšín – Těšínské divadlo – přípojka kanalizace“, na dobu neurčitou, v rozsahu vyznačeném ve snímku katastrální mapy, který bude po provedení této stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene, za jednorázovou úplatu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši; oprávněný z věcného břemene dále uhradí náklady spojené s vkladem práva do katastru nemovitostí b) uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 1) písm. a) tohoto usnesení
Zastupitelstvo kraje
  k usnesením rady kraje č. 40/3049 ze dne 8. 4. 2014
             č. 42/3070 ze dne 24. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/812     24. 4. 2014
1. rozhodlo

a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Jih, IČ 00845213, a to: pozemek parc. č. st. 1382 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1002, část obce Mariánské Hory, občanská vybavenost pozemek parc. č. 209/1 ostatní plocha, včetně všech součástí a příslušenství předmětných nemovitých věcí, vše k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, do podílového spoluvlastnictví **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální 3/4, a **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální 1/4, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 13.003.500,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, U Studia 2654/33, Ostrava-Jih, IČ 00845213, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími
  9/812     24. 4. 2014
2. rozhodlo

ukončit platnost usnesení zastupitelstva kraje č. 3/262 bod 1) ze dne 21. 3. 2013 a usnesení zastupitelstva kraje č. 4/356 bod 5) ze dne 20. 6. 2013
  9/812     24. 4. 2014
3. rozhodlo

a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to: pozemek parc. č. 2853/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2854 zastavěná plocha a nádvoří, budovu č. p. 1094, část obce Frýdek, občanská vybavenost, stojící na pozemku parc. č. 2854, pozemek parc. č. 2855 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2856 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 1204 m² dle geometrického plánu č. 4953-28/2014 ze dne 25. 2. 2014, pozemek parc. č. 2857 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2858 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2859 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 412 m² vzniklý sloučením části pozemku parc. č. 2859 ostatní plocha označené jako díl „e“ o výměře 368 m² a části pozemku parc. č. 2860/1 ostatní plocha označené jako díl “d“ o výměře 44 m² dle geometrického plánu č. 4953-28/2014 ze dne 25. 2. 2014, pozemek parc. č. 2860/1 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 403 m² dle geometrického plánu č. 4953-28/2014 ze dne 25. 2. 2014, včetně všech součástí a příslušenství předmětných nemovitých věcí, zejména pak rámečkové oplocení, horkovod, zpevněné plochy a zemní kabel, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 7.000.000,- Kč, prostřednictvím společnosti Naxos a.s., Praha 5, Holečkova č. p. 103, č. or. 31, IČ 26445867 b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví vydražitelem
  9/812     24. 4. 2014
4. rozhodlo

a) prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to: část pozemku parc. č. 2856 ostatní plocha označena jako díl „b“ o výměře 82 m², část pozemku parc. č. 2859 ostatní plocha označena jako díl „c“ o výměře 31 m² a část pozemku parc. č. 2860/1 ostatní plocha označena jako díl „a“ o výměře 261 m², všechny sloučeny do pozemku parc. č. 2860/3 ostatní plocha o výměře 374 m², dle geometrického plánu č. 4953-28/2014 ze dne 25. 2. 2014 včetně všech součástí a příslušenství předmětných nemovitých věcí, vše v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, do vlastnictví manželů **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 168.300,- Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí b) vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, tř. T. G. Masaryka 451, Frýdek-Místek, IČ 00577243, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím
  9/812     24. 4. 2014
5. rozhodlo

a) změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 4/356 bod 1) ze dne 20. 6. 2013 text: „…prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812,…“ na text: „…prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova č. p. 103, č. or. 31, Praha 5, IČ 26445867,…“ b) snížit nejnižší podání na výši 2.900.000 Kč pro dobrovolnou dražbu nemovitostí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 4/356, bod 1) ze dne 20. 6. 2013, dle předloženého materiálu
  9/812     24. 4. 2014
6. rozhodlo

a) změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 4/356 bod 2) ze dne 20. 6. 2013 text: „…prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812,…“ na text: „…prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova č. p. 103, č. or. 31, Praha 5, IČ 26445867,…“ b) snížit nejnižší podání na výši 4.000.000 Kč pro dobrovolnou dražbu nemovitostí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 4/356, bod 2) ze dne 20. 6. 2013, dle předloženého materiálu
  9/812     24. 4. 2014
7. rozhodlo

a) změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 6/482 ze dne 19. 9. 2013 text: „…prostřednictvím společnosti Ostravská aukční síň s.r.o., Poděbradova 909/41, Ostrava, IČ 48392812,…“ na text: „…prostřednictvím společnosti NAXOS a.s., Holečkova č. p. 103, č. or. 31, Praha 5, IČ 26445867,…“ b) snížit nejnižší podání na výši 2.900.000 Kč pro dobrovolnou dražbu nemovitostí specifikovaných v usnesení zastupitelstva kraje č. 6/482 ze dne 19. 9. 2013, dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 39/2941 ze dne 25. 3. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  9/813     24. 4. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci maximálně ve výši 30.000 Kč městu Nový Jičín, IČ 00298212, účelově určenou na úhradu uznatelných nákladů akce s názvem „Veletrh Novojičínska“, s časovou použitelností od 15. 5. 2014 do 30. 6. 2014 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 40/3023 ze dne 8. 4. 2014
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 7/519 ze dne 19. 12. 2013
  (č. usnesení)
  9/814     24. 4. 2014
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci pobočnému spolku KČT oblast Moravskoslezská, IČ 71160477, ve výši 300.000 Kč na projekt Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2014, s časovou použitelností od 1. 1. 2014 do 31. 10. 2014 dle předloženého materiálu
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení zastupitelstva kraje č. 1/20 ze dne 9. 11. 2012
  (č. usnesení)
  9/815     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

rezignaci p. Petra Procházky na funkci člena výboru pro národnostní menšiny
  9/815     24. 4. 2014
2. volí

a) MUDr. Vojtěcha Balcárka členem výboru zdravotního b) p. Vladislava Niedobu členem výboru pro národnostní menšiny
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 42/3067 ze dne 24. 4. 2014
  k usnesením zastupitelstva kraje č. 1/20 ze dne 9. 11. 2012
                  č. 2/28 ze dne 20. 12. 2012
  (č. usnesení)
  9/816     24. 4. 2014
1. bere na vědomí

dopis Klubu zastupitelů ODS v Zastupitelstvu Moravskoslezského kraje ze dne 22. 4. 2014 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
  9/816     24. 4. 2014
2. stanoví

počet členů výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje na 17
  9/816     24. 4. 2014
3. volí

členy výboru pro územní plánování zastupitelstva kraje Ing. Petra Gemrotha
  9/816     24. 4. 2014
4. rozhodlo

podat radě kraje v působnosti valné hromady obchodní společnosti Agentura pro regionální rozvoj, a.s., se sídlem Ostrava, Na Jízdárně 7, čp. 1245, PSČ 702 00, IČ 47673168: a) návrh na odvolání Ing. Petra Konůpky z funkce člena dozorčí rady této obchodní společnosti b) návrh na zvolení Ing. Richarda Sladkého členem dozorčí rady uvedené obchodní společnosti
Zastupitelstvo kraje
  k usnesení rady kraje č. 7/519 ze dne 14. 4. 2014
  (č. usnesení)
  9/817     24. 4. 2014
1. rozhodlo

poskytnout finanční dar ve výši 575.000 Kč na předprojektovou přípravu obnovy poustevny Libušín na Pustevnách do vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, IČ 00098604, dle předloženého materiálu

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.