Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze schůze rady konané dne 21. 9. 2020

Rada kraje

96/8391 21. 9. 2020
1. schvaluje

program schůze rady kraje konané dne 21. 9. 2020

Rada kraje

96/8392 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a MUDr. Martina Gebauera, o ověření zápisu z 95. schůze rady kraje, konané dne 31. 8. 2020

96/8392 21. 9. 2020
2. volí

ověřovatele zápisu z 96. schůze rady kraje, konané dne 21. 9. 2020:

-        Ing. Jakuba Unucku, MBA

-        Jarmilu Uvírovou

Rada kraje

v působnosti valné hromady podle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, PSČ 742 51, IČO 26827719, jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

k usnesení rady kraje

č. 95/8307 ze dne 31.8.2020

96/8393 21. 9. 2020
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o marketingové spolupráci po provedeném jednacím řízení bez uveřejnění se společností Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., registrační číslo KRS 0000056844, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 5/277 ze dne 17.6.2009

96/8394 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

informaci o konání řádné valné hromady společnosti VaK Bruntál, a.s., se sídlem třída Práce 1445/42, 792 01 Bruntál, IČO 47675861, která se uskuteční dne 8. 10. 2020, a jejím programu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8394 21. 9. 2020
2. zmocňuje

JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M., jako zastupitelstvem kraje delegovaného zástupce kraje na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., příp. Mgr. Marcelu Rybovou, LL.M., jako náhradníka, k jednání na valné hromadě společnosti VaK Bruntál, a.s., konané dne 8. 10. 2020, a k hlasování v jednotlivých bodech programu valné hromady, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/7792 ze dne 1.6.2020

96/8395 21. 9. 2020
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle
§ 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Nové vedení trasy silnice III/4848 ul. Palkovická, Frýdek-Místek“ účastníka:

PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice
IČO: 43005560
za cenu nejvýše přípustnou 56.689.705,23 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/7990 ze dne 20.7.2020

96/8396 21. 9. 2020
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dodávka a instalace nábytku II – v rámci projektů IROP v oblasti školství“ účastníka:

pro část 1 veřejné zakázky – Dodávka a instalace nábytku v rámci projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“

IN SPACE s.r.o.
Letňanská 68/11, 190 00 Praha 9 – Prosek
IČO: 05529581
za cenu nejvýše přípustnou 645.970 Kč bez DPH

Rada kraje

96/8397 21. 9. 2020
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na služby s názvem „Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III““

96/8397 21. 9. 2020
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III““ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

96/8397 21. 9. 2020
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III““, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

96/8397 21. 9. 2020
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Zajištění vícedenních pobytů v rámci projektu „Podporujeme hrdinství, které není vidět III““, a to:

členové:
Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Šárka Šimoňáková, členka zastupitelstva kraje

náhradníci:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Mgr. Petr Ksenič, odbor evropských projektů
Ing. Martina Guřanová, odbor evropských projektů
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Evžen Tošenovský, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Vojtěch Mořkovský, odbor právní a organizační
Mgr. Eva Hrbáčková, odbor sociálních věcí
Mgr. Jan Šindelka, odbor evropských projektů
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 91/7871 ze dne 22.6.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1926 ze dne 4.6.2020

č. 17/2063 ze dne 3.9.2020

96/8398 21. 9. 2020
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Centrální pojištění nemovitého, movitého majetku, vozidel a odpovědnosti kraje a jeho organizací“ účastníka:

pro část 1 veřejné zakázky

Generali Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 45272956

za cenu nejvýše přípustnou 39.209.568 Kč bez DPH za rok

pro část 2 veřejné zakázky

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8
IČO: 47116617

za cenu nejvýše přípustnou 15.535.440 Kč bez DPH za rok

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/7989 ze dne 20.7.2020

96/8399 21. 9. 2020
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dokončení stavby "Energetické úspory ve SŠ technické v Opavě"“ účastníka:

DIK stavby  s. r. o.
Pernerova 276/19, 718 00 Ostrava – Kunčičky
IČO: 25914057

za cenu nejvýše přípustnou 7.199.057,95 Kč bez DPH

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 91/7874 ze dne 22.6.2020

96/8400 21. 9. 2020
1. rozhodla

na základě zprávy o hodnocení nabídek a doložení dokladů podle § 122 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vybrat k uzavření smlouvy v zadávacím řízení k veřejné zakázce s názvem „Dům pro volnočasové aktivity seniorů se zahradním parterem“ účastníka:

TVARSTAV - REAL, s.r.o.
Císařská 68, 741 01 Nový Jičín-Loučka
IČO: 26815648

za cenu nejvýše přípustnou 8.978.852,20 Kč bez DPH

Rada kraje

96/8401 21. 9. 2020
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán“, a to uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele a následným zasláním výzvy dodavatelům uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

96/8401 21. 9. 2020
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

96/8401 21. 9. 2020
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

96/8401 21. 9. 2020
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Revitalizace EVL Děhylovský potok - Štěpán“, a to:

členové:
Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana kraje
Ing. Jan Filgas, odbor životního prostředí a zemědělství
Mgr. Natálie Hoňková, odbor životního prostředí a zemědělství
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Monika Ryšková, odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Hana Kraussová, odbor evropských projektů
Mgr. Michal Kuchár, odbor evropských projektů
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Milan Rostek, odbor evropských projektů
Bc. Vladana Neuwirtová, odbor životního prostředí a zemědělství
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

96/8402 21. 9. 2020
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce na stavební práce s názvem "Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“

96/8402 21. 9. 2020
2. prohlašuje

že předmět smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ je pořizován výlučně pro potřeby související s činností kraje při výkonu veřejné správy

96/8402 21. 9. 2020
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů komise pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“, a to:

členové:
Mgr. Milan Šebesta, LL.M., MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

náhradníci:
Ing. Kateřina Pavlicová, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Bc. Lenka Haroková, MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

96/8402 21. 9. 2020
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“, a to:

členové:
Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje         
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Aleš Neuwirth, odbor sociálních věcí
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Josef Bělica, člen zastupitelstva kraje

náhradníci:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Mgr. Michal Potocký, odbor sociálních věcí
Ing. Pavlína Ledvoňová, odbor investiční a majetkový
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Patrik Bocek, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
Mgr. Kateřina Dostálová, MPA, odbor evropských projektů
Ing. Marie Halamová, odbor investiční a majetkový
Mgr. Gabriela Svobodová, odbor sociálních věcí
Ing. Petr Kačmařík, odbor investiční a majetkový
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu

Rada kraje

96/8403 21. 9. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění komplexní podpory aplikačního produktu krajská digitální spisovna“

96/8403 21. 9. 2020
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

ICZ a.s.
Se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 25145444
za cenu nejvýše přípustnou 1.668.000 Kč bez DPH

Rada kraje

96/8404 21. 9. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zajištění odborných specifických činností pro rodiny s dětmi v evidenci OSPOD "Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji"“

96/8404 21. 9. 2020
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

pro 1. část VZ: ORP Frýdek-Místek, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Nový Jičín

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
se sídlem: Jahnova 867/12, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
IČO: 28659392
za cenu nejvýše přípustnou 747.000 Kč bez DPH

pro 2. část VZ: ORP Karviná, Orlová, Třinec, Jablunkov

Akademický ústav Karviná, z.ú.
se sídlem: Mírová 1434/27, Nové Město, 735 06 Karviná
IČO: 62331485
za cenu nejvýše přípustnou 570.000 Kč (neplátce DPH)

96/8404 21. 9. 2020
3. rozhodla

vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení, a to pro 3. část VZ „ORP Bruntál, Rýmařov“, níže uvedeného účastníka výběrového řízení:

Slezská diakonie
se sídlem: 73701 Český Těšín, Na Nivách 259/7
IČO: 65468562

96/8404 21. 9. 2020
4. rozhodla

zrušit 3. část veřejného zakázky malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení pod označením „ORP Bruntál, Rýmařov“

Rada kraje

96/8405 21. 9. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem Vzdělávání sociálních pracovníků a příprava podkladů pro vzdělávání veřejnosti v rámci projektu "Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK“

96/8405 21. 9. 2020
2. rozhodla

vyloučit z další účasti pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení níže uvedené účastníky:

Everesta, s.r.o.
se sídlem: Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa
IČO: 25014650

RUBIKON Centrum, z.ú.
se sídlem: Novákových 439/6, 180 00 Praha 8

IČO: 60446871

96/8405 21. 9. 2020
3. rozhodla

zrušit veřejnou zakázku malého rozsahu dle bodu 1. tohoto usnesení pod označením „Vzdělávání sociálních pracovníků a příprava podkladů pro vzdělávání veřejnosti v rámci projektu "Optimalizace odborného sociálního poradenství a poskytování dluhového poradenství v MSK““

Rada kraje

96/8406 21. 9. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídky veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Obměna části stávajícího kamerového systému a související infrastruktury v budově G KÚ MSK“

96/8406 21. 9. 2020
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
se sídlem Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 28606582

za cenu nejvýše přípustnou 432 512 Kč bez DPH (přenesená daňová povinnost)

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 91/7936 ze dne 22.6.2020

96/8407 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

zápis z průběhu posouzení a hodnocení nabídek u veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Pivní průvodce Moravy a Slezska“

96/8407 21. 9. 2020
2. rozhodla

vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

FREYTAG-BERNDT, spol. s r.o.
se sídlem: Sodomkova 1558/12, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČO: 00551317

za cenu nejvýše přípustnou 398.000 Kč bez DPH dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 87/7584 ze dne 4.5.2020

96/8408 21. 9. 2020
1. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky podle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Nákup serverů“

96/8408 21. 9. 2020
2. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce zadávané v dynamickém nákupním systému uvedené v bodě 1. tohoto usnesení s dodavatelem:

VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s.
se sídlem: Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 28606582

za cenu nejvýše přípustnou 959.923 Kč bez DPH

Rada kraje

96/8409 21. 9. 2020
1. rozhodla

v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování“ bude realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

96/8409 21. 9. 2020
2. rozhodla

zahájit otevřené zadávací řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Rámcová dohoda na zajištění komplexních služeb souvisejících s administrací zadávacích řízení včetně poskytování právního poradenství v oblasti veřejného investování“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

96/8409 21. 9. 2020
3. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 8 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje komisi pro otevírání nabídek pro veřejnou zakázku uvedenou v bodě 1. tohoto usnesení ve složení:

členové:
Ing. Jana Mojžíšková, Ph.D., odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

náhradníci:
Ing. Radmila Müllerová, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Marta Ulmanová, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Jana Zelníčková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Ing. Veronika Lesáková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu

96/8409 21. 9. 2020
4. jmenuje

v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a článkem 8 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení kvalifikace, posouzení nabídek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku uvedenou v bodě 1 tohoto usnesení, a to:

členové:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje
Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu
JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Silvie Součková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
JUDr. Josef Babka, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Richard Koliba, advokát

náhradníci:
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Martin Vymětal, LL.M., odbor právní a organizační
Ing. Marek Matějka, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Josef Alexander Matera, člen zastupitelstva kraje
Mgr. Tomáš Jakubík, advokát
Mgr. Jana Orszulíková, odbor právní a organizační
Ing. Bc. Libor Vajda, odbor investiční a majetkový
Ing. Martin Staniek, odbor investiční a majetkový
Ing. Anna Klimšová, odbor financí
Ing. Radmila Müllerová, odbor kancelář ředitele krajského úřadu
Mgr. Václav Těžký, odbor právní a organizační

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8193 ze dne 17.8.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8410 21. 9. 2020
1. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 94/8193 ze dne 17. 8. 2020 u úspory v rámci akce „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu” ve výši 2.020.000 Kč

96/8410 21. 9. 2020
2. rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o 2.020.000 Kč a navýšit o tyto finanční prostředky akci rozpočtu kraje „Reprodukce majetku v odvětví cestovního ruchu“

96/8410 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5164 -

Nájemné

o

2.154 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6123 -

Dopravní prostředky

o

1.889 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5137 -

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

o

131 tis. Kč

pol. 5171 -

Opravy a udržování

o

134 tis. Kč

Celkem

265 tis. Kč

96/8410 21. 9. 2020
4. schvaluje

zápis o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „E-kola pro Moravskoslezský kraj 2020“

96/8410 21. 9. 2020
5. rozhodla

vybrat nejvýhodnější nabídku a uzavřít smlouvu k veřejné zakázce malého rozsahu uvedené v bodě 4. tohoto usnesení s dodavatelem:

TOPKOLO s.r.o.
se sídlem: Servisní 5556/1, Třebovice, 722 00 Ostrava
IČO: 03746143

za cenu nejvýše přípustnou 1.789.074,40 Kč bez DPH

Rada kraje

96/8411 21. 9. 2020
1. rozhodla

zahájit zadávací řízení dle části šesté, hlavy III, a dle části první, hlavy II, § 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce nazvané „Dynamický nákupní systém na nákup léčivých přípravků“, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a zároveň v Úředním věstníku EU, v souladu s důvodovou zprávou předloženého materiálu

96/8411 21. 9. 2020
2. svěřuje

krajskému úřadu v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání při nákupu léčivých přípravků, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

96/8412 21. 9. 2020
1. souhlasí

s informací o kontrole plnění svých usnesení s uloženým termínem plnění do 31. 8. 2020 uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

96/8412 21. 9. 2020
2. stanoví

a.    u usnesení č. 76/6941 bod 3. ze dne 9. 12. 2019 termín další kontroly plnění na listopad 2020

b.    u usnesení č. 84/7431 bod 1. ze dne 23. 3. 2020 termín další kontroly plnění na říjen 2020

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8413 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové dotace obce Horní Lomná na opravu opěrné zdi mostní konstrukce a mostu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8413 21. 9. 2020
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. h) Statutu Zajišťovacího fondu účelovou investiční dotaci obci Horní Lomná, IČO 00535974, na opravu opěrné zdi mostní konstrukce, ve výši 500 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 10. 2020 do 31. 5. 2021

96/8413 21. 9. 2020
3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s obci Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8413 21. 9. 2020
4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: hejtman kraje

Termín: prosinec 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 73/6016 ze dne 4. 8. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/856 ze dne 12. 6. 2014

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8414 21. 9. 2020
1. rozhodla

o udělení Ceny Knihovnická K2 v kategorii Knihovník/Knihovnice Moravskoslezského kraje pro rok 2020, formou:

a)    finančního ocenění ve výši 25.000 Kč, a to **********

b)   finanční ocenění ve výši 15.000 Kč, a to **********

c)    finančního ocenění ve výši 10.000 Kč, a to **********

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1905 ze dne 4.6.2020

96/8415 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost Společnosti pro kulturu a umění, z. s., IČO 48804533, Zengrova 677/20, Vítkovice, 703 00 Ostrava, uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu, o schválení splátkového kalendáře k uloženému odvodu za porušení rozpočtové kázně

96/8415 21. 9. 2020
2. rozhodla

povolit rozložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši Kč 18.731 stanoveného Společnosti pro kulturu a umění, z. s., IČO 48804533, Zengrova 677/20, Vítkovice, 703 00 Ostrava na splátky podle splátkového kalendáře dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/7431 ze dne 23.3.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8416 21. 9. 2020
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ve výši 460.000 Kč z rozpočtu Statutárního města Frýdek-Místek, IČO 00296643, do rozpočtu kraje na obnovu nemovité kulturní památky – zámek č.p. 1264 realizovanou Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací, IČO 00095630, v rámci „Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2020“ a uzavřít smlouvu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8416 21. 9. 2020
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, o částku 460.000 Kč s účelovým určením na obnovu nemovité kulturní památky – zámek č.p. 1264, rejstříkové č. ÚSKP ČR 19215/8-745, MPZ Frýdek v rámci akce rozpočtu „Oprava části fasády zámku ve Frýdku-Místku “ dle podmínek uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8416 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4121 –

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

o

460 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5336 –         

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

460 tis. Kč

96/8416 21. 9. 2020
4. pověřuje

organizaci Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, plněním veškerých práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

č. 17/2029 ze dne 3.9.2020

96/8417 21. 9. 2020
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol.  8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

743,42 tis. Kč

a

zvyšuje

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol.  5651-

Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

743,42 tis. Kč

96/8417 21. 9. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

pol.  2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

o

5 400 tis. Kč

a

snižuje

financování

pol.  8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

5 400 tis. Kč

96/8417 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

nedaňové příjmy

pol.  2451 -

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

o

16 027 tis. Kč

a

snižuje

financování

pol.  8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

16 027 tis. Kč

96/8417 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5041 -

Odměny za užití duševního vlastnictví

o

2,75 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

2,75 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/572 ze dne 19. 12. 2013

96/8418 21. 9. 2020
1. rozhodla

o udělení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje pro rok 2020 u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených autorům zveřejněných děl, která přispívají k poznání problémů občanů se zdravotním postižením a podporují myšlenku jejich společenské integrace, formou:

a)    finančního ocenění ve výši 25.000 Kč, a to: **********za výšivku křížkovým stehem, s názvem „Baletní figura“

b)   finančního ocenění ve výši 15.000 Kč, a to: **********, za mozaiku z kachlíkových střepů a ústředního motivu s názvem „Noční Karibik“

c)    finančního ocenění ve výši 10.000 Kč, a to: **********, za abstraktní malbu s názvem „Emoce v síti“

d)   čestných uznání **********, za zpracovaný ytong s názvem „Květinová louka“ a kolektivu autorů – ********** za kreativní dílo – restaurovaná kytara, s názvem „LADÍME SPOLU“

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8419 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, o finanční podporu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8419 21. 9. 2020
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, IČO 00602078, o částku 60.000 Kč s účelovým určením na realizaci Novoročních koncertů, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021

96/8419 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

60,0 tis. Kč

a

zvyšují se

běžné výdaje

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

60,0 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/7433 ze dne 23.3.2020

č. 79/7090 ze dne 27.1.2020

č. 75/6691 ze dne 25.11.2019

č. 69/6313 ze dne 10.9.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8420 21. 9. 2020
1. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury s účelovým určením na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

96/8420 21. 9. 2020
2. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím kraje v odvětví kultury dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

96/8420 21. 9. 2020
3. bere na vědomí

žádosti příspěvkových organizací v odvětví kultury o poskytnutí příspěvku dle příloh č. 2, 3 a 4 předloženého materiálu

96/8420 21. 9. 2020
4. rozhodla

změnit v příloze č. 1 bodu 3) usnesení č. 75/6691 ze dne 25. 11. 2019 u příspěvkové organizace Muzeum Novojičínska, IČO 00096296, u projektu „Zpracování projektových dokumentací revitalizace zámeckých parků Žerotínského zámku a zámku Nová Horka“

a)    text „zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz“ na text „stanovení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“

b)   text „časová použitelnost od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2020“ na text „časová použitelnost od 1. 12. 2019 do 31. 12. 2021“

c)    text „Zpracování projektových dokumentací revitalizace zámeckých parků Žerotínského zámku a zámku Nová Horka“ na text „Zpracování projektové dokumentace revitalizace zámeckého parku Nová Horka“

96/8420 21. 9. 2020
5. rozhodla

změnit v příloze č. 1 bodu 3) usnesení č. 75/6691 ze dne 25. 11. 2019 u příspěvkové organizace Muzeum Novojičínska, IČO 00096296, u projektu „Projektová dokumentace revitalizace přízemí Žerotínského zámku včetně přípravy navazujících prostor pro novou expozici“

a)    text „zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz“ na text „stanovení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“

b)   text „časová použitelnost od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2020“ na text „časová použitelnost od 1. 11. 2019 do 31. 12. 2021“

96/8420 21. 9. 2020
6. rozhodla

změnit v bodu 2) usnesení č. 69/6313 ze dne 10. 9. 2019

a)    text „zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na text „závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“

b)   text „o částku“ na text „ve výši“

96/8420 21. 9. 2020
7. rozhodla

zrušit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 170.000 Kč, s účelovým určením na realizaci projektu „Aktualizace projektové dokumentace interiéru včetně doplnění dalších prvků Muzea automobilů TATRA“, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví kultury - příspěvkové organizace kraje“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

96/8420 21. 9. 2020
8. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, ve výši 170.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Aktualizace projektové dokumentace interiéru včetně doplnění dalších prvků Muzea automobilů TATRA“, v rámci akce rozpočtu „Reprodukce majetku kraje v odvětví kultury“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

96/8420 21. 9. 2020
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

170 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galerií

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

170 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8421 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA z.s., IČO 05088437, na realizaci projektu „Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA 2020“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8421 21. 9. 2020
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA z.s., IČO 05088437, na realizaci projektu „Mezinárodní hudební festival MUSICA PURA 2020“, ve výši 140.000 Kč s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

96/8421 21. 9. 2020
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu „Celooblohový vzdělávací pořad Planetária Ostrava“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

96/8421 21. 9. 2020
4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 194.061 Kč na realizaci projektu „Celooblohový vzdělávací pořad Planetária Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

96/8421 21. 9. 2020
5. rozhodla

a)    navýšit akci rozpočtu „Soutěže, festivaly a aktivity v oblasti kultury“ o částku
140.000 Kč

b)   navýšit akci rozpočtu „Podpora odborného vzdělávání na vysokých školách v Moravskoslezském kraji“ o částku 194.061 Kč

96/8421 21. 9. 2020
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol.  5901 -

Nespecifikované rezervy

o

334.061 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3312 -

Hudební činnost

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

140.000 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol.  6352 -

Investiční transfery vysokým školám

o

194.061 Kč

Celkem

o

334.061 Kč

96/8421 21. 9. 2020
7. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace, IČO 71230530, na realizaci projektu „Sto let Hlučínska“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

96/8421 21. 9. 2020
8. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 subjektu Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace, IČO 71230530, ve výši 198.000 Kč na realizaci projektu „Sto let Hlučínska“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

96/8421 21. 9. 2020
9. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 4. a 8. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje k rozhodnutí

Zodp.: náměstek hejtmana kraje pro kulturu a památkovou péči

Termín: 12/2020

Rada kraje

96/8422 21. 9. 2020
1. rozhodla

vyhlásit dotační program s názvem „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021“

96/8422 21. 9. 2020
2. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje, uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3-11 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26.6.2008

96/8423 21. 9. 2020
1. rozhodla

vyhlásit dotační program s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ dle předloženého materiálu

96/8423 21. 9. 2020
2. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ a hodnotící kritéria k projektům přihlášeným do uvedeného programu dle návrhu v příloze č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 11 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

96/8424 21. 9. 2020
1. rozhodla

vyhlásit dotační program s názvem „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021“ dle předloženého materiálu

96/8424 21. 9. 2020
2. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2021“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, včetně návrhu smlouvy o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a formulářů uvedených v přílohách č. 3 – 10 předloženého materiálu

Rada kraje

96/8425 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

informaci o problematice poskytování výjimek z Tarifu integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS pro občany obcí Metylovice, Lhotka a statutárního města Frýdek-Místek, dle předloženého materiálu

96/8425 21. 9. 2020
2. rozhodla

uzavřít s obcí Metylovice, IČO 00535991, Smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu nerealizovaných výnosů (protarifovací ztráty) v zóně č. 470 Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8425 21. 9. 2020
3. rozhodla

uzavřít s obcí Lhotka, IČO 00296864, Smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu nerealizovaných výnosů (protarifovací ztráty) v zóně č. 470 Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS dle důvodové zprávy a přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8425 21. 9. 2020
4. rozhodla

uzavřít se statutárním městem Frýdek-Místek, IČO 00296643, Smlouvu o poskytnutí příspěvku na úhradu nerealizovaných výnosů (protarifovací ztráty) v zóně č. 511 Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS dle důvodové zprávy a přílohy č. 3 předloženého materiálu

96/8425 21. 9. 2020
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky z rozpočtu obce Metylovice ve výši 322.000 a z rozpočtu obce Lhotka ve výši 138.000 do rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 na úhradu nerealizovaných výnosů v zóně č. 470

96/8425 21. 9. 2020
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol. 4121 -

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

o

460 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

460 tis. Kč

Rada kraje

96/8426 21. 9. 2020
1. rozhodla

zřídit věcná břemena na silničních a ostatních pozemcích ve vlastnictví kraje na základě zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro umístění sjezdů, inženýrských sítí, objektů, sloupů, nadzemních a podzemních vedení všeho druhu dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

96/8426 21. 9. 2020
2. rozhodla

a)    uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v příloze č. 1 tohoto usnesení

b)   uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene dle bodu 1. tohoto usnesení se subjekty uvedenými v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto usnesení

Rada kraje

96/8427 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

Plán rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustků a ostatních součástí silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji na rok 2021 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8427 21. 9. 2020
2. souhlasí

s Plánem rekonstrukcí mostů, opěrných zdí, propustků a ostatních součástí silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji na rok 2021 dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

96/8428 21. 9. 2020
1. souhlasí

s vyřazením a likvidací neupotřebitelného movitého majetku Moravskoslezského kraje, který je svěřený Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, v celkové pořizovací hodnotě 13.773.186,49 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8429 21. 9. 2020
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 8.000 tis. Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8429 21. 9. 2020
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 8.000 tis. Kč, účelově určeného na odpisy, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8429 21. 9. 2020
3. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 120.000,16 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8429 21. 9. 2020
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 10.000 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu „Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8429 21. 9. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

120.000,16 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

10.000,00 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

110.000,16 tis. Kč

Celkem

o

120.000,16 tis. Kč

96/8429 21. 9. 2020
6. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 4.000 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu „Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8429 21. 9. 2020
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 4.000 tis. Kč v rámci akce rozpočtu „Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8429 21. 9. 2020
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2212 -

Silnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

4.000 tis. Kč

96/8429 21. 9. 2020
9. schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 1.400 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu „Most 4848-15 Kozlovice“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8429 21. 9. 2020
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 00095711, o částku 1.400 tis. Kč, v rámci akce rozpočtu „Most 48416-3 Frýdlant nad Ostravicí“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Rada kraje

96/8430 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

zprávu o zajištění zimní údržby silnic II. a III. tříd v období 2020/2021 na území Moravskoslezského kraje včetně Plánu zimní údržby silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

96/8431 21. 9. 2020
1. stanoví

odměnu Ing. Tomáši Böhmovi, řediteli organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu

Rada kraje

96/8432 21. 9. 2020
1. stanoví

odměnu Ing. Rostislavu Rožnovskému, řediteli organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČ 03103820, dle návrhu v předloženém materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7188 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/764 ze dne 24.4.2014

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8433 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost organizace Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, o změnu časové použitelnosti u schváleného závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020, s účelovým určením na zpracování „Studie možností výroby tepelné energie z jaderných zdrojů v Moravskoslezském kraji“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8433 21. 9. 2020
2. schvaluje

změnu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ organizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, IČO 03103820, na rok 2020 ve výši 2.401.850 Kč, s účelovým určením na zpracování „Studie možností výroby tepelné energie z jaderných zdrojů v Moravskoslezském kraji“, v rámci akce rozpočtu „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví dopravy a chytrého regionu – příspěvkové organizace kraje“, a to u časové použitelnosti z „od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020“

Rada kraje

96/8434 21. 9. 2020
1. rozhodla

uzavřít Dohodu o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce RegioJet a.s. do Integrovaného dopravního systému ODIS dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s dopravcem RegioJet a.s., IČO 28333187

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/7192 ze dne 10.2.2020

č. 91/7888 ze dne 22.6.2020

96/8435 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

informaci o plánovaném leteckém spojení Ostrava - Varšava, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

96/8435 21. 9. 2020
2. rozhodla

změnit obsah Smlouvy o provozu leteckého spojení Ostrava - Varšava, o jejímž uzavření rozhodla rada kraje usnesením č. 80/7192 ze dne 10. 2. 2020 ve znění změny obsahu této smlouvy, o níž rada kraje rozhodla usnesením č. 91/7888 ze dne 22. 6. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8435 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2293 -

Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

 

pol. 5192 -

Poskytnuté náhrady

o

5.082 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

 

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

5.082 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 80/2952 ze dne 2.8.2006

č. 53/2900 ze dne 21.4.2010

č. 3/94 ze dne 6.12.2016

96/8436 21. 9. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o přidělení ratingu ev. č. 01547/2006/KŘ ze dne 24. 8. 2006 mezi Moody''s Deutschland GmbH, An der Welle 5, 603 22 Frankfurt am Main, Germany jednající prostřednictvím své organizační složky Moody''s Deutschland GmbH, odštěpný závod, Pernerova 691/42, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 07651341, a Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8194 ze dne 17.8.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2053 ze dne 3.9.2020

96/8437 21. 9. 2020
1. rozhodla

rozhodla vyhlásit poptávkové řízení na investiční úvěr ve výši 3,0 mld. Kč určený na financování investičních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi v letech 2021-2024 s dobou splatnosti do roku 2035 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8193 ze dne 17.8.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8438 21. 9. 2020
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

daňové příjmy

pol. 1361 -

Správní poplatky

o

7,00 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 1039 -

Ostatní záležitosti lesního hospodářství

pol. 2211 -

Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů

o

2,00 tis. Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 3119 -

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

o

56,21 tis. Kč

na § 2229 -

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

65,30 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

2,00 tis. Kč

pol. 2329 -

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

o

40,00 tis. Kč

na § 2292 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

106,00 tis. Kč

na § 2294 -

Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

3,85 tis. Kč

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

10,84 tis. Kč

na § 3421 -

Využití volného času dětí a mládeže

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,34 tis. Kč

na § 3599 -

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

5,00 tis. Kč

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

1,00 tis. Kč

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 2132 -

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí

o

38,86 tis. Kč

na § 4399 -

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 2212 -

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

o

30,00 tis. Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

12,61 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

13,11 tis. Kč

na § 6320 -

Pojištění funkčně nespecifikované

pol. 2322 -

Přijaté pojistné náhrady

o

15,45 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2223 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a  obcemi

o

0,06 tis. Kč

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

531,06 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

4,85 tis. Kč

Celkem

o

946,54 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

946,54 tis. Kč

96/8438 21. 9. 2020
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Platby daní“ o částku 8.000 tis. Kč

96/8438 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

8.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6399 -

Ostatní finanční operace

pol. 5362 -

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

o

8.000 tis. Kč

96/8438 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

8.903.440 Kč

na § 2369 -

Ostatní správa ve vodním hospodářství

 

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

805.944 Kč

na § 3311 -

Divadelní činnost

 

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

911.912 Kč

na § 3312 -

Hudební činnost

 

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

440.000 Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

500.000 Kč

na § 3319 -

Ostatní záležitosti kultury

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – fyzickým osobám

o

220.000 Kč

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

600.000 Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

870.000 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

382.500 Kč

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

150.000 Kč

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

940.000 Kč

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

80.000 Kč

na § 6113 -

Zastupitelstva krajů

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

4.000.000 Kč

Celkem

o

 18.803.796 Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

6.968.160 Kč

na § 2212 -

Silnice

pol. 6130 -

Pozemky

o

1.000.000 Kč

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

6.330 Kč

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

10.882.890 Kč

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

400.000 Kč

Celkem

o

19.257.380 Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

38.061.176 Kč

96/8438 21. 9. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

11.000 tis. Kč

a

zvyšují

financování

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

11.000 tis. Kč

96/8438 21. 9. 2020
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

250 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol. 5192 -

Poskytnuté náhrady

o

250 tis. Kč

96/8438 21. 9. 2020
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8127 -

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy

o

200.000,00 tis. Kč

a

snižují

daňové příjmy

pol. 1121 -

Daň z příjmů právnických osob

o

63.200,10 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

136.799,90 tis. Kč

Rada kraje

96/8439 21. 9. 2020
1. rozhodla

o záměru darovat nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 203/7 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 1317, část obce Podlesí, jiná stavba,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Bludovice, obec Havířov;

předmětná nemovitá věc bude darována za podmínky jejího nabytí do vlastnictví kraje

96/8439 21. 9. 2020
2. rozhodla

o záměru směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 579 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava

za nemovité věci ve vlastnictví České republiky, s příslušností hospodaření pro Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Hradčany - Praha 6, IČO 60162694, a to:

pozemek parc. č. 651/11 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 652/18 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci

vše k. ú. Zábřeh u Hlučína, obec Dolní Benešov

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 91/7878 ze dne 22. 6. 2020

96/8440 21. 9. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evid. č. 02492/2020/IM ze dne 21. 7. 2020 na realizaci stavby „Integrované bezpečnostní centrum – dovybavení technologických skříní“ se společností VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., IČO 28606582, se sídlem Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

96/8441 21. 9. 2020
1. rozhodla

a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

pozemek parc. č. 1316/44 orná půda,

pozemek parc. č. 1316/45 orná půda,

pozemek parc. č. 1316/46 orná půda,

pozemek parc. č. 1316/53 orná půda,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Horní Václavov, obec Václavov u Bruntálu

b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodu 1. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2 odst. 5 písm. c) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a prodej realizovat formou dobrovolné veřejné dražby

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/8054 ze dne 20.7.2020

96/8442 21. 9. 2020
1. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně – dovybavení provozu“ o částku 285 tis. Kč

96/8442 21. 9. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

285 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 5521 -

Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

285 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/7442 ze dne 23.3.2020

96/8443 21. 9. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. 02445/2019/IM ze dne 12. 7. 2019 na realizaci stavby „Muzeum automobilů Tatra“, se zhotovitelem stavby, kterým je společnost MORYS s.r.o., se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00, Ostrava, IČO 42864771, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8444 21. 9. 2020
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  5137 -  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

0,69 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

140,00 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galérií

pol.  5042 -  

Odměny za užití počítačových programů

o

0,39 tis. Kč

pol.  5137 -  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

11.390,76 tis. Kč

pol.  5139 -  

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

0,29 tis. Kč

pol.  5171 -  

Opravy a udržování

o

0,9 tis. Kč

pol.  5172 -

Programové vybavení

o

0,08 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  5137 -  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

1.412,33 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  5137 -  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

200,00 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  5137 -  

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

800,00 tis. Kč

celkem

o

13.945,44 tis. Kč

a

snižují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

4.439,65 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

13.400,00 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

271,15 tis. Kč

na § 3123 -

Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

6.036,29 Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

99,83 tis. Kč

na § 3315 -

Činnosti muzeí a galérií

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

1,01 tis. Kč

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

9.191,33 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

17.242,72 tis. Kč

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

469,00 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

3.079,00 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

1.100,00 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

1.219,36 tis. Kč

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

270,00 tis. Kč

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

504,00 tis. Kč

celkem

o

57.323,34 tis. Kč

a

snižuje

dlouhodobé financování

pol. 8123 -

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

o

35.727,39 tis. Kč

pol. 8124 -

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků

o

43.391,65 tis. Kč

a

snižují

investiční přijaté transfery

pol.  4216 -

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

51.296,82 tis. Kč

pol.  4221 -

Investiční přijaté transfery od obcí

o

35.200,00 tis. Kč

Celkem

86.496,82 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové příjmy

na § 2212 -

Silnice

pol.  3119 -

Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

o

35.200,00 tis. Kč

a

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 3322 -

Zachování a obnova kulturních památek

pol.  2324 -

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

o

284,79 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

16.530,00 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  6121 -

Budovy, haly a stavby

o

942,94 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

10.448,07 tis. Kč

Celkem

o

27.921,01 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2053 ze dne 3.9.2020

96/8445 21. 9. 2020
1. stanoví

vztah rozpočtu kraje na rok 2021 a roky 2022, 2023 střednědobého výhledu rozpočtu kraje k příspěvkovým organizacím kraje za jednotlivá odvětví pro sestavení návrhu rozpočtů příspěvkových organizací kraje na rok 2021 a střednědobých výhledů rozpočtu příspěvkových organizací kraje na léta 2022 – 2023 dle předloženého materiálu

Rada kraje

96/8446 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost společnosti T.I.Com, s. r. o., se sídlem J. Haška 649/27, 674 01 Třebíč, IČO 60708948, o převod pozemku parc. č. st. 244 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8446 21. 9. 2020
2. rozhodla

a)   o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. st. 244 zastavěná plocha a nádvoří,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Suchá Rudná, obec Světlá Hora

b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

96/8446 21. 9. 2020
3. bere na vědomí

žádost Společenství vlastníků Třinec, Karpentná 59, se sídlem Karpentná 59, 739 94 Třinec, IČO 29388651, o majetkové vypořádání části pozemku parc. č. 750/12 ostatní plocha, v k. ú. Karpentná, obec Třinec, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

96/8446 21. 9. 2020
4. rozhodla

a)    o záměru prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČ 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 750/12 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 973 – 86/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 20. 7. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 750/26 ostatní plocha o výměře 72 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Karpentná, obec Třinec

b)   při prodeji nemovité věci uvedené v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

96/8446 21. 9. 2020
5. bere na vědomí

žádost společnosti EUROVIA Kamenolomy, a. s., se sídlem Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol 1, 460 01 Liberec, IČO 27096670, o převod částí pozemku parc. č 623/1 ostatní plocha, v k. ú. a obci Jakubčovice nad Odrou, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

96/8446 21. 9. 2020
6. rozhodla

a)    o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

části pozemku parc. č. 623/1 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 617 – 170/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 10. 2019 a nově označené jako pozemek parc. č. 623/13 ostatní plocha o výměře 902 m2, pozemek parc. č. 623/14 ostatní plocha o výměře 23 m2 a pozemek parc. č. 623/15 ostatní plocha o výměře 251 m2,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Jakubčovice nad Odrou

b)   při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

96/8446 21. 9. 2020
7. bere na vědomí

žádost společnosti SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem, Krnov, IČO 25357352, o převod nemovitých věcí specifikovaných v bodě 8. návrhu usnesení, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

96/8446 21. 9. 2020
8. rozhodla

a)     o záměru prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

aa) budovu bez čp/če, technická vybavenost, která stojí na pozemku parc. č. 143,

pozemek parc. č. 143 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 146 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná stavba,

pozemek parc. č. 148/1 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 151/6 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 694 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 695 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Štemplovec, obec Holasovice,

ab) pozemek parc. č. 677/3 vodní plocha,

pozemek parc. č. 834/3 vodní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Neplachovice

b)     při prodeji nemovitých věcí uvedených v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení postupovat dle čl. 2. odst. 5 písm. a) Zásad převodu a nabytí nemovitých věcí a převod realizovat formou přímého prodeje bez výběrového řízení

96/8446 21. 9. 2020
9. bere na vědomí

žádost státního podniku Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021, o převod pozemků parc. č. 1699/25 ostatní plocha a parc. č. 1706/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

96/8446 21. 9. 2020
10. rozhodla

o záměru darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1699/25 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1706/5 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Karlovice ve Slezsku, obec Karlovice

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 78/7054 ze dne 13.1.2020

č. 79/7104 ze dne 27.1.2020

č. 84/7456 ze dne 23.3.2020

č. 91/7916 ze dne 22.6.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8447 21. 9. 2020
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2020 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

96/8447 21. 9. 2020
2. rozhodla

udělit výjimku z usnesení rady kraje č. 94/8193 ze dne 17. 8. 2020 u úspor uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení ve výši 720,03 tis. Kč

96/8447 21. 9. 2020
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace, IČO 60337346, o částku 77.500 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Výměna obkladů stěn včetně dveří" s časovou použitelností 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8447 21. 9. 2020
4. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace, IČO 64628183:

a)    ve výši 400.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Propojení budovy školy a jídelny a instalace výtahu" s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

b)   ve výši 300.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce vestibulu" s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8447 21. 9. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

0,38 tis. Kč

na § 3121 -

Gymnázia

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

107,27 tis. Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

11,11 tis. Kč

na § 3133 -

Dětské domovy

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1,34 tis. Kč

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

599,93 tis. Kč

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

57,47 tis. Kč

Celkem

o

777,50 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

77,50 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

700,00 tis. Kč

96/8447 21. 9. 2020
6. ukládá

„odvod do rozpočtu kraje“ na rok 2020 organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, ve výši 2.000.000 Kč, dle předloženého materiálu, a to formou závazného ukazatele

96/8447 21. 9. 2020
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace, IČO 64628159, o částku 2.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Výměna osobního výtahu a oprava střechy strojovny" s časovou použitelností od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2021

96/8447 21. 9. 2020
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol.  2122 -

Odvody příspěvkových organizací

o

2.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.000 tis. Kč

Rada kraje

96/8448 21. 9. 2020
1. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Kopřivnice, MSK, p. 517/1, NNK“ na částech pozemků parc. č. 516/1 ostatní plocha, parc. č. 517/1 ostatní plocha, parc. č. 517/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 309, část obce Kopřivnice, stavba technického vybavení a parc. č. 522/5 ostatní plocha, vše v k. ú. a obci Kopřivnice, dle předloženého materiálu

96/8448 21. 9. 2020
2. rozhodla

a)          zřídit věcné břemeno – služebnost

k částem pozemků parc. č. 516/1 ostatní plocha, parc. č. 517/1 ostatní plocha a parc. č. 522/5 ostatní plocha a k celému pozemku parc. č. 517/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č. p. 309, část obce Kopřivnice, stavba technického vybavení, vše v k. ú. a obci Kopřivnice,

ve vlastnictví kraje,

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035,

spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na částech služebných pozemků a na budově č. p. 309, která je součást pozemku parc. č. 517/4 a provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci,

na dobu neurčitou,

v rozsahu vyznačeném na zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene a zákresem umístění přípojkové skříně v budově č. p. 309,

za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši;

oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

b)   uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

96/8448 21. 9. 2020
3. bere na vědomí

žádost společnosti Nádražní 55 s.r.o., Pustkovecká 6/110, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČO 075668991, o zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku parc. č. 1310/35 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8448 21. 9. 2020
4. rozhodla

nezřídit věcné břemeno – služebnost k části pozemku parc. č. 1310/35 ostatní plocha, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, Českobratrská 958/40, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00602078, ve prospěch společnosti Nádražní 55 s.r.o., Pustkovecká 6/110, 708 00 Ostrava-Pustkovec, IČO 07566899, spočívající v právu chůze a jízdy přes pozemek

96/8448 21. 9. 2020
5. souhlasí

s umístěním a realizací stavby „Frýdek, parc. 5263/20 4121657876 NNk“ na části pozemku parc. č. 5263/3 ostatní plocha v k. ú. Frýdek, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

96/8448 21. 9. 2020
6. rozhodla

a)          zřídit věcné břemeno – služebnost

k části pozemku parc. č. 5263/3 ostatní plocha v k. ú. Frýdek, obci Frýdek-Místek,

ve vlastnictví kraje,

v hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691,

ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035,

spočívající v právu umístit, provozovat, opravovat a udržovat zařízení distribuční soustavy na části služebného pozemku a provádět jeho obnovu, výměnu a modernizaci,

na dobu neurčitou,

v rozsahu vyznačeném na zákresu situace stavby, který bude po provedení stavby nahrazen geometrickým plánem s vyznačeným rozsahem věcného břemene,

za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši;

oprávněný z věcného břemene dále uhradí poplatek spojený se vkladem práva do katastru nemovitostí

b)          uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle bodu 6. písm. a) tohoto usnesení

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 77/7026 ze dne 16.12.2019

96/8449 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost společnosti SKI Bílá – Služby s.r.o., č. p. 173, Bílá, IČO 26874440, o odpuštění nájemného, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8449 21. 9. 2020
2. souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. VSCB_00619/2019 ze dne 17. 12. 2019 uzavřené mezi organizací Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace, č. p. 144, Bílá, IČO 07331533, a společností SKI Bílá – Služby s.r.o., č. p. 173, Bílá, IČO 26874440, kterým bude prominuto nájemné za rok 2021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

96/8449 21. 9. 2020
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Vzdělávací a sportovní centru, Bílá, příspěvková organizace, IČO 07331533, o částku 465 tis. Kč

96/8449 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

465 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

465 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 91/7911 ze dne 22.6.2020

96/8450 21. 9. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. 03711/2019/IM ze dne 2. 8. 2019 na realizaci stavby „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná)“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost Beskydská stavební, a.s., se sídlem Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 28618891, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

96/8450 21. 9. 2020
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky z rozpočtu kraje na akci „Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D“ o částku 630,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7792 ze dne 7.6.2016

96/8451 21. 9. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 706-58950-19 o pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů ze dne 21. 6. 2016 (ev. č. 02694/2016/IM), se společností Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO 45272956, dle předloženého materiálu

96/8451 21. 9. 2020
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 706-58951-15 o pojištění odpovědnosti ze dne 20. 6. 2016 (ev. č. 02695/2016/IM), se společností Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Praha 1, IČO 45272956, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/7506 ze dne 6. 4. 2020

96/8452 21. 9. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo evid. č. 07351/2019/IM ze dne 24. 10. 2019 na realizaci stavby „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě – II etapa, památkové objekty“ se zhotovitelem stavby, kterým je společnost BYSTROŇ Group a.s., se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 27800466, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 79/7104 ze dne 27.1.2020

č. 92/8058 ze dne 20.7.2020

96/8453 21. 9. 2020
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava, IČO 0095711, o částku 900.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce části objektu pro umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu"

96/8453 21. 9. 2020
2. schvaluje

změnu názvu akce z názvu „Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího
a výcvikového střediska" na název „Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě‑Zábřehu"

96/8453 21. 9. 2020
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „účelový investiční příspěvek do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845213, o částku 900.000 Kč s účelovým určením na realizaci akce "Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska
a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu" s časovou použitelností
1. 1. 2020 do 31. 12. 2021

96/8453 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 2212 -

Silnice

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

900 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

900 tis. Kč

Rada kraje

96/8454 21. 9. 2020
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, a vítězem veřejné soutěže na pronájem prostor o výměře 438,29m2, pro provozování stomatologických služeb v budově bez čp/če, která je součástí pozemku parc. č. 2281 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava‑Předměstí, obec Opava, na dobu 8 let, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8454 21. 9. 2020
2. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi organizací Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, a vítězem veřejné soutěže na pronájem prostor o výměře 144,16m2, pro provozování stomatologické laboratoře v budově bez čp/če, která je součástí pozemku parc. č. 2281 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Opava‑Předměstí, obec Opava, na dobu 8 let, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8455 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost organizace České centrum signálních zvířat, z. s., IČO 06006205, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8455 21. 9. 2020
2. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2020 organizaci České centrum signálních zvířat, z. s., IČO 06006205, ve výši 195 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Zlepšení funkčnosti a citlivosti metody časného záchytu nádorů pomocí signálních psů díky nově zrekonstruované budově“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8455 21. 9. 2020
3. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví zdravotnictví“ o částku 195 tis. Kč

96/8455 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

195 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

195 tis. Kč

Rada kraje

96/8456 21. 9. 2020
1. rozhodla

předat organizaci Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 1.677.060 Kč, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

96/8456 21. 9. 2020
2. rozhodla

předat organizaci Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, IČO 00534242, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 1.011.560 Kč, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

96/8456 21. 9. 2020
3. rozhodla

předat organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, k hospodaření movitý majetek v hodnotě 1.011.560 Kč, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 91/7932 ze dne 22. 6. 2020

96/8457 21. 9. 2020
1. souhlasí

s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky na akci „Obměna skiagrafického RTG přístroje, vč. 5letého pozáručního servisu pro radiologické oddělení“ organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, prostřednictvím třetí osoby, dle předloženého materiálu

96/8457 21. 9. 2020
2. doporučuje

řediteli organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, jmenovat pro veřejnou zakázku dle bodu 1. tohoto usnesení jako zástupce zřizovatele

členy hodnotící komise:

MUDr. Martina Gebauera, náměstka hejtmana kraje

Ing. Pavla Rydrycha, vedoucího odboru zdravotnictví

náhradníky hodnotící komise:

Ing. Kamilu Onysko, vedoucí oddělení řízení organizací a zdravotní péče

Mgr. Lukáše Chaláse, vedoucího oddělení zdravotní péče

Rada kraje

96/8458 21. 9. 2020
1. schvaluje

podmínky Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8458 21. 9. 2020
2. rozhodla

vyhlásit Dotační program na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2021, dle předloženého materiálu

96/8458 21. 9. 2020
3. schvaluje

podmínky Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8458 21. 9. 2020
4. rozhodla

vyhlásit Dotační program na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2021, dle předloženého materiálu

96/8458 21. 9. 2020
5. schvaluje

podmínky Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2021, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

96/8458 21. 9. 2020
6. rozhodla

vyhlásit Dotační program na podporu hospicové péče na rok 2021, dle předloženého materiálu

Rada kraje

96/8459 21. 9. 2020
1. souhlasí

s realizací a s předložením žádosti o podporu projektu „Výstavba zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady“ organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, do 134. výzvy vyhlášené v rámci Operačního programu životní prostředí, spolufinancovaného z fondů Evropské unie

96/8459 21. 9. 2020
2. souhlasí

aby investorem akce „Výstavba zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady“ a příjemcem dotace z OPŽP bylo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8460 21. 9. 2020
1. rozhodla

uzavřít dohodu o poskytnutí náhrady za poskytnutí věcného prostředku k řešení krizové situace se společností AquaKlim, s.r.o., IČO 27849562, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8460 21. 9. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 5213 -

Krizová opatření

pol. 5169 -

Nákup ostatních služeb

o

742,36 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 5213 -

Krizová opatření

 

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

742,36 tis. Kč

Rada kraje

96/8461 21. 9. 2020
1. souhlasí

s realizací a s předložením žádosti o podporu projektů „Fotovoltaické elektrárny“ organizací Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, do 146. výzvy vyhlášené v rámci Operačního programu životní prostředí, spolufinancovaného z fondů Evropské unie

96/8461 21. 9. 2020
2. souhlasí

aby investorem akce „Fotovoltaické elektrárny“ a příjemcem dotace z OPŽP bylo Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8462 21. 9. 2020
1. schvaluje

snížení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 účelově určený na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním příspěvkovým organizacím v odvětví zdravotnictví v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

96/8462 21. 9. 2020
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03549/2014/ZDR, o částku 34.500 Kč na celkovou výši 814.958 Kč s účelovým určením na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidentů nelékařských oborů, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa

96/8462 21. 9. 2020
3. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, IČO 00844896, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03562/2014/ZDR, o částku 30.000 Kč na celkovou výši 436.430 Kč s účelovým určením na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidentů nelékařských oborů, dle podmínek uvedených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na rezidenční místa

96/8462 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

688,50 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

688,50 tis. Kč

96/8462 21. 9. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

415,25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

415,25 tis. Kč

96/8462 21. 9. 2020
6. bere na vědomí

žádost organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, o poskytnutí investičního příspěvku, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

96/8462 21. 9. 2020
7. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2020 organizaci Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03564/2014/ZDR, ve výši 5.000 tis. Kč účelově na projekt „Zvýšení zabezpečení informačních systémů, výpočetních středisek a síťové komunikace v nemocnici“ v rámci akce „Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8462 21. 9. 2020
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3522 -

Ostatní nemocnice

pol. 6351 -

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

5.000 tis. Kč

96/8462 21. 9. 2020
9. rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 18.327 Kč na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19, pro příspěvkovou organizaci v odvětví zdravotnictví

96/8462 21. 9. 2020
10. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ na rok 2020 organizaci Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, ve výši 18.327 Kč účelově na kompenzaci vícenákladů, výpadku zdrojů a kompenzační platbu pro zaměstnance sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19, identifikátor služby 9026461, s časovou použitelností dle příslušného Rozhodnutí

96/8462 21. 9. 2020
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

18,33 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4358 -

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

18,33 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/7565 ze dne 20. 4. 2020

č. 94/8219 ze dne 17. 8. 2020

96/8463 21. 9. 2020
1. rozhodla

změnit v usnesení č. 94/8219 ze dne 17. 8. 2020 termín z „nejpozději do 21. 9. 2020“ na „nejpozději do 31. 12. 2020“

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/8069 ze dne 20.7.2020

96/8464 21. 9. 2020
1. rozhodla

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_20_010, ev. č. 03797/2020/EP ze dne 24. 8. 2020, s partnerem projektu Církevní základní škola a mateřská škola Přemysla Pittra, IČ 00850381, v rámci projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji IV“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6120 ze dne 27.8.2019

96/8465 21. 9. 2020
1. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na „Zabezpečení odborných služeb spočívající v zajištění zastoupení Moravskoslezského kraje v Bruselu“ se společností BeePartner – EPA Consulting dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 16/1383 ze dne 27.6.2017

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

96/8466 21. 9. 2020
1. rozhodla

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu za podmínky uvolnění nebo navýšení finančních prostředků v rámci dotačního programu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

96/8466 21. 9. 2020
2. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ - otevřeného dotačního titulu (A), vyhlášeného dne 10. 4. 2019 žadatelům uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle této přílohy

96/8466 21. 9. 2020
3. bere na vědomí

žádosti o změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změnu výše dotace v rámci dotačních programů „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 4 a 5 předloženého materiálu

96/8466 21. 9. 2020
4. rozhodla

schválit změny typu zdroje tepla a/nebo doplnění dalšího typu opatření při realizaci výměny zdroje tepla a změny výše dotace a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 6 dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace nebo smlouvy o poskytnutí dotace dle příloh č. 7 až 9 předloženého materiálu

96/8466 21. 9. 2020
5. bere na vědomí

informaci o úmrtí žadatele uvedeného v příloze č. 10 předloženého materiálu

96/8466 21. 9. 2020
6. rozhodla

uzavřít s novým příjemcem uvedeným v příloze č. 10 předloženého materiálu smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

96/8466 21. 9. 2020
7. bere na vědomí

žádosti o udělení výjimky z dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva a 3. výzva“ vyhlášených dne 29. 6. 2017 a 10. 4. 2019, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

96/8466 21. 9. 2020
8. rozhodla

uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 13 smlouvu o poskytnutí dotace, dodatek nebo dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace dle příloh č. 14 - 17 předloženého materiálu

96/8466 21. 9. 2020
9. bere na vědomí

informaci o odstoupení žadatele od realizace dílčího projektu v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“, vyhlášeného dne
10. 4. 2019 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 26/2322 ze dne 5. 12. 2017

č. 26/2323 ze dne 5. 12. 2017

č. 81/7313 ze dne 17. 2. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8467 21. 9. 2020
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 07300/2017/RRC ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. dodatku 07300/2017/RRC/1, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., vystavit objednávku na realizaci aktivit v rozsahu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu společnosti:

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.
se sídlem: Vítkovická 3335/15, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO: 02995832

jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj

za cenu nejvýše přípustnou 1.859.770 Kč vč. DPH, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6130 ze dne 18.8.2015

96/8468 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

informaci výsledku odvolacího řízení vedeného Ministerstvem financí ve věci finanční opravy u projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“ dle rozhodnutí v příloze č. 1 předloženého materiálu

96/8468 21. 9. 2020
2. rozhodla

neuplatňovat procesní postupy podle soudního řádu správního ve věci finanční opravy u projektu „Obnovení přístrojové techniky ve zdravotnických zařízeních“ dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2854 ze dne 27.2.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8469 21. 9. 2020
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

672,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4329 -

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

320,00 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

200,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

100,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

50,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

2,00 tis. Kč

Celkem

o

672,00 tis. Kč

96/8469 21. 9. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5175 -

Pohoštění

o

20,00 tis. Kč

96/8469 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

442,64 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

442,64 tis. Kč

96/8469 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

356,63 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5904 -

Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli

o

356,63 tis. Kč

96/8469 21. 9. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

 

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

35,12 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

o

35,12 tis. Kč

96/8469 21. 9. 2020
6. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se:

snižují

běžné výdaje                                                             

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

155,60 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

75,00 tis. Kč

pol.  5167 -

Služby školení a vzdělávání

o

152,70 tis. Kč

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

525,00 tis. Kč

pol.  5175 -

Pohoštění

o

88,90 tis. Kč

Celkem

o

997,20 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně

o

744,70 tis. Kč

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

 

 

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

 

204,40 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

34,85 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

12,67 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

0,58 tis. Kč

Celkem

o

997,20 tis. Kč

96/8469 21. 9. 2020
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

671,10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4379 -

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

500,00 tis. Kč

pol.  5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

124,00 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

45,00 tis. Kč

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

2,10 tis. Kč

Celkem

o

671,10 tis. Kč

96/8469 21. 9. 2020
8. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

1 906,25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

95,32 tis. Kč

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol.  5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

o

1 810,93 tis. Kč

96/8469 21. 9. 2020
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5173 -

Cestovné

o

1 063,56 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol.  5532 -

Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí

o

1 063,56 tis. Kč

96/8469 21. 9. 2020
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6122 -

Stroje, přístroje a zařízení

o

330,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  5136 -

Knihy, učební pomůcky a tisk

o

20,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol.  6111 -

Programové vybavení

o

310,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1716 ze dne 12.12.2019

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8470 21. 9. 2020
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

neinvestiční transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1 353,00 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3639 -

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

pol. 5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

585,20 tis. Kč

pol. 5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

609,50 tis. Kč

pol. 5031 -

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

         105,40 tis. Kč

pol. 5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní

pojištění

o

          

          52,90 tis. Kč

96/8470 21. 9. 2020
2. rozhodla

navýšit objem finančních prostředků alokovaných na dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“ o 234.280 Kč

96/8470 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

234,28 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

234,28 tis. Kč

96/8470 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšuje

financování

pol. 8115 -

Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA

o

27.000,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

par. 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

8.903,44 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

par. 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

6.968,16 tis. Kč

par. 3636 -

Územní rozvoj

pol. 6341 -

Investiční transfery obcím

o

10.728,40 tis. Kč

pol. 6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

o

400,00 tis. Kč

Celkem

18.096,56 tis. Kč

Rada kraje

96/8471 21. 9. 2020
1. rozhodla

uzavřít smlouvu o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě dle přílohy č. 1 předloženého materiálu s 10 vybranými subjekty v Moravskoslezském kraji uvedenými v příloze č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

96/8472 21. 9. 2020
1. rozhodla

uzavřít Memorandum o spolupráci v oblasti přípravy na programové období EU 2021‑2027 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8473 21. 9. 2020
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

96/8473 21. 9. 2020
2. rozhodla

vyhlásit program „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ ke dni 23. 9. 2020 s termínem podávání žádostí od 26. 10. 2020 do 20. 11. 2020

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8474 21. 9. 2020
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2021-2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

96/8474 21. 9. 2020
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2021-2022 dle předloženého materiálu s termínem podávání žádostí od 26. 10. 2020 do 20. 11. 2020

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8475 21. 9. 2020
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8475 21. 9. 2020
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2021 dle předloženého materiálu

Rada kraje

96/8476 21. 9. 2020
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8476 21. 9. 2020
2.

vyhlásit dotační program Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+ dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8477 21. 9. 2020
1. schvaluje

podmínky dotačního programu s názvem Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8477 21. 9. 2020
2. rozhodla

vyhlásit dotační program Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2021 dle předloženého materiálu

Rada kraje

96/8478 21. 9. 2020
1. schvaluje

podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8478 21. 9. 2020
2. vyhlašuje

dotační program Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021 ke dni 25. 9. 2020 s lhůtou pro podávání žádostí od 26. 10. 2020 do 30. 12. 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5943 ze dne 14.7.2015

č. 14/1153 ze dne 30.5.2017

č. 49/4282 ze dne 23.10.2018

č. 60/5391 ze dne 9.4.2019

č. 94/8242 ze dne 17.8.2020

96/8479 21. 9. 2020
1. rozhodla

na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC, uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a společností Moravskoslezské Investice a Development, a.s., vystavit objednávku na realizaci aktivity 29a) v rozsahu dle přílohy č. 4 předloženého materiálu společnosti:

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
se sídlem: Na Jízdárně 1245/7, 702 00 Ostrava
IČO: 47673168
jejímž jediným společníkem je Moravskoslezský kraj,

za cenu nejvýše přípustnou 992.684 Kč vč. DPH, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8480 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost společnosti UAX s.r.o., IČO 25874977, o poskytnutí investiční dotace v celkové výši 180.000 Kč na projekt „Šablonování grafického díla na cyklostezkách v Jeseníku nad Odrou“

96/8480 21. 9. 2020
2. rozhodla

poskytnout investiční dotaci ve výši 180.000 Kč společnosti UAX s.r.o., IČO 25874977, na projekt „Šablonování grafického díla na cyklostezkách v Jeseníku nad Odrou“, s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2021, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8480 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

180 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 6313 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

180 tis. Kč

96/8480 21. 9. 2020
4. bere na vědomí

žádost Spolku FDF Team Olomouc, IČO 27059430, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 190.000 Kč na projekt „MTB závodu & doprovodný program v areálu Bike Park Kopřivná – 26.-27.9.2020“

96/8480 21. 9. 2020
5. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 190.000 Kč Spolku FDF Team Olomouc, IČO 27059430, na projekt „MTB závodu & doprovodný program v areálu Bike Park Kopřivná – 26.-27.9.2020“, s časovou použitelností od 7. 9. 2020 do 10. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

96/8480 21. 9. 2020
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 190.000 Kč

96/8480 21. 9. 2020
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje 

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené 

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

190 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

190                tis. Kč

96/8480 21. 9. 2020
8. bere na vědomí

žádost spolku Krajina Břidlice, z.s, IČO 08581916, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Propagace Krajiny břidlice“

96/8480 21. 9. 2020
9. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 150.000 Kč spolku Krajina Břidlice, z.s, IČO 08581916, na projekt „Propagace Krajiny břidlice“, s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

96/8480 21. 9. 2020
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

150 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

150 tis. Kč

96/8480 21. 9. 2020
11. bere na vědomí

žádost spolku Prajzská ambasáda, z.s., IČO 22906193, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 30.000 Kč na projekt „Den Bot“

96/8480 21. 9. 2020
12. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 30.000 Kč spolku Prajzská ambasáda, z.s., IČO 22906193, na projekt „Den Bot“, s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 30. 10. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

96/8480 21. 9. 2020
13. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

30 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

30 tis. Kč

96/8480 21. 9. 2020
14. bere na vědomí

žádost společnosti SKI Bílá - Služby s.r.o., IČO 26874440, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 150.000 Kč na projekt „Rozloučení s létem - Den na horských kolech s MSK“

96/8480 21. 9. 2020
15. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 150.000 Kč společnosti SKI Bílá - Služby s.r.o., IČO 26874440, na projekt „Rozloučení s létem - Den na horských kolech s MSK“, s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

96/8480 21. 9. 2020
16. bere na vědomí

žádost Spolku Veteran Car Club Ostrava, IČO 26519313, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 180.000 Kč na projekt „VÝROČNÍ MORAVIA RALLYE 2020“

96/8480 21. 9. 2020
17. rozhodla

poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 180.000 Kč společnosti Spolku Veteran Car Club Ostrava, IČO 26519313, na projekt „VÝROČNÍ MORAVIA RALLYE 2020“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 30. 11. 2021, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

96/8480 21. 9. 2020
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

180 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 2143 -

Cestovní ruch

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

180 tis. Kč

Rada kraje

96/8481 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost fyzické osoby ********** ze dne 18. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8481 21. 9. 2020
2. rozhodla

neposkytnout dotaci z rozpočtu kraje fyzické osobě **********, narozené dne **********, s adresou bydliště **********, na projekt Podpora začínajícího včelaře - 2020 ve výši 19.000 Kč s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8482 21. 9. 2020
1. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 190 tis. Kč na akci „Chráněné části přírody“

96/8482 21. 9. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

190,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3742 -

Chráněné části přírody

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

190,00 tis. Kč

96/8482 21. 9. 2020
3. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu do rozpočtu kraje ve výši 109.251 Kč, účelově určené na úhradu škod způsobených vybraným zvláště chráněným živočichem

96/8482 21. 9. 2020
4. rozhodla

navýšit neinvestiční finanční prostředky rozpočtu kraje účelově určené na akci „Dotace ze Všeobecné pokladní správy v odvětví životního prostředí“ o částku 109.251 Kč

96/8482 21. 9. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

přijaté transfery

pol.  4111 -

Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

 o

109.251 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3741 -

Ochrana druhů a stanovišť

pol.  5811 -

Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu

 o

109.251 Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/8078 ze dne 20. 7. 2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8483 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

oznámení pobočného spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, ze dne 7. 9. 2020 o zrušení realizace projektu Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech Ostrava 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8483 21. 9. 2020
2. zrušuje

v plném rozsahu bod 3. usnesení rady kraje č. 92/8078 ze dne 20. 7. 2020 o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje pobočnému spolku Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Karviná, IČO 00433918, na projekt Mezinárodní soutěž dětí v zahradnických dovednostech Ostrava 2020 ve výši maximálně 85.000 Kč

96/8483 21. 9. 2020
3. rozhodla

snížit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 85.000 Kč s účelovým určením na akci „Propagace v oblasti životního prostředí“

96/8483 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

85,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Ostatní kapitálové výdaje

o

85,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8484 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Štěpánkovice ze dne 20. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8484 21. 9. 2020
2. rozhodla

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Štěpánkovice, IČO 75157314, na projekt Rozvoj zahrádkářského činnosti ve Štěpánkovicích ve výši maximálně 200.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8484 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Nespecifikované rezervy

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

pol.  6322 -

Investiční transfery spolkům

o

200,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesením rady kraje

č. 82/7398 ze dne 2. 3. 2020

č. 91/7950 ze dne 22. 6. 2020

96/8485 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost spolku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. ze dne 28. 8. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8485 21. 9. 2020
2. rozhodla

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02661/2020/ŽPZ, se spolkem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s., IČO 00576310, ve věci změny účelového určení dotace z projektu „Odborná konference ODPADY 21, 20. ročník“ na projekt „Konference Čistá a bezpečná mobilita a Slavnostní galavečer Region pro sebe 2020“ a změny termínu ukončení realizace projektu, termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu a časové použitelnosti dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8486 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP Ochránce ze dne 9. 9. 2020 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kozmické ptačí louky – Rozšíření pastevního areálu s přístřeškem pro zvýšení počtu exmoorských ponyů formou chovného stáda“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8486 21. 9. 2020
2. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP Ochránce, IČO 71221051, na realizaci projektu „Kozmické ptačí louky – Rozšíření pastevního areálu s přístřeškem pro zvýšení počtu exmoorských ponyů formou chovného stáda“ ve výši maximálně 200.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2020 do dne 31. 12. 2020, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8486 21. 9. 2020
3. rozhodla

zvýšit neinvestiční finanční prostředky v rozpočtu kraje o 200 tis. Kč s účelovým určením na akci „Propagace v oblasti životního prostředí“

96/8486 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

200,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3799 -

Ostatní ekologické záležitosti

pol.  5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

200,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/6244 ze dne 27. 8. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8487 21. 9. 2020
1. rozhodla

poskytnout peněžité dary ve výši a příjemcům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení v rámci projektu „Rozvoj sběru použitých baterií a akumulátorů v Moravskoslezském kraji“, dle předloženého materiálu

96/8487 21. 9. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

100,00 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3729 -

Ostatní nakládání s odpady

pol.  5321 -

Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

100,00 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8488 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, ze dne 14. 9. 2020, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8488 21. 9. 2020
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout dle ustanovení čl. 3 odst. 1 písm. i) Statutu Zajišťovacího fondu účelovou investiční dotaci pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, na projekt Stabilizace havarijního stavu VD Návsí - Jablunkov II. ve výši maximálně 500.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 9. 2020 do dne 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8488 21. 9. 2020
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: náměstek hejtmana kraje pro životní prostředí a zemědělství

Termín: do 31. 12. 2020

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8489 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost obce Jakubčovice nad Odrou ze dne 14. 9. 2020, včetně jejího doplnění ze dne 16. 9. 2020, ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Čištění vodního náhonu Jakubčovice nad Odrou“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8489 21. 9. 2020
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje obci Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, na realizaci projektu „Čištění vodního náhonu Jakubčovice nad Odrou“ ve výši 200.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 10. 2020 do dne 30. 9. 2021 a uhrazených do dne 30. 10. 2021 včetně, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8489 21. 9. 2020
3. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“ o 200.000 Kč

96/8489 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol.  6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

200 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2399 -

Ostatní záležitosti vodního hospodářství

pol.  5321 -

Neinvestiční transfery obcím

o

200 tis. Kč

96/8489 21. 9. 2020
5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: náměstek hejtmana kraje pro životní prostředí a zemědělství

Termín: 31. 12. 2020

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 95/8375 ze dne 31.8.2020

96/8490 21. 9. 2020
1. stanoví

s účinností od 1. 10. 2020, od 1. 11. 2020 a od 1. 12. 2020

platy ředitelům příspěvkových organizací kraje v oblasti školství dle návrhu uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

96/8491 21. 9. 2020
1. souhlasí

ve smyslu ustanovení § 147 odst. 1 písm. q) a § 149 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s žádostí o změnu zápisu v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení organizace AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o., uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8492 21. 9. 2020
1. schvaluje

účast sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2021 dle předloženého materiálu

96/8492 21. 9. 2020
2. rozhodla

navýšit finanční prostředky na akci „Hry "Olympiády dětí a mládeže"“ o 1.700.000 Kč

96/8492 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

1.700 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5173 -

Cestovné

o

800 tis. Kč

pol. 5134

Prádlo, oděv a obuv

o

760 tis. Kč

pol. 5169

Nákup ostatních služeb

o

140 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8493 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8493 21. 9. 2020
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemci Kraj Vysočina, IČO 70890749, ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Kraje pro bezpečný internet 2020; s časovou použitelností od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021

96/8493 21. 9. 2020
3. rozhodla

uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s příjemcem Kraj Vysočina, IČO 70890749, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8493 21. 9. 2020
4. schvaluje

účast Moravskoslezského kraje v projektu Kraje pro bezpečný internet

96/8493 21. 9. 2020
5. schvaluje

Kritérium hodnocení škol v Moravskoslezském kraji v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

96/8493 21. 9. 2020
6. rozhodla

poskytnout věcné dary – poukázky na nákup vybavení v oblasti výpočetní techniky v celkové výši 30.000 Kč pro tři nejúspěšnější školy dle Kritérií hodnocení škol v Moravskoslezském kraji v návaznosti na účast v soutěžích realizovaných v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet (čl. III., bod 2)

Rada kraje

96/8494 21. 9. 2020
1. souhlasí

s přerušením provozu školních družin, jejichž činnost vykonávají příspěvkové organizace zřizované Moravskoslezským krajem uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu, v době podzimních, vánočních a pololetních prázdnin školního roku 2020/2021

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2057 ze dne 3.9.2020

96/8495 21. 9. 2020
1. souhlasí

se zápisem změn v údajích v rejstříku škol a školských zařízení u organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

č. 17/2115 ze dne 3.9.2020

96/8496 21. 9. 2020
1. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na dotační program „Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2020/2021“ příspěvkovým organizacím kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

96/8496 21. 9. 2020
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu výuky anglického jazyka zapojením rodilých mluvčích ve školním roce 2020/2021 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 

96/8496 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

8.082.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.790.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.466.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.826.000 Kč

Celkem

8.082.000 Kč

96/8496 21. 9. 2020
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu výuky cizích jazyků ve školním roce 2020/2021 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021

96/8496 21. 9. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.499.240 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.357.440 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

50.600 Kč

na § 3127 -

Střední školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

91.200 Kč

Celkem

1.499.240 Kč

96/8496 21. 9. 2020
6. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na podporu rozvoje kompetencí psaní desetiprstovou hmatovou metodou ve školním roce 2020/2021 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 7. 2021

96/8496 21. 9. 2020
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

331.200 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

311.480 Kč

na § 3127 -

Střední školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

19.720 Kč

Celkem

331.200 Kč

96/8496 21. 9. 2020
8. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci programu „YES, I DO“ ve školním roce 2020/2021“, organizacím v odvětví školství dle přílohy č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2021

96/8496 21. 9. 2020
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.775.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

345.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

689.000 Kč

na § 3149 -

Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

741.000 Kč

Celkem

1.775.000 Kč

96/8496 21. 9. 2020
10.

96/8496 21. 9. 2020
11. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na financování stipendií ve školním roce 2019/2020 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020

96/8496 21. 9. 2020
12. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

141.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3127 -

Střední školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

141.000 Kč

96/8496 21. 9. 2020
13. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví školství s účelovým určením na pořízení notebooků pro výuku a dalších ICT zařízení v rámci akce „Modernizace ICT a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK“ dle přílohy č. 7 tohoto usnesení s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2021

96/8496 21. 9. 2020
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

3.570.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

585.000 Kč

na § 3122 -

Střední odborné školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.035.000 Kč

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

120.000 Kč

na § 3126 -

Konzervatoře

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

75.000 Kč

na § 3127 -

Střední školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.755.000 Kč

Celkem

3.570.000 Kč

96/8496 21. 9. 2020
15. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na řešení dopadů změny financování regionálního školství v oblasti pedagogické i nepedagogické práce pro organizace zřízené krajem:

a)    Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842753, o částku 188.000 Kč

b)   Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842761, o částku 168.000 Kč

c)    Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace, IČO 00842737, o částku 44.000 Kč

s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8496 21. 9. 2020
16. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

400.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3121 -

Gymnázia

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

400.000 Kč

96/8496 21. 9. 2020
17. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

3.000 Kč

pol. 5167 -

Služby školení a  vzdělávání

o

11.000 Kč

pol. 5173 -

Cestovné

o

33.000 Kč

pol. 5175 -

Pohoštění

o

11.000 Kč

Celkem

58.000 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3541 -

Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi

pol. 5136 -

Knihy, učební pomůcky a  tisk

o

3.000 Kč

pol. 5166 -

Konzultační, poradenské a právní služby

o

55.000 Kč

Celkem

58.000 Kč

96/8496 21. 9. 2020
18. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

nedaňové příjmy

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 2229 -

Ostatní přijaté vratky transferů

o

107 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6402 -

Finanční vypořádání minulých let

pol. 5364 -

Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů

o

107 Kč

96/8496 21. 9. 2020
19. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze státního rozpočtu na financování účelové dotace v odvětví školství na individuální projekt Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání ve výši 243.316 Kč dle předloženého materiálu

96/8496 21. 9. 2020
20. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz organizaci Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace, IČO 00852619, o částku 243.316 Kč s účelovým určením na realizaci individuálního projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, prioritní osy 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání „Šablony III-Rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ,DD,ŠD a ŠJ Vrbno pod Pradědem“ (reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017664) s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

96/8496 21. 9. 2020
21. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

243.317 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

243.317 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12. 12. 2019

96/8497 21. 9. 2020
1. rozhodla

změnit poskytnuté neinvestiční prostředky příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem (dle přílohy č. 1 tohoto usnesení) a obcemi (dle přílohy č. 2 tohoto usnesení) s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2020 s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

96/8497 21. 9. 2020
2. schvaluje

změnu závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem s účelovým určením na činnost škol a školských zařízení dle § 160 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na rok 2020 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

96/8497 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

 

pol. 5901 -

Nespecifikované rezervy

o

35.899.940 Kč

 

na § 3113 -

Základní školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

90.513 Kč

 

Celkem

35.990.453 Kč

 

a

zvyšují

běžné výdaje

 

na § 3111 -

Mateřské školy

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

550.680 Kč

 

na § 3112 -

Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

49.400 Kč

 

na § 3113 -

Základní školy

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

25.992.779 Kč

 

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

789.822 Kč

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

63.418 Kč

 

na § 3117 -

První stupeň základních škol

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.051.437 Kč

 

na § 3121 -

Gymnázia

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.610.470 Kč

 

na § 3122 -

Střední odborné školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.716.267 Kč

 

na § 3124 -

Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

850.862 Kč

 

na § 3127 -

Střední školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.354.714 Kč

 

na § 3133 -

Dětské domovy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

82.801 Kč

 

na § 3141 -

Školní stravování

 

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

30.671 Kč

 

na § 3147 -

Domovy mládeže

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

111.287 Kč

 

na § 3150 -

Vyšší odborné školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

27.315 Kč

 

na § 3231 -

Základní umělecké školy

 

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

708.530 Kč

 

Celkem

35.990.453 Kč

 

96/8497 21. 9. 2020
4. bere na vědomí

informaci o výši prostředků, které jsou poskytovány školám a školským zařízením zřízeným krajem a obcemi dle § 161c zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů na září a říjen 2020 do 25. 9. 2020 v rozsahu uvedeném v přílohách č. 3 č. 4 tohoto usnesení

96/8497 21. 9. 2020
5. rozhodla

nabýt finanční prostředky v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ze státního rozpočtu na:

a)  rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020
(VII. etapa)“ ve výši 5.865.661 Kč

b)  rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020“ ve výši 1.024.543 Kč

dle předloženého materiálu

96/8497 21. 9. 2020
6. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)“ pro organizace zřízené krajem:

a)    Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČO 69610126, ve výši 3.198 Kč

b)   Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, ve výši 7.720 Kč

c)    Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, ve výši 12.894 Kč

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

96/8497 21. 9. 2020
7. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)“ pro organizace zřízené krajem:

a)    Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace, IČO 69610126, o částku 3.198 Kč,

b)   Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace, IČO 62330390, o částku 7.720 Kč,

c)    Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace, IČO 64125912, o částku 12.894 Kč,

s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

96/8497 21. 9. 2020
8. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným obcemi s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

96/8497 21. 9. 2020
9. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotace soukromým školám s účelovým určením na rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 (VII. etapa)“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 6 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

96/8497 21. 9. 2020
10. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

5.865.661 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3113 -

Základní školy

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

19.800 Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

7.720 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

4.420.761 Kč

na § 3114 -

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

4.875 Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

16.092 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

7.020 Kč

na § 3117 -

První stupeň základních škol

pol. 5212 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám

o

13.148 Kč

pol.  5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám

o

6.552 Kč

pol. 5339 -

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

o

1.369.693 Kč

Celkem

 5.865.661 Kč

96/8497 21. 9. 2020
11. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční prostředky s účelovým určením na rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020“ příspěvkovým organizacím v odvětví školství zřízeným krajem v rozsahu uvedeném v příloze č. 7 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

96/8497 21. 9. 2020
12. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje s účelovým určením na rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020“ v rozsahu uvedeném v příloze č. 7 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

96/8497 21. 9. 2020
13. rozhodla

poskytnout a přidělit neinvestiční dotaci s účelovým určením na rozvojový program „Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2020“ organizaci Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s., IČO 25353446, v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 tohoto usnesení s časovou použitelností dle podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace

96/8497 21. 9. 2020
14. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

1.024.543 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3146 -

Zařízení výchovného poradenství

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

29.897 Kč

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

o

994.646 Kč

Celkem

1.024.543 Kč

Rada kraje

96/8498 21. 9. 2020
1. souhlasí

s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace, IČO 47811919, a to prostor o celkové výměře 37,60 m2 v přízemí budovy č. p. 171, část obce Město, občanská vybavenost, která je součástí pozemku parcela č. 190/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Opava – Město, obec Opava, mezi touto organizací a nájemcem Rudolfem Dybowiczem, Školní 74, Slavkov, IČO 18988016, na dobu neurčitou, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

96/8499 21. 9. 2020
1. schvaluje

podmínky včetně příloh dotačního programu „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021“ dle příloh č. 1 - 9 předloženého materiálu

96/8499 21. 9. 2020
2. vyhlašuje

dotační program „Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji a sportovní reprezentace Moravskoslezského kraje na mezinárodní úrovni v roce 2021“ s účinností ke dni 22. 9. 2020

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8500 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 a 20 předloženého materiálu

96/8500 21. 9. 2020
2. rozhodla

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2020 žadatelům:

a)    **********, narozen **********, bydliště **********, ve výši 150.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Individuální dotace na sport a reprezentaci - Sabina Košárková“; s časovou použitelností od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021

b)   SK JC Sport Opava, z.s., IČO 26998637, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Tenisový turnaj ITF OPAVA INDOOR OPEN 2020“, s časovou použitelností od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020

c)    **********, narozena **********, bydliště **********, ve výši 25.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příspěvek na atletická soustředění pro přípravu na mistrovství Evropy do 17 let v atletice“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

d)   Mensa České republiky, IČO 45248591, ve výši 33.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Logická olympiáda 2020 v Moravskoslezském kraji“ s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020

e)    Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s., IČO 26523825, ve výši 60.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „BAMBIFEST 2020“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2020; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

f)     JUDO BESKYDY z.s., IČO 27025128, ve výši 50.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Vybudování tréninkové základny“; s časovou použitelností od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

g)   Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, IČO 70933901, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Modernizace pracovního prostředí pedagogických pracovníků ZŠ Gebauerova – pracoviště Ibsenova“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8500 21. 9. 2020
3. rozhodla

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 žadatelům:

a)  spolek GO ON, IČO 04654455, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Elektronické řazení pro silniční handbike“; s časovou použitelností od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020

b)  Městský fotbalový klub Kravaře z.s., IČO 02641461, ve výši 200.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora mládeže MFK Kravaře“; s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

96/8500 21. 9. 2020
4. rozhodla

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    **********, narozen **********, bydliště **********, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   SK JC Sport Opava, z.s., IČO 26998637, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    **********, narozena **********, bydliště **********, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   Mensa České republiky, IČO 45248591, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s., IČO 26523825, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     JUDO BESKYDY z.s., IČO 27025128, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, IČO 70933901, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   spolek GO ON, IČO 04654455, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     Městský fotbalový klub Kravaře z.s., IČO 02641461, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

96/8500 21. 9. 2020
5. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, o částku:

a)    20.000 Kč, účelově určenou na úhradu nákladů spojených s významnými událostmi školy, s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020; s odůvodněním dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)   10.000 Kč, účelově určenou na úhradu nákladů spojených s výrobou kytic v souvislosti s oceněním nejúspěšnějších žáků a týmů středních škol v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2019/2020, s časovou použitelností od 1. 8. 2020 do 31. 12. 2020; v rámci akce „Ostatní účelový příspěvek na provoz v odvětví školství – příspěvkové organizace kraje“

96/8500 21. 9. 2020
6. rozhodla

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 žadateli DAISY mažoretky, z.s., IČO 04793986, ve výši 29.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MČR Kvalifikace - Ostrava“; s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

96/8500 21. 9. 2020
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

350 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

25 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5493 - 

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

175 tis. Kč

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5321 - 

Neinvestiční transfery obcím

200                tis. Kč

96/8500 21. 9. 2020
8. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 150 tis. Kč a navýšit akci „Ostatní individuální dotace v odvětví školství“ o 200 tis. Kč

96/8500 21. 9. 2020
9. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

200 tis. Kč

a

snižují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

30 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

230 tis. Kč

96/8500 21. 9. 2020
10. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 200 tis. Kč

96/8500 21. 9. 2020
11. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 3299 -

Ostatní záležitosti vzdělávání

pol. 5139 -

Nákup materiálu jinde nezařazený

o

10 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3127 -

Střední školy

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

10 tis. Kč

96/8500 21. 9. 2020
12. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Ocenění nejúspěšnějších žáků a školních týmů středních škol v Moravskoslezském kraji“ o 10 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/1021 ze dne 13.9.2018

č. 13/1629 ze dne 12.9.2019

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

č. 14/1739 ze dne 12.12.2019

96/8501 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finančních prostředků organizace TK PLUS s.r.o. dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8501 21. 9. 2020
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2020 příjemci TK PLUS s.r.o., IČO 25310593, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „J&T Banka Ostrava Open 2020“; s časovou použitelností od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8501 21. 9. 2020
3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: náměstek hejtmana kraje pro školství a sport

Termín: prosinec 2020

96/8501 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

3.000 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 5213 -

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

o

3.000 tis. Kč

96/8501 21. 9. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

17.000 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3419 -

Ostatní sportovní činnost

pol. 6322 -

Investiční transfery spolkům

o

17.000 tis. Kč

96/8501 21. 9. 2020
6. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora sportu a pohybových aktivit občanů Moravskoslezského kraje“ o 20 mil. Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1512 ze dne 25.6.2015

č. 20/2075 ze dne 23.6.2016

č. 4/372 ze dne 15.6.2017

č. 8/930 ze dne 14.6.2018

č. 12/1507 ze dne 13.6.2019

č. 17/2132 ze dne 3.9.2020

96/8502 21. 9. 2020
1. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaný z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8300 ze dne 17.8.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

96/8503 21. 9. 2020
1. schvaluje

Metodiku aktualizace Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2131 ze dne 3. 9. 2020

96/8504 21. 9. 2020
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8504 21. 9. 2020
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2021“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2130 ze dne 3.9.2020

96/8505 21. 9. 2020
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2021“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8505 21. 9. 2020
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2021“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2228 ze dne 22.9.2016

96/8506 21. 9. 2020
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8506 21. 9. 2020
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2021“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 94/8294 ze dne 17.8.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8507 21. 9. 2020
1. rozhodla

nabýt finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 ve výši 6.653.042,19 Kč do rozpočtu kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8507 21. 9. 2020
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení s účelovým určením na vyplacení odměn v rámci Dotačního programu na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19

96/8507 21. 9. 2020
3. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

zvyšují

neinvestiční přijaté transfery

pol. 4116 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

o

6.653.053 Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

organizacím

o

1.182.878 Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5336 -

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým

organizacím

o

5.470.175 Kč

Celkem

o

 6.653.053 Kč

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8508 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Spolku PORTAVITA, IČO 22611908, na projekt „Realizace evaluace politiky bydlení PORTAVITA“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8508 21. 9. 2020
2. rozhodla

navýšit akci rozpočtu „Ostatní individuální dotace v odvětví sociálních věcí“ o částku 120.000 Kč

96/8508 21. 9. 2020
3. rozhodla

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Spolku PORTAVITA, IČO 22611908, ve výši 120.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Realizace evaluace politiky bydlení PORTAVITA“ vzniklých a uhrazených v období od 1. 10. 2020 do 30. 11. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

96/8508 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

kapitálové výdaje

na § 6409 -

Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 6901 -

Rezervy kapitálových výdajů

o

120 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje            

na § 4399 -

Ostatní sociální záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

 o

 120 tis. Kč

96/8508 21. 9. 2020
5. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5321 -

Neinvestiční transfery obcím

 o

 40 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4349 -

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

 o

 40 tis. Kč

96/8508 21. 9. 2020
6. schvaluje

 

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

197 tis. Kč

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5222 -

Neinvestiční transfery spolkům

o

 200 tis. Kč

Celkem

o

397 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

197 tis. Kč

na § 4339 -

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

pol. 5221 -

Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem

o

200 tis. Kč

Celkem

o

397 tis. Kč

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/7576 ze dne 20.4.2020

č. 91/7971 ze dne 22.6.2020

č. 91/7979 ze dne 22.6.2020

č. 95/8384 ze dne 31.8.2020

96/8509 21. 9. 2020
1. stanoví

96/8509 21. 9. 2020
2.

s účinností od 1. 10. 2020

plat Mgr. Kamile Demlové, ředitelce organizace Domov Příbor, příspěvková organizace, Masarykova 542, 742 58 Příbor, IČO 48804878, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

96/8509 21. 9. 2020
3. rozhodla

poskytnout odměnu PaedDr. Zdeňku Moldrzykovi, řediteli organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

96/8509 21. 9. 2020
4. rozhodla

poskytnout odměnu Ing. Leo Nevřelovi, řediteli organizace Domov Na zámku, příspěvková organizace, č.p. 1, 747 68 Kyjovice, IČO 71197001, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

96/8509 21. 9. 2020
5. rozhodla

poskytnout odměnu Ing. Janu Zvoníčkovi, řediteli organizace Náš svět, příspěvková organizace, č.p. 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, dle návrhu uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu

Rada kraje

96/8510 21. 9. 2020
1. souhlasí

s ukončením poskytování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor 7754292, kterou poskytuje organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČO 847046, a to k 31. 12. 2020, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

96/8510 21. 9. 2020
2. souhlasí

se změnou registrace sociální služby chráněné bydlení, identifikátor 9490817, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

96/8510 21. 9. 2020
3. souhlasí

se změnou registrace sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor 8141655, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

Rada kraje

96/8511 21. 9. 2020
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8511 21. 9. 2020
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2021“, dle předloženého materiálu

Rada kraje

96/8512 21. 9. 2020
1. schvaluje

podmínky dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

96/8512 21. 9. 2020
2. rozhodla

vyhlásit dotační program „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8513 21. 9. 2020
1. schvaluje

úpravu závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

96/8513 21. 9. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.100 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 4312 -

Odborné sociální poradenství

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

500 tis. Kč

na § 4354 -

Chráněné bydlení

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

1.600 tis. Kč

Celkem

o

2.100 tis. Kč

96/8513 21. 9. 2020
3. bere na vědomí

žádosti o investiční příspěvek do fondu investic příspěvkových organizací kraje v odvětví sociálních věcí dle přílohy č. 3 až 9 předloženého materiálu

96/8513 21. 9. 2020
4. rozhodla

snížit akci rozpočtu kraje „Transformace a humanizace pobytových sociálních služeb“ o částku 2.400.000 Kč

96/8513 21. 9. 2020
5. rozhodla

navýšit akci rozpočtu kraje „Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí“ o částku 2.000.000 Kč a vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje s účelovým určením na akci „Stavební úpravy budovy na ul. Rybářská 27 - část 2“ ve výši 400.000 Kč

96/8513 21. 9. 2020
6. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

96/8513 21. 9. 2020
7. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 5331 -

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

o

2.400 tis. Kč

a

zvyšují

kapitálové výdaje

na § 4350 -

Domovy pro seniory

pol. 6351 -

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

o

700 tis. Kč

na § 4357 -

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

pol. 6351 -

Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

o

1.700 tis. Kč

Celkem

o

2.400 tis. Kč

96/8513 21. 9. 2020
8. bere na vědomí

žádost organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, se sídlem Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací akce „Rekonstrukce střešního pláště nad hlavním vchodem objektu Zámek Dolní Životice“, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

96/8513 21. 9. 2020
9. souhlasí

s provedením oprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Rekonstrukce střešního pláště nad hlavním vchodem objektu Zámek Dolní Životice“, na nemovité věci kraje, a to v budově čp 1, občanská vybavenost – nemovitost kulturní památka, která je součástí pozemku parc. č. 258, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dolní Životice, předané k hospodaření organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, IČO 71197052, dle předloženého materiálu

96/8513 21. 9. 2020
10. bere na vědomí

žádost organizace Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, se sídlem č.p. 239, 739 11 Pržno, o udělení souhlasu zřizovatele s realizací investičních akcí dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

96/8513 21. 9. 2020
11. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Dodávka nového rozvaděče a řídícího systému pro ČOV organizace Náš svět“, na nemovité věci kraje, a to v budově bez čp, technická vybavenost, která je součástí pozemku parc. č. 812/56, v k. ú. Pržno, předané k hospodaření organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, dle předloženého materiálu

96/8513 21. 9. 2020
12. souhlasí

s provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Obnova tepelného zdroje v areálu organizace Náš svět“, na nemovitých věcech kraje, a to v budovách bez čp, občanská vybavenost, které jsou součástí pozemků parc. č. 812/54 a 812/86, v k. ú. Pržno, předaných k hospodaření organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, dle předloženého materiálu

96/8513 21. 9. 2020
13. souhlasí

provedením stavebních úprav ve výši nad 500 tis. Kč (bez DPH) v rámci akce „Výměna oken v areálu organizace Náš svět“, na nemovitých věcech kraje, a to v budovách bez čp, občanská vybavenost, které jsou součástí pozemků parc. č. 812/58, 812/60, 812/61, 812/62, 812/63, 812/64, 812/65, 812/70, 812/86, v k. ú. Pržno, předaných k hospodaření organizaci Náš svět, příspěvková organizace, IČO 00847046, dle předloženého materiálu

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

96/8514 21. 9. 2020
1. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5137 -

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

o

100 tis. Kč

pol.  5176 -

Účastnické poplatky na konference

o

21 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5162 -

Služby elektronických komunikací

o

100 tis. Kč

pol.  5164 -

Nájemné

o

21  tis. Kč

96/8514 21. 9. 2020
2. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5011 -

Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech

o

1 152 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 6172 -

Činnost regionální správy

pol.  5038 -

Povinné pojistné na úrazové pojištění

o

152 tis. Kč

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

1     000 tis. Kč

96/8514 21. 9. 2020
3. schvaluje

snížit stanovený objem prostředků na platy zaměstnanců Moravskoslezského kraje zařazených do krajského úřadu pro rok 2020 o 1.212,80 tis. Kč z 355.446,44 tis. Kč na 354.233,64 tis. Kč

96/8514 21. 9. 2020
4. schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

snižují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5169 -

Nákup ostatních služeb

o

201,33 tis. Kč

a

zvyšují

běžné výdaje

na § 2299 -

Ostatní záležitosti v dopravě

pol.  5021 -

Ostatní osobní výdaje

o

150,00 tis. Kč

pol.  5031

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

o

37,20 tis. Kč

pol.  5032 -

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

o

13,50 tis. Kč

pol.  5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

0,63 tis. Kč

Rada kraje

96/8515 21. 9. 2020
1. jmenuje

na návrh ředitele krajského úřadu s účinností od 1. 10. 2020 včetně

Mgr. Aleše Neuwirtha vedoucím odboru sociálních věcí

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 84/7462 ze dne 23.3.2020

96/8516 21. 9. 2020
1. bere na vědomí

provedenou kontrolu příjmů a výdejů osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků dle předloženého materiálu

96/8516 21. 9. 2020
2. schvaluje

distribuci osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků sloužících k ochraně obyvatelstva a k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 formou bezúplatného převodu, a to fyzickým a právnickým osobám, realizovanou od ukončení nouzového stavu do 21. 9. 2020 včetně, dle předloženého materiálu

96/8516 21. 9. 2020
3. svěřuje

krajskému úřadu

v souladu s ust. § 59 odst. 2 písm. e), odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, činění dalších potřebných kroků, včetně právních jednání nezbytných k další distribuci ochranných a zdravotnických prostředků a nezbytného materiálu, sloužících k ochraně obyvatelstva před šířením onemocnění COVID-19, a to dle předloženého materiálu 

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.