Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Usnesení rady 91/6720 ze dne 18. 3. 2024

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/5690 ze dne 4.9.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

91/6720 18. 3. 2024
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle příloh č. 2 - 7 předloženého materiálu

91/6720 18. 3. 2024
2. rozhodla

poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 8, 9, 10, 11, 12 a 13 předloženého materiálu

91/6720 18. 3. 2024
3. bere na vědomí

žádost Spolku Valštejn, IČO 01618547, o změnu uznatelných nákladů projektu „Pamětní kříž na místě zaniklého kostela a hřbitova ve Valštejně“, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

91/6720 18. 3. 2024
4. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04021/2023/KPP ze dne 7. 11. 2023 se Spolkem Valštejn, IČO 01618547, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

91/6720 18. 3. 2024
5. rozhodla

snížit objem finančních prostředků na akci rozpočtu kraje „Individuální dotace - Podpora profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru“ o 399.000 Kč a navýšit objem finančních prostředků na akci rozpočtu kraje „Individuální dotace - Podpora individuálních akcí na obnovu kulturních památek a památek místního významu“ o částku 1.455.000 Kč

91/6720 18. 3. 2024
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje – třída 5

na § 3311 -

Divadelní činnost

o

399 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

o

1.056 tis. Kč

Celkem

o

1.455 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje – třída 5 

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

o

599 tis. Kč

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

356 tis. kč

Celkem

o

955 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6 

na § 3326 -

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

o

500 tis. kč

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.