Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Bělení -QMI - dotaz č. 693
Dotaz: (vložen dne: 21.09.2012)
Dobrý den pane inženýre,
obracím se na Vás v záležitosti ordinčního bělení zubů v kosmetickém salonu QMI na Kostelní ulici v Ostravě, které je prováděno nekvalifikovaným resp. neoprávněným personálem.
Pokud je mi známo, může výkony v dutině ústní provádět pouze zubní lékař nebo dentální hygienistka. Jak je možné, že je v tomto salonu aplikována na zuby chemická látka perborát sodný, která k tomuto účelu není vůbec určena? Co když bude někdo na tuto látku alergický, kdo se o tohoto pacienta v salonu postará? Další věcí je, že uvádějí změnu odstínu zubů během procedury o několik stupňů, což je samozřejmě klamavá reklama. Natriumperborát resp. perborát sodný se rozkládá na monoborát a peroxid vodíku v nízké koncentraci, která je schopná ovlivnit barvu zubu v řádu dnů, ne minut či hodin.

zde odkaz na proběhlou akci na slevovém portálu:
http://www.slevomat.cz/sleva/33177-ucinne-beleni-zubu-krasnejsi-az-o-osm-odstinu

Děkuji za řešení situace.

Jméno z pochopitelných důvodů neuvádím.


Vytisknout zprávu
DalšíW
Odpověď: (vložena dne: 27.09.2012)
Dobrý den,

k Vašemu podnětu ve věci bělení zubů v kosmetickém salonu "QMI Centrum bělení zubů", v Kostelní ulici v Ostravě, sdělujeme, že při jeho prošetření bude krajský živnostenský úřad postupovat v souladu s předpisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to "Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností".

Petr Jakobi
podmínky pro otevření baru - dotaz č. 692
Dotaz: (vložen dne: 13.09.2012)
Dobrý den chtěla jsem se zeptat co všechno musím zařídit když chci otevřít bar. Jaké potvrzení či doklady musím doložit? Zda musím kontaktovat hygienu , hasiče a jíné úřady.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 14.09.2012)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu uvádíme:

hodláte-li provozovat bar, musíte být držitelkou živnostenského oprávnění s předmětem podnikání "hostinská činnost". Pro jeho získání je nutné splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost podle § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Jelikož jste neuvedla Vámi dosažené vzdělání a vzhledem k mnoha možnostem, jak splnit odbornou způsobilost, doporučujeme Vám již s konkrétními dotazy obrátit se na obecní živnostenský úřad. Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Co se týká provozu baru, pro účely živnostenského podnikání je to prostor, kde je živnost provozována. Povinnosti podnikatele ve vztahu k provozovně jsou stanoveny v ustanovení § 17 živnostenského zákona. Podle ustanovení § 17 odst. 4 živnostenského zákona provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (např. stavebního zákona, hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad provozovny pouze eviduje, nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování výrobních, hygienických a stavebních předpisů, a proto Vám doporučujeme obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz; Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (http://www.szpi.gov.cz) a příslušný stavební úřad dle umístění provozovny.

Znění živnostenského zákona naleznete na stránkách http://www.mpo.cz, pod odkazem Podpora podnikání/živnostenské podnikání (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/).

Zdeňka Janků

Dotaz - Nová organizační složka německé společnosti GmbH v ČR - dotaz č. 691
Dotaz: (vložen dne: 21.08.2012)
Dobrý den,
hodláme podnikat prostřednictvím organizační složky naší německé společnosti v České republice a ohlásit živnosti a požádát o koncesi. Který konkrétní doklad máme předložit k prokázání neexistence překážky bezúhonnosti naší právnické osoby se sídlem v Německu? Jak má vypadat? Kde ho lze získat? Postačí jeho případné automatické generování bez fyzického podpisu konkrétní úřední osoby či internetová verze? Lze jej předložit v němčině? Případně, musí-li být opatřen překladem, postačí neformální? Je nutné mít pro tento doklad apostilu?

Odpovědi při osobní návštěvě obecního živnostenského úřadu nám situaci vůbec neobjasnily.
Děkuji Vám za vyjádření a odpověď.

S úctou
Werner Webber
wwb@seznam.cz
Odpověď: (vložena dne: 23.08.2012)
Vážený pane,

k dotazu, který konkrétní doklad má předložit zahraniční právnická osoba k prokázání neexistence překážky bezúhonnosti právnické osoby, pokud zřizuje na území České republiky organizační složku, ust. § 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), uvádí následující:

"Právnická osoba připojí k ohlášení, je-li právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu, prokazující, že u ní není překážka provozování živnosti podle § 8 odst. 5".

Co se týče formy požadovaného dokladu, pak k tomu § 5 odst. 3 a 4 živnostenského zákona uvádí:

(3) "Pokud ze zákona vyplývá povinnost předložit doklad potvrzující určité skutečnosti, rozumí se tím předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce. Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena.

(4) Požadavek na provedení překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a požadavek na ověření pravosti podpisu a otisku razítka podle odstavce 3 se nevztahuje na doklady předložené státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo právnickou osobou se sídlem, ústřední správou nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti v členském státu Evropské unie, nejsou-li pochybnosti o správnosti překladu, popřípadě o pravosti podpisu nebo otisku razítka".

Z výše uvedeného vyplývá, že skutečnost, zda výpis z evidence trestů, resp. jeho rovnocenný doklad, právnické osoby se sídlem v členském státu Evropské unie, bude přeložen do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků a zda bude požadováno ověření pravosti podpisů na dokladu uvedených, je v kompetenci konkrétního obecního živnostenského úřadu.

Petr Jakobi


Rolletic - dotaz č. 690
Dotaz: (vložen dne: 06.08.2012)
Dobrý den, ráda bych zjistila, jaká živnost je potřeba na provozování rolleticu.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 10.08.2012)
Dobrý den,

Váš dotaz, týkající se používání přístrojové techniky v oblasti živnostenského podnikání, můžeme zodpovědět pouze v obecné rovině. Všechny přístroje používané v režimu živnostenského zákona musí vyhovovat příslušným předpisům, týkajícím se bezpečnosti výrobků dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. V případě, že se jedná o zdravotnický prostředek, musí být provedeno posouzení shody, klinické hodnocení a splněna ohlašovací povinnost podle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotnický prostředek musí být opatřen CE označením a výrobcem musí být vystaveno prohlášení o shodě.

Pro posouzení, zda se jedná o činnost provozovanou podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") nebo naopak o činnost vyloučenou podle § 3 odst. 2 písm. a) živnostenského zákona je rozhodující účel konkrétního využití přístroje, resp. poskytované služby. Pokud masáž uvedeným přístrojem bude prováděna na zdravých jedincích, nebude navozovat léčebný proces, pouze regeneraci organismu, pak je možné tuto činnost provádět v rámci živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby". Odborná způsobilost je uvedena v příloze č. 2 živnostenského zákona.

V případě, že se bude jednat o masáž, navozující léčebný proces u nemocných jedinců, pak je tato činnost vyloučena z režimu živnostenského zákona a náleží do oblasti zdravotní péče. V takovém případě uvedenou problematiku, včetně požadavků na způsobilost provozovny, doporučujeme konzultovat
s Odborem zdravotnictví, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jehož kontakty naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/odb_09.html.

Bližší informace k ohlášení živnosti získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.


Zdeňka JankůGarant v oboru Manikura/Nehtova modelaz - dotaz č. 689
Dotaz: (vložen dne: 02.08.2012)
Dobry den, jsem drzitelkou certifikatu o absolvovani rekvalifikacniho kurzu v oboru Manikura/Nehtova modelaz po dobu jednoho roku, pracovala jsem v salonu, ale pouze jako brigadnik, kdyz jejich stala manikerka nemohla vyhovet zakaznikum z hlediska casu. Ted
Odpověď: (vložena dne: 03.08.2012)
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že dotaz není dopsán a není zřejmé, na co se k živnosti "manikúra, pedikúra" dotazuje, v obecné rovině tedy uvádíme:

odpovědný zástupce musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti ( § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále jen "živnostenský zákon"), a odbornou způsobilost podle § 21, 22 citovaného zákona, přičemž v případě dokládání osvědčení o rekvalifikaci v oboru "manikúra", musí být tento doklad vydán zařízením akreditovaným podle zvláštní právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo Ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována. Současně musí odpovědný zástupce doložit doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru (§ 22 písm. e) živnostenského zákona). Praxí v oboru se pro účely živnostenského zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného živnostenského oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti, v pracovněprávních vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru.

Doporučujeme Vám, nahlédnout do ustanovení § 11, 31 živnostenského zákona, do Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností a bližší informace získat na kterémkoli obecním živnostenském úřadě, jejichž seznam naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka Janků

provozovna x tržní místo - dotaz č. 688
Dotaz: (vložen dne: 11.07.2012)
Vážení, obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o odpovědi na následující dotazy:
1. Jak je definováno tržní místo? Je tržním místem zahrada ve vlastnictví živnostníka, která není veřejně přístupná?
2. Je tržním místem zahradnictví na pozemku živnostníka, na který není umožněn volný přístup veřejnosti? (Na zahradě se zboží prodává, jen pokud si zákazník zazvoní na zvonek u plotu.)
3. Je u následujících oborů povinné zřídit provozovnu?
a. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;
b. Velkoobchod a maloobchod;
c. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
4. Je možné umístit provozovnu pro obor ?Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost? na pozemek (zahradu), který je územním rozhodnutím určen jako ? územní všeobecně smíšené (Územní sloužící pro umístění polyfunkčním staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí)?
5. Pro provozování živností ?Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost? a Velkoobchod a maloobchod" musí mít živnostník provozovnu nebo tržní místo? Jinak tyto obory provozovat nelze?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 18.07.2012)
Dobrý den,

k otázce č. 1 a 2 Vám sdělujeme:

Na základě zákonného zmocnění, ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), může obec vydat pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona tržní řád.

Podle § 18 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona tržní řád obce musí vymezit místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště, a jejich rozdělení. Kromě těchto míst může obec v tržním řádu pojmově vymezit i např. tržní místa.

Tržní místo je tedy v tržním řádu vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona a mimo tržnice a tržiště, na kterém se na jednom nebo na více jednotlivých prodejních místech uskutečňuje prodej zboží a poskytují služby. Vzhledem k výše uvedenému je třeba obecně konstatovat, že tržní místo je prostor vymezený v tržním řádu obce, který navíc slouží k prodeji zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona.

K následujícím otázkám, které se týkají provozovny Vám sdělujeme:

Provozovna pro účely živnostenského podnikání je definována v § 17 odst. 1 živnostenské zákona jako prostor, v němž je živnost provozována. O tom, zda je podnikatelská činnost vykonávána v provozovně si rozhoduje podnikatel, v návaznosti na ustanovení § 17 odst. 1 živnostenské zákona, sám. V následujících odstavcích uvedeného § 17 jsou stanovené další povinnosti podnikatele ve vztahu k provozovně. Znění uvedeného paragrafu a celého zákona naleznete na stránkách http://www.mpo.cz, pod odkazem Podpora podnikání/živnostenské podnikání (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/). Ta nejdůležitější povinnost, týkající se provozovny, je uvedena v odst. 4 § 17, kde je mj. stanoveno, že podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (tím je např. zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů). Je to tedy především příslušný stavební úřad v jehož kompetenci je posouzení způsobilosti provozovny.

Živnostenské úřady, které jsou provozovateli živnostenského rejstříku, evidují v tomto rejstříku informace o podnikatelích, včetně údajů o jeho provozovnách. Neoznámení zahájení činnosti v provozovně je správním deliktem podle § 62 odst. 1 písm. e) živnostenského zákona, za který může živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 100 tis. korun (viz § 62 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona).

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že provozovna není tržním místem. Provozovnu si zřizuje podnikatel sám za podmínek uvedených v § 17 živnostenského zákona. Tržní místo je určeno v nařízení obce, pokud obec takové nařízení vydala.

Pro úplnost doplňujeme, že na výše uvedených webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/) naleznete rovněž Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Danuše Volná
Jarmila Weczerková

zrušení garance - dotaz č. 687
Dotaz: (vložen dne: 25.06.2012)
Dobrý den,rok podnikám-kosmetické služby.Musela jsem mít garanta.Musím po roce jít na ŽL zrušit garanci?Pokud tak neučiním,co mi a garantovi hrozí.Ráda bych totiž dělala kamarádce taky garanta.
A ještě prosím jeden dotaz,můžu si jako kosmetička pořídit do salonku lymfoven,pneuven...?Stačí mi proškolení od výrobce přístrojů,nebo potřebuji ještě masérský kurz?
Mockrát děkuji Marcela
Odpověď: (vložena dne: 16.07.2012)
Vážená paní Marcelo,

doba, po kterou budete podnikat "prostřednictvím" odpovědného zástupce, není zákonem nijak omezena. V případě, že již splňujete odbornou způsobilost pro řemeslou živnost "Kosmetické služby" podle §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") pak podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce již nemusíte. Pokud sama hodláte vykonávat činnost odpovědného zástupce pro jiného podnikatele, pak tedy musíte být odborně způsobilá podle shora uvedených ustanovení živnostesného zákona. Tento zákon naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani.

Co se týče přístrojů "Lymfoven", "Pneuven", pak obecně platí, že rozhodujícím parametrem při posuzování, v jakém režimu se činnost provádí, tzn. zda jde o poskytování služby podle živnostenského zákona nebo v režimu zdravotnických zákonů, je charakter služby, která má být provozována. Zásadním kritériem pro posouzení činnosti je obsah nabízené služby. Jestliže je v dokumentaci přístroje zmíňován účel regenerační, preventivní a podpůrný, realizovaný u zdravých osob, nedeklaruje se léčebný charakter výkonu nebo zlepšení stavu nemocného orgánu, tkáně či systému, nepoužívají se slova jako terapie apod., pak jde o činnost v režimu živnosti. K živnostenskému podnikání mohou být použity technické prostředky, které mají i širší spektrum použití (tzn. mohou díky svým technickým parametrům být využívány jak k výkonům zdravotním, tak výkonům kosmetickým apod. - např. ultrazvuky a další přístroje a prostředky). Důležitý je tedy rozsah použití takového prostředku, který je limitován povoleným charakterem činnnosti.

Jestliže se v dokumentaci k přístroji (prostředku) deklaruje pouze léčba či ovlivňování nemocí nebo zásah na nemocném systému, orgánu či tkání, jedná se o zdravotní péči, ke které je zapotřebí registrace nestátního zdravotnického zařízení s patřičným personálním, věcným a technickým zabezpečením.

Jak je zřejmé z nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které rovněž naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, v rámci živnosti "Kosmetické služby" lze vykonávat masáže pouze v oblasti obličeje, krku a dekoltu (kosmetické masáže).

Případné další informace Vám poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu, pod odkazy Veřejná správa/Krajský živnostenský úřad/Kontakty na živnostenské úřady.

Petr JakobiDepilace - dotaz č. 686
Dotaz: (vložen dne: 21.06.2012)
Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu. Mám živnostenský list "Masérské, rekondiční a regenerační služby" a chci se zeptat zda je v mé kompetenci provádět depilace těla? Konkrétně depilace cukrovou pastou.

Předem děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den. Brychtová
Odpověď: (vložena dne: 26.06.2012)
Dobrý den,

obsahová náplň jednotlivých živností je upravena v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že obsahem živnosti "Masérské, rekondiční a regenerační služby" je poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky reflexní masáže, a poskytováním regeneračních služeb (například parafinové zábaly).

Depilaci těla cukrovou pastou není tedy možné provádět v rámci živnostenského oprávnění s předmětem podnikání "Masérské, rekondiční a regenerační služby". Tuto činnost je možné poskytovat v rámci živnosti ohlašovací řemeslné "Kosmetické služby", případně "Pedikúra, manikúra".

Zdeňka Janků

Provozování kavitace a vacupress v ordinaci praktického lékaře - dotaz č. 685
Dotaz: (vložen dne: 15.04.2012)
Dobrý den
Jsem praktický lékař pro dospělé. Ráda bych v rámci ordinace provozovala přístroj vacupress a kavitaci - ultrazvuková liposukce. Ráda bych se zeptala, zda musím řešit další podnikání - živnostenský list, nebo například masérský kurz. Přístroj by prakticky obsluhovala zdravotní sestra, takže se jedná spíše o to co potřebuji aby to mohla ona v rámci mé praxe dělat. Nebo bude stačit vzdělání zdravotní sestry, případně jenom absolvování masérského kurzu.

Předen děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 26.04.2012)
Dobrý den,

pro posouzení a zařazení činnosti, spočívající v provozování "kavitace a vacupress" bude rozhodující, jakými přístroji a na jakých osobách bude prováděna. V režimu živnostenského zákona je možné tuto činnost provozovat pouze za předpokladu, že bude prováděna na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces. V případě používání přístrojů, pracujících na bázi ultrazvuku, je nutno rozlišovat, k jakému účelu je konkrétní přístroj určen, a u přístrojů zdravotnických výši frekvenčního ultrazvuku. V rámci živnostenského podnikání je možné používat ultrazvukové přístroje, které mají slabší účinek, než přístroje zdravotnické, a které jsou výrobcem určeny k použití nezdravotnickými pracovníky, s frekvencí do 1 MHZ (rozptyl +- 100 KHZ). Podle účelu, k jakému je konkrétní přístroj určen, lze pak tuto činnost podřadit pod živnost řemeslnou "kosmetické služby" nebo živnost vázanou "Masérské, rekondiční a regenerační služby".

U živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby" je podnikatel povinen zajistit výkon živnosti pouze fyzickými osobami, které splňují odbornou způsobilost uvedenou v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zdravotnické přístroje na bázi ultrazvuku s frekvencí nad 1 MHZ nelze v rámci živnostenského podnikání provozovat. Bude-li tato činnost provozována v rámci zdravotní péče, doporučujeme Vám, obrátit se s dotazy přímo na Odbor zdravotnictví, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, do jehož působnosti uvedená problematika spadá.

Zdeňka JankůRestaurování nábytku - dotaz č. 684
Dotaz: (vložen dne: 11.04.2012)
Dobrý den, chtěl bych si do budoucna zřídit živnost pro restaurování nábytku. V živnostenském zákoně jsem našel činnost vázanou Restaurování děl z oboru výtvarných umění..., nejsem si však jist, zda by se tato živnost vztahovala také na restaurování umělecko řezbářských částí nábytku. Za Vaši odpověď předem děkuji.

Jaroslav Jedlička
Odpověď: (vložena dne: 19.04.2012)
Dobrý den,

Vámi uváděná živnost, kterou jste nalezl v živnostenském zákoně, se vztahuje, jak vylývá z jejího názvu, na restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií - viz zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty - viz zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Oba výše uvedené právní předpisy naleznete na webu Ministerstva vnitra České republiky, www.mvcr.cz, pod odkazy: Legislativa/Sbírka zákonů, kde však nejsou zaneseny změny zákonů. Veškeré změny konkrétního zákona naleznete na webu: www.sbcr.cz.

V případě, že se nejedná o shora uvedená díla, ale o předměty každodenního užívání, pak půjde o živnost řemeslnou "Truhlářství, podlahářství" - viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup