Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Rolletic - dotaz č. 690
Dotaz: (vložen dne: 06.08.2012)
Dobrý den, ráda bych zjistila, jaká živnost je potřeba na provozování rolleticu.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 10.08.2012)
Dobrý den,

Váš dotaz, týkající se používání přístrojové techniky v oblasti živnostenského podnikání, můžeme zodpovědět pouze v obecné rovině. Všechny přístroje používané v režimu živnostenského zákona musí vyhovovat příslušným předpisům, týkajícím se bezpečnosti výrobků dle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. V případě, že se jedná o zdravotnický prostředek, musí být provedeno posouzení shody, klinické hodnocení a splněna ohlašovací povinnost podle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. Zdravotnický prostředek musí být opatřen CE označením a výrobcem musí být vystaveno prohlášení o shodě.

Pro posouzení, zda se jedná o činnost provozovanou podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") nebo naopak o činnost vyloučenou podle § 3 odst. 2 písm. a) živnostenského zákona je rozhodující účel konkrétního využití přístroje, resp. poskytované služby. Pokud masáž uvedeným přístrojem bude prováděna na zdravých jedincích, nebude navozovat léčebný proces, pouze regeneraci organismu, pak je možné tuto činnost provádět v rámci živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby". Odborná způsobilost je uvedena v příloze č. 2 živnostenského zákona.

V případě, že se bude jednat o masáž, navozující léčebný proces u nemocných jedinců, pak je tato činnost vyloučena z režimu živnostenského zákona a náleží do oblasti zdravotní péče. V takovém případě uvedenou problematiku, včetně požadavků na způsobilost provozovny, doporučujeme konzultovat
s Odborem zdravotnictví, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jehož kontakty naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/odb_09.html.

Bližší informace k ohlášení živnosti získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.


Zdeňka JankůGarant v oboru Manikura/Nehtova modelaz - dotaz č. 689
Dotaz: (vložen dne: 02.08.2012)
Dobry den, jsem drzitelkou certifikatu o absolvovani rekvalifikacniho kurzu v oboru Manikura/Nehtova modelaz po dobu jednoho roku, pracovala jsem v salonu, ale pouze jako brigadnik, kdyz jejich stala manikerka nemohla vyhovet zakaznikum z hlediska casu. Ted
Odpověď: (vložena dne: 03.08.2012)
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že dotaz není dopsán a není zřejmé, na co se k živnosti "manikúra, pedikúra" dotazuje, v obecné rovině tedy uvádíme:

odpovědný zástupce musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti ( § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále jen "živnostenský zákon"), a odbornou způsobilost podle § 21, 22 citovaného zákona, přičemž v případě dokládání osvědčení o rekvalifikaci v oboru "manikúra", musí být tento doklad vydán zařízením akreditovaným podle zvláštní právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo Ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována. Současně musí odpovědný zástupce doložit doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru (§ 22 písm. e) živnostenského zákona). Praxí v oboru se pro účely živnostenského zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného živnostenského oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti, v pracovněprávních vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru.

Doporučujeme Vám, nahlédnout do ustanovení § 11, 31 živnostenského zákona, do Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností a bližší informace získat na kterémkoli obecním živnostenském úřadě, jejichž seznam naleznete na webových stránkách Moravskoslezského kraje http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka Janků

provozovna x tržní místo - dotaz č. 688
Dotaz: (vložen dne: 11.07.2012)
Vážení, obracím se na Vás se zdvořilou žádostí o odpovědi na následující dotazy:
1. Jak je definováno tržní místo? Je tržním místem zahrada ve vlastnictví živnostníka, která není veřejně přístupná?
2. Je tržním místem zahradnictví na pozemku živnostníka, na který není umožněn volný přístup veřejnosti? (Na zahradě se zboží prodává, jen pokud si zákazník zazvoní na zvonek u plotu.)
3. Je u následujících oborů povinné zřídit provozovnu?
a. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost;
b. Velkoobchod a maloobchod;
c. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály.
4. Je možné umístit provozovnu pro obor ?Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost? na pozemek (zahradu), který je územním rozhodnutím určen jako ? územní všeobecně smíšené (Územní sloužící pro umístění polyfunkčním staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb pro bydlení, obchod, administrativu kulturu, veřejné vybavení, sport a služby všeho druhu, kde žádná z funkcí nepřesáhne 60 % celkové kapacity území vymezeného danou funkcí)?
5. Pro provozování živností ?Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost? a Velkoobchod a maloobchod" musí mít živnostník provozovnu nebo tržní místo? Jinak tyto obory provozovat nelze?
Předem děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 18.07.2012)
Dobrý den,

k otázce č. 1 a 2 Vám sdělujeme:

Na základě zákonného zmocnění, ustanovení § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), může obec vydat pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona tržní řád.

Podle § 18 odst. 1 písm. a) živnostenského zákona tržní řád obce musí vymezit místa pro prodej a poskytování služeb, jimiž jsou zejména tržnice a tržiště, a jejich rozdělení. Kromě těchto míst může obec v tržním řádu pojmově vymezit i např. tržní místa.

Tržní místo je tedy v tržním řádu vymezený prostor mimo provozovnu určenou k prodeji kolaudačním rozhodnutím podle stavebního zákona a mimo tržnice a tržiště, na kterém se na jednom nebo na více jednotlivých prodejních místech uskutečňuje prodej zboží a poskytují služby. Vzhledem k výše uvedenému je třeba obecně konstatovat, že tržní místo je prostor vymezený v tržním řádu obce, který navíc slouží k prodeji zboží a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona.

K následujícím otázkám, které se týkají provozovny Vám sdělujeme:

Provozovna pro účely živnostenského podnikání je definována v § 17 odst. 1 živnostenské zákona jako prostor, v němž je živnost provozována. O tom, zda je podnikatelská činnost vykonávána v provozovně si rozhoduje podnikatel, v návaznosti na ustanovení § 17 odst. 1 živnostenské zákona, sám. V následujících odstavcích uvedeného § 17 jsou stanovené další povinnosti podnikatele ve vztahu k provozovně. Znění uvedeného paragrafu a celého zákona naleznete na stránkách http://www.mpo.cz, pod odkazem Podpora podnikání/živnostenské podnikání (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/). Ta nejdůležitější povinnost, týkající se provozovny, je uvedena v odst. 4 § 17, kde je mj. stanoveno, že podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (tím je např. zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů). Je to tedy především příslušný stavební úřad v jehož kompetenci je posouzení způsobilosti provozovny.

Živnostenské úřady, které jsou provozovateli živnostenského rejstříku, evidují v tomto rejstříku informace o podnikatelích, včetně údajů o jeho provozovnách. Neoznámení zahájení činnosti v provozovně je správním deliktem podle § 62 odst. 1 písm. e) živnostenského zákona, za který může živnostenský úřad uložit pokutu až do výše 100 tis. korun (viz § 62 odst. 4 písm. b) živnostenského zákona).

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že provozovna není tržním místem. Provozovnu si zřizuje podnikatel sám za podmínek uvedených v § 17 živnostenského zákona. Tržní místo je určeno v nařízení obce, pokud obec takové nařízení vydala.

Pro úplnost doplňujeme, že na výše uvedených webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/) naleznete rovněž Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Danuše Volná
Jarmila Weczerková

zrušení garance - dotaz č. 687
Dotaz: (vložen dne: 25.06.2012)
Dobrý den,rok podnikám-kosmetické služby.Musela jsem mít garanta.Musím po roce jít na ŽL zrušit garanci?Pokud tak neučiním,co mi a garantovi hrozí.Ráda bych totiž dělala kamarádce taky garanta.
A ještě prosím jeden dotaz,můžu si jako kosmetička pořídit do salonku lymfoven,pneuven...?Stačí mi proškolení od výrobce přístrojů,nebo potřebuji ještě masérský kurz?
Mockrát děkuji Marcela
Odpověď: (vložena dne: 16.07.2012)
Vážená paní Marcelo,

doba, po kterou budete podnikat "prostřednictvím" odpovědného zástupce, není zákonem nijak omezena. V případě, že již splňujete odbornou způsobilost pro řemeslou živnost "Kosmetické služby" podle §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") pak podnikat prostřednictvím odpovědného zástupce již nemusíte. Pokud sama hodláte vykonávat činnost odpovědného zástupce pro jiného podnikatele, pak tedy musíte být odborně způsobilá podle shora uvedených ustanovení živnostesného zákona. Tento zákon naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani.

Co se týče přístrojů "Lymfoven", "Pneuven", pak obecně platí, že rozhodujícím parametrem při posuzování, v jakém režimu se činnost provádí, tzn. zda jde o poskytování služby podle živnostenského zákona nebo v režimu zdravotnických zákonů, je charakter služby, která má být provozována. Zásadním kritériem pro posouzení činnosti je obsah nabízené služby. Jestliže je v dokumentaci přístroje zmíňován účel regenerační, preventivní a podpůrný, realizovaný u zdravých osob, nedeklaruje se léčebný charakter výkonu nebo zlepšení stavu nemocného orgánu, tkáně či systému, nepoužívají se slova jako terapie apod., pak jde o činnost v režimu živnosti. K živnostenskému podnikání mohou být použity technické prostředky, které mají i širší spektrum použití (tzn. mohou díky svým technickým parametrům být využívány jak k výkonům zdravotním, tak výkonům kosmetickým apod. - např. ultrazvuky a další přístroje a prostředky). Důležitý je tedy rozsah použití takového prostředku, který je limitován povoleným charakterem činnnosti.

Jestliže se v dokumentaci k přístroji (prostředku) deklaruje pouze léčba či ovlivňování nemocí nebo zásah na nemocném systému, orgánu či tkání, jedná se o zdravotní péči, ke které je zapotřebí registrace nestátního zdravotnického zařízení s patřičným personálním, věcným a technickým zabezpečením.

Jak je zřejmé z nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které rovněž naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, v rámci živnosti "Kosmetické služby" lze vykonávat masáže pouze v oblasti obličeje, krku a dekoltu (kosmetické masáže).

Případné další informace Vám poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu, pod odkazy Veřejná správa/Krajský živnostenský úřad/Kontakty na živnostenské úřady.

Petr JakobiDepilace - dotaz č. 686
Dotaz: (vložen dne: 21.06.2012)
Dobrý den,
chtěla bych Vás požádat o radu. Mám živnostenský list "Masérské, rekondiční a regenerační služby" a chci se zeptat zda je v mé kompetenci provádět depilace těla? Konkrétně depilace cukrovou pastou.

Předem děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den. Brychtová
Odpověď: (vložena dne: 26.06.2012)
Dobrý den,

obsahová náplň jednotlivých živností je upravena v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že obsahem živnosti "Masérské, rekondiční a regenerační služby" je poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky reflexní masáže, a poskytováním regeneračních služeb (například parafinové zábaly).

Depilaci těla cukrovou pastou není tedy možné provádět v rámci živnostenského oprávnění s předmětem podnikání "Masérské, rekondiční a regenerační služby". Tuto činnost je možné poskytovat v rámci živnosti ohlašovací řemeslné "Kosmetické služby", případně "Pedikúra, manikúra".

Zdeňka Janků

Provozování kavitace a vacupress v ordinaci praktického lékaře - dotaz č. 685
Dotaz: (vložen dne: 15.04.2012)
Dobrý den
Jsem praktický lékař pro dospělé. Ráda bych v rámci ordinace provozovala přístroj vacupress a kavitaci - ultrazvuková liposukce. Ráda bych se zeptala, zda musím řešit další podnikání - živnostenský list, nebo například masérský kurz. Přístroj by prakticky obsluhovala zdravotní sestra, takže se jedná spíše o to co potřebuji aby to mohla ona v rámci mé praxe dělat. Nebo bude stačit vzdělání zdravotní sestry, případně jenom absolvování masérského kurzu.

Předen děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 26.04.2012)
Dobrý den,

pro posouzení a zařazení činnosti, spočívající v provozování "kavitace a vacupress" bude rozhodující, jakými přístroji a na jakých osobách bude prováděna. V režimu živnostenského zákona je možné tuto činnost provozovat pouze za předpokladu, že bude prováděna na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces. V případě používání přístrojů, pracujících na bázi ultrazvuku, je nutno rozlišovat, k jakému účelu je konkrétní přístroj určen, a u přístrojů zdravotnických výši frekvenčního ultrazvuku. V rámci živnostenského podnikání je možné používat ultrazvukové přístroje, které mají slabší účinek, než přístroje zdravotnické, a které jsou výrobcem určeny k použití nezdravotnickými pracovníky, s frekvencí do 1 MHZ (rozptyl +- 100 KHZ). Podle účelu, k jakému je konkrétní přístroj určen, lze pak tuto činnost podřadit pod živnost řemeslnou "kosmetické služby" nebo živnost vázanou "Masérské, rekondiční a regenerační služby".

U živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby" je podnikatel povinen zajistit výkon živnosti pouze fyzickými osobami, které splňují odbornou způsobilost uvedenou v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zdravotnické přístroje na bázi ultrazvuku s frekvencí nad 1 MHZ nelze v rámci živnostenského podnikání provozovat. Bude-li tato činnost provozována v rámci zdravotní péče, doporučujeme Vám, obrátit se s dotazy přímo na Odbor zdravotnictví, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, do jehož působnosti uvedená problematika spadá.

Zdeňka JankůRestaurování nábytku - dotaz č. 684
Dotaz: (vložen dne: 11.04.2012)
Dobrý den, chtěl bych si do budoucna zřídit živnost pro restaurování nábytku. V živnostenském zákoně jsem našel činnost vázanou Restaurování děl z oboru výtvarných umění..., nejsem si však jist, zda by se tato živnost vztahovala také na restaurování umělecko řezbářských částí nábytku. Za Vaši odpověď předem děkuji.

Jaroslav Jedlička
Odpověď: (vložena dne: 19.04.2012)
Dobrý den,

Vámi uváděná živnost, kterou jste nalezl v živnostenském zákoně, se vztahuje, jak vylývá z jejího názvu, na restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií - viz zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty - viz zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Oba výše uvedené právní předpisy naleznete na webu Ministerstva vnitra České republiky, www.mvcr.cz, pod odkazy: Legislativa/Sbírka zákonů, kde však nejsou zaneseny změny zákonů. Veškeré změny konkrétního zákona naleznete na webu: www.sbcr.cz.

V případě, že se nejedná o shora uvedená díla, ale o předměty každodenního užívání, pak půjde o živnost řemeslnou "Truhlářství, podlahářství" - viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

Petr Jakobi


Kadernice - dotaz č. 683
Dotaz: (vložen dne: 01.04.2012)
Dobry den.Prosím o radu ohledně garanta.Mám již volnou zivnost (vlasenkarka)Ted koncim kurz kadernice a nastupuji do salonu na ŽL kde uz budu potrebovat garanta.Chtěla bych vědet jestli mi musí garanci dělat také jen kadernice,nebo kdokoliv jiny.Třeba osoba podnikající v oboru nákup a prodej několik let.Děkuji za odpověd Kanalosova
Odpověď: (vložena dne: 10.04.2012)
Dobrý den,
odborná způsobilost podnikatele nebo odpovědného zástupce u živnosti ohlašovací řemeslné "Holičství, kadeřnictví" je upravena v ustanovení § 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Pokud jste absolvovala rekvalifikační kurz "kadeřnice", pořádaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, splňujete odbornou způsobilost v částečném rozsahu. Potřebujete ještě získat jeden rok praxe.

Fyzická osoba, podnikající ve volné živnosti s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", v oborech zaměřených na obchodní činnost, nemůže vykonávat funkci odpovědného zástupce pro výše uvedenou řemeslnou živnost. Odpovědného zástupce může například vykonávat fyzická osoba, která je vyučená kadeřnicí nebo má šestiletou praxi v tomto oboru. Institut odpovědného zástupce a podmínky, za nichž může fyzická osoba vykonávat tuto funkci, jsou upraveny v ustanovení § 11 živnostenského zákona. V otázce odborné způsobilosti odpovědného zástupce a ohlášení předmětné živnosti doporučujeme obrátit se na kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Kontakty a odkaz na aktuální znění živnostenského zákona naleznete u dotazu č. 680.

Zdeňka Jankůinfo - dotaz č. 682
Dotaz: (vložen dne: 29.03.2012)
ctěl bych si udělat živnostenský list na volnou živnost č.27.mám základní kurz Z-E1 a Z-G1.svářečský průkaz mohl bych pájet a letovat topení?a když bych si k tomu přidal položku č.45.kolik by mě to stálo děkuji
Odpověď: (vložena dne: 16.07.2012)
Dobrý den,

Vámi uvedenou činnost můžete provozovat za předpokladu, že splňujete podmínky pro pájení a letování, pokud jsou stanoveny zvláštním právním předpisem a za předpokladu, že se nejedná o závislou činnost, tzn. že živnost budete provozovat samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Dodáváme, že živnost budete rovněž provozovat za použití vlastního nářadí a že si sám budete rozhodovat o svých obchodních partnerech. Pochopitelně, Vaše činnost nemůže zasahovat do obsahové náplně živnosti řemeslné, "Vodoinstalatérství, topenářství"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností. Tento právní předpis naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani. Za doplnění oboru činnosti u živnosti volné se správní poplatek nehradí.

Petr Jakobidotaz - dotaz č. 681
Dotaz: (vložen dne: 29.03.2012)
dobrý den
když si udělám žl.na volnou živnost položka č.45 Úprava terénu pro stavby a v okolí staveb a přípravné práce pro stavby, zejména zemní práce,
terénní úpravy prováděné v souvislosti se stavební činností, výkopové práce, terénní úpravy pozemků,
výsypek, odvalů včetně přípravy pozemků pro biologickou rekultivaci, vybudování pozemních, příjezdových a provozních komunikací). Činnosti spojené zejména s dokončováním tapetování, pokládání textilních
podlahových krytin, montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií,
protislunečních fólií, čištění fasád domů horkou párou, pískem, spárování panelů musím mít na tyto konkrétní věci vyučení?nebo praxi?na dlaždické práce patří do toho zámková dlažba?předem děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 10.04.2012)
Dobrý den,

vámi uváděné činnosti náleží do obsahové náplni živnosti ohlašovací volné, "Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona"; obor činnosti č. 45: "Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti". U živnosti volné se odborná způsobilost (výuční list a praxe) nevyžaduje. Dlaždičskými prácemi se rozumí i zhotovování zámkové dlažby.

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup