koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16. 3. 2022

  Zastupitelstvo kraje

  7/578                         16. 3. 2022
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu paní Ing. Kateřiny Chybidziurové a pana Marcela Sikory o ověření zápisu z 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16.12.2021

   Zastupitelstvo kraje

   7/579                         16. 3. 2022
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16.3.2022

   -  PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.

   -   Ing. Ivan Strachoň

    Zastupitelstvo kraje

    7/580                         16. 3. 2022
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16. 3. 2022 ve složení

    -      Ing. Petr Kajnar – předseda

    -      Irena Bláhová

    -      Jakub Dedek

    -      JUDr. Václav Dobrozemský

    -      Ing. Miroslav Hajdušík, MBA

    -      Ing. Bohuslav Niemiec

    -      Ing. Šárka Šimoňáková

     Zastupitelstvo kraje

     7/581                         16. 3. 2022
     1. schvaluje

     program 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16.3.2022

      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 38/2495 ze dne 28.2.2022

      7/582                         16. 3. 2022
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 40/2694 ze dne 14. 3. 2022

       7/583                         16. 3. 2022
       1. rozhodlo

       ukončit partnerské vztahy s Vologodskou oblastí v Ruské federaci

       7/583                         16. 3. 2022
       2. rozhodlo

       přijmout rezoluci „Moravskoslezský kraj odsuzuje útok Ruské federace na Ukrajinu jako nevyprovokovanou agresi a nepřijatelný zásah do integrity svobodné demokratické země.“

        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 40/2693 ze dne 14. 3. 2022

        7/584                         16. 3. 2022
        1. bere na vědomí

        informaci o dosud poskytnuté humanitární pomoci osobám postiženým konfliktem na Ukrajině, dle předloženého materiálu

        7/584                         16. 3. 2022
        2. schvaluje

        poskytnutou humanitární pomoc osobám postiženým konfliktem na Ukrajině, dle předloženého materiálu

        7/584                         16. 3. 2022
        3. schvaluje

        postup v souvislosti s humanitární pomocí osobám postiženým konfliktem na Ukrajině, dle předloženého materiálu

         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 35/2461 ze dne 7. 2. 2022

         7/585                         16. 3. 2022
         1. volí

         opětovně za přísedící/ho Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

         1.1  paní Ing. Miroslavu Cvikovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

         1.2 paní Mgr. Ing. Markétu Dvorskou Kročkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

         1.3 paní Jarmilu Jílkovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

         1.4 paní Elišku Bombionkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Jakubem Unuckou, MBA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

         1.5 pana Bc. Petra Hulvu, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

         1.6 paní Marcelu Mašovou, místo pobytu **********, navrženou paní Ing. Kateřinou Chybidziurovou (ČSSD), členkou zastupitelstva kraje

         7/585                         16. 3. 2022
         2. volí

         za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

         2.1 paní MUDr. Helenu Fouskovou, místo pobytu **********, navrženou panem prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc. (ANO 2011), členem zastupitelstva kraje

          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 35/2419 ze dne 7.2.2022

          7/586                         16. 3. 2022
          1. bere na vědomí

          žádost spolku Jagello 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 17. 1. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

          7/586                         16. 3. 2022
          2. rozhodlo

          poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním a zajištěním bezpečnostních opatření akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2022“ ve výši 4.000 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

          7/586                         16. 3. 2022
          3. rozhodlo

          uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 38/2492 ze dne 28. 2. 2022

           7/587                         16. 3. 2022
           1. rozhodlo

           poskytnout účelové neinvestiční dotace ve výši 2.250 tis. Kč z rozpočtu kraje na zabezpečení akceschopnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

           7/587                         16. 3. 2022
           2. rozhodlo

           uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových neinvestičních dotací s obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu dle návrhu uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 38/2504 ze dne 28. 2. 2022

            7/588                         16. 3. 2022
            1. bere na vědomí

            informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 32/2222 ze dne 13.12.2021

             č. 38/2499 ze dne 28.02.2022

             7/589                         16. 3. 2022
             1. bere na vědomí

             informace o peticích adresovaných Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a způsobu jejich vyřízení, dle předloženého materiálu

              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 38/2501 ze dne 28. 2. 2022

              7/590                         16. 3. 2022
              1. bere na vědomí

              žádosti České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

              a)    na výstavbu a rekonstrukci hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              b)   na zabezpečení technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

              c)    na dofinancování pořízení šesti cisternových automobilových stříkaček pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

              7/590                         16. 3. 2022
              2. rozhodlo

              poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

              a)           investiční účelovou dotaci ve výši 17.500 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

              b)           investiční účelovou dotaci ve výši 3.890 tis. Kč a neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1.110 tis. Kč. na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

              c)            investiční dotaci ve výši 13.500 tis. Kč na dofinancování pořízení šesti cisternových automobilových stříkaček pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, s termínem použití v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

              7/590                         16. 3. 2022
              3. rozhodlo

              uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových dotací s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561:

              a)           na úhradu uznatelných nákladů spojených s výstavbou a rekonstrukcí hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

              b)           na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením technické podpory pro Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

              c)            na úhradu uznatelných nákladů spojených s pořízením šesti cisternových automobilových stříkaček pro zásahovou činnost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 38/2506 ze dne 28.02.2022

               k usnesení zastupitelstva kraje

               č. 2/26 ze dne 17.12.2020

               7/591                         16. 3. 2022
               1. mění

               Jednací řád zastupitelstva kraje a výborů zastupitelstva kraje schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 2/26 ze dne 17. 12. 2020 dle přílohy č. 1

                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 38/2490 ze dne 28. 2. 2022

                7/592                         16. 3. 2022
                1. bere na vědomí

                žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                7/592                         16. 3. 2022
                2. rozhodlo

                poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 10.000 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu činnosti a podporu pořízení technického vybavení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

                7/592                         16. 3. 2022
                3. rozhodlo

                uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 38/2502 ze dne 28. 2. 2022

                 7/593                         16. 3. 2022
                 1. bere na vědomí

                 žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výstavbu Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 7/593                         16. 3. 2022
                 2. rozhodlo

                 poskytnout České republice - Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, investiční účelovou dotaci ve výši 45.000 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na výstavbu Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice, s termínem použití v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

                 7/593                         16. 3. 2022
                 3. rozhodlo

                 uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, na výstavbu Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 38/2496 ze dne 28. 2. 2022

                  7/594                         16. 3. 2022
                  1. rozhodlo

                  darovat

                  a)    1600 ks hlásičů požáru,

                  b)   950 ks detektorů oxidu uhelnatého,

                  obecně prospěšné společnosti Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 907/1a, Brno, IČ 26976307, dle předloženého materiálu

                  7/594                         16. 3. 2022
                  2. rozhodlo

                  uzavřít smlouvu na darování

                  a)    1600 ks hlásičů požáru,

                  b)   950 ks detektorů oxidu uhelnatého

                  s obecně prospěšnou společností Společně, o.p.s., Mendlovo náměstí 907/1a, Brno, IČ 26976307, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 38/2494 ze dne 28. 2. 2022

                   7/595                         16. 3. 2022
                   1. bere na vědomí

                   žádost Letiště Ostrava, a.s. ze dne 25. 1. 2022 o změnu výše zálohové platby dle smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě, a to o neposkytnutí druhé a třetí zálohy v roce 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   7/595                         16. 3. 2022
                   2. rozhodlo

                   neposkytnout zálohovou platbu na druhou a třetí splátku roku 2022, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 11/1201 ze dne 13. 3. 2019, dle předloženého materiálu

                    

                   7/595                         16. 3. 2022
                   3. rozhodlo

                   uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě č. 03873/2019/KH uzavřené dne 20. 8 2019 s Letištěm Ostrava, a.s., IČO 26827719, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, na základě kterého, nebudou zálohové platby za 2. a 3. čtvrtletí poskytnuty

                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 38/2497 ze dne 28. 2. 2022

                    7/596                         16. 3. 2022
                    1. bere na vědomí

                    žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

                    a)       SH ČMS - Krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                    b)       statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    7/596                         16. 3. 2022
                    2. rozhodlo

                    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                    a)       SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, ve výši 3.000 tis. Kč na podporu činnosti krajského sdružení hasičů Moravskoslezského kraje v roce 2022, s termínem použití v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

                    b)       statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů za služby elektronických komunikací, s termínem použití v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

                    7/596                         16. 3. 2022
                    3. rozhodlo

                    uzavřít smlouvy o poskytnutí účelové dotace

                    a)       se SH ČMS - Krajským sdružením hasičů Moravskoslezského kraje, IČO 71173846, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                    b)       se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 38/2498 ze dne 28. 2. 2022

                     7/597                         16. 3. 2022
                     1. bere na vědomí

                     žádost SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Světlá Hora o prodloužení termínu realizace projektu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                     7/597                         16. 3. 2022
                     2. rozhodlo

                     povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 10/504 ze dne 22. 02. 2021, příjemci dotace SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Světlá Hora, u projektu „Dopravní vozidlo“ dle předloženého materiálu

                     7/597                         16. 3. 2022
                     3. rozhodlo

                     uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03944/2021/KH se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 38/2488 ze dne 28. 2. 2022

                      7/598                         16. 3. 2022
                      1. bere na vědomí

                      žádost města Břidličná na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                      7/598                         16. 3. 2022
                      2. rozhodlo

                      prodloužit časovou použitelnost dotace městu Břidličná, IČO 00295906, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno e) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“, dle předloženého materiálu

                      7/598                         16. 3. 2022
                      3. rozhodlo

                      uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04294/2021/KH, uzavřené dne 21. 10. 2021 s městem Břidličná, IČO 00295906, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesením rady kraje

                       č. 31/2005 ze dne 29.11.2021

                       č. 38/2514 ze den 28.2.2022

                       k usnesení zastupitelstva kraje

                       č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                       7/599                         16. 3. 2022
                       1. bere na vědomí

                       žádost společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, o poskytnutí dotace na projekt POHO Park Gabriela - předprojektová příprava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                       7/599                         16. 3. 2022
                       2. rozhodlo

                       poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, na projekt POHO Park Gabriela - předprojektová příprava, v maximální výši 500.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesením rady kraje

                        č. 31/2041 ze dne 29.11.2021

                        č. 38/2474 ze dne 28.2.2022

                        7/600                         16. 3. 2022
                        1. rozhodlo

                        uzavřít Společnou deklaraci o spolupráci na přípravě a realizaci strategického projektu EDEN SILESIA se Slezskou univerzitou v Opavě, IČO: 47813059 a Statutárním městem Karviná, IČO:00297534, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesením rady kraje

                         č. 31/2041 ze dne 29.11.2021

                         č. 38/2512 ze den 28.2.2022

                         č. 38/2474 ze dne 28.2.20222

                         7/601                         16. 3. 2022
                         1. bere na vědomí

                         žádost Slezské univerzity v Opavě, IČO 47813059, o poskytnutí dotace na projekt „EDEN SILESIA – vypracování odborné analytické studie“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         7/601                         16. 3. 2022
                         2. rozhodlo

                         poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje Slezské univerzitě v Opavě, IČO 47813059, na projekt „EDEN SILESIA – vypracování odborné analytické studie“, v maximální celkové výši 19.980.000 Kč, maximálně však ve výši 90 % uznatelných nákladů projektu, z toho investiční dotaci v maximální výši 16.740.000 Kč a neinvestiční dotaci v maximální výši 3.240.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých od 1. 4. 2022 do 31. 10. 2023 a uhrazených do 20. 11. 2023 včetně, dle předloženého materiálu, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesením rady kraje

                          č. 31/2038 ze dne 29.11.2021

                          č. 38/2511 ze dne 28.2.2022

                          k usnesením zastupitelstva kraje

                          č. 5/390 ze dne 16.9.2021

                          č. 6/486 ze dne 16.12.2021

                          7/602                         16. 3. 2022
                          1. bere na vědomí

                          informaci o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji a činnosti Uhelné komise, dle přiloženého materiálu

                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 38/2524 ze dne 28. 2. 2022

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                           7/603                         16. 3. 2022
                           1. bere na vědomí

                           žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 2 - 7 předloženého materiálu

                           7/603                         16. 3. 2022
                           2. rozhodlo

                           poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 9 – 14 předloženého materiálu

                           7/603                         16. 3. 2022
                           3. bere na vědomí

                           žádost subjektu Město Studénka, IČO 00298441, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                           7/603                         16. 3. 2022
                           4. rozhodlo

                           poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 subjektu Město Studénka, IČO 00298441, na realizaci projektu Infrastruktura lokality Nová Horka – etapa I, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, v maximální výši 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 3.027.500 Kč a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 38/2516 ze dne 28. 2. 2022

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                           7/604                         16. 3. 2022
                           1. bere na vědomí

                           žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu dle příloh č. 3 – 23 předloženého materiálu

                           7/604                         16. 3. 2022
                           2. rozhodlo

                           poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                           7/604                         16. 3. 2022
                           3. rozhodlo

                           poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 38/2517 ze dne 28.2.2022

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                           7/605                         16. 3. 2022
                           1. bere na vědomí

                           žádosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na spolufinancování provozních nákladů dle přílohy č. 3 – 9 předloženého materiálu

                           7/605                         16. 3. 2022
                           2. rozhodlo

                           poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s odůvodněním dle předloženého materiálu, a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 38/2520 ze dne 28. 2. 2022

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 2/38 ze dne 17. 12. 2020

                           7/606                         16. 3. 2022
                           1. rozhodlo

                           uzavřít Dohodu o vypořádání závazků se Slezským divadlem Opava, příspěvkovou organizací, IČO 00100552, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 27/1803 ze dne 11.10.2021

                            č. 38/2525 ze dne 28.2.2022

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                            7/607                         16. 3. 2022
                            1. rozhodlo

                            a)    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního titulu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

                            b)   neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního titulu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                            7/607                         16. 3. 2022
                            2. rozhodlo

                            dofinancovat dotační program „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 1.325.000 Kč

                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesením rady kraje

                            č. 38/2518 ze dne 28. 2. 2022

                            č. 26/1743 ze dne 29. 9. 2021

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                            č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                            7/608                         16. 3. 2022
                            1. rozhodlo

                            a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                            b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                            c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesením rady kraje

                            č. 38/2522 ze dne 28. 2. 2022

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                            7/609                         16. 3. 2022
                            1. bere na vědomí

                            žádost subjektu obec Krásná, IČO 00577022, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 ve výši 700.000 Kč na realizaci projektu „Přestavba zvoničky v Krásné pod Lysou Horou“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                            7/609                         16. 3. 2022
                            2. rozhodlo

                            poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 subjektu obec Krásná, IČO 00577022, na projekt „Přestavba zvoničky v Krásné pod Lysou Horou“ ve výši 700.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 38/2519 ze dne 28. 2. 2022

                             č. 26/1745 ze dne 29. 9. 2021

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                             7/610                         16. 3. 2022
                             1. rozhodlo

                             a)    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                             b)   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle č. VI dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                             c)    neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 26/1744 ze dne 29. 9. 2021

                             č. 38/2521 ze dne 28. 2. 2022

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                             7/611                         16. 3. 2022
                             1. rozhodlo

                             a)  poskytnout účelové neinvestiční dotace na rok 2022 z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2022“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                             b)  neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2022“ žadatelům uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 38/2515 ze dne 28. 2. 2022

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 15/1807 ze dne 5. 3. 2020

                             7/612                         16. 3. 2022
                             1. rozhodlo

                             částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 16.360 Kč ze stanoveného odvodu 19.360 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci PERSEUS, z.s., se sídlem Chelčického 531/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 22693378, na projekt „Mezinárodní filmový festival T-film 2020“

                             7/612                         16. 3. 2022
                             2. rozhodlo

                             prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci PERSEUS, z.s., se sídlem Chelčického 531/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 22693378, na projekt „Mezinárodní filmový festival T-film 2020“

                             7/612                         16. 3. 2022
                             3. rozhodlo

                             částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 225.000 Kč ze stanoveného odvodu 250.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00373222, na projekt „Janáčkova filharmonie na dosah“

                             7/612                         16. 3. 2022
                             4. rozhodlo

                             prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, se sídlem 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 00373222, na projekt „Janáčkova filharmonie na dosah“

                             7/612                         16. 3. 2022
                             5. rozhodlo

                             částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 30.150 Kč ze stanoveného odvodu 33.500 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 75125285, na projekt „Rozšíření povědomí o Dolních Vítkovicích v rámci MSK prostřednictvím kulturních aktivit“

                             7/612                         16. 3. 2022
                             6. rozhodlo

                             prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., se sídlem Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO 75125285, na projekt „Rozšíření povědomí o Dolních Vítkovicích v rámci MSK prostřednictvím kulturních aktivit“

                             7/612                         16. 3. 2022
                             7. rozhodlo

                             částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 230.481 Kč ze stanoveného odvodu 256.090 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté městu Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČO 00297593, na projekt „Petřvald – kulturní město 2020“

                             7/612                         16. 3. 2022
                             8. rozhodlo

                             prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté městu Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald, IČO 00297593, na projekt „Petřvald – kulturní město 2020“

                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 38/2539 ze dne 28.2.2022

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                              7/613                         16. 3. 2022
                              1. bere na vědomí

                              žádost subjektu Slezský železniční spolek, IČO 05424089 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.167.228 Kč na projekt „Vlaky Slezského železničního spolku po OKR 2022“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                              7/613                         16. 3. 2022
                              2. rozhodlo

                              poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Slezský železniční spolek, IČO 05424089, na projekt „Vlaky Slezského železničního spolku po OKR 2022“, v maximální výši 67,34 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 2.167.228 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 38/2531 ze dne 28.2.2022

                               k usnesení zastupitelstva kraje

                               č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                               7/614                         16. 3. 2022
                               1. bere na vědomí

                               informaci o předpokládané výši finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 určených na financování souvislých oprav silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu

                               7/614                         16. 3. 2022
                               2. rozhodlo

                               podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2022 ve výši odpovídající výši povinného procentuálního podílu, avšak maximálně ve výši 40 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování oprav a údržby silnic II. a III. třídy náležících do vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022, za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022, dle předloženého materiálu

                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 38/2529 ze dne 28.2.2022

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                7/615                         16. 3. 2022
                                1. bere na vědomí

                                žádost obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s. o poskytnutí dotace na pořízení technických prostředků sloužících ke zvýšení úrovně bezpečnosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                7/615                         16. 3. 2022
                                2. rozhodlo

                                poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obchodní společnosti Letiště Ostrava, a.s., IČO 26827719, na projekt „Pořízení technických prostředků sloužících ke zvýšení úrovně bezpečnosti“, v maximální výši 15 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 1.680.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 38/2535 ze dne 28.2.2022

                                 7/616                         16. 3. 2022
                                 1. rozhodlo

                                 uzavřít budoucí smlouvy:

                                 a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                 b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                 7/616                         16. 3. 2022
                                 2. rozhodlo

                                 nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                 7/616                         16. 3. 2022
                                 3. rozhodlo

                                 předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                 7/616                         16. 3. 2022
                                 4. rozhodlo

                                 převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                 7/616                         16. 3. 2022
                                 5. rozhodlo

                                 vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 38/2540 ze dne 28.2.2022

                                 7/617                         16. 3. 2022
                                 1. rozhodlo

                                 uzavřít Smlouvu o spolupráci na přípravě a realizaci projektu „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“ mezi krajem a statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 38/2530 ze dne 28.2.2022

                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                  č. 11/195 ze dne 20.6.2002

                                  č. 7/692 ze dne 14.3.2018

                                  7/618                         16. 3. 2022
                                  1. bere na vědomí

                                  informaci o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2021, dle předloženého materiálu

                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                   č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 38/2533 ze dne 28.2.2022

                                   7/619                         16. 3. 2022
                                   1. bere na vědomí

                                   žádost statutárního města Ostrava o poskytnutí dotace na realizaci projektu Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                   7/619                         16. 3. 2022
                                   2. rozhodlo

                                   poskytnout investiční dotaci statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 50 % uznatelných nákladů projektu, maximálně však ve výši 5.856 tis. Kč účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Cyklistické propojení Poruby s Vřesinou“, s časovou použitelností od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2023

                                   7/619                         16. 3. 2022
                                   3. rozhodlo

                                   uzavřít se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                    č. 3/160 ze dne 17.3.2021

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 38/2534 ze dne 28.2.2022

                                    7/620                         16. 3. 2022
                                    1. bere na vědomí

                                    informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací

                                    7/620                         16. 3. 2022
                                    2. podporuje

                                    záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                                    7/620                         16. 3. 2022
                                    3. ukládá

                                    náměstkovi hejtmana

                                    provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

                                    Zodp.: náměstek hejtmana kraje pro dopravu

                                    Termín: 1. pololetí 2023

                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 38/2547 ze dne 28. 2. 2022

                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                     č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                     7/621                         16. 3. 2022
                                     1. rozhodlo

                                     o závazku kraje ve výši 12.000.000 Kč ročně k zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území okresu Ostrava-město, a to na období 2023 – 2025, dle předloženého materiálu

                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 38/2549 ze dne 28. 2. 2022

                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                      č. 21/1843 ze dne 20. 12. 2007

                                      č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                      7/622                         16. 3. 2022
                                      1. rozhodlo

                                      podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 35.000 tis. Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

                                      7/622                         16. 3. 2022
                                      2. rozhodlo

                                      uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, s obchodní společností Sanatorium Jablunkov, a.s., se sídlem č.p. 442, 739 91 Jablunkov, IČO 27835545

                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 38/2546 ze dne 28. 2. 2022

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                       7/623                         16. 3. 2022
                                       1. bere na vědomí

                                       informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2021, dle předloženého materiálu

                                       7/623                         16. 3. 2022
                                       2. bere na vědomí

                                       žádosti Městské nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, o poskytnutí individuálních dotací, dle příloh č. 1 a č. 3 předloženého materiálu

                                       7/623                         16. 3. 2022
                                       3. rozhodlo

                                       poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, ve výši 11.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice, vzniklých v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 31. 12. 2022, v případě osobních nákladů a nákladů na spotřebu energií uhrazených do 25. 1. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                       7/623                         16. 3. 2022
                                       4. rozhodlo

                                       poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 Městské nemocnici Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, ve výši 8.500 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Vybudování nové protialkoholní záchytné stanice v areálu Městské nemocnice Ostrava“, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 38/2551 ze dne 28. 2. 2022

                                        č. 29/1946 ze dne 15. 11. 2021

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                        7/624                         16. 3. 2022
                                        1. rozhodlo

                                        poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                        7/624                         16. 3. 2022
                                        2. rozhodlo

                                        poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 38/2555 ze dne 28. 2. 2022

                                        č. 29/1946 ze dne 15. 11. 2021

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                        7/625                         16. 3. 2022
                                        1. rozhodlo

                                        poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                        7/625                         16. 3. 2022
                                        2. rozhodlo

                                        poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2022“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 38/2550 ze dne 28. 2. 2022

                                        č. 29/1946 ze dne 15. 11. 2021

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                        7/626                         16. 3. 2022
                                        1. rozhodlo

                                        poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci „Dotačního programu na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 38/2554 ze dne 28. 2. 2022

                                        č. 25/1692 ze dne 13. 9. 2021

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                        7/627                         16. 3. 2022
                                        1. rozhodlo

                                        poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci „Dotačního programu na podporu rozvoje zdravotní části multidisciplinárních terénních týmů v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                        7/627                         16. 3. 2022
                                        2. rozhodlo

                                        neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci „Dotačního programu na podporu rozvoje zdravotní části multidisciplinárních terénních týmů v oblasti péče o osoby s duševním onemocněním na rok 2022“ žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení, včetně odůvodnění o neposkytnutí

                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 38/2557 ze dne 28. 2. 2022

                                        7/628                         16. 3. 2022
                                        1. bere na vědomí

                                        žádost Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, o udělení souhlasu s podáním žádosti o udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině u Ministerstva práce a sociálních věcí, dle předloženého materiálu

                                        7/628                         16. 3. 2022
                                        2. schvaluje

                                        dodatek č. 27 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                        7/628                         16. 3. 2022
                                        3. vydává

                                        dodatek č. 27 ke zřizovací listině dle bodu 2. tohoto usnesení

                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 35/2443 ze dne 7.2.2022

                                         7/629                         16. 3. 2022
                                         1. rozhodlo

                                         zahájit přípravu projektu „Městečko bezpečí“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027 s předpokládanými náklady projektu 150.000.000 Kč a dobou realizace v letech 2022 – 2025, dle předloženého materiálu

                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 31/2117 ze dne 29.11.2021

                                          č. 38/2588 ze dne 28.2.2022

                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                          č. 6/519 ze dne 16.12.2021

                                          7/630                         16. 3. 2022
                                          1. rozhodlo

                                          poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje partnerovi projektu Moravskoslezské Investice a Development , a.s., IČO 47673168 k financování vlastního podílu na způsobilých výdajích 1. fáze projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“ ve výši 380.887,79 EUR (9.468.870,46 Kč při pevném kurzu 24,86 CZK/EUR pro rok 2022) s časovou použitelností od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2024 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle vzoru v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                          7/630                         16. 3. 2022
                                          2. rozhodlo

                                          poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje partnerovi projektu Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 k financování vlastního podílu na způsobilých výdajích 1. fáze projektu „IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation“ ve výši 85.653,39 EUR (2.129.343,28 Kč při pevném kurzu 24,86 CZK/EUR pro rok 2022) s časovou použitelností od 1. 12. 2021 do 30. 6. 2024 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle vzoru v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 31/2077 ze dne 29.11.2021

                                           č. 38/2564 ze dne 28.2.2022

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                           7/631                         16. 3. 2022
                                           1. rozhodlo

                                           poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 38/2561 ze dne 28. 2. 2022

                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                           č. 3/192 ze dne 17.3.2021

                                           č. 4/312 ze dne 17.6.2021

                                           7/632                         16. 3. 2022
                                           1. rozhodlo

                                           uzavřít Dohodu o partnerství s finančním příspěvkem v programu ERASMUS+, dle vzorů v příloze č. 1, 2 a 3 předloženého materiálu, s Lublinským vojvodstvím v rámci projektu „Supporting mental health of young people in the era of coronavirus“

                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 38/2592 ze dne 28. 2. 2022

                                            7/633                         16. 3. 2022
                                            1. rozhodlo

                                            zahájit přípravu projektu „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ předkládaného do Operačního programu Zaměstnanost plus

                                            7/633                         16. 3. 2022
                                            2. rozhodlo

                                            profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora služeb sociální prevence 2022+“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost +, v letech 2022 - 2025 ve výši 760.753.000 Kč dle předloženého materiálu

                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 38/2595 ze dne 28. 2. 2022

                                             7/634                         16. 3. 2022
                                             1. bere na vědomí

                                             změny v projektu „REACTIVITY-demand-responsive and flexible regional passenger transport to enhance connectivity and accessibility of rural and remote areas of Central Europe“ - „REACTIVITY-flexibilní regionální osobní doprava zlepšující konektivitu a dostupnost venkovských a vzdálených oblastí střední Evropy reagující na poptávku“, dle předloženého materiálu

                                             7/634                         16. 3. 2022
                                             2. souhlasí

                                             se změnou názvu projektu z „REACTIVITY-demand-responsive and flexible regional passenger transport to enhance connectivity and accessibility of rural and remote areas of Central Europe“ - „REACTIVITY-flexibilní regionální osobní doprava zlepšující konektivitu a dostupnost venkovských a vzdálených oblastí střední Evropy reagující na poptávku“  na „MOTUS-Integrating spatial planning with new green mobility solutions to enhance connectivity in rural and peripheral regions of Central Europe“ – „MOTUS- Integrace prostorového plánování s novými řešeními zelené mobility pro lepší propojení venkovských a okrajových oblastí střední Evropy“

                                             7/634                         16. 3. 2022
                                             3. rozhodlo

                                             změnit v bodech 1) až 4) usnesení č. 6/517 ze dne 16. 12. 2021 název projektu „REACTIVITY-demand-responsive and flexible regional passenger transport to enhance connectivity and accessibility of rural and remote areas of Central Europe“ - „REACTIVITY-flexibilní regionální osobní doprava zlepšující konektivitu a dostupnost venkovských a vzdálených oblastí střední Evropy reagující na poptávku“  na „MOTUS-Integrating spatial planning with new green mobility solutions to enhance connectivity in rural and peripheral regions of Central Europe“ – „MOTUS- Integrace prostorového plánování s novými řešeními zelené mobility pro lepší propojení venkovských a okrajových oblastí střední Evropy“

                                             7/634                         16. 3. 2022
                                             4. rozhodlo

                                             změnit v bodě 3) usnesení č. 6/517 ze dne 16. 12. 2021 výši profinancování a kofinancování projektu „MOTUS-Integrating spatial planning with new green mobility solutions to enhance connectivity in rural and peripheral regions of Central Europe“ – „MOTUS- Integrace územního plánování s novými řešeními zelené mobility pro zlepšení propojení venkovských a okrajových regionů střední Evropy“ ze 170.000,00 EUR na 182.000,00 EUR, dle předloženého materiálu

                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 38/2591 ze dne 28. 2. 2022

                                              7/635                         16. 3. 2022
                                              1. rozhodlo

                                              zahájit přípravu projektu „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 120.000.000 Kč

                                              7/635                         16. 3. 2022
                                              2. rozhodlo

                                              profinancovat a kofinancovat projekt „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ předkládaný do Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru v letech 2023-2026 ve výši 120.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                              7/635                         16. 3. 2022
                                              3. rozhodlo

                                              zajistit udržitelnost projektu „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy v letech 2026-2030 v maximální výši 35.000.000 Kč

                                              7/635                         16. 3. 2022
                                              4. rozhodlo

                                              zahájit přípravu projektu „Revitalizace Těšínského divadla“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 100.000.000 Kč

                                              7/635                         16. 3. 2022
                                              5. rozhodlo

                                              profinancovat a kofinancovat projekt „Revitalizace Těšínského divadla“ předkládaný do Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru v letech 2023-2026 ve výši 100.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                              7/635                         16. 3. 2022
                                              6. rozhodlo

                                              zajistit udržitelnost projektu „Revitalizace Těšínského divadla“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy v letech 2026-2030 v maximální výši 35.000.000 Kč

                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 38/2584 ze dne 28. 2. 2022

                                               7/636                         16. 3. 2022
                                               1. bere na vědomí

                                               žádost společnosti SOLBIEN a.s., IČO 27827143, ze dne 25. 11. 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                               7/636                         16. 3. 2022
                                               2. rozhodlo

                                               neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 společnosti SOLBIEN a.s., IČO 27827143, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „Podpora výzkumně-vývojových činností společnosti SOLBIEN a.s.“ ve výši 304.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                                č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

                                                č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

                                                č. 38/2579 ze dne 28. 2. 2022

                                                7/637                         16. 3. 2022
                                                1. bere na vědomí

                                                a)    žádost subjektu breAd. & edible labels s.r.o., IČO 28815084 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                b)   žádost subjektu Oktarína TR s.r.o., IČO 08660140 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                7/637                         16. 3. 2022
                                                2. rozhodlo

                                                a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03747/2021/RRC se subjektem breAd. & edible labels s.r.o., IČO 28815084 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03289/2021/RRC se subjektem Oktarína TR s.r.o., IČO 08660140 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 38/2560 ze dne 28. 2. 2022

                                                 k usnesení zastupitelstva kraje

                                                 č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021

                                                 7/638                         16. 3. 2022
                                                 1. bere na vědomí

                                                 informaci o stavu projektu „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ a o možnosti jeho financování z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 dle předloženého materiálu

                                                 7/638                         16. 3. 2022
                                                 2. rozhodlo

                                                 nahradit text bodu 22) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 ve znění bodu 2) usnesení č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021 textem tohoto znění:

                                                 „rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba výjezdového stanoviště v Novém Jičíně“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, v letech 2023–2029 ve výši 140.000.000 Kč dle předloženého materiálu“

                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 38/2594 ze dne 28. 2. 2022

                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                  č. 3/200 ze dne 17. 3. 2021

                                                  č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                  7/639                         16. 3. 2022
                                                  1. bere na vědomí

                                                  žádost obce Kružberk ze dne 18. 2. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                  7/639                         16. 3. 2022
                                                  2. rozhodlo

                                                  poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje obci Kružberk, IČO 00635537, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Stavební úpravy objektu čp. 100 v obci Kružberk – I. etapa“ ve výši 317.252 Kč, se splatností 30. 11. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 38/2598 ze dne 28. 2. 2022

                                                   7/640                         16. 3. 2022
                                                   1. rozhodlo

                                                   schválit Strategii řízení cestovního ruchu Moravskoslezského kraje 2021-2025 dle příloh č. 1 až č. 3 předloženého materiálu

                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                    č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                    k usnesení rady kraje

                                                    č. 38/2569 ze dne 28. 2. 2022

                                                    7/641                         16. 3. 2022
                                                    1. bere na vědomí

                                                    žádost Ostravské univerzity ze dne 8. 2. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                    7/641                         16. 3. 2022
                                                    2. rozhodlo

                                                    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě (MSK)“ v celkovém objemu 14.334.000  Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 6.472.000 Kč a investiční dotaci ve výši 7.862.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                    7/641                         16. 3. 2022
                                                    3. rozhodlo

                                                    dofinancovat realizaci projektu „Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě (MSK)“ Ostravské univerzitě, IČO 61988987, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 3.145.000 Kč a z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 1.936.000 Kč

                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 31/2093 ze dne 29.11.2021

                                                     č. 38/2574 ze dne 28.2.2022

                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                     č. 6/520 ze dne 16.12.2021

                                                     7/642                         16. 3. 2022
                                                     1. bere na vědomí

                                                     informaci o realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji, Evropské platformě pro uhelné regiony v transformaci a přípravě Operačního programu Spravedlivá transformace

                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 3/200 ze dne 17. 3. 2021

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 38/2575 ze dne 28. 2. 2022

                                                      7/643                         16. 3. 2022
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost obce Hlinka ze dne 9. 11. 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      7/643                         16. 3. 2022
                                                      2. rozhodlo

                                                      a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01098/2021/RRC s obcí Hlinka, IČO 00576107, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2023“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                      b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01100/2021/RRC s obcí Hlinka, IČO 00576107, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2023“ a změna nákladového rozpočtu dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                      7/643                         16. 3. 2022
                                                      3. rozhodlo

                                                      dofinancovat dotační program „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“ ve výši 1.200.000 Kč z rozpočtu kraje na rok 2023

                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 31/2092 ze dne 29. 11. 2021

                                                       č. 38/2566 ze dne 28. 2. 2022

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                       7/644                         16. 3. 2022
                                                       1. rozhodlo

                                                       poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2022 s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                       7/644                         16. 3. 2022
                                                       2. rozhodlo

                                                       neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2022 projektům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                       7/644                         16. 3. 2022
                                                       3. rozhodlo

                                                       neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji“ pro rok 2022 projektům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 38/2590 ze dne 28. 2. 2022

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                                       7/645                         16. 3. 2022
                                                       1. bere na vědomí

                                                       žádosti o poskytnutí finančních prostředků dle příloh č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 a 15 předloženého materiálu

                                                       7/645                         16. 3. 2022
                                                       2. rozhodlo

                                                       poskytnout

                                                       a)    účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Gest-Net: Underground Lab“ v maximální výši 4.950.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 2.250.000 Kč a investiční dotaci ve výši 2.700.000 Kč, maximálně však ve výši 90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                       b)   účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Technoprojekt, a.s., IČO 27810054, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Green Energy Park Staříč a Chlebovice (Centrum pokročilých technologií s využitím čisté energie)“ v maximální výši 2.916.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 2.187.000 Kč a investiční dotaci ve výši 729.000 Kč, maximálně však ve výši 90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                       c)    účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Veolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Revitalizace odkaliště Elektrárny Třebovice a vybudování rozvojové zóny pro termicky náročné technologie“ v maximální výši 4.150.000 Kč, maximálně však ve výši 90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                       d)   účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Technoprojekt, a.s., IČO 27810054, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „GREEN INNOVATION PARK PASKOV“ v maximální výši 607.500 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 405.810 Kč a investiční dotaci ve výši 201.690 Kč, maximálně však ve výši 90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                       e)    účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Industriální park Jan-Karel“ v maximální výši 1.540.935 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                       f)     účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Moravskoslezské Investice a Development, a.s., IČO 47673168, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Industriální park Lazy“ v maximální výši 3.364.465 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                       g)   účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje společnosti Green Gas RE, s.r.o, IČO 7558546, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Green Energy Park Sviadnov“ v maximální výši 1.683.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 263.221 Kč a investiční dotaci ve výši 1.419.779 Kč, maximálně však ve výši 90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                       h)   účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Trojanovice, IČO 298514, na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „CÉRKA – Revitalizace dolu Frenštát“ v maximální výši 5.000.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.200.000 Kč a investiční dotaci ve výši 3.800.000 Kč, maximálně však ve výši 90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                       7/645                         16. 3. 2022
                                                       3. rozhodlo

                                                       dofinancovat akci rozpočtu kraje „Podpora přípravy strategických projektů“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 12.106 tis. Kč a na rok 2024 ve výši 6.053 tis. Kč

                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 10/582 ze dne 22.2.2021

                                                        č. 38/2567 ze dne 28.2.2022

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 4/325 ze dne 17.6.2021

                                                        7/646                         16. 3. 2022
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádost

                                                        společnosti VÍTKOVICE RIDERA a.s., IČO 26861836, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                        7/646                         16. 3. 2022
                                                        2. doporučuje

                                                        zastupitelstvu kraje

                                                        rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03963/2021/RRC, se společností Vítkovice Ridera a.s., IČO 26861836, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 31/2098 ze dne 29. 11. 2021

                                                         č. 38/2577 ze dne 28. 2. 2022

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                         7/647                         16. 3. 2022
                                                         1. rozhodlo

                                                         poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         7/647                         16. 3. 2022
                                                         2. rozhodlo

                                                         schválit zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, IČO 00095354, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Kosárna Karlovice 2022“ s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022

                                                         7/647                         16. 3. 2022
                                                         3. rozhodlo

                                                         schválit zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, IČO 00096296, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Rozvoj Muzea nákladních automobilů Tatra“ s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022

                                                         7/647                         16. 3. 2022
                                                         4. rozhodlo

                                                         schválit zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, IČO 00096296, o částku 110.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Rozvoj interaktivity stálé expozice Centra tradičních technologií Příbor-Zaniklý svět rukodělné výroby“ s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022

                                                         7/647                         16. 3. 2022
                                                         5. rozhodlo

                                                         poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu
                                                         o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         7/647                         16. 3. 2022
                                                         6. rozhodlo

                                                         neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ žadateli uvedeném v příloze č. 3 tohoto usnesení, dle odůvodnění uvedeného v této příloze

                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 31/2083 ze dne 29. 11. 2021

                                                         č. 38/2593 ze dne 28. 2. 2022

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                                         č. 4/318 ze dne 17. 6. 2021

                                                         č. 5/432 ze dne 16. 9. 2021

                                                         č. 6/531 ze dne 16. 12. 2021

                                                         7/648                         16. 3. 2022
                                                         1. bere na vědomí

                                                         žádost příjemce Sdružení obcí Hlučínska, IČO 71179216, o změnu nákladového rozpočtu projektu „Vybavením cyklostezek k rozvoji cykloturistiky na Hlučínsku II.“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                         7/648                         16. 3. 2022
                                                         2. rozhodlo

                                                         uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04016/2021/RRC, s příjemcem Sdružení obcí Hlučínska, IČO 71179216, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                         7/648                         16. 3. 2022
                                                         3. bere na vědomí

                                                         žádost příjemce města Nový Jičín, IČO 00298212, o prodloužení termínu realizace projektu „Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém Jičíně“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                         7/648                         16. 3. 2022
                                                         4. rozhodlo

                                                         uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04140/2021/RRC, s příjemcem města Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                         7/648                         16. 3. 2022
                                                         5. bere na vědomí

                                                         žádost příjemce města Fulnek, IČO 00297861, o prodloužení termínu realizace projektu „Generel cyklotras Fulnek“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                         7/648                         16. 3. 2022
                                                         6. rozhodlo

                                                         uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04724/2021/RRC, s příjemcem města Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                         7/648                         16. 3. 2022
                                                         7. bere na vědomí

                                                          

                                                         žádost města Fulnek, IČO 00297861, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Zhotovení stálé expozice – Síň slávy Petry Kvitové“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                         7/648                         16. 3. 2022
                                                         8. rozhodlo

                                                         změnit obsah Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03366/2021/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 16. 12. 2021 usnesením č. 6/531 bod 4), dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                         7/648                         16. 3. 2022
                                                         9. bere na vědomí

                                                         žádost příjemce moloko film s.r.o., IČO 49619918, o prodloužení termínu realizace projektu „Tři týdny pod mořem“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                         7/648                         16. 3. 2022
                                                         10. rozhodlo

                                                         zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                         7/648                         16. 3. 2022
                                                         11. rozhodlo

                                                         uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00103/2020/RRC s příjemcem moloko film s.r.o., IČO 49619918, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                         7/648                         16. 3. 2022
                                                         12. rozhodlo

                                                         dofinancovat dotační program „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 400.000 Kč

                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 38/2578 ze dne 28. 2. 2022

                                                          č. 31/2100 ze dne 29. 11. 2021

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                          7/649                         16. 3. 2022
                                                          1. rozhodlo

                                                          poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 31/2105 ze dne 29. 11. 2021

                                                          č. 38/2563 ze dne 28. 2. 2022

                                                          7/650                         16. 3. 2022
                                                          1. rozhodlo

                                                          poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ dle přílohy č. 1, 4 a 5 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                          7/650                         16. 3. 2022
                                                          2. rozhodlo

                                                          poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. a XII. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                          7/650                         16. 3. 2022
                                                          3. rozhodlo

                                                          neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                          7/650                         16. 3. 2022
                                                          4. rozhodlo

                                                          dofinancovat dotační program „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 5.259.960 Kč

                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 38 ze dne 28. 2. 2022

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost o poskytnutí individuální dotace spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ ve výši 700.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          2. rozhodlo

                                                          poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ ve výši 700.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          3. bere na vědomí

                                                          žádost o poskytnutí individuální dotace Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“ ve výši 500.000 Kč

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          4. rozhodlo

                                                          poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“ ve výši 500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          5. bere na vědomí

                                                          žádost o poskytnutí individuální dotace Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821 na projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě 2022 - 2024“ ve výši 1.800.000 Kč, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          6. rozhodlo

                                                          poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, na projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě 2022 - 2024“ ve výši 1.800.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2024 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          7. rozhodlo

                                                          dofinancovat realizaci projektu „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě 2022 - 2024“ Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 600.000 Kč a na rok 2024 ve výši 600.000 Kč

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          8. bere na vědomí

                                                          žádost o poskytnutí individuální dotace Slezských zemských drah, o.p.s., IČO 26819856, na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v letech 2022 - 2024“ ve výši 2.100.000 Kč, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          9. rozhodlo

                                                          poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezským zemským drahám, o.p.s., IČO 26819856, na projekt „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v letech 2022 - 2024“ ve výši 2.100.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          10. rozhodlo

                                                          dofinancovat realizaci projektu „Provoz parních vlaků Slezských zemských drah v letech 2022 - 2024“ Slezským zemským drahám, o.p.s., IČO 26819856, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 700.000 Kč a na rok 2024 ve výši 700.000 Kč

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          11. bere na vědomí

                                                          žádost o poskytnutí individuální dotace Mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, na projekt „Hvozdnický expres - zajištění vlakové dopravy na trati č. 314 (Opava-Svobodné Heřmanice) v období 2022 - 2024“ ve výši 900.000 Kč, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          12. rozhodlo

                                                          poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, na projekt „Hvozdnický expres - zajištění vlakové dopravy na trati č. 314 (Opava-Svobodné Heřmanice) v období 2022 - 2024“ ve výši 900.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          13. rozhodlo

                                                          dofinancovat realizaci projektu „Hvozdnický expres - zajištění vlakové dopravy na trati č. 314 (Opava-Svobodné Heřmanice) v období 2022 - 2024“ Mikroregionu Hvozdnice, IČO 71194410, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 300.000 Kč a na rok 2024 ve výši 300.000 Kč

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          14. bere na vědomí

                                                          žádost o poskytnutí individuální dotace SLEZSKÉHO ŽELEZNIČNÍHO SPOLKU, IČO 05424089, na projekt „Výletní vlaky Slezského železničního spolku 2022-2024“ ve výši 599.850 Kč dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          15. rozhodlo

                                                          poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, IČO 05424089, na projekt „Výletní vlaky Slezského železničního spolku 2022-2024“ ve výši 599.850 Kč, s časovou použitelností od 16. 2. 2022 do 31. 12. 2024 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          16. rozhodlo

                                                          dofinancovat realizaci projektu „Výletní vlaky Slezského železničního spolku 2022-2024“ SLEZSKÉMU ŽELEZNIČNÍMU SPOLKU, IČO 05424089, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 200.000 Kč a na rok 2024 ve výši 199.850 Kč

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          17. bere na vědomí

                                                          žádost o poskytnutí investiční dotace Osoblažské úzkorozchodné dráhy o.p.s., IČO 02558521, na projekt „Úzkokolejka - turistický cíl/Wąskotorowka - cel turystyczny - dofinancování projektu“ ve výši 4.999.840 Kč dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

                                                          7/651                         16. 3. 2022
                                                          18. rozhodlo

                                                          poskytnout investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Osoblažské úzkorozchodné dráze o.p.s., IČO 02558521, na projekt „Úzkokolejka - turistický cíl/Wąskotorowka - cel turystyczny - dofinancování projektu“ ve výši 4.999.840 Kč, s časovou použitelností od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 38/2576 ze dne 28. 2. 2022

                                                           č. 96/8473 ze dne 21. 9. 2020

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                           7/652                         16. 3. 2022
                                                           1. rozhodlo

                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 3, 5 a 8 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                           7/652                         16. 3. 2022
                                                           2. rozhodlo

                                                           poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 a 6 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                           7/652                         16. 3. 2022
                                                           3. rozhodlo

                                                           neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 4 a 7 tohoto usnesení, dle odůvodnění uvedených v těchto přílohách

                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 8/880 ze dne 14.6.2018

                                                           č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

                                                           č. 4/323 ze dne 17.6.2021

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

                                                           č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

                                                           č. 38/2580 ze dne 28. 2. 2022

                                                           7/653                         16. 3. 2022
                                                           1. bere na vědomí

                                                           žádost

                                                           a)    obce Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           b)   obce Krasov, IČO 00296121, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                           7/653                         16. 3. 2022
                                                           2. rozhodlo

                                                           a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

                                                           b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

                                                           7/653                         16. 3. 2022
                                                           3. rozhodlo

                                                           a)    uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02586/2019/RRC s obcí Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                           b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07175/2018/RRC s obcí Krasov, IČO 00296121, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 32/2882 ze dne 27.2.2018

                                                            č. 68/6229 ze dne 27.8.2019

                                                            č. 10/580 ze dne 22.2.2021

                                                            č. 38/2597 ze dne 28.2.2022

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 7/732 ze dne 14.3.2018

                                                            č. 13/1589 ze dne 12.9.2019

                                                            č. 3/206 ze dne 17.3.2021

                                                            7/654                         16. 3. 2022
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 10. 2. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            7/654                         16. 3. 2022
                                                            2. rozhodlo

                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, ve výši 3.050.000 Kč na projekt „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji V“, s časovou použitelností části dotace ve výši 50.000 Kč od 1. 4. 2022 do 15. 5. 2022 a části dotace ve výši 3.000.000 Kč od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023 (u osobních nákladů včetně zákonných odvodů uhrazených do 31. 5. 2023), a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                            7/654                         16. 3. 2022
                                                            3. rozhodlo

                                                            dofinancovat realizaci projektu „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji V“ Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 1.200.000 Kč.

                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 33/2994 ze dne 12.3.2018

                                                             č. 32/2211 ze dne 13.12.2021

                                                             č. 38/2596 ze dne 28.2.2022

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 7/754 ze dne 14.3.2018

                                                             č. 6/535 ze dne 16.12.2021

                                                             7/655                         16. 3. 2022
                                                             1. bere na vědomí

                                                             aktualizovaný podrobný Popis činností/služeb společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 v závazku veřejné služby pro rok 2022, který bude součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                             7/655                         16. 3. 2022
                                                             2. rozhodlo

                                                             uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 51/4613 ze dne 27.11.2018

                                                              č. 52/4744 ze dne 11.12.2018

                                                              č. 68/6214 ze dne 27.8.2019

                                                              č. 23/1499 ze dne 9.8.2021

                                                              č. 38/2599 ze dne 28.2.2022

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

                                                              č. 13/1591 ze dne 12.9.2019

                                                              č. 16/1952 ze dne 4.6.2020

                                                              č. 5/429 ze dne 16.9.2021

                                                              7/656                         16. 3. 2022
                                                              1. rozhodlo

                                                              delegovat pro funkční období 2022 – 2025 jako zástupce Moravskoslezského kraje ve Výkonné radě spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s. prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje a náhradníka Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje

                                                              7/656                         16. 3. 2022
                                                              2. zmocňuje

                                                              prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje a člena Shromáždění členů a Výkonné rady spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., případně Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje jako jeho náhradníka, k jednání na Shromáždění členů a Výkonné radě a k hlasování v jednotlivých bodech programu zasedání dle svého uvážení a v souladu se zájmy MSK

                                                              7/656                         16. 3. 2022
                                                              3. bere na vědomí

                                                              žádost spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava o mimořádný příspěvek ve výši 895.500 Kč dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              7/656                         16. 3. 2022
                                                              4. rozhodlo

                                                              poskytnout mimořádný členský příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, ve výši 895.500 Kč na předfinancování a spolufinancování strategického projektu „Trautom – Kompetence pro 21. století“, a uzavřít s tímto subjektem Dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za podmínky jeho schválení Výkonnou radou spolku

                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 40/2716 ze dne 14. 3. 2022

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 3/208 ze dne 17.3.2021

                                                               7/657                         16. 3. 2022
                                                               1. bere na vědomí

                                                               žádost Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, dle přílohy č. 1 a 2

                                                               7/657                         16. 3. 2022
                                                               2. rozhodlo

                                                               vyhovět žádosti Mikroregionu Slezská Harta, IČO 71193821, o prodloužení termínu pro dodání podkladů k uzavření úvěrové smlouvy do dne 17. 9. 2022

                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 38/2600 ze dne 28.2.2022

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                                                7/658                         16. 3. 2022
                                                                1. bere na vědomí

                                                                úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 k 7. 2. 2022 dle předloženého materiálu

                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 33/2312 ze dne 10. 1. 2022

                                                                 7/659                         16. 3. 2022
                                                                 1. rozhodlo

                                                                 a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                 část pozemku parc. č. 147/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu
                                                                 č. 361-200/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 2.12.2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 147/3 ostatní plocha, o výměře 368 m²,

                                                                 včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                 v k. ú. Nová Horka, obec Studénka,

                                                                 z vlastnictví města Studénky, nám. Republiky 762, Studénka, IČO 00298441,

                                                                 za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                 b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, 28. října 51/12, Nový Jičín, IČO 00096296, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 38/2613 ze dne 28. 2. 2022

                                                                  7/660                         16. 3. 2022
                                                                  1. rozhodlo

                                                                  a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Opava, IČO 71197036, a to:

                                                                  pozemek parc. č. 674/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, garáž

                                                                  pozemek parc. č. 674/3 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, garáž

                                                                  pozemek parc. č. 674/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, garáž

                                                                  pozemek parc. č. 676 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 644 občanské vybavení, část obce Předměstí,

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                  vše v k. ú. Opava-Předměstí, obec Opava

                                                                  do vlastnictví společnosti DENTAL MEDICINE LABORATORY s.r.o., Tyršova 740/25, Opava, IČO 28639561,

                                                                  za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 7.026.000 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení zákazu zcizení předmětu prodeje jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu prodeje do katastru nemovitostí

                                                                  b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Opava, IČO 71197036, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

                                                                  7/660                         16. 3. 2022
                                                                  2. rozhodlo

                                                                  a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, Bruntál, IČO 00846350, a to:

                                                                  pozemek parc. č. 1196 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 514, rodinný dům, část obce Bruntál,

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                  vše v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál

                                                                  formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 2.100.000 Kč, prostřednictvím společnosti GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 1272/21, Praha 1, IČO 60472049

                                                                  b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, Bruntál, IČO 00846350, a to ke dni přechodu vlastnického práva

                                                                  7/660                         16. 3. 2022
                                                                  3. rozhodlo

                                                                  a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, Studénka, IČO 48804860, a to:

                                                                  pozemek parc. č. st. 388 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 355, rodinný dům, část obce Libhošť,

                                                                  parc. č. 1183/4 zahrada,

                                                                  parc. č. 1585/1 ostatní plocha,

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                  vše v k. ú. a obec Libhošť 

                                                                  formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 3.900.000 Kč, prostřednictvím společnosti GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 1272/21, Praha 1, IČO 60472049

                                                                  b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, Studénka, IČO 48804860, a to ke dni přechodu vlastnického práva

                                                                  7/660                         16. 3. 2022
                                                                  4. rozhodlo

                                                                  a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                  pozemek parc. č. 60/4 ostatní plocha,

                                                                  spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 na pozemku parc. č. 60/2 ostatní plocha,

                                                                  spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 na pozemku parc. č. 62/5 ostatní plocha,

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                  vše v k. ú. Bludovice, obec Havířov

                                                                  z vlastnictví **********

                                                                  za kupní cenu ve výši 1.532.500 Kč bez DPH a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje,

                                                                  b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Nový domov, příspěvková organizace, U Bažantnice 1564/15, Nové Město, IČO 00847330, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                  7/660                         16. 3. 2022
                                                                  5. rozhodlo

                                                                  a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                  pozemek parc. č. 529/12 orná půda,

                                                                  pozemek parc. č. 684/17 vodní plocha,

                                                                  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                  v k. ú. a obci Holasovice,

                                                                  z podílového spoluvlastnictví pana **********,**********spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½ a paní **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½,**********

                                                                  b)   předat nemovité věci uvedené v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČO 71197052, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 38/2603 ze dne 28. 2.2022

                                                                   7/661                         16. 3. 2022
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to patnáct stožárů překážkových návěstidel, jejichž umístění je blíže specifikováno označením pozemků, na kterých se stožáry nachází, a souřadnicemi GPS, jak je uvedeno v příloze č. 1 předloženého materiálu,

                                                                   do vlastnictví společnosti Netpetanet s. r. o., Štefánikova 1074/1, 742 21 Kopřivnice, IČO 01940023,

                                                                   za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 15.000 Kč bez DPH

                                                                   7/661                         16. 3. 2022
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                   pozemek parc. č. 1316/44 orná půda,

                                                                   pozemek parc. č. 1316/45 orná půda,

                                                                   pozemek parc. č. 1316/46 orná půda,

                                                                   pozemek parc. č. 1316/53 orná půda,

                                                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                   vše v k. ú. Horní Václavov, obec Václavov u Bruntálu,

                                                                   do vlastnictví Družstva vlastníků půdy JESENÍKY, Pražákova 665/34, Brno, IČO 28319869,

                                                                   za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 1.740 tis. Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 34/2376 ze dne 24.1.2022

                                                                    č. 35/2447 ze dne 07.02.2022

                                                                    č. 38/2611 ze dne 28.02.2022

                                                                    7/662                         16. 3. 2022
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    a)   koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                    část pozemku parc. č. 880/1 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 640-47/2021 ze dne 15. 6. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 880/3 ostatní plocha, o výměře 493 m2,

                                                                    včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                    v k. ú. Radkov u Vítkova, obci Radkov,

                                                                    z vlastnictví paní **********,**********za kupní cenu ve výši 29.580 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje

                                                                    b)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                     

                                                                    7/662                         16. 3. 2022
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    zrušit předkupní právo kraje podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, k pozemku parc. č. 543, orná půda, v k. ú. a obci Otice, ve vlastnictví pana **********a paní**********, dle předloženého materiálu

                                                                    7/662                         16. 3. 2022
                                                                    3. rozhodlo

                                                                    a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                    pozemek parc. č. 1485/1 ostatní plocha a

                                                                    pozemek parc. č. 1485/2 ostatní plocha,

                                                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                    vše v k. ú. a obci Pustá Polom,

                                                                    do vlastnictví obce Pustá Polom, Slezská 94, Pustá Polom, IČO 00300608, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                    b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                    7/662                         16. 3. 2022
                                                                    4. rozhodlo

                                                                    a)    prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                       pozemek parc. č. 1532/8 vodní plocha,

                                                                       pozemek parc. č. 1532/9 vodní plocha,

                                                                       pozemek parc. č. 1532/10 vodní plocha a

                                                                       pozemek parc. č. 1532/11 vodní plocha,

                                                                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                       vše v k. ú. a obci Sedlnice,

                                                                    do vlastnictví státního podniku Povodí Odry, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021,

                                                                    za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 3.782 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí  

                                                                     

                                                                    b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                    7/662                         16. 3. 2022
                                                                    5. rozhodlo

                                                                    a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                    pozemek parc. č. 1597 ostatní plocha,

                                                                    včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                    v k. ú. a obci Horní Benešov,

                                                                    do vlastnictví Města Horní Benešov, Masarykova 32, Horní Benešov, IČO 00296007, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                    b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                    7/662                         16. 3. 2022
                                                                    6. rozhodlo

                                                                    a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                    část pozemku parc. č. 3815/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3663-114/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 2. 9. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3815/42 ostatní plocha o výměře 74 m2,

                                                                    včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                    vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava,

                                                                    do vlastnictví společnosti Nové bydlení plus, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, Brno, IČO 28305001,

                                                                    za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 14.600 Kč bez DPH, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení věcného břemene – služebnosti k celému pozemku parc. č. 3815/42 ostatní plocha o výměře 74 m2, vzniklému oddělením z pozemku parc. č. 3815/1 ostatní plocha dle geometrického plánu č. 3663-114/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 2. 9. 2021,

                                                                    vše v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava, 

                                                                    ve prospěch každého vlastníka pozemku parc. č. 3815/1 ostatní plocha,

                                                                    spočívající v povinnosti strpět oprávnění vlastníka parcely č. 3815/1, na které je umístěna silnice č. II/478, vyplývající ze zákona č. 13/1997 Sb., v platném znění, zejména právo:

                                                                    provádění zimní a běžné údržby silnice,

                                                                    vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zimní a běžnou údržbou silnice,

                                                                    na dobu neurčitou,

                                                                    bezúplatně;

                                                                    b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                    7/662                         16. 3. 2022
                                                                    7. rozhodlo

                                                                    a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                    spoluvlastnický podíl ve výši ideální 26/226 na pozemku parc. č. 4750/2 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                    včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                    v k. ú. a obci Orlová,

                                                                    do vlastnictví pana **********,

                                                                    za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 5.330 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                    b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                    7/662                         16. 3. 2022
                                                                    8. rozhodlo

                                                                    a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                    pozemek parc. č. 3242/1 ostatní plocha,

                                                                    pozemek parc. č. 3242/15 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,

                                                                    pozemek parc. č. 3242/19 ostatní plocha,

                                                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                    vše v k. ú. a obci Český Těšín

                                                                    formou dobrovolné veřejné dražby dle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky nejnižšího podání ve výši 4.000.000 Kč, prostřednictvím společnosti GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 1272/21, Praha 1, IČO 60472049

                                                                    b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni přechodu vlastnického práva

                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 38/2610 ze dne 28. 2. 2022

                                                                     7/663                         16. 3. 2022
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Masarykova třída 1313, Orlová, IČO 62331540, a to:

                                                                     část pozemku parc. č. 3742/2 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 3192-317/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 1. 12. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 3742/44 ostatní plocha o výměře 188 m2,

                                                                     objekt stavby přečerpávací stanice umístěné na části pozemku parc. č. 3742/2 ostatní plocha,

                                                                     včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                     vše v k. ú. Horní Lutyně, obec Orlová

                                                                     do vlastnictví společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Ostrava, IČO 45193665,

                                                                     za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 86.030 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                     b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace, Masarykova třída 1313, Orlová, IČO 62331540, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím

                                                                     7/663                         16. 3. 2022
                                                                     2. rozhodlo

                                                                     a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, a to:

                                                                     část pozemku parc. č. 260/12 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 940-203/2018 potvrzeného katastrálním úřadem dne 29. 6. 2018 a nově označenou jako pozemek 260/18 ostatní plocha o výměře 26 m2, na němž se nachází stavba chodníku ve vlastnictví investora stavby „Chodníky na ul. U Hrůbků, k. ú. Nová Ves u Ostravy“ tj. statutárního města Ostrava, městského obvodu Nová Ves,

                                                                     v k. ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava,

                                                                     do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Nová Ves, Rolnická 32/139, Nová Ves, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                     b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace, Žákovská 288/20, Hulváky, Ostrava, IČO 00602027, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

                                                                     7/663                         16. 3. 2022
                                                                     3. rozhodlo

                                                                     a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, a to:

                                                                     část pozemku parc. č. st. 1499 zastavěná plocha a nádvoří v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy,

                                                                     včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                     v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

                                                                     do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                     b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným

                                                                     c)     uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle bodu 3. písm. a) tohoto usnesení

                                                                     7/663                         16. 3. 2022
                                                                     4. rozhodlo

                                                                     a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                     část pozemku parc. č. 662/1 ostatní plocha v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy,

                                                                     včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                     v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

                                                                     z vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                     b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Křižíkova 1258, Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00601659, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                     c)     uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle bodu 4. písm. a) tohoto usnesení

                                                                     7/663                         16. 3. 2022
                                                                     5. rozhodlo

                                                                     a)     nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                     část pozemku parc. č. 5260/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 6675-10/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 2. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 5260/35 ostatní plocha o výměře 240 m2,

                                                                     včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                     v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek,

                                                                     z vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643, za podmínky zřízení věcné břemene – služebnosti dle bodu 6. usnesení rady kraje č. 38/2610 ze dne 28. 2. 2022; kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                     b)     předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 2/15 ze dne 22.11.2012

                                                                      č. 25/1895 ze dne 19.9.2013

                                                                      č. 2/31 ze dne 16.11.2020

                                                                      č. 39/2673 ze dne 7.3.2022

                                                                      7/664                         16. 3. 2022
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      informaci o dopadu kroků České národní banky vedoucích k odejmutí licence Sberbank CZ, a.s. na kraj  

                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 38/2616 ze dne 28.2.2022

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

                                                                       7/665                         16. 3. 2022
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       schválit výstup sociální služby domovy se zvláštním režimem, ID 9530995, z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji poskytované organizací Alzheimercentrum Ostrava z.ú., IČO 07287895, k 31. 3. 2022, a uzavřít dohodu o ukončení smlouvy o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                       7/665                         16. 3. 2022
                                                                       2. rozhodlo

                                                                       schválit Dodatek č. 6 Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesením rady kraje

                                                                        č. 38/2621 ze dne 28. 2. 2022

                                                                        č. 71/6489 ze dne 7. 10. 2019

                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                        č. 15/1784 ze dne 5. 3. 2020

                                                                        7/666                         16. 3. 2022
                                                                        1. rozhodlo

                                                                        prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 100 % stanoveného odvodu ve výši 81.015 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Spolek Počteníčko, IČO 01324144, na projekt „Symbióza – kreativní senior“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01904/2020/SOC

                                                                        7/666                         16. 3. 2022
                                                                        2. rozhodlo

                                                                        prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Spolek Počteníčko, IČO 01324144, na projekt „Symbióza – kreativní senior“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01904/2020/SOC

                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 38/2618 ze dne 28. 2. 2022

                                                                         7/667                         16. 3. 2022
                                                                         1. schvaluje

                                                                         dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 48804843, uvedený v příloze
                                                                         č. 2 předloženého materiálu

                                                                         7/667                         16. 3. 2022
                                                                         2. vydává

                                                                         dodatek č. 11 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 38/2619 ze dne 28. 2. 2022

                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                          č. 4/349 ze dne 17. 6. 2021

                                                                          7/668                         16. 3. 2022
                                                                          1. bere na vědomí

                                                                          žádost organizace Bohumínská městská nemocnice, a.s., IČO 26834022, se sídlem Slezská 207, 735 81 Bohumín, o prodloužení doby realizace projektu s názvem „Nákup kompenzačních pomůcek a drobného majetku pro zvýšení komfortu, intimity a kvality pobytu klientů užívajících sociální služby“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                          7/668                         16. 3. 2022
                                                                          2. rozhodlo

                                                                          uzavřít s organizací Bohumínská městská nemocnice, a.s., IČO 26834022, se sídlem Slezská 207, 735 81 Bohumín, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03781/2021/SOC, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 38/2622 ze dne 28. 2. 2022

                                                                           7/669                         16. 3. 2022
                                                                           1. rozhodlo

                                                                           schválit Změnu č. 1 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2021-2023 spočívající v zavedení minimálních personálních standardů ve vybraných druzích sociálních služeb, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesením rady kraje

                                                                            č. 38/2628 ze dne 28. 2. 2022

                                                                            č. 28/1887 dne 25. 10. 2021

                                                                            7/670                         16. 3. 2022
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 38/2617 ze dne 28. 2. 2022

                                                                            7/671                         16. 3. 2022
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            žádosti organizací o poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            7/671                         16. 3. 2022
                                                                            2. rozhodlo

                                                                            poskytnout individuální návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociální služby, s časovou použitelností
                                                                            od 1. 1. 2022 do 15. 12. 2022, a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci

                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesením rady kraje

                                                                            č. 38/2625 ze dne 28. 2. 2022

                                                                            č. 28/1888 ze dne 25.10.2021

                                                                            7/672                         16. 3. 2022
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 38/2626 ze dne 28. 2. 2022

                                                                            7/673                         16. 3. 2022
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2022“ žadatelům uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesením rady kraje

                                                                            č. 38/2620 ze dne 28. 2. 2022

                                                                            č. 28/1889 ze dne 25.10.2021

                                                                            7/674                         16. 3. 2022
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 38/2623 ze dne 28. 2. 2022

                                                                            7/675                         16. 3. 2022
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 38/2627 ze dne 28. 2. 2022

                                                                            7/676                         16. 3. 2022
                                                                            1. rozhodlo

                                                                            schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace pro rok 2022 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                            7/676                         16. 3. 2022
                                                                            2. rozhodlo

                                                                            a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                            b)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2022 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                                                            c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2022 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                                            7/676                         16. 3. 2022
                                                                            3. rozhodlo

                                                                            stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2022 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s termínem podání závěrečného vyúčtování vyrovnávací platby do 30. 6. 2023

                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 38/2615 ze dne 28. 2. 2022

                                                                            7/677                         16. 3. 2022
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, na projekt „Senior Pas Moravskoslezského kraje 2022“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                            7/677                         16. 3. 2022
                                                                            2. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 505.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Pas Moravskoslezského kraje 2022“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                            7/677                         16. 3. 2022
                                                                            3. bere na vědomí

                                                                            žádost o poskytnutí dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, na projekt „Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2022“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                            7/677                         16. 3. 2022
                                                                            4. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 412.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2022“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                            7/677                         16. 3. 2022
                                                                            5. bere na vědomí

                                                                            žádost o poskytnutí dotace organizace Diecézní charita ostravsko-opavská, IČO 66181127, na projekt „Provozování skladových prostor pro potravinovou a materiální pomoc v roce 2022“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                            7/677                         16. 3. 2022
                                                                            6. rozhodlo

                                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 organizaci Diecézní charita ostravsko-opavská, IČO 66181127, ve výši 200.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Provozování skladových prostor pro potravinovou a materiální pomoc v roce 2022“, vzniklých od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 15. 1. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                            7/677                         16. 3. 2022
                                                                            7. bere na vědomí

                                                                            žádost o poskytnutí dotace organizace CENTROM z. s., IČO 69610371, na projekt „Podpora sociálně vyloučených domácností při získání a udržení bydlení v bytě“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                            7/677                         16. 3. 2022
                                                                            8. rozhodlo

                                                                            neposkytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 organizaci CENTROM z. s., IČO 69610371, ve výši 500.500 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora sociálně vyloučených domácností při získání a udržení bydlení v bytě“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 38/2631 ze dne 28. 2. 2022

                                                                             7/678                         16. 3. 2022
                                                                             1. rozhodlo

                                                                             o změně názvu organizace Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00601985, na nový název Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči,
                                                                             Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2022

                                                                             7/678                         16. 3. 2022
                                                                             2. schvaluje

                                                                             dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, IČO 00601985, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                             7/678                         16. 3. 2022
                                                                             3. vydává

                                                                              

                                                                             dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                              č. 38/2631 ze dne 28. 2. 2022

                                                                              7/679                         16. 3. 2022
                                                                              1. rozhodlo

                                                                              o změně názvu organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, na nový název Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, s účinností od 1. 9. 2022

                                                                              7/679                         16. 3. 2022
                                                                              2. schvaluje

                                                                              dodatek č. 11 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                              7/679                         16. 3. 2022
                                                                              3. vydává

                                                                              dodatek č. 11 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. a 2. tohoto usnesení

                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 38/2631 ze dne 28. 2. 2022

                                                                               7/680                         16. 3. 2022
                                                                               1. schvaluje

                                                                               dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 72547651, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                               7/680                         16. 3. 2022
                                                                               2. vydává

                                                                               dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 38/2631 ze dne 28. 2. 2022

                                                                                7/681                         16. 3. 2022
                                                                                1. schvaluje

                                                                                dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Školní statek, Opava, příspěvková organizace, IČO 00098752, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                7/681                         16. 3. 2022
                                                                                2. vydává

                                                                                dodatek č. 24 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 38/2631 ze dne 28. 2. 2022

                                                                                 7/682                         16. 3. 2022
                                                                                 1. schvaluje

                                                                                 dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, IČO 64628116, uvedený v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                 7/682                         16. 3. 2022
                                                                                 2. vydává

                                                                                 dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 38/2634 ze dne 28. 2. 2022

                                                                                  7/683                         16. 3. 2022
                                                                                  1. bere na vědomí

                                                                                  žádost příjemce veřejné finanční podpory Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z.s., 739 51 Dobrá č. p. 26, IČO 22757571 o prominutí odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                  7/683                         16. 3. 2022
                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                  částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, 7.500 Kč ze stanoveného odvodu 15.736 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z.s., 739 51 Dobrá č. p. 26, IČO 22757571, na projekt Podpora celoroční skautské činnosti Doberčat

                                                                                  7/683                         16. 3. 2022
                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                  prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Junák – český skaut, středisko Doberčata Dobrá, z.s., 739 51 Dobrá č. p. 26, IČO 22757571, na projekt Podpora celoroční skautské činnosti Doberčat

                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 38/2638 ze dne 28.2.2022

                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                   č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                                                                   7/684                         16. 3. 2022
                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                   poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora vrcholového sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2022 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 38/2633 ze dne 28. 2.2022

                                                                                   7/685                         16. 3. 2022
                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                   uzavřít Smlouvu o finanční spoluúčasti na organizaci Her X. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2022 v Olomouckém kraji s Olomouckým krajem, IČO 60609460, ve výši 746.400 Kč včetně DPH, dle předloženého materiálu

                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 38/2637 ze dne 28.2.2022

                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                    č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                                                                    7/686                         16. 3. 2022
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2022 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                    7/686                         16. 3. 2022
                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora významných sportovních akcí v Moravskoslezském kraji pro rok 2022 žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 38/2646 ze dne 28.2.2022

                                                                                    7/687                         16. 3. 2022
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2022“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    7/687                         16. 3. 2022
                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Podmínek dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2022“ a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    7/687                         16. 3. 2022
                                                                                    3. rozhodlo

                                                                                    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2022“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 38/2651 ze dne 28. 2. 2022

                                                                                    7/688                         16. 3. 2022
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2022 příjemcům:

                                                                                    a)    Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Světový pohár mládeže World Table Tennis Czech Open Havířov 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 7. 2022

                                                                                    b)   Český atletický svaz, IČO 00539244, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Czech Indoor Gala 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2022

                                                                                    c)    Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s., IČO 60458054, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech 2022“; s časovou použitelností od 1. 5. 2022 do 31. 10. 2022

                                                                                    d)   Fotbalová asociace České republiky, IČO 00406741, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „ME žen do 19 let“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

                                                                                    e)    RAUL, s.r.o, IČO 25608673, ve výši 4.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ostrava Beach Open 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                    f)     RWR s.r.o., IČO 27793460, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mezinárodní tenisový turnaj mužů 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                    g)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „EASTER TOURNAMENT OSTRAVA 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

                                                                                    h)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Příprava a zajištění účasti reprezentace MS kraje na X. LODM 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

                                                                                    i)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlatá tretra Ostrava 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

                                                                                    j)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Čokoládová tretra 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

                                                                                    k)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Český běh žen 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                    l)     SKSB Arrows Ostrava z. s., IČO 26525143, ve výši 550.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Arrows Ostrava, Evropské poháry 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

                                                                                    7/688                         16. 3. 2022
                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                    poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 příjemci Obec Bílov, IČO 48430749, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Areál Sportovního klubu Bikros Bílov - zpracování PD a výkon služby AD“; s časovou použitelností od 1. 10. 2021 do 31. 5. 2022

                                                                                    7/688                         16. 3. 2022
                                                                                    3. rozhodlo

                                                                                    uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                    a)    Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                    b)   Český atletický svaz, IČO 00539244, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                    c)    Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s., IČO 60458054, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                    d)   Fotbalová asociace České republiky, IČO 00406741, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                    e)    RAUL, s.r.o, IČO 25608673, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                    f)     RWR s.r.o., IČO 27793460, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                    g)   Sportovní basketbalová škola Ostrava z.s., IČO 69610576, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                    h)   Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                    i)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                                    j)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 20, předloženého materiálu

                                                                                    k)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                                    l)     SKSB Arrows Ostrava z. s., IČO 26525143, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

                                                                                    m)  Obec Bílov, IČO 48430749, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 38/2636 ze dne 28. 2.2022

                                                                                     7/689                         16. 3. 2022
                                                                                     1. schvaluje

                                                                                     podání kandidatury Moravskoslezského kraje na pořádání olympiády dětí a mládeže 2025

                                                                                     7/689                         16. 3. 2022
                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                     uzavřít Memorandum o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Olympiáda dětí a mládeže 2025 v Moravskoslezském kraji“ mezi Moravskoslezským krajem, IČO 70890692, a partnery: statutární město Ostrava, IČO 00845451, statutární město Frýdek-Místek, IČO 00296643, město Český Těšín, IČO 00297437, obec Trojanovice, IČO 00298514, obec Bílá, IČO 00577669, Moravskoslezská krajská organizace ČUS, IČO 70926379, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

                                                                                     7/689                         16. 3. 2022
                                                                                     3. rozhodlo

                                                                                     schválit závazek Moravskoslezského kraje ve výši maximálně 30.000.000 Kč na období let 2024 - 2025 vyvolaný podáním kandidatury na pořádání zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2025 v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 38/2645 ze dne 28. 2. 2022

                                                                                      7/690                         16. 3. 2022
                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                      poskytnout návratné finanční výpomoci organizacím dle přílohy č. 1 návrhu usnesení v max. výši 17.462 tis. Kč k zajištění profinancování schválených projektů v rámci výzvy č. 21 Integrovaného regionálního operačního programu, s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy

                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesením rady kraje

                                                                                       č. 28/1901 ze dne 25. 10. 2021

                                                                                       č. 38/2659 ze dne 28. 2. 2022

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                                                       7/691                         16. 3. 2022
                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                       a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2022-2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                       b)   poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2022-2023 náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI odst. 14 podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                       c)    neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2022-2023 žadateli dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 38/2653 ze dne 28. 2. 2022

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                                                                       7/692                         16. 3. 2022
                                                                                       1. bere na vědomí

                                                                                       žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 17. 1. 2022 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Provoz tří automatických monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území města Ostravy (Hrabůvka, Heřmanice, Krásné Pole) v roce 2022 v rámci takzv. Regionálního monitoringu“

                                                                                       7/692                         16. 3. 2022
                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO 71009396, na realizaci projektu „Provoz tří automatických monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území města Ostravy (Hrabůvka, Heřmanice, Krásné Pole) v roce 2022 v rámci takzv. Regionálního monitoringu“ ve výši 1.100.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2022 do dne 31. 12. 2022 a uhrazených do dne 31. 1. 2023 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                       7/692                         16. 3. 2022
                                                                                       3. bere na vědomí

                                                                                       žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 4. 2. 2022 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Měření znečištění ovzduší vzorkovači pro identifikaci zdrojů znečišťování na dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji 2022“

                                                                                       7/692                         16. 3. 2022
                                                                                       4. rozhodlo

                                                                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, na realizaci projektu „Měření znečištění ovzduší vzorkovači pro identifikaci zdrojů znečišťování na dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji 2022“ ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2022 do dne 31. 12. 2022 a uhrazených do dne 31. 1. 2023 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesením rady kraje

                                                                                        č. 28/1900 ze dne 25. 10. 2021

                                                                                        č. 38/2656 ze dne 28. 2. 2022

                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                        č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                                                        7/693                         16. 3. 2022
                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                        poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2022-2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 38/2658 ze dne 28. 2. 2022

                                                                                        7/694                         16. 3. 2022
                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                        žádost pobočného spolu ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 10. 1. 2022 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Záchrana volně žijících živočichů na území MSK – provoz záchranné stanice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                        7/694                         16. 3. 2022
                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO 47657901, na realizaci projektu „Záchrana volně žijících živočichů na území MSK – provoz záchranné stanice“ ve výši 1.100.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2022 do dne 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                        7/694                         16. 3. 2022
                                                                                        3. bere na vědomí

                                                                                        žádost subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, ze dne 25. 1. 2022 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Ochrana přírody v Zoo Ostrava“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                        7/694                         16. 3. 2022
                                                                                        4. rozhodlo

                                                                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00373249, na realizaci projektu „Ochrana přírody v Zoo Ostrava“ ve výši 1.000.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2022 do dne 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 38/2654 ze dne 28.2.2022

                                                                                         7/695                         16. 3. 2022
                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                         „Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2020“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 75/6692 ze dne 25.11.2019

                                                                                          č. 19/1231 ze dne 31.5.2021

                                                                                          č. 38/2663 ze dne 28.2.2022

                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                          č. 14/1665 ze dne 12.12.2019

                                                                                          č. 4/374 ze dne 17.6.2021

                                                                                          7/696                         16. 3. 2022
                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                          v souladu s § 41 stavebního zákona o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy

                                                                                          7/696                         16. 3. 2022
                                                                                          2. bere na vědomí

                                                                                          že proti návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje nebyly uplatněny žádné námitky

                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                           č. 51/4499 ze dne 27.11.2018

                                                                                           č. 64/5794 ze dne 11.6.2019

                                                                                           č. 94/8158 ze dne 17.8.2020

                                                                                           č. 38/2662 ze dne 28.2.2022

                                                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 10/1051 ze dne 13.12.2018

                                                                                           č. 12/1390 ze dne 13.6.2019

                                                                                           č. 17/2028 ze dne 3.9.2020

                                                                                           7/697                         16. 3. 2022
                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                           v návaznosti na § 172 odst. 5 správního řádu o přijetí rozhodnutí o námitkách uplatněných proti návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

                                                                                           7/697                         16. 3. 2022
                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                           v souladu s § 41 stavebního zákona o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy

                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                            č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020

                                                                                            7/698                         16. 3. 2022
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            informaci o rezignaci Mgr. Radka Kani z funkce člena Výboru pro tělovýchovu a sport 

                                                                                            7/698                         16. 3. 2022
                                                                                            2. volí

                                                                                            Ing. Jana Abrahamčíka členem Výboru pro tělovýchovu a sport  

                                                                                             Úřední hodiny pro veřejnost:

                                                                                             Po, St: 8:00‑17:00 hod.

                                                                                             Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

                                                                                             Pá: 8:00‑13:00 hod.