koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16. 9. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  5/376                         16. 9. 2021
  1. vyjadřuje

  poděkování panu genmjr. Vladimíru Vlčkovi za dlouholetou kvalitní spolupráci a jeho práci ve vedení Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje při ochraně zdraví a majetku občanů kraje

   Zastupitelstvo kraje

   5/377                         16. 9. 2021
   1. bere na vědomí

   zprávu ověřovatelů zápisu paní Mgr. Moniky Brzeskové a paní Mgr. Petry Teskové o ověření zápisu z 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17.6.2021

    Zastupitelstvo kraje

    5/378                         16. 9. 2021
    1. volí

    ověřovatelé zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16. 9. 2021

    -  Mgr. Radek Kaňa

    -  Robert Sivulka

     Zastupitelstvo kraje

     5/379                         16. 9. 2021
     1. volí

     návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16. 9. 2021 ve složení

     -      Ing. Petr Kajnar – předseda

     -      JUDr. Josef Babka

     -      Jiří Demel

     -      Ing. Josef Kuchta

     -      Ing. Vít Slováček

     -      Mgr. Jan Tabášek

     -      doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

      Zastupitelstvo kraje

      5/380                         16. 9. 2021
      1. schvaluje

      program 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16. 9. 2021

       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 24/1543 ze dne 30. 8. 2021

       5/381                         16. 9. 2021
       1. bere na vědomí

       informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 23/1530 ze dne 9. 8. 2021

        5/382                         16. 9. 2021
        1. volí

        opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

        paní Mgr. Andreu Altmanovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

        1.2 paní Renatu Balvínovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

        1.3 pana Jána Buďvesela, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

        1.4 paní Janu Hučkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

        1.5 paní Ing. Svatavu Huťkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

        1.6 paní Bc. Gabrielu Kolárovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

        1.7 paní Miroslavu Kolenčiakovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

        1.8 paní Renatu Pírkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

        1.9 paní PhDr. Vlastu Ševčíkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

        1.10 paní Ing. BcA. Kateřinu Tomanovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

        5/382                         16. 9. 2021
        2. volí

        za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

        2.1 pana Ing. Stanislava Friedela, místo pobytu **********, navrženého panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

        2.2 paní Elišku Novákovou, místo pobytu **********, navrženou panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

        2.3 pana Jozefa Šimurdu, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

        2.4 pana Miroslava Juchelku, místo pobytu **********, navrženého panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

        2.5 paní Ing. Boženu Vašnovskou, MPA, místo pobytu **********, navrženou panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

        5/382                         16. 9. 2021
        3. bere na vědomí

        vzdání se funkce přísedící Krajského soudu v Ostravě paní Sylvy Fialové, místo pobytu **********

         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 10/639 ze dne 22.2.2021

         č. 16/1004 ze dne 10.5.2021

         č. 19/1111 ze dne 31.5.2021

         č. 20/1307 ze dne 14.6.2021

         č. 23/1471 ze dne 09.08.2021

         5/383                         16. 9. 2021
         1. bere na vědomí

         informace o peticích adresovaných orgánům kraje a způsobu jejich vyřízení za období od 25.01.2021 do 22.07.2021, dle předloženého materiálu

          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 21/1336 ze dne 28.6.2021

          č. 24/1545 ze dne 30.8.2021

          5/384                         16. 9. 2021
          1. rozhodlo

          uzavřít darovací smlouvu s Jihomoravským krajem, IČO 70888337, k poskytnutí peněžitého daru k likvidaci následků a obnově území Jihomoravského kraje po ničivém tornádu 24.6.2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          5/384                         16. 9. 2021
          2. rozhodlo

          poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. i) Statutu Zajišťovacího fondu peněžitý dar ve výši 5 mil. Kč Jihomoravskému kraji, IČO 70888337, k likvidaci následků a obnově území Jihomoravského kraje po ničivém tornádu 24.6.2021, dle předloženého materiálu

           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 4/1 ze dne 30. 8. 2021

           5/385                         16. 9. 2021
           1. rozhodlo

           darovat 50 ks dopravních automobilů určených pro jednotky požární ochrany vybraným obcím Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           5/385                         16. 9. 2021
           2. rozhodlo

           uzavřít darovací smlouvy s vybranými obcemi Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 4/6 ze dne 30. 8. 2021

            5/386                         16. 9. 2021
            1. bere na vědomí

            informaci o nákupu

            a)    44 ks osvětlovacích souprav v LED provedení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje

            b)   1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů, 4 ks ochranných protichemických přetlakových obleků, 2 ks mobilních zařízení pro identifikaci rizikových biologických agens a 1 ks přenosného plynového chromatografu pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

            5/386                         16. 9. 2021
            2. rozhodlo

            darovat

            a)    44 ks osvětlovacích souprav v LED provedení vybraným obcím Moravskoslezského kraje pro jednotky sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            b)   1000 ks širokospektrálních ochranných filtrů, 4 ks ochranných protichemických přetlakových obleků, 2 ks mobilních zařízení pro identifikaci rizikových biologických agens a 1 ks přenosného plynového chromatografu České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

            5/386                         16. 9. 2021
            3. rozhodlo

            uzavřít smlouvy s

            a)    vybranými obcemi Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

            b)   Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č.24/1544 ze dne 30.8.2021

             5/387                         16. 9. 2021
             1. bere na vědomí

             informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 25/1682 ze dne 13.9.2021

              5/388                         16. 9. 2021
              1. rozhodlo

              uzavřít „VYHLÁSENIE O SPOLOČNOM ZÁMERE medzi Žilinským samosprávnym krajom (ŽSK) a Moravskosliezskym Krajom (MSK) s cieľom deklarovať spoluprácu a podporu v rámci kandidatúry mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 24/1550 ze dne 30.8.2021

               5/389                         16. 9. 2021
               1. schvaluje

               koncepci „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-2044“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               5/389                         16. 9. 2021
               2. ukládá

               krajskému úřadu aktualizovat koncepci „Územní energetická koncepce Moravskoslezského kraje na období 2020-2044“ v návaznosti na aktualizaci Státní energetické koncepce, uloženou na základě usnesení Vlády České republiky č. 260 ze dne 8. 3. 2021

               zodp.: Ing. Tomáš Kotyza, MBA

                Zastupitelstvo kraje

                k usnesením rady kraje

                č. 21/1331 ze dne 28.6.2021

                č. 22/1403 ze dne 19.7.2021

                č. 24/1549 ze dne 30.8.2021

                k usnesením zastupitelstva kraje

                č. 3/151 ze dne 17.3.2021

                č. 4/281 ze dne 17.6.2021

                5/390                         16. 9. 2021
                1. bere na vědomí

                informaci o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise, dle předloženého materiálu

                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 24/1555 ze dne 30. 8. 2021

                 k usnesení zastupitelstva kraje

                 č. 13/1541 ze dne 12. 9. 2019

                 5/391                         16. 9. 2021
                 1. schvaluje

                 dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                 5/391                         16. 9. 2021
                 2. vydává

                 dodatek č. 13 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 24/1555 ze dne 30. 8. 2021

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 17/2027 ze dne 3. 9. 2020

                  5/392                         16. 9. 2021
                  1. schvaluje

                  dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                  5/392                         16. 9. 2021
                  2. vydává

                  dodatek č. 22 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 24/1557 ze dne 30.8.2021

                   č. 24/1558 ze dne 30.8.2021

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 14/1660 ze dne 12.12.2019

                   č. 2/21 ze dne 17.12.2020

                   č. 3/157 ze dne 17.3.2021

                   č. 4/284 ze dne 17.6.2021

                   5/393                         16. 9. 2021
                   1. bere na vědomí

                   žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle příloh č. 2 - 12 předloženého materiálu

                   5/393                         16. 9. 2021
                   2. rozhodlo

                   poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle příloh č. 13 – 20 předloženého materiálu

                   5/393                         16. 9. 2021
                   3. rozhodlo

                   poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 subjektu Městské kulturní středisko Havířov, IČO 00317985, ve výši 500.000 Kč na realizaci projektu „Havířovské slavnosti 2021“ dle odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                   5/393                         16. 9. 2021
                   4. rozhodlo

                   poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, ve výši 200.000 Kč na realizaci projektu 64. Bezručova Opava 2021 - "Síla ženy" dle odůvodnění uvedeného v důvodové zprávě předloženého materiálu, s časovou použitelností od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                   5/393                         16. 9. 2021
                   5. bere na vědomí

                   žádosti o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle příloh č. 23 – 24 předloženého materiálu

                   5/393                         16. 9. 2021
                   6. rozhodlo

                   neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 subjektu Ducatus Teschinensis z. s., IČO 27059979, ve výši 90.000 Kč na realizaci projektu „Lidová kultura v Moravskoslezském kraji“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                   5/393                         16. 9. 2021
                   7. rozhodlo

                   neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 subjektu Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, ve výši 930.000 Kč na realizaci projektu „Vytvoření nové expoziční trasy historie hornictví v areálu Landek Park“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                   5/393                         16. 9. 2021
                   8. bere na vědomí

                   žádost subjektu Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 75075741, o změnu uznatelných nákladů projektu „Zemědělské tradice na moravskoslezském pomezí“, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                   5/393                         16. 9. 2021
                   9. rozhodlo

                   uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 08200/2019/KPP ze dne 14. 1. 2020 se subjektem Národní zemědělské muzeum, s. p. o., IČO 75075741, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                   5/393                         16. 9. 2021
                   10. bere na vědomí

                   oznámení subjektu Love production s. r.o., IČO 02763052, o změně v projektu „Beats for Love 2021“ dle přílohy č. 30 předloženého materiálu a žádost o změnu poskytnutí dotace formou veřejné podpory, a to z podpory de minimis do režimu tzv. blokové výjimky, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

                   5/393                         16. 9. 2021
                   11. rozhodlo

                   schválit změny v projektu „Beats for Love 2021“ subjektu Love production s. r.o., IČO 02763052, spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021, dle příloh č. 30 a 31 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č. 01043/2021/KPP ze dne 24. 5. 2021, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 24/1553 ze dne 30.8.2021

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 14/1667 ze dne 12.12.2019

                   č. 15/1808 ze dne 5.3.2020

                   č. 2/21 ze dne 17.12.2020

                   č. 3/154 ze dne 17.3.2021

                   5/394                         16. 9. 2021
                   1. rozhodlo

                   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí městu Příbor, IČO 00298328 na projekt „Restaurování kašny – fontány na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře,“ ve výši 100.000 Kč s časovou použitelností 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   5/394                         16. 9. 2021
                   2. rozhodlo

                   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02378/2020/KPP ze dne 21. 7. 2020 se Statutárním městem Karvinou, IČO 00297534 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                   5/394                         16. 9. 2021
                   3. rozhodlo

                   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01454/2021/KPP ze dne 31. 5. 2021 se winks MJM, s.r.o., IČO 06789579 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 24/1551 ze dne 30. 8. 2021

                    5/395                         16. 9. 2021
                    1. rozhodlo

                    a)    nahradit přílohu č. 2 usnesení číslo 3/156 ze dne 17.3.2021 přílohou č. 1 tohoto usnesení s odůvodněním dle důvodové zprávy

                    b)   poskytnout účelové dotace dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 24/1552 ze dne 30.8.2021

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 2/21 ze dne 17.12.2020

                    5/396                         16. 9. 2021
                    1. bere na vědomí

                    žádost ********** ze dne 23.11.2016 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    5/396                         16. 9. 2021
                    2. rozhodlo

                    poskytnout peněžitý dar ve výši 342.265,-- Kč panu ********** a uzavřít s ním darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 24/1554 ze dne 30. 8. 2021

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 14/1661 ze dne 12. 12. 2019

                     5/397                         16. 9. 2021
                     1. rozhodlo

                     změnit v usnesení č. 14/1661 ze dne 12. 12. 2019 splatnost poskytnuté návratné finanční výpomoci po obdržení dotace od poskytovatele z “nejpozději do 30. 11. 2021“ na „nejpozději do 30. 6. 2022“ dle předloženého materiálu

                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 24/1565 ze dne 30.8.2021

                      5/398                         16. 9. 2021
                      1. rozhodlo

                      uzavřít budoucí smlouvy:

                      k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                      5/398                         16. 9. 2021
                      2. rozhodlo

                      nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                      5/398                         16. 9. 2021
                      3. rozhodlo

                      předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                      5/398                         16. 9. 2021
                      4. rozhodlo

                      převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                      5/398                         16. 9. 2021
                      5. rozhodlo

                      vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 96/8434 ze dne 21.9.2020

                      č. 4/260 ze dne 14.12.2020

                      č. 10/537 ze dne 22.2.2021

                      č. 24/1562 ze dne 30.8.2021

                      5/399                         16. 9. 2021
                      1. rozhodlo

                      o závazku kraje v max. výši 1.200.000 Kč k úhradě protarifovací ztráty, která může vznikat dopravci v souvislosti se zapojením do Integrovaného dopravního systému ODIS, na základě Dohody o zapojení a podmínkách integrace vlaků dopravce do Integrovaného dopravního systému ODIS v letech 2022-2027, dle předloženého materiálu

                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 23/1482 ze dne 9.8.2021

                       5/400                         16. 9. 2021
                       1. bere na vědomí

                       že Město Horní Benešov se sídlem Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov, IČO 00296007 bude realizovat stavbu:

                       Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Horní Benešov – Obnovení dopravní komunikace a přeložení stávající silnice II/459 východním směrem mimo zastavěné území města Horní Benešov a úprava navazujících pozemních komunikací a chodníků

                       5/400                         16. 9. 2021
                       2. souhlasí

                       s realizací stavebních úprav silnice č. II/459, stavební objekt C 101 – Přeložka silnice II/459 – 1. a 2. část + Místní komunikace

                       5/400                         16. 9. 2021
                       3. rozhodlo

                       zastupitelstvu kraje

                       rozhodnout, že po dokončení stavby uvedené v bodě 1. tohoto usnesení bude provedeno majetkové vypořádání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 24/1573 ze dne 30. 8. 2021

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                       5/401                         16. 9. 2021
                       1. rozhodlo

                       kofinancovat projekt Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, s názvem „Revitalizace parku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj - Karviná“ v letech 2021-2023 v maximální celkové výši 2.045.093,80 Kč

                       5/401                         16. 9. 2021
                       2. rozhodlo

                       kofinancovat projekt Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, s názvem „Revitalizace parku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj - Orlová“ v letech 2021-2023 v maximální celkové výši 1.570.305,97 Kč

                       5/401                         16. 9. 2021
                       3. rozhodlo

                       poskytnout návratnou finanční výpomoc v maximální výši 2.183.884,69 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na období 2021 - 2024 Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, pro zajištění předfinancování projektu „Revitalizace parku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj - Karviná“, spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, se splatností nejpozději do 30. 6. 2024

                       5/401                         16. 9. 2021
                       4. rozhodlo

                       poskytnout návratnou finanční výpomoc v maximální výši 1.907.432,11 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na období 2021 - 2024 Nemocnici s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace, IČO 00844853, na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03561/2014/ZDR, pro zajištění předfinancování projektu „Revitalizace parku Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj - Orlová“, spolufinancovaného Moravskoslezským krajem, realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, se splatností nejpozději do 30. 6. 2024

                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje

                        č. 24/1571 ze dne 30. 8. 2021

                        k usnesení zastupitelstva kraje

                        č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020

                        5/402                         16. 9. 2021
                        1. bere na vědomí

                        žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                        5/402                         16. 9. 2021
                        2. rozhodlo

                        změnit v usnesení č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020 v bodě 1. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

                        5/402                         16. 9. 2021
                        3. rozhodlo

                        uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR ze dne 24. 9. 2020 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 24/1567 ze dne 30. 8. 2021

                         5/403                         16. 9. 2021
                         1. schvaluje

                         dodatek č. 29 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, ve znění uvedeném v příloze č. 1 předloženého materiálu

                         5/403                         16. 9. 2021
                         2. vydává

                         dodatek č. 29 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 23/1490 ze dne 9. 8. 2021

                          č. 24/1574 ze dne 30. 8. 2021

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                          5/404                         16. 9. 2021
                          1. rozhodlo

                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 společnosti Kongresy CZ, s.r.o., IČO 06736467, ve výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Slezský den sester“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          5/404                         16. 9. 2021
                          2. rozhodlo

                          poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 Fakultní nemocnici Ostrava, IČO 00843989, ve výši 150 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „MINIINVAZIVNÍ OSTRAVA!!!“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 24/1579 ze dne 30. 8. 2021

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                           5/405                         16. 9. 2021
                           1. rozhodlo

                           zahájit přípravu projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ realizované organizací Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, IČO 00534188, financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 - 2027 s předpokládanými náklady 596,59 mil. Kč

                           5/405                         16. 9. 2021
                           2. schvaluje

                           závazek Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace)“ na financování projektové přípravy pro rok 2022-2023 ve výši 22.627 tis. Kč, dle přeloženého materiálu

                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 25/1697 ze dne 13. 9. 2021

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 4/280 ze dne 15. 6. 2017

                            č. 9/987 ze dne 13. 9. 2018

                            č. 13/1566 ze dne 12. 9. 2019

                            č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                            5/406                         16. 9. 2021
                            1. rozhodlo

                            změnit v usnesení č. 13/1566 ze dne 12. 9. 2019 v bodě 3. text „nejpozději do 31. 10. 2021“ na text „nejpozději do 30. 6. 2022“, dle předloženého materiálu

                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 25/1695 ze dne 13. 9. 2021

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                             5/407                         16. 9. 2021
                             1. bere na vědomí

                             žádost organizace Golf Club Lipiny, spolek, IČO 22842501, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                             5/407                         16. 9. 2021
                             2. rozhodlo

                             poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 organizaci Golf Club Lipiny, spolek, IČO 22842501, ve výši 150 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Ozdravný a edukační pobyt“, s časovou použitelností od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 25/1696 ze dne 13. 9. 2021

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                              5/408                         16. 9. 2021
                              1. bere na vědomí

                              žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt Pořízení stacionárního a mobilního RTG přístroje a ultrazvukového přístroje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              5/408                         16. 9. 2021
                              2. rozhodlo

                              poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, v rámci pověření na základě smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon č. 03569/2014/ZDR, ve výši 6.200.000 Kč na realizaci projektu „Pořízení stacionárního a mobilního RTG přístroje a ultrazvukového přístroje“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 45/4002 ze dne 28.8.2018

                               č. 77/7022 ze dne 16.12.2019

                               č. 23/1502 ze dne 9.8.2021

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 9/1004 ze dne 13.9.2018

                               5/409                         16. 9. 2021
                               1. rozhodlo

                               změnit v bodě 4) usnesení č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 dobu financování projektu „Moderní metody pěstování rostlin“ z „2018 – 2021“ na „2018 – 2022“ dle předloženého materiálu

                               5/409                         16. 9. 2021
                               2. rozhodlo

                               změnit v bodě 8) usnesení č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 dobu udržitelnosti projektu „Moderní metody pěstování rostlin“ z „2021 – 2025“ na „2022 – 2026“ dle předloženého materiálu

                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 24/1612 ze dne 30.8.2021

                                5/410                         16. 9. 2021
                                1. rozhodlo

                                profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ předkládaný do programu Národní sportovní agentury, výzvy Standardizovaná infrastruktura v letech 2020 - 2024 ve výši 130.000.000 Kč za podmínky spolufinancování projektu městem Frenštát pod Radhoštěm dle předloženého materiálu

                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 24/1592 ze dne 30.8.2021

                                 5/411                         16. 9. 2021
                                 1. rozhodlo

                                 zahájit přípravu projektu „Revitalizace NKP Zámek Bruntál a nové expozice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027 s předpokládanými náklady 77.000.000 Kč

                                 5/411                         16. 9. 2021
                                 2. rozhodlo

                                 zahájit přípravu projektu „Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027 s předpokládanými náklady 140.000.000 Kč

                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 24/1584 ze dne 30.8.2021

                                  5/412                         16. 9. 2021
                                  1. rozhodlo

                                  změnit v bodě 3) usnesení č. 14/1687 ze dne 12. 12. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory v ZŠ speciální Slezská Ostrava“ z  „25.000.000 Kč“ na „31.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                  5/412                         16. 9. 2021
                                  2. rozhodlo

                                  změnit v bodě 3) usnesení č. 14/1687 ze dne 12. 12. 2019 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory ve VOŠ zdravotnické Ostrava“ z „55.000.000Kč“ na „63.000.000Kč“ dle přeloženého materiálu

                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 24/1586 ze dne 30.8.2021

                                   5/413                         16. 9. 2021
                                   1. rozhodlo

                                   ukončit přípravu projektu „Energetické úspory DC Čtyřlístek – Havířov“ připravovaného k předložení do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

                                   5/413                         16. 9. 2021
                                   2. rozhodlo

                                   zrušit bod 21) usnesení č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory DC Čtyřlístek – Havířov“

                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 24/1582 ze dne 30.8.2021

                                    č. 39/3433 ze dne 29.5.2018

                                    č. 80/7198 ze dne 10.2.2020

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 8/852 ze dne 14.6.2018

                                    č. 15/1817 ze dne 5.3.2020

                                    5/414                         16. 9. 2021
                                    1. rozhodlo

                                    změnit v bodě 1) usnesení č. 15/1817 ze dne 5. 3. 2020 dobu financování projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2021“ na „2017 – 2022“ dle předloženého materiálu

                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 24/1614 ze dne 30.8.2021

                                     5/415                         16. 9. 2021
                                     1. rozhodlo

                                     uzavřít Dohodu o spolupráci pro realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ realizovaného v rámci nadnárodního programu INTERREG EUROPE financovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, se subjekty:

                                     Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

                                     se sídlem:               nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

                                     IČ: 00845451                  

                                     Statutární město Opava

                                     se sídlem:               Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

                                     IČ: 00300535

                                     dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     5/415                         16. 9. 2021
                                     2. bere na vědomí

                                     žádost Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz IČ 00845451, o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu výdajů při realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                     5/415                         16. 9. 2021
                                     3. rozhodlo

                                     poskytnout neinvestiční dotaci Statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451, v maximální výši 807.352 Kč na úhradu výdajů při realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“ s časovou použitelností  od 01.10.2021 do 31.3.2023, dle předloženého materiálu

                                     5/415                         16. 9. 2021
                                     4. rozhodlo

                                     uzavřít se Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                     5/415                         16. 9. 2021
                                     5. bere na vědomí

                                     žádost Statutárního města Opavy, IČ 00300535, o poskytnutí neinvestiční dotace na úhradu výdajů při realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                     5/415                         16. 9. 2021
                                     6. rozhodlo

                                     poskytnout neinvestiční dotaci Statutárnímu městu Opava, IČ 00300535, v maximální výši 807.352 Kč na úhradu výdajů při realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, s časovou použitelností  od 01.10.2021 do 31.3.2023, dle předloženého materiálu

                                     5/415                         16. 9. 2021
                                     7. rozhodlo

                                     uzavřít se Statutárním městem Opava, IČ 00300535, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                     5/415                         16. 9. 2021
                                     8. rozhodlo

                                     přijmout neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451, v maximální výši 121.103 Kč, jako spoluúčast na realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle předloženého materiálu

                                     5/415                         16. 9. 2021
                                     9. rozhodlo

                                     uzavřít se Statutárním městem Ostrava, městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 00845451, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                     5/415                         16. 9. 2021
                                     10. rozhodlo

                                     přijmout neinvestiční dotaci z rozpočtu Statutárního města Opavy, IČ 00300535, v maximální výši 121.103 Kč, jako spoluúčast na realizaci dodatečných aktivit projektu „RESOLVE-Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“–„RESOLVE-Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb (obchodu)“, dle předloženého materiálu

                                     5/415                         16. 9. 2021
                                     11. rozhodlo

                                     uzavřít se Statutárním městem Opava, IČ 00300535, Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 61/5490 ze dne 30.4.2019

                                      č. 4/276 ze dne 14.12.2020

                                      č. 10/587 ze dne 22.2.2021

                                      č. 24/1611 ze dne 30. 8. 2021

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 2/76 ze dne 17.12.2020

                                      č. 3/191 ze dne 17.3.2021

                                      č. 12/1431 ze dne 13.6.2019

                                      5/416                         16. 9. 2021
                                      1. rozhodlo

                                      nahradit text bodu 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 17. 12. 2020 a usnesení zastupitelstva kraje č. 3/191 ze dne 17. 3. 2021  textem tohoto znění:

                                      „rozhodlo

                                      profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ předložený do Integrovaného regionálního operačního programu v letech 2019 - 2022 ve výši 3.200.000 Kč dle předloženého materiálu“

                                      5/416                         16. 9. 2021
                                      2. rozhodlo

                                      změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1431 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 2/76 ze dne 17. 12. 2020 a usnesení zastupitelstva kraje č. 3/191 ze dne 17. 3. 2021 dobu zajištění udržitelnosti projektu „Modernizace škol a školských poradenských zařízení v rámci výzvy č. 86“ z „2022 – 2026“ na „2023 – 2027“ dle předloženého materiálu

                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č.  24/1589 ze dne 30. 8. 2021

                                       5/417                         16. 9. 2021
                                       1. rozhodlo

                                       zahájit přípravu projektu „Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021“ financovatelného z programu „OBCHŮDEK 2021+“ Ministerstva průmyslu a obchodu s předpokládanými náklady 3.000.000 Kč

                                       5/417                         16. 9. 2021
                                       2. rozhodlo

                                       profinancovat projekt „Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021“ předkládaný do výzvy programu „OBCHŮDEK 2021+“ ve výši 3.000.000 Kč v letech 2021 – 2022 dle předloženého materiálu

                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 19/1153 ze dne 31.5.2021

                                        č. 24/1600 ze dne 30.8.2021

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 4/286 ze dne 15.6.2017

                                        č. 10/1120 ze dne 13.12.2018

                                        č. 2/21 ze 17.12.2020

                                        č. 2/75 ze dne 17.12.2020

                                        5/418                         16. 9. 2021
                                        1. rozhodlo

                                        poskytnout úvěr v max. výši 80 % předpokládaných uznatelných nákladů žadateli Šenov u Nového Jičína, IČO 60798432, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA III, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        5/418                         16. 9. 2021
                                        2. rozhodlo

                                        zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout úvěr v max. výši 100 % předpokládaných uznatelných nákladů žadateli Otice, IČO 00300543, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA III, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 24/1606 ze dne 30. 8. 2021

                                        5/419                         16. 9. 2021
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost města Odry, IČO 00298221, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu „Obnova komunikací v Odrách – místní část Loučky – kofinancování projektu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        5/419                         16. 9. 2021
                                        2. rozhodlo

                                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 městu Odry, IČO 00298221, ve výši 430.182 Kč, maximálně však ve výši 20 % celkových uznatelných nákladů projektu „Obnova komunikací v Odrách – místní část Loučky – kofinancování projektu“, s časovou použitelností od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        5/419                         16. 9. 2021
                                        3. bere na vědomí

                                        žádost obce Bystřice, IČO 00296562, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu „Obnova komunikací v obci Bystřice poškozených těžbou dřeva související s kůrovcovou kalamitou“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                        5/419                         16. 9. 2021
                                        4. rozhodlo

                                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 obci Bystřice, IČO 00296562, ve výši 723.400 Kč, maximálně však ve výši 20 % celkových uznatelných nákladů projektu „Obnova komunikací v obci Bystřice poškozených těžbou dřeva související s kůrovcovou kalamitou“, s časovou použitelností od 16. 6. 2021
                                        do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 3/201 ze dne 17. 3. 2021

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

                                         č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

                                         č. 24/1603 ze dne 30. 8. 2021

                                         5/420                         16. 9. 2021
                                         1. bere na vědomí

                                         žádostí příjemců

                                         a)    obec Smilovice, IČO 00576905, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                         b)   obec Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                         c)    obec Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                         5/420                         16. 9. 2021
                                         2. rozhodlo

                                         uzavřít

                                         a)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01168/2021/RRC s obcí Smilovice, IČO 00576905, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                         b)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01778/2021/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                         c)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01164/2021/RRC s obcí Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 19/1145 ze dne 31.5.2021

                                          č. 24/1609 ze dne 30.8.2021

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 4/316 ze dne 17.6.2021

                                          5/421                         16. 9. 2021
                                          1. bere na vědomí

                                          informaci o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji, Evropské platformě pro uhelné regiony v transformaci a přípravě kraje na Operační program Spravedlivá transformace

                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                           č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

                                           č. 24/1588 ze dne 30.8.2021

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

                                           5/422                         16. 9. 2021
                                           1. bere na vědomí

                                           žádost o změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne
                                           10. 4. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           5/422                         16. 9. 2021
                                           2. rozhodlo

                                           schválit změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 2 dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

                                            č. 3/177 ze dne 16.3.2017

                                            č. 7/722 ze dne 14.3.2018

                                            č. 8/880 ze dne 14.6.2018

                                            č. 11/1338 ze dne 13.3.2019

                                            č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

                                            č. 12/1451 ze dne 13.6.2019

                                            č. 13/1585 ze dne 12.9.2019

                                            č. 15/1849 ze dne 5.3.2020

                                            č. 16/1960 ze dne 4.6.2020

                                            č. 17/2098 ze dne 3.9.2020

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

                                            č. 4/257 ze dne 22.12.2016

                                            č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

                                            č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

                                            č. 21/1354 ze dne 28. 6. 2021

                                            č. 24/1602 ze dne 30. 8. 2021

                                            5/423                         16. 9. 2021
                                            1. bere na vědomí

                                            žádost

                                            a)    obce Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                            b)   obce Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                            c)    obce Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                            d)   obce Hlinka, IČO 00576107, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                            e)    obce Šilheřovice, IČO 00300730, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                            f)     města Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                            g)   obce Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

                                            h)   obce Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

                                            i)     obce Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

                                            j)     obce Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

                                            k)    města Brušperk, IČO 00296538, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

                                            l)     obce Melč, IČO 00300420, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu

                                            m)  obce Košařiska, IČO 00491845, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

                                            n)   obce Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

                                            o)   města Český Těšín, IČO 00297437, dle přílohy č. 53 předloženého materiálu

                                            p)   obce Milíkov, IČO 00492621, dle přílohy č. 56 předloženého materiálu

                                            q)   obce Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 59 předloženého materiálu

                                            r)    obce Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, dle přílohy č. 62 předloženého materiálu

                                            s)    obce Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 66 předloženého materiálu

                                            t)    obce Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 69 předloženého materiálu

                                            u)    obce Ludgeřovice, IČO 00300390, dle přílohy č. 72 předloženého materiálu

                                            v)    obce Děhylov, IČO 00635464, dle přílohy č. 75 předloženého materiálu

                                            5/423                         16. 9. 2021
                                            2. rozhodlo

                                            a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

                                            b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

                                            c)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

                                            d)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

                                            5/423                         16. 9. 2021
                                            3. rozhodlo

                                            a)    uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05321/2016/RRC s obcí Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                            b)   uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02016/2017/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                            c)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01720/2017/RRC s obcí Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                            d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01349/2017/RRC s obcí Hlinka, IČO 00576107, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                            e)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.01236/2017/RRC s obcí Šilheřovice, IČO 00300730, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                            f)     uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.01505/2017/RRC s městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                            g)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01926/2017/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                            h)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07368/2018/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

                                            i)     uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07375/2018/RRC s obcí Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

                                            j)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06676/2018/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

                                            k)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07007/2018/RRC s obcí Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

                                            l)     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07374/2018/RRC s městem Brušperk, IČO 00296538, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

                                            m)  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06686/2018/RRC s obcí Melč, IČO 00300420, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

                                            n)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07255/2018/RRC s obcí Košařiska, IČO 00491845, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

                                            o)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07070/2018/RRC s obcí Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 52 předloženého materiálu

                                            p)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07072/2018/RRC s městem Český Těšín, IČO 00297437, dle přílohy č. 55 předloženého materiálu

                                            q)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07099/2018/RRC s obcí Milíkov, IČO 00492621, dle přílohy č. 58 předloženého materiálu

                                            r)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06910/2018/RRC s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 61 předloženého materiálu

                                            s)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07377/2018/RRC s obcí Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, dle přílohy č. 65 předloženého materiálu

                                            t)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00915/2017/RRC s obcí Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 68 předloženého materiálu

                                            u)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07522/2018/RRC s obcí Třemešná, IČO 00296414, dle přílohy č. 71 předloženého materiálu

                                            v)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06142/2019/RRC s obcí Ludgeřovice, IČO 00300390, dle přílohy č. 74 předloženého materiálu

                                            w)  uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03471/2019/RRC s obcí Děhylov, IČO 00635464, dle přílohy č. 77 předloženého materiálu

                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 75/6127 ze dne 18.8.2015

                                             č. 88/7744 ze dne 18.5.2020

                                             č. 94/8252 ze dne 17.8.2020

                                             č. 24/1593 ze dne 30.8.2021

                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                             č. 16/1624 ze dne 25.9.2015

                                             č. 16/1963 ze dne 4.6.2020

                                             č. 17/2082 ze dne 3.9.2020

                                             5/424                         16. 9. 2021
                                             1. rozhodlo

                                             ukončit přípravu projektu „Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného

                                             protipovodňového systému na území MSK“ připravovaného k přeložení do Operačního

                                             programu Životního prostředí

                                             5/424                         16. 9. 2021
                                             2. rozhodlo

                                             zrušit bod 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2082 ze dne 3. 9. 2020 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Zkvalitnění lokálního monitorovacího a varovného protipovodňového systému na území MSK“

                                             5/424                         16. 9. 2021
                                             3. rozhodlo

                                             ukončit přípravu projektu „Aditivní technologie a 3D tisk do škol v Moravskoslezském kraji“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu

                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 75/6805 ze dne 25. 11. 2019

                                              č. 75/6800 ze dne 25. 11. 2019

                                              č. 82/7379 ze dne 2. 3. 2020

                                              č. 3/132 ze dne 30. 11. 2020

                                              č. 24/1595 ze dne 30. 8. 2021

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 14/1720 ze dne 12. 12. 2019

                                              č. 15/1859 ze dne 5. 3. 2020

                                              č. 2/68 ze dne 17. 12. 2020

                                              5/425                         16. 9. 2021
                                              1. bere na vědomí

                                              a)    žádost subjektu Patizon 2.0 s.r.o., IČO 07324774 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                              b)   žádost subjektu Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                              5/425                         16. 9. 2021
                                              2. rozhodlo

                                              a)    uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03155/2020/RRC se subjektem Patizon 2.0 s.r.o., IČO 07324774 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                              b)   uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 08183/2019/RRC se subjektem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                              5/425                         16. 9. 2021
                                              3. rozhodlo

                                              dofinancovat dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 1.663.280 Kč

                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 19/1150 ze dne 31. 5. 2021

                                               č. 24/1598 ze dne 30. 8. 2021

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                               5/426                         16. 9. 2021
                                               1. rozhodlo

                                               poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2021“ s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                               5/426                         16. 9. 2021
                                               2. rozhodlo

                                               neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji pro rok 2021“ projektům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 24/1596 ze dne 30. 8. 2021

                                               5/427                         16. 9. 2021
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost Ostravské univerzity ze dne 8. 7. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               5/427                         16. 9. 2021
                                               2. rozhodlo

                                               poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Telemedicína v akviziční a rehabilitační fázi I.“ ve výši 1.932.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.642.000 Kč a investiční dotaci ve výši 290.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 23/1496 ze dne 9. 8. 2021

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 18/1535 ze dne 23. 3. 2011

                                                5/428                         16. 9. 2021
                                                1. rozhodlo

                                                zrušit delegování

                                                Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D.

                                                jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina se sídlem k Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, IČO 72089237

                                                5/428                         16. 9. 2021
                                                2. rozhodlo

                                                delegovat jako zástupce Moravskoslezského kraje ve správní radě zájmového sdružení právnických osob Trojhalí Karolina se sídlem k Trojhalí 3361/5, Moravská Ostrava, IČO 72089237, Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla a náhradníka Jana Krkošku, MBA

                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 52/4744 ze dne 11.12.2018

                                                 č. 85/7526 ze dne 6.4.2020

                                                 č. 13/800 ze dne 29.3.2021

                                                 č. 23/1499 ze dne 9.8.2021

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

                                                 č. 13/1591 ze dne 12.9.2019

                                                 č. 16/1952 ze dne 4.6.2020

                                                 5/429                         16. 9. 2021
                                                 1. schvaluje

                                                 změnu stanov spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 68/6232    ze dne 27. 8. 2019

                                                  č. 24/1607    ze dne 30. 8. 2021

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 13/1588    ze dne 12. 9. 2019

                                                  č. 2/73         ze dne 17. 12. 2020

                                                  č. 2/67         ze dne 17. 12. 2020

                                                  č. 3/198       ze dne 17. 3. 2021

                                                  5/430                         16. 9. 2021
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost příjemce Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, o změnu rozpočtu projektu „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah 2021“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  5/430                         16. 9. 2021
                                                  2. rozhodlo

                                                  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00384/2021/RRC, s příjemcem Slezské zemské dráhy, o.p.s., IČO 26819856, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                  5/430                         16. 9. 2021
                                                  3. bere na vědomí

                                                  žádost příjemce Vade Mecum Bohemiae, s.r.o., IČO 25390953, o změnu rozpočtu projektu „Technotrasa na vodním mlýně Wesselsky“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                  5/430                         16. 9. 2021
                                                  4. rozhodlo

                                                  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01277/2021/RRC, s příjemcem Vade Mecum Bohemiae, s.r.o., IČO 25390953, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                  5/430                         16. 9. 2021
                                                  5. bere na vědomí

                                                  žádost obce Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, o prodloužení doby realizace projektu „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                  5/430                         16. 9. 2021
                                                  6. rozhodlo

                                                  uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00366/2021/RRC, s obcí Jeseník nad Odrou, IČO 00297976, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                  5/430                         16. 9. 2021
                                                  7. bere na vědomí

                                                  žádost pana Ing. Štěpána Carbola, IČO 04975359 o předčasné ukončení smlouvy
                                                  v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                  5/430                         16. 9. 2021
                                                  8. rozhodlo

                                                  uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 07779/2019/RRC, s příjemcem Ing. Štěpán Carbol, IČO 04975359, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 39/3434 ze dne 29.5.2018

                                                   č. 3/128 ze dne 30.11.2020

                                                   č. 19/1134 ze dne 31.5.2021

                                                   č. 24/1613 ze dne 30. 8. 2021

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 8/839 ze dne 14.6.2018

                                                   č. 10/1127 ze dne 13.12.2018

                                                   č. 2/56 ze dne 17.12.2020

                                                   č. 4/303 ze dne 17.6.2021

                                                   5/431                         16. 9. 2021
                                                   1. rozhodlo

                                                   ukončit realizaci projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu

                                                   5/431                         16. 9. 2021
                                                   2. rozhodlo

                                                   zrušit bod 1 a 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/839 ze dne 14.06.2018 ve znění bodu 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1127 ze dne 13.12.2018, ve znění bodů 1 a 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 2/56 ze dne 17.12.2020 a ve znění bodů 1-3) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/303 ze dne 17.06.2021 týkající se doby a výše profinancování a kofinancování a doby zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo II“

                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 96/8476 ze dne 21.9.2020

                                                    č. 10/569 ze dne 22.2.2021

                                                    č. 19/1151 ze dne 31.5.2021

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 2/21 ze dne 17.12.2020

                                                    č. 3/197 ze dne 17. 3. 2021

                                                    č. 4/318 ze dne 17. 6. 2021

                                                    5/432                         16. 9. 2021
                                                    1. rozhodlo

                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 24/1621 ze dne 30. 8. 2021

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                                    5/433                         16. 9. 2021
                                                    1. bere na vědomí

                                                    a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 k 9. 8. 2021

                                                    b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 7. 2021

                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                      

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 24/1624 ze dne 30. 8. 2021

                                                      

                                                     5/434                         16. 9. 2021
                                                     1. rozhodlo

                                                     uzavřít Dodatek č. 2 k darovací smlouvě ev. č. 01585/2014/IM ze dne 24. 7. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 12. 12. 2014, uzavřené mezi krajem a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava-Jih, IČO 70884561, dle předloženého materiálu

                                                     5/434                         16. 9. 2021
                                                     2. rozhodlo

                                                     uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 02421/2012/IM ze dne 13. 11. 2012 uzavřené mezi krajem, jako dárcem, a městem Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, IČO 00298212, jako obdarovaným, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                     5/434                         16. 9. 2021
                                                     3. rozhodlo

                                                     souhlasit s prodejem nemovité věci, a to:

                                                     pozemku parc. č. 558/1 orná půda,

                                                     včetně všech součástí a příslušenství,

                                                     v k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí, obec Nový Jičín,

                                                     z vlastnictví města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, IČO 00298212,

                                                     za účelem výstavby a provozu sociální služby, dle předloženého materiálu

                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 24/1623 ze dne 30. 8. 2021

                                                      5/435                         16. 9. 2021
                                                      1. rozhodlo

                                                      a)     darovat movité věci specifikované v příloze č. 1 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036, do vlastnictví církevní organizace Charita Opava, Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČO 43964591

                                                      b)     vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obdarovaným

                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 24/1630    ze dne 30. 8. 2021

                                                       5/436                         16. 9. 2021
                                                       1. rozhodlo

                                                       prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                       pozemek parc. č. st. 553 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                       včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                       v k. ú. a obci Mošnov,

                                                       do vlastnictví společnosti Aeroklub Ostrava Group, s.r.o., Boleslavova 710/19, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO 26845326,

                                                       za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 204.900 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, dle předloženého materiálu

                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 24/1620 ze dne 30. 8. 2021

                                                        5/437                         16. 9. 2021
                                                        1. rozhodlo

                                                        uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ev. č. 00530/2021/IM ze dne 14. 4. 2021 mezi krajem a **********, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 4/266 ze dne 14.12.2020

                                                         č. 24/1626 ze dne 30.8.2021

                                                         5/438                         16. 9. 2021
                                                         1. rozhodlo

                                                         zahájit přípravu akce „Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice“ realizované příspěvkovou organizací Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, IČO 00534200, s celkovými předpokládanými náklady 364,662 mil. Kč

                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 23/1506 ze dne 9.8.2021

                                                          č. 24/1625 ze dne 30.8.2021

                                                          5/439                         16. 9. 2021
                                                          1. rozhodlo

                                                          a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                          pozemek parc. č. 1191/9 ostatní plocha,

                                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                          v k. ú. a obci Bernartice nad Odrou,

                                                          z podílového spoluvlastnictví paní **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½ a pana **********spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½,

                                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 10.080 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje

                                                          b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                          5/439                         16. 9. 2021
                                                          2. rozhodlo

                                                          a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                          pozemek parc. č. 420/3 ostatní plocha,

                                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                          v k. ú. Polouvsí, obci Jeseník nad Odrou,

                                                          z vlastnictví paní **********,

                                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 4.320 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje

                                                          b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                          5/439                         16. 9. 2021
                                                          3. rozhodlo

                                                          a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                          pozemek parc. č. 481/49 ostatní plocha,

                                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                          v k. ú. Hůrka, obci Jeseník nad Odrou,

                                                          z vlastnictví paní **********,

                                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 4.680 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje

                                                          b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                          5/439                         16. 9. 2021
                                                          4. rozhodlo

                                                          a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                          pozemek parc. č. 481/55 ostatní plocha,

                                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                          v k. ú. Hůrka, obci Jeseník nad Odrou,

                                                          z podílového spoluvlastnictví pana **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½, pana **********spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ¼ a pana **********, spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ¼,

                                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 11.040 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje

                                                          b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                          5/439                         16. 9. 2021
                                                          5. rozhodlo

                                                          a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                          pozemek parc. č. 481/56 ostatní plocha,

                                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                          v k. ú. Hůrka, obci Jeseník nad Odrou,

                                                          z podílového spoluvlastnictví pana **********spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½ a paní **********spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½,

                                                          za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.020 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje

                                                          b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                          5/439                         16. 9. 2021
                                                          6. rozhodlo

                                                          a)     koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                          pozemek parc. č. 6396/60 ostatní plocha,

                                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                          v k. ú. Petřvald u Karviné, obci Petřvald,

                                                          z vlastnictví pana **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 660 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje

                                                          b)     předat nemovitou věc uvedenou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                          5/439                         16. 9. 2021
                                                          7. rozhodlo

                                                          a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                          část pozemku parc. č. 880/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 640-47/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 15. 6. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 880/4 ostatní plocha, o výměře 418 m2 a

                                                          část pozemku parc. č. 881/1 orná půda, oddělenou dle geometrického plánu č. 640-47/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 15. 6. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 881/11 orná půda, o výměře 309 m2,

                                                          včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                          vše v k. ú. Radkov u Vítkova, obci Radkov,

                                                          z podílového spoluvlastnictví pana **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½, paní**********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální 1/6 a paní**********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideálních 2/6,**********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 43.620 Kč a poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje

                                                          b)   předat nemovité věci uvedené v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                          5/439                         16. 9. 2021
                                                          8. rozhodlo

                                                           

                                                          a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic

                                                          Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00

                                                          Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                          část pozemku parc. č. 2767/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 172-97/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 25. 5. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2767/4 ostatní plocha o výměře 201 m2,

                                                          v k. ú. Dolní Povelice, obci Bohušov,

                                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                          do vlastnictví paní **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 12.800 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                           

                                                          b)    vyjmout nemovitou věc uvedenou v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření

                                                          organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova

                                                          795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

                                                          5/439                         16. 9. 2021
                                                          9. rozhodlo

                                                          prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                          stavbu SO 111 – Chodníky a cyklostezka realizovanou krajem v rámci stavby „Silnice III/4787 Ostrava, ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3 a 4787-4.3“ umístěnou na pozemcích:

                                                          parc. č. 680/6 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 680/18 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 680/20 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 680/23 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 680/24 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 680/25 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 680/26 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 680/30 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 680/34 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 680/35 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 680/39 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 680/43 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 680/47 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 680/50 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 685/5 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 685/7 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 688/9 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 688/10 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/2 orná půda,

                                                          parc. č. 728/12 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/45 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/48 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/55 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/56 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/58 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/59 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/60 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/66 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/68 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/73 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/74 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/75 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/76 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 728/78 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 736/4 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 736/46 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 736/64 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 736/52 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 736/55 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 736/58 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 736/70 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 736/73 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 753/2 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 753/35 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 773/18 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 773/21 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 773/22 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 773/23 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 773/24 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 773/26 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 783/8 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 783/84 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 783/85 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1095/6 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1095/56 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1095/58 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1095/59 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1097/4 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1149/16 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1149/22 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1149/23 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1149/24 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1149/25 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1149/27 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1149/33 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1149/34 ostatní plocha,

                                                          parc. č. 1226/40 ostatní plocha,

                                                          vše v rozsahu geometrického plánu č. 3639-50/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 31. 8. 2020,

                                                          vše v k. ú. Zábřeh nad Odrou, obci Ostrava,

                                                          včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                          do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava, IČO 00845451, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 12.486.254,48 Kč bez DPH

                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 24/1629 ze dne 30.8.2021

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 2/21 ze dne 17.12.2020

                                                           č. 4/331 ze dne 17.6.2021

                                                           č. 4/338 ze dne 17.6.2021

                                                           5/440                         16. 9. 2021
                                                           1. schvaluje

                                                           změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           5/440                         16. 9. 2021
                                                           2. rozhodlo

                                                           zrušit akce v rozpočtu kraje v letech 2021 – 2022 dle předloženého materiálu:

                                                           a. „Rekonstrukce elektroinstalace Orlová“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

                                                           b. „Chráněné bydlení Hynaisova“ organizace Fontána, příspěvková organizace, Hlučín

                                                           5/440                         16. 9. 2021
                                                           3. schvaluje

                                                           přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s., v letech 2021 - 2024 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                           5/440                         16. 9. 2021
                                                           4. rozhodlo

                                                           snížit objem finančních prostředků zapojených do rozpočtu kraje na rok 2021 z Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na financování akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ o částku 30.000 tis. Kč a na financování akce „Přístavba Domu umění - Galerie 21. století“ o částku 71,91 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           5/440                         16. 9. 2021
                                                           5. rozhodlo

                                                           přidělit finanční prostředky ve výši 167.891,14 tis. Kč alokované v rozpočtu kraje na rok 2021 na akcích reprodukce majetku kraje do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 24/1627 ze dne 30. 8. 2021

                                                            5/441                         16. 9. 2021
                                                            1. rozhodlo

                                                            darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                            pozemek parc. č. 2945 ostatní plocha v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                            pozemek parc. č. 3435/3 ostatní plocha v k. ú. Martinov ve Slezsku, obec Ostrava,

                                                            a

                                                            pozemek parc. č. 168/6 ostatní plocha,

                                                            pozemek parc. č. 168/36 ostatní plocha,

                                                            pozemek parc. č. 168/37 ostatní plocha,

                                                            pozemek parc. č. 168/39 ostatní plocha,

                                                            vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                            do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, IČO 00845451,

                                                            za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                            5/441                         16. 9. 2021
                                                            2. rozhodlo

                                                            prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                            pozemek parc. č. 1726/11 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                            včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                            vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava,

                                                            do vlastnictví společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 61974757,

                                                            za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 6.240 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                            5/441                         16. 9. 2021
                                                            3. rozhodlo

                                                            darovat nemovité věci, a to:

                                                            pozemek parc. č. 3739 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, občanská vybavenost,

                                                            část pozemku parc. č. 2907/4 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 6284-62/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 13. 8. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2907/61 ostatní plocha o výměře 298 m2,

                                                            část pozemku parc. č. 2907/34 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 6284-62/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 13. 8. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2907/62 ostatní plocha o výměře 795 m2,

                                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                            vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                            za podmínky nabytí vlastnictví nemovitých věcí krajem,

                                                            do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu pro organizaci Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Dejvice, Praha 6, IČO 60460580,

                                                            za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za podmínek:

                                                            a)    obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely vybudování komunitního centra pro válečné veterány a jejich rodinné příslušníky a dále pro potřeby státní správy a zajištění obrany státu, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

                                                            b)   obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu a) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

                                                            c)    v případě porušení povinností dle bodu a) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

                                                            d)   v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu b), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

                                                            e)    zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                            5/441                         16. 9. 2021
                                                            4. rozhodlo

                                                            darovat nemovité věci, a to:

                                                            pozemek parc. č. 3738 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, občanská vybavenost,

                                                            část pozemku parc. č. 2907/4 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 6284-62/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 13. 8. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2907/60 ostatní plocha o výměře 1.106 m2,

                                                            část pozemku parc. č. 2907/34 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 6284-62/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 13. 8. 2021 o nové dosud nezapsané výměře 349 m2,

                                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                            vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                            a to vše za podmínky nabytí vlastnictví nemovitých věcí krajem

                                                            do vlastnictví České republiky, příslušnost hospodaření s majetkem státu pro Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, Ostrava-Moravská Ostrava, IČO 75151502,

                                                            za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za následujících podmínek:

                                                            a)    obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely státní správy, zajištění bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

                                                            b)   obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu a) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

                                                            c)    v případě porušení povinností dle bodu a) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

                                                            d)   v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu b), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

                                                            e)    zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                            5/441                         16. 9. 2021
                                                            5. rozhodlo

                                                            předat nemovité věci, a to:

                                                            část pozemku parc. č. 2907/4 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 6284-62/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 13. 8. 2021 o nové dosud nezapsané výměře 1.777 m2,

                                                            pozemek parc. č. 2907/24 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova bez čp/če, občanská vybavenost,

                                                            pozemek parc. č 3740 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba - budova č. p. 2076, část obce Moravská Ostrava, jiná stavba,

                                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                            vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                            k hospodaření organizaci Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044,

                                                            a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem

                                                            5/441                         16. 9. 2021
                                                            6. rozhodlo

                                                            darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                            pozemek parc. č. 579 orná půda,

                                                            včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                            v k. ú. Nová Bělá, obec Ostrava,

                                                            do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Zábřeh, Ostrava, IČO 70884561,

                                                            za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                            5/441                         16. 9. 2021
                                                            7. rozhodlo

                                                            a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, a to:

                                                            pozemek parc. č. 2310/11, zastavěná plocha a nádvoří, na němž stojí stavba – budova č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            budova č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, na pozemku parc. č. 2310/11 s bytovými jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb., a to:

                                                            jednotka č. 1895/1, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 678/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/2, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 839/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/3, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 1046/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/4, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 812/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/5, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 840/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/6, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 555/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/7, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 595/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/8, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 812/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/9, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 840/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/10, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 555/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/11, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 595/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/12, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 587/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/13, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 1061/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/14, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 554/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/15, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 595/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/16, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 812/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/17, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 840/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/18, byt, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 555/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/19, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 522/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/20, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 260/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/21, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 1450/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            jednotka č. 1895/22, jiný nebytový prostor, v budově č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům, stojící na pozemku parc. č. 2310/11, spoluvlastnický podíl ve výši 335/15738 na společných částech budovy č.p. 1895, část obce Moravská Ostrava, byt. dům,

                                                            včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                            vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                            do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                            b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, Hlučín, IČO 71197044, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 24/1616 ze dne 30. 8. 2021

                                                             5/442                         16. 9. 2021
                                                             1. rozhodlo

                                                             a)    koupit nemovitou věc do vlastnictví kraje, a to:

                                                             pozemek parc. č. 247/83 ostatní plocha,

                                                             včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                             v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava,

                                                             z vlastnictví společnosti Pozemní stavitelství Zlín a. s., Kúty 3967, Zlín, IČO 46900918,

                                                             za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 33.600 Kč včetně DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                             b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Lidická 507/56, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO 64628116, a to ke dni nabytí nemovité věci do vlastnictví kraje

                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 25/1711 ze dne 13. 9. 2021

                                                              5/443                         16. 9. 2021
                                                              1. rozhodlo

                                                              a)     koupit do vlastnictví kraje nemovité věci uvedené v příloze č. 2 předloženého materiálu,

                                                              se všemi součástmi a příslušenstvím,

                                                              z vlastnictví osob uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu,

                                                              v rámci majetkoprávního vypořádání veřejně prospěšných staveb pozemních komunikací, a to: „Silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská“ a „Silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa“,

                                                              za kupní ceny v celkové výši 47.287.586 Kč bez DPH a úhrady poplatků spojených s podáním návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                              b)     předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                              5/443                         16. 9. 2021
                                                              2. rozhodlo

                                                              upravit závazek schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 4/338 ze dne 17. 6. 2021 k zajištění financování modernizace a rekonstrukce silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská a silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa, a to ve výši 48.908 tis. Kč na výkupy pozemků v letech 2021–2023 a ve výši 255.310 tis. Kč na realizaci staveb v letech 2024–2025

                                                              5/443                         16. 9. 2021
                                                              3. rozhodlo

                                                              použít dle ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje prostředky fondu na financování výkupu pozemků v rámci akce „Modernizace a rekonstrukce silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská a silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa“ ve výši 48.908.000 Kč

                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 25/1710 ze dne 13. 9. 2021

                                                               5/444                         16. 9. 2021
                                                               1. rozhodlo

                                                               darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                               pozemek parc. č. 2634/47 ostatní plocha a stavbu parkoviště na tomto pozemku, včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                               v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                               do vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za následujících podmínek:

                                                               a) obdarovaný je povinen dokončit stavbu do 5 let od nabytí pozemku (dokončením stavby se rozumí stav, kdy obdarovaný bude oprávněn užívat stavbu v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů);

                                                               b) do dne zahájení stavby bude dárce oprávněn Předmět daru bezplatně užívat, a to za podmínek uvedených v čl. V. darovací smlouvy (dnem zahájení stavby se rozumí den zahájení prací vedoucích k odstranění stavby parkoviště, které je součástí Předmětu daru);

                                                               c) obdarovaný není oprávněn převést Předmět daru po dobu 6 let od jeho nabytí bez souhlasu dárce na jiný subjekt;

                                                               d) pokud obdarovaný nesplní podmínku uvedenou bodě a), bude povinen převést bezplatně vlastnické právo k Předmětu daru zpět dárci, a to darovací smlouvou uzavřenou bezodkladně na výzvu dárce;

                                                               e) pokud obdarovaný nesplní podmínku uvedenou v bodě b) a c), bude dárce oprávněn od darovací smlouvy odstoupit;

                                                               a dále podmínky převodu k bodu b):

                                                               ba) s účinností ode dne podání návrhu na vklad vlastnického práva k Předmětu daru dle darovací smlouvy do katastru nemovitostí obdarovaný jako půjčitel přenechá dárci jako vypůjčiteli Předmět daru jako Předmět výpůjčky k dočasnému užívání, a to na základě samostatné smlouvy o výpůjčce, kterou strany mezi sebou za tím účelem uzavřou;

                                                               bb) výpůjčka podle bodu ba) bude sjednána na dobu určitou, a to do dne zahájení stavby, nedohodnou-li se strany jinak; dnem zahájení stavby se rozumí den, který půjčitel jako den zahájení stavby oznámí

                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesením rady kraje

                                                                č. 24/1638 ze dne 30. 8. 2021

                                                                č. 15/953 ze dne 26. 4. 2021

                                                                5/445                         16. 9. 2021
                                                                1. schvaluje

                                                                způsob výpočtu výše dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                5/445                         16. 9. 2021
                                                                2. rozhodlo

                                                                a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                b)   neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2021“ žadateli uvedenému v příloze č. 4 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 24/1634 ze dne 30. 8. 2021

                                                                5/446                         16. 9. 2021
                                                                1. rozhodlo

                                                                a)    vyjmout z hospodaření organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, nemovitý majetek, a to:

                                                                pozemek parc. č. 1799/7 zahrada,

                                                                pozemek parc. č. 1799/92 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 282, část obce Mizerov, rodinný dům,

                                                                vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná, a pozemek parc. č. 2156/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova č.p. 900 obč. vybavenost, pozemek parc. č. 2157/1 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2157/2 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2157/3 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2157/4 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2157/5 ostatní plocha, pozemek parc. č. 2157/6 ostatní plocha, vše v k. ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, a to vše ode dne 1. 1. 2022

                                                                b)   předat k hospodaření organizaci Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Hornická 900/8, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO 08389624, nemovitý majetek specifikovaný v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni 1. 1. 2022

                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 24/1634 ze dne 30. 8. 2021

                                                                 5/447                         16. 9. 2021
                                                                 1. schvaluje

                                                                 dodatek č. 26 ke zřizovací listině organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, 742 13 Studénka, IČO 48804860, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                 5/447                         16. 9. 2021
                                                                 2. vydává

                                                                 dodatek č. 26 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 24/1634 ze dne 30. 8. 2021

                                                                  5/448                         16. 9. 2021
                                                                  1. schvaluje

                                                                  dodatek č. 16 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                  5/448                         16. 9. 2021
                                                                  2. vydává

                                                                  dodatek č. 16 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 24/1634 ze dne 30. 8. 2021

                                                                   5/449                         16. 9. 2021
                                                                   1. schvaluje

                                                                   dodatek č. 19 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                   5/449                         16. 9. 2021
                                                                   2. vydává

                                                                   dodatek č. 19 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 24/1634 ze dne 30. 8. 2021

                                                                    5/450                         16. 9. 2021
                                                                    1. schvaluje

                                                                    dodatek č. 2 ke zřizovací listině organizace Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Hornická 900/8, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov, IČO 08389624, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                    5/450                         16. 9. 2021
                                                                    2. vydává

                                                                    dodatek č. 2 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 24/1634 ze dne 30. 8. 2021

                                                                     5/451                         16. 9. 2021
                                                                     1. schvaluje

                                                                     dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Rybářská 545/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 00016772, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                     5/451                         16. 9. 2021
                                                                     2. vydává

                                                                     dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 24/1632 ze dne 30. 8. 2021

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020

                                                                      5/452                         16. 9. 2021
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost organizace Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, se sídlem Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov, o prodloužení doby realizace projektu s názvem „Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované služby klientům DZR a DS Domova pro seniory Krnov“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      5/452                         16. 9. 2021
                                                                      2. rozhodlo

                                                                      uzavřít s organizací Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, se sídlem Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02323/2020/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 24/1631 ze dne 30. 8. 2021

                                                                       5/453                         16. 9. 2021
                                                                       1. schvaluje

                                                                       Koncepci prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022 – 2027 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 24/1636 ze dne 30. 8. 2021

                                                                        5/454                         16. 9. 2021
                                                                        1. rozhodlo

                                                                        o sloučení organizací Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594 a Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, s účinností od 1. 1. 2022 s tím, že přejímající organizací se stane organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

                                                                        5/454                         16. 9. 2021
                                                                        2. konstatuje

                                                                        že organizace Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, zanikne ke dni 31. 12. 2021

                                                                        5/454                         16. 9. 2021
                                                                        3. rozhodlo

                                                                        že všechen majetek, práva a závazky organizace Dětské centrum Pampeliška, příspěvková organizace, Rýmařovská 34/1, Janovice, 793 42 Rýmařov, IČO 63024594, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267

                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 24/1637 ze dne 30. 8. 2021

                                                                         5/455                         16. 9. 2021
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         o sloučení organizací Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992 a Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, s účinností od 1. 1. 2022 s tím, že přejímající organizací se stane Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

                                                                         5/455                         16. 9. 2021
                                                                         2. konstatuje

                                                                         organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, zanikne ke dni 31. 12. 2021

                                                                         5/455                         16. 9. 2021
                                                                         3. rozhodlo

                                                                         že všechen majetek, práva a závazky organizace Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, Nákladní 147/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 68177992, přejdou dnem sloučení na přejímající organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052

                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 24/1640 ze dne 30. 8. 2021

                                                                          č. 96/8503 ze dne 21.9.2020

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

                                                                          5/456                         16. 9. 2021
                                                                          1. rozhodlo

                                                                          uzavřít s organizací Psychiatrická nemocnice v Opavě, IČO 00844004, Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a prodloužit u služby sociální rehabilitace, ID 7184093, dobu setrvání v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji z 31. 12. 2021 do 31. 12. 2023

                                                                          5/456                         16. 9. 2021
                                                                          2. rozhodlo

                                                                          uzavřít s organizací JINAK, z.ú., IČO 01606085, Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 06577/2020/SOC dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a prodloužit u služby sociální rehabilitace, ID 6352954, dobu setrvání v Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji z 31. 12. 2021 do 31. 12. 2023

                                                                          5/456                         16. 9. 2021
                                                                          3. rozhodlo

                                                                          schválit výstup sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ID 2825803, z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji poskytované organizací AVE, z.s., IČO 65468431, k 16. 9. 2021, vypovědět Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ev. č. 07691/2020/SOC dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů na rok 2021 organizaci AVE, z.s., IČO 65468431, na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, ID 2825803, ve výši 2.075.000 Kč s termínem podání závěrečného vyúčtování vyrovnávací platby do 30. 6. 2022

                                                                          5/456                         16. 9. 2021
                                                                          4. rozhodlo

                                                                          schválit výstup sociálních služeb odborné sociální poradenství, ID 4818456, odlehčovací služby, ID 9985153, pečovatelská služba, ID 3297508, a azylový dům, ID 7813933, z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji poskytovaných Statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, k 31. 12. 2021 a uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                          5/456                         16. 9. 2021
                                                                          5. rozhodlo

                                                                          schválit výstup sociálních služeb pečovatelská služba, ID 5813515, a nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, ID 3504866, z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji poskytovaných Městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, k 31. 12. 2021 a uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                          5/456                         16. 9. 2021
                                                                          6. rozhodlo

                                                                          schválit Dodatek č. 4 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                          5/456                         16. 9. 2021
                                                                          7. zmocňuje

                                                                          radu kraje rozhodovat o uzavírání dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon pro sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji se statusem základní spočívající v prodloužení doby pověření k výkonu služby obecného hospodářského zájmu, a to do doby ukončení projektů podpořených z evropských finančních zdrojů dle vzoru uvedeného v příloze č. 8 předloženého materiálu

                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesením rady kraje

                                                                           č. 24/1642 ze dne 30. 8. 2021

                                                                           č. 71/6490 ze dne 7. 10. 2019

                                                                           č. 71/6492 ze dne 7. 10. 2019

                                                                           k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                           č. 15/1785 ze dne 5. 3. 2020

                                                                           č. 15/1790 ze dne 5. 3. 2020

                                                                           5/457                         16. 9. 2021
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           a)    částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 50 % ze stanoveného odvodu 23.340 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, IČO 48804517, na projekt „Rodinná mediace – cesta ke zdravým vztahům“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00802/2020/SOC, tj. prominutí v celkové výši 11.670 Kč

                                                                           b)   prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % stanoveného odvodu 55.679 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Prádelna PRAPOS s.r.o., Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 04537386, na projekt „Prádelna Havířov“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00829/2020/SOC

                                                                           c)    prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % stanoveného odvodu 100.733 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Prádelna PRAPOS s.r.o., Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 04537386, na projekt „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněné dílně“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00830/2020/SOC

                                                                           5/457                         16. 9. 2021
                                                                           2. rozhodlo

                                                                           a)    prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, IČO 48804517, na projekt „Rodinná mediace – cesta ke zdravým vztahům“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00802/2020/SOC

                                                                           b)   prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Prádelna PRAPOS s.r.o., Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 04537386, na projekt „Prádelna Havířov“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00829/2020/SOC

                                                                           c)    prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Prádelna PRAPOS s.r.o., Pavlovova 1625/65, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO 04537386, na projekt „Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněné dílně“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00830/2020/SOC

                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 24/1633 ze dne 30.8.2021

                                                                            5/458                         16. 9. 2021
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, na projekt „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2021“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            5/458                         16. 9. 2021
                                                                            2. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, ve výši 300.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2021“, vzniklých v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uhrazených do 15. 1. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                            5/458                         16. 9. 2021
                                                                            3. bere na vědomí

                                                                            žádost o poskytnutí účelové investiční dotace spolku TRIANON, z.s., IČO 26621908, na projekt „Modernizace plynové kotelny jako hlavního zdroje tepla – I. etapa“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            5/458                         16. 9. 2021
                                                                            4. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje spolku TRIANON, z.s., IČO 26621908, ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Modernizace plynové kotelny jako hlavního zdroje tepla – I. etapa“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            5/458                         16. 9. 2021
                                                                            5. bere na vědomí

                                                                            žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, na projekt „Oprava vnitřních prostor v budově Exitu“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                            5/458                         16. 9. 2021
                                                                            6. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje církevní organizaci Slezská diakonie, IČO 65468562, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Oprava vnitřních prostor v budově Exitu“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 24/1643 ze dne 30.8.2021

                                                                             5/459                         16. 9. 2021
                                                                             1. schvaluje

                                                                             „Způsob výpočtu návrhu dotace a návrhu navýšení dotace pro rok 2021 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                             5/459                         16. 9. 2021
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a stanovit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                             b)   navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                             c)    navýšit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                             d)   upravit výši maximálních oprávněných provozních nákladů na rok 2021 a nenavýšit účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli dle přílohy č. 4 tohoto usnesení a uzavřít s žadatelem dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                             e)    navýšit a upravit účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadateli dle přílohy č. 5 tohoto usnesení a uzavřít s tímto žadatelem dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                             f)     zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 a upravit závazné ukazatele pro čerpání dotace v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, žadatelům dle přílohy č. 6 tohoto usnesení

                                                                             g)   zvýšit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok v rámci dotačního programu „Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021“ financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, žadatelům dle přílohy č. 7 tohoto usnesení

                                                                             5/459                         16. 9. 2021
                                                                             3. rozhodlo

                                                                             stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů na rok 2021 organizacím dle přílohy č. 8 tohoto usnesení s termínem podání závěrečného vyúčtování vyrovnávací platby do 30. 6. 2022

                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 24/1658 ze dne 30. 8. 2021

                                                                             5/460                         16. 9. 2021
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             a)    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2021 příjemcům:

                                                                             b)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČ 69610576, ve výši 240.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „European Women´s Basketball League“; s časovou použitelností od 1. 9. 2021 do 30. 4. 2022

                                                                             c)    Basketbalový klub Opava a.s., IČ 25840576, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast BK Opava v evropských pohárech“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                             d)   Perinvest, a.s., IČ 26750520, ve výši 3.200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „J&T BANKA OSTRAVA OPEN 2021“; s časovou použitelností od 1. 8. 2021 do 31. 10. 2021; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                             5/460                         16. 9. 2021
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                             a)    Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČ 69610576, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                             b)   Basketbalový klub Opava a.s., IČ 25840576, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                             c)    Perinvest, a.s., IČ 26750520, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 24/1657 ze dne 30. 8. 2021

                                                                              5/461                         16. 9. 2021
                                                                              1. rozhodlo

                                                                              o závazku kraje v předpokládané maximální výši 35 mil. Kč k zajištění podpory organizace sportu a pravidelné sportovní činnosti na území Moravskoslezského kraje pro rok 2022 dle podmínek Memoranda o spolupráci uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                              5/461                         16. 9. 2021
                                                                              2. rozhodlo

                                                                              uzavřít Memorandum o spolupráci se subjektem Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 24/1649 ze dne 30. 8. 2021

                                                                               5/462                         16. 9. 2021
                                                                               1. schvaluje

                                                                               dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00842761, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                               5/462                         16. 9. 2021
                                                                               2. vydává

                                                                               dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 24/1649 ze dne 30. 8. 2021

                                                                                5/463                         16. 9. 2021
                                                                                1. schvaluje

                                                                                dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, IČO 00601292, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                5/463                         16. 9. 2021
                                                                                2. vydává

                                                                                dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 24/1654 ze dne 30. 8. 2021

                                                                                 5/464                         16. 9. 2021
                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                 prodloužit termín splatnosti návratné finanční výpomoci organizaci Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, poskytnuté ve výši 1.750 tis. Kč, k zajištění profinancování projektu s názvem „Spoločná inovácia vzdelávania pre rozvoj ľudských zdrojou v oblasti počítačových sietí a informačních technológií“ schválený v rámci výzvy Interreg V-A SK-CZ, a to z 30. 9. 2022 do 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy

                                                                                 5/464                         16. 9. 2021
                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                 poskytnout neinvestiční návratnou finanční výpomoc organizaci Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, IČO 13644289, v max. výši 1.400 tis. Kč, k zajištění profinancování projektu s názvem „Vzdelávanie pro budúcnosť“ předložený v rámci programu Využívanie inovačného potenciálu výzvy Interreg V-A SK-CZ, se splatností nejpozději do 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy

                                                                                 5/464                         16. 9. 2021
                                                                                 3. rozhodlo

                                                                                 poskytnout neinvestiční návratnou finanční výpomoc organizaci Odborné učiliště a Praktická škola, Hlučín, příspěvková organizace, IČO 00601837, v max. výši 470 tis. Kč, k zajištění profinancování projektu s názvem „Naše idea - praktická videa“ předložený v rámci programu Region Bílé Karpaty - Fond malých projektů výzvy Interreg V-A SK-CZ, se splatností nejpozději do 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy

                                                                                 5/464                         16. 9. 2021
                                                                                 4. rozhodlo

                                                                                 poskytnout návratnou finanční výpomoc partnerům projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ k zajištění financování investičních výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na období do 31. 8. 2022 v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 24/1661 ze dne 30. 8. 2021

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 17/2111 ze dne 3. 9. 2020

                                                                                 5/465                         16. 9. 2021
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 žádost obce Krasov ze dne 29. 7. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                 5/465                         16. 9. 2021
                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                 zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora odpadového hospodářství“ (ŽPZ/05/2020) a uzavřít s obcí Krasov, IČO 00296121, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 08309/2020/ŽPZ, na projekt „Zpracování studie optimalizace obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci“ ve věci termínu ukončení realizace projektu, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a období uznatelnosti nákladů projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 24/1665 ze dne 30. 8. 2021

                                                                                  5/466                         16. 9. 2021
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 10. 8. 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                  5/466                         16. 9. 2021
                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                  poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na projekt Provoz IIS – Inteligentního identifikačního systému zdrojů znečišťování ovzduší ve výši 700.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2021 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesením rady kraje

                                                                                   č. 13/835 ze dne 29. 3. 2021

                                                                                   č. 24/1662 ze dne 30. 8. 2021

                                                                                   5/467                         16. 9. 2021
                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                   a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2021-2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                   b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2021-2022 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI odst. 11 podmínek tohoto dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                   c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2021-2022 žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 24/1663 ze dne 30. 8. 2021

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 15/1866 ze dne 5. 3. 2020

                                                                                   5/468                         16. 9. 2021
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   žádost obce Soběšovice ze dne 18. 8. 2021, včetně jejího doplnění ze dne 19. 8. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   5/468                         16. 9. 2021
                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                   zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2020-2021 a uzavřít s obcí Soběšovice, IČO 00576981, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01232/2020/ŽPZ, na projekt „Technickoekonomická vodohospodářská studie obce Soběšovice“ ve věci termínu ukončení realizace projektu, předložení průběžného vyúčtování, lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a období uznatelnosti nákladů projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 24/1666 ze dne 30.8.2021

                                                                                    5/469                         16. 9. 2021
                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                     

                                                                                    informaci o 5. úplné aktualizaci Územně analytických podkladů Moravskoslezského kraje 2021

                                                                                     Úřední hodiny pro veřejnost:

                                                                                     Po, St: 8:00‑17:00 hod.

                                                                                     Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

                                                                                     Pá: 8:00‑13:00 hod.