Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

krematorium - dotaz č. 3414
Dotaz: (vložen dne: 04.10.2018)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda si mohu ohlásit živnost krematorium pro zvířata a co je k tomu potřeba. Díky za odpověď. Roman
Odpověď: (vložena dne: 09.10.2018)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu k ohlášení předmětu podnikání "krematorium pro zvířata" Vám sdělujeme, že tato činnost je vyloučena z režimu živnostenského podnikání. Podle ustanovení § 3 odst. 2 písmene b) živnostenského zákona živností není "činnost veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtění a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat,..".

Do veterinární asanační činnosti spadá mimo jiné i spalování ostatků zvířat v zájmovém chovu (ustanovení § 39 a 39a zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Provozování výše uvedené činnosti může provádět pouze osoba, která získala od Krajské veterinární správy povolení k výkonu veterinární asanační činnosti podle § 49 odst. 1 písm. h) bod 4 veterinárního zákona.

S pozdravem

Renata Drozdková


garant vnitrostátní a mezinárodní dopravy nad 3,5t - dotaz č. 3413
Dotaz: (vložen dne: 05.09.2018)
Dobrý den, chtel bych se zeptat zda musím skládat zkoušky když jsem měl 3 roky garanta na tento obor, nebo mi stačí už jen praxe, abych si mohl dělat garanta sám.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 06.09.2018)
Dobrý den,

odborná způsobilost a podmínky provozování pro koncesované živnosti je upravena v § 27 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a je stanovena v příloze č. 3 tohoto zákona.

U silniční motorové dopravy provozované vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny se vyžaduje odborná způsobilost podle § 8a zákona č. 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

Odborná způsobilost se prokazuje živnostenskému úřadu osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy, které vydá dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky. Osvědčení o odborné způsobilosti nelze nahradit praxí. Zkoušku provádí dopravní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele.

S pozdravem

Renata DrozdkováSoukromá porodní asistentka - dotaz č. 3412
Dotaz: (vložen dne: 31.07.2018)
Dobrý den, mám Bc. titul v oboru porodní asistence a ráda bych se začla věnovat částečné soukromé péči o ženy, která vyplyvá z definice oboru PA: pořádání předporodních kůrzů, plavání a cvičení s těhotnými, laktační poradenství, návštěva v domácím prostředí klientky v období šestinedělí a v rámci externí smlouvy s nemocnicí i doprovod a asistence u porodu.
Můžete mě nasměrovat na potřebné dokumenty,přístrojevé vybavení a podmínky pro udělení živnosti?

děkuji
Odpověď: (vložena dne: 08.08.2018)
Dobrý den,

pro provádění Vámi výše uvedených činností, které vyplývají z definice oboru porodní asistence, musíte splnit požadavky vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a získat od Odboru zdravotnictví krajského úřadu oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Související dokumenty a požadavky je tedy nutné řešit s Odborem zdravotnictví krajského úřadu.

Výjimkou je Vámi uvedené cvičení s těhotnými. Tuto činnost můžete po prokázání splnění podmínek odborné způsobilosti vyplývajících z § 24 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) provozovat v rámci živnosti vázané, jmenovitě "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti".

S pozdravem

Ing. Ondřej Jajkowiczvýuční list - dotaz č. 3411
Dotaz: (vložen dne: 15.06.2018)
Dobrý den, několik let jsem žila v Německu, kde jsem i chodila do školy. Mám výuční list na kadeřnici. Chtěla bych podnikat v České republice a otevřít si kadeřnický salon. Bude mi výuční list uznán na živnostenském úřadě, když si ho nechám přeložit?? Nebo jak mám postupovat. Děkuji za odpověď.
Jana K.
Odpověď: (vložena dne: 25.06.2018)
Dobrý den,

odborná způsobilost podnikatele nebo odpovědného zástupce u živnosti ohlašovací řemeslné "Holičství, kadeřnictví" je upravena v ustanovení § 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

Na základě Vámi uvedených informací se Váš výuční list, získaný ve Spolkové republice Německo, bude posuzovat jako kvalifikace získaná v členském státě Evropské unie.

Dle ust. § 21 odst. 1 písm. e) živnostenského zákona lze odbornou způsobilost doložit dokladem o uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

V praxi to znamená následující. Doporučujeme Vám obrátit se na Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností (uznávací orgán), se žádostí o uznání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání.

Bližší informace k uznání odborné kvalifikace získáte na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/uznavani-odborne-kvalifikace-pro-oblast-zivnostenskeho-podnikani--144206/.

S pozdravem

Hana Juchová


založení živnosti - dotaz č. 3410
Dotaz: (vložen dne: 28.05.2018)
Dobry den chtěl bych se zeptat chci si založit živnost v oboru Instalatérství a kovo obrábění bude my stačit výuční list Instalatér?Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 01.06.2018)
Dobrý den,

výuční list v oboru "Instalatérství" není dokladem o odborné způsobilosti k provozování živnosti "Obráběčství", ani dokladem o odborné způsobilosti v příbuzném oboru k provozování této živnosti (§ 22 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), dále jen "živnostenský zákon"). Tuto živnost však můžete provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce (§ 11 živnostenského zákona) nebo po získání šestileté praxe v oboru "Obráběčství" § 22 písm. f) živnostenského zákona).
Obsahové náplně živností řemeslných, jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, v platném znění, příloha č. 1. Znění naleznete na adrese: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/narizeni-vlady-c--278-2008-sb---82761/. Znění živnostenského zákona je na tomto odkazu: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/zivnostensky-zakon--166698/.

S pozdravem
Renata Drozdková


sídlo - dotaz č. 3295
Dotaz: (vložen dne: 17.05.2018)
Zapíše živnostenský úřad sídlo na základě nájemní smlouvy, pokud vlastník nemovitosti vysloví nesouhlas s umístěním sídla?
Odpověď: (vložena dne: 23.05.2018)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji následující. V případě, že vlastník nemovitosti nesouhlasí s umístěním sídla, tak živnostenský úřad sídlo na základě nájemní smlouvy nezapíše.

S pozdravem

Ondřej Jajkowiczprovozovna, cvičení s fyzioterapeutem - dotaz č. 3294
Dotaz: (vložen dne: 08.03.2018)
První dotaz - lze považovat sklad materiálu či strojů apod., který slouží k podnikání za provozovnu? Druhý dotaz - pokud fyzioterapeut, který má ohlášeny Masérské, rekondiční a regenerační služby v rámci nabízených služeb také inzeruje individuální cvičení a zaučování rehabilitačních cviků, musí mít také vázanou živnost Poskytování tělovýchovných služeb ...? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 07.06.2018)
Dobrý den,
k prvnímu dotazu uvádím následující. Provozovna pro účely živnostenského podnikání je definovaná v § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), jako prostor, v němž je živnost provozována. O tom, zda je podnikatelská činnost vykonávána v provozovně si rozhoduje podnikatel, v návaznosti na § 17 odst. 1 živnostenského zákona, sám. Záleží tedy zcela na rozhodnutí každého podnikatele, zda-li si provozovnu zřídí či nikoliv. V obecné rovině zastávám názor, že sklad materiálu či strojů, který je využívaný pro provozování příslušné živnosti, lze považovat za provozovnu.

K druhému dotazu sděluji dále uvedené. V rámci živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby", lze pouze poskytovat sportovní, rekondiční a regenerační masáže (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), a poskytování regeneračních a rekondičních služeb vždy u zdravých jedinců.

Jak vyplývá z přílohy č. 2 k Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, Vámi uváděné individuální cvičení lze provádět v rámci živnosti vázané "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti??." (vizte obsahová náplň k této živnosti - úplné znění je uvedeno na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravni-predpisy/narizeni-vlady-c--278-2008-sb---82761/).

Rehabilitační cvičení a zaučování rehabilitačních cviků nelze provádět v rámci živnosti, jelikož rehabilitace je proces, jehož cílem je umožnit osobám se zdravotním postižením, poškozeným úrazem, nemocí nebo vrozenou vadou, aby dosáhly a zachovaly si optimální fyzickou, smyslovou, intelektovou, psychickou a sociální úroveň (navození léčebného procesu, činnosti a rehabilitační procesy nejsou prováděné u zdravých jedinců). Rehabilitační procesy tak může vykonávat lékař či fyzioterapeut apod., vždy se jedná o činnost vyloučenou z režimu živnostenského zákona.

Hana Juchovářemeslná živnost - dotaz č. 3293
Dotaz: (vložen dne: 22.02.2018)
stačí mi pro vykonávání řemeslné činnosti blízký vysokoškolský diplom? Například pro vykonávání zlatníka, VŠ strojní inženýrství.. Děkuji s pozdravem P.
Odpověď: (vložena dne: 23.02.2018)
Dobrý den,

na Vámi uplatněný dotaz lze odpovědět pouze v obecné rovině, jelikož neuvádíte konkrétní informace o dokladu o vzdělání.

Otázka dokladu o odborné způsobilosti k ohlášení živnosti řemeslné je řešena v ust. § § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jednou z možností k doložení odborné způsobilosti ke konkrétní řemeslné živnosti je i doložení dokladu o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů nebo dokladu o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů.

Vámi uváděny příklad, jenž se týká doložení dokladu o absolvování vysokoškolského studijního programu "strojní inženýrství" jako dokladu o odborné způsobilosti k ohlášení živnosti řemeslné "Zlatnictví", nelze jednoznačně posoudit, jelikož nespecifikujete konkrétní absolvovaný studijní obor.

Na závěr si Vás krajský živnostenský úřad dovoluje informovat, že ve věci posouzení odborné způsobilosti a rozhodování o získání živnostenského oprávnění je kompetentní obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů najdete na webových stránkách https://www.msk.cz/cz/podnikani/dulezite-kontakty-a-odkazy-46063/.

S pozdravem

Hana Juchová


co se počítá do praxe - dotaz č. 3292
Dotaz: (vložen dne: 08.12.2017)
Dobrý den, pracuji 3 roky v účetní firmě a v průběhu zaměstnání jsem si udělala certifikované kurzy mzdová účetní,účetnictví a daňové evidence. V minulosti jsem pracovala jako odborný ekonom a jako ředitel pobočky případně manažer pobočky, kde jsem také pracovala s účetnictvím. Mám VŠ vzdělání, nikoliv však ekonomické, kde byl také zkoušky související se mzdami a financemi. Jak se v takovém případě počítá praxe zda od data získání osvědčení nebo i předtím a co se do praxe z uvedeného dá započítat, případně jak tuto praxi doložit. Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 11.12.2017)
Vážená paní,
odborná způsobilost pro vázané živnosti je stanovena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"). Pro vázanou živnost ""Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" je ve Vašem případě uznatelné vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru.

Praxe se se počítá podle skutečného výkonu odborných činností náležících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti, o které žádáte. Délku praxe ve Vašem případě můžete doložit potvrzením délky zaměstnání od vašeho zaměstnavatele, že jste vykonávala odborné činnosti náležící do oboru živnosti na hlavní pracovní poměr.

Další informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách https://www.msk.cz/cz/podnikani/dulezite-kontakty-a-odkazy-46063/

S pozdravem

Nikol Klusková


Živnost cukrářství - dotaz č. 3288
Dotaz: (vložen dne: 25.09.2017)
Dobrý den,
Mám výuční list kuchař-čišník se zaměřením - kuchař,a také praxi v oboru kuchařka. Chtěla bych si otevřít výrobnu cukrářství, jednalo by se o pečení dortů, koláčků a další s tímto spojené. Chci se zeptat zde je toto možné i s mým zaměřením, nebo potřebuji jak mi bylo tvrzeno zaměření jiné, nebo garanta. Děkuji Klasová
Odpověď: (vložena dne: 03.10.2017)
Dobrý den,

výuční list v oboru "Kuchař-číšník" není dokladem o odborné způsobilosti k provozování živnosti "Pekařství, cukrářství", ani dokladem o odborné způsobilosti v příbuzném oboru k provozování této živnosti; vizte § 22 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), dále jen "živnostenský zákon". Tuto živnost však můžete provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce; vizte ust. § 11 živnostenského zákona nebo po získání šestileté praxe v oboru "Cukrářství" (§ 22 písm. f) živnostenského zákona). Text živnostenského zákona naleznete např. na adrese: http://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/pravnipredpisy/zivnostensky-zakon--166698/

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup