koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16. 12. 2021

  Zastupitelstvo kraje

  6/470                         16. 12. 2021
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu pana Mgr. Radka Kaňi a pana Roberta Sivulky o ověření zápisu z 5. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16.9.2021

   Zastupitelstvo kraje

   6/471                         16. 12. 2021
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16.12.2021

   -  Ing. Chybidziurová Kateřina

   -  Sikora Marcel

    Zastupitelstvo kraje

    6/472                         16. 12. 2021
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16. 12. 2021 ve složení

    -      MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – předsedkyně

    -      Ing. Jiří Carbol

    -      Ing. et Ing. David Dudzik

    -      Ing. Michal Kokošek

    -      RNDr. Michal Pobucký, DIS.

    -      JUDr. Ručka Ondřej

    -      Ing. Ivan Strachoň

     Zastupitelstvo kraje

     6/473                         16. 12. 2021
     1. schvaluje

     program 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16.12.2021

      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 31/2032 ze dne 29.11.2021

      6/474                         16. 12. 2021
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 31/2124 ze dne 29.11.2021

       k usnesení zastupitelstva kraje

       č. 4/331 ze dne 17.6.2021

       6/475                         16. 12. 2021
       1. schvaluje

       v souladu s § 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2022, z toho:

       příjmy celkem ve výši 9.298.763 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení

       výdaje celkem ve výši 11.993.157 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení

       financování celkem ve výši 2.694.394 tis. Kč v členění uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení

       6/475                         16. 12. 2021
       2. schvaluje

       závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 tohoto usnesení

       6/475                         16. 12. 2021
       3. rozhodlo

       poskytnout návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 tohoto usnesení

       6/475                         16. 12. 2021
       4. stanoví

       v souladu s § 12 odst. 2 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jako závazné ukazatele, jimiž se má v roce 2022 povinně řídit Rada Moravskoslezského kraje při hospodaření podle rozpočtu, rozpočet příjmů ve výši 9.298.763 tis. Kč a rozpočet výdajů ve výši 11.993.157 tis. Kč včetně všech jejich změn realizovaných v průběhu roku 2022

       6/475                         16. 12. 2021
       5. svěřuje

       radě kraje v souladu § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2022

       a)    provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu, včetně rozpočtových opatření, kterými se zvýší financování a výdaje rozpočtu na rok 2022 o akce realizované z přebytku hospodaření roku 2021,

       b)   schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje

       6/475                         16. 12. 2021
       6. vyhrazuje si

       v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pravomoc rozhodovat o zahájení nových akcí hrazených z rozpočtu kraje, pokud tyto akce vyvolají závazky přesahující rozpočtový rok 2022

       6/475                         16. 12. 2021
       7. schvaluje

       závazky Moravskoslezského kraje vyvolané rozpočtem na rok 2022 pro rok 2023 a další léta dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

       6/475                         16. 12. 2021
       8. schvaluje

       Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023 ‑ 2025 dle návrhu uvedeného v přílohách č. 12 a č. 13 předloženého materiálu       Zastupitelstvo kraje

                              

       k usnesení rady kraje

       č. 29/1994 ze dne 15. 11. 2021

       6/476                         16. 12. 2021
       1. volí

       opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       1.1  paní JUDr. Veroniku Hradil, Ph.D., místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       1.2 paní Mgr. Lucii Karbulovou, místo pobytu Ostrava, navrženou panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

       1.3 pana Mgr. Miroslava Valového, místo pobytu Orlová, navrženého panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

       6/476                         16. 12. 2021
       2. volí

       za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       2.1 paní Mgr. Miroslavu Frydrychovou, místo pobytu ********** navrženou paní MUDr. Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš, MBA (ODS+TOP 09), členkou zastupitelstva kraje

        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 26/1737 ze dne 29. 9. 2021

        č. 28/1847 ze dne 25. 10. 2021

        6/477                         16. 12. 2021
        1. bere na vědomí

        informaci o vyřízení dotazu a podnětu vznesených členy zastupitelstva kraje na 5. zasedání zastupitelstva kraje konaném dne 16. 9. 2021

         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 31/2033 ze dne 29. 11. 2021

         6/478                         16. 12. 2021
         1. bere na vědomí

         informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 31/2027 ze dne 29. 11. 2021

          6/479                         16. 12. 2021
          1. bere na vědomí

          žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          6/479                         16. 12. 2021
          2. rozhodlo

          poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, ve výši 7.500 tis. Kč na spolufinancování rekonstrukce hlavní budovy „A“ v komplexu budov Českého červeného kříže Ostrava, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

          6/479                         16. 12. 2021
          3. rozhodlo

          uzavřít smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 31/2027 ze dne 29. 11. 2021

           6/480                         16. 12. 2021
           1. bere na vědomí

           žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu realizovaného z dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           6/480                         16. 12. 2021
           2. rozhodlo

           prodloužit časovou použitelnost dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/146 ze dne 17. 3. 2021, bod 2) písmeno d) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“, dle předloženého materiálu

           6/480                         16. 12. 2021
           3. rozhodlo

           uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00668/2021/KH, uzavřené dne 7. 4. 2021 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 31/2031 ze dne 29. 11. 2021

            6/481                         16. 12. 2021
            1. bere na vědomí

            žádost statutárního města Ostrava ze dne 7. 9. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu „Památník válečným veteránům“ a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

            6/481                         16. 12. 2021
            2. rozhodlo

            prodloužit časovou použitelnost dotace statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/2014 ze dne 3. 9. 2020, bod 2. a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“ na od „1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“, dle předloženého materiálu

            6/481                         16. 12. 2021
            3. rozhodlo

            uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08213/2020/KH uzavřené dne 11. 12. 2020, jímž se mění termín realizace projektu a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 31/2029 ze dne 29. 11. 2021

             6/482                         16. 12. 2021
             1. bere na vědomí

             žádost obce Tichá o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

             6/482                         16. 12. 2021
             2. rozhodlo

             neposkytnout účelovou investiční dotaci obci Tichá, IČO 00298476 ve výši 400 tis. Kč určenou na realizaci projektu „Dofinancování CAS 20 - T815 – Obec Tichá“, s odůvodněním v důvodové zprávě předloženého materiálu

              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 25/1690 ze dne 13.09.2021

              č. 31/2026 ze dne 29.11.2021

              6/483                         16. 12. 2021
              1. bere na vědomí

              informace o petici adresované Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a způsobu jejího vyřízení, dle předloženého materiálu

               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 31/2030 ze dne 29. 11. 2021

               6/484                         16. 12. 2021
               1. bere na vědomí

               informaci o nákupu 1 technického automobilu se soupravou vysokotlakého řezacího a hasícího zařízení, vč. příslušenství pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

               6/484                         16. 12. 2021
               2. rozhodlo

               darovat

               a)    4 ks pamětních desek k vybraným projektům spolufinancovaným z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013

               b)   1 ks 3D modelu Integrovaného bezpečnostního centra ve vitríně

               c)    1 technický automobil se soupravou vysokotlakého řezacího a hasícího zařízení, vč. příslušenství

               České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

               6/484                         16. 12. 2021
               3. rozhodlo

               uzavřít darovací smlouvu s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 31/2040 ze dne 29. 11. 2021

                k usnesení zastupitelstva kraje

                č. 7/687 ze dne 14. 3. 2018

                6/485                         16. 12. 2021
                1. schvaluje

                dodatek č. 1 ke zřizovací listině organizace Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, IČO 06839517, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                6/485                         16. 12. 2021
                2. vydává

                dodatek č. 1 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesením rady kraje

                 č. 19/1094 ze dne 31.5.2021

                 č. 24/1549 ze dne 30.8.2021

                 k usnesením zastupitelstva kraje

                 č. 4/281 ze dne 17.6.2021

                 č. 5/390 ze dne 16.9.2021

                 6/486                         16. 12. 2021
                 1. bere na vědomí

                 informaci o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise, dle přiloženého materiálu

                  Zastupitelstvo kraje

                  K usnesení rady kraje

                  č. 31/2039 ze dne 29.11.2021

                  k usnesení zastupitelstva kraje

                  č. 3/151 ze dne 17.3.2021

                  6/487                         16. 12. 2021
                  1. bere na vědomí

                  žádost společnosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00564/2021/EPCH, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  6/487                         16. 12. 2021
                  2. rozhodlo

                  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00564/2021/EPCH, se společností Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z. s., IČO 07864507, jehož předmětem je prodloužení realizace projektu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 31/2037 ze dne 29.11.2021

                   k usnesení zastupitelstva kraje

                   č. 17/2047 ze dne 3.9.2020

                   6/488                         16. 12. 2021
                   1. bere na vědomí

                   žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava o spolupráci při realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   6/488                         16. 12. 2021
                   2. rozhodlo

                   uzavřít Memorandum o spolupráci při realizaci projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“ s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČO: 61989100, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                   6/488                         16. 12. 2021
                   3. schvaluje

                   závazek ve výši 42 mil. Kč z rozpočtu kraje na rok 2023 na financování projektu „Centrum energetických a environmentálních technologií – explorer“ Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO: 61989100, za podmínek uzavřeného memoranda dle předloženého materiálu

                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 31/2042 ze dne 29. 11. 2021

                    k usnesení zastupitelstva kraje

                    č. 5/392 ze dne 16. 9. 2021

                    6/489                         16. 12. 2021
                    1. schvaluje

                    dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                    6/489                         16. 12. 2021
                    2. vydává

                    dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 31/2047 ze dne 29.11.2021

                     č. 31/2050 ze dne 29.11.2021

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/21 ze dne 17.12.2020

                     6/490                         16. 12. 2021
                     1. bere na vědomí

                     žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 2 – 5 předloženého materiálu

                     6/490                         16. 12. 2021
                     2. rozhodlo

                     poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 6 – 9 předloženého materiálu

                     6/490                         16. 12. 2021
                     3. bere na vědomí

                     oznámení subjektu YEN design s. r. o., IČO 04820282, o změně v projektu „Meat design Ostrava festival“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                     6/490                         16. 12. 2021
                     4. rozhodlo

                     schválit změny v projektu „Meat design Ostrava festival“ subjektu YEN design s. r. o., IČO 04820282, spolufinancovaného z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě

                     6/490                         16. 12. 2021
                     5. bere na vědomí

                     oznámení subjektu Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373222, o změně v projektu „Janáčkova filharmonie v Opavě v roce 2021 – cyklus abonentních koncertů symfonické hudby“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                     6/490                         16. 12. 2021
                     6. bere na vědomí

                     žádost subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné – Fryštátě z. s., IČO 70911983, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 na realizaci projektu „Přístřešek v zahradě u objektu PZKO Karviná – Fryštát“, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                     6/490                         16. 12. 2021
                     7. rozhodlo

                     poskytnout subjektu Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Karviné – Fryštátě z. s., IČO 70911983, účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 ve výši 150.000 Kč na realizaci projektu „Přístřešek v zahradě u objektu PZKO Karviná – Fryštát“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 31/2048 ze dne 29.11.2021

                     k usnesení zastupitelstva kraje

                     č. 2/21 ze dne 17.12.2020

                     6/491                         16. 12. 2021
                     1. bere na vědomí

                     žádost obce Vražné, IČO 62351290, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje na projekt „Křtitelnice J. G. Mendla“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     6/491                         16. 12. 2021
                     2. rozhodlo

                     poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje 2021 na obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí obci Vražné, IČO 62351290 na projekt „Křtitelnice J. G. Mendla“ ve výši 217.800 Kč s časovou použitelností 1. 12. 2021 - 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     6/491                         16. 12. 2021
                     3. bere na vědomí

                     žádost statutárního města Frýdek-Místek, IČO 00296643, o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu kraje na projekt „Rekonstrukce Památníku osvobození ve Frýdku-Místku“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                     6/491                         16. 12. 2021
                     4. rozhodlo

                     neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje 2021 statutárnímu městu Frýdek-Místek, IČO 00296643 na projekt „Rekonstrukce Památníku osvobození ve Frýdku-Místku“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě tohoto materiálu

                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 31/2043 ze dne 29. 11. 2021

                      k usnesení zastupitelstva kraje

                      č. 17/2023 ze dne 3. 9. 2020

                       

                      6/492                         16. 12. 2021
                      1. rozhodlo

                      poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v Moravskoslezském kraji, na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 31. 1. 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 29/1935 ze dne 15. 11. 2021

                      6/493                         16. 12. 2021
                      1. bere na vědomí

                      žádost obce Baška o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Vybudování přechodu pro chodce a úprava navazujícího chodníku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      6/493                         16. 12. 2021
                      2. rozhodlo

                      neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Baška, s odůvodněním dle předloženého materiálu

                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje                           

                       č. 29/1938 ze dne 15. 11. 2021

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 2/49 ze dne 17.12.2020

                       6/494                         16. 12. 2021
                       1. bere na vědomí

                       žádost Statutárního města Opava o prodloužení časové použitelnosti dotace na projekt „Dopravní model — mikroskopické simulace na ul. Těšínská v Opavě“ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       6/494                         16. 12. 2021
                       2. rozhodlo

                       změnit časovou použitelnost účelové dotace poskytnuté Statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 2/49 ze dne 17. 12. 2020, na projekt „Dopravní model — mikroskopické simulace na ul. Těšínská v Opavě“, z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle předloženého materiálu

                       6/494                         16. 12. 2021
                       3. rozhodlo

                       uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00417/2021/DSH, se Statutárním městem Opava, IČO 00300535, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace, stanovení termínu pro předložení průběžného vyúčtování a změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesení rady kraje                           

                        č. 31/2054ze dne 29. 11. 2021

                        6/495                         16. 12. 2021
                        1. bere na vědomí

                        žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště

                        6/495                         16. 12. 2021
                        2. rozhodlo

                        poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., IČO 26827719, ve výši 54.000.000 Kč, na zajištění hasičské záchranné služby Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostního dispečinku, ostrahy a bezpečnosti letiště, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od dne 1. 1. 2022 do dne 31. 12. 2022 a uhrazených do dne 20. 1. 2023 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesení rady kraje

                         č. 24/2104 ze dne 7.11.2017

                         č. 19/1067 ze dne 31.5.2021

                         č. 31/2008 ze dne 29.11.2021

                         č. 31/2062 ze dne 29.11.2021

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 3/167 ze dne 17.3.2021

                         6/496                         16. 12. 2021
                         1. bere na vědomí

                         informaci o postupu výběru dopravce pro zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou na lince S6 Ostrava hlavní nádraží – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město na trati 323 Ostrava – Valašské meziříčí, dle předloženého materiálu

                         6/496                         16. 12. 2021
                         2. rozhodlo

                         změnit usnesení č. 3/167 bod 2. ze dne 17. 3. 2021, a to znění textu „810.000.000 Kč“ na text „903.000.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje                           

                          č. 31/2052 ze dne 29. 11. 2021

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 16/1587 ze dne 25.9.2015

                          č. 9/962 ze dne 13.9.2018

                          6/497                         16. 12. 2021
                          1. bere na vědomí

                          žádost Statutárního města Opava o úpravu uznatelných nákladů dotace na projekt „Zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s. r. o. na silnici I/57“ a uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                          6/497                         16. 12. 2021
                          2. rozhodlo

                          uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03530/2015/DSH ve znění dodatku č. 1, se Statutárním městem Opava, IČO 00300535, jehož předmětem je změna výčtu uznatelných nákladů a úprava podmínek porušení rozpočtové kázně, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 31/2066 ze dne 29.11.2021

                           6/498                         16. 12. 2021
                           1. bere na vědomí

                           žádost společnosti Letiště Ostrava, a.s. ve věci podpory záměru převedení činností útvaru Hasičského záchranného sboru Letiště Ostrava, a.s. pod Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

                           6/498                         16. 12. 2021
                           2. vyjadřuje podporu

                           s realizací kroků vedoucích k případnému převodu činností útvaru Hasičského záchranného sboru Letiště Ostrava, a.s. pod Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského dle předloženého materiálu

                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 31/2059 ze dne 29.11.2021

                            6/499                         16. 12. 2021
                            1. schvaluje

                            dokument „Bílá kniha 2022 seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje – aktualizace prosinec 2021“ dle přílohy 1. předloženého materiálu

                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 31/2060 ze dne 29.11.2021

                             6/500                         16. 12. 2021
                             1. rozhodlo

                             uzavřít budoucí smlouvy:

                             a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                             b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                             6/500                         16. 12. 2021
                             2. rozhodlo

                             nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                             6/500                         16. 12. 2021
                             3. rozhodlo

                             předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                             6/500                         16. 12. 2021
                             4. rozhodlo

                             převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                             6/500                         16. 12. 2021
                             5. rozhodlo

                             vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                             Zastupitelstvo kraje

                             K usnesení rady kraje

                             č. 31/2063 ze dne 29.11.2021

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 21/2211 ze dne 22.9.2016

                             č. 10/1067 ze dne 13.12.2018

                             č. 14/1676 ze dne 12.12.2019

                             č. 3/159 ze dne 17.3.2021

                             6/501                         16. 12. 2021
                             1. bere na vědomí

                             informaci o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem z titulu zajištění mezikrajské veřejné linkové osobní dopravy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                             6/501                         16. 12. 2021
                             2. rozhodlo

                             uzavřít Dodatek č. 4 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Zlínským krajem, IČO 70891320, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 31/2065 ze dne 29.11.2021

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 3/131 ze dne 16.3.2017

                              č. 6/541 ze dne 14.12.2017

                              č. 14/1675 ze dne 12.12.2019

                              č. 2/48 ze dne 17.12.2020

                              6/502                         16. 12. 2021
                              1. bere na vědomí

                              informaci o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem a Olomouckým krajem z titulu zajištění mezikrajské veřejné linkové osobní dopravy, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                              6/502                         16. 12. 2021
                              2. rozhodlo

                              uzavřít Dodatek č. 5 Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a Olomouckým krajem, IČO 60609460, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 29/1936 ze dne 15. 11. 2021

                               6/503                         16. 12. 2021
                               1. bere na vědomí

                               žádost obce Ostravice o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Rekonstrukce Bezručova mostu v Ostravici“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                               6/503                         16. 12. 2021
                               2. rozhodlo

                               neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Ostravice, se sídlem 739 14 Ostravice 577, IČO 00297046, s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 31/2055 ze dne 29.11.2021

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 3/125 ze dne 16.3.2017

                                č. 8/823 ze dne 14.6.2018

                                6/504                         16. 12. 2021
                                1. bere na vědomí

                                informaci, že Ředitelství silnic a dálnic ČR připravuje realizaci staveb „I/11 Opava Komárov, jižní obchvat“ a „I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“

                                6/504                         16. 12. 2021
                                2. souhlasí

                                s realizací stavebních úprav silnic II. a III. třídy v souvislosti s realizací staveb „I/11 Opava Komárov, jižní obchvat“ a „I/11 Nové Sedlice – severní obchvat“

                                6/504                         16. 12. 2021
                                3. bere na vědomí

                                informaci, že Ředitelství silnic a dálnic ČR v rámci stavby „D48 Frýdek-Místek, obchvat - II. etapa“ navrhuje zachovat tzv. „východní přivaděč“ v kategorii dálnice

                                6/504                         16. 12. 2021
                                4. schvaluje

                                návrh optimalizace sítě pozemních komunikací včetně návrhu zásad majetkoprávního vypořádání dle předloženého materiálu

                                6/504                         16. 12. 2021
                                5. rozhodlo

                                o bezúplatném vypořádání staveb komunikací v normových parametrech, jejich stavebních částí (objektů) a pozemků pod nimi, prostých práv třetích osob, které se stanou budoucí součástí silniční sítě I., II. a III. třídy a místních komunikací podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 31/2071 ze dne 29. 11. 2021

                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                 č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                 6/505                         16. 12. 2021
                                 1. bere na vědomí

                                 žádost Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                 6/505                         16. 12. 2021
                                 2. rozhodlo

                                 poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 Fakultní nemocnici Ostrava, IČO 00843989, v maximální výši 50 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „I. Postcovidové sympozium úrazových chirurgů a medicíny katastrof“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 31/2075 ze dne 29. 11. 2021

                                  6/506                         16. 12. 2021
                                  1. schvaluje

                                  dodatek č. 31 ke zřizovací listině organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                  6/506                         16. 12. 2021
                                  2. vydává

                                  dodatek č. 31 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 31/2075 ze dne 29. 11. 2021

                                   6/507                         16. 12. 2021
                                   1. schvaluje

                                   dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                   6/507                         16. 12. 2021
                                   2. vydává

                                   dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 31/2075 ze dne 29. 11. 2021

                                    6/508                         16. 12. 2021
                                    1. schvaluje

                                    dodatek č. 30 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                    6/508                         16. 12. 2021
                                    2. vydává

                                    dodatek č. 30 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 32/2235 ze dne 13. 12. 2021

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                     6/509                         16. 12. 2021
                                     1. bere na vědomí

                                     žádost Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     6/509                         16. 12. 2021
                                     2. rozhodlo

                                     poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 organizaci Fakultní nemocnice Ostrava, IČO 00843989, v maximální výši 2.395.670 Kč na pořízení systému ECMO přístroje Cardiohelp, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 31/2078 ze dne 29.11.2021

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 2/58 ze dne 17.12.2020

                                      6/510                         16. 12. 2021
                                      1. bere na vědomí

                                      informace o stavu realizace projektů Moravskoslezského kraje spolufinancovaných z evropských a dalších externích finančních zdrojů a předkládaných do výzev jednotlivých programů v programovém období 2014 – 2020 dle předloženého materiálu.

                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 31/2091 ze dne 29.11.2021

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 4/315 ze dne 17.6.2021

                                       6/511                         16. 12. 2021
                                       1. rozhodlo

                                       uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o partnerství a poskytnutí dotace č. 03078/2021/EP s „Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace“, IČO: 75026708 k projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613, který je spolufinancován z ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 31/2089 ze dne 29. 11. 2021

                                        6/512                         16. 12. 2021
                                        1. rozhodlo

                                        zahájit přípravu projektu „Obnova techniky na Jesenické magistrále“ financovatelného z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu s předpokládanými náklady 2.700.000 Kč

                                        6/512                         16. 12. 2021
                                        2. rozhodlo

                                        profinancovat a kofinancovat projekt „Obnova techniky na Jesenické magistrále“ předložený do Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech, podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu ve výši 2.700.000 Kč v letech 2021 – 2022 dle předloženého materiálu

                                        6/512                         16. 12. 2021
                                        3. rozhodlo

                                        zahájit realizaci projektu „Obnova techniky na Jesenické magistrále“ financovatelného z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                        6/512                         16. 12. 2021
                                        4. rozhodlo

                                        schválit dlouhodobý záměr podpory údržby lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji po dobu udržitelnosti projektu Moravskoslezského kraje s názvem "Obnova techniky na Jesenické magistrále" dle předloženého materiálu

                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 63/5662 ze dne 28.5.2019

                                         č. 31/2084 ze dne 29.11.2021

                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                         č. 12/1420 ze dne 13.6.2019

                                         č. 13/1561 ze dne 12.9.2019

                                         6/513                         16. 12. 2021
                                         1. rozhodlo

                                         ukončit přípravu projektu „Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek“ předloženého do Operačního programu Životní prostředí 2014-2020

                                         6/513                         16. 12. 2021
                                         2. rozhodlo

                                         zrušit bod 7) usnesení č. 13/1561 ze dne 12. 9. 2019 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory SSMSK - středisko Frýdek-Místek“

                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 31/2082 ze dne 29. 11. 2021

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 7/739 ze dne 14.3.2018

                                          č. 4/313 ze dne 17.6.2021

                                          6/514                         16. 12. 2021
                                          1. rozhodlo

                                          uzavřít Dodatek č. 1/1060/2021 ke Smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního

                                          příspěvku č. Z SKCZ304031C867 s Ministerstvem investic, regionálního rozvoje a informatizace Slovenské republiky, IČ 50349287, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           31/2109 ze dne 29. 11. 2021

                                           6/515                         16. 12. 2021
                                           1. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Implementace standardu konektivity, infrastruktury a kyberbezpečnosti ve středních školách v MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

                                           6/515                         16. 12. 2021
                                           2. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů III“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč

                                           6/515                         16. 12. 2021
                                           3. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Modernizace výuky informačních technologií III“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s předpokládanými náklady 10.000.000 Kč

                                           6/515                         16. 12. 2021
                                           4. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Modernizace Školního statku Opava II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s předpokládanými náklady 25.000.000 Kč

                                           6/515                         16. 12. 2021
                                           5. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s předpokládanými náklady 40.000.000 Kč

                                           6/515                         16. 12. 2021
                                           6. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s předpokládanými náklady 55.000.000 Kč

                                           6/515                         16. 12. 2021
                                           7. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s předpokládanými náklady 73.000.000 Kč

                                           6/515                         16. 12. 2021
                                           8. rozhodlo

                                           zahájit přípravu projektu „Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava-Poruba“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s předpokládanými náklady 30.000.000 Kč

                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 31/2079 ze dne 29. 11. 2021

                                            6/516                         16. 12. 2021
                                            1. rozhodlo

                                            zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení Okrajová“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s předpokládanými náklady 19.000.000 Kč

                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 31/2116 ze dne 29. 11. 2021

                                             6/517                         16. 12. 2021
                                             1. schvaluje

                                             účast Moravskoslezského kraje v mezinárodním projektu „REACTIVITY-demand-reponsive and flexible regional passenger transport to enhance connectivity and

                                             accessibility of rural and remote areas of Central Europe“ – „REACTIVITY-flexibílní regionální osobní doprava zlepšující konektivitu a dostupnost venkovských a vzdálených oblastí střední Evpropy reagující na poptávku“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE

                                             6/517                         16. 12. 2021
                                             2. rozhodlo

                                             zahájit přípravu projektu „REACTIVITY-demand-responsive and flexible regional passenger transport to enhance connectivity and accessibility of rural and remote areas of Central Europe“ - „REACTIVITY-flexibilní regionální osobní doprava zlepšující konektivitu a dostupnost venkovských a vzdálených oblastí střední Evropy reagující na poptávku“ financovatelného z nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE

                                             6/517                         16. 12. 2021
                                             3. rozhodlo

                                             profinancovat a kofinancovat projekt s názvem „REACTIVITY-demand-responsive and flexible regional passenger transport to enhance connectivity and accessibility of rural and remote areas of Central Europe“ - „REACTIVITY-flexibilní regionální osobní doprava zlepšující konektivitu a dostupnost venkovských a vzdálených oblastí střední Evropy reagující na poptávku“ předkládaný do nadnárodního programu Interreg CENTRAL EUROPE, prioritní osy 3. Cooperating for a better connected central Europe (Spolupráce pro lépe propojenou střední Evropu) v letech 2021 – 2025 ve výši 170.000 EUR

                                             6/517                         16. 12. 2021
                                             4. zmocňuje

                                             radu kraje k rozhodování o schvalování povinných příloh a dokumentů souvisejících s podáním žádosti o poskytnutí podpory a účastí Moravskoslezského kraje v projektu „REACTIVITY-demand-responsive and flexible regional passenger transport to enhance connectivity and accessibility of rural and remote areas of Central Europe“ - „REACTIVITY-flexibilní regionální osobní doprava zlepšující konektivitu a dostupnost venkovských a vzdálených oblastí střední Evropy reagující na poptávku“ dle předloženého materiálu

                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 19/1141 ze dne 31.5.2021

                                              č. 31/2112 ze dne 29.11.2021

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 4/305 ze dne 17.6.2021

                                              6/518                         16. 12. 2021
                                              1. rozhodlo

                                              ukončit přípravu projektu „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu s předpokládanými náklady 32.000.000 Kč

                                              6/518                         16. 12. 2021
                                              2. rozhodlo

                                              zrušit bod 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/305 ze dne 17.6.2021 týkající se profinancování a kofinancování projektu „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK“

                                              6/518                         16. 12. 2021
                                              3. rozhodlo

                                              zrušit bod 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/305 ze dne 17.6.2021 týkající se zajištění udržitelnosti projektu „Integrované výjezdové centrum Kopřivnice (IVC) – výjezdová základna ZZS MSK“

                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 31/2117 ze dne 29.11.2021

                                               č. 32/2246 ze dne 13. 12. 2021

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 12/1435 ze dne 13.6.2019

                                               6/519                         16. 12. 2021
                                               1. bere na vědomí

                                               informaci o aktuálním vývoji projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“, registrační číslo: LIFE20 IPC/CZ/000004 dle předloženého materiálu

                                               6/519                         16. 12. 2021
                                               2. rozhodlo

                                               uzavřít Smlouvu o poskytnutí podpory (tzv. Grant Agreement) v rámci projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“ s European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, dle předloženého materiálu

                                               6/519                         16. 12. 2021
                                               3. rozhodlo

                                               uzavřít Dohodu o partnerství s finančním příspěvkem s jednotlivými partnery projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“, dle předloženého materiálu

                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 24/1609 ze dne 30.8.2021

                                                č. 31/2093 ze dne 29.11.2021

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č.5/421 ze dne 16.9.2021

                                                6/520                         16. 12. 2021
                                                1. bere na vědomí

                                                informaci o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji, Evropské platformě pro uhelné regiony v transformaci a přípravě kraje na Operační program Spravedlivá transformace

                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 75/6781 ze dne 25.11.2019

                                                 č. 31/2097 ze dne 29.11.2021

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 14/1716 ze dne 12.12.2019

                                                 6/521                         16. 12. 2021
                                                 1. schvaluje

                                                 přípravu a předložení projektu „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV“ v rámci Operačního programu Technická pomoc 2014-2020

                                                 6/521                         16. 12. 2021
                                                 2. rozhodlo

                                                 profinancovat projekt „Podpora činnosti sekretariátu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje IV“ v letech 2022–2023 v celkové maximální výši 13.430.300 Kč

                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                                  č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

                                                  č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

                                                  č. 31/2108 ze dne 29. 11. 2021

                                                  6/522                         16. 12. 2021
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost subjektu MEBSTER s.r.o., IČO 06947549 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  6/522                         16. 12. 2021
                                                  2. rozhodlo

                                                  uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03748/2021/RRC se subjektem MEBSTER s.r.o., IČO 06947549 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 19/1161 ze dne 31. 5. 2021

                                                   č. 31/2115 ze dne 29. 11. 2021

                                                   6/523                         16. 12. 2021
                                                   1. rozhodlo

                                                   a)    poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                   b)   neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                   6/523                         16. 12. 2021
                                                   2. rozhodlo

                                                   dofinancovat dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 3.915.000 Kč

                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 23/1497 ze dne 9. 8. 2021

                                                   č. 31/2114 ze dne 29. 11. 2021

                                                   6/524                         16. 12. 2021
                                                   1. rozhodlo

                                                   a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II. výzva“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                   b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II. výzva“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 a 3 tohoto usnesení

                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 59/5303 ze dne 26.3.2019

                                                   č. 19/1153 ze dne 31.5.2021

                                                   č. 31/2111 ze dne 29.11.2021

                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                   č. 17/2084 ze dne 3.9.2020

                                                   č. 2/21 ze dne 17.12.2020

                                                   6/525                         16. 12. 2021
                                                   1. bere na vědomí

                                                   žádost městyse Litultovice, IČO 00300381, dle přílohy č. 7

                                                   6/525                         16. 12. 2021
                                                   2. rozhodlo

                                                   poskytnout úvěr v max. výši 100 % předpokládaných uznatelných nákladů městysi Litultovice, IČO 00300381, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA III, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                   6/525                         16. 12. 2021
                                                   3. bere na vědomí

                                                   žádost obce Řeka, IČO 00576891, dle přílohy č. 8

                                                   6/525                         16. 12. 2021
                                                   4. rozhodlo

                                                   poskytnout úvěr v max. výši 100 % předpokládaných uznatelných nákladů obci Řeka, IČO 00576891, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA III, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                   6/525                         16. 12. 2021
                                                   5. bere na vědomí

                                                   žádost obce Žabeň, IČO 00576867, dle přílohy č. 9

                                                   6/525                         16. 12. 2021
                                                   6. rozhodlo

                                                   poskytnout úvěr v max. výši 100 % předpokládaných uznatelných nákladů obci Žabeň, IČO 00576867, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí úvěru dle přílohy č. 3 předloženého materiálu v souladu s podmínkami Programu JESSICA III, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                   6/525                         16. 12. 2021
                                                   7. bere na vědomí

                                                   žádost obce Služovice, IČO 00300675, dle přílohy č. 10

                                                   6/525                         16. 12. 2021
                                                   8. rozhodlo

                                                   neposkytnout úvěr v max. výši 100 % předpokládaných uznatelných nákladů obci Služovice, IČO 00300675, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu z důvodu nesplnění podmínek Programu JESSICA III, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                   6/525                         16. 12. 2021
                                                   9. schvaluje

                                                   rozpočet Fondu návratných finančních zdrojů JESSICA na rok 2022 dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 31/2095 ze dne 29. 11. 2021

                                                    č. 96/8476 ze dne 21. 9. 2020

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                                    6/526                         16. 12. 2021
                                                    1. rozhodlo

                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 31/2106 ze dne 29.11.2021

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

                                                     č. 14/1713 ze dne 12. 12. 2019

                                                     č. 2/70 ze dne 17. 12. 2020

                                                     č. 3/197 ze dne 17. 3. 2021

                                                     č. 3/203 ze dne 17.3.2021

                                                     6/527                         16. 12. 2021
                                                     1. bere na vědomí

                                                     žádost příjemce obec Pržno, IČO 00494216, o opravu nákladového rozpočtu projektu „Cyklookruh pumptrack Pržno“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                     6/527                         16. 12. 2021
                                                     2. rozhodlo

                                                     uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02462/2021/RRC, s příjemcem obec Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                     6/527                         16. 12. 2021
                                                     3. bere na vědomí

                                                     žádost příjemce obec Háj ve Slezsku, IČO 00300021, o prodloužení doby realizace projektu „Výstavba cyklostezky Háj ve Slezsku (Lhota) - Mokré Lazce“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                     6/527                         16. 12. 2021
                                                     4. rozhodlo

                                                     uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00711/2020/RRC, s příjemcem obec Háj ve Slezsku, IČO 00300021, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                     6/527                         16. 12. 2021
                                                     5. bere na vědomí

                                                     žádost příjemce obec Mokré Lazce, IČO 00300462, o prodloužení doby realizace projektu „Výstavba cyklostezky Mokré Lazce - Háj ve Slezsku (Lhota)“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                     6/527                         16. 12. 2021
                                                     6. rozhodlo

                                                     uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00710/2020/RRC, s příjemcem obec Mokré Lazce, IČO 00300462, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                     6/527                         16. 12. 2021
                                                     7. bere na vědomí

                                                     žádost příjemce Bionaut, s.r.o. IČO 61248037, o prodloužení termínu realizace projektu „Hrana Zlomu“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                     6/527                         16. 12. 2021
                                                     8. rozhodlo

                                                     uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00509/2020/RRC, s příjemcem Bionaut, s.r.o., IČO 61248037, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                     6/527                         16. 12. 2021
                                                     9. bere na vědomí

                                                     žádost příjemce BIO ILLUSION s.r.o. IČO 62908049, o prodloužení termínu realizace projektu „MUŽ, KTERÝ STÁL V CESTĚ“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                     6/527                         16. 12. 2021
                                                     10. rozhodlo

                                                     uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00154/2020/RRC, s příjemcem BIO ILLUSION s.r.o., IČO 62908049, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                     6/527                         16. 12. 2021
                                                     11. bere na vědomí

                                                     žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, o prodloužení doby realizace projektu „Rozvoj infrastruktury Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2021“ dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                     6/527                         16. 12. 2021
                                                     12. rozhodlo

                                                     zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2021“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                     6/527                         16. 12. 2021
                                                     13. rozhodlo

                                                     uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01298/2021/RRC, s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 25/1703 ze dne 13.9.2021

                                                      č. 31/2107 ze dne 29. 11. 2021

                                                      6/528                         16. 12. 2021
                                                      1. rozhodlo

                                                      poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                      6/528                         16. 12. 2021
                                                      2. rozhodlo

                                                      neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 v rámci dotačního programu „Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2021“ dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 3/200 ze dne 17. 3. 2021

                                                      č. 5/426 ze dne 16. 9. 2021

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 31/2102 ze dne 29. 11. 2021

                                                      6/529                         16. 12. 2021
                                                      1. bere na vědomí

                                                      a)    žádost obce Dívčí Hrad ze dne 7. 10. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      b)   žádost obce Slezské Pavlovice ze dne 14. 10. 2021, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                      6/529                         16. 12. 2021
                                                      2. rozhodlo

                                                      a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01032/2021/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „do 30. 6. 2022“ na „do 30. 6. 2023“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                      b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03012/2021/RRC s obcí Slezské Pavlovice, IČO 00576093, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „30. 6. 2022“ na „do 31. 12. 2022“ a změna nákladového rozpočtu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                      6/529                         16. 12. 2021
                                                      3. rozhodlo

                                                      změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 5/426 ze dne 16. 9. 2021 v příloze č. 1:

                                                      a)    pořadové číslo 32, příjemce Andrej Migala, ve sloupci „Požadované prostředky po zaokrouhlení“ z 26.500 Kč na 21.000 Kč

                                                      b)   pořadové číslo 34, příjemce Michal Caga, ve sloupci „Celkové plánované náklady projektu“ z 26.800 Kč na 16.800 Kč

                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č.  31/2101 ze dne 29. 11. 2021

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                                       6/530                         16. 12. 2021
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádost obce Vražné, IČO 62351290, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Expozice Rodný dům J. G. Mendela“ ve výši 300.000 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                       6/530                         16. 12. 2021
                                                       2. rozhodlo

                                                       poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 obci Vražné, IČO 62351290, na projekt „Expozice Rodný dům J. G. Mendela“ ve výši 300.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2022 a uzavřít s touto obcí smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       6/530                         16. 12. 2021
                                                       3. bere na vědomí

                                                       žádost spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2022“ ve výši 10.000.000 Kč dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                       6/530                         16. 12. 2021
                                                       4. rozhodlo

                                                       poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2022“, z toho investiční část ve výši 560.000 Kč a neinvestiční část ve výši 9.440.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                       6/530                         16. 12. 2021
                                                       5. rozhodlo

                                                       dofinancovat výplatu druhé splátky dotace subjektu Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s., na realizaci projektu „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2022“ ve výši 2.000.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2023

                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 31/2083 ze dne 29. 11. 2021

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 3/205 ze dne 17. 3. 2021

                                                        č. 4/319 ze dne 17. 6. 2021

                                                        6/531                         16. 12. 2021
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost příjemce Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o změnu rozpočtu a prodloužení doby realizace projektu „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblasti VÍTKOVICE v roce 2021“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        6/531                         16. 12. 2021
                                                        2. rozhodlo

                                                        uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00769/2021/RRC s příjemcem Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                        6/531                         16. 12. 2021
                                                        3. bere na vědomí

                                                        žádost příjemce město Fulnek, IČO 00297861, o prodloužení doby realizace projektu „Zhotovení stálé expozice – Síň slávy Petry Kvitové“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                        6/531                         16. 12. 2021
                                                        4. rozhodlo

                                                        uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03366/2021/RRC s příjemcem město Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                        6/531                         16. 12. 2021
                                                        5. bere na vědomí

                                                        žádost obce Prostřední Bečva, IČO 00304221, o prodloužení doby realizace projektu „Revitalizace Pusteven 2021“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                        6/531                         16. 12. 2021
                                                        6. rozhodlo

                                                        uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03874/2021/RRC s obcí Prostřední Bečva, IČO 00304221, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 3/201 ze dne 17. 3. 2021

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

                                                         č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

                                                         č. 29/1952 ze dne 15. 11. 2021

                                                         6/532                         16. 12. 2021
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádosti příjemců

                                                         a)    obce Staré Město, IČO 00576051, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         b)   obce Křišťanovice, IČO 00296147, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         c)    obce Olbramice, IČO 60798416, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                         d)   obce Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                         e)    obce Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                         f)     obce Stará Ves, IČO 00575950, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                         g)   obce Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

                                                         h)   obce Jiříkov, IČO 00296082, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                         6/532                         16. 12. 2021
                                                         2. rozhodlo

                                                         uzavřít

                                                         a)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01089/2021/RRC s obcí Staré Město, IČO 00576051, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                         b)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03084/2021/RRC s obcí Křišťanovice, IČO 00296147, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                         c)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01019/2021/RRC s obcí Olbramice, IČO 60798416, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                         d)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01772/2021/RRC s obcí Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                         e)    Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02442/2021/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                         f)     Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01775/2021/RRC s obcí Stará Ves, IČO 00575950, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                         g)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03086/2021/RRC s obcí Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                         h)   Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00770/2021/RRC s obcí Jiříkov, IČO 00296082, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

                                                          č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

                                                          č. 3/177 ze dne 16. 3. 2017

                                                          č. 4/295 ze dne 15. 6. 2017

                                                          č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

                                                          č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

                                                          č. 8/881 ze dne 14. 6. 2018

                                                          č. 13/1585 ze dne 12. 9. 2019

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

                                                          č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

                                                          č. 4/257 ze dne 22.12.2016

                                                          č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

                                                          č. 31/2104 ze dne 29.11.2021

                                                          6/533                         16. 12. 2021
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost

                                                          a)    obce Horní Bludovice, IČO 00296686, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          b)   obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                          c)    města Kravaře, IČO 00300292, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                          d)   obce Darkovice, IČO 00635456, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                          6/533                         16. 12. 2021
                                                          2. rozhodlo

                                                          a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

                                                          b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

                                                          c)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

                                                          d)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

                                                          6/533                         16. 12. 2021
                                                          3. rozhodlo

                                                          a)    uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00345/2016/RRC s obcí Horní Bludovice, IČO 00296686, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                          b)   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                          c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06892/2018/RRC s městem Kravaře, IČO 00300292, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                          d)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01454/2017/RRC s obcí Darkovice, IČO 00635456, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

                                                           č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

                                                           č. 31/2081 ze dne 29.11.2021

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

                                                           6/534                         16. 12. 2021
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádosti o změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne
                                                           10. 4. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           6/534                         16. 12. 2021
                                                           2. rozhodlo

                                                           schválit změny typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 2 dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 a 4 předloženého materiálu

                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 33/2994 ze dne 12.3.2018

                                                            č. 32/2211 ze dne 13.12.2021

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 7/754 ze dne 14.3.2018

                                                            č. 11/1340 ze dne 13.3.2019

                                                            č. 12/1441 ze dne 13.6.2019

                                                            č. 15/1837 ze dne 5.3.2020

                                                            č. 3/207 ze dne 17.3.2021

                                                            6/535                         16. 12. 2021
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 o poskytnutí vyrovnávací platby na služby v obecném hospodářském zájmu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            6/535                         16. 12. 2021
                                                            2. rozhodlo

                                                            pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                            6/535                         16. 12. 2021
                                                            3. rozhodlo

                                                            dofinancovat Moravskoslezskému inovačnímu centru Ostrava, a.s., IČO 25379631, činnosti vymezené ve Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu kraje v letech 2023 – 2025, a to ročně ve výši 12.000.000 Kč

                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 31/2121 ze dne 29.11.2021

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 2/21 ze dne 17.12.2020

                                                             6/536                         16. 12. 2021
                                                             1. bere na vědomí

                                                             a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 k 15. 11. 2021

                                                             b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 31. 10. 2021

                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 4/262 ze dne 15.6.2017

                                                              č. 16/1922 ze dne 4.6.2020

                                                              č. 2/121 ze dne 17.12.2020

                                                              č. 4/333 ze dne 17.6.2021

                                                              č. 4/338 ze dne 17.6.2021

                                                              č. 5/443 ze dne 16.9.2021

                                                              č. 5/384 ze dne 16.9.2021

                                                              č. 5/440 ze dne 16.9.2021

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 31/2118 ze dne 29.11.2021

                                                              6/537                         16. 12. 2021
                                                              1. schvaluje

                                                              rozpočet Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              6/537                         16. 12. 2021
                                                              2. rozhodlo

                                                              použít dle ustanovení článku 4 odst. 1 písm. a) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje finanční prostředky fondu v celkové výši 26.506 tis. Kč jako zdroj rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 pro financování výdajů souvisejících s realizací projektů Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací, Technologická a podnikatelská akademie a digitální, inovační a mediální laboratoř (TPA a DIMLab) a Centrum veřejných energetiků

                                                              6/537                         16. 12. 2021
                                                              3. bere na vědomí

                                                              Přehled předpokládaného použití zdrojů Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na částečné financování konkrétních investičních projektů v letech 2021 až 2026 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              6/537                         16. 12. 2021
                                                              4. rozhodlo

                                                              přidělit finanční prostředky ve výši 2.700 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 do Zajišťovacího fondu

                                                              6/537                         16. 12. 2021
                                                              5. schvaluje

                                                              rozpočet Zajišťovacího fondu na rok 2022 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                              6/537                         16. 12. 2021
                                                              6. rozhodlo

                                                              použít dle ustanovení článku 3 odst. 1 písm. g) Statutu Zajišťovacího fondu finanční prostředky fondu ve výši 500 tis. Kč jako zdroj rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 pro zajištění rozpočtového krytí položky Rezerva na krizová opatření

                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 29/1966 ze dne 15. 11. 2021

                                                               6/538                         16. 12. 2021
                                                               1. rozhodlo

                                                               darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                               pozemek parc. č. 1548/1 trvalý travní porost,

                                                               pozemek parc. č. 1548/16 trvalý travní porost,

                                                               včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                               vše v k. ú. a obci Třinec,

                                                               do vlastnictví statutárního města Třinec, Jablunkovská 160, Staré Město, 739 61 Třinec, IČO 00297313, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                 

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 28/1884 ze dne 25. 10. 2021

                                                                č. 31/2125 ze dne 29. 11. 2021

                                                                 

                                                                6/539                         16. 12. 2021
                                                                1. rozhodlo

                                                                změnit

                                                                usnesení zastupitelstva kraje č. 5/439, bod č. 9., ze dne 16. 9. 2021, a to tak, že za text „za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 12.486.254,48 Kč bez DPH“ se doplňuje text „a dále za podmínek uvedených v příloze č. 2 předloženého materiálu“

                                                                6/539                         16. 12. 2021
                                                                2. rozhodlo

                                                                uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o vypořádání stavebních objektů v rámci stavby „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787-3.3. a 4787-4,3“ se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                6/539                         16. 12. 2021
                                                                3. rozhodlo

                                                                a)    nabýt darem do vlastnictví kraje pozemek parc. č. 3075/99 ostatní plocha,

                                                                včetně všech součástí a příslušenství,

                                                                v k. ú. Svinov, obec Ostrava,

                                                                z vlastnictví statutárního města Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava-Přívoz, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí  

                                                                  

                                                                6/539                         16. 12. 2021
                                                                4. rozhodlo

                                                                a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, ato:

                                                                pozemek parc. č. 444 ostatní plocha,

                                                                a.    včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                v k. ú. Loděnice, obec Holasovice,

                                                                z podílového spoluvlastnictví paní **********spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ideální ½, a paní ********** spoluvlastnický podíl na převáděné nemovité věci ve výši ideální ½,

                                                                za kupní cenu ve výši 69.100 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                6/539                         16. 12. 2021
                                                                5. rozhodlo

                                                                a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                pozemek parc. č. 448 ostatní plocha,

                                                                včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                v k.ú. Loděnice, obec Holasovice,

                                                                v k. ú. Loděnice, obec Holasovice,z vlastnictví pana **********

                                                                za kupní cenu ve výši 19.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                6/539                         16. 12. 2021
                                                                6. rozhodlo

                                                                a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a to:

                                                                pozemky parc. č. 2604/5 ostatní plocha a parc. č. 2604/6 ostatní plocha,

                                                                včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                vše v k. ú. Prostřední Suchá, obci Havířov,

                                                                do společného jmění manželů **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.500 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                b)   **********vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícími

                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 29/1963 ze dne 15. 11. 2021

                                                                 6/540                         16. 12. 2021
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                 pozemek parc. č. 1626/1 ostatní plocha,

                                                                 pozemek parc. č. 1626/2 zahrada,

                                                                 pozemek parc. č. 1627/1 ostatní plocha,

                                                                 pozemek parc. č. 1627/2 orná půda,

                                                                 pozemek parc. č. 5659 zahrada,

                                                                 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                 vše v k. ú. Kravaře ve Slezsku, obci Kravaře,

                                                                 z vlastnictví pana **********

                                                                 b)   předat nemovité věci uvedené v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČO 71197052, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                 6/540                         16. 12. 2021
                                                                 2. rozhodlo

                                                                 a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, a to:

                                                                 pozemek parc. č. st. 679 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 720, část obce Mariánské Hory, jiná stavba,

                                                                 pozemek parc. č. 146/11 ostatní plocha,

                                                                 včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                 vše v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava,

                                                                 do vlastnictví společnosti IPO CONTI s. r. o., Kalvodova 816/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,

                                                                 b)    za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 2.361.000 Kč bez DPH a **********vyjmout nemovité věci uvedené v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČO 71197044, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 31/2128 ze dne 29.11.2021

                                                                  č. 28/1879 ze dne 25.10.2021

                                                                  6/541                         16. 12. 2021
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  uzavřít dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 06382/2019/IM ze dne 9. 10. 2019 uzavřené mezi krajem jako dárcem a spolkem České centrum signálních zvířat, z. s., Dostojevského 1387/5, Nový Jičín, IČO 06006205, týkající se prodloužení termínu realizace stavby, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                  6/541                         16. 12. 2021
                                                                  2. rozhodlo

                                                                  uzavřít Smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu a předání části stavby mezi společností Křižovatka Development s.r.o., Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 09162968, jako stavebníkem a krajem jako vlastníkem nemovitých věcí, a to:

                                                                  pozemku parc. č. 1310/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 958 občanská vybavenost,

                                                                  pozemku parc. č. 1301/2 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                  pozemku parc. č. 1310/35 ostatní plocha,

                                                                  vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                                  dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                  6/541                         16. 12. 2021
                                                                  3. rozhodlo

                                                                  a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, Českobratrská 958/40, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00602078, a to:

                                                                  část pozemku parc. č. 1310/35 ostatní plocha o výměře cca 97 m2 v rozsahu dle zákresu v koordinačním situačním výkresu stavby „Polyfunkční budova na křižovatce – 1. etapa ulic Nádražní a Českobratrská“, který bude po realizaci stavby nahrazen geometrickým plánem,

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                  vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava,

                                                                  do vlastnictví společnosti Křižovatka Development s.r.o., Jurečkova 643/20, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 09162968,

                                                                  za podmínky úhrady kupní ceny 2.748 Kč/m2, navýšené o cenu za zpracování znaleckého posudku ve výši 4.000 Kč, vše navýšené o DPH v zákonné výši, a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                  b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace, Českobratrská 958/40, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 00602078, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím

                                                                  c)    uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení   

                                                                  6/541                         16. 12. 2021
                                                                  4. rozhodlo

                                                                  a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                  pozemek parc. č. 763 zahrada,

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                  v k.ú. Bílovec-město, obec Bílovec,

                                                                  z vlastnictví města Bílovec, Slezské náměstí 1/1, Bílovec, IČO 00297755,

                                                                  za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                  b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526/18, Bílovec, IČO 00601667, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 31/2134 z 29.11.2021

                                                                   č. 20/1295 z 14.6.2021

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

                                                                   6/542                         16. 12. 2021
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   informaci o projektových výzvách a požadavcích poskytovatelů sociálních služeb na vydání pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu Moravskoslezským krajem v rámci výzvy č. 101 – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností z Integrovaného regionálního operačního programu REACT – EU

                                                                   6/542                         16. 12. 2021
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   pověřit radu kraje k rozhodování o pověření k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu a uzavírání smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a případných dodatků k této smlouvě pro žadatele o podporu projektu na vznik nové sociální služby v rámci výzvy č. 101 – Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností z Integrovaného regionálního operačního programu REACT – EU, a to za splnění podmínek stanovených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023 pro vstup nové služby do Krajské sítě se statusem „základní“

                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 24/1635 ze dne 30. 8. 2021

                                                                    č. 31/2132 ze dne 29. 11. 2021

                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                    č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016

                                                                    6/543                         16. 12. 2021
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 199.861 tis. Kč pro financování „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022“

                                                                    6/543                         16. 12. 2021
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    poskytnout návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci „Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb v roce 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 15. 6. 2022, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 31/2133 ze dne 29. 11. 2021

                                                                    č. 96/8512 ze dne 21. 9. 2020

                                                                    k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                    č. 3/227 ze dne 17. 3. 2021

                                                                    č. 4/349 ze dne 17. 6. 2021

                                                                    č. 3/229 ze dne 17. 3. 2021

                                                                    č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020

                                                                    6/544                         16. 12. 2021
                                                                    1. bere na vědomí

                                                                    žádosti o změny v projektech dle příloh 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34 a 37 předloženého materiálu

                                                                    6/544                         16. 12. 2021
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2021“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 96/8512 ze dne 21. 9. 2020 příjemci dotace Obec Staré Heřminovy, IČO 00576077, u projektu „Kryté posezení pro seniory v obci“

                                                                    6/544                         16. 12. 2021
                                                                    3. rozhodlo

                                                                    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                                                                    a)    ev. č. 03575/2021/SOC ze dne 10. 8. 2021 se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům – „Alespoň na chvíli teplo domova“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                    b)   ev. č. 03574/2021/SOC ze dne 10. 8. 2021 se subjektem Slezská diakonie, IČO 65468562, jehož předmětem je změna nákladového rozpočtu a prodloužení doby realizace projektu „HANNAH Orlová, azylový dům – „Je čas začít“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                    c)    ev. č. 03792/2021/SOC ze dne 26. 8. 2021 se subjektem Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 68158025, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Usnadnění hygieny uživatelů, odstranění architektonických bariér a zvýšení bezpečnosti uživatelů při poskytování sociálních služeb“ z „od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                    d)   ev. č. 03568/2021/SOC ze dne 3. 8. 2021 se subjektem Diakonie ČCE – středisko v Ostravě, IČO 41035526, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Nový automobil pro Pečovatelskou službu v rodinách“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                    e)    ev. č. 03282/2021/SOC ze dne 21. 7. 2021 se subjektem Renarkon, o.p.s., IČO 25380443, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Pořízení dodávkového automobilu pro zvýšení kvality terénní služby“ z „od 18. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 18. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                                                                    f)     ev. č. 03438/2021/SOC ze dne 5. 8. 2021 se subjektem Diecézní charita ostravsko-opavská, IČO 66181127, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Pořízení automobilu pro Šanci domova“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                    g)   ev. č. 03372/2021/SOC ze dne 28. 7. 2021 se subjektem Help – in, o.p.s., IČO 25900757, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Obnova vozového parku“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

                                                                    h)   ev. č. 03449/2021/SOC ze dne 28. 7. 2021 se subjektem Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., IČO 26593548, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Zvýšení mobility zaměstnanců a uživatelů osobní asistence“ z „od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                    i)     ev. č. 03209/2021/SOC ze dne 26. 7. 2021 se subjektem Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově, IČO 48806749, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Zlepšení kvality života seniorů v Domově odpočinku ve stáří“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

                                                                    j)     ev. č. 03480/2021/SOC ze dne 5. 8. 2021 se subjektem Charita Hlučín, IČO 44941960, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Auto pro Pečovatelskou službu“ z „od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

                                                                    k)    ev. č. 02994/2021/SOC ze dne 30. 6. 2021 se subjektem Obec Staré Heřminovy, IČO 00576077, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Kryté posezení pro seniory v obci“ z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

                                                                    l)     ev. č. 01092/2021/SOC ze dne 5. 5. 2021 se subjektem Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z. s., IČO 70856478, jímž se mění nákladový rozpočet projektu „Vzácná onemocnění (přednášky a osvětové aktivity) – rok 2021“ dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

                                                                    6/544                         16. 12. 2021
                                                                    4. rozhodlo

                                                                    neuzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02245/2020/SOC ze dne 9. 7. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ev. č. 02245/2020/SOC/1 ze dne 20. 7. 2021, s organizací Vila Vančurova o.p.s., IČO 02250152, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 31/2135 ze dne 29. 11. 2021

                                                                     6/545                         16. 12. 2021
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 předloženého materiálu

                                                                     6/545                         16. 12. 2021
                                                                     2. rozhodlo

                                                                     poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 žadatelům:

                                                                     a)    Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, ve výši 150.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Havarijní stav plynových kotlů na azylovém domě Adelante Ostrava“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                     b)   Obec Dívčí Hrad, IČO 00576115, v maximální výši 1.000.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Výstavba zázemí pro poskytování sociálních služeb „Centrum HRAD“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023

                                                                     c)    Obec Bolatice, IČO 00299847, v maximální výši 1.600.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Domov sociálních služeb Sv. Kateřiny v Bolaticích“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022

                                                                     6/545                         16. 12. 2021
                                                                     3. rozhodlo

                                                                     uzavřít smlouvu o poskytnutí investiční dotace s žadateli:

                                                                     a)    Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     b)   Obec Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                     c)    Obec Bolatice, IČO 00299847, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                     6/545                         16. 12. 2021
                                                                     4. rozhodlo

                                                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2021 žadatelům:

                                                                     a)    Nadační fond Pavla Novotného, IČO 04918304, ve výši 100.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora při zaměstnání zdravotně znevýhodněných osob v roce 2021“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                     b)   ADRA, o.p.s., IČO 61388122, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Regionální dobrovolnické centrum MSK“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022

                                                                     c)    AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO 47973145, ve výši 195.400 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Miss Babča a Štramák roku“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

                                                                     6/545                         16. 12. 2021
                                                                     5. rozhodlo

                                                                     uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s žadateli:

                                                                     a)    Nadační fond Pavla Novotného, IČO 04918304, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                     b)   ADRA, o.p.s., IČO 61388122, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                     c)    AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO 47973145, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 31/2140 ze dne 29. 11. 2021

                                                                      6/546                         16. 12. 2021
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      upravit výše účelových dotací u sociálních služeb v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                      6/546                         16. 12. 2021
                                                                      2. rozhodlo

                                                                      nevyhovět žádosti organizace Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., IČO 26593548, o převod dotace mezi jednotlivými sociálními službami v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                      6/546                         16. 12. 2021
                                                                      3. rozhodlo

                                                                      upravit závazný ukazatel „příspěvek na provoz“ u sociálních služeb v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2021 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu u organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, IČO 00847372, dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 31/2141 ze dne 29.11.2021

                                                                      č. 96/8503 ze dne 21.9.2020

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

                                                                      6/547                         16. 12. 2021
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      6/547                         16. 12. 2021
                                                                      2. rozhodlo

                                                                      pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                      6/547                         16. 12. 2021
                                                                      3. rozhodlo

                                                                      pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby zařazené do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 4 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                      6/547                         16. 12. 2021
                                                                      4. rozhodlo

                                                                      schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dohodu o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                      6/547                         16. 12. 2021
                                                                      5. rozhodlo

                                                                      schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 8 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                      6/547                         16. 12. 2021
                                                                      6. rozhodlo

                                                                      schválit Dodatek č. 5 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                      6/547                         16. 12. 2021
                                                                      7. rozhodlo

                                                                      neschválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 25/1712 ze dne 13. 9. 2021

                                                                       č. 31/2131 ze dne 29. 11. 2021

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 16/1995 ze dne 4. 6. 2020

                                                                       č. 3/231 ze dne 17. 3. 2021

                                                                       6/548                         16. 12. 2021
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       přidělit finanční prostředky z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 do Fondu sociálních služeb ve výši 76.897 Kč

                                                                       6/548                         16. 12. 2021
                                                                       2. rozhodlo

                                                                       stanovit limit Fondu sociálních služeb na rok 2022 ve výši 638.480 tis. Kč a schválit rozpočet Fondu sociálních služeb na rok 2022 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu

                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 31/2136 ze dne 29. 11. 2021

                                                                        6/549                         16. 12. 2021
                                                                        1. bere na vědomí

                                                                        žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací na provoz Senior Pointů na rok 2022 dle příloh č. 1 - 8 předloženého materiálu

                                                                        6/549                         16. 12. 2021
                                                                        2. rozhodlo

                                                                        poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení, na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s provozem Senior Pointů, vzniklých v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 15. 1. 2023, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 31/2143 ze dne 29. 11. 2021

                                                                        6/550                         16. 12. 2021
                                                                        1. rozhodlo

                                                                        schválit Dodatek č. 6 Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 31/2129 ze dne 29. 11. 2021

                                                                         6/551                         16. 12. 2021
                                                                         1. bere na vědomí

                                                                         žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                         6/551                         16. 12. 2021
                                                                         2. rozhodlo

                                                                         použít dle ustanovení článku 4 odstavce 1 bodu e) Statutu Fondu sociálních služeb finanční prostředky ve výši 1.400.000 Kč pro financování individuální návratné finanční výpomoci organizaci pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, z Fondu sociálních služeb v roce 2022

                                                                         6/551                         16. 12. 2021
                                                                         3. rozhodlo

                                                                         poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje na rok 2022 organizaci Pečovatelská služba Hrabyně, příspěvková organizace, IČO 71190261, ve výši 1.400.000 Kč na úhradu mezd a odvodů sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců sociální služby pečovatelská služba, reg. č. 4126010, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 15. 6. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 31/2130 ze dne 29. 11. 2021

                                                                          6/552                         16. 12. 2021
                                                                          1. schvaluje

                                                                          dodatek č. 28 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                          6/552                         16. 12. 2021
                                                                          2. vydává

                                                                          dodatek č. 28 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 31/2130 ze dne 29. 11. 2021

                                                                           6/553                         16. 12. 2021
                                                                           1. schvaluje

                                                                           dodatek č. 20 ke zřizovací listině organizace Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                           6/553                         16. 12. 2021
                                                                           2. vydává

                                                                           dodatek č. 20 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 31/2130 ze dne 29. 11. 2021

                                                                            6/554                         16. 12. 2021
                                                                            1. schvaluje

                                                                            dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO 71197052, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                            6/554                         16. 12. 2021
                                                                            2. vydává

                                                                            dodatek č. 22 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 31/2166 ze dne 29. 11. 2021

                                                                             6/555                         16. 12. 2021
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161, 161a, 161b a 161c a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením v roce 2021 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení

                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 31/2171 ze dne 29. 11. 2021

                                                                             6/556                         16. 12. 2021
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2021 příjemcům:

                                                                             a)    Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO 05733260, ve výši 660.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Koncertní sbor Permoník potřetí reprezentuje Moravskoslezský kraj na New York International Music Festival v Carnegie Hall“, s časovou použitelností od 1. 11. 2021 do 30. 6. 2022

                                                                             b)   Mensa České republiky, IČO 45248591, ve výši 30.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Logická olympiáda 2021 v Moravskoslezském kraji“ s časovou použitelností od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                             c)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, ve výši 575.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Okresní a krajská kola soutěží ZŠ a SŠ v roce 2022 – ETAPA I.“ s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

                                                                             6/556                         16. 12. 2021
                                                                             2. rozhodlo

                                                                             poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 příjemci Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, ve výši 650.000 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „MISS RENETA 2022“, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

                                                                             6/556                         16. 12. 2021
                                                                             3. rozhodlo

                                                                             uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                             a)    Nadační fond Sborového studia Karviná, IČO 05733260, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                             b)   Mensa České republiky, IČO 45248591, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                             c)    Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                             d)   Klub přátel školy, Havířov-Prostřední Suchá, z.s., IČO 48805416, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 31/2170 ze dne 29. 11. 2021

                                                                              6/557                         16. 12. 2021
                                                                              1. rozhodlo

                                                                              poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2021 příjemcům:

                                                                              a)    HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČ 25841599, ve výši 550.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „CHAMPIONS HOCKEY LEAGUE 2021/2022 - přeprava A-týmu HC Oceláři Třinec“; s časovou použitelností od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                              b)   Klub házené Kopřivnice, z.s., IČ 00560723, ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast KH ISMM Kopřivnice v 1. kole poháru EHF European Cup Men v házené v sezoně 2021 - 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                              c)    HCB Karviná, z.s., IČ 42865123, v maximální výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „EHF Cup 2021/2022“; s časovou použitelností od 1. 9. 2021 do 31. 7. 2022

                                                                              d)   Beskydský golfový klub z. s., IČ 63699419, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Účast družstva žen v Poháru mistrů - EUROPEAN LADIES'' CLUB TROPHY“; s časovou použitelností od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                              e)    Tělocvičná jednota Sokol Karviná, IČ 44738340, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Činnost extraligového družstva žen Tělocvičné jednoty Sokol Karviná, oddíl FALCONS Sokol Karviná - lední hokej v nejvyšší soutěži ČR a v reprezentaci“; s časovou použitelností od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                              f)     Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČ 02214270, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „BANÍK MLADEŽNICKÉ TURNAJE 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                              g)   PARA HOCKEY OSTRAVA z.s., IČ 06852637, ve výši 800.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „INTERNATIONAL PARA HOCKEY CUP 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2022

                                                                              h)   Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČ 06617549, ve výši 330.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Krajská volejbalová akademie“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                              i)     Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, ve výši 103.100 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora činnosti svazů sdružených v rámci MS KO ČUS 2021“; s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                              j)    Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora volejbalistek TJ Ostrava v evropském poháru“; s časovou použitelností od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

                                                                              6/557                         16. 12. 2021
                                                                              2. rozhodlo

                                                                              poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2022 příjemcům:

                                                                              a)    Český svaz ledního hokeje z.s., IČ 00536440, ve výši 30.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024

                                                                              b)   CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, ve výši 3.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Výběr a podpora talentovaných sportovců CISO“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                              c)    KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s., IČ 09549978, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora Krajské atletické akademie Ostrava 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

                                                                              d)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Humanitární podpora fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her a správa nadačního fondu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

                                                                              6/557                         16. 12. 2021
                                                                              3. rozhodlo

                                                                              uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                              a)    HOCKEY CLUB OCELÁŘI TŘINEC, a.s., IČ 25841599, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                              b)   Klub házené Kopřivnice, z.s., IČ 00560723, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                              c)    HCB Karviná, z.s., IČ 42865123, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                              d)   Beskydský golfový klub z. s., IČ 63699419, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                              e)    Tělocvičná jednota Sokol Karviná, IČ 44738340, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                              f)     Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČ 02214270, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                              g)   PARA HOCKEY OSTRAVA z.s., IČ 06852637, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                              h)   Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČ 06617549, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                              i)     Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČ 70926379, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                              j)     Tělovýchovná jednota Ostrava, IČ 00561916, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

                                                                              k)    Český svaz ledního hokeje z.s., IČ 00536440, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                              l)     CENTRUM INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ OSTRAVA, IČ 26996448, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                              m)  KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE OSTRAVA, z.s., IČ 09549978, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                                                                              n)   Nadační fond Českého klubu olympioniků regionu Severní Morava, IČ 28618734, dle přílohy č. 28

                                                                              6/557                         16. 12. 2021
                                                                              4. rozhodlo

                                                                              neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje žadateli Seven Days Agency, s.r.o., IČ 24314781, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „City Cross Sprint 2022“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 31/2162 ze dne 29.11.2021

                                                                               6/558                         16. 12. 2021
                                                                               1. bere na vědomí

                                                                               seznam subjektů navržených k podpoře dle podmínek programu Podpora sportu v Moravskoslezském kraji - SPORT MSK 2022 – TJ/SK vyhlášeného Moravskoslezskou krajskou organizací ČUS, IČO 70926379, včetně výše příspěvku dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                               6/558                         16. 12. 2021
                                                                               2. rozhodlo

                                                                               poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 příjemci Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 35.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora sportu v Moravskoslezském kraji 2022 – pro tělovýchovné, tělocvičné jednoty, sportovní kluby a sportovní příspěvkové organizace měst a obcí (TJ/SK) a činnosti a rozvoje Servisních center sportu (SCS) působících v rámci České unie sportu (ČUS) na území Moravskoslezského kraje (MSK)“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uzavřít s tímto příjemcem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 31/2148 ze dne 29. 11. 2021

                                                                                6/559                         16. 12. 2021
                                                                                1. schvaluje

                                                                                dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00845329, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                6/559                         16. 12. 2021
                                                                                2. vydává

                                                                                dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1) tohoto usnesení

                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                 č. 15/1869 ze dne 5. 3. 2020

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 31/2178 ze dne 29. 11. 2021

                                                                                 6/560                         16. 12. 2021
                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                 žádost obce Morávka, IČO 00296945, ze dne 27. 10. 2021, včetně doplnění ze dne 3. 11. 2021, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01992/2020/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                 6/560                         16. 12. 2021
                                                                                 2. rozhodlo

                                                                                 zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2020-2021 a uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01992/2020/ŽPZ, s obcí Morávka, IČO 00296945, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu „Vodovod v obci Morávka, lokalita Vlaský“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 31/2174 ze dne 29. 11. 2021

                                                                                  6/561                         16. 12. 2021
                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                  o přídělu z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2021 do Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 7.590.000 Kč

                                                                                  6/561                         16. 12. 2021
                                                                                  2. schvaluje

                                                                                  rozpočet Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 31/2179 ze dne 29. 11. 2021

                                                                                   6/562                         16. 12. 2021
                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                   informaci o záměru uzavřít dobrovolné dohody ve věci zlepšování životního prostředí s vybranými provozovateli, včetně závazků kraje na období let 2022 - 2024, dle předloženého materiálu

                                                                                   6/562                         16. 12. 2021
                                                                                   2. schvaluje

                                                                                   financování závazků Moravskoslezského kraje z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2022 – 2024, které budou obsahem dobrovolných dohod ve věci zlepšování životního prostředí s vybranými provozovateli, a zavazuje se vyčlenit v rozpočtu Moravskoslezského kraje v jednotlivých letech finanční prostředky na financování těchto závazků, dle předloženého materiálu

                                                                                   6/562                         16. 12. 2021
                                                                                   3. rozhodlo

                                                                                   zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Čištění komunikací“, pro organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava, IČO 00095711, a to na období od 2022 do 2024, ve výši 12 mil. Kč ročně, dle předloženého materiálu

                                                                                   6/562                         16. 12. 2021
                                                                                   4. rozhodlo

                                                                                   zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Informační systém o znečištění ovzduší“, a to na období od 2022 do 2024, ve výši 2 mil. Kč ročně, dle předloženého materiálu

                                                                                   6/562                         16. 12. 2021
                                                                                   5. rozhodlo

                                                                                   zajistit financování závazku kraje na období 2022 – 2027 ve výši 7.500 Kč všem konečným uživatelům v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, tj. maximálně 61 mil. Kč, dle předloženého materiálu

                                                                                   6/562                         16. 12. 2021
                                                                                   6. rozhodlo

                                                                                   zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Dotační program – Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“, a to na období od 2022 do 2024, ve výši 2 mil. Kč ročně, dle předloženého materiálu

                                                                                   6/562                         16. 12. 2021
                                                                                   7. rozhodlo

                                                                                   zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Dotační program – Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“, a to na období od 2022 do 2024, ve výši 2 mil. Kč ročně, dle předloženého materiálu

                                                                                   6/562                         16. 12. 2021
                                                                                   8. rozhodlo

                                                                                   zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Dotační program - Podpora odpadového hospodářství“, a to na období od 2022 do 2024, ve výši 3 mil. Kč ročně, dle předloženého materiálu

                                                                                   6/562                         16. 12. 2021
                                                                                   9. rozhodlo

                                                                                   zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Propagace v oblasti životního prostředí“, a to na období od 2022 do 2024, ve výši 350 tis. Kč ročně, dle předloženého materiálu

                                                                                   6/562                         16. 12. 2021
                                                                                   10. rozhodlo

                                                                                   zajistit financování závazku kraje u akce rozpočtu „Osvětová činnost“, a to na období 2022 do 2024, ve výši 20 tis. Kč ročně, dle předloženého materiálu

                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 25/1121/1

                                                                                    ze dne 30. 9. 2004

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 31/2180

                                                                                    ze dne 29. 11. 2021

                                                                                    6/563                         16. 12. 2021
                                                                                    1. schvaluje

                                                                                    17. aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 2 předloženého materiálu                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                     č. 10/1053 ze dne 13.12.2018

                                                                                     č. 10/1051 ze dne 13.12.2018

                                                                                     č. 14/1665 ze dne 12.12.2019

                                                                                     č. 14/1652 ze dne 12.12.2019

                                                                                     č. 2/126 ze dne 17.12.2020

                                                                                     č. 4/375 ze dne 17.6.2021

                                                                                     6/564                         16. 12. 2021
                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                     o pořízení Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a až 42c stavebního zákona na návrh oprávněného investora, společnosti Správa železnic, s. o.

                                                                                     6/564                         16. 12. 2021
                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                     podmínit pořízení Aktualizace č. 6 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území zkráceným postupem podle § 42a stavebního zákona na žádost oprávněného investora Správy železnic, s. o., úhradou nákladů podle § 42a odst. 2 písm. f) stavebního zákona

                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      6/565                         16. 12. 2021
                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                      zprávu o činnosti výboru pro územní plánování a strategický rozvoj za období prosinec 2020 až listopad 2021 dle předloženého materiálu

                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       6/566                         16. 12. 2021
                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                       Zprávu o činnosti Výboru sociálního zastupitelstva kraje za období prosinec 2020 až listopad 2021

                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        6/567                         16. 12. 2021
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        zprávu o činnosti výboru pro tělovýchovu a sport za období prosinec 2020 až říjen 2021

                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         6/568                         16. 12. 2021
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         Zprávu o činnosti výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje za období prosinec 2020 - říjen 2021“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          6/569                         16. 12. 2021
                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                          zprávu o činnosti Výboru pro kulturu a památky Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období leden 2021 – listopad 2021

                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 1/12 ze dne 5.11.2020

                                                                                           6/570                         16. 12. 2021
                                                                                           1. bere na vědomí

                                                                                           zprávu o činnosti výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost za období prosinec 2020 – říjen 2021.

                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            6/571                         16. 12. 2021
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            zprávu o činnosti výboru pro národnostní menšiny zastupitelstva kraje za rok 2021 dle předloženého materiálu

                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             6/572                         16. 12. 2021
                                                                                             1. bere na vědomí

                                                                                             a) zprávu o činnosti výboru kontrolního za rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                             b) zápisy o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle příloh 2 – 4 předloženého materiálu

                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                              č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020

                                                                                              6/573                         16. 12. 2021
                                                                                              1. bere na vědomí

                                                                                              informaci o rezignaci z funkce Ing. Jana Stanjury, člena Výboru finančního

                                                                                              6/573                         16. 12. 2021
                                                                                              2. volí

                                                                                              pana Vladimíra Chlebiše členem Výboru finančního

                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               6/574                         16. 12. 2021
                                                                                               1. bere na vědomí

                                                                                               zprávu o činnosti Výboru finančního Zastupitelstva Moravskoslezského kraje za období prosinec 2020 – září 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                6/575                         16. 12. 2021
                                                                                                1. bere na vědomí

                                                                                                „Zprávu o činnosti Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje za období listopad 2020 – listopad 2021“, dle předloženého materiálu

                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 6/576                         16. 12. 2021
                                                                                                 1. bere na vědomí

                                                                                                 zprávu o činnosti výboru pro dopravu za období 2020–2021, dle předloženého materiálu s plánem

                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                  č. 1/12 ze dne 5.11.2020

                                                                                                  6/577                         16. 12. 2021
                                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                                  Zprávu o činnosti výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci kraje za období listopad 2020 až listopad 2021

                                                                                                   Úřední hodiny pro veřejnost:

                                                                                                   Po, St: 8:00‑17:00 hod.

                                                                                                   Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

                                                                                                   Pá: 8:00‑13:00 hod.