Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Jednodenní zájezdy - dotaz č. 3421
Dotaz: (vložen dne: 13.07.2019)
Dobrý den, postačí na organizování a prodej jednodenních zájezdů v ČR volná živnost cestovní agentura?
Šlo by o kombinaci jednotlivých služeb jako je rezervace jízdenek dopravy (autobus) + prodej sportovních aktivit (cvičení) + rezervace lístků na společenské akce (návštěva sportovního utkání).
Nebo je nutné mít koncesi cestovní kancelář?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 18.07.2019)
Dobrý den,

v § 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (dále jen "zákon o cestovním ruchu") je uvedeno, že tento zákon se nevztahuje na zájezdy nebo spojené cestovní služby, jestliže nezahrnují nocleh a jsou kratší 24 hodin. Ve Vámi popsaném případě tedy postačí živnost volná s oborem činnosti "Provozování cestovní agentury". V případě delších výletů je potřeba zvážit, zda je nutno vlastnit koncesi na cestovní kancelář, nebo postačí živnost volná. Rozhodujícím činitelem je především definice pojmu "zájezd", která je uvedena v zákoně o cestovním ruchu. V případě Vámi popsaného výletu (v případě, že by trval déle, než jeden den) je třeba zohlednit především §§ 1a a 1b zmíněného zákona. Podle § 1a je službou cestovního ruchu doprava zákazníka, dále ubytování (které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení), dále nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla a nakonec jiná služba z oblasti cestovního ruchu (např. Vámi zmíněný prodej sportovních aktivit a rezervace lístků). Živnost volná postačí v případě, kdy poskytujete pouze jednu ze služeb cestovního ruchu, v případě jejich kombinace je již třeba vlastnit koncesi. Živnost volná dále postačí, jestliže provozujete jednu z prvních tří služeb cestovního ruchu (doprava, ubytování a nájem motorového vozidla) a k tomu jinou službu (služby) z oblasti cestovního ruchu (dle § 1a písm. d) zákona o cestovním ruchu), pokud tyto jiné služby nepředstavují významnou část zájezdu, přičemž se má za to, že významnou část zájezdu představují v případě, kdy tvoří alespoň 25% celkové ceny zájezdu a nejsou inzerovány jako podstatná část zájezdu, nebo jsou vybrány a zakoupeny až po zahájení poskytování některého z typů služeb cestovního ruchu. Dále bychom si dovolili upozornit, že podle § 1b odst. 1 písm. b) je zájezdem soubor alespoň dvou různých typů služeb cestovního ruchu, jestliže jsou inzerovány nebo prodávány s označením "zájezd" nebo s podobným označením.
S pozdravem,
Lubomír Pavlica
Hostinská činnost - dotaz č. 3416
Dotaz: (vložen dne: 18.04.2019)
Dobrý den, chtěl bych provozovat hostinskou činnost a nejsem vyučen v oboru, budu mít odpovědného zástupce. Mohu ustanovit rovnou dva nebo i více odpovědných zástupců. Každý by odpovídal za něco jiného. Nikde jsem se to nedočetl v živnostenském zákoně. Děkuji za odpověď. Milan
Odpověď: (vložena dne: 26.04.2019)
Dobrý den,
institut odpovědného zástupce je upraven v § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").
V prvním odstavci tohoto ustanovení je uvedeno, že podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, kterému odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. V odstavci druhém je pak uvedeno, že musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti podle § 6 a 7 živnostenského zákona.
Pokud tedy podnikatel sám nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti (odborná nebo jiná způsobilost), je podle ustanovení § 11 odst. 4 písm. a) živnostenského zákona, povinen ustanovit odpovědného zástupce.
Z těchto ustanovení vyplývá, že pro jednu živnost je podnikatel povinen, nesplňuje-li zvláštní podmínky provozování živnosti, ustanovit jednoho odpovědného zástupce, který zcela splňuje podmínky, které mu ukládá živnostenský zákon.

S pozdravem
Renata Drozdková


nakládání s odpadními vodami - dotaz č. 3415
Dotaz: (vložen dne: 21.11.2018)
Jaké oprávnění musí mít podnikatel pro odvoz odpadních vod na čistírnu? Vztahuje se "nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)" i na odpadní vody? Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 28.11.2018)
Dobrý den,

odpadní vody ze septiku a žumpy nejsou svým charakterem odpady, proto ve vašem případě, kdy budete pouze odvážet tyto znečištěné vody na čistírnu (tzn. odvážet je pro cizí potřebu), je potřeba živnost koncesovaná:
Silniční motorová doprava
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
- osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Pro více informací navštivte nejbližší obecní živnostenský úřad.

S přáním hezkého dne,

Lubomír Pavlica


krematorium - dotaz č. 3414
Dotaz: (vložen dne: 04.10.2018)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda si mohu ohlásit živnost krematorium pro zvířata a co je k tomu potřeba. Díky za odpověď. Roman
Odpověď: (vložena dne: 09.10.2018)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu k ohlášení předmětu podnikání "krematorium pro zvířata" Vám sdělujeme, že tato činnost je vyloučena z režimu živnostenského podnikání. Podle ustanovení § 3 odst. 2 písmene b) živnostenského zákona živností není "činnost veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtění a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,..".

Do veterinární asanační činnosti spadá mimo jiné i spalování ostatků zvířat v zájmovém chovu (ustanovení § 39 a 39a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Provozování výše uvedené činnosti může provádět pouze osoba, která získala od Krajské veterinární správy povolení k výkonu veterinární asanační činnosti podle § 49 odst. 1 písm. h) bod 4 veterinárního zákona.

S pozdravem

Renata Drozdková


garant vnitrostátní a mezinárodní dopravy nad 3,5t - dotaz č. 3413
Dotaz: (vložen dne: 05.09.2018)
Dobrý den, chtel bych se zeptat zda musím skládat zkoušky když jsem měl 3 roky garanta na tento obor, nebo mi stačí už jen praxe, abych si mohl dělat garanta sám.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 06.09.2018)
Dobrý den,

odborná způsobilost a podmínky provozování pro koncesované živnosti je upravena v § 27 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a je stanovena v příloze č. 3 tohoto zákona.

U silniční motorové dopravy provozované vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny se vyžaduje odborná způsobilost podle § 8a zákona č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Odborná způsobilost se prokazuje živnostenskému úřadu osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, které vydá dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky. Osvědčení o odborné způsobilosti nelze nahradit praxí. Zkoušku provádí dopravní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele.

S pozdravem

Renata DrozdkováSoukromá porodní asistentka - dotaz č. 3412
Dotaz: (vložen dne: 31.07.2018)
Dobrý den, mám Bc. titul v oboru porodní asistence a ráda bych se začla věnovat částečné soukromé péči o ženy, která vyplyvá z definice oboru PA: pořádání předporodních kůrzů, plavání a cvičení s těhotnými, laktační poradenství, návštěva v domácím prostředí klientky v období šestinedělí a v rámci externí smlouvy s nemocnicí i doprovod a asistence u porodu.
Můžete mě nasměrovat na potřebné dokumenty,přístrojevé vybavení a podmínky pro udělení živnosti?

děkuji
Odpověď: (vložena dne: 08.08.2018)
Dobrý den,

pro provádění Vámi výše uvedených činností, které vyplývají z definice oboru porodní asistence, musíte splnit požadavky vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a získat od Odboru zdravotnictví krajského úřadu oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Související dokumenty a požadavky je tedy nutné řešit s Odborem zdravotnictví krajského úřadu.

Výjimkou je Vámi uvedené cvičení s těhotnými. Tuto činnost můžete po prokázání splnění podmínek odborné způsobilosti vyplývajících z § 24 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) provozovat v rámci živnosti vázané, jmenovitě "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti".

S pozdravem

Ing. Ondřej Jajkowiczvýuční list - dotaz č. 3411
Dotaz: (vložen dne: 15.06.2018)
Dobrý den, několik let jsem žila v Německu, kde jsem i chodila do školy. Mám výuční list na kadeřnici. Chtěla bych podnikat v České republice a otevřít si kadeřnický salon. Bude mi výuční list uznán na živnostenském úřadě, když si ho nechám přeložit?? Nebo jak mám postupovat. Děkuji za odpověď.
Jana K.
Odpověď: (vložena dne: 25.06.2018)
Dobrý den,

odborná způsobilost podnikatele nebo odpovědného zástupce u živnosti ohlašovací řemeslné "Holičství, kadeřnictví" je upravena v ustanovení § 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

Na základě Vámi uvedených informací se Váš výuční list, získaný ve Spolkové republice Německo, bude posuzovat jako kvalifikace získaná v členském státě Evropské unie.

Dle ust. § 21 odst. 1 písm. e) živnostenského zákona lze odbornou způsobilost doložit dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

V praxi to znamená následující. Doporučujeme Vám obrátit se na Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností (uznávací orgán), se žádostí o uznání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání.

Bližší informace k uznání odborné kvalifikace získáte na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/uznavani-odborne-kvalifikace-pro-oblast-zivnostenskeho-podnikani--144206/.

S pozdravem

Hana Juchová


založení živnosti - dotaz č. 3410
Dotaz: (vložen dne: 28.05.2018)
Dobry den chtěl bych se zeptat chci si založit živnost v oboru Instalatérství a kovo obrábění bude my stačit výuční list Instalatér?Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 01.06.2018)
Dobrý den,

výuční list v oboru "Instalatérství" není dokladem o odborné způsobilosti k provozování živnosti "Obráběčství", ani dokladem o odborné způsobilosti v příbuzném oboru k provozování této živnosti (§ 22 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), dále jen "živnostenský zákon"). Tuto živnost však můžete provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce (§ 11 živnostenského zákona) nebo po získání šestileté praxe v oboru "Obráběčství" § 22 písm. f) živnostenského zákona).
Obsahové náplně živností řemeslných, jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění, příloha č. 1. Znění naleznete na adrese: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/narizeni-vlady-c--278-2008-sb---82761/. Znění živnostenského zákona je na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/zivnostensky-zakon--166698/.

S pozdravem
Renata Drozdková


sídlo - dotaz č. 3295
Dotaz: (vložen dne: 17.05.2018)
Zapíše živnostenský úřad sídlo na základě nájemní smlouvy, pokud vlastník nemovitosti vysloví nesouhlas s umístěním sídla?
Odpověď: (vložena dne: 23.05.2018)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji následující. V případě, že vlastník nemovitosti nesouhlasí s umístěním sídla, tak živnostenský úřad sídlo na základě nájemní smlouvy nezapíše.

S pozdravem

Ondřej Jajkowiczprovozovna, cvičení s fyzioterapeutem - dotaz č. 3294
Dotaz: (vložen dne: 08.03.2018)
První dotaz - lze považovat sklad materiálu či strojů apod., který slouží k podnikání za provozovnu? Druhý dotaz - pokud fyzioterapeut, který má ohlášeny Masérské, rekondiční a regenerační služby v rámci nabízených služeb také inzeruje individuální cvičení a zaučování rehabilitačních cviků, musí mít také vázanou živnost Poskytování tělovýchovných služeb ...? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 07.06.2018)
Dobrý den,
k prvnímu dotazu uvádím následující. Provozovna pro účely živnostenského podnikání je definovaná v § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), jako prostor, v němž je živnost provozována. O tom, zda je podnikatelská činnost vykonávána v provozovně si rozhoduje podnikatel, v návaznosti na § 17 odst. 1 živnostenského zákona, sám. Záleží tedy zcela na rozhodnutí každého podnikatele, zda-li si provozovnu zřídí či nikoliv. V obecné rovině zastávám názor, že sklad materiálu či strojů, který je využívaný pro provozování příslušné živnosti, lze považovat za provozovnu.

K druhému dotazu sděluji dále uvedené. V rámci živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby", lze pouze poskytovat sportovní, rekondiční a regenerační masáže (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), a poskytování regeneračních a rekondičních služeb vždy u zdravých jedinců.

Jak vyplývá z přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, Vámi uváděné individuální cvičení lze provádět v rámci živnosti vázané "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti??." (vizte obsahová náplň k této živnosti - úplné znění je uvedeno na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/narizeni-vlady-c--278-2008-sb---82761/).

Rehabilitační cvičení a zaučování rehabilitačních cviků nelze provádět v rámci živnosti, jelikož rehabilitace je proces, jehož cílem je umožnit osobám se zdravotním postižením, poškozeným úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou, aby dosáhly a zachovaly si optimální fyzickou, smyslovou, intelektovou, psychickou a sociální úroveň (navození léčebného procesu, činnosti a rehabilitační procesy nejsou prováděné u zdravých jedinců). Rehabilitační procesy tak může vykonávat lékař či fyzioterapeut apod., vždy se jedná o činnost vyloučenou z režimu živnostenského zákona.

Hana Juchová1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup