Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Otázka k dotazu č.699 - dotaz č. 701
Dotaz: (vložen dne: 09.01.2013)
Ještě poprosím k dotazu č.699 (oblast masáží) o vyjádření,zda-li by se mohlo v tomto případě využívat názvosloví "masáže" (volná živnost - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené), když bude uvedeno,že se nejedná o zdravotní masáže ani o sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví.
Slovo masáž by se využívalo například na například na webových stránkách.
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 10.01.2013)
Dobrý den,

použít na webových stránkách slovo "masáž", by bylo možné za předpokladu, že tento význam bude současně v rámci poskytovaných informací blíže vysvětlen tak, aby nemohlo dojít k záměně s vázanou živností "Masérské, rekondiční a regenerační služby", kdy při masáži dochází k tlaku na svaly.

Zvažte také možnost najít jiné slovní označení, které by lépe vystihovalo Vámi popisovanou činnost.

Zdeňka Janků

Garant pro kosmetiku - dotaz č. 700
Dotaz: (vložen dne: 08.01.2013)
Dobrý den,

chci začít podnikat v oboru kosmetiky. Mám hotový rekvalifikační a kurz. jako garanta mám slečnu, která je vyučená kosmetička. Zajímá ji, co z toho vyplývá pro ni konkrétně. Seženu někde nějaký více konkrétní informaci přímo pro ni, nebo jen to, co je napsané v zákoně.

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 09.01.2013)
Dobrý den,

v případě, že jste absolvovala rekvalifikační kurz a získala doklad o řádném ukončení rekvalifikace pro "Kosmetické služby", vydaným zařízení akreditovaným podle zvláštních právních předpisů nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, musíte po dobu 1 roku, než získáte jednoroční praxi, ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti a je odborně způsobilý podle § 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

"Kosmetické služby" jsou živností, jejich výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osoba splňujícími odbornou způsobilost dle přílohy
č. 5 živnostenského zákona.

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce je upraveno v § 11 živnostenského zákona. Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvím vztahu. Nikdo nemůže být ustanovenem do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Živnostenský zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu si zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale i např. občansko či obchodně-právní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena. Součástí smlouvy mohou být i konkrétní práva a povinnosti odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce neodpovídá za provozování příslušné živnosti jako celku, právní odpovědnost za uzavírání konkrétních smluvních vztahů a za jejich plnění nese vůči svým partnerům podnikatel. Jelikož se jedná o oblast soukromoprávní povahy, živnostenský zákon nemůže do těchto vztahů vstupovat a z tohoto důvodu tuto oblast ani živnostenský zákon dále neupravuje.

Budete-li provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, pak dle § 46 odst. 1 písm. g) tohoto zákona připojíte k ohlášení živnosti prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. Dále pak dokládáte u odpovědného zástupce splnění podmínky odborné způsobilosti.

Aktuální znění živnostenského zákona naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz), pod odkazy: Podpora podnikání/Živnostenské podnikání/Živnostenský zákon.

Zdeňka Janků

Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu - dotaz č. 699
Dotaz: (vložen dne: 04.01.2013)
Dobrý den.
Mám netradiční dotaz:
lze na uvedenou volnou živnost "Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu" nebo jinou volnou živnost poskytovat prsty rukou druhým osobám dotyky jako je hlazení a jemné tření krku a ramen v oblečení na sucho,tedy bez použití emulze a olejíčků.Zákazník se nesvléká z oblečení.
Myslím,že se snad nejedná o klasickou masáž (koncese masérské, rekondiční a regenerační služby).
Vnímám to jako vískání ve vlasech či škrábání zad,které mají rádi jak děti,tak dospělí.
Není třeba tak znát anatomii a podobné oblasti.
Děkuji za případnou odpověď na moji netradiční otázku.
Odpověď: (vložena dne: 08.01.2013)
Dobrý den,

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), upravuje podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním. Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Pro posouzení je důležité, zda do budoucna provozovaná činnost naplní všechny znaky živnosti a zda její provozování není vyloučeno z režimu živnostenského zákona.Činnost ohlašovatel zařadí do příslušné živnosti nebo do některého oboru živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" podle jejího charakteru a způsobu provozování.

Tak, jak uvádíte, popsaná činnost není klasickou masáží, která je obsahem živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby". Doporučujeme Vám, nahlédnout do obsahových náplních jednotlivých živností Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností a případně uvedenou problematiku konzultovat s obecním živnostenským úřadem.

Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Znění živnostenského zákona a nařízení vlády naleznete na stránkách http://www.mpo.cz, v sekci Podpora podnikání.

Zdeňka Janků

prodej - dotaz č. 698
Dotaz: (vložen dne: 31.12.2012)
Dobrý den,
v lednu se chystám ohlásit volnou živnost, obor velkoobchod, maloobchod. Budu mít internetový obchod a zboží zasílat poštou, popřípadě jinou dopravní společností. Občas se může stát, že si místní zákazník zboží vyzvedne osobně. Musím kvůli tomu mít provozovnu?? Děkuji za odpověď.Odpověď: (vložena dne: 08.01.2013)
Dobrý den,

při posuzování otázky, zda je žádoucí mít provozovnu v případech, kdy budete zboží objednané přes internetový obchod, taktéž předávat osobně, je nutné vycházet z ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), podle kterého se provozovnou pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Vzhledem ke skutečnosti, že Váš dotaz je příliš obecný, nemůžeme dát na něj jednoznačnou odpověď.

Je tomu tak především proto, že v souvislosti se zřízením provozovny je nezbytné zvážit a posoudit, kde, jakým způsobem a které zboží budete navážet a skladovat a zejména zda prostory, kde zboží určené k výdeji bude skladováno, jsou pro tento účel určeny. Další otázkou k posouzení bude, zda zákazníci, kteří budou u Vás zboží vyzvedávat, mohou, resp. svými návštěvami budou obtěžovat spolubydlící, v případě, že se jedná o bytový dům. Je žádoucí mít na paměti, že podle ustanovení § 17 odst. 4 živnostenského zákona, podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů).

Petr JakobiOplocení - dotaz č. 697
Dotaz: (vložen dne: 11.12.2012)
Dobrý den, jaké živnostenské oprávnění potřebuji ke stavbě oplocení?
Děkuji a jsem spozdravem Kučírek
Odpověď: (vložena dne: 14.12.2012)

Vážený pane Kučírku,

stavba oplocení náleží do obsahové náplně živnosti ohlašovací vázané "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování". Při zařazení uvedené činnosti vycházíme ze skutečnosti, že se jedná o stavbou ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, byť dle ust. § 103 odst. 1 písm. e) tohoto zákona, běžné oplocení nemusí podléhat stavebnímu povolení ani ohlášení stavby.

Petr Jakobi


Stavba lešení - dotaz č. 696
Dotaz: (vložen dne: 06.12.2012)
Dobrý den, jaké živnostenské oprávnění potřebuji ke stavbě lešení?
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 10.12.2012)
Provádění lešenářských prací spadá do oboru č. 45. "Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti" živnosti volné: "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, které naleznete, např. na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, pod odkazem "Podpora podnikání".


Ing. Petr Jakobi
Zastavárenská činnost - dotaz č. 695
Dotaz: (vložen dne: 05.12.2012)
Dobrý den , jaký § nebo zákon musí mít uvedena zástavní smlouva v hlavičce?Nebo stačí sepsat pouze smlouvu jméno,r.č. atd atd a nic o § a zákonech tam nemusí být?Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 06.12.2012)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu, k obsahu zástavní smlouvy a jejím náležitostem, uvádíme, že se jedná o oblast soukromoprávní povahy, ke které není zdejší úřad, jako orgán veřejné správy, kompetentní
se vyjadřovat. Doporučujeme Vám proto, obrátit se na komerčního právníka, zaměřeného na danou problematiku.

Nicméně z pohledu živnostenského zákona považujeme za vhodné zmínit povinnosti podnikatele upravené v ustanovení § 31 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), zejména odst. 4, 5, 6 a 7 citovaného zákona, s vazbou na zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, týkající se přímo provozování zastavárenské činnosti.

Aktuální znění živnostenského zákona naleznete např. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/dokument104038.html.

Zdeňka Janků

Bělení -QMI - dotaz č. 693
Dotaz: (vložen dne: 21.09.2012)
Dobrý den pane inženýre,
obracím se na Vás v záležitosti ordinčního bělení zubů v kosmetickém salonu QMI na Kostelní ulici v Ostravě, které je prováděno nekvalifikovaným resp. neoprávněným personálem.
Pokud je mi známo, může výkony v dutině ústní provádět pouze zubní lékař nebo dentální hygienistka. Jak je možné, že je v tomto salonu aplikována na zuby chemická látka perborát sodný, která k tomuto účelu není vůbec určena? Co když bude někdo na tuto látku alergický, kdo se o tohoto pacienta v salonu postará? Další věcí je, že uvádějí změnu odstínu zubů během procedury o několik stupňů, což je samozřejmě klamavá reklama. Natriumperborát resp. perborát sodný se rozkládá na monoborát a peroxid vodíku v nízké koncentraci, která je schopná ovlivnit barvu zubu v řádu dnů, ne minut či hodin.

zde odkaz na proběhlou akci na slevovém portálu:
http://www.slevomat.cz/sleva/33177-ucinne-beleni-zubu-krasnejsi-az-o-osm-odstinu

Děkuji za řešení situace.

Jméno z pochopitelných důvodů neuvádím.


Vytisknout zprávu
DalšíW
Odpověď: (vložena dne: 27.09.2012)
Dobrý den,

k Vašemu podnětu ve věci bělení zubů v kosmetickém salonu "QMI Centrum bělení zubů", v Kostelní ulici v Ostravě, sdělujeme, že při jeho prošetření bude krajský živnostenský úřad postupovat v souladu s předpisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to "Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností".

Petr Jakobi
podmínky pro otevření baru - dotaz č. 692
Dotaz: (vložen dne: 13.09.2012)
Dobrý den chtěla jsem se zeptat co všechno musím zařídit když chci otevřít bar. Jaké potvrzení či doklady musím doložit? Zda musím kontaktovat hygienu , hasiče a jíné úřady.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 14.09.2012)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádíme:

hodláte-li provozovat bar, musíte být držitelkou živnostenského oprávnění s předmětem podnikání "hostinská činnost". Pro jeho získání je nutné splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost podle § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Jelikož jste neuvedla Vámi dosažené vzdělání a vzhledem k mnoha možnostem, jak splnit odbornou způsobilost, doporučujeme Vám již s konkrétními dotazy obrátit se na obecní živnostenský úřad. Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Co se týká provozu baru, pro účely živnostenského podnikání je to prostor, kde je živnost provozována. Povinnosti podnikatele ve vztahu k provozovně jsou stanoveny v ustanovení § 17 živnostenského zákona. Podle ustanovení § 17 odst. 4 živnostenského zákona provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (např. stavebního zákona, hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad provozovny pouze eviduje, nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování výrobních, hygienických a stavebních předpisů, a proto Vám doporučujeme obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz; Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (http://www.szpi.gov.cz) a příslušný stavební úřad dle umístění provozovny.

Znění živnostenského zákona naleznete na stránkách http://www.mpo.cz, pod odkazem Podpora podnikání/živnostenské podnikání (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/).

Zdeňka Janků

Dotaz - Nová organizační složka německé společnosti GmbH v ČR - dotaz č. 691
Dotaz: (vložen dne: 21.08.2012)
Dobrý den,
hodláme podnikat prostřednictvím organizační složky naší německé společnosti v České republice a ohlásit živnosti a požádát o koncesi. Který konkrétní doklad máme předložit k prokázání neexistence překážky bezúhonnosti naší právnické osoby se sídlem v Německu? Jak má vypadat? Kde ho lze získat? Postačí jeho případné automatické generování bez fyzického podpisu konkrétní úřední osoby či internetová verze? Lze jej předložit v němčině? Případně, musí-li být opatřen překladem, postačí neformální? Je nutné mít pro tento doklad apostilu?

Odpovědi při osobní návštěvě obecního živnostenského úřadu nám situaci vůbec neobjasnily.
Děkuji Vám za vyjádření a odpověď.

S úctou
Werner Webber
wwb@seznam.cz
Odpověď: (vložena dne: 23.08.2012)
Vážený pane,

k dotazu, který konkrétní doklad má předložit zahraniční právnická osoba k prokázání neexistence překážky bezúhonnosti právnické osoby, pokud zřizuje na území České republiky organizační složku, ust. § 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), uvádí následující:

"Právnická osoba připojí k ohlášení, je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5".

Co se týče formy požadovaného dokladu, pak k tomu § 5 odst. 3 a 4 živnostenského zákona uvádí:

(3) "Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.

(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle odstavce 3 se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka".

Z výše uvedeného vyplývá, že skutečnost, zda výpis z evidence trestů, resp. jeho rovnocenný doklad, právnické osoby se sídlem v členském státu Evropské unie, bude přeložen do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a zda bude požadováno ověření pravosti podpisů na dokladu uvedených, je v kompetenci konkrétního obecního živnostenského úřadu.

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup