Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

kosmetické služby - dotaz č. 672
Dotaz: (vložen dne: 05.02.2012)
Dobrý den,
ráda bych se informovala, zda mohu jako zdravotní sestra+nástavbové studium zdravotník záchranář s desetiletou praxí ohlásit živnost kosmetické služby. Již mám ohlášenou živnost porušování integrity kůže, na kterou jsem si ještě dělala rekvalifikační kurs, výše uvedenou živnost dělám pět let. Děkuji za odpověď.
Jarmila K.
Odpověď: (vložena dne: 10.02.2012)
Dobrý den,

kvalifikaci středních a vyšších zdravotnických pracovníků ani lékařů nelze považovat za příbuzné studijní obory k provozování živnosti "Kosmetické služby", jelikož jejich profil pracovní činnosti neobsahuje obdobné pracovní cíle, postupy, jako obsahuje řemeslná živnost "Kosmetické služby". Výjimku z tohoto ustanovení lze učinit u velice málo frekventované nástavbové specializace lékařů ve zvlášť úzkém oboru, a to "korektivní dermatologie". Z uvedeného vyplývá, že Vaše vzdělání a odborná praxe nesplňuje požadavky na odbornou způsobilost pro předmětnou živnost.

Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti je uvedena v §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), který naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, pod odkazem "Podpora podnikání".

V případě, že podnikatel nesplňuje odbornou způsobilost, musí ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti ve smyslu ustanovení §§ 6 a 7 živnostenského zákona. Institut odpovědného zástupce je samostatně upraven v § 11 živnostenského zákona.

Vzhledem k široké škále možností, které ustanovení §§ 21 a 22 živnostenského zákona k doložení odborné způsobilosti nabízí, doporučujeme Vám, obrátit se na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, který Vám poskytne potřebné informace. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Pokud živnost budete provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, pak dle § 46 odst. 1 písm. g) živnostenského zákona, fyzická osoba připojí k ohlášení prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. Dále pak dokládáte splnění podmínky odborné způsobilosti odpovědného zástupce doklady o požadované odbornosti.

Petr Jakobivánoční cukroví - dotaz č. 671
Dotaz: (vložen dne: 31.01.2012)
dobrý den, jsme reklamní agentura a prosíme o informaci, zda je možné využít vánoční cukroví vlastní výroby jako doplněk do dárkových krabic pro firmy, které si u nás objednávají např. vánoční dárkové kazety pro své zákazníky. je třeba nové živnosti? nemáme v oboru cukrářském žádnou praxi, ani vzdělání. děkujeme za odpověď. jde o doplňkový sortiment.
Odpověď: (vložena dne: 03.02.2012)
Dobrý den,

Váš dotaz má dvě části, tzn.:

1. Zda je možné využít vánoční cukroví vlastní výroby jako doplněk do dárkových krabic pro firmy, které si u Vás objednávají vánoční darkové kazety pro své zákazníky.

2. Zda je k této činnosti třeba nové živnosti.

Co se týče odpovědi k prvnímu dotazu, pak Vám musíme sdělit, že odpověď na tento dotaz je žádoucí hledat v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon dozoruje zejména Česká zemědělská a potravinářská inspekce . Doporučujeme proto záležitost konzultovat s tímto správním orgánem (http://www.czpi.cov.cz) .

K druhému dotazu uvádíme následující:

pokud se bude jednat o výrobky získané tepelnou úpravou těst nebo hmot, jejichž sušina je v převažujícím podílu tvořena mlýnskými obilnými výrobky s výjimkou šlehaných hmot a sněhového pečiva, a následně dohotovený pomocí náplní, polev, ozdob a kusového ovoce, půjde (ve smyslu příslušných ustanovení vyhlášky č. 333/1997 Sb., pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů) o cukrářský výrobek, jehož výrobu lze provozovat v rámci živnosti řemeslné "Pekařství, cukrářství"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které naleznete na webu ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, pod odkazem "Podpora podnikání". Odborná způsobilost pro živnost řemeslnou je stanovena v §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), který naleznete pod stejným odkazem.

Cukrovinky jsou definovány vyhláškou č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění pozdějších předpisů, a rozumí se jimi potraviny (jiné než čokolády a čokoládové bonbony), jejichž základní složku tvoří přírodní sladidla nebo sladidla a další složky. Samou výrobu cukrovinek (bez cukrářských a pekařských výrobků) lze pak z pohledu živnostenského zákona provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", s oborem činnosti "Výroba potravinařských a škrobárenských výrobků". Odborná způsobilost pro živnost volnou není vyžadována.

Petr Jakobiživnostenský list - dotaz č. 670
Dotaz: (vložen dne: 27.01.2012)
dobrý den,
mám ŽL pro předmět podnikání jako " činnost podnikatelských, finančních,organizačních a ekonomických poradců".
Mám možnost podnikat pro jednu firmu jako obchodní zástupce, což je zajistit prodej a služby. Mohu použít tento ŽL?
děkuji František Dostál
Odpověď: (vložena dne: 01.02.2012)
Dobrý den,

zákonem č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") a další související zákony, došlo k zavedení jedné živnosti volné s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" s obory činnosti živnosti volné, které jsou uvedeny v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu. Vaše živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců" se od 01. 07. 2008 transformovalo do výše uvedené živnosti volné, s oborem činnosti 60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. Podnikatel může v rámci svého živnostenského oprávnění pro živnost volnou provozovat všech 80 oborů činností uvedených v příloze č. 4 k živnostenskému zákonu a hodláte-li vykonávat činnost obchodního zástupce, postačí kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu oznámit, podle § 49 odst. 1 živnostenského zákona, další obor činnosti živnosti volné 47. Zprostředkování obchodu a služeb. Tento úkon není zpoplatněn.

Zdeňka Janků

Hostinská činnost - dotaz č. 668
Dotaz: (vložen dne: 06.01.2012)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda mi může dělat odpovědného zástupce pro živnost hostinská činnost turek, má na území české republiky dlouhodobý pobyt, myslím že vízum mu končí někdy v roce 2013. Má potvrzenou šestiletou praxi. Pokud ano, musí si ještě sehnat turecký rejstřík trestů a nebo mu postačí český??? Děkuji za odpověď. R. Hájek
Odpověď: (vložena dne: 09.01.2012)
Dobrý den,
obecně sdělujeme, že příslušník Turecka může vykonávat funkci odpovědného zástupce za předpokladu, že splní všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti ( ustanovení § 6 a 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Co se týká prokazování bezúhonnosti této osoby, od 01. 01. 2012 se prokazuje bezúhonnost osob, které nejsou občany České republiky ani jiného členského státu Evropské unie, doklady podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona a výpisem z evidence Rejstříku trestů.

Ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona stanoví, že tato osoba předloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Bližší informace k ohlášení živnosti a požadovaným dokladům získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (kontakty na obecní živnostenské úřady Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Zdeňka Janků

Nákup a prodej potravinových doplňků - dotaz č. 667
Dotaz: (vložen dne: 04.01.2012)
Dobrý den,
mám zájem nakupovat a prodávat potravinové doplňky přes e-shop. Jedná se o volnou živnost či vázanou? Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Odpověď: (vložena dne: 05.01.2012)
Dobrý den,

prodej potravinových doplňků, prostřednictvím e-shopu, náleží do obsahové náplně živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 48. Velkoobchod a maloobchod.

Petr Jakobi

ohlášení živnosti - dotaz č. 666
Dotaz: (vložen dne: 29.12.2011)
Dobrý den,
příští rok se chystám založit společnost s ručením omezeným, budeme dva jednatelé, já a můj společník, který je z Německa, zde žádný pobyt nemá. Slyšel jsem, že se od ledna 2012 musí při ohlášení živnosti u právnických osob dokládat výpis z Rejstříku trestů. Je to pravda?? U mě by to asi bylo jednoduché, ale co německý občan, musí si tady udělat kvůli tomu nějaký pobyt?? Děkuji za odpověď. Michal
Odpověď: (vložena dne: 04.01.2012)
Dobrý den,

dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který v části šesté mění živnostenský zákon. V § 8 odst. 5 živnostenského zákona je nově uvedeno, že "Neexistence překážky provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních právnických osob též doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) ze státu sídla. Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu." Živnostenské úřady jsou nově povinny od shora uvedeného data při zjišťování, zda jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění stanovené zákonem, posuzovat i to, zda u právnické osoby neexistuje překážka provozování živnosti ve formě trestu nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru uložených soudem nebo správním orgánem. Z podstaty věci vyplývá, že fakticky se toto zjišťování nebude týkat právnických osob, které vznikají až zápisem do obchodního rejstříku (tedy subjektů založených, ale dosud nevzniklých). Jak je z Vašeho dotazu zřejmé, ve Vašem případě se jedná právě o nevzniklou právnickou osobu, a proto se Vás výše uvedené netýká.

Mgr. Danuše Volnápaintball - dotaz č. 665
Dotaz: (vložen dne: 29.11.2011)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat,zda-li pro získání živnostenkého listu stačí mít garanta na provozování a půjčování zbraní na paintball.Děkuji za odpověď, Bujnovský
Odpověď: (vložena dne: 02.12.2011)
Vážený pane,

půjčování zbraní pro paintball náleží do obsahové náplně živnosti koncesované s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva". Činnosti "půčování zbraní" můžete provozovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby - odpovědného zástupce (garanta, jak uvádite), který stejně jako podnikatel, musí rovněž splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož znění naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, pod odkazy www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/. Bližší informace k činnosti odpovědného zástupce jsou uvedeny v ust. § 11 tohoto zákona. K provozování paintballu pak postačuje oprávnění pro živnost volnou: "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 73. "Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

Petr Jakobi


Garant v hostinské živnosti - dotaz č. 664
Dotaz: (vložen dne: 28.11.2011)
Dobrý den ,
pro provoz hostinské živnosti potřebuji garanta, může mi zaručit živnost osoba která má hostinskou živnost od1.1. 2008 a sám pro svůj provoz musel mít svého garanta?
Odpověď: (vložena dne: 02.12.2011)
Dobrý den,

podmínky provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce jsou upraveny v ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Vámi uvedená osoba podnikatele by Vám mohla vykonávat funkci odpovědného zástupce pouze v případě, že sama bude splňovat v okamžiku Vašeho ohlášení živnosti "hostinská činnost" odbornou způsobilost podle § 21, 22 živnostenského zákona.

Zdeňka Janků

Provoz dětských čtyřkolek - dotaz č. 663
Dotaz: (vložen dne: 07.11.2011)
Dobrý den,prosím Vás chtěla bych Vás požádat o radu.Ráda bych začala podnikat,provozovat dětské čtyřkolky,které bych nabízela na pronájem a zároveň bych měla i pronajatý pozemek s vybudovanou tratí pro provoz dětských čtyřkolek.Ale mám problém chybí dostatek financí k provozu,žádala jsem přes úřad práce o dotaci pro začínající podnikatele formou podnikatelského záměru,paní mi řekla,že strategie je dobrá,ale prý je to jen sezónní činnost tudíž mi nemohou poskytnout dotaci.A proto se chci zeptat,co mám udělat proto abych mohla získat nějaké peníze nebo půjčku pro začínající podnikatele.S tím,že zatím jsem na ÚP.Děkuji moc S pozdravem Eva
Odpověď: (vložena dne: 11.11.2011)
Dobrý den,

v současné době Moravskoslezský kraj neposkytuje ze svých dotačních titulů finanční podporu začínajícím podnikatelům. Pokud byste uvažovala o možné finanční podpoře ze strukturálních fondů EU, pak Vám doporučujeme se obrátit na Úřad regionální rady, který spravuje Regionální operační program "Moravskoslezsko", tel.: 552 303 546, e-mail: info@dobra-rada.cz. V případě celostátního operačního programu doporučujeme obrátit se na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které spravuje Operační program Podnikání a inovace, tel.: 800 800 777, e-mail: programy@czechinvest.org. Případně pro více informací využijte webových stránek www.strukturalni-fondy.cz, kde naleznete celkové informace o možnostech finanční pomoci ze strukturálních fondů v České republice.

Mgr. Nazim Afana
pověřen zastupováním funkce vedoucího oddělení strukturálních fondů
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
upřesnění k dotazu č.661 - dotaz č. 662
Dotaz: (vložen dne: 30.10.2011)
Špatně jsem napsal webovou adresu. Zde je správná. http://remeslnici-roznov.wz.cz. Ještě bych dotaz s dovolením rozšířil. Od jakého finančního objemu prací mi vzniká povinnost pořídit si vlastní živnostenský list a registraci na finančním úřadu.Pokud do mých stránek nahlédnete, tak bych ještě požádal o doporučení, jaký druh živnostenského oprávnění bych měl zvolit. Ještě jednou velmi pěkně děkuji za Vaši ochotu. Pavel Víta
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2011)
Dobrý den,
o skutečnosti, zda se jedná o živnostenské podnikání či nikoliv, nerozhoduje objem provedených prací stanovený určitou finanční hranicí, ale co se rozumí živnostenským podnikáním je stanoveno v § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle zmíněného ustanovení živnostenského zákona, živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Případné dotazy k tomuto ustanovení živnostenského zákona Vám sdělí na kterémkoliv živnostenském úřadě našeho kraje, jejichž seznam naleznete rovněž na našem webu, pod odkazy Krajský živnostenský úřad/Kontakty na živnostenské úřady.

Ke druhé části Vašeho dotazu sdělujeme, že práce nabízené na webu http://remeslnici-roznov.wz.cz, lze provádět v rámci živnosti "Zednictví", kromě:

- elektroinstalací, které náleží do obsahové náplně řemeslné živnosti "Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení",

- vodovodních instalací, které náleží do obsahové náplně živnosti "Vodoinstalatérství, topenářství",

- izolací plochých střech, kdy tato činnost náleží do obsahové náplně řemeslné živnosti "Izolatérství",

- tvorby webových stránek a různých prací okolo domu, kdy tyto činnosti náleží do předmětu činnosti živnosti volné, "Výroba, obchod a služby nezařazné v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", zejména obory činnosti č. 56. "Poskytování softwarw, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály" a č. 77. "Opravy a údržba potřeb pro domácnost",

- malování, kdy tyto práce náleží do obsahové náplně řemeslné živnosti "Malířství, natěračství, lakýrnictví"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které rovněž naleznete na našem webu, pod odkazy Krajský živnostenský úřad/Zajímavé odkazy/Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Pokud Vy, jako podnikatel budete uzavírat smlouvy na shora uvedené práce, pak jste povinen vlastnit příslušná živnostenská oprávnění.

Upozorňujeme Vás, že Vaše webové stránky nesplňují náležitosti, které Vám ukládá § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který nese označení "Obchodní listiny". Podle tohoto ustanovení je každý podnikatel povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen "internetové stránky") uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (dále jen "identifikační číslo"); podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni.

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup