Menu

Usnesení zastupitelstva a rady kraje

Souhrn usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného dne 10. 3. 2023

Zastupitelstvo kraje

11/1074 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

zprávu ověřovatelů zápisu paní Mgr. Alena Grosové a pana Mgr. Vlastimila Janiczka o ověření zápisu z 10. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 15. 12. 2022.

Zastupitelstvo kraje

11/1075 10. 3. 2023
1. volí

ověřovatelé zápisu z 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 10.3.2023

-  Lukáš Oprchalský

-  Leonard Varga

Zastupitelstvo kraje

11/1076 10. 3. 2023
1. volí

návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 10.3.2023 ve složení

-      Ing. Petr Kajnar, předseda

-      Irena Bláhová

-      Jiří Demel

-      Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA

-      Mgr. Simona Horáková

-      Ing. Vít Slováček

-      Ing. Ivan Strachoň

Zastupitelstvo kraje

11/1077 10. 3. 2023
1. schvaluje

program 11. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 10.3.2023

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4516 ze dne 20. 2. 2023

11/1078 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

Informaci o činnosti rady kraje dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4668 ze dne 20. 2. 2023

11/1079 10. 3. 2023
1. volí

opětovně za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

1.1 paní Mgr. Renatu Blateckou, místo pobytu **********, navrženou panem Ing. Petrem Kajnarem (ČSSD), členem zastupitelstva kraje

1.2 pana Mgr. Vratislava Zapletala, MSc., místo pobytu ********** navrženého panem Ing. Ivanem Strachoňem (KSČM), členem zastupitelstva kraje

1.3 pana Zděnka Pýchu, místo pobytu ********** navrženého panem Ing. Jakubem Unuckou, Ph.D., MBA (ODS+TOP 09), členem zastupitelstva kraje

11/1079 10. 3. 2023
2. volí

za přísedící Krajského soudu v Ostravě na dobu 4 let

2.1 paní Mgr. Martu Vítkovou, místo pobytu **********, navrženou panem Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem (KDU-ČSL), členem zastupitelstva kraje

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4523 ze dne 20.2.2023

11/1080 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1080 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, ve výši 1.755 tis. Kč na poskytování pomoci OS ČČK Ostrava v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny – zajištění KACPU a dalších aktivit v období 1. 1. 2023 – 31. 3. 2023 2023, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023, dle předloženého materiálu

11/1080 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4520 ze dne 20.2.2023

11/1081 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárního města Ostrava, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1081 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, ve výši 2.573 tis. Kč na úhradu nákladů za služby elektronických komunikací, s termínem použití v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

11/1081 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4519 ze dne 20.2.2023

č. 63/4683 ze dne 6.3.2023

11/1082 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1082 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 neinvestiční účelovou dotaci ve výši 6.000 tis. Kč a investiční účelovou dotaci ve výši 19.250 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., s termínem použití v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024, dle předloženého materiálu

11/1082 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561 na úhradu provozních, kapitálových a ostatních souvisejících výdajů příjemce vzniklých v rámci zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4526 ze dne 20.2.2023

11/1083 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost České republiky – Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1083 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout České republice – Krajskému ředitelství policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, peněžitý dar ve výši 10.000 tis. Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu činnosti a pořízení technického vybavení Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dle předloženého materiálu

11/1083 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, IČO 75151502, darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4517 ze dne 20.2.2023

11/1084 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost města Bílovec na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1084 10. 3. 2023
2. rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace městu Bílovec, IČO 00297755, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2024“, dle předloženého materiálu

11/1084 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04028/2022/KH, uzavřené dne 25. 10. 2022 s městem Bílovec, IČO 00297755, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4518 ze dne 20.2.2023

11/1085 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rekonstrukci hlavní budovy spolku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1085 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, ve výši 2.317 tis. Kč na rekonstrukci hlavní budovy spolku, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu

11/1085 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČ 49593412, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4524 ze dne 20. 2. 2023

11/1086 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout dle ustanovení článku 3 odst. 3 Statutu Zajišťovacího fondu peněžitý dar v celkové výši 4.000 tis. Kč na humanitární pomoc po ničivém zemětřesení v Turecku a Sýrii dne 6. 2. 2023 těmto humanitárním organizacím:

a)    Člověk v tísni, o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Šafaříkova 635/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, ve výši 1.000 tis. Kč

b)   Charita České republiky,  IČO: 70100969, se sídlem Vladislavova 1460/12, 110 00 Praha 1, ve výši 1.000 tis. Kč

c)    ADRA, o.p.s., IČO: 61388122, se sídlem Markova 600/6, 158 00 Praha 5, ve výši 1.000 tis. Kč

d)   Český červený kříž, IČO: 00426547, se sídlem Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 6, ve výší 1.000 tis. Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4515 ze dne 20. 2. 2023

11/1087 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

         

informaci o kontrole plnění usnesení zastupitelstva kraje uvedenou v příloze č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4525 ze dne 20. 2. 2023

11/1088 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

a)     žádost spolku Jagello 2000, z.s. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 16. 1. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost Svazu podnikatelů ve stavebnictví o poskytnutí neinvestiční účelové dotace ze dne 16. 1. 2023, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1088 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, na výdaje související s organizačně programovým zajištěním akce „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil Armády České republiky 2023“ ve výši 4.000 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu se spolkem Jagello 2000, z.s., IČO 70640866, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1088 10. 3. 2023
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Svazu podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, na výdaje související s organizací soutěže „Stavba MSK 2022“, ve výši 400 tis. Kč, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu a uzavřít smlouvu se spolkem Svaz podnikatelů ve stavebnictví, IČO 01541641, dle přílohy č.4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4522 ze dne 20.02.2023

11/1089 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava o změnu účelu daru, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1089 10. 3. 2023
2. rozhodlo

rozšířit účelové určení daru u subjektu Oblastní spolek Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412 a to o možnost využít dar také na poskytování humanitární pomoci, která řeší následky konfliktu na Ukrajině a následnou uprchlickou krizi (zejména osobní náklady, tj. mzdové náklady včetně zákonných odvodů zaměstnavatele, vyplacených odměn, popř. náklady na externí pracovníky, materiální, provozní náklady včetně nepřímých nákladů a další náklady), dle předloženého materiálu

11/1089 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k darovací smlouvě číslo 02481/2022/KH, uzavřené dne 20. 07. 2022 s Oblastním spolkem Českého červeného kříže Ostrava, IČO 49593412, jímž se mění účel daru, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 57/4053 ze dne 28. 11. 2022

č. 62/4529 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/967 ze dne 15. 12. 2022

11/1090 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

informaci o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

11/1091 10. 3. 2023
1. rozhodlo

o uzavření Memoranda o mezikrajské spolupráci transformujících se uhelných regionů v oblasti podpory aplikace vodíkových technologií a koordinovaného rozvoje konceptu „Vodíkových údolí“ se subjekty Karlovarský kraj, IČO 70891168, a Ústecký kraj, IČO 70892156, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1092 10. 3. 2023
1. schvaluje

vstup Moravskoslezského kraje do evropské partnerské asociace vodíkových technologií Hydrogen Europe

11/1092 10. 3. 2023
2. rozhodlo

uhradit členský příspěvek Moravskoslezského kraje asociaci Hydrogen Europe na rok 2023 ve výši 3.000 EUR

11/1092 10. 3. 2023
3. rozhodlo

schválit závazek Moravskoslezského kraje ve výši 3.000 EUR ročně s platností od roku 2024 na úhradu členského příspěvku evropské partnerské asociace vodíkových technologií Hydrogen Europe

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.  62/4535 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/725 ze dne 16.6.2022

11/1093 10. 3. 2023
1. schvaluje

dodatek č. 25 ke zřizovací listině organizace Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, IČO 00096296, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

11/1093 10. 3. 2023
2. vydává

dodatek č. 25 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4545 ze dne 20.2.2023

č. 62/4546 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1094 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 2 – 9 předloženého materiálu

11/1094 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 10 – 17 předloženého materiálu

11/1094 10. 3. 2023
3. bere na vědomí

žádost subjektu Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČO 65890825, o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na realizaci projektu „800 let Orlové – Dny města“ dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

11/1094 10. 3. 2023
4. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 subjektu Dům kultury města Orlové, příspěvková organizace, IČO 65890825, ve výši 1.000.000 Kč na realizaci projektu „800 let Orlové – Dny města“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 a uzavřít s tímto subjektem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

11/1094 10. 3. 2023
5. bere na vědomí

žádost subjektu Spolek Sdružení Romů z.s., IČO 14383659, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na realizaci projektu „24. Karvinský Romský festival 2023“ ve výši 200.000 Kč dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

11/1094 10. 3. 2023
6. rozhodlo

neposkytnout subjektu Spolek Sdružení Romů z.s., IČO 14383659, individuální dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 na realizaci projektu „24. Karvinský Romský festival 2023“ ve výši 253.500 Kč dle odůvodnění předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 62/4533 ze dne 20. 2. 2023

č. 53/3761 ze dne 26. 9. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1095 10. 3. 2023
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu „Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4547 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1096 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádosti o poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu dle příloh č. 3 – 27 předloženého materiálu

11/1096 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

11/1096 10. 3. 2023
3. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4544 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1097 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023-2025 na realizaci projektu „Podpora provozu divadla (mzdy zaměstnanců)“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1097 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout subjektu Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023-2025 ve výši 21.000.000 Kč na realizaci projektu „Podpora provozu divadla (mzdy zaměstnanců)“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1097 10. 3. 2023
3. rozhodlo

dofinancovat realizaci projektu „Podpora provozu divadla (mzdy zaměstnanců)“ subjektu Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, IČO 00100528, z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 7.000.000 Kč, na rok 2025 ve výši 7.000.000 Kč

11/1097 10. 3. 2023
4. bere na vědomí

žádost subjektu Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČO 00100552, o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023-2025 na realizaci projektu „Podpora provozu divadla (mzdy zaměstnanců)“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1097 10. 3. 2023
5. rozhodlo

poskytnout subjektu Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČO 00100552, účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023-2025 ve výši 9.000.000 Kč na realizaci projektu „Podpora provozu divadla (mzdy zaměstnanců)“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 a uzavřít s ním smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1097 10. 3. 2023
6. rozhodlo

dofinancovat realizaci projektu „Podpora provozu divadla (mzdy zaměstnanců)“ subjektu Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace, IČO 00100552, z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 3.000.000 Kč, na rok 2025 ve výši 3.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4537 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1098 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádosti profesionálních divadel a profesionálního symfonického orchestru Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na spolufinancování provozních nákladů dle přílohy č. 3 – 7

11/1098 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 profesionálním divadlům a profesionálnímu symfonickému orchestru v Moravskoslezském kraji na spolufinancování provozních nákladů s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení, s odůvodněním dle předloženého materiálu, a uzavřít s těmito subjekty smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4534 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/490 ze dne 16.12.2021

11/1099 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, se sídlem Ostrožná 236/46, 746 01 Opava, IČO 75117398, o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně

11/1099 10. 3. 2023
2. rozhodlo

částečně prominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 2.998 Kč ze stanoveného odvodu 5.998 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, se sídlem Ostrožná 236/46, 746 01 Opava, IČO 75117398, na projekt „Expozice Opava/Troppau – náklady na tisk průvodce“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4540 ze dne 20. 2. 2023

č. 53/3757 ze dne 26. 9. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1100 10. 3. 2023
1. rozhodlo

a)    poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

b)   poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle č. VI dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

c)    neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 53/3760 ze dne 26. 9. 2022

č. 62/4541 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1101 10. 3. 2023
1. rozhodlo

a)  poskytnout účelové neinvestiční dotace na rok 2023 z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)  neposkytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Program podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 61/4450 ze dne 06.02.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1102 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti VIA PRO MOTION s.r.o. o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na zajištění veletrhu RAIL BUSINESS DAYS 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1102 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti VIA PRO MOTION s.r.o., IČO 03542491, v maximální výši 2.000.000 Kč, na zajištění veletrhu RAIL BUSINESS DAYS 2023, s časovou použitelností od 02.01.2023 do 31.07.2023, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4558 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1477 ze dne 26.4.2007

11/1103 10. 3. 2023
1. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

11/1103 10. 3. 2023
2. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4453 ze dne 6.2.2023

11/1104 10. 3. 2023
1. rozhodlo

uzavřít dohodu o vypořádání duplicitního zápisu vlastnického práva (souhlasné prohlášení) mezi krajem zastoupeným organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO: 00095711, a panem **********, o uznání výlučného vlastnického práva kraje k pozemkům:

- parc. č. 2604/17 (ostatní plocha, silnice),

- parc. č. 2604/18 (ostatní plocha, silnice),

- parc. č. 2604/19 (ostatní plocha, silnice),

vše v k.ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, za podmínky úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí krajem, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4452 ze dne 6.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/768 ze dne 22.12.2005

11/1105 10. 3. 2023
1. rozhodlo

uzavřít budoucí smlouvy:

a)    k nabytí nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

b) k převodu nemovitostí pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

11/1105 10. 3. 2023
2. rozhodlo

nabýt nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství do vlastnictví kraje dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

11/1105 10. 3. 2023
3. rozhodlo

předat nemovitosti k hospodaření Správě silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizaci, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, k vlastnímu hospodářskému využití, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

11/1105 10. 3. 2023
4. rozhodlo

převést nemovitosti pro majetkové vypořádání staveb silnic II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

11/1105 10. 3. 2023
5. rozhodlo

vyjmout předané nemovitosti z hospodaření Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí vlastnictví vkladem do katastru nemovitostí dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4550 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/195 ze dne 20.6.2002

č. 7/692 ze dne 14.3.2018

11/1106 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

informaci o stavu a rozvoji integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji za rok 2022, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4557 ze dne 20.02.2023

č. 40/2702 ze dne 14.3.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/498 ze dne 16.12.2021

11/1107 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

závěrečnou zprávu pracovní skupiny pro řešení strategických otázek ve věci převedení činností útvaru HZS LO a činností vyplývajících ze závazků veřejné služby pod HZS MSK, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4549 ze dne 06.02.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/733 ze dne 16.6.2022

11/1108 10. 3. 2023
1. rozhodlo

zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 8/733 ze dne 16. 6. 2022

11/1108 10. 3. 2023
2. rozhodlo

podle ustanovení § 36 písm. m) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o peněžitém vkladu ve výši 85.000.000 Kč do základního kapitálu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, IČO 26827719, dle předloženého materiálu

11/1108 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít smlouvu o upsání akcií ke zvýšení základního kapitálu
dle bodu 2. tohoto usnesení podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), s obchodní společností Letiště Ostrava, a. s., se sídlem Mošnov, č. p. 401, IČO 26827719, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4551 ze dne 20.02.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1109 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

informaci o předpokládané výši finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023 určených na financování souvislých oprav silnic II. a III. tříd, vč. mostních objektů v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu

11/1109 10. 3. 2023
2. rozhodlo

podle § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, převzít ručitelský závazek za Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO 00095711 (příjemce dotace) za rok 2023 ve výši povinného procentuálního podílu – maximálně 57,1 mil. Kč, na zajištění spoluúčasti financování oprav a údržby silnic II. a III. tříd, vč. mostních objektů ve vlastnictví kraje v rámci poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2023 a to za podmínky, že Státní fond dopravní infrastruktury uvolní finanční prostředky na financování oprav silnic II. a III. tříd, vč. mostních objektů ve vlastnictví kraje a rada kraje rozhodne uzavřít smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2023, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4554ze dne 20.2.2023

11/1110 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., IČO 47675977 o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 2.277.823 Kč na projekt „Výletní vlaky PO HOrnických vlečkách a do ZOO 2023“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1110 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje subjektu PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., IČO 47675977, na projekt „Výletní vlaky PO HOrnických vlečkách a do ZOO 2023“, v maximální výši 70,12 % celkových uznatelných nákladů, maximálně však ve výši 2.277.823 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, dle předloženého materiálu a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4383 ze dne 16.1.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/620 ze dne 16.3.2022

11/1111 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací

11/1111 10. 3. 2023
2. podporuje

záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 23/1481 ze dne 9.8.2021

č. 51/3580 ze dne 29.8.2022

č. 58/4257 ze dne 12.12.2022

č. 62/4556 ze dne 20.2.2023

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 18/1824 ze dne 25.2.2016

č. 9/864 ze dne 15.9.2022

11/1112 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

informace o postupu přípravy procesů na základě nichž bude uzavřena smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících a zajištění provozního souboru Bruntálsko a provozního souboru Osoblaha, dle předloženého materiálu

11/1112 10. 3. 2023
2. rozhodlo

o závazku v odhadované max. výši 899.719.920 Kč k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou provozního souboru Bruntálsko na území Moravskoslezského kraje od 12/2025 do 12/2031, dle předloženého materiálu

11/1112 10. 3. 2023
3. rozhodlo

 

o závazku v odhadované max. výši 132.000.000 Kč k zajištění dopravní obslužnosti drážní osobní dopravou provozního souboru Osoblaha na území Moravskoslezského kraje od 12/2023 do 12/2033, dle předloženého materiálu

11/1112 10. 3. 2023
4. rozhodlo

 

uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o zajištění železniční osobní dopravy mezikrajskými vlaky s Olomouckým krajem, sml. ev. č. 04451/2022/DSH, IČO 60609460, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu“

 

 

 

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4391 ze dne 16. 1. 2023

11/1113 10. 3. 2023
1. rozhodlo

o závazku kraje v předpokládané výši 32.375,28 tis. Kč k zajištění financování části nadlimitní veřejné zakázky „Dodání sanitních vozidel“, organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČO 48804525, a to na rok 2024, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4569 ze dne 20. 2. 2023

11/1114 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, o udělení souhlasu s podáním žádosti o udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině u Ministerstva práce a sociálních věcí, dle předloženého materiálu

11/1114 10. 3. 2023
2. schvaluje

dodatek č. 32 ke zřizovací listině organizace Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, IČO 00844853, ve znění uvedeném v příloze č. 2 předloženého materiálu

11/1114 10. 3. 2023
3. vydává

dodatek č. 32 ke zřizovací listině dle bodu 2. tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4564 ze dne 20. 2. 2023

č. 57/4089 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1115 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1115 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1115 10. 3. 2023
3. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2023“ žadateli uvedenému v příloze č. 3 tohoto usnesení, včetně odůvodnění o neposkytnutí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4565 ze dne 20. 2. 2023

č. 57/4089 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1116 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1116 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2023“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1116 10. 3. 2023
3. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu hospicové péče na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení, včetně odůvodnění o neposkytnutí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4563 ze dne 20. 2. 2023

č. 57/4089 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1117 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1117 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2023“ náhradnímu žadateli uvedenému v příloze č. 2 tohoto usnesení, postupem podle čl. VI. podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1117 10. 3. 2023
3. rozhodlo

neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci „Dotačního programu na podporu péče o duševní zdraví na rok 2023“ žadateli uvedenému v příloze č. 3 tohoto usnesení, včetně odůvodnění o neposkytnutí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4562 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2070 ze dne 3. 9. 2020

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1118 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

informaci o stavu sítě protialkoholních záchytných stanic na území Moravskoslezského kraje ke dni 31. 12. 2022, dle předloženého materiálu

11/1118 10. 3. 2023
2. bere na vědomí

žádost organizace Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1118 10. 3. 2023
3. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 organizaci Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, IČO 00635162, ve výši 11.000 tis. Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících se zajištěním provozu protialkoholní záchytné stanice, vzniklých v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uhrazených do 31. 12. 2023, v případě osobních nákladů a nákladů na spotřebu energií uhrazených do 25. 1. 2024, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1118 10. 3. 2023
4. rozhodlo

o závazku kraje v předpokládané výši 11.000 tis. Kč ročně k zajištění protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby na území statutárního města Ostravy, a to na období 2024-2026, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 

č. 63/4705 ze dne 6.3.2023

11/1119 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., IČO 25886207, o vydání pověřovacího aktu k výkonu služby obecného hospodářského zájmu

11/1119 10. 3. 2023
2. rozhodlo

pověřit poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu společnost Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., IČO 25886207, v rozsahu vykonávané činnosti vymezené ve smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle bodu 3. tohoto usnesení

11/1119 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít Smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon se společností Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., IČO 25886207, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7898 ze dne 7.6.2016

č. 3/145 ze dne 6.12.2016

č. 14/1135 ze dne 30.5.2017

č. 15/1285 ze dne 12.6.2017

č. 25/2262 ze dne 21.11.2017

č. 32/2858 ze dne 27.2.2018

č. 50/4426 ze dne 6.11.2018

č. 51/4611 ze dne 27.11.2018

č. 61/4469 ze dne 6.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2103 ze dne 23.6.2016

č. 2/65 ze dne 22.12.2016

č. 4/317 ze dne 15.6.2017

č. 6/584 ze dne 14.12.2017

č. 7/740 ze dne 14.3.2018

č. 10/1115 ze dne 13.12.2018

11/1120 10. 3. 2023
1. rozhodlo

ukončit přípravu a realizaci projektu „Zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví v MSK a ŽSK“

11/1120 10. 3. 2023
2. rozhodlo

zrušit bod 6) až 9) usnesení zastupitelstva kraje č. 20/2103 ze dne 23.06.2016 týkající se zahájení přípravy, realizace, doby a výše profinancování a kofinancování a předložení žádosti o poskytnutí podpory projektu „Zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví v MSK a ŽSK“

11/1120 10. 3. 2023
3. rozhodlo

ukončit přípravu a realizaci projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“

11/1120 10. 3. 2023
4. rozhodlo

zrušit bod 3), 5), a 7) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/317 ze dne 15.06.2017 týkající se zahájení realizace, doby a výše profinancování a kofinancování včetně udržitelnosti projektu „Jednotný ekonomický informační systém Moravskoslezského kraje“

11/1120 10. 3. 2023
5. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Úplné elektronické podání – jednotné prostředí pro vyřízení elektronických žádostí v krajské korporaci“

11/1120 10. 3. 2023
6. rozhodlo

ukončit přípravu a realizaci projektu „Implementace programu zlepšování kvality ovzduší v České republice“

11/1120 10. 3. 2023
7. rozhodlo

zrušit bod 1) až 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/740 ze dne 14.3.2018 týkající se účasti, doby a výše profinancování a kofinancování včetně udržitelnosti projektu „Implementace programu zlepšování kvality ovzduší v České republice“

11/1120 10. 3. 2023
8. rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji“

11/1120 10. 3. 2023
9. rozhodlo

zrušit bod 1), 2), a 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1115 ze dne 13.12.2018 týkající se zahájení přípravy, doby a výše profinancování a kofinancování včetně udržitelnosti projektu „Eliminace nadměrného šíření jmelí bílého na vybraných úsecích v Moravskoslezském kraji“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3129 ze dne 30.5.2022

č. 62/4573 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/745 ze dne 16.6.2022

11/1121 10. 3. 2023
1. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578-2 Vávrovice - Wiechowice“ připravovaného do programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 s Powiatem Głubczycki, ul. Kochanowskiego 15, 48-100 Głubczyce, NIP 748-15-80-829 dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

11/1121 10. 3. 2023
2. rozhodlo

a)            schválit předložení žádosti o podporu v rámci výzvy programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 za účelem realizace projektu „Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578-2 Vávrovice - Wiechowice“, jehož cíle jsou v souladu s platnými strategickými dokumenty Moravskoslezského kraje (Bílá kniha, Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury)

b)       zabezpečit realizaci projektu „Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578-2 Vávrovice - Wiechowice“ v souladu s podmínkami poskytnutí podpory

c)       zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578-2 Vávrovice - Wiechowice“ ve výši rozdílu předpokládaných celkových výdajů a poskytnuté podpory z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky, tedy ve výši 15 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 255.027,99 EUR

11/1121 10. 3. 2023
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578-2 Vávrovice - Wiechowice“ předkládaný do programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 v letech 2023 - 2025 ve výši 1.700.186,61 EUR dle předloženého materiálu

11/1121 10. 3. 2023
4. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578-2 Vávrovice - Wiechowice“ financovatelného z programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 v roce 2023 před vydáním právních aktů k poskytnutí podpory z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky dle předloženého materiálu

11/1121 10. 3. 2023
5. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578-2 Vávrovice - Wiechowice“ v maximální výši 300.000 Kč v případě nevydání právních aktů k poskytnutí podpory z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky dle předloženého materiálu

11/1121 10. 3. 2023
6. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno - Branice“ připravovaného do programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 s Województwem Opolskie, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole,

NIP 754-307-75-65 dle vzoru uvedeného v příloze č. 2 předloženého materiálu

11/1121 10. 3. 2023
7. rozhodlo

a)            schválit předložení žádosti o podporu v rámci výzvy programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 za účelem realizace projektu „Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno - Branice“, jehož cíle jsou v souladu s platnými strategickými dokumenty Moravskoslezského kraje (Bílá kniha, Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury)

b)           zabezpečit realizaci projektu „Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno - Branice“ v souladu s podmínkami poskytnutí podpory

c)            zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno - Branice“ ve výši rozdílu předpokládaných celkových výdajů a poskytnuté podpory z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky, tedy ve výši 15 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 74.642,34 EUR

11/1121 10. 3. 2023
8. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno - Branice“ předkládaný do programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 v letech 2023 - 2025 ve výši 497.615,59 EUR dle předloženého materiálu

11/1121 10. 3. 2023
9. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno - Branice“ financovatelného z programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 v roce 2023 před vydáním právních aktů k poskytnutí podpory z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky dle předloženého materiálu

11/1121 10. 3. 2023
10. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno - Branice“ v maximální výši 300.000 Kč v případě nevydání právních aktů k poskytnutí podpory z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 55/3902 ze dne 24.10.2022

č. 62/4598 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/989 ze dne 15.12.2022

11/1122 10. 3. 2023
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (ITI), specifický cíl 4.4 – Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích, 50. výzvy Muzea ITI, v letech 2023–2027 ve výši 9.900.000 Kč dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3571 ze dne 29.8.2022

č. 62/4600 ze dne 20. 2.2023

11/1123 10. 3. 2023
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Objevování česko-polského příhraničí“ financovatelného z Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 s předpokládanými náklady 21.000.000 Kč

11/1123 10. 3. 2023
2. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Objevování česko-polského příhraničí“ připravovaného do programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 s Urząd Miasta Rybnika a Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego dle vzoru uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

11/1123 10. 3. 2023
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Objevování česko-polského příhraničí“ předkládaný do Programu Interreg Česko-Polsko 2021-2027 s předpokládanými náklady 21.000.000 Kč v letech 2023-2026 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3126 ze dne 30. 5. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/743 ze dne 16. 6. 2022

11/1124 10. 3. 2023
1. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

11/1124 10. 3. 2023
2. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ v maximální výši 215.380 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4604 ze dne 20.2.2023

11/1125 10. 3. 2023
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Vzdělávací centrum POHO ENVI – Areál zámku Doubrava“ financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027 s předpokládanými náklady 100.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2025–2027 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4575 ze dne 20. 2. 2023

11/1126 10. 3. 2023
1. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „E-Care: Tech-adoption in the health and social care sector within EU regions“ předkládaný do programu ERASMUS+ v letech 2023 – 2026 ve výši 410.000 EUR dle předloženého materiálu

11/1126 10. 3. 2023
2. rozhodlo

přijmout zmocnění k předložení projektové žádosti a konání ve vztahu k realizaci projektu „E-Care: Tech-adoption in health and social care sectors within the EU“ do programu ERASMUS+, od partnerských institucí dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4605 ze dne 20.2.2023

č. 45/3115 ze dne 30.5.2022

č. 49/3415 ze dne 18.7.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/755 ze dne 16.6.2022

č. 9/871 ze dne 15.9.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1127 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ dle předloženého materiálu

11/1127 10. 3. 2023
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2023 - 2025 ve výši 35.000.000 Kč dle předloženého materiálu

11/1127 10. 3. 2023
3. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

11/1127 10. 3. 2023
4. bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ v maximální výši 100.430 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

11/1127 10. 3. 2023
5. rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 10.000.000 Kč

11/1127 10. 3. 2023
6. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/755 ze dne 16. 2. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ z „ve výši 270.000.000 Kč“ na „ve výši 305.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

11/1127 10. 3. 2023
7. rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 8/755 ze dne 16. 2. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny“ z „ve výši 75.000.000 Kč“ na „ve výši 95.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje                           

č. 62/4579 ze dne 20. 2. 2023

11/1128 10. 3. 2023
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

11/1128 10. 3. 2023
2. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ předkládaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí, v roce 2023 ve výši  74.500 EUR

11/1128 10. 3. 2023
3. schvaluje

a)    předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2027,

b)   zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

c)    zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 7.000 EUR

11/1128 10. 3. 2023
4. rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427

11/1128 10. 3. 2023
5. rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ od 10.3. 2023, to je před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4572 ze dne 20.2.2023

11/1129 10. 3. 2023
1. rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 3/186 ze dne 17. 3. 2021 výši profinancování a kofinancování projektu „Energetické úspory - Matiční gymnázium Ostrava“ z „18.500.000 Kč“ na „22.500.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4102 ze dne 28.11.2022

č. 62/4580 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1130 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1130 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Podpora dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agendy 21“ pro rok 2023 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII odst. 12 a 13 podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 19/1135 ze dne 31.5.2021

č. 62/4578 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/304 ze dne 17.6.2021

11/1131 10. 3. 2023
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku v rámci projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ z programu INTERREG V-A SK-CZ, s Ministerstvem investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, IČ 50349287, uvedeného v příloze č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4595 ze dne 20. 2. 2023

č. 57/4125 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1132 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1132 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI a čl. XI podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1132 10. 3. 2023
3. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ žadateli uvedenému v příloze č. 3 tohoto usnesení, dle odůvodnění uvedeného v této příloze

11/1132 10. 3. 2023
4. rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 3.128.650 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/322 ze dne 17. 6. 2021

č. 6/524 ze dne 16. 12. 2021

č. 8/773 ze dne 16. 6. 2022

k usnesení rady kraje

č. 10/583 ze dne 22. 2. 2021

č. 19/1160 ze dne 31. 5. 2021

č. 23/1497 ze dne 9. 8. 2021

č. 31/2114 ze dne 29. 11. 2021

č. 45/3125 ze dne 30. 5. 2022

č. 62/4608 ze dne 20. 2. 2023

11/1133 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

a)    žádost subjektu Wedding Point s.r.o., IČO 08520763, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   žádost subjektu Požitkáři s.r.o., IČO 10706810, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    žádost subjektu BLACK KALE s.r.o., IČO 03872599, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

11/1133 10. 3. 2023
2. rozhodlo

a)    uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00252/2022/RRC se subjektem Wedding Point s.r.o., IČO 085207653, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00355/2022/RRC se subjektem Požitkáři s.r.o., IČO 10706810, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    neuzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03935/2021/RRC se subjektem BLACK KALE s.r.o., IČO 03872599, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4610 ze dne 20. 2. 2023

11/1134 10. 3. 2023
1. rozhodlo

zahájit přípravu projektu Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021-2027, financovaného z rozpočtu Evropské unie, s předpokládanými náklady ve výši 230.000.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 14/1726 ze dne 12.12.2019

č. 4/328 ze dne 17.6.2021

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 9/898 ze dne 15.9.2022

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 10/568 ze dne 22.2.2021

č. 62/4597 z 20. 2. 2023

11/1135 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost

a)    obce Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c)    obce Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

d)   města Vratimov, IČO 00297372, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

11/1135 10. 3. 2023
2. rozhodlo

a)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

b)   zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

c)    zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

11/1135 10. 3. 2023
3. rozhodlo

a)    uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00316/2016/RRC s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04851/2019/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

c)    uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04010/2021/RRC s obcí Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

d)   uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04141/2021/RRC s městem Vratimov, IČO 00297372, dle přílohy č. 15 předloženého

11/1135 10. 3. 2023
4. rozhodlo

dofinancovat dotační program Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 97.500 Kč

11/1135 10. 3. 2023
5. rozhodlo

dofinancovat dotační program Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 160.000 Kč

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2882 ze dne 27.2.2018

č. 68/6229 ze dne 27.8.2019

č. 10/580 ze dne 22.2.2021

č. 38/2597 ze dne 28.2.2022

č. 62/4606 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/732 ze dne 14.3.2018

č. 13/1589 ze dne 12.9.2019

č. 3/206 ze dne 17.3.2021

č. 7/654 ze dne 16.3.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1136 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava ze dne 1.2.2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1136 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, ve výši 3.000.000 Kč na projekt „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji VI“, s časovou použitelností od 1.5.2023 do 30.4.2024 (u osobních nákladů včetně zákonných odvodů uhrazených do 31.5.2024), a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1136 10. 3. 2023
3. rozhodlo

dofinancovat neinvestiční dotaci Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava na projekt „Podpora podnikavosti a inovativního podnikání v kraji VI“ ve výši 1.300.000 Kč v roce 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2590 ze dne 28.2.2022

č. 62/4602 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/645 ze dne 16.3.2022

11/1137 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost společnosti Green Gas RE, s.r.o. ze dne 20. 1. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1137 10. 3. 2023
2. rozhodlo

navýšit dotaci poskytnutou dle usnesení zastupitelstva kraje č. 7/645 ze dne 16. 3. 2022 společnosti Green Gas RE, s.r.o, IČO 07558546, určenou na předprojektovou přípravu spojenou s realizací projektu „Green Energy Park Sviadnov“ o částku ve výši 2.105.000 Kč z toho neinvestiční část ve výši 694.650 Kč a investiční část ve výši 1.410.350 Kč

11/1137 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01787/2022/RRC se společností Green Gas RE, s.r.o, IČO 07558546, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4609 ze dne 20. 02. 2023

11/1138 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektu „Modernizace Školního statku Opava II“ připravovaného do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 dle předloženého materiálu

11/1138 10. 3. 2023
2. rozhodlo

 

zahájit přípravu projektu „Modernizace Školního statku Opava III“, financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 16.000.000 Kč

11/1138 10. 3. 2023
3. rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Modernizace Školního statku Opava III“ předkládaný do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027, výzvy „Odborné učebny ve středních školách - Moravskoslezský kraj“ v letech 2024-2025 ve výši 16.000.000 Kč dle předloženého materiálu

11/1138 10. 3. 2023
4. bere na vědomí

po ukončení realizace projektu „Modernizace Školního statku Opava III“ připravovaného k předložení do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 zajistit jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 1.000.000 Kč.

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4592 ze dne 20. 2. 2023

č. 57/4115 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1139 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení Rady kraje

č. 57/4114 ze dne 28.11.2022

č. 62/4585 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1140 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1140 10. 3. 2023
2. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, IČO 00095354, o částku 178.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Kosárna Karlovice 2023“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023

11/1140 10. 3. 2023
3. schvaluje

závazný ukazatel „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ příspěvkové organizaci Muzeum v Bruntále, IČO 00095354, ve výši 72.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „Kosárna Karlovice 2023“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023

11/1140 10. 3. 2023
4. schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „příspěvek na provoz“ příspěvkové organizaci Muzeum Novojičínska, IČO 00096296, o částku 250.000 Kč s účelovým určením na realizaci projektu „MNAT 2023“ s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023, dle podmínek dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023

11/1140 10. 3. 2023
5. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2565 ze dne 28.2.2022

č. 62/4594 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/758 ze dne 16.6.2022

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1141 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1141 10. 3. 2023
2. rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 9/873 ze dne 15. 9. 2022 výši dofinancování dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ z rozpočtu kraje na rok 2024 z „ve výši 1.792.960 Kč“ na „ve výši 2.124.740 Kč“

11/1141 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03840/2022/RRC, s obcí Lomnice, IČO 00296198, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4611 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1142 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Trojanovice ze dne 15. 2. 2023, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1142 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout návratnou finanční výpomoc z rozpočtu kraje obci Trojanovice, IČO 00298514, na financování nákladů spojených s realizací projektu „CÉRKA - Revitalizace areálu Dolu Frenštát - předprojektová příprava, 2. etapa“ ve výši 5.000.000 Kč, se splatností nejpozději do 31. 12. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4589 ze dne 20. 2. 2023

č. 57/4124 ze dne 28. 11. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1143 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ žadatelům uvedeným v přílohách č. 1, 3 a 5 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

11/1143 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII a čl. XII podmínek dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

11/1143 10. 3. 2023
3. rozhodlo

neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji“ žadateli uvedenému v příloze č. 4 tohoto usnesení, dle odůvodnění uvedeného v této příloze

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4582 ze dne 20. 2. 2023

 

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1085 ze dne 11. 12. 2014

11/1144 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

zápis z Valné hromady Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje konané dne 10. 11. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a s tím související změnu stanov, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1144 10. 3. 2023
2. schvaluje

změnu stanov Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, IČO 02057531, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1144 10. 3. 2023
3. rozhodlo

navýšit členský příspěvek ve výši 5.000 EUR ročně poskytovaný z rozpočtu Moravskoslezského kraje Evropské kulturní stezce sv. Cyrila a Metoděje, IČO 02057531, o částku 1.500 EUR ročně s platností od roku 2024, dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/5388 ze dne 9.4.2019

č. 91/7948 ze dne 22.6.2020

č. 44/2998 ze dne 9.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1762 ze dne 17.12.2015

č. 15/1844 ze dne 5.3.2020

č. 16/1953 ze dne 4.6.2020

č. 6/562 ze dne 16.12.2021

č. 8/756 ze dne 16.6.2022

11/1145 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva“, vyhlášeného dne 11. 5. 2022, žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s nimi smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1145 10. 3. 2023
2. bere na vědomí

žádost o změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla v rámci dotačního programu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ vyhlášeného dne 10. 4. 2019, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1145 10. 3. 2023
3. rozhodlo

schválit změnu typu zdroje tepla při realizaci výměny zdroje tepla a uzavřít s žadatelem uvedeným v příloze č. 4 smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

11/1145 10. 3. 2023
4. rozhodlo

vypustit v příloze č. 9 materiálu k bodu 7. usnesení zastupitelstva kraje
č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021 text „4. grantové schéma“ v názvu akce „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. grantové schéma“

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

k usnesení rady kraje

č. 62/4576 ze dne 20.2.2023

11/1146 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Nové Heřminovy, IČO 00846538, ze dne 24.01.2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1146 10. 3. 2023
2. rozhodlo

neposkytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 obci Nové Heřminovy, IČO 00846538, na spolufinancování nákladů spojených s realizací projektu s názvem Rekonstrukce obecního objektu v Nových Heřminovech ve výši 1.800.000 Kč, s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 7/650 ze dne 16. 3. 2022

č. 10/1014 ze dne 15. 12. 2022

k usnesením rady kraje

č. 31/2105 ze dne 29. 11. 2021

č. 38/2563 ze dne 28. 2. 2022

č. 51/3600 ze dne 29. 8. 2022

č. 57/4123 ze dne 28. 11. 2022

č. 62/4588 ze dne 20. 2. 2023

11/1147 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádosti příjemců

a)    obec Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b)   obec Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    společnosti Galero levarsi s.r.o., IČO 28653424, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

11/1147 10. 3. 2023
2. rozhodlo

zmírnit podmínky dotačních programů Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022 a Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2022

11/1147 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít

a)    Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02245/2022/RRC s obcí Bítov, IČO 64629929, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02127/2022/RRC s obcí Staré Heřminovy, IČO 00576077, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c)    Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05393/2022/RRC se společností Galero levarsi s.r.o., IČO 28653424, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4133 ze dne 28.11.2022

č. 62/4601 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/10/1011 ze dne 15.12.2022

11/1148 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

informace o Fondu pro spravedlivou transformaci, přípravě Operačního programu Spravedlivá transformace, realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a souvisejících evropských aktivitách

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4586 ze dne 20. 2. 2023

č. 62/4612 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1149 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ ve výši 700.000 Kč, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku KČT, oblast Moravskoslezská, IČO 71160477, na projekt „Turistické značení v Moravskoslezském kraji v roce 2023“ ve výši 700.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“ ve výši 500.000 Kč, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
4. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, IČO 61989100, na projekt „Restaurátorská dílna“ ve výši 500.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2022 a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
5. bere na vědomí

žádost spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, o poskytnutí individuální dotace na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2023“ ve výši 10.000.000 Kč dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
6. rozhodlo

poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 spolku Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s., IČO 75125285, na projekt „Podpora turistických areálů spadajících pod Dolní oblast VÍTKOVICE v roce 2023“ v celkové výši 10.000.000 Kč, z toho investiční část ve výši 560.000 Kč a neinvestiční část ve výši 9.440.000 Kč, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
7. bere na vědomí

žádost Krajiny břidlice, z. s., IČO 08581916, o poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 250.000 Kč na projekt „Národní geopark Krajina břidlice“

11/1149 10. 3. 2023
8. rozhodlo

poskytnout neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje Krajině břidlice, z. s., IČO 08581916, ve výši 250.000 Kč, na projekt „Národní geopark Krajina břidlice“, s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 31. 10. 2023, a uzavřít s tímto spolkem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
9. bere na vědomí

žádost o poskytnutí investiční dotace spolku Veslařský klub Sl. Harta z.s., IČO 05858861, na projekt „Veřejné tábořiště Mezina, Slezská Harta“ ve výši 1.300.000 Kč, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

11/1149 10. 3. 2023
10. rozhodlo

neposkytnout investiční dotaci ve výši 1.300.000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje spolku Veslařský klub Sl. Harta, na projekt „Veřejné tábořiště Mezina, Slezská Harta“ s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4614 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1150 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

úpravy rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 k 6. 2. 2023 dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4617 ze dne 20. 2. 2023

11/1151 10. 3. 2023
1. rozhodlo

předat k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, následující nemovitý majetek:

část pozemku parc. č. 813/11 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1859-55/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 12. 2022, o nové dosud nezapsané výměře 5179 m2,

části pozemku parc. č. 822/25 ostatní plocha oddělené dle geometrického plánu č. 1859-55/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 12. 2022 a nově označené jako pozemek parc. č. 822/249 ostatní plocha o výměře 3362 m2 a pozemek parc. č. 822/250 ostatní plocha o výměře 935 m2,

část pozemku parc. č. 1340/9 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1859-55/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 12. 2022, o nové dosud nezapsané výměře 1764 m2,

část pozemku parc. č. 1469/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 1859-55/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 22. 12. 2022, o nové dosud nezapsané výměře 1539 m2,

pozemek parc. č. 813/9 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/13 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/17 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/26 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/69 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 822/139 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1340/63 ostatní plocha,

včetně všech součástí těchto nemovitých věcí, zejména komunikací umístěných na pozemcích a sítě veřejného osvětlení včetně sloupů veřejného osvětlení dle předloženého materiálu,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a to od 1. 4. 2023 včetně

11/1151 10. 3. 2023
2. rozhodlo

vyjmout z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, následující nemovitý majetek:

část pozemku parc. č. 867/1 ostatní plocha oddělenou geometrickým plánem č. 1773-66/2021 potvrzeným katastrálním úřadem dne 15. 10. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 867/8 ostatní plocha o výměře 1686 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Mošnov,

a to od 1. 4. 2023 včetně

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 61/4477 ze dne 6. 2. 2023

č. 62/4627 ze dne 20. 2. 2023

11/1152 10. 3. 2023
1. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, Studénka, IČO 48804860, a to:

pozemek parc. č. st. 388 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova čp. 355, rodinný dům, část obce Libhošť,

parc. č. 1183/4 zahrada,

parc. č. 1585/1 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obec Libhošť,

do vlastnictví obce Libhošť, Libhošť 1, IČO 72086718, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a dále za následujících podmínek:

aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

ac) v případě porušení povinností dle bodu aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

ad) v případě, že obdarovaný poruší povinnost dle bodu ab), je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

ae) zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

af) obdarovaný se dále zavazuje uhradit dárci náklady ve výši 96.450,31 Kč vzniklé následkem odstoupení od Smlouvy o provedení dražby dobrovolné elektronické
č. 04218/2022/IM ze dne 14. 10. 2022 uzavřené mezi dárcem a společností GAVLAS, spol. s r.o., Politických vězňů 1272/21, Praha 1, IČO 60472049; v případě, že obdarovaný tuto povinnost nesplní, je dárce oprávněn od této smlouvy odstoupit

b)   vyjmout majetek specifikovaný v bodě 1. písmeno a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Domov NaNovo, příspěvková organizace, Poštovní 912, Butovice, Studénka, IČO 48804860, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví obcí Libhošť vkladem práv do katastru nemovitostí

11/1152 10. 3. 2023
2. rozhodlo

a)    směnit nemovité věci ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, a to:

část pozemku parc. č. 1783 ostatní plocha,

část pozemku parc. č. 1786/1 zahrada,

obě oddělené dle geometrického plánu č. 2402-184/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 7. 9. 2022 a nově sloučené do pozemku parc. č. 1783/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 102 m²,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. a obci Odry,

za nemovité věci ve vlastnictví města Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry, IČO 00298221, a to:

pozemek parc. č. 1762/1 zahrada,

část pozemku parc. č. 1763 zahrada, oddělenou dle geometrického plánu
č. 2403-185/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 21. 10. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 1763/1 zahrada o výměře 432 m²,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

v k. ú. a obci Odry,

s finančním plněním ze strany kraje ve výši 474.000 Kč;

kraj uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout pozemek parc. č. 1783/2 ostatní plocha o nové dosud nezapsané výměře 102 m² v k. ú. a obci Odry z hospodaření organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví městem Odry vkladem práv do katastru nemovitostí

c)    předat pozemek parc. č. 1762/1 zahrada a nově vzniklý pozemek parc. č. 1763/1 zahrada v k. ú. a obci Odry do hospodaření organizace Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 410/56, 742 35 Odry, IČO 48804894, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

11/1152 10. 3. 2023
3. rozhodlo

a)    koupit do vlastnictví kraje nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 322 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 381, část obce Záblatí, rodinný dům,

pozemek parc. č. 323 zahrada,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Záblatí u Bohumína, obec Bohumín,

z podílového spoluvlastnictví **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½ a **********, spoluvlastnický podíl na převáděných nemovitých věcech ve výši ideální ½,

za kupní cenu ve výši 4.400.000 Kč a úhradu poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ze strany kraje, dle předloženého materiálu

b)   uzavřít smlouvu o advokátní úschově peněz a listin mezi krajem jako složitelem, **********jako příjemci,**********, zapsanou v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 15911, jako schovatelkou

c)    předat nemovité věci specifikované v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení k hospodaření organizaci, Domov Jistoty, příspěvková organizace, Slezská 164, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín, IČO 00847372, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4619 ze dne 20. 02. 2023

11/1153 10. 3. 2023
1. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 70030 Ostrava, IČO 48804525, a to:

pozemek parc. č. 682 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, obec Nový Jičín

do vlastnictví Města Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín, IČO 00298212, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 70030 Ostrava, IČO 48804525, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4618 ze dne 20. 2. 2023

11/1154 10. 3. 2023
1. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, Nový Jičín, IČO 00848077, a to:

pozemek parc. č. 1436/1 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti č. p. 515, část obce Butovice,

pozemek parc. č. 1436/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

vše v k. ú. Butovice, obec Studénka,

do vlastnictví města Studénky, nám. Republiky 762, Studénka, IČO 00298441,

za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, a dále za následujících podmínek:

aa) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely kultury, školství a sportu, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí;

ab) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky dle bodu aa) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnou k tomu dárci potřebnou součinnost;

ac) v případě porušení povinností dle bodu aa) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši v ceny předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

ad) v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu ab) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta bude splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

ae) zřízení zákazu zcizení předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení
§ 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k předmětu daru do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovité věci specifikované v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Žilina, Nový Jičín, IČO 00848077, a to ke dni nabytí jejich vlastnictví obdarovaným

11/1154 10. 3. 2023
2. rozhodlo

zrušit bod 3. usnesení zastupitelstva kraje č. 4/272 ze dne 15. 6. 2017

11/1154 10. 3. 2023
3. rozhodlo

a)    uzavřít kupní smlouvu mezi krajem a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha, IČO 01312774, týkající se nákupu pozemku parc. č. 694/29 zahrada v k. ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek, dle předloženého materiálu

b)   předat pozemek specifikovaný v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení do hospodaření organizace Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Na Hrázi 2126, Frýdek-Místek, IČO 68334222, a to ke dni nabytí jeho vlastnictví krajem vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4620 ze dne 20.2.2023

11/1155 10. 3. 2023
1. rozhodlo

darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1180/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2141/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2147/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2147/4 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Horní Benešov,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví města Horní Benešov, Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov, IČO 00296007, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

a)    obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu b) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

d)   v případě porušení povinností dle bodu b) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

e)    v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

f)     zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

11/1155 10. 3. 2023
2. rozhodlo

darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 147 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 35/2 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 171/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1926/2 vodní plocha,

pozemek parc. č. 2319 ostatní plocha,

vše v k. ú. Bohdanovice, obec Jakartovice,

pozemek parc. st. 216 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanská vybavenost,

v k. ú. a obci Jakartovice,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví obce Jakartovice, Jakartovice 89, 747 53 Jakartovice, IČO 00300187, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

a)    obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu b) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

d)   v případě porušení povinností dle bodu b) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

e)    v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

f)     zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

11/1155 10. 3. 2023
3. rozhodlo

darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 729/2 vodní plocha,

pozemek parc. č. 729/3 vodní plocha,

vše v k. ú. a obci Melč,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví obce Melč, Melč 6, 747 84 Melč, IČO: 00300420, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

a)    obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu b) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

d)   v případě porušení povinností dle bodu b) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

e)    v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

f)     zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

11/1155 10. 3. 2023
4. rozhodlo

darovat nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. st. 110 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, občanské vybavení,

v k. ú. Městys Rudoltice, obec Slezské Rudoltice,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

do vlastnictví obce Slezské Rudoltice, Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské Rudoltice, IČO 00296333, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

a)    obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu b) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

d)   v případě porušení povinností dle bodu b) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

e)    v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

f)     zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

11/1155 10. 3. 2023
5. rozhodlo

darovat nemovité věci, a to:

o záměru darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. st. 815 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba,

pozemek parc. 27/8 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Komorní Lhotka,

stavba bez čp/če, Horní Žukov, jiná stavba, na pozemku parc. č. 309 zastavěná plocha a nádvoří, LV 548,

v k. ú. Horní Žukov, obec Český Těšín,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví Slezské diakonie, Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČO 65468562, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

a)    obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu b) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

d)   v případě porušení povinností dle bodu b) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

e)    v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

f)     zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

11/1155 10. 3. 2023
6. rozhodlo

darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 2880 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 2883 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 2887 ostatní plocha,

vše v k. ú. Košatka nad Odrou, obec Stará Ves nad Ondřejnicí,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví obce Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČO 00297232, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

a)    obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu b) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

d)   v případě porušení povinností dle bodu b) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

e)    v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

f)     zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

11/1155 10. 3. 2023
7. rozhodlo

darovat nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 3184/3 ostatní plocha,

v k. ú. Staré Hamry 1, obec Staré Hamry,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

do vlastnictví obce Staré Hamry, Staré Hamry 283, 739 15 Staré Hamry, IČO 00297241, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

a)    obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu b) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

d)   v případě porušení povinností dle bodu b) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

e)    v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

f)     zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

11/1155 10. 3. 2023
8. rozhodlo

darovat nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 2782 ostatní plocha,

v k. ú. a obci Bravantice,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

do vlastnictví obce Bravantice, Bravantice 223, 742 81 Bravantice, IČO 68921063, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

a)    obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu b) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

d)   v případě porušení povinností dle bodu b) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

e)    v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

f)     zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

11/1155 10. 3. 2023
9. rozhodlo

darovat nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 4853 ostatní plocha,

v k. ú. a obci Frenštát pod Radhoštěm,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

do vlastnictví města Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

a)    obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu b) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

d)   v případě porušení povinností dle bodu b) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

e)    v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

f)     zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

11/1155 10. 3. 2023
10. rozhodlo

darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 239/1 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 239/2 trvalý travní porost,

pozemek parc. č. 246/3 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Fulnek,

pozemek parc. č. 306/2 zahrada,

v k. ú. Jerlochovice, obec Fulnek,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví města Fulnek, nám. Komenského 12, 742 45 Fulnek, IČO 00297861, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

a)    obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu b) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

d)   v případě porušení povinností dle bodu b) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

e)    v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

f)     zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

11/1155 10. 3. 2023
11. rozhodlo

darovat nemovitou věc, a to:

pozemek parc. č. 929/2 vodní plocha,

v k. ú. a obci Mankovice,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

do vlastnictví obce Mankovice, Mankovice 73, 742 35 Mankovice, IČO 00600776, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

a)    obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu b) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

d)   v případě porušení povinností dle bodu b) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

e)    v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

f)     zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

11/1155 10. 3. 2023
12. rozhodlo

a)    darovat nemovité věci, a to:

spoluvlastnický podíl ¾ na pozemku parc. č. 966 zahrada,

spoluvlastnický podíl ¾ na pozemku parc. č. 969 zahrada,

spoluvlastnický podíl ¾ na pozemku parc. č. 970 zahrada,

spoluvlastnický podíl ¾ na pozemku parc. č. 971 zastavěná plocha a nádvoří,

pozemek parc. č. 1186 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1190 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1191 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1195 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1196/5 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 1197/2 ostatní plocha,

vše v k. ú. a obci Suchdol nad Odrou,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví městysu Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČO 00298450, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

aa) obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

ab) obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

ac) obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu ab) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

ad) v případě porušení povinností dle bodu ab) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

ae) v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu ac) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

af)  zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

b)   darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 1181 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 45, občanská vybavenost,

pozemek parc. č. 1182 zastavěná plocha a nádvoří,

do vlastnictví městysu Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČO 00298450, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí,

vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje

11/1155 10. 3. 2023
13. rozhodlo

darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 65/1 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 65/7 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 383/2 vodní plocha,

pozemek parc. č. 1559/14 vodní plocha,

vše v k. ú. Tichá na Moravě, obec Tichá,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví obce Tichá, Tichá 1, 742 74 Tichá, IČO 00298476, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

a)    obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu b) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

d)   v případě porušení povinností dle bodu b) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

e)    v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

f)     zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

11/1155 10. 3. 2023
14. rozhodlo

darovat nemovité věci, a to:

pozemek parc. č. 333 ostatní plocha,

pozemek parc. č. 334 ostatní plocha,

vše v k. ú. Vrbice nad Odrou, obec Bohumín,

včetně všech součástí a příslušenství těchto nemovitých věcí,

do vlastnictví města Bohumín, Masarykova 158, 735 81 Bohumín, IČO 00297569, vše za podmínky nabytí předmětných nemovitých věcí do vlastnictví kraje a dále za následujících podmínek:

a)    obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí;

b)   obdarovaný se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu dárce nebude Předmět daru užívat jinak než ve veřejném zájmu, zejména pro účely školství a sportu, kultury, zdravotnictví, sociálních služeb, státní správy, samosprávy a zajištění bezpečnosti občanů, a to vše po dobu 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí;

c)    obdarovaný se zavazuje umožnit dárci kdykoliv během výše uvedené 10 leté lhůty kontrolovat, zda jsou omezující podmínky dle bodu b) ze strany obdarovaného dodržovány a poskytnout k tomu dárci potřebnou součinnost;

d)   v případě porušení povinností dle bodu b) je dárce oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši ceny Předmětu daru v místě a čase obvyklé, která bude stanovena znaleckým posudkem ke dni vzniku nároku na zaplacení smluvní pokuty; náklady na případné vypracování znaleckého posudku hradí obdarovaný; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván; ode dne úhrady smluvní pokuty může obdarovaný nakládat s Předmětem daru bez omezení dle svého uvážení;

e)    v případě, že obdarovaný nesplní povinnost dle bodu c) ani v dárcem dodatečně poskytnuté lhůtě, ne kratší než 10 dnů, je dárce oprávněn požadovat po obdarovaném zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení; smluvní pokuta je splatná do 60 dnů ode dne, kdy bude obdarovaný dárcem k její úhradě písemně vyzván;

f)     zřízení zákazu zcizení Předmětu daru jako práva věcného ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku, a to na dobu určitou 10 let od účinků vkladu vlastnického práva k Předmětu daru do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 58/4295 ze dne 12. 12. 2022 

č. 62/4616 ze dne 20. 02. 2023

11/1156 10. 3. 2023
1. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 298/8 trvalý trávní porost o výměře 77 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Mikolajice,

do vlastnictví **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 5.500 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 1. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupujícím vkladem práv do katastru nemovitostí

11/1156 10. 3. 2023
2. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 807/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 880-50/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 4. 2022 a nově označenou jako pozemek parc. č. 807/27 ostatní plocha o výměře 21 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Mniší a obci Kopřivnice,

do vlastnictví **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 12.304 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 2. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

11/1156 10. 3. 2023
3. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 1478/2 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4297-170/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 16. 11. 2021 označenou jako díl „a“ o výměře 73 m2 a část pozemku parc. č. 4429/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 4297-170/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 16. 11. 2021 označenou jako díl „b“ o výměře 13 m2, sloučené a nově označené jako pozemek parc. č. 1478/5 ostatní plocha o výměře 86 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Hlučín,

do vlastnictví **********za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 22.000 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 3. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

11/1156 10. 3. 2023
4. rozhodlo

a)    prodat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 1166/4 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Stránské, obec Rýmařov,

do vlastnictví České republiky, právo hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, IČO 42196451,

za podmínky úhrady kupní ceny ve výši 74.050 Kč bez DPH a úhrady poplatku spojeného s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 4. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví kupující vkladem práva do katastru nemovitostí

11/1156 10. 3. 2023
5. rozhodlo

a)    směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 2144/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2357-12/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 16. 3. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2144/60 ostatní plocha o výměře 11 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

v k. ú. a obci Veřovice

za nemovitou věc ve vlastnictví **********, a to:

část pozemku parc. č. 299 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2357-12/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 16. 3. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 299/2 ostatní plocha o výměře 92 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. a obci Veřovice

bez finančního vyrovnání

b)   vyjmout část pozemku parc. č. 2144/1 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2357-12/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 16. 3. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 2144/60 ostatní plocha o výměře 11 m2, včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci, v k. ú. a obci Veřovice, z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni převodu jejího vlastnictví na nového vlastníka vkladem práv do katastru nemovitostí

c)  předat část pozemku parc. č. 299 ostatní plocha oddělenou dle geometrického plánu č. 2357-12/2021 potvrzeného katastrálním úřadem dne 16. 3. 2021 a nově označenou jako pozemek parc. č. 299/2 ostatní plocha o výměře 92 m2,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

11/1156 10. 3. 2023
6. rozhodlo

a)    směnit nemovitou věc ve vlastnictví kraje a v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, Úprkova 795/1, Ostrava, IČO 00095711, a to:

část pozemku parc. č. 4083/2 ostatní plocha označenou jako díl „c“ o výměře 43 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 378-10/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 5. 2022 a nově sloučenou do pozemku parc. č. st. 307 zastavěná plocha a nádvoří,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Měrkovice, obec Kozlovice

za nemovitou věc ve společném jmění manželů ********** a to za:

část pozemku parc. č. st. 307 zastavěná plocha a nádvoří označenou jako díl „b“ o výměře 43 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 378-10/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 5. 2022 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 4083/2 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím těchto nemovitých věcí,

v k. ú. Měrkovice, obec Kozlovice

bez finančního vyrovnání

b)   vyjmout část pozemku parc. č. 4083/2 ostatní plocha označenou jako díl „c“ o výměře 43 m2, oddělenou dle geometrického plánu č. 378-10/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 5. 2022 a nově sloučenou do pozemku parc. č. st. 307 zastavěná plocha a nádvoří, se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci, v k. ú. Měrkovice, obec Kozlovice, z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni převodu jejího vlastnictví na nového vlastníka vkladem práv do katastru nemovitostí

c)    předat část pozemku parc. č. st. 307 zastavěná plocha a nádvoří označenou jako díl „b“ o výměře 43 m2 oddělenou dle geometrického plánu č. 378-10/2022 potvrzeného katastrálním úřadem dne 11. 5. 2022 a nově sloučenou do pozemku parc. č. 4083/2 ostatní plocha,

se všemi součástmi a příslušenstvím této nemovité věci,

v k. ú. Měrkovice, obec Kozlovice

k hospodaření organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví krajem vkladem práv do katastru nemovitostí

11/1156 10. 3. 2023
7. rozhodlo

a)    darovat nemovitou věc ve vlastnictví kraje, v hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to:

pozemek parc. č. 2165/7 ostatní plocha,

včetně všech součástí a příslušenství této nemovité věci,

vše v k. ú. Hynčice u Krnova a obci Město Albrechtice,

do vlastnictví města Města Albrechtice, nám. ČSA 27/10, Město Albrechtice, IČO 00296228, za podmínky, že obdarovaný uhradí poplatek spojený s podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí

b)   vyjmout nemovitou věc specifikovanou v bodě 7. písm. a) tohoto usnesení z hospodaření organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, Ostrava, IČO 00095711, a to ke dni nabytí jejího vlastnictví obdarovaným vkladem práva do katastru nemovitostí

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4636 ze dne 20. 2. 2023

11/1157 10. 3. 2023
1. rozhodlo

a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ náhradním žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)     neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4628 ze dne 20. 2. 2023

11/1158 10. 3. 2023
1. mění

Statut Fondu sociálních služeb s účinností od 1. 4. 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4633 ze dne 20. 2. 2023

11/1159 10. 3. 2023
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu neinvestičních aktivit z oblasti prevence kriminality na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4637 ze dne 20. 2. 2023

11/1160 10. 3. 2023
1. rozhodlo

a) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b) poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c) neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program podpory činností v oblasti rodinné politiky, sociálně právní ochrany dětí a navazujících činností v sociálních službách na rok 2023“ žadatelům uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4632 ze dne 20. 2. 2023

11/1161 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, na projekt "Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2023“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1161 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 412.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem "Rodinné pasy Moravskoslezského kraje 2023“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1161 10. 3. 2023
3. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, na projekt "Senior Pas Moravskoslezského kraje 2023“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

11/1161 10. 3. 2023
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje společnosti Sun Drive Communications s.r.o., IČO 26941007, ve výši 505.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Senior Pas Moravskoslezského kraje 2023“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1161 10. 3. 2023
5. bere na vědomí

žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace spolku Rada seniorů České republiky, z.s.s., IČO 63829797, na projekt „Sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí Ostrava 2023“ dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

11/1161 10. 3. 2023
6. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje spolku Rada seniorů České republiky, z.s.s., IČO 63829797, ve výši 250.000 Kč na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s projektem „Sportovní hry seniorů s mezinárodní účastí Ostrava 2023“, vzniklých a uhrazených v období od 1. 1. 2023 do 1. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

11/1161 10. 3. 2023
7. rozhodlo

uzavřít s organizací Charita Jablunkov, IČO 26520923, Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04116/2022/SOC, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4634 ze dne 20. 2. 2023

11/1162 10. 3. 2023
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2023“ žadatelům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4638 ze dne 20. 2. 2023

11/1163 10. 3. 2023
1. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadatelům uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)   poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Dotačního programu a uzavřít s těmito náhradními žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Program na podporu komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v Moravskoslezském kraji na rok 2023“ žadateli uvedenému v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4635 ze dne 20.2.2023

11/1164 10. 3. 2023
1. rozhodlo

schválit „Způsob výpočtu návrhu dotace pro rok 2023 dle Podmínek dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1164 10. 3. 2023
2. rozhodlo

a)    poskytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2024 a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)   zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví sociálních věcí na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2024, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2023 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

c)    zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím kraje v odvětví zdravotnictví na základě smluv o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon, účelově určený na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2024, a stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů pro rok 2023 v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

11/1164 10. 3. 2023
3. rozhodlo

stanovit maximální výši oprávněných provozních nákladů v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2023 financovaného z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu organizacím dle přílohy č. 4 tohoto usnesení s termínem podání závěrečného vyúčtování vyrovnávací platby do 30. 6. 2024

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4639 ze dne 20. 2. 2023

11/1165 10. 3. 2023
1. schvaluje

dodatek č. 12 ke zřizovací listině organizace Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Za Střelnicí 1568, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 48804843, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

11/1165 10. 3. 2023
2. vydává

dodatek č. 12 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4639 ze dne 20. 2. 2023

11/1166 10. 3. 2023
1. schvaluje

dodatek č. 17 ke zřizovací listině organizace Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/ 7, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 71197036, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

11/1166 10. 3. 2023
2. vydává

dodatek č. 17 ke zřizovací listině dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/8503 ze dne 21.9.2020

č. 41/2806 ze dne 28.3.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2133 ze dne 3.9.2020

11/1167 10. 3. 2023
1. rozhodlo

schválit vstup sociálních služeb domovy pro seniory, ID 8054979, domovy se zvláštním režimem, ID 2542793, a denní stacionáře, ID 9809231, do Krajské sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, pověřit předmětné služby poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu a uzavřít s organizací Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích, IČO 17518075, smlouvu o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1167 10. 3. 2023
2. rozhodlo

schválit Dodatek č. 10 ke Krajské síti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4650 ze dne 20. 2. 2023

 

11/1168 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemcům:

a)    Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Světový pohár mládeže Word Table Tennis Czech Open Havířov 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2023

b)   Česká baseballová asociace, IČO 48548421, ve výši 3.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství Evropy mužů 2023 - Ostrava“; s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023

c)    Český atletický svaz, z.s., IČO 00539244, ve výši 1.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Czech Indoor Gala 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 9. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

d)   RAUL, s.r.o., IČO 25608673, ve výši 4.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Ostrava Beach Pro“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

e)    Česká federace mažoretkového sportu, z. s., IČO 65914031, ve výši 538.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „X. Mistrovství světa v mažoretkovém sportu 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023

f)     ÚAMK - VR Vsetín, IČO 05693462, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „41. Valašská rally ValMez 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023

g)   Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČO 02214270, ve výši 2.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „BANÍK MLÁDEŽNICKÉ TURNAJE 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

h)   BOXING OSTRAVA, z.s., IČO 22719423, ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Mistrovství České republiky mužů a žen v boxu“; s časovou použitelností od 1. 3. 2023 do 31. 12. 2023

i)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 5.000.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Zlatá tretra World Athletics Continental Tour Gold 2023“, s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

j)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 600.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Čokoládová tretra 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023;

k)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Český běh žen 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

l)     SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Evropský pohár mistrů v baseballu 2023“; s časovou použitelností od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

11/1168 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje na rok 2023 příjemci Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, IČO 70978336, ve výši 400.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Výstavba workoutového hřiště Základní školy a mateřské školy Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace“; s časovou použitelností od 1. 4. 2023 do 31. 8. 2023

11/1168 10. 3. 2023
3. rozhodlo

uzavřít smlouvy s příjemci finančních prostředků:

a)    Česká asociace stolního tenisu, IČO 00676888, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)   Česká baseballová asociace, IČO 48548421, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)    Český atletický svaz, z.s., IČO 00539244, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

d)   RAUL, s.r.o., IČO 25608673, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

e)    Česká federace mažoretkového sportu, z. s., IČO 65914031, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

f)     ÚAMK - VR Vsetín, IČO 05693462, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

g)   Akademie FC Baník Ostrava z. s., IČO 02214270, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

h)   BOXING OSTRAVA, z.s., IČO 22719423, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

i)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

j)     Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 20, předloženého materiálu

k)    Sdružení sportovních klubů Vítkovice, z.s., IČO 00534544, dle přílohy č. 22, předloženého materiálu

l)     SKSB Arrows Ostrava z.s., IČO 26525143, dle přílohy č. 26, předloženého materiálu

m)  Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, příspěvková organizace, IČO 70978336, dle přílohy č. 24, předloženého materiálu

11/1168 10. 3. 2023
4. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu kraje žadatelům:

a)    Veslařský klub Sl. Harta, z.s., IČO 05858861, ve výši 460.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Loděnice Veslařského klubu“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

b)   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, ve výši 1.285.000 Kč na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „výstavba dětského hřiště - Planetárium Ostrava“; s odůvodněním uvedeným v důvodové zprávě předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4642 ze dne 20.02.2023

11/1169 10. 3. 2023
1. schvaluje

dodatek č. 13 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, IČO 00601381, uvedený v příloze č. 1 předloženého materiálu

11/1169 10. 3. 2023
2. vydává

dodatek č. 13 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4642 ze dne 20.02.2023

11/1170 10. 3. 2023
1. schvaluje

dodatek č. 14 ke zřizovací listině organizace Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace, IČO 00601322, uvedený v příloze č. 2 předloženého materiálu

11/1170 10. 3. 2023
2. vydává

dodatek č. 14 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4642 ze dne 20.02.2023

11/1171 10. 3. 2023
1. schvaluje

dodatek č. 22 ke zřizovací listině organizace Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace, IČO 00848077, uvedený v příloze č. 3 předloženého materiálu

11/1171 10. 3. 2023
2. vydává

dodatek č. 22 ke zřizovací listině příspěvkové organizace dle bodu 1 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4646 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1172 10. 3. 2023
1. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023“ žadatelům dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1172 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023“ náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VII. Podmínek dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023“ a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

11/1172 10. 3. 2023
3. rozhodlo

neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v rámci dotačního programu „Podpora volnočasových aktivit pro mládež v roce 2023“ žadatelům dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 60/4427 ze dne 16. 1. 2023

11/1173 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost města Bílovec ze dne 24. 8. 2022, včetně jejího doplnění ze dne 22. 11. 2022, o úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle § 42 odst. 4 vodního zákona dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1173 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout finanční prostředky z rozpočtu kraje na rok 2023 městu Bílovec, IČO 00297755, ve výši 31.547 Kč, určené na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu podle ustanovení § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4661 ze dne 20. 2. 2023

11/1174 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost Města Bohumín ze dne 6. 1. 2023 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Izolační zeleň Vrbice“

11/1174 10. 3. 2023
2. rozhodlo

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 199.335 Kč v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) a odst. 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu pro financování akce „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“

11/1174 10. 3. 2023
3. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje Městu Bohumín, IČO 00297569, na realizaci projektu „Izolační zeleň Vrbice“ ve výši 199.335 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 2. 1. 2023 do dne 30. 4. 2023 a uhrazených do dne 31. 5. 2023 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4657 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/121 ze dne 17. 12. 2020

11/1175 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko ze dne 13. 12. 2022, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1175 10. 3. 2023
2. rozhodlo

uzavřít se subjektem Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, IČO 00434167, dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00115/2021/ŽPZ, na projekt „Stabilizace havarijního stavu VD Návsí – Jablunkov II.“ ohledně termínu ukončení realizace projektu nejpozději do dne 31. 12. 2023, předložení průběžného vyúčtování realizace projektu také za rok 2022, termínu pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do dne 15. 1. 2024 a období uznatelnosti nákladů projektu ode dne 1. 9. 2020 do dne 31. 12. 2023, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 55/3931 ze dne 24. 10. 2022

č. 62/4656 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1176 10. 3. 2023
1. rozhodlo

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 292.800 Kč v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) a odst. 3 statutu tohoto fondu pro financování akce „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2023-2024 dle předloženého materiálu

11/1176 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2023-2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4655 ze dne 20.2.2023

11/1177 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

„Situační zprávu o kvalitě ovzduší na území Moravskoslezského kraje za kalendářní rok 2021“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4665 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1178 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost obce Petřvald ze dne 25. 1. 2023, včetně jejího doplnění doručeného dne 30. 1. 2023, o poskytnutí dotace na projekt „Rozšíření stokové kanalizační sítě“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1178 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelovou investiční dotaci z rozpočtu kraje obci Petřvald, IČO 00298263, na realizaci projektu „Rozšíření stokové kanalizační sítě“ ve výši maximálně 10.000.000 Kč, a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2023 do dne 31. 1. 2024 a uhrazených do dne 1. 3. 2024, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 55/3932 ze dne 24. 10. 2022

č. 62/4658 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

11/1179 10. 3. 2023
1. rozhodlo

a)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2023-2024 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b)     poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2023-2024 náhradním žadatelům uvedeným v příloze č. 2 tohoto usnesení postupem podle čl. VI odst. 14 podmínek dotačního programu a uzavřít s tímto žadatelem smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c)     neposkytnout účelovou dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2023-2024 žadateli uvedenému v příloze č. 3 tohoto usnesení s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4654 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1180 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě ze dne 9. 1. 2023 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Provoz tří automatických monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Morávky, Metylovic a Mořkova v roce 2023 v rámci Regionálního monitoringu MSK“

11/1180 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, IČO 71009396, na realizaci projektu „Provoz tří automatických monitorovacích stanic sledujících kvalitu ovzduší na území Morávky, Metylovic a Mořkova v roce 2023 v rámci Regionálního monitoringu MSK“ ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2023 do dne 31. 12. 2023 a uhrazených do dne 31. 1. 2024 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

11/1180 10. 3. 2023
3. bere na vědomí

žádost Českého hydrometeorologického ústavu ze dne 13. 1. 2023 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Měření znečištění ovzduší vzorkovači pro identifikaci zdrojů znečišťování na dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji 2023“

11/1180 10. 3. 2023
4. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje státní příspěvkové organizaci Český hydrometeorologický ústav, IČO 00020699, na realizaci projektu „Měření znečištění ovzduší vzorkovači pro identifikaci zdrojů znečišťování na dvou lokalitách v Moravskoslezském kraji 2023“ ve výši 1.000.000 Kč a o tom, že tato dotace bude použita na úhradu uznatelných nákladů vzniklých ode dne 1. 1. 2023 do dne 31. 12. 2023 a uhrazených do dne 31. 1. 2024 včetně, a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 57/4213 ze dne 28. 11. 2022

č. 62/4663 ze dne 20. 2. 2023

11/1181 10. 3. 2023
1. rozhodlo

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 220.200 Kč v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. b) a odst. 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu pro financování akce rozpočtu kraje „DP - Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného“

11/1181 10. 3. 2023
2. rozhodlo

a)    poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného“ pro rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b)   neposkytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora chovatelů ovcí nebo koz v oblastech Moravskoslezského kraje s výskytem vlka obecného“ pro rok 2023 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4653 ze dne 20. 2. 2023

11/1182 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost pobočného spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 ze dne 11. 1. 2023 ve věci poskytnutí dotace na realizaci projektu „Záchrana volně žijících živočichů na území MSK – provoz záchranné stanice“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1182 10. 3. 2023
2. rozhodlo

poskytnout účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu kraje pobočnému spolku ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 47657901, na realizaci projektu „Záchrana volně žijících živočichů na území MSK – provoz záchranné stanice“ ve výši 1.200.000 Kč s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2023 do dne 31. 12. 2023 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4664 ze dne 20. 2. 2023

11/1183 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

žádost subjektu ARVEN - Akademie rozvoje venkova, z.s., ze dne 16. 11. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

11/1183 10. 3. 2023
2. rozhodlo

použít finanční prostředky z Fondu životního prostředí Moravskoslezského kraje v maximální výši 1.000.000 Kč v souladu s čl. 4 odst. 2 písm. a) a odst. 3 statutu tohoto fondu dle předloženého materiálu pro financování akce rozpočtu kraje „Ostatní individuální dotace v odvětví životního prostředí“

11/1183 10. 3. 2023
3. rozhodlo

poskytnout účelovou kombinovanou dotaci z rozpočtu kraje subjektu ARVEN - Akademie rozvoje venkova, z.s., IČO 27038254, na projekt Implementace adaptační strategie MSK ve výši 1.000.000 Kč, z toho investiční dotaci ve výši 845.000 Kč a neinvestiční dotaci ve výši 155.000 Kč, s časovou použitelností ode dne 1. 1. 2023 do dne 29. 4. 2024 a s tímto subjektem uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 63/4732 ze dne 6.3.2023

11/1184 10. 3. 2023
1. rozhodlo

o pořízení Aktualizace č. 8 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje zkráceným postupem podle § 42a–42b stavebního zákona z vlastního podnětu

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 1/12 ze dne 5. 11. 2020

11/1185 10. 3. 2023
1. bere na vědomí

a)    informaci o rezignaci Bc. Miroslava Otiska, MSc., MBA, člena zastupitelstva kraje, z funkce člena Výboru pro dopravu

b)   informaci o rezignaci paní Ivany Váňové, MBA z funkce členky Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj

c)    informaci o rezignaci Ing. Jaromíra Výtiska z funkce člena Výboru pro tělovýchovu a sport

11/1185 10. 3. 2023
2. volí

a)    Mgr. Richarda Vereše, člena zastupitelstva kraje, členem Výboru pro dopravu

b)   Jaroslava Perůtku, členem Výboru pro územní plánování a strategický rozvoj

11/1185 10. 3. 2023
3. volí

Ing. Pavla Staňka, člena zastupitelstva kraje, členem Výboru pro tělovýchovu a sport

Zastupitelstvo kraje

 

k usnesení rady kraje

č. 35/2409 ze dne 7.2.2022

č. 40/2714 ze dne 14.3.2022

č. 61/4498 ze dne 6. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/55 ze dne 17.12.2020

č. 10/948 ze dne 15.12.2022

11/1186 10. 3. 2023
1. rozhodlo

o uzavření smluv pro zabezpečení provozu informačního systému digitální technické mapy Moravskoslezského kraje s Plzeňským krajem, IČO 70890366 a Krajem Vysočina, IČO 70890749, dle předloženého materiálu.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Po, St: 8:00‑17:00 hod.

Út, Čt: 8:00‑14:30 hod.

Pá: 8:00‑13:00 hod.