koronaweb
Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 16. 6. 2022

  Zastupitelstvo kraje

  8/699                         16. 6. 2022
  1. bere na vědomí

  zprávu ověřovatelů zápisu pana PhDr. Igora Hendrycha, Ph.D. a pana Ing. Ivana Strachoně o ověření zápisu z 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16.3.2022

   Zastupitelstvo kraje

   8/700                         16. 6. 2022
   1. volí

   ověřovatelé zápisu z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16.6.2022

   -  Mgr. Dušková Martina

   -  Ing. Slováček Vít

    Zastupitelstvo kraje

    8/701                         16. 6. 2022
    1. volí

    návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16.6.2022 ve složení

    -      MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA – předsedkyně

    -      Ing. Josef Bělica, MBA

    -      Mgr. Monika Brzesková

    -      PhDr. Jaroslav Dvořák

    -      Mgr. Alena Grosová

    -      Mgr. Zuzana Klusová

    -      Tomáš Miczka

     Zastupitelstvo kraje

     8/702                         16. 6. 2022
     1. schvaluje

     program 8. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 16.6.2022

      Zastupitelstvo kraje

      k usnesení rady kraje

      č. 45/3049 ze dne 30.5.2022

      8/703                         16. 6. 2022
      1. bere na vědomí

      informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

       Zastupitelstvo kraje

       k usnesení rady kraje

       č. 44/3020 ze dne 9. 5. 2022

       8/704                         16. 6. 2022
       1. volí

       opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       1.1  paní Martu Adamcovou, místo pobytu ********** navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       1.2  paní Ing. Karin Kratochvílovou, místo pobytu **********, navrženou panem JUDr. Josefem Babkou (KSČM), členem zastupitelstva kraje

       8/704                         16. 6. 2022
       2. volí

       za přísedící/ho Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

       2.1 paní Mgr. Kamilu Šodkovou, DiS., místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Vladimírem Návratem (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

       2.2 pana Jana Burianského, místo pobytu **********, navrženého panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

       2.3 paní Annu Andělovou, místo pobytu **********, navrženou panem Bc. Jiřím Navrátilem, MBA (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

        Zastupitelstvo kraje

        k usnesení rady kraje

        č. 45/3036 ze dne 30. 05. 2022

        8/705                         16. 6. 2022
        1. bere na vědomí

        zprávu o stavu požární ochrany v kraji za rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

        8/705                         16. 6. 2022
        2. oceňuje

        práci profesionálních i dobrovolných sborů hasičů na území Moravskoslezského kraje a vyslovuje jim poděkování za jejich práci a ochranu života, zdraví a majetku občanů kraje

         Zastupitelstvo kraje

         k usnesení rady kraje

         č. 44/2961 ze dne 9. 5. 2022

         8/706                         16. 6. 2022
         1. bere na vědomí

         žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 5. 4. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

         8/706                         16. 6. 2022
         2. rozhodlo

         poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, na výdaje související s organizací soutěže „Stavba MSK 2021“, ve výši 400 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

         8/706                         16. 6. 2022
         3. rozhodlo

         uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

          Zastupitelstvo kraje

          k usnesení rady kraje

          č. 40/2701 ze dne 14.3.2022

          č. 43/2905 ze dne 25.4.2022

          č. 44/2977 ze dne 09.05.2022

          č. 45/3057 ze dne 30.05.2022

          8/707                         16. 6. 2022
          1. bere na vědomí

          informace o peticích adresovaných Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje a způsobu jejich vyřízení, dle předloženého materiálu

           Zastupitelstvo kraje

           k usnesení rady kraje

           č. 45/3048 ze dne 30. 5. 2022

           8/708                         16. 6. 2022
           1. bere na vědomí

           informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

            Zastupitelstvo kraje

            k usnesení rady kraje

            č. 45/3055 ze dne 30. 5. 2022

            8/709                         16. 6. 2022
            1. rozhodlo

            uzavřít Memorandum o spolupráci s Košickým samosprávným krajem dle předloženého materiálu

             Zastupitelstvo kraje

             k usnesení rady kraje

             č. 44/2964 ze dne 9.5.2022

             8/710                         16. 6. 2022
             1. bere na vědomí

             informaci o zapojení Moravskoslezského kraje do poskytování humanitární pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, včetně poskytování ubytování občanům Ukrajiny a o možnostech kompenzace nákladů dle příslušných usnesení Vlády ČR a Metodického doporučení pro územní samosprávné celky vydaného Ministerstvem vnitra ČR

             8/710                         16. 6. 2022
             2. rozhodlo

             poskytnout finanční dar

             a) společnosti ADRA, o.p.s., IČO 61388122, ve výši 1.894 tis. Kč v souvislosti s činností dobrovolnického centra ADRA Ostrava  

             b) Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, ve výši 2.976 tis. Kč, 

             c) Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Opava, IČO 00426482, ve výši 204 tis. Kč,

             d) společnosti Moment, o.p.s., IČO 29444659, ve výši 200 tis. Kč,

             na personální zajištění aktivit těchto organizací poskytovaných ve prospěch zabezpečení humanitární a psychosociální pomoci v souvislosti s konfliktem na Ukrajině

              Zastupitelstvo kraje

              k usnesení rady kraje

              č. 4/273 ze dne 30. 5. 2022

              8/711                         16. 6. 2022
              1. bere na vědomí

              a)    žádost obce Služovice na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

              b)   žádost obce Oldřišov na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

              c)    žádost obce Morávka na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

              8/711                         16. 6. 2022
              2. rozhodlo

              a)    prodloužit časovou použitelnost dotace obci Služovice, IČO 00300675, na pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 4/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

              b)   prodloužit časovou použitelnost dotace obci Oldřišov, IČO 00300527, na pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 4/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

              c)    prodloužit časovou použitelnost dotace obci Morávka, IČO 00296945, na pořízení dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 4/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

              8/711                         16. 6. 2022
              3. rozhodlo

              a)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04050/2021/KH, uzavřené dne 22. 9. 2021 s obci Služovice, IČO 00300675, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

              b)   uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04028/2021/KH, uzavřené dne 22. 9. 2021 s obci Oldřišov, IČO 00300527, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

              c)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04199/2021/KH, uzavřené dne 12. 10. 2021 s obci Morávka, IČO 00296945, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

               Zastupitelstvo kraje

               k usnesení rady kraje

               č. 6/475 ze dne 30.05. 2022

               8/712                         16. 6. 2022
               1. rozhodlo

               poskytnout účelové investiční dotace:

               a)    v celkové výši 2.475 tis. Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotky požární ochrany sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí Moravskoslezského kraje s termínem použití od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

               b)   městu Český Těšín, IČO 00297437, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

               c)    obci Sedliště, IČO 00297178, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

               d)   městu Studénka, IČO 00298441, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

               e)    statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

               f)     městu Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, v maximální výši 1.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

               g)   městu Brušperk, IČO 00296538, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

               h)   obci Kateřinice, IČO 00600784, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do  31. 12. 2023

               i)     městu Klimkovice, IČO 00298051, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

               j)     obci Otice, IČO 00300543, v maximální výši 2.250 tis. Kč na úhradu nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce s termínem použití od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

               8/712                         16. 6. 2022
               2. rozhodlo

               uzavřít smlouvy o poskytnutí účelových investičních dotací s:

               a)    obcemi uvedenými v příloze č. 1 předloženého materiálu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

               b)   městem Český Těšín, IČO 00297437, obcí Sedliště, IČO 00297178, městem Studénka, IČO 00298441, statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, městem Vrbno pod Pradědem, IČO 00296457, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

               c)    městem Brušperk, IČO 00296538, obcí Kateřinice, IČO 00600784, městem Klimkovice, IČO 00298051, obcí Otice, IČO 00300543, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                Zastupitelstvo kraje

                k usnesení rady kraje

                č. 45/3058 ze dne 30. 05. 2022

                8/713                         16. 6. 2022
                1. rozhodlo

                a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022“ žadatelům dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

                c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2022“ žadatelům dle přílohy č. 3 předloženého materiálu s odůvodněním dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.

                 Zastupitelstvo kraje

                 k usnesení rady kraje

                 č. 45/3056 ze dne 30. 5. 2022

                 8/714                         16. 6. 2022
                 1. bere na vědomí

                 žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                 8/714                         16. 6. 2022
                 2. rozhodlo

                 poskytnout České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 neinvestiční účelovou dotaci ve výši 4.400.000 Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 1.090.480 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

                 8/714                         16. 6. 2022
                 3. rozhodlo

                 uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                  Zastupitelstvo kraje

                  k usnesení rady kraje

                  č. 44/2962 ze dne 9.5.2022

                  8/715                         16. 6. 2022
                  1. bere na vědomí

                  a)    žádost Horské služby ČR o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k pořízení vybavení, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                  b)   žádost Horské služby ČR o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k nákupu terénních čtyřkolek, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                  8/715                         16. 6. 2022
                  2. rozhodlo

                  a)    poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, na pořízení zdravotnického a záchranného materiálu pro stanice Horské služby ČR, o.p.s. oblast Beskydy v regionu Moravskoslezském kraje v celkové výši 300 tis. Kč, s časovou použitelností od 1.1.2022 do 31.12.2022, dle předloženého materiálu

                  b)   poskytnout investiční účelovou dotaci Horské službě ČR, o.p.s., IČO 27467759, na pořízení 2 ks terénních čtyřkolek Horské službě ČR, o.p.s. oblast Jeseníky v regionu Moravskoslezském kraje v celkové výši 1 mil. Kč, s časovou použitelností od 1.1.2022 do 31.12.2022, dle předloženého materiálu

                  8/715                         16. 6. 2022
                  3. rozhodlo

                  a)    uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, na pořízení zdravotnického a záchranného materiálu pro stanice Horské služby ČR, o.p.s. oblast Beskydy v regionu Moravskoslezském kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                  b)   uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Horskou službou ČR, o.p.s., IČO 27467759, na pořízení 2 ks terénních čtyřkolek Horské službě ČR, o.p.s. oblast Jeseníky v regionu Moravskoslezském kraje dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                   Zastupitelstvo kraje

                   k usnesení rady kraje

                   č. 42/2834 ze dne 11. 04. 2022

                   8/716                         16. 6. 2022
                   1. bere na vědomí

                   žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                   8/716                         16. 6. 2022
                   2. rozhodlo

                   poskytnout Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412 neinvestiční účelovou dotaci ve výši 150 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 350 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění provozních výdajů a materiálního vybavení, s časovou použitelností od 1.1.2022 do 31.12.2022, dle předloženého materiálu

                   8/716                         16. 6. 2022
                   3. rozhodlo

                   uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                    

                    Zastupitelstvo kraje

                    k usnesení rady kraje

                    č. 45/3054 ze dne 30. 5. 2022

                    8/717                         16. 6. 2022
                    1. bere na vědomí

                    informaci o nákupu

                    a) 1000 ks kombinovaných širokospektrálních ochranných filtrů

                    b) 59 ks dispečerských křesel, vč. područek a ostatního příslušenství pro nepřetržitý provoz se střídáním uživatelů

                    c) 1 ks kontejneru pro elektrocentrálu Caterpillar

                    pro Českou republiku – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

                    8/717                         16. 6. 2022
                    2. rozhodlo

                    darovat

                    a) 1000 ks kombinovaných širokospektrálních ochranných filtrů

                    b) 59 ks dispečerských křesel, vč. područek a ostatního příslušenství pro nepřetržitý provoz se střídáním uživatelů

                    c) 1 ks kontejneru pro elektrocentrálu Caterpillar

                    České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561

                    8/717                         16. 6. 2022
                    3. rozhodlo

                    uzavřít smlouvu s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     Zastupitelstvo kraje

                     k usnesení rady kraje

                     č. 42/2833 ze dne 11. 4. 2022

                     8/718                         16. 6. 2022
                     1. bere na vědomí

                     žádost Statutárního města Opava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                     8/718                         16. 6. 2022
                     2. rozhodlo

                     poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, ve výši 10 000 tis. Kč na novostavbu hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku a.s., s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2023, dle předloženého materiálu

                     8/718                         16. 6. 2022
                     3. rozhodlo

                     uzavřít se Statutárním městem Opava, IČO 00300535, smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                      Zastupitelstvo kraje

                      k usnesení rady kraje

                      č. 45/3142 ze dne 30.5.2022

                      8/719                         16. 6. 2022
                      1. rozhodlo

                      uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě území pro realizaci projektu „Logistické centrum Armády České republiky Mošnov“ s Ministerstvem obrany ČR, IČO 60162694

                       Zastupitelstvo kraje

                       k usnesení rady kraje

                       č. 45/3173 ze dne 30. 5. 2022

                       8/720                         16. 6. 2022
                       1. rozhodlo

                       koupit nemovité věci do vlastnictví kraje, a to:

                       pozemek parc. č. st. 157 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če zem. stavba,

                       pozemek parc. č. 960/1 orná půda,

                       pozemek parc. č. 960/2 orná půda,

                       pozemek parc. č. 960/3 orná půda,

                       pozemek parc. č. 965/1 lesní pozemek,

                       pozemek parc. č. 971/13 ostatní plocha,

                       pozemek parc. č. 971/14 ostatní plocha,

                       pozemek parc. č. 995/2 vodní plocha,

                       pozemek parc. č. 1051/4 orná půda,

                       pozemek parc. č. 1051/5 orná půda,

                       pozemek parc. č. 1051/6 orná půda,

                       pozemek parc. č. 1144/2 vodní plocha,

                       včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                       vše v k. ú. Harty, obci Petřvald,

                       z vlastnictví AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, obhospodařování majetku v podílovém fondu pro AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 27437558,

                       za konečnou kupní cenu ve výši 60.165.640 Kč a úhradu poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí, a to za podmínky uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě území pro realizaci projektu „Logistické centrum Armády České republiky Mošnov“ (LOG HUB AČR Mošnov) mezi krajem a Ministerstvem obrany České republiky, dle předloženého materiálu

                        Zastupitelstvo kraje

                        k usnesením rady kraje

                        č. 38/2511 ze dne 28.2.2022

                        č. 45/3060 ze dne 30.5.2022

                        k usnesením zastupitelstva kraje

                        č. 6/486 ze dne 16.12.2021

                        č. 7/602 ze dne 16.3.2022

                        8/721                         16. 6. 2022
                        1. bere na vědomí

                        informaci o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu

                         Zastupitelstvo kraje

                         k usnesením rady kraje

                         č. 43/2900 ze dne 25. 4. 2022

                         č. 46/3224 ze dne 13. 6. 2022

                         k usnesení zastupitelstva kraje

                         č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                         8/722                         16. 6. 2022
                         1. bere na vědomí

                         informaci o záměru založit spolek s názvem Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s.

                         8/722                         16. 6. 2022
                         2. rozhodlo

                         o založení spolku Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s., a o členství Moravskoslezského kraje v tomto spolku, a to v postavení Hlavního zakladatele

                         8/722                         16. 6. 2022
                         3. schvaluje

                         stanovy nově vznikajícího spolku Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                         8/722                         16. 6. 2022
                         4. zmocňuje

                         Ing. Jakuba Unucku, Ph.D., MBA, 1. náměstka hejtmana kraje, případně Jana Krkošku, MBA, náměstka hejtmana kraje, jako náhradníka, k jednání na ustavující schůzi nově vznikajícího spolku Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s.

                         8/722                         16. 6. 2022
                         5. deleguje

                          

                         jako zástupce Moravskoslezského kraje na členské schůze nově vznikajícího spolku Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s., Ing. Jakuba Unucku, Ph.D., MBA,
                         1. náměstka hejtmana kraje, případně Jana Krkošku, MBA, náměstka hejtmana kraje, jako náhradníka

                         8/722                         16. 6. 2022
                         6. jmenuje

                         Ing. Daniela Minaříka, Ph.D., nar. ********** a Bc. Vladimíra Maryšku, nar. **********, členy představenstva nově vznikajícího spolku Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s.

                         8/722                         16. 6. 2022
                         7. rozhodlo

                         o úhradě příspěvku Hlavního zakladatele pro rok 2022 ve výši 1.000.000 Kč

                         8/722                         16. 6. 2022
                         8. rozhodlo

                         schválit závazek Moravskoslezského kraje ve výši 1.000.000 Kč ročně za účelem úhrady příspěvku Hlavního zakladatele spolku Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s. dle předloženého materiálu

                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 45/3068 ze dne 30.5.2022

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                          8/723                         16. 6. 2022
                          1. bere na vědomí

                          žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 2 - 22 předloženého materiálu

                          8/723                         16. 6. 2022
                          2. rozhodlo

                          poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 23 – 43 předloženého materiálu

                          8/723                         16. 6. 2022
                          3. bere na vědomí

                          žádost subjektu Obec Holčovice, IČO 00295990, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na realizaci projektu Festival Holčovice 2022 ve výši 200.000 Kč dle přílohy č. 44 předloženého materiálu

                          8/723                         16. 6. 2022
                          4. rozhodlo

                          neposkytnout subjektu Obec Holčovice, IČO 00295990, individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na realizaci projektu Festival Holčovice 2022 ve výši 200.000 Kč dle odůvodnění předloženého materiálu

                          Zastupitelstvo kraje

                          k usnesení rady kraje

                          č. 45/3067 ze dne 30. 5. 2022

                          k usnesení zastupitelstva kraje

                          č. 5/391 ze dne 16. 9. 2021

                          8/724                         16. 6. 2022
                          1. schvaluje

                          dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00095630, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                          8/724                         16. 6. 2022
                          2. vydává

                          dodatek č. 14 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                           Zastupitelstvo kraje

                           k usnesení rady kraje

                           č. 45/3067 ze dne 30. 5. 2022

                           k usnesení zastupitelstva kraje

                           č. 6/489 ze dne 16. 12. 2021

                           8/725                         16. 6. 2022
                           1. schvaluje

                           dodatek č. 24 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                           8/725                         16. 6. 2022
                           2. vydává

                           dodatek č. 24 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                            Zastupitelstvo kraje

                            k usnesení rady kraje

                            č. 45/3065 ze dne 30.5.2022

                            k usnesení zastupitelstva kraje

                            č. 15/1807 ze dne 5.3.2020

                            8/726                         16. 6. 2022
                            1. rozhodlo

                            částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 256.500 Kč ze stanoveného odvodu 285.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Hudební talenty z.s., se sídlem Karla Svobody 130/95, 725 27 Ostrava – Plesná, IČO 08427763, na projekt „Bohemian Metal Rhapsody“

                            8/726                         16. 6. 2022
                            2. rozhodlo

                            prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Hudební talenty z.s., se sídlem Karla Svobody 130/95, 725 27 Ostrava – Plesná, IČO 08427763, na projekt „Bohemian Metal Rhapsody“

                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 45/3069 ze dne 30.5.2022

                             č. 29/1934 ze dne 15.11.2021

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 2/21 ze dne 17.12.2020

                             č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

                             8/727                         16. 6. 2022
                             1. rozhodlo

                             a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                             b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. V. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                             c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci programu „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                             8/727                         16. 6. 2022
                             2. rozhodlo

                             dofinancovat dotační program „Program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2022 a 2023“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 19.686.000 Kč

                             Zastupitelstvo kraje

                             k usnesení rady kraje

                             č. 45/3063 ze dne 30.5.2022

                             k usnesení zastupitelstva kraje

                             č. 2/21 ze dne 17.12.2020

                             8/728                         16. 6. 2022
                             1. rozhodlo

                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 subjektu Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová, IČO 00845451, na projekt „Restaurování kamenného kříže v Ostravě-Hrabové“ ve výši 140.668 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                             8/728                         16. 6. 2022
                             2. rozhodlo

                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 subjektu Město Paskov, IČO 00297062, na projekt „Restaurování historického kočáru Mylord pro areál zámku Paskov“ ve výši 329.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                             8/728                         16. 6. 2022
                             3. rozhodlo

                             poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 **********, na projekt „Zachování dekorativní stěny SGRAFITO, ul. Máchova, Nový Jičín“ ve výši 400.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                              Zastupitelstvo kraje

                              k usnesení rady kraje

                              č. 45/3072 ze dne 30.5.2022

                              k usnesení zastupitelstva kraje

                              č. 4/245 ze dne 15.6.2017

                              8/729                         16. 6. 2022
                              1. bere na vědomí

                              žádost statutárního města Ostravy, IČO 00845451, o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 300.000.000 Kč na realizaci projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“ dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                              8/729                         16. 6. 2022
                              2. rozhodlo

                              poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, na realizaci projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“ ve výši 300.000.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                              8/729                         16. 6. 2022
                              3. rozhodlo

                              vyčlenit finanční prostředky na realizaci projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“ subjektem statutární město Ostrava, IČO 00845451, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 100 mil. Kč, na rok 2024 ve výši 100 mil. Kč a na rok 2026 ve výši 100 mil. Kč

                               Zastupitelstvo kraje

                               k usnesení rady kraje

                               č. 44/2974 ze dne 9.5.2022

                               8/730                         16. 6. 2022
                               1. souhlasí

                               s aktualizací přílohy č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu.

                               8/730                         16. 6. 2022
                               2. vydává

                               aktualizovanou přílohu č. 1 ke zřizovací listině ev. č. ZL/300/2001 organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, dle předloženého materiálu.

                                Zastupitelstvo kraje

                                k usnesení rady kraje

                                č. 45/3075 ze dne 30.5.2022

                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                8/731                         16. 6. 2022
                                1. bere na vědomí

                                žádost právnické osoby Autoškola Club Česká republika s.r.o, IČO 25378384, o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na rok 2022, na realizaci Programu na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                8/731                         16. 6. 2022
                                2. rozhodlo

                                poskytnout neinvestiční dotaci právnické osobě Autoškola Club Česká republika s.r.o., IČO 25378384, na realizaci Programu na podporu aktivit směřujících k prevenci dopravní nehodovosti, ve výši 600.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                 Zastupitelstvo kraje

                                 k usnesení rady kraje

                                 č. 45/3079 ze dne 30.5.2022

                                 8/732                         16. 6. 2022
                                 1. bere na vědomí

                                 informaci o řešení ztráty společnosti Letiště Ostrava, a. s. z minulých let, dle předloženého materiálu

                                 8/732                         16. 6. 2022
                                 2. rozhodlo

                                 uzavřít smlouvu o bezplatném vzetí akcií z oběhu se společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, IČO 26827719, a to za účelem úhrady ztráty společnosti z minulých let, dle předloženého materiálu

                                  Zastupitelstvo kraje

                                  k usnesení rady kraje

                                  č. 45/3080 ze dne 30.5.2022

                                  8/733                         16. 6. 2022
                                  1. rozhodlo

                                  podle ustanovení § 36 odst. 1 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 30.000.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, IČO 26827719, dle předloženého materiálu

                                  8/733                         16. 6. 2022
                                  2. rozhodlo

                                  uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu dle bodu 1. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, IČO 26827719, dle předloženého materiálu

                                   Zastupitelstvo kraje

                                   k usnesení rady kraje

                                   č. 45/3082 ze dne 30. 5. 2022

                                   8/734                         16. 6. 2022
                                   1. bere na vědomí

                                   informaci o záměru revitalizace širšího centra města Ostravy dle předloženého materiálu

                                   8/734                         16. 6. 2022
                                   2. rozhodlo

                                   uzavřít se Statutárním městem Ostrava, IČ: 008845451 Memorandum o spolupráci na přípravě a realizaci záměru souboru dopravních staveb „Modernizace ulice Na Karolině“ dle předloženého materiálu

                                   8/734                         16. 6. 2022
                                   3. schvaluje

                                   závazek v maximální výši 140 mil. Kč z rozpočtu kraje v letech 2023-2024 na spolufinancování/realizaci projektu „Modernizace ulice Na Karolině“ dle předloženého materiálu

                                   8/734                         16. 6. 2022
                                   4. zmocňuje

                                   hejtmana kraje k podpisu Memoranda o spolupráci na přípravě a realizaci záměru souboru dopravních staveb „Modernizace ulice Na Karolině“

                                    Zastupitelstvo kraje

                                    k usnesení rady kraje

                                    č. 45/3076 ze dne 30. 5. 2022

                                    8/735                         16. 6. 2022
                                    1. rozhodlo

                                    uzavřít Memorandum o spolupráci při přípravě a realizaci stavby okružní křižovatky silnice II/648 Hlavní třída a silnice II/477 ul. Slezská ve Frýdku-Místku mezi krajem a statutárním městem Frýdek-Místek, Radniční 1148, IČ 00296643, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 44/2978 ze dne 9.5.2022

                                     8/736                         16. 6. 2022
                                     1. rozhodlo

                                     uzavřít budoucí smlouvy k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                     8/736                         16. 6. 2022
                                     2. rozhodlo

                                     nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                     8/736                         16. 6. 2022
                                     3. rozhodlo

                                     předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

                                     8/736                         16. 6. 2022
                                     4. rozhodlo

                                     převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                     8/736                         16. 6. 2022
                                     5. rozhodlo

                                     vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

                                     Zastupitelstvo kraje

                                     k usnesení rady kraje

                                     č. 45/3086 ze dne 30. 5. 2022

                                     č. 43/2911 ze dne 25. 4. 2022

                                     8/737                         16. 6. 2022
                                     1. rozhodlo

                                     schválit závazek kraje k zajištění financování celoživotního vzdělávání všeobecných sester v roce 2023 ve výši 1.800 tis. Kč a v letech 2024 - 2026 ve výši 2.400 tis. Kč ročně, dle předloženého materiálu

                                      Zastupitelstvo kraje

                                      k usnesení rady kraje

                                      č. 45/3084 ze dne 30. 5. 2022

                                      8/738                         16. 6. 2022
                                      1. rozhodlo

                                      schválit závazek kraje ve výši 42.000 tis. Kč ročně k zajištění kybernetické bezpečnosti nemocnic zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem, a to na období 2023 - 2026, dle předloženého materiálu

                                       Zastupitelstvo kraje

                                       k usnesení rady kraje

                                       č. 45/3982 ze dne 28. 8. 2018

                                       č. 94/8214 ze dne 17. 8. 2020

                                       č. 45/3085 ze dne 30. 5. 2022

                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                       č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                       8/739                         16. 6. 2022
                                       1. rozhodlo

                                       poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, ve výši 350 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Dotace studia studentů Lékařské fakulty“, vzniklých v období od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 a uhrazených do 31. 8. 2023, resp. v případě osobních nákladů do 30. 9. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        Zastupitelstvo kraje

                                        k usnesení rady kraje

                                        č. 40/2705 ze dne 14. 3. 2022

                                        č. 45/3094 ze dne 30. 5. 2022

                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                        č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                        8/740                         16. 6. 2022
                                        1. rozhodlo

                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 společnosti GUARANT International spol. s r.o., IČO 45245401, ve výši 250 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „XXII. kongres České ortodontické společnosti“, s časovou použitelností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                        8/740                         16. 6. 2022
                                        2. rozhodlo

                                        neposkytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 společnosti Karvinská hornická nemocnice a.s., IČO 60793490, ve výši 5.557,530 tis. Kč na realizaci projektu „Obměna RDG pracoviště“, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                        8/740                         16. 6. 2022
                                        3. rozhodlo

                                        poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 společnosti MAYFAIR, s.r.o., IČO 65140371, ve výši 500 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Multidisciplinární spolupráce v péči o osoby s duševním onemocněním“, vzniklých v období od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 17. 1. 2023, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                         Zastupitelstvo kraje

                                         k usnesení rady kraje

                                         č. 45/3089 ze dne 30. 5. 2022

                                         8/741                         16. 6. 2022
                                         1. schvaluje

                                         dodatek č. 31 ke zřizovací listině organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, IČO 00844641, uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                         8/741                         16. 6. 2022
                                         2. vydává

                                         dodatek č. 31 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                          Zastupitelstvo kraje

                                          k usnesení rady kraje

                                          č. 45/3089 ze dne 30. 5. 2022

                                          8/742                         16. 6. 2022
                                          1. schvaluje

                                          dodatek č. 33 ke zřizovací listině organizace Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 47813750, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                          8/742                         16. 6. 2022
                                          2. vydává

                                          dodatek č. 33 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                           Zastupitelstvo kraje

                                           k usnesení rady kraje

                                           č. 45/3126 ze dne 30.5.2022

                                           8/743                         16. 6. 2022
                                           1. rozhodlo

                                           změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/635 ze dne 16. 3. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ ze „120.000.000 Kč“ na „180.000.000“ dle předloženého materiálu

                                           8/743                         16. 6. 2022
                                           2. rozhodlo

                                           změnit název projektu z „Revitalizace Těšínského divadla“ na „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ dle předloženého materiálu

                                           8/743                         16. 6. 2022
                                           3. rozhodlo

                                           změnit v bodě 5) a v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/635 ze dne 16. 3. 2022 název projektu z „Revitalizace Těšínského divadla“ na „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ a výši profinancování a kofinancování ze „100.000.000 Kč“ na „150.000.000“ dle předloženého materiálu

                                           8/743                         16. 6. 2022
                                           4. rozhodlo

                                           ukončit realizaci projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí v letech 2018–2023

                                           8/743                         16. 6. 2022
                                           5. rozhodlo

                                           zrušit bod 1) a 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 týkající se doby a výše profinancování a kofinancování a doby zajištění udržitelnosti projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“

                                            Zastupitelstvo kraje

                                            k usnesení rady kraje

                                            č. 108/8416 ze dne 6.9.2016

                                            č. 45/3135 ze dne 30.5.2022

                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                            č. 21/2246 ze dne 22.9.2016

                                            č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                            8/744                         16. 6. 2022
                                            1. rozhodlo

                                            zahájit přípravu projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 5.000.000 Kč

                                             

                                             Zastupitelstvo kraje

                                             k usnesení rady kraje

                                             č. 45/3129 ze dne 30. 5. 2022

                                             8/745                         16. 6. 2022
                                             1. rozhodlo

                                             zahájit přípravu projektu „Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno - Branice“ financovatelného z programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 s předpokládanými výdaji 11.000.000 Kč, dle předloženého materiálu

                                             8/745                         16. 6. 2022
                                             2. rozhodlo

                                             zahájit přípravu projektu „Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578-2 Vávrovice - Wiechowice“ financovatelného z programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 s předpokládanými výdaji 30.000.000 Kč, dle předloženého materiálu

                                             8/745                         16. 6. 2022
                                             3. rozhodlo

                                             zahájit přípravu projektu „Silnice III/01129 Opava - Pilszcz“ financovatelného z programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 s předpokládanými výdaji 53.000.000 Kč, dle předloženého materiálu

                                              Zastupitelstvo kraje

                                              k usnesení rady kraje

                                              č. 45/3139 ze dne 30.5.2022

                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                              č. 21/2146 ze dne 22.9.2016

                                              č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                              8/746                         16. 6. 2022
                                              1. rozhodlo

                                              zahájit přípravu projektu „Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 40.000.000 Kč

                                               Zastupitelstvo kraje

                                               k usnesení rady kraje

                                               č. 45/3139 ze dne 30.5.2022

                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                               č. 6/515 ze dne 16.12.2021

                                               8/747                         16. 6. 2022
                                               1. rozhodlo

                                               profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace výuky informačních technologií III“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, Priorita 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví v letech 2022–2024 ve výši 10.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                Zastupitelstvo kraje

                                                k usnesení rady kraje

                                                č. usnesení 44/2989 ze dne 9. 5. 2022

                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                č. 3/190 ze dne 17. 3. 2021

                                                8/748                         16. 6. 2022
                                                1. rozhodlo

                                                změnit v bodě 2) usnesení č. 3/190 ze dne 17. 3. 2021 dobu financování projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ z  „2021 – 2022“ na  “2021 – 2023“ dle předloženého materiálu 

                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                 k usnesení rady kraje

                                                 č. 45/3116 ze dne 30.5.2022

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 1. rozhodlo

                                                 zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov)“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 78.000.000 Kč

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 2. rozhodlo

                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov)“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2022 – 2027 ve výši 78.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 3. rozhodlo

                                                 zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov)“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2022 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 4. bere na vědomí

                                                 riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov)“ v předpokládané výši 300.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 5. rozhodlo

                                                 zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 59.000.000 Kč

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 6. rozhodlo

                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2022 – 2027 ve výši 59.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 7. rozhodlo

                                                 zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2022 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 8. bere na vědomí

                                                 riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/472 Karviná, ul. Borovského“ v předpokládané výši 300.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 9. rozhodlo

                                                 zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 66.000.000 Kč

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 10. rozhodlo

                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2022 – 2027 ve výši 66.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 11. rozhodlo

                                                 zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2022 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 12. bere na vědomí

                                                 riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/648 Český Těšín, ul. Frýdecká“ v předpokládané výši 300.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 13. rozhodlo

                                                 zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 87.000.000 Kč

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 14. rozhodlo

                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2022 – 2027 ve výši 87.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 15. rozhodlo

                                                 zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2022 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 16. bere na vědomí

                                                 riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ v předpokládané výši 300.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 17. rozhodlo

                                                 zahájit přípravu projektu „Silnice II/483 průtah Frenštát p. R. – hr. okresu FM“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 33.000.000 Kč

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 18. rozhodlo

                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice II/483 průtah Frenštát p. R. – hr. okresu FM“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2022 – 2027 ve výši 33.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 19. rozhodlo

                                                 zahájit realizaci projektu „Silnice II/483 průtah Frenštát p. R. – hr. okresu FM“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2022 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 20. bere na vědomí

                                                 riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice II/483 průtah Frenštát p. R. – hr. okresu FM“ v předpokládané výši 300.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 21. rozhodlo

                                                 zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice – Otice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 80.000.000 Kč

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 22. rozhodlo

                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice – Otice“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2022 – 2027 ve výši 80.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 23. rozhodlo

                                                 zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice – Otice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2022 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 24. bere na vědomí

                                                 riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice – Otice“ v předpokládané výši 300.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 25. rozhodlo

                                                 zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava)“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 164.000.000 Kč

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 26. rozhodlo

                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava)“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2022 – 2027 ve výši 164.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 27. rozhodlo

                                                 zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava)“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2022 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 28. bere na vědomí

                                                 riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/470H Severní spoj (Ostrava)“ v předpokládané výši 300.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 29. rozhodlo

                                                 zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 56.000.000 Kč

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 30. rozhodlo

                                                 profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády“, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027, priority 3 Rozvoj dopravní infrastruktury v letech 2022 – 2027 ve výši 56.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 31. rozhodlo

                                                 zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 v roce 2022 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

                                                 8/749                         16. 6. 2022
                                                 32. bere na vědomí

                                                 riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/475 v Karviné, ul. Rudé Armády“ v předpokládané výši 300.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                  k usnesení rady kraje

                                                  č. 45/3137 ze dne 30. 5. 2022

                                                  8/750                         16. 6. 2022
                                                  1. rozhodlo

                                                  zahájit přípravu projektu „Obnova vozového parku sanitních vozidel ZZS MSK“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 s předpokládanými náklady 132.000.000 Kč

                                                  8/750                         16. 6. 2022
                                                  2. rozhodlo

                                                  profinancovat a kofinancovat projekt „Obnova vozového parku sanitních vozidel ZZS MSK“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027, specifický cíl 2.1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, v letech 2022 – 2024 ve výši 132.000.000 Kč dle předloženého materiálu

                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                   k usnesení rady kraje

                                                   č. 45/3101 ze dne 30. 5. 2022

                                                   8/751                         16. 6. 2022
                                                   1. rozhodlo

                                                   zahájit přípravu projektu „Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“ financovatelného z externích finančních zdrojů pro období 2021–2027 s předpokládanými náklady 263.000.000 Kč

                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                    k usnesení rady kraj

                                                    č. 45/3108 ze dne 30. 5. 2022

                                                    8/752                         16. 6. 2022
                                                    1. rozhodlo

                                                    zahájit přípravu projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 s předpokládanými náklady 250.000.000 Kč

                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                     k usnesení rady kraje

                                                     č. 45/3100 ze dne 30.5.2022

                                                     8/753                         16. 6. 2022
                                                     1. rozhodlo

                                                     ukončit přípravu projektů připravovaných k předložení do Integrovaného operačního programu pro období 2014 - 2020 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

                                                      

                                                     8/753                         16. 6. 2022
                                                     2. rozhodlo

                                                     zrušit body 2, 4, 8, 10 a 16) usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1821 ze dne 5. 3. 2020 týkající se výše profinancování a kofinancování projektů dle přílohy č. 1 tohoto usnesení  

                                                     8/753                         16. 6. 2022
                                                     3. rozhodlo

                                                     zrušit bod 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1422 ze dne 13. 6. 2019 týkající se výše profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace sil. II/442 VD Kružberk – Svatoňovice – Čermná ve Slezsku“ 

                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                      k usnesení rady kraje

                                                      č. 45/3099 ze dne 30. 5. 2022

                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                      č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020

                                                      8/754                         16. 6. 2022
                                                      1. bere na vědomí

                                                      žádost o prominutí smluvní pokuty ve výši 451.798,13 Kč zhotovitele stavby, společnosti EKOBAU INVEST a.s., IČO: 26820897, uplatněné v rámci Smlouvy o dílo ev. č. 08006/2019/IM ze dne 5. 12. 2019 na stavbu chráněného bydlení příspěvkové organizace Sagapo v Bruntále, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                      8/754                         16. 6. 2022
                                                      2. rozhodlo

                                                      částečně prominout podle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, smluvní pokutu obchodní společnosti EKOBAU INVEST a.s., IČO: 26820897, a to o 225.899,07 Kč z celkové výše 451.798,13 Kč, uloženou dle Smlouvy o dílo ze dne 5. 12. 2019, ev. č. 08006/2019/IM, dle předloženého materiálu

                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                       k usnesení rady kraje

                                                       č. 68/6188 ze dne 27.8.2019

                                                       č. 94/8184 ze dne 17.8.2020

                                                       č. 45/3115 ze dne 30.5.2022

                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                       č. 13/1561 ze dne 12.9.2019

                                                       č. 17/2060 ze dne 3.9.2020

                                                       8/755                         16. 6. 2022
                                                       1. rozhodlo

                                                       změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ z „ve výši 230.000.000 Kč“ na „ve výši 270.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                                       8/755                         16. 6. 2022
                                                       2. rozhodlo

                                                       změnit v bodě 4) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ z „ve výši 66.000.000 Kč“ na „ve výši 75.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                                       8/755                         16. 6. 2022
                                                       3. rozhodlo

                                                       změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2060 ze dne 3. 9. 2020 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory SSMSK - CM Rýmařov“ z „ve výši 16.000.000 Kč“ na „ve výši 21.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                        k usnesení rady kraje

                                                        č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

                                                        č. 42/2851 ze dne 11.4.2022

                                                        č. 45/3107 ze dne 30.5.2022

                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                        č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

                                                        č. 6/562 ze dne 16.12.2021

                                                        8/756                         16. 6. 2022
                                                        1. bere na vědomí

                                                        žádosti o změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne
                                                        10. 4. 2019, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                        8/756                         16. 6. 2022
                                                        2. rozhodlo

                                                        schválit změny typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a uzavřít s žadateli uvedenými v příloze č. 2 dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace dle příloh č. 3 a 4 předloženého materiálu

                                                        8/756                         16. 6. 2022
                                                        3. rozhodlo

                                                         

                                                        zmocnit radu kraje k rozhodování o poskytování dotací fyzickým osobám v dotačních programech zaměřených na výměnu zdrojů tepla na území Moravskoslezského kraje financovaných z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027

                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                         k usnesení rady kraje

                                                         č. 38/2574 ze dne 28.2.2022

                                                         č. 45/3103 ze dne 30.5.2022

                                                         k usnesení zastupitelstva kraje

                                                         č. 7/642 ze dne 16.3.2022

                                                         8/757                         16. 6. 2022
                                                         1. bere na vědomí

                                                         informace o Fondu pro spravedlivou transformaci, přípravě Operačního programu Spravedlivá transformace, realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a souvisejících evropských aktivitách

                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 38/2585 ze dne 28.2.2022

                                                          č. 45/3112 ze dne 30. 5. 2022

                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                          č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                                          8/758                         16. 6. 2022
                                                          1. rozhodlo

                                                          poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                          8/758                         16. 6. 2022
                                                          2. rozhodlo

                                                          dofinancovat dotační program „Úprava lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském kraji v zimních sezónách 2022/2023, 2023/2024 a 2024/2025“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 2.668.000 Kč, na rok 2024 ve výši 2.668.000 Kč a na rok 2025 ve výši 1.335.000 Kč

                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                          k usnesení rady kraje

                                                          č. 45/3121 ze dne 30. 5. 2022

                                                          8/759                         16. 6. 2022
                                                          1. bere na vědomí

                                                          žádost obce Staré Heřminovy, IČO 00576077, ze dne 23. 2. 2022 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                          8/759                         16. 6. 2022
                                                          2. rozhodlo

                                                          neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 obci Staré Heřminovy, IČO 00576077, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem „Výstavba nové místní komunikace, vč. propustku ve Starých Heřminovech“ ve výši 700.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 31/2103 ze dne 29. 11. 2021

                                                           č. 45/3127 ze dne 30. 5. 2022

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                           8/760                         16. 6. 2022
                                                           1. rozhodlo

                                                           poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
                                                           v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                           8/760                         16. 6. 2022
                                                           2. rozhodlo

                                                           poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
                                                           v rámci dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                           8/760                         16. 6. 2022
                                                           3. rozhodlo

                                                           dofinancovat dotační program „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 4.649.640 Kč

                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                           k usnesení zastupitelstva kraje

                                                           č. 3/200 ze dne 17. 3. 2021

                                                           č. 7/644 ze dne 16. 3. 2022

                                                           k usnesení rady kraje

                                                           č. 45/3124 ze dne 30. 5. 2022

                                                           8/761                         16. 6. 2022
                                                           1. bere na vědomí

                                                           a)    žádost Mikroregionu Osoblažsko ze dne 8. 3. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                           b)   žádost obce Třemešná ze dne 9. 5. 2022, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                           8/761                         16. 6. 2022
                                                           2. rozhodlo

                                                           a)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01502/2021/RRC s Mikroregionem Osoblažsko, IČO 75137925, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2022“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                           b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02131/2021/RRC s obcí Třemešná, IČO 296414, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 10. 2022“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                           c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02132/2021/RRC s obcí Třemešná, IČO 296414, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 10. 2022“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                           8/761                         16. 6. 2022
                                                           3. rozhodlo

                                                           změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 7/644 ze dne 16. 3. 2022 v příloze č. 1, pořadové číslo 37, příjemce Barbora Vraníková, ve sloupci „Celkové plánované náklady projektu“ částku z 66.000 Kč na 66.600 Kč

                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                            č. 17/2117 ze dne 3. 9. 2020

                                                            č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                            k usnesení rady kraje

                                                            č. 45/3114 ze dne 30. 5. 2022

                                                            8/762                         16. 6. 2022
                                                            1. bere na vědomí

                                                            žádost Ostravské univerzity ze dne 3. 5. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                            8/762                         16. 6. 2022
                                                            2. rozhodlo

                                                            poskytnout investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 Ostravské univerzitě, IČO 61988987, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu „Kampus OU - Černá louka II“ ve výši 12.500.000 Kč, maximálně však ve výši 5 % celkových uznatelných nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                            8/762                         16. 6. 2022
                                                            3. rozhodlo

                                                            dofinancovat realizaci projektu „Kampus OU - Černá louka II“ Ostravské univerzitě, IČO 61988987, z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 6.250.000 Kč

                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                             k usnesení rady kraje

                                                             č. 45/3102 ze dne 30. 5. 2022

                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                             č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                             č. 14/172 ze dne 12. 12. 2019

                                                             8/763                         16. 6. 2022
                                                             1. bere na vědomí

                                                             žádost obce Prostřední Bečva, IČO 00304221, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Revitalizace Pusteven 2022“ ve výši 500.000 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                             8/763                         16. 6. 2022
                                                             2. rozhodlo

                                                             poskytnout individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Prostřední Bečva, IČO 00304221, na projekt „Revitalizace Pusteven 2022“ ve výši 500.000 Kč, z toho investiční část ve výši 440.000 Kč a neinvestiční část ve výši 60.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2023 a uzavřít s touto obcí smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                              k usnesení zastupitelstva kraje

                                                              č. 3/201 ze dne 17. 3. 2021

                                                              č. 6/532 ze dne 16. 12. 2021

                                                              k usnesení rady kraje

                                                              č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

                                                              č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

                                                              č. 29/1952 ze dne 15. 11. 2021

                                                              č. 44/2992 ze dne 9. 5. 2022

                                                              8/764                         16. 6. 2022
                                                              1. bere na vědomí

                                                              žádost příjemce obce Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                              8/764                         16. 6. 2022
                                                              2. rozhodlo

                                                              zmírnit podmínky programu „Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“

                                                              8/764                         16. 6. 2022
                                                              3. rozhodlo

                                                              uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 3086/2021/RRC s obcí Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                               č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                               k usnesení rady kraje

                                                               č. 44/2990 ze dne 9. 5. 2022

                                                               8/765                         16. 6. 2022
                                                               1. rozhodlo

                                                               poskytnout peněžité dary ve výši 525.000 Kč ve 26. ročníku krajského kola soutěže „Vesnice roku 2022“ a to takto:

                                                               a)    obci Závada, okres Opava, za 1. místo v krajském kole soutěže ve výši 250.000 Kč,

                                                               b)   obci Žabeň, okres Frýdek-Místek, za 2. místo v krajském kole soutěže ve výši 150.000 Kč,

                                                               c)    obci Třemešná, okres Bruntál, za 3. místo v krajském kole soutěže ve výši 100.000 Kč,

                                                               d)   obci Baška, okres Frýdek-Místek, za moderní knihovnické a informační služby ve výši 25.000 Kč

                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                k usnesení rady kraje

                                                                č. 33/2994 ze dne 12.3.2018

                                                                č. 32/2211 ze dne 13.12.2021

                                                                č. 38/2596 ze dne 28.2.2022

                                                                č. 45/3138 ze dne 30.5.2022

                                                                k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                č. 7/754 ze dne 14.3.2018

                                                                č. 6/535 ze dne 16.12.2021

                                                                č. 7/655 ze dne 16.3.2022

                                                                8/766                         16. 6. 2022
                                                                1. bere na vědomí

                                                                aktualizovaný podrobný Popis činností/služeb společnosti Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631 v závazku veřejné služby pro rok 2022, který bude součástí dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, za předpokladu, že bude zastupitelstvem kraje rozhodnuto o založení spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z.s.

                                                                8/766                         16. 6. 2022
                                                                2. rozhodlo

                                                                uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu se společností Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s., IČO 25379631, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu, za předpokladu, že bude zastupitelstvem kraje rozhodnuto o založení spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z.s.

                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                 č. 45/3120 ze dne 30. 5. 2022

                                                                 8/767                         16. 6. 2022
                                                                 1. bere na vědomí

                                                                 žádost obce Vřesina, IČO 00635545, o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu „Obnova místní komunikace po kůrovcové těžbě – kofinancování projektu“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                 8/767                         16. 6. 2022
                                                                 2. rozhodlo

                                                                 poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 obci Vřesina, IČO 00635545, ve výši 252.692 Kč, maximálně však ve výši 20 % celkových uznatelných nákladů projektu „Obnova místní komunikace po kůrovcové těžbě – kofinancování projektu“, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                 8/767                         16. 6. 2022
                                                                 3. bere na vědomí

                                                                 žádost městysu Spálov, IČO 00298387, o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu „Městys Spálov, Obnova místní komunikace 24c“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                 8/767                         16. 6. 2022
                                                                 4. rozhodlo

                                                                 poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 městysu Spálov, IČO 00298387, ve výši 1.144.029 Kč, maximálně však ve výši 20 % celkových uznatelných nákladů projektu „Městys Spálov, Obnova místní komunikace 24c“, s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                 8/767                         16. 6. 2022
                                                                 5. bere na vědomí

                                                                 žádost města Odry, IČO 00298221, o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování projektu „Obnova komunikací v Odrách – místní části Dobešov a Klokočůvek – kofinancování“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                 8/767                         16. 6. 2022
                                                                 6. rozhodlo

                                                                 poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 městu Odry, IČO 00298221, ve výši 1.130.087 Kč, maximálně však ve výši 20 % celkových uznatelných nákladů projektu „Obnova komunikací v Odrách - místní části Dobešov a Klokočůvek - kofinancování “, s časovou použitelností od 26. 4. 2022 do 30. 9. 2022, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                  č. 52/4744 ze dne 11.12.2018

                                                                  č. 68/6214 ze dne 27.8.2019

                                                                  č. 85/7526 ze dne 6.4.2020

                                                                  č. 23/1499 ze dne 9.8.2021

                                                                  č. 45/3136 ze dne 30.5.2022

                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                  č. 10/1116 ze dne 13.12.2018

                                                                  č. 13/1591 ze dne 12.9.2019

                                                                  č. 16/1952 ze dne 4.6.2020

                                                                  č. 5/429 ze dne 16.9.2021

                                                                  8/768                         16. 6. 2022
                                                                  1. bere na vědomí

                                                                  žádost spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Varenská 1414/1, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 22 Ostrava o mimořádný členský příspěvek ve výši 320.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                  8/768                         16. 6. 2022
                                                                  2. rozhodlo

                                                                  poskytnout mimořádný členský příspěvek z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, se sídlem Varenská 1414/1, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 22 Ostrava, ve výši 320.000 Kč na náklady spojené s integrací Ukrajinců, a uzavřít s tímto subjektem Dohodu o poskytnutí mimořádného členského příspěvku dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 45/3117 ze dne 30.5.2022

                                                                   č. 38/2571 ze dne 28.2.2022

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                                                   8/769                         16. 6. 2022
                                                                   1. rozhodlo

                                                                   poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2022-2023 žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                   8/769                         16. 6. 2022
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   dofinancovat dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2022-2023 z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 2.627.680 Kč

                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                   č. 45/3123 ze dne 31. 5. 2022

                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                   č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

                                                                   č. 4/318 ze dne 17. 6. 2021

                                                                   č. 6/526 ze dne 16. 12. 2021

                                                                   č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                                   č. 3/202 ze dne 17. 3. 2021

                                                                   8/770                         16. 6. 2022
                                                                   1. bere na vědomí

                                                                   žádost obce Ostravice, IČO 00297046, o prodloužení termínu realizace projektu „Dobíjecí stanice pro elektrokola na Ostravici“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                   8/770                         16. 6. 2022
                                                                   2. rozhodlo

                                                                   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00835/2022/RRC, s příjemcem obce Ostravice, IČO 00297046, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                   8/770                         16. 6. 2022
                                                                   3. bere na vědomí

                                                                   žádost příjemce Euroregion Praděd, IČO 69594074, o posun termínu ukončení realizace projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky IX“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                   8/770                         16. 6. 2022
                                                                   4. rozhodlo

                                                                   zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2021 – 2022 s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                   8/770                         16. 6. 2022
                                                                   5. rozhodlo

                                                                   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00858/2021/RRC s Euroregionem Praděd, IČO 69594074, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                   8/770                         16. 6. 2022
                                                                   6. rozhodlo

                                                                   dofinancovat dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2021 ‑ 2022 z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 103.980 Kč

                                                                   8/770                         16. 6. 2022
                                                                   7. bere na vědomí

                                                                   žádost příjemce One MOVie s.r.o., IČO 08013080, o prodloužení termínu realizace projektu „Copak je to za vojáka 2“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                   8/770                         16. 6. 2022
                                                                   8. rozhodlo

                                                                   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00370/2020/RRC s příjemcem One MOVie s.r.o., IČO 08013080, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                   8/770                         16. 6. 2022
                                                                   9. bere na vědomí

                                                                   žádost příjemce POST BELLUM, o.p.s., IČO 26548526, o prodloužení termínu realizace projektu „Paměť Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

                                                                   8/770                         16. 6. 2022
                                                                   10. rozhodlo

                                                                   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00461/2020/RRC s příjemcem POST BELLUM, o.p.s., IČO 26548526, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                   8/770                         16. 6. 2022
                                                                   11. rozhodlo

                                                                   změnit výši dofinancování dotačního programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 7/648 ze dne 16. 3. 2022 z rozpočtu kraje na rok 2023 z „ve výši 400.000 Kč“ na „ve výši 950.000 Kč“

                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                    č. 45/3131 ze dne 30.05.2022

                                                                    8/771                         16. 6. 2022
                                                                    1. rozhodlo

                                                                    zahájit přípravu projektu „Podpora návazných aktivit sociálních služeb v MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027 s předpokládanými náklady 8.950.000 Kč

                                                                    8/771                         16. 6. 2022
                                                                    2. rozhodlo

                                                                    zahájit přípravu projektu „Podpora duše III“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027 s předpokládanými náklady 25.689.750 Kč

                                                                    8/771                         16. 6. 2022
                                                                    3. rozhodlo

                                                                    profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora kvality v sociálních službách“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027 s předpokládanými náklady 9.800.000 Kč

                                                                    8/771                         16. 6. 2022
                                                                    4. rozhodlo

                                                                    profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora komunitní práce v MSK III“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027 s předpokládanými náklady 15.000.000 Kč

                                                                    8/771                         16. 6. 2022
                                                                    5. rozhodlo

                                                                    profinancovat a kofinancovat projekt „Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027 s předpokládanými náklady 15.200.000 Kč

                                                                    8/771                         16. 6. 2022
                                                                    6. rozhodlo

                                                                    profinancovat a kofinancovat projekt „Podpora procesu plánování sociálních služeb na území MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost plus 2021-2027 s předpokládanými náklady 20.000.000 Kč

                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 38/2565 ze dne 28.2.2022

                                                                     č. 45/3113 ze dne 30. 5. 2022

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                                                     8/772                         16. 6. 2022
                                                                     1. rozhodlo

                                                                     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                     8/772                         16. 6. 2022
                                                                     2. rozhodlo

                                                                     dofinancovat dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 303.400 Kč a z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 737.200 Kč

                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                     č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

                                                                     č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

                                                                     č. 45/3125 ze dne 30. 5. 2022

                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                     č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

                                                                     č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021

                                                                     č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                                     8/773                         16. 6. 2022
                                                                     1. bere na vědomí

                                                                     a)    žádost subjektu ZENAMI s.r.o., IČO 09645110 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                     b)   žádost subjektu BLACK KALE s.r.o., IČO 03872599 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                     c)    žádost pana Františka Petroviče, IČO 88074285 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                     d)   žádost subjektu ANTHONYapp s.r.o., IČO 10763767 dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                     8/773                         16. 6. 2022
                                                                     2. rozhodlo

                                                                     uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03961/2021/RRC se subjektem ZENAMI s.r.o., IČO 09645110 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                     a)    uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03935/2021/RRC se subjektem BLACK KALE s.r.o., IČO 03872599 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                     a)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03194/2021/RRC s panem Františkem Petrovičem, IČO 88074285 dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                     a)    uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03936/2021/RRC se subjektem ANTHONYapp s.r.o., IČO 10763767 dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 32/2244 ze dne 13. 12. 2021

                                                                      č. 45/3133 ze dne 30. 5. 2022

                                                                      8/774                         16. 6. 2022
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1, 2 a 3 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                      b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 4, 5, 6 a 7 tohoto usnesení

                                                                      8/774                         16. 6. 2022
                                                                      2. rozhodlo

                                                                      dofinancovat dotační program „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 1.975.800 Kč

                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 38/2568 ze dne 28.2.2022

                                                                      č 45/3111 ze dne 30.5.2022

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                                                      8/775                         16. 6. 2022
                                                                      1. rozhodlo

                                                                      poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                      8/775                         16. 6. 2022
                                                                      2. rozhodlo

                                                                      poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. a čl. XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                      8/775                         16. 6. 2022
                                                                      3. rozhodlo

                                                                      neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního „Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s uvedeným odůvodněním

                                                                      8/775                         16. 6. 2022
                                                                      4. rozhodlo

                                                                      dofinancovat dotační program „Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 2.523.400 Kč

                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                      k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                      č. 8/880 ze dne 14.6.2018

                                                                      č. 16/1960 ze dne 4.6.2020

                                                                      č. 17/2092 ze dne 3.9.2020

                                                                      č. 4/323 ze dne 17.6.2021

                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                      č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

                                                                      č. 79/7127 ze dne 27.1.2020

                                                                      č. 45/3118 ze dne 30. 5. 2022

                                                                      8/776                         16. 6. 2022
                                                                      1. bere na vědomí

                                                                      žádost

                                                                      a)    Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                      b)   obce Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                      8/776                         16. 6. 2022
                                                                      2. rozhodlo

                                                                      a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

                                                                      b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020

                                                                      8/776                         16. 6. 2022
                                                                      3. rozhodlo

                                                                      a)    uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07224/2018/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                      b)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 08304/2020/RRC s obcí Leskovec nad Moravicí, IČO 00296155, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                      8/776                         16. 6. 2022
                                                                      4. rozhodlo

                                                                      dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 96.000 Kč

                                                                      8/776                         16. 6. 2022
                                                                      5. rozhodlo

                                                                      dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 70.560 Kč

                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                       č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 38/2581 ze dne 28.2.2022

                                                                       č. 45/3119 ze dne 30. 5. 2022

                                                                       8/777                         16. 6. 2022
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                       8/777                         16. 6. 2022
                                                                       2. rozhodlo

                                                                       poskytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem dle čl. VI. a XI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                       8/777                         16. 6. 2022
                                                                       3. rozhodlo

                                                                       neposkytnout účelové investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“ neúspěšným žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení

                                                                       8/777                         16. 6. 2022
                                                                       4. rozhodlo

                                                                       dofinancovat dotační program „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 4.164.780 Kč

                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                       č. 45/3098 ze dne 30. 5. 2022

                                                                       8/778                         16. 6. 2022
                                                                       1. rozhodlo

                                                                       darovat majetek subjektům dle přílohy č. 1 návrhu usnesení a uzavřít s nimi darovací smlouvu dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                        č. 45/3146 ze dne 30. 5. 2022

                                                                        8/779                         16. 6. 2022
                                                                        1. rozhodlo

                                                                        a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, a to:

                                                                        pozemek parc. č. 564/6 ostatní plocha,

                                                                        pozemek parc. č. 564/8 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                        vše v k. ú. Dolní Líštná, obec Třinec,

                                                                        do vlastnictví **********

                                                                        a)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) návrhu usnesení z hospodaření organizace Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, IČO 00534242, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                        8/779                         16. 6. 2022
                                                                        2. rozhodlo

                                                                        a)     darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, a to:

                                                                        část pozemku parc. č. 2230/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2516-39/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 8. 3. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2230/65 ostatní plocha o výměře 6404 m2,

                                                                        včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                        v k. ú. Havířov-město, obec Havířov,

                                                                        do vlastnictví statutárního města Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, IČO 00297488, za účelem vybudování veřejně přístupného parkoviště do 3 let ode dne nabytí vlastnického práva obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí, za podmínky úhrady poplatku spojeného se vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                        b)     vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) návrhu usnesení z hospodaření organizace Nemocnice Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov, IČO 00844896, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                         č. 45/3157 ze dne 30. 5. 2022

                                                                         8/780                         16. 6. 2022
                                                                         1. rozhodlo

                                                                         a)     vyjmout z hospodaření organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, nemovité věci, a to:

                                                                         pozemek parc. č. 1537/12 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova bez čp/če jiná stavba,

                                                                         pozemek parc. č. 1537/25 ostatní plocha,

                                                                         vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín,

                                                                         včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                         a to ode dne 1. 9. 2022

                                                                         b)     předat k hospodaření organizaci Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni 1. 9. 2022

                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                          č. 45/3157 ze dne 30. 5. 2022

                                                                          8/781                         16. 6. 2022
                                                                          1. schvaluje

                                                                          dodatek č. 29 ke zřizovací listině organizace Domov Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                          8/781                         16. 6. 2022
                                                                          2. vydává

                                                                          dodatek č. 29 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                           č. 45/3157 ze dne 30. 5. 2022

                                                                           8/782                         16. 6. 2022
                                                                           1. schvaluje

                                                                           dodatek č. 35 ke zřizovací listině organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČO 48804525, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                           8/782                         16. 6. 2022
                                                                           2. vydává

                                                                           dodatek č. 35 ke zřizovací listině dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                            č. 45/3143 ze dne 30. 5. 2022

                                                                            8/783                         16. 6. 2022
                                                                            1. bere na vědomí

                                                                            informaci o aktualizaci kreditní analýzy Moravskoslezského kraje vydané společností Moody´s dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                             č. 45/3149 ze dne 30. 5. 2022

                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                             č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                                             8/784                         16. 6. 2022
                                                                             1. bere na vědomí

                                                                             a) úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 k 9. 5. 2022

                                                                             b) plnění příjmů a čerpání výdajů k 30. 4. 2022

                                                                             8/784                         16. 6. 2022
                                                                             2. bere na vědomí

                                                                             informaci o nakládání s finančními prostředky kraje a o blokovaných prostředcích uložených ve Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                              K usnesení rady kraje

                                                                              č. usnesení 45/3144 ze dne 30. 5. 2022

                                                                              8/785                         16. 6. 2022
                                                                              1. schvaluje

                                                                              Účetní závěrku Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2021 v rozsahu příloh č. 1 – 5 předloženého materiálu

                                                                              8/785                         16. 6. 2022
                                                                              2. rozhodlo

                                                                              převést výsledek hospodaření Moravskoslezského kraje vykázaný v rámci Účetní závěrky Moravskoslezského kraje k rozvahovému dni 31. 12. 2021 ve výši 2.076.238.214,56 Kč na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                               č. 45/3148 ze dne 30.5.2022

                                                                               k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                               č. 2/21 ze dne 17.12.2020

                                                                               8/786                         16. 6. 2022
                                                                               1. souhlasí

                                                                               s celoročním hospodařením Moravskoslezského kraje za rok 2021 bez výhrad

                                                                               8/786                         16. 6. 2022
                                                                               2. schvaluje

                                                                               Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2021 dle příloh č. 1–5 předloženého materiálu

                                                                               8/786                         16. 6. 2022
                                                                               3. rozhodlo

                                                                               přidělit finanční prostředky ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření kraje za rok 2021 do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje ve výši 150.000 tis. Kč

                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                č. 41/2793 ze dne 28. 3. 2022

                                                                                č. 42/2861 ze dne 11. 4. 2022

                                                                                č. 45/3167 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                č. 45/3171 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                8/787                         16. 6. 2022
                                                                                1. rozhodlo

                                                                                a)    směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                                pozemek parc. č. 3703/16, trvalý travní porost,

                                                                                včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                v k. ú. a obci Razová,

                                                                                za nemovitou věc ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 000 Praha 3, IČO 01312774, a to:

                                                                                pozemek parc. č. 812/24, zahrada,

                                                                                včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                v k. ú. a obci Pržno,

                                                                                s finančním plněním ze strany Moravskoslezského kraje, ve výši 14.470 Kč bez DPH

                                                                                b)   vyjmout pozemek parc. č. 3703/16, trvalý travní porost,

                                                                                včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                v k. ú. a obci Razová,

                                                                                z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                c)    předat pozemek parc. č. 812/24, zahrada,

                                                                                včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                v k. ú. a obci Pržno,

                                                                                do hospodaření organizace Náš svět, příspěvková organizace, Pržno 239, 739 11 Pržno, IČO 00847046, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                8/787                         16. 6. 2022
                                                                                2. rozhodlo

                                                                                a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                                část pozemku parc. č. 2654/1, ostatní plocha, v rozsahu dle zákresu ve snímku katastrální mapy,

                                                                                v k. ú. Bruntál-město, obec Bruntál,

                                                                                se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

                                                                                z vlastnictví města Bruntál, Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál, IČO 00295892,

                                                                                za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za následujících podmínek:

                                                                                aa) obdarovaný se zavazuje, že nejpozději do 6 let od nabytí účinnosti budoucí darovací smlouvy realizuje na předmětné nemovitosti stavbu zařízení pro organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267 a pro Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a započne s jejím užíváním ve smyslu stavebního zákona,

                                                                                ab) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu budoucího dárce nebude předmětnou nemovitost využívat k jinému účelu, než k provozování Centra psychologické pomoci a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,

                                                                                ac)  obdarovaný se dále zavazuje, že v rámci stavby nahradí stávající zpevněnou plochu pro parkování novým parkovištěm, přičemž vystavěná parkovací místa, mimo pět parkovacích míst vyhrazených pro potřeby budoucího obdarovaného, zaměstnance jeho organizací a návštěvy, budou veřejně přístupná

                                                                                b)   uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě dle bodu 2. písm. a) tohoto usnesení

                                                                                c)    předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Na Bělidle 815/12, Fryštát, 733 01 Karviná, IČO 00847267, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                8/787                         16. 6. 2022
                                                                                3. rozhodlo

                                                                                a)    koupit do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                                pozemek parc. č. 392, orná půda,

                                                                                včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                v k. ú. a obci Mokré Lazce,

                                                                                ze společného jmění manželů ********** a paní **********,

                                                                                za kupní cenu ve výši 3.664.650 Kč

                                                                                b)   **********uzavřít dohodu o složení blokovacího depozita k nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení, mezi krajem jako zájemcem, **********a paní**********, jako prodávajícími, za účasti společnosti Profit Top Reality s. r. o., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06999085, jako zprostředkovatele, a uhradit zálohu na kupní cenu nemovitosti ve výši 150.000 Kč, dle předloženého materiálu

                                                                                c)    uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o advokátní úschově k nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení, mezi krajem jako kupujícím, **********a paní**********, jako prodávajícími, za účasti EVB advokátní kancelář s. r. o., Poděbradova 1234/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26823683, jako schovatele a společnosti Profit Top Reality s. r. o., Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 06999085, jako zprostředkovatele, dle předloženého materiálu

                                                                                d)   předat nemovitou věc uvedenou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, Dolní Životice, IČO 71197052, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                8/787                         16. 6. 2022
                                                                                4. rozhodlo

                                                                                uzavřít Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 02123/2020/IM ze dne 17. 6. 2020 uzavřené mezi krajem, jako obdarovaným, a statutárním městem Opava, Horní náměstí 382/69, Opava, IČO 00300535, jako dárcem, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                 č. 45/3172 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                 8/788                         16. 6. 2022
                                                                                 1. rozhodlo

                                                                                 a)    uzavřít dodatek č. 5 k Darovací smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene č. 00996/2010/IM uzavřené mezi krajem jako dárcem a VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU, se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka, IČO 26836025, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                 b)   uzavřít dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. 02582/2011/IM uzavřené mezi krajem jako dárcem a VÍTKOVICKOU STŘEDNÍ PRŮMYSLOVOU ŠKOLOU, se sídlem Hasičská 1003/49, Ostrava-Hrabůvka, IČO 26836025, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                  č. 45/3163 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                  8/789                         16. 6. 2022
                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                  koupit do vlastnictví kraje část pozemku parc. č. 1753/9 orná půda oddělenou dle geometrického plánu č. 1827-33/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 4. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1753/215 orná půda o výměře 1.723 m2,

                                                                                  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                  vše v k. ú. Vřesina u Bílovce, obec Vřesina,

                                                                                  z vlastnictví pana **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 947.650 Kč, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451

                                                                                  8/789                         16. 6. 2022
                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                  koupit do vlastnictví kraje část pozemku parc. č. 2905 trvalý travní porost označenou jako díl „a“ o výměře 82 m2 a část pozemku parc. č. 2938/7 trvalý travní porost označenou jako díl „b“ o výměře 86 m2, oddělené dle geometrického plánu č. 3506-54/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 20. 5. 2021 a nově sloučené do pozemku parc. č. 2938/9 trvalý travní porost o nové dosud nezapsané výměře 168 m2,

                                                                                  část pozemku 2906/13 lesní pozemek oddělenou dle geometrického plánu č. 3485-32/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 5. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2906/21 lesní pozemek o výměře 288 m2,

                                                                                  část pozemku 2906/13 lesní pozemek oddělenou dle geometrického plánu č. 3485-32/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 5. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2906/22 lesní pozemek o výměře 5 m2,

                                                                                  včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                  vše v k. ú. Poruba, obec Ostrava,

                                                                                  z vlastnictví pana **********, za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 253.550 Kč, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky uzavření Smlouvy o spolupráci se statutárním městem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, Ostrava, IČO 00845451

                                                                                  8/789                         16. 6. 2022
                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                  darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, a to:

                                                                                  stožár překážkového návěstidla, jež se nachází na pozemku parc. č. 399/12 v k. ú. Pohoř, obci Odry, na souřadnicích GPS 49.6555692N, 17.8556544E,

                                                                                  včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                  do vlastnictví města Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, IČO 00298221

                                                                                  8/789                         16. 6. 2022
                                                                                  4. rozhodlo

                                                                                  změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 5/441 ze dne 16. 9. 2021, bod 3., a to tak, že text písmen a) – e) se ruší a nahrazuje se textem:

                                                                                  a)    obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely vybudování komunitního centra pro válečné veterány a jejich rodinné příslušníky, pro potřeby státní správy a pro činnosti související se zajišťováním obrany státu (v rámci Armády ČR a Ministerstva obrany včetně krátkodobých ubytování vojáků z povolání, státních zaměstnanců a občanských zaměstnanců při jejich služebních a soukromých cestách, na dobu nezbytně nutnou); předmět daru nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům a nelze jej pronajmout ani přenechat do pachtu (s výjimkou ubytovacích služeb);  to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

                                                                                  b)   obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu a) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

                                                                                  c)    v případě porušení povinností dle bodu a) je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z ceny předmětu daru zjištěné znaleckým posudkem před uzavřením darovací smlouvy; vypracování znaleckého posudku ke zjištění ceny v místě a čase obvyklé ke dni uzavření této smlouvy zajistí dárce na své náklady; obdarovaný je povinen smluvní pokutu uhradit do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

                                                                                  smluvní pokutu je dárce oprávněn požadovat i opakovaně v případě opakovaného porušení povinností dle bodu a) s odstupem minimálně 6 měsíců, nejvýše však do celkové ceny předmětu daru zjištěné znaleckým posudkem dle bodu c);

                                                                                  v případě opakované úhrady smluvní pokuty až do výše uvedené celkové ceny, může ode dne poslední úhrady obdarovaný nakládat s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení, vyjma závazku dle bodu e); v tomto případě se již neuplatní ujednání dle bodu d);

                                                                                  d)   v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu b), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; obdarovaný je povinen smluvní pokutu uhradit do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

                                                                                  e)    zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                   č. 35/2447 ze dne 7.2.2022

                                                                                   č. 43/2932 ze dne 25.4.2022

                                                                                   č. 45/3168 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                   8/790                         16. 6. 2022
                                                                                   1. rozhodlo

                                                                                   a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                                   pozemek parc. č. 4643 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 45 m2,

                                                                                   včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                   v k. ú. a obci Orlová,

                                                                                   do společného jmění manželů **********

                                                                                   za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 13.850 bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad práv do katastru nemovitostí, a za podmínky zřízení věcného břemene – služebnosti dle bodu 2. usnesení rady kraje č. 43/2932 ze dne 25. 4. 2022

                                                                                   b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícími vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                   8/790                         16. 6. 2022
                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                   a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                                   pozemek parc. č. 807, zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, o výměře 129 m2,

                                                                                   včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                   vše v k. ú. a obci Orlová,

                                                                                   do vlastnictví pana **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 63.340 bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                   b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                   8/790                         16. 6. 2022
                                                                                   3. rozhodlo

                                                                                   a)     prodat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711 a to:

                                                                                   pozemek parc. č. 1532/8 vodní plocha o výměře 36 m2,

                                                                                   pozemek parc. č. 1532/9 vodní plocha o výměře 22 m2,

                                                                                   pozemek parc. č. 1532/10 vodní plocha o výměře 3 m2 a

                                                                                   pozemek parc. č. 1532/11 vodní plocha o výměře 7 m2,

                                                                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí

                                                                                   vše v k. ú. a obci Sedlnice,

                                                                                   do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, IČO 70890021,

                                                                                   za podmínky úhrady kupní ceny ve výši Kč 3.782 bez DPH, úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                   b)     vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                   8/790                         16. 6. 2022
                                                                                   4. rozhodlo

                                                                                   a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava IČO 00095711, a to:

                                                                                   část pozemku parc. č. 4039/2 trvalý travní porost označenou jako díl „g“ o výměře 746 m2 a nově sloučené do pozemku parc. č. 4030/5 ostatní plocha o nové, dosud nezapsané výměře 3 069 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 5316-1921/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 2. 3. 2022,

                                                                                   část pozemku parc. č. 4039/2 trvalý travní porost označenou jako díl „a“ o výměře 147 m2 a nově sloučené do pozemku parc. č. 4039/2 ostatní plocha o nové, dosud nezapsané výměře 444 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 5316-1921/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 2. 3. 2022, 

                                                                                   část pozemku parc. č. 4039/2 trvalý travní porost oddělenou dle geometrického plánu č. 5316-1921/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 2. 3. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4039/3 ostatní plocha o výměře 1 348 m2,

                                                                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                   vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

                                                                                   a

                                                                                   stavební objekt „SO 121 – Chodníky“ a stavební objekt „SO 185 Sjezd v km 0,022 MK“ realizované v rámci stavby „Nové vedení trasy silnice III/484, ul. Palkovická, Frýdek-Místek“ a umístěné na pozemcích

                                                                                   parc. č. 4030 orná půda,

                                                                                   parc. č. 5190/1 ostatní plocha,

                                                                                   parc. č. 5173/1 ostatní plocha,

                                                                                   parc. č. 4038 trvalý travní porost,

                                                                                   parc. č. 4039/2 trvalý travní porost,

                                                                                   vše v rozsahu dle zaměření skutečného provedení stavby, včetně všech součástí a příslušenství těchto stavebních objektů, vše v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

                                                                                   do vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek-Místek, IČO 00296643

                                                                                   b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                   8/790                         16. 6. 2022
                                                                                   5. rozhodlo

                                                                                   a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                                   část pozemku parc. č. 476/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2634-108/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 25. 3. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 476/21 ostatní plocha o výměře 212 m2,

                                                                                   včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                   v k. ú. Bartovice, obec Ostrava,

                                                                                   a

                                                                                   stavební objekt „SO 104 - chodník ul. U Samoobsluhy“ realizovaný v rámci stavby „Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa“ a umístěný na části pozemku parc. č. 476/1 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 2634-108/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 25. 3. 2022 a nově označené jako pozemek parc. č. 476/21 ostatní plocha, a na části pozemku parc. č. 477 zastavěná plocha a nádvoří, v rozsahu dle zaměření skutečného provedení stavby č. 79/2020,

                                                                                   včetně všech součástí a příslušenství tohoto stavebního objektu,

                                                                                   vše v k. ú. Bartovice, obec Ostrava

                                                                                   do vlastnictví statutárního města Ostrava, městského obvodu Radvanice a Bartovice, Těšínská 281, Ostrava, IČO 00845451, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                   b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                   8/790                         16. 6. 2022
                                                                                   6. rozhodlo

                                                                                   a)    směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                                   pozemek parc. č. 3551/18 ostatní plocha,

                                                                                   pozemek parc. č. 3551/19 ostatní plocha,

                                                                                   pozemek parc. č. 3551/20 ostatní plocha,

                                                                                   pozemek parc. č. 3551/24 ostatní plocha,

                                                                                   pozemek parc. č. 3703/5 trvalý travní porost,

                                                                                   pozemek parc. č. 3703/11 ostatní plocha,

                                                                                   pozemek parc. č. 3703/17 ostatní plocha,

                                                                                   pozemek parc. č. 3703/20 ostatní plocha,

                                                                                   část pozemku parc. č. 3818/24 ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 986–17/2019 potvrzeného katastrálním úřadem dne 16. 10. 2019 nově označenou jako pozemek parc. č. 3818/39 ostatní plocha, o výměře 357 m2,

                                                                                   včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                   vše v k. ú. a obci Razová,

                                                                                   za nemovité věci ve vlastnictví pana ********** a to za:

                                                                                   pozemek parc. č. 1408/16 ostatní plocha,

                                                                                   pozemek parc. č. 3818/14 ostatní plocha,

                                                                                   pozemek parc. č. 3818/16 ostatní plocha,

                                                                                   pozemek parc. č. 3818/23 ostatní plocha,

                                                                                   se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                   vše v k. ú. a obci Razová

                                                                                   bez finančního vyrovnání

                                                                                   b)   vyjmout nemovité věci ve vlastnictví kraje specifikované v bodě 6. písm. a) z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni převodu jejich vlastnictví na nového vlastníka vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                   c)    předat pozemky parc. č. 1408/16 ostatní plocha, parc. č. 3818/14 ostatní plocha, parc. č. 3818/16 ostatní plocha, parc. č. 3818/23 ostatní plocha,

                                                                                   se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

                                                                                   vše v k. ú. a obci Razová,

                                                                                   k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                   8/790                         16. 6. 2022
                                                                                   7. rozhodlo

                                                                                   a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

                                                                                   část pozemku parc. č. 336 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 677-348/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 18. 5. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 336/3 ostatní plocha o výměře 75 m2,

                                                                                   včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                   v k. ú. Hodoňovice, obci Baška

                                                                                   do vlastnictví pana **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 15.750 Kč bez DPH a za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                   b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                    č. 45/3159 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                    8/791                         16. 6. 2022
                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                    darovat nemovité věci, a to:

                                                                                    spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 parc. č. 3088/136 ostatní plocha,

                                                                                    spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 parc. č. 3088/138 ostatní plocha,

                                                                                    parc. č. 3088/36 ostatní plocha,

                                                                                    parc. č. 3088/57 ostatní plocha,

                                                                                    parc. č. 3088/62 ostatní plocha,

                                                                                    parc. č. 3088/68 ostatní plocha,

                                                                                    parc. č. 3088/133 ostatní plocha,

                                                                                    parc. č. 3088/159 ostatní plocha,

                                                                                    parc. č. 3088/161 ostatní plocha,

                                                                                    parc. č. 3088/177 zastavěná plocha a nádvoří,

                                                                                    parc. č. 3088/236 ostatní plocha,

                                                                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                    vše v k. ú. a obec Hlučín,

                                                                                    do vlastnictví města Hlučín, Mírové náměstí 24/23, Hlučín, IČO 00300063, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a to vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje

                                                                                    8/791                         16. 6. 2022
                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                    a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                                    parc. č. 298/2 ostatní plocha,

                                                                                    parc. č. 299 zahrada,

                                                                                    parc. č. 306/1 ostatní plocha,

                                                                                    parc. č. 308 zahrada,

                                                                                    včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                    vše v k. ú. a obec Hlučín

                                                                                    z vlastnictví města Hlučín, Mírové náměstí 24/23, Hlučín, IČO 00300063, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                                                    aa)        obdarovaný se zavazuje, že bude předmětné nemovitosti užívat po dobu minimálně 25 let výlučně pro potřeby organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace, se sídlem Generála Svobody 8, Hlučín, IČO 47813199, případně pro potřeby jiné organizace v oblasti školství; v případě, že tento svůj závazek nesplní, je dárce oprávněn požadovat bezplatné vrácení předmětu daru a v takovém případě je obdarovaný povinen předmět daru vrátit dárci;

                                                                                    ab) obdarovaný zřídí ve prospěch dárce předkupní právo k předmětným nemovitostem podle ust. § 2140 a násl. NOZ; předkupní právo se zřizuje jako právo věcné dle § 2144 NOZ, které působí i vůči nástupcům obdarovaného; v souladu s § 2140 odst. 2 NOZ se předkupní právo výslovně rozšiřuje kromě případů daru předmětných nemovitostí i na všechny jiné způsoby zcizení; předkupní právo zavazuje obdarovaného nabídnout dárci předmětné nemovitosti ke koupi, pokud by je chtěl prodat třetí osobě či jinak zcizit; nabídku učiní dárci písemně ohlášením všech podmínek, při nabídce se vyžaduje oznámení obsahu smlouvy uzavřené s koupěchtivým;  v případě, že by chtěl obdarovaný předmětné nemovitosti prodat či jinak zcizit třetí osobě, nabídne dárci předmětné nemovitosti ke koupi za cenu 1,- Kč za každý jednotlivý pozemek;

                                                                                    ac) předkupní právo se zřizuje na dobu neurčitou

                                                                                    b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace, se sídlem Generála Svobody 8, Hlučín, IČO 47813199, a to ke dni nabytí vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                     č. 45/3155 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                     8/792                         16. 6. 2022
                                                                                     1. rozhodlo

                                                                                     uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o koupi pozemků ev. č. 04291/2020/IM ze dne 25. 8. 2020 mezi krajem a společností ENES Terminal s.r.o., č.p. 410, 742 51 Mošnov, IČO 06048641, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                     8/792                         16. 6. 2022
                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                     uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o koupi pozemků ev. č. 04273/2021/IM ze dne 18. 10. 2021 mezi krajem a společností Vector Parks Ostrava (Mošnov) s.r.o., Technická 2247, 251 01 Říčany, IČO 04766181, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                      

                                                                                     8/792                         16. 6. 2022
                                                                                     3. rozhodlo

                                                                                     uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o koupi pozemku ev. č. 08137/2019/IM ze dne 20. 12. 2019 mezi krajem a společností PST-Invest Mošnov IV., spol. s r.o., Nádražní 969/112, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 08698325, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu 

                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                      č. 45/3170 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                      8/793                         16. 6. 2022
                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                      změnit bod 1. písm. a) usnesení zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021, a to tak, že se příloha č. 2 nahrazuje novou přílohou č. 2, a dále

                                                                                      změnit text „v celkové výši 47.287.586 bez DPH“ na text „v celkové výši 46.902.380,02 bez DPH“, dle předloženého materiálu

                                                                                      8/793                         16. 6. 2022
                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                      upravit závazek schválený usnesením zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 k zajištění financování modernizace a rekonstrukce silnice II/478 Ostrava, ulice Nová Krmelínská a silnice II/478 prodloužená Mostní II. etapa, a to ve výši 48.510 tis. Kč na výkupy pozemků v letech 2022–2024 a ve výši 255.310 tis. Kč na realizaci staveb v letech 2024–2026

                                                                                      8/793                         16. 6. 2022
                                                                                      3. rozhodlo

                                                                                      změnit text v bodě 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 5/443 ze dne 16. 9. 2021 z „ve výši 48.908.000 Kč“ na „ve výši 48.510.000 Kč“, dle předloženého materiálu

                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                       č. 45/3169 ze dne 30.5.2022

                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                       č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                                                                       8/794                         16. 6. 2022
                                                                                       1. schvaluje

                                                                                       změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2022 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                       8/794                         16. 6. 2022
                                                                                       2. schvaluje

                                                                                       přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s. v letech 2021–2024 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                       8/794                         16. 6. 2022
                                                                                       3. rozhodlo

                                                                                       zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 3/183 ze dne 17. 3. 2021 týkající se kofinancování projektů „Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov“ a „Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE u vedlejších budov“ v letech 2021–2023 v maximální celkové výši 40.219 tis. Kč

                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                        č. 45/3164 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                        8/795                         16. 6. 2022
                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                        a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, Rýmařovská 769/15, Bruntál, IČO 60802669, a to:

                                                                                        část pozemku parc. č. 1840/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 3928-75/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 4. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1840/11 ostatní plocha o výměře 26 m²,

                                                                                        včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                        do společného jmění manželů **********

                                                                                        za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 11.102 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného se vkladem práv do katastru nemovitostí

                                                                                        b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, Rýmařovská 769/15, Bruntál, IČO 60802669, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                        8/795                         16. 6. 2022
                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                        a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČO 66932581, a to:

                                                                                        pozemek parc. č. 1197/2 ostatní plocha,

                                                                                        pozemek parc. č. 1199 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 32, Nový Bohumín, občanská vybavenost

                                                                                        pozemek parc. č. 1201/3 ostatní plocha,

                                                                                        pozemek parc. č. 1201/6 ostatní plocha,

                                                                                        pozemek parc. č. 1201/7 ostatní plocha,

                                                                                        pozemek parc. č. 1202/2 ostatní plocha,

                                                                                        pozemek parc. č. 1205/1 ostatní plocha,

                                                                                        pozemek parc. č. 1206 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 65, Nový Bohumín, ubytovací zařízení,

                                                                                        pozemek parc. č. 1210 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 70, Nový Bohumín, ubytovací zařízení,

                                                                                        pozemek parc. č. 1218/1 ostatní plocha,

                                                                                        pozemek parc. č. 1218/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,

                                                                                        pozemek parc. č. 1218/3 ostatní plocha,

                                                                                        pozemek parc. č. 1220/2 ostatní plocha,

                                                                                        pozemek parc. č. 2569/3 vodní plocha,

                                                                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                        vše v k. ú. Nový Bohumín, obec Bohumín,

                                                                                        do vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČO 00297569, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za podmínky zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

                                                                                        b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 2 písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČO 66932581, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                                                                        8/795                         16. 6. 2022
                                                                                        3. rozhodlo

                                                                                        a)    darovat movité věci specifikované v příloze č. 3 předloženého materiálu, ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace, do vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, Bohumín, IČO 00297569

                                                                                        b)   vyjmout movité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Husova 283, Bohumín, IČO 66932581, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                                                                        8/795                         16. 6. 2022
                                                                                        4. rozhodlo

                                                                                        a)    uznat formou souhlasného prohlášení vlastnické právo k nemovitým věcem ve vlastnictví kraje, a to k:

                                                                                        části pozemku parc. č. 266/1 zahrada, oddělené dle geometrického plánu č. 4340-2/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 1. 4. 2022 a nově označené jako pozemek parc. č. 266/3 zahrada, o výměře 29 m2,

                                                                                        části pozemku parc. č. 266/2 ostatní plocha, oddělené dle geometrického plánu č. 4340-2/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 1. 4. 2022 a nově označené jako pozemek parc. č. 266/4 ostatní plocha, o výměře 19 m2,

                                                                                        vše v k. ú. Hlučín, obec Hlučín,

                                                                                        ve prospěch

                                                                                        pana**********

                                                                                        za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                        b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, Dr. Ed. Beneše 586/7, Hlučín, IČO 47813091, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví nabyvatelem vkladem práva do katastru nemovitostí

                                                                                        8/795                         16. 6. 2022
                                                                                        5. rozhodlo

                                                                                        a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, Rýmařov, IČO 00601331, a to:

                                                                                        část pozemku parc. č. 506/2 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2523-109/2020 potvrzeného katastrálním úřadem dne 10. 12. 2020 a nově označenou jako pozemek parc. č. 506/8 ostatní plocha o výměře 2636 m2,

                                                                                        část pozemku parc. č. 571/5 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 2615-43/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 18. 5. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 571/7 zahrada o výměře 6 m2,

                                                                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                        vše v k. ú. a obci Rýmařov,

                                                                                        do vlastnictví města Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, IČO 00296317, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                        b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 5. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, Rýmařov, IČO 00601331, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

                                                                                        8/795                         16. 6. 2022
                                                                                        6. rozhodlo

                                                                                        a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovitou věc, a to:

                                                                                        část pozemku parc. č. 572 zastavěná plocha a nádvoří oddělenou dle geometrického plánu č. 2615-43/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 18. 5. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 572/4 ostatní plocha o výměře 18 m2,

                                                                                        včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                        vše v k. ú. a obci Rýmařov,

                                                                                        z vlastnictví města Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, IČO 00296317, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a za podmínky zřízení věcných břemen dle bodu 7. a 8. usnesení rady kraje č. 45/3164 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                        b)   předat nemovitou věc specifikovanou v bodě 6. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace, Sokolovská 466/34, Rýmařov, IČO 00601331, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                        8/795                         16. 6. 2022
                                                                                        7. rozhodlo

                                                                                        a)    nabýt darem do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

                                                                                        pozemek parc. č. 608 ostatní plocha,

                                                                                        pozemek parc. č. 609 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 440, stavba pro administrativu, část obce Rýmařov,

                                                                                        část pozemku parc. č. 610 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2614-40/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 18. 5. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 610/4 ostatní plocha o výměře 129 m2,

                                                                                        pozemek parc. č. 648 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 383, občanská vybavenost, část obce Rýmařov,

                                                                                        část pozemku parc. č. 642 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 2581-114/2021, potvrzeného katastrálním úřadem dne 16. 12. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 642/2 zahrada o výměře 15 m2,

                                                                                        část pozemku parc. č. 646 zahrada oddělenou dle geometrického plánu č. 2581-114/2021, potvrzeného katastrálním úřadem dne 16. 12. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 646/2 zahrada o výměře 4 m2,

                                                                                        včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

                                                                                        vše v k. ú. a obci Rýmařov,

                                                                                        z vlastnictví města Rýmařov, náměstí Míru 230/1, Rýmařov, IČO 00296317, za podmínky, že kraj jako obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

                                                                                                           i.    obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude využívat předmět daru k jinému účelu než pro činnost a potřeby Základní umělecké školy, Čapkova 6, příspěvková organizace, IČO 00852481 (dále jen „ZUŠ) nebo jejího právního nástupce,

                                                                                                          ii.    obdarovaný se zavazuje vybudovat na pozemku parc. č. 608 v k. ú. Rýmařov zázemí (např. altán nebo posezení) sloužící potřebám ZUŠ,

                                                                                                         iii.    dárce se zavazuje umožnit uživatelům ZUŠ bezplatné parkování na pozemku parc. č. 621 v k. ú. Rýmařov,

                                                                                                         iv.    zřízení zákazu zcizení a zatížení, kdy obdarovaný se zavazuje, že bez písemného souhlasu dárce nezatíží předmět daru jakýmkoliv právem třetí osoby a nepřevede své vlastnické právo k předmětu daru na jakoukoli třetí osobu, a to po dobu 20 let ode dne účinnosti smlouvy,

                                                                                                          v.    v případě nesplnění podmínky dle i) smlouva zaniká a smluvní strany si poskytnou veškerou součinnost potřebnou k vrácení daru a výmazu práv vzniklých na základě smlouvy z katastru nemovitostí; pro případ vrácení předmětu daru má obdarovaný nárok na vydání bezdůvodného obohacení spočívající v tom, že obdarovaný předmět daru zhodnotil, přičemž zhodnocení předmětu daru bude oceněno podle znaleckého posudku vypracovaného ke dni vzniku práva na vydání bezdůvodného obohacení

                                                                                        b)   předat nemovité věci specifikované v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace, Čapkova 440/6, Rýmařov, IČO 00852481, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

                                                                                        8/795                         16. 6. 2022
                                                                                        8. rozhodlo

                                                                                        a)    vyjmout z hospodaření organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, nemovitou věc, a to:

                                                                                        část pozemku parc. č. 4082/2, ostatní plocha, oddělenou dle geometrického plánu č. 5329-18/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 21. 3. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 4082/54, ostatní plocha, o výměře 491 m2,

                                                                                        včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

                                                                                        v k. ú. Místek, obec Frýdek-Místek,

                                                                                        a to ode dne 1. 7. 2022

                                                                                        b)   předat k hospodaření organizaci Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek, IČO 68334222, nemovitou věc specifikovanou v bodě 8. písm. a) tohoto usnesení, a to ke dni 1. 7. 2022

                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                         č. 45/3164 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                         8/796                         16. 6. 2022
                                                                                         1. schvaluje

                                                                                         dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek, IČO 68334222, uvedený v příloze č. 11 předloženého materiálu  

                                                                                         8/796                         16. 6. 2022
                                                                                         2. vydává

                                                                                         dodatek č. 17 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                          č. 45/3164 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                          8/797                         16. 6. 2022
                                                                                          1. schvaluje

                                                                                          dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, IČO 00844691, uvedený v příloze č. 10 předloženého materiálu  

                                                                                          8/797                         16. 6. 2022
                                                                                          2. vydává

                                                                                          dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace kraje dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                           k usnesením rady kraje

                                                                                           č. 45/3175 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                           č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                           č. 24/1632 ze dne 30. 8. 2021

                                                                                           k usnesením zastupitelstva kraje

                                                                                           č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020

                                                                                           č. 5/452 ze dne 16. 9. 2021

                                                                                           8/798                         16. 6. 2022
                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                           neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod 6.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, na projekt „Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované služby  klientům DZR a DS Domova pro seniory Krnov“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02323/2020/SOC a dohody o narovnání ev. č. 02323/2020/SOC/1

                                                                                           8/798                         16. 6. 2022
                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                           prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, na projekt „Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované služby klientům DZR a DS Domova pro seniory Krnov“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02323/2020/SOC a dohody o narovnání ev. č. 02323/2020/SOC/1

                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 45/3183 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                            8/799                         16. 6. 2022
                                                                                            1. rozhodlo

                                                                                            a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                            b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                            c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program na podporu aktivit sociálního podnikání v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                            č. 45/3177 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                            8/800                         16. 6. 2022
                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                            žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, na projekt „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2022“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                            8/800                         16. 6. 2022
                                                                                            2. rozhodlo

                                                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC z.s., IČO 02307651, ve výši 300.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Podpora rozvoje Klastru sociálních inovací a podniků – SINEC z.s. na rok 2022“, vzniklých v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 15. 1. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                            8/800                         16. 6. 2022
                                                                                            3. bere na vědomí

                                                                                            žádost o poskytnutí účelové investiční dotace obce Tichá, IČO 00298476, na projekt „Oprava havarijního stavu říms a fasády objektu KARMEL v Tiché“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                            8/800                         16. 6. 2022
                                                                                            4. rozhodlo

                                                                                            poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Tichá, IČO 00298476, v maximální výši 500.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Oprava havarijního stavu říms a fasády objektu KARMEL v Tiché“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 5. 2022 do 15. 10. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                            8/800                         16. 6. 2022
                                                                                            5. bere na vědomí

                                                                                            žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku ČMELÁČEK z. s., IČO 01668633, na projekt „Benefiční fotbalový turnaj Čmeláček Cup – memoriál Michala Kvasnici“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                            8/800                         16. 6. 2022
                                                                                            6. rozhodlo

                                                                                            poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku ČMELÁČEK z. s., IČO 01668633, ve výši 53.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Benefiční fotbalový turnaj Čmeláček Cup – memoriál Michala Kvasnici“, vzniklých a uhrazených v období od 16. 5. 2022 do 31. 8. 2022 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 45/8182 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                             8/801                         16. 6. 2022
                                                                                             1. rozhodlo

                                                                                             a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                             b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2022“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                             č. 45/3180 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                             č. 16/1995 ze dne 4. 6. 2020

                                                                                             8/802                         16. 6. 2022
                                                                                             1. schvaluje

                                                                                             Zprávu o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2021, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                              č. 45/3178 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                              8/803                         16. 6. 2022
                                                                                              1. schvaluje

                                                                                              dodatek č. 27 ke zřizovací listině organizace Fontána, příspěvková organizace, Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                              8/803                         16. 6. 2022
                                                                                              2. vydává

                                                                                              dodatek č. 27 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                               č. 45/3178 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                               8/804                         16. 6. 2022
                                                                                               1. schvaluje

                                                                                               dodatek č. 23 ke zřizovací listině organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČ 71197052, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                               8/804                         16. 6. 2022
                                                                                               2. vydává

                                                                                               dodatek č. 23 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                č. 45/3178 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                                8/805                         16. 6. 2022
                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Dukelská 650, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 71197010, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                8/805                         16. 6. 2022
                                                                                                2. vydává

                                                                                                dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                 č. 45/3178 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                                 8/806                         16. 6. 2022
                                                                                                 1. schvaluje

                                                                                                 dodatek č. 15 ke zřizovací listině organizace Sagapo, příspěvková organizace, Uhlířská 1353/2, 792 01 Bruntál, IČ 00846350, uvedený v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                 8/806                         16. 6. 2022
                                                                                                 2. vydává

                                                                                                 dodatek č. 15 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                  č. 96/8503 ze dne 21.9.2020

                                                                                                  k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                  č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

                                                                                                  8/807                         16. 6. 2022
                                                                                                  1. rozhodlo

                                                                                                   

                                                                                                  schválit vstup sociálních služeb do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                   

                                                                                                  8/807                         16. 6. 2022
                                                                                                  2. rozhodlo

                                                                                                  pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální služby dle přílohy č. 2 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                  8/807                         16. 6. 2022
                                                                                                  3. rozhodlo

                                                                                                  pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální službu odborné sociální poradenství, ID 4345934, poskytovanou organizací Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, IČO 08389624, a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon ve znění přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                  8/807                         16. 6. 2022
                                                                                                  4. rozhodlo

                                                                                                  stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2022 u sociální služby pečovatelská služba, ID 5368037, poskytované organizací Obec Petrovice u Karviné, IČO 00297585, ve výši 2.619.000 Kč

                                                                                                   

                                                                                                  8/807                         16. 6. 2022
                                                                                                  5. rozhodlo

                                                                                                  pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu sociální službu denní stacionáře, ID 2545026, poskytovatele DomA – domácí asistence, z.s., IČO 27031012, zařazeného do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a uzavřít s tímto subjektem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                   

                                                                                                  8/807                         16. 6. 2022
                                                                                                  6. rozhodlo

                                                                                                  schválit výstup sociálních služeb z Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 6 předloženého materiálu a uzavřít s těmito subjekty dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 7 předloženého materiálu

                                                                                                   

                                                                                                  8/807                         16. 6. 2022
                                                                                                  7. rozhodlo

                                                                                                  schválit Dodatek č. 7 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                  8/807                         16. 6. 2022
                                                                                                  8. rozhodlo

                                                                                                  uzavřít dodatek ke smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle vzoru uvedeného v příloze č. 9 předloženého materiálu s poskytovateli sociálních služeb dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                   č. 45/3184 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                                   k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                   č. 4/349 ze dne 17.6.2021

                                                                                                   8/808                         16. 6. 2022
                                                                                                   1. bere na vědomí

                                                                                                   žádosti o prodloužení časové použitelnosti dotace dle příloh č. 1, 4, 7 a 10 předloženého materiálu

                                                                                                   8/808                         16. 6. 2022
                                                                                                   2. rozhodlo

                                                                                                   povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje usnesením č. 3/195 ze dne 30. 11. 2020 příjemcům dotace:

                                                                                                   a)  Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace, IČO 70645710, u projektu „Projekční práce zaměřené na rekonstrukci objektu a rozvoj sociální služby Domova pro seniory Vrbno, p. o.“

                                                                                                   b)  Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, u projektu „Osobní dodávkové vozidlo pro Domov Přístav Ostrava-Kunčičky“

                                                                                                   c)  Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, u projektu „Zefektivnění a zkvalitnění služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kopřivnici“

                                                                                                   d)  Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., IČO 26593548, u projektu „Zvýšení mobility zaměstnanců a uživatelů osobní asistence“

                                                                                                   8/808                         16. 6. 2022
                                                                                                   3. rozhodlo

                                                                                                   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje:

                                                                                                   a)    ev. č. 03418/2021/SOC ze dne 28. 7. 2021 se subjektem Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace, IČO 70645710, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Projekční práce zaměřené na rekonstrukci objektu a rozvoj sociální služby Domova pro seniory Vrbno, p. o.“ z „od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“

                                                                                                   b)   ev. č. 03175/2021/SOC ze dne 20. 7. 2021 se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Osobní dodávkové vozidlo pro Domov Přístav Ostrava-Kunčičky“ z „od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2022“

                                                                                                   c)    ev. č. 03202/2021/SOC ze dne 20. 7. 2021 se subjektem Armáda spásy v České republice, z. s., IČO 40613411, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Zefektivnění a zkvalitnění služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kopřivnici“ z „od 1. 6. 2021 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2022“

                                                                                                   8/808                         16. 6. 2022
                                                                                                   4. rozhodlo

                                                                                                   uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03449/2021/SOC ze dne 28. 7. 2021 se subjektem Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., IČO 26593548, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Zvýšení mobility zaměstnanců a uživatelů osobní asistence“ z „od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2022“

                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                    č. 45/3176 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                                    8/809                         16. 6. 2022
                                                                                                    1. bere na vědomí

                                                                                                    informaci o záměru přidruženého členství Moravskoslezského kraje v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., IČ 60445831, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                                    8/809                         16. 6. 2022
                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                    podat přihlášku na přidružené členství Moravskoslezského kraje v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., IČ 60445831, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                    8/809                         16. 6. 2022
                                                                                                    3. prohlašuje

                                                                                                    že Moravskoslezský kraj splňuje podmínky pro přidružené členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., IČ 60445831, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, dle platného zněním stanov

                                                                                                    8/809                         16. 6. 2022
                                                                                                    4. deleguje

                                                                                                    Mgr. Aleše Neuwirtha, vedoucího odboru sociálních věcí jako zástupce Moravskoslezského kraje v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., IČ 60445831, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, a to za podmínky, že Prezidium Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s. schválí přidružené členství Moravskoslezského kraje

                                                                                                    8/809                         16. 6. 2022
                                                                                                    5. souhlasí

                                                                                                    s úhradou členského příspěvku ve výši 2.000 Kč ročně za přidružené členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, z. s., IČO 60445831, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                     č. 45/3190 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                                     8/810                         16. 6. 2022
                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                     žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci KAFIRA o. p. s., IČO 26588773, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                     8/810                         16. 6. 2022
                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                     poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje na rok 2022 organizaci KAFIRA o. p. s., IČO 26588773, ve výši 10.000.000 Kč na úhradu části kupní ceny pozemku parc. č. 2172/348, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p./č. o. 2817/24, objekt občanské vybavenosti a nákup pozemku parc. č. 2172/224, zahrada, vše zapsané na LV č. 5262, v obci Opava, katastrální území Opava-Předměstí, u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, s časovou použitelností od 1. 6. 2022 do 31. 3. 2023, dle důvodové zprávy předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                     8/810                         16. 6. 2022
                                                                                                     3. rozhodlo

                                                                                                     uzavřít s organizací KAFIRA o. p. s., IČO 26588773 a Ing. Ivem Čevorou, IČO 15439909 zástavní smlouvu k nemovitým věcem dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 46/3274 ze dne 13. 6. 2022

                                                                                                      8/811                         16. 6. 2022
                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                      poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení za podmínky obdržení Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2022 z kapitoly 335 – Ministerstvo zdravotnictví ve výši 20.418.000 Kč a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                      č. 41/280 ze dne 28. 3. 2022

                                                                                                      8/812                         16. 6. 2022
                                                                                                      1. bere na vědomí

                                                                                                      Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2020/2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                       č. 38/2648 ze dne 28. 2. 2022

                                                                                                       č. 45/3198 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                       č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                                                                       8/813                         16. 6. 2022
                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                       poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023 žadatelům dle příloh č. 1 a 2 tohoto usnesení a uzavřít s žadateli v příloze č. 1 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                       8/813                         16. 6. 2022
                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                       poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení postupem podle čl. VI. Podmínek dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023 a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                       8/813                         16. 6. 2022
                                                                                                       3. rozhodlo

                                                                                                       neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023 žadatelům dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                       č. 45/3209 ze dne 30.5.2022

                                                                                                       8/814                         16. 6. 2022
                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                       poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2022 příjemcům:

                                                                                                       a)    Moravskoslezský krajský atletický svaz, IČO 70925691, ve výši 464.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Školní soutěže pořádané Moravskoslezským krajským atletickým svazem v roce 2022“, vzniklých od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 18. 1. 2023

                                                                                                       b)   Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Moravskoslezského kraje, pobočný spolek, IČO 70931208, ve výši 300.920 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zabezpečení krajských kol sportovních soutěží v zájmovém vzdělávání vyhlášených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky“, vzniklých od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 18. 1. 2023

                                                                                                       c)    Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČO 75105993, ve výši 242.770 Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizací okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlášených pro rok 2022, vzniklých od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 18. 1. 2023

                                                                                                       d)   Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 75089157, ve výši 210.100 Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizací okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlášených pro rok 2022, vzniklých od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 18. 1. 2023

                                                                                                       e)    Středisko volného času, Opava, příspěvková organice, IČO 72071397, ve výši 206.900 Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizací okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlášených pro rok 2022, vzniklých od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 18. 1. 2023

                                                                                                       f)     Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČO 75079356, ve výši 182.610 Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizací okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlášených pro rok 2022, vzniklých od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 18. 1. 2023

                                                                                                       g)   Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 08385891, ve výši 265.200 Kč na úhradu nákladů souvisejících s organizací okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlášených pro rok 2022, vzniklých od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a uhrazených do 18. 1. 2023

                                                                                                       8/814                         16. 6. 2022
                                                                                                       2. rozhodlo

                                                                                                       uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s příjemci:

                                                                                                       a)    Moravskoslezský krajský atletický svaz, IČO 70925691, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                       b)   Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Moravskoslezského kraje, pobočný spolek, IČO 70931208, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                       c)    Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, IČO 75105993, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                       d)   Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 75089157, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                       e)    Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, IČO 72071397, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                       f)     Středisko volného času Krnov, příspěvková organizace, IČO 75079356, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                       g)   Středisko volného času JUVENTUS, Karviná, příspěvková organizace, IČO 08385891, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                                       8/814                         16. 6. 2022
                                                                                                       3. rozhodlo

                                                                                                       uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01705/2022/ŠMS se subjektem Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, IČO 75080559, jímž se změní výše dotace z 200.000 Kč na 889.380 Kč, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                        k usnesení rady kraje

                                                                                                        č. 45/3206 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                                        8/815                         16. 6. 2022
                                                                                                        1. rozhodlo

                                                                                                        poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2022 příjemcům:

                                                                                                        a)    Český krasobruslařský svaz, z.s., IČO 62937839, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „ISU Junior Grand Prix 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

                                                                                                        b)   Český tenisový svaz z. s., IČO 00538388, ve výši 700.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „71. ročník Mistrovství České republiky mužů a žen v tenise 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

                                                                                                        c)    Czech Cycling Tour, s.r.o., IČO 09557164, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „SAZKA Tour 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022

                                                                                                        d)   Czech Cycling Tour, s.r.o., IČO 09557164, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Závod Míru 2022 - Grand Prix Jeseníky (Pohár Národů)“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022

                                                                                                        e)    Perinvest, a.s., IČO 26750520, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „J&T Banka Ostrava Open 2022“; s časovou použitelností od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                        f)     Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČO 02214270, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „BANÍK MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE 2022“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022;

                                                                                                        g)   Český svaz házené, z.s., IČO 00548979, ve výši 1.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Moravskoslezské krajské házenkářské centrum“; s časovou použitelností od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                        h)   Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549, ve výši 500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Krajská volejbalová akademie“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022;

                                                                                                        i)     Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Regionální fotbalová akademie Moravskoslezského kraje“; s časovou použitelností od 1. 8. 2022 do 31. 7. 2023

                                                                                                        j)     Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, IČO 00494780, ve výši 80.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „HIP HOP UNITE 2022 EUROPEAN CHAMPS“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 10. 2022

                                                                                                        k)    T.J. Dukla Frenštát, z.s, IČO 26598108, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Podpora talentované mládeže vrcholového sportu - skoku na lyžích Dukly Frenštát p. R.“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

                                                                                                        8/815                         16. 6. 2022
                                                                                                        2. rozhodlo

                                                                                                        uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                                        a)    Český krasobruslařský svaz, z.s., IČO 62937839, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                        b)   Český tenisový svaz z. s., IČO 00538388, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                        c)    Czech Cycling Tour, s.r.o., IČO 09557164, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                        d)   Czech Cycling Tour, s.r.o., IČO 09557164, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                        e)    Perinvest, a.s., IČO 26750520, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                        f)     Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČO 02214270, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

                                                                                                        g)   Český svaz házené, z.s., IČO 00548979, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

                                                                                                        h)   Moravskoslezský krajský volejbalový svaz, IČO 06617549, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

                                                                                                        i)     Nadační fond regionální fotbalové Akademie Moravskoslezského kraje, IČO 05127246, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

                                                                                                        j)     Tělocvičná jednota Sokol Frýdek-Místek, IČO 00494780, dle přílohy č. 20, předloženého materiálu

                                                                                                        k)    T.J. Dukla Frenštát, z.s, IČO 26598108, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

                                                                                                        8/815                         16. 6. 2022
                                                                                                        3. rozhodlo

                                                                                                        uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje:

                                                                                                        a)    evidenční číslo smlouvy 01184/2022/ŠMS, s příjemcem finančních prostředků RAUL, s.r.o., IČO 25608673, jímž se zvýší dotace ze 4.500.000 Kč na 6.500.000 Kč, dle přílohy č.  25 předloženého materiálu

                                                                                                        b)   evidenční číslo smlouvy 01200/2022/ŠMS, s příjemcem finančních prostředků Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s., IČO 60458054, jímž se prodlužuje časová použitelnost dotace do 31. 12. 2022 a mění účelové určení dotace z „na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness týmech 2022“ na „na úhradu nákladů spojených s realizací projektu FISAF International World Sports Aerobics & Fitness Championships 2. – 4. 11. 2022 Ostrava“, dle přílohy č.  28 předloženého materiálu

                                                                                                        c)    evidenční číslo smlouvy 01030/2022/ŠMS, s příjemcem finančních prostředků HC BOSPOR Bohumín z.s., IČO 26537419, jímž se prodlouží časová použitelnost dotace do 31. 12. 2022, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

                                                                                                        8/815                         16. 6. 2022
                                                                                                        4. rozhodlo

                                                                                                        neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje žadateli Sport&Compare z. s., IČO 06813291, ve výši 1.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „POMOC DĚTEM po COVID 19 a začlenění ukrajinských dětí do sportovních klubů – PILOTNÍ PROJEKT, který bude pokračovat v dalším období /2023/2024/2025 tímto modelem v MS kraji“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 45/3196 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                                         8/816                         16. 6. 2022
                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                         informaci o výši prostředků ze státního rozpočtu rozepsaných a poskytnutých dle § 161, 161a, 161b a 161c a přidělených dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jednotlivým školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi v období od 1. 1. 2022 do 30. 5. 2022 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v přílohách č. 1 a 2 tohoto usnesení

                                                                                                         8/816                         16. 6. 2022
                                                                                                         2. bere na vědomí

                                                                                                         informaci o prostředcích ze státního rozpočtu poskytnutých dle § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů v roce 2022 prostřednictvím rozpočtu Moravskoslezského kraje soukromé organizaci ScioŠkola Frýdek-Místek - základní škola, s.r.o., IČO 05738016, ve výši 32.000 Kč za účelem zajištění neinvazivního RT-PCR testování dětí a žáků v souladu s příslušným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a v mimořádných případech za účelem antigenního testování

                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                         k usnesení rady kraje

                                                                                                         č. 75/6661 ze dne 25. 11. 2019

                                                                                                         č. 44/3014 ze dne 9. 5. 2022

                                                                                                         8/817                         16. 6. 2022
                                                                                                         1. rozhodlo

                                                                                                         o závazku kraje ve výši 24,9 mil. Kč na zajištění užívacích práv (licencí) pro využívání produktů společnosti Microsoft Corporation a souvisejících služeb v letech 2023 – 2025 pro organizace zřizované krajem v odvětví školství, dle předloženého materiálu

                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                          č. 12/750 ze dne 15. 3. 2021

                                                                                                          č. 32/2268 ze dne 13. 12. 2021

                                                                                                          č. 41/2810 ze dne 28.3.2022

                                                                                                          č. 45/3204 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                                          k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                          Č. 5/464 ze dne 16. 9. 2021

                                                                                                          Č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                                                                          8/818                         16. 6. 2022
                                                                                                          1. rozhodlo

                                                                                                          poskytnout návratnou finanční výpomoc k zajištění financování nákupu výukové pomůcky pořízené v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy Ministerstva zemědělství s jednorázovou splatností nejpozději do 31. 1. 2023, a to po obdržení dotace z Ministerstva zemědělství ČR, a za podmínky vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci uvedeného dotačního programu, příspěvkové organizaci Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813130, ve výši 1.600.000 Kč

                                                                                                          8/818                         16. 6. 2022
                                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                                          poskytnout návratnou finanční výpomoc organizaci Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813083, v max. výši 3.787.000 Kč, k zajištění profinancování projektu s názvem „Moderní odborné učebny na OA a SOŠ logistická, Opava“ schváleného v rámci výzvy č. 21 Integrovaného regionálního operačního programu, s jednorázovou splatností ihned po obdržení dotace, nejpozději do 31. 12. 2023 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                                          8/818                         16. 6. 2022
                                                                                                          3. rozhodlo

                                                                                                          prodloužit termín splatnosti návratné finanční výpomoci partnerům projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“ poskytnuté k zajištění financování investičních výdajů projektu realizovaného v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení z termínu 31. 8. 2022 na termín splatnosti do 31. 12. 2022 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

                                                                                                          Zastupitelstvo kraje

                                                                                                          k usnesení rady kraje

                                                                                                          č. 45/3210 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                                          8/819                         16. 6. 2022
                                                                                                          1. bere na vědomí

                                                                                                          žádost Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                          8/819                         16. 6. 2022
                                                                                                          2. rozhodlo

                                                                                                          poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 příjemci Moravskoslezský pakt zaměstnanosti, z.s., IČO 07864507, ve výši 683.540 Kč na realizaci projektu Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje 2022/2023, na úhradu nákladů vzniklých od 17. 6. 2022 do 31. 1. 2023, uhrazených do 28. 2. 2023 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                           Zastupitelstvo kraje

                                                                                                           k usnesení rady kraje

                                                                                                           č. 45/3207 ze dne 30.12.2022

                                                                                                           8/820                         16. 6. 2022
                                                                                                           1. rozhodlo

                                                                                                           poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 příjemcům:

                                                                                                           a)    Obec Košařiska, IČO 00491845, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Oprava střechy ZŠ a MŠ Košařiska“; s časovou použitelností od 31. 7. 2022 do 30. 10. 2022,

                                                                                                           b)   Město Orlová, IČO 00297577, ve výši 2.500.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Dům dětí a mládeže v Orlové – divadelní sál“; s časovou použitelností od 12. 5. 2022 do 30. 11. 2022,

                                                                                                           8/820                         16. 6. 2022
                                                                                                           2. rozhodlo

                                                                                                           poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 příjemcům:

                                                                                                           a)    Statutární město Havířov, IČO 00297488, ve výši 12.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Rekonstrukce hřiště při ZŠ Gorkého“; s časovou použitelností od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022,

                                                                                                           b)   Sportovní centrum Bystřice, z.s., IČO 68334427, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Hala pro šerm a střelbu“; s časovou použitelností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022,

                                                                                                           8/820                         16. 6. 2022
                                                                                                           3. rozhodlo

                                                                                                           poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 příjemci Obec Bukovec, IČO 00535940, ve výši 1.019.086 Kč, z toho neinvestiční 698.436 Kč a investiční dotaci ve výši 320.650 Kč, na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Základní škola s polským jazykem vyučovacím v Bukovci – dodávky vybavení – pořízení AV a IT techniky“; s časovou použitelností od 9. 3. 2022 do 31. 7. 2022,

                                                                                                           8/820                         16. 6. 2022
                                                                                                           4. rozhodlo

                                                                                                           neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2022 příjemci Spolek Tulipán, IČO 70623589, ve výši 198.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zajištění činnosti komunitního centra pro r. 2022“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

                                                                                                           8/820                         16. 6. 2022
                                                                                                           5. rozhodlo

                                                                                                           uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

                                                                                                           a)    Obec Košařiska, IČO 00491845, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                           b)   Město Orlová, IČO 00297577, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                           c)    Statutární město Havířov, IČO 00297488, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                           d)   Sportovní centrum Bystřice, z.s., IČO 68334427, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

                                                                                                           e)    Obec Bukovec, IČO 00535940, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

                                                                                                            Zastupitelstvo kraje

                                                                                                            k usnesení rady kraje

                                                                                                            č. 45/3037 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                                            k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                            č. 4/314 ze dne 17. 6. 2021

                                                                                                            8/821                         16. 6. 2022
                                                                                                            1. bere na vědomí

                                                                                                            informaci o záměru založit spolek s názvem Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s.

                                                                                                            8/821                         16. 6. 2022
                                                                                                            2. rozhodlo

                                                                                                            o založení spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s., a o členství Moravskoslezského kraje v tomto spolku, a to v postavení Hlavního zakladatele

                                                                                                            8/821                         16. 6. 2022
                                                                                                            3. schvaluje

                                                                                                            stanovy nově vznikajícího spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                            8/821                         16. 6. 2022
                                                                                                            4. zmocňuje

                                                                                                            prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje, případně náměstka hejtmana kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho jako náhradníka, k jednání na ustavující schůzi nově vznikajícího spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s.

                                                                                                            8/821                         16. 6. 2022
                                                                                                            5. deleguje

                                                                                                            jako zástupce Moravskoslezského kraje na členskou schůzi nově vznikajícího spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s., prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc., hejtmana kraje a náhradníka Mgr. Stanislava Folwarczneho, náměstka hejtmana kraje

                                                                                                            8/821                         16. 6. 2022
                                                                                                            6. jmenuje

                                                                                                            Ing. Jana Mecu, **********, a PaedDr. Libora Lenča, **********, členy představenstva nově vznikajícího spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s.

                                                                                                            8/821                         16. 6. 2022
                                                                                                            7. rozhodlo

                                                                                                            o úhradě:

                                                                                                            a)    příspěvku Hlavního zakladatele pro rok 2022 ve výši 1.000.000 Kč

                                                                                                            b)   mimořádného členského příspěvku pro rok 2022 ve výši 9.500.000 Kč a pro rok 2023 ve výši 15.500.000 Kč za podmínky souhlasu představenstva spolku

                                                                                                            8/821                         16. 6. 2022
                                                                                                            8. rozhodlo

                                                                                                            schválit závazek Moravskoslezského kraje ve výši celkem 8.500.000 Kč na období let 2023 - 2025 a od roku 2026 ve výši 4.000.000 Kč ročně za účelem úhrady příspěvku Hlavního zakladatele spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s. dle předloženého materiálu

                                                                                                            8/821                         16. 6. 2022
                                                                                                            9. rozhodlo

                                                                                                            schválit závazek Moravskoslezského kraje ve výši 15.500.000 Kč na rok 2023 za účelem úhrady mimořádného členského příspěvku spolku Moravskoslezská Technologická Akademie, z. s. dle předloženého materiálu

                                                                                                             Zastupitelstvo kraje

                                                                                                             k usnesení rady kraje

                                                                                                             č. 45/3192 ze dne 30.5.2022

                                                                                                             k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                             č. 10/1152 ze dne 13.12.2018

                                                                                                             8/822                         16. 6. 2022
                                                                                                             1. schvaluje

                                                                                                             Přehled investičních projektů v oblasti sportu jako přílohu Plánu rozvoje sportu v Moravskoslezském kraji 2019-2025 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

                                                                                                              Zastupitelstvo kraje

                                                                                                              k usnesení rady kraje

                                                                                                              č. 45/3203 ze dne 30.05.2022

                                                                                                              8/823                         16. 6. 2022
                                                                                                              1. schvaluje

                                                                                                              dodatek č. 7 ke zřizovací listině organizace Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace, IČO 64120392, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

                                                                                                              8/823                         16. 6. 2022
                                                                                                              2. vydává

                                                                                                              dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                               Zastupitelstvo kraje

                                                                                                               k usnesení rady kraje

                                                                                                               č. 45/3203 ze dne 30.05.2022

                                                                                                               8/824                         16. 6. 2022
                                                                                                               1. schvaluje

                                                                                                               dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace, IČO 00846881, uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                               8/824                         16. 6. 2022
                                                                                                               2. vydává

                                                                                                               dodatek č. 12 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                                Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                k usnesení rady kraje

                                                                                                                č. 45/3203 ze dne 30.05.2022

                                                                                                                8/825                         16. 6. 2022
                                                                                                                1. schvaluje

                                                                                                                dodatek č. 10 ke zřizovací listině organizace Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601357, uvedeným v příloze č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                8/825                         16. 6. 2022
                                                                                                                2. vydává

                                                                                                                dodatek č. 10 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                                 Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                 k usnesení rady kraje

                                                                                                                 č. 45/3203 ze dne 30.05.2022

                                                                                                                 8/826                         16. 6. 2022
                                                                                                                 1. schvaluje

                                                                                                                 dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, IČO 00601667, uvedeným v příloze č. 4 předloženého materiálu

                                                                                                                 8/826                         16. 6. 2022
                                                                                                                 2. vydává

                                                                                                                 dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                                  Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                  k usnesení rady kraje

                                                                                                                  č. 45/3203 ze dne 30.05.2022

                                                                                                                  8/827                         16. 6. 2022
                                                                                                                  1. schvaluje

                                                                                                                  dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, uvedeným v příloze č. 5 předloženého materiálu

                                                                                                                  8/827                         16. 6. 2022
                                                                                                                  2. vydává

                                                                                                                  dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                                   Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                   k usnesení rady kraje

                                                                                                                   č. 45/3203 ze dne 30.05.2022

                                                                                                                   8/828                         16. 6. 2022
                                                                                                                   1. schvaluje

                                                                                                                   dodatek č. 9 ke zřizovací listině organizace Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, IČO 47813121, s uvedeným v příloze č. 6 předloženého materiálu

                                                                                                                   8/828                         16. 6. 2022
                                                                                                                   2. vydává

                                                                                                                   dodatek č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1. tohoto usnesení

                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                    k usnesením rady kraje

                                                                                                                    č. 38/2660 ze dne 28. 2. 2022

                                                                                                                    č. 45/3213 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                    č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                                                                                    8/829                         16. 6. 2022
                                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                                    použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 1.380.000 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu pro financování akce „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce - 2. výzva“ pro roky 2022-2023 dle předloženého materiálu

                                                                                                                    8/829                         16. 6. 2022
                                                                                                                    2. rozhodlo

                                                                                                                    a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce - 2. výzva“ pro roky 2022-2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

                                                                                                                    b)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce - 2. výzva“ pro roky 2022-2023 žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

                                                                                                                    Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                    k usnesení rady kraje

                                                                                                                    č. 45/3215 ze dne 30. 5. 2022

                                                                                                                    k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                    č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

                                                                                                                    8/830                         16. 6. 2022
                                                                                                                    1. rozhodlo

                                                                                                                    vyčlenit finanční prostředky ve Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje ve výši 4.000.000 Kč na akci rozpočtu „DP – Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného“ pro rok 2022 v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu

                                                                                                                     Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                     k usnesení rady kraje

                                                                                                                     č. 45/3214 ze dne 30.5.2022

                                                                                                                     k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                     č. 6/475 ze dne 16.12.2021

                                                                                                                     8/831                         16. 6. 2022
                                                                                                                     1. bere na vědomí

                                                                                                                     žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 12. 5. 2022 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Inteligentní identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší - identifikace vlivu zóny Hrabová na pachovou zátěž“

                                                                                                                     8/831                         16. 6. 2022
                                                                                                                     2. rozhodlo

                                                                                                                     poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na realizaci projektu „Inteligentní identifikační systém zdrojů znečišťování ovzduší - identifikace vlivu zóny Hrabová na pachovou zátěž“ ve výši 700.000 Kč, maximálně však ve výši 35 % uznatelných nákladů  a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2022 do dne 31. 1. 2023 a uhrazených do dne 31. 1. 2023 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                      k usnesením rady kraje

                                                                                                                      č. 31/2175 ze dne 29. 11. 2021

                                                                                                                      č. 44/3018 ze dne 9. 5. 2022

                                                                                                                      8/832                         16. 6. 2022
                                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                                      použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 3.287.000 Kč v souladu s čl. 4 body 2 a 3 statutu tohoto fondu pro financování akce „DP – Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2022 dle předloženého materiálu

                                                                                                                      8/832                         16. 6. 2022
                                                                                                                      2. rozhodlo

                                                                                                                      poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora odpadového hospodářství“ pro rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

                                                                                                                      Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                      k usnesení rady kraje

                                                                                                                      č. 45/3216 ze dne 30.5.2022

                                                                                                                      8/833                         16. 6. 2022
                                                                                                                      1. rozhodlo

                                                                                                                      o pořízení Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje postupem podle § 42a–42b stavebního zákona z vlastního podnětu

                                                                                                                       Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                       k usnesení rady kraje

                                                                                                                       č. 51/4497 ze dne 27.11.2018

                                                                                                                       č. 10/645 ze dne 22.2.2021

                                                                                                                       č. 46/3290 ze dne 13.6.2022

                                                                                                                       k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                       č. 10/1053 ze dne 13.12.2018

                                                                                                                       č. 3/257 ze dne 17.3.2021

                                                                                                                       8/834                         16. 6. 2022
                                                                                                                       1. rozhodlo

                                                                                                                       v návaznosti na § 172 odst. 5 správního řádu o námitkách uplatněných proti návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje

                                                                                                                       8/834                         16. 6. 2022
                                                                                                                       2. vydává

                                                                                                                       v souladu s § 41 stavebního zákona Aktualizaci č. 2a Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje formou opatření obecné povahy

                                                                                                                        Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                        k usnesení zastupitelstva kraje

                                                                                                                        č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020

                                                                                                                        8/835                         16. 6. 2022
                                                                                                                        1. bere na vědomí

                                                                                                                        a)    informaci o rezignaci Mgr. Michaely Davidové z funkce členky Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

                                                                                                                        b)   informaci o rezignaci Jakuba Tichého z funkce člena Výboru pro tělovýchovu a sport

                                                                                                                        c)    informaci o rezignaci Cyrila Kokyho z funkce člena Výboru pro národnostní menšiny

                                                                                                                        8/835                         16. 6. 2022
                                                                                                                        2. volí

                                                                                                                        a)    Mgr. Martinu Duškovou, členku zastupitelstva kraje, členkou Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

                                                                                                                        b)   Jiřího Lavického členem Výboru pro tělovýchovu a sport

                                                                                                                        c)    Mgr. Michaelu Davidovou členkou Výboru pro národnostní menšiny

                                                                                                                         Zastupitelstvo kraje

                                                                                                                         8/836                         16. 6. 2022
                                                                                                                         1. bere na vědomí

                                                                                                                         zápisy o kontrolách provedených Výborem kontrolním Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle příloh 1 – 3 předloženého materiálu

                                                                                                                          Úřední hodiny pro veřejnost:

                                                                                                                          Po, St: 8:00‑17:00 hod.

                                                                                                                          Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

                                                                                                                          Pá: 8:00‑13:00 hod.