Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Hostinská činnost - dotaz č. 668
Dotaz: (vložen dne: 06.01.2012)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda mi může dělat odpovědného zástupce pro živnost hostinská činnost turek, má na území české republiky dlouhodobý pobyt, myslím že vízum mu končí někdy v roce 2013. Má potvrzenou šestiletou praxi. Pokud ano, musí si ještě sehnat turecký rejstřík trestů a nebo mu postačí český??? Děkuji za odpověď. R. Hájek
Odpověď: (vložena dne: 09.01.2012)
Dobrý den,
obecně sdělujeme, že příslušník Turecka může vykonávat funkci odpovědného zástupce za předpokladu, že splní všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti ( ustanovení § 6 a 7 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Co se týká prokazování bezúhonnosti této osoby, od 01. 01. 2012 se prokazuje bezúhonnost osob, které nejsou občany České republiky ani jiného členského státu Evropské unie, doklady podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona a výpisem z evidence Rejstříku trestů.

Ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona stanoví, že tato osoba předloží výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je fyzická osoba občanem. Nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, předloží fyzická osoba čestné prohlášení o bezúhonnosti učiněné před notářem nebo orgánem státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem státu posledního pobytu. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.

Bližší informace k ohlášení živnosti a požadovaným dokladům získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě (kontakty na obecní živnostenské úřady Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Zdeňka Janků

Nákup a prodej potravinových doplňků - dotaz č. 667
Dotaz: (vložen dne: 04.01.2012)
Dobrý den,
mám zájem nakupovat a prodávat potravinové doplňky přes e-shop. Jedná se o volnou živnost či vázanou? Předem děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Odpověď: (vložena dne: 05.01.2012)
Dobrý den,

prodej potravinových doplňků, prostřednictvím e-shopu, náleží do obsahové náplně živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 48. Velkoobchod a maloobchod.

Petr Jakobi

ohlášení živnosti - dotaz č. 666
Dotaz: (vložen dne: 29.12.2011)
Dobrý den,
příští rok se chystám založit společnost s ručením omezeným, budeme dva jednatelé, já a můj společník, který je z Německa, zde žádný pobyt nemá. Slyšel jsem, že se od ledna 2012 musí při ohlášení živnosti u právnických osob dokládat výpis z Rejstříku trestů. Je to pravda?? U mě by to asi bylo jednoduché, ale co německý občan, musí si tady udělat kvůli tomu nějaký pobyt?? Děkuji za odpověď. Michal
Odpověď: (vložena dne: 04.01.2012)
Dobrý den,

dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 420/2011 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který v části šesté mění živnostenský zákon. V § 8 odst. 5 živnostenského zákona je nově uvedeno, že "Neexistence překážky provozování živnosti u právnické osoby se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, u zahraničních právnických osob též doklady podle § 46 odst. 2 písm. a) nebo b) ze státu sídla. Živnostenský úřad je oprávněn vyžádat si výpis z evidence Rejstříku trestů podle zvláštního právního předpisu." Živnostenské úřady jsou nově povinny od shora uvedeného data při zjišťování, zda jsou splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění stanovené zákonem, posuzovat i to, zda u právnické osoby neexistuje překážka provozování živnosti ve formě trestu nebo sankce zákazu činnosti týkající se provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru uložených soudem nebo správním orgánem. Z podstaty věci vyplývá, že fakticky se toto zjišťování nebude týkat právnických osob, které vznikají až zápisem do obchodního rejstříku (tedy subjektů založených, ale dosud nevzniklých). Jak je z Vašeho dotazu zřejmé, ve Vašem případě se jedná právě o nevzniklou právnickou osobu, a proto se Vás výše uvedené netýká.

Mgr. Danuše Volnápaintball - dotaz č. 665
Dotaz: (vložen dne: 29.11.2011)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat,zda-li pro získání živnostenkého listu stačí mít garanta na provozování a půjčování zbraní na paintball.Děkuji za odpověď, Bujnovský
Odpověď: (vložena dne: 02.12.2011)
Vážený pane,

půjčování zbraní pro paintball náleží do obsahové náplně živnosti koncesované s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva". Činnosti "půčování zbraní" můžete provozovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby - odpovědného zástupce (garanta, jak uvádite), který stejně jako podnikatel, musí rovněž splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti dle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož znění naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, pod odkazy www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/. Bližší informace k činnosti odpovědného zástupce jsou uvedeny v ust. § 11 tohoto zákona. K provozování paintballu pak postačuje oprávnění pro živnost volnou: "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 73. "Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

Petr Jakobi


Garant v hostinské živnosti - dotaz č. 664
Dotaz: (vložen dne: 28.11.2011)
Dobrý den ,
pro provoz hostinské živnosti potřebuji garanta, může mi zaručit živnost osoba která má hostinskou živnost od1.1. 2008 a sám pro svůj provoz musel mít svého garanta?
Odpověď: (vložena dne: 02.12.2011)
Dobrý den,

podmínky provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce jsou upraveny v ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Vámi uvedená osoba podnikatele by Vám mohla vykonávat funkci odpovědného zástupce pouze v případě, že sama bude splňovat v okamžiku Vašeho ohlášení živnosti "hostinská činnost" odbornou způsobilost podle § 21, 22 živnostenského zákona.

Zdeňka Janků

Provoz dětských čtyřkolek - dotaz č. 663
Dotaz: (vložen dne: 07.11.2011)
Dobrý den,prosím Vás chtěla bych Vás požádat o radu.Ráda bych začala podnikat,provozovat dětské čtyřkolky,které bych nabízela na pronájem a zároveň bych měla i pronajatý pozemek s vybudovanou tratí pro provoz dětských čtyřkolek.Ale mám problém chybí dostatek financí k provozu,žádala jsem přes úřad práce o dotaci pro začínající podnikatele formou podnikatelského záměru,paní mi řekla,že strategie je dobrá,ale prý je to jen sezónní činnost tudíž mi nemohou poskytnout dotaci.A proto se chci zeptat,co mám udělat proto abych mohla získat nějaké peníze nebo půjčku pro začínající podnikatele.S tím,že zatím jsem na ÚP.Děkuji moc S pozdravem Eva
Odpověď: (vložena dne: 11.11.2011)
Dobrý den,

v současné době Moravskoslezský kraj neposkytuje ze svých dotačních titulů finanční podporu začínajícím podnikatelům. Pokud byste uvažovala o možné finanční podpoře ze strukturálních fondů EU, pak Vám doporučujeme se obrátit na Úřad regionální rady, který spravuje Regionální operační program "Moravskoslezsko", tel.: 552 303 546, e-mail: info@dobra-rada.cz. V případě celostátního operačního programu doporučujeme obrátit se na Ministerstvo průmyslu a obchodu, které spravuje Operační program Podnikání a inovace, tel.: 800 800 777, e-mail: programy@czechinvest.org. Případně pro více informací využijte webových stránek www.strukturalni-fondy.cz, kde naleznete celkové informace o možnostech finanční pomoci ze strukturálních fondů v České republice.

Mgr. Nazim Afana
pověřen zastupováním funkce vedoucího oddělení strukturálních fondů
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
upřesnění k dotazu č.661 - dotaz č. 662
Dotaz: (vložen dne: 30.10.2011)
Špatně jsem napsal webovou adresu. Zde je správná. http://remeslnici-roznov.wz.cz. Ještě bych dotaz s dovolením rozšířil. Od jakého finančního objemu prací mi vzniká povinnost pořídit si vlastní živnostenský list a registraci na finančním úřadu.Pokud do mých stránek nahlédnete, tak bych ještě požádal o doporučení, jaký druh živnostenského oprávnění bych měl zvolit. Ještě jednou velmi pěkně děkuji za Vaši ochotu. Pavel Víta
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2011)
Dobrý den,
o skutečnosti, zda se jedná o živnostenské podnikání či nikoliv, nerozhoduje objem provedených prací stanovený určitou finanční hranicí, ale co se rozumí živnostenským podnikáním je stanoveno v § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podle zmíněného ustanovení živnostenského zákona, živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Případné dotazy k tomuto ustanovení živnostenského zákona Vám sdělí na kterémkoliv živnostenském úřadě našeho kraje, jejichž seznam naleznete rovněž na našem webu, pod odkazy Krajský živnostenský úřad/Kontakty na živnostenské úřady.

Ke druhé části Vašeho dotazu sdělujeme, že práce nabízené na webu http://remeslnici-roznov.wz.cz, lze provádět v rámci živnosti "Zednictví", kromě:

- elektroinstalací, které náleží do obsahové náplně řemeslné živnosti "Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení",

- vodovodních instalací, které náleží do obsahové náplně živnosti "Vodoinstalatérství, topenářství",

- izolací plochých střech, kdy tato činnost náleží do obsahové náplně řemeslné živnosti "Izolatérství",

- tvorby webových stránek a různých prací okolo domu, kdy tyto činnosti náleží do předmětu činnosti živnosti volné, "Výroba, obchod a služby nezařazné v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", zejména obory činnosti č. 56. "Poskytování softwarw, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály" a č. 77. "Opravy a údržba potřeb pro domácnost",

- malování, kdy tyto práce náleží do obsahové náplně řemeslné živnosti "Malířství, natěračství, lakýrnictví"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které rovněž naleznete na našem webu, pod odkazy Krajský živnostenský úřad/Zajímavé odkazy/Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Pokud Vy, jako podnikatel budete uzavírat smlouvy na shora uvedené práce, pak jste povinen vlastnit příslušná živnostenská oprávnění.

Upozorňujeme Vás, že Vaše webové stránky nesplňují náležitosti, které Vám ukládá § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, který nese označení "Obchodní listiny". Podle tohoto ustanovení je každý podnikatel povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu (dále jen "internetové stránky") uvádět údaj o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (dále jen "identifikační číslo"); podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence, v níž jsou zapsáni.

Petr Jakobi


www stránky - dotaz č. 661
Dotaz: (vložen dne: 30.10.2011)
Dodrý den. Rád bych se zeptal, jestli moje webová prezentace mnou prováděných činností ve stavebnictví není v rozporu s nějakým zákonem a nedopouštím se tak protiprávního jednání. Nemám živnostenský list a získané zakázky jsou uskutečňovány prostřednictvím třetí osoby, která potřebná oprávnění vlastní. Já pak provádím práci dohodou o provedení s touto třetí osobou. Mohu se na stránkách prezentovat já, nebo musí být prezentována ona třetí osoba? www.remeslnici-roznov.wz.cz Děkuji Pavel Víta
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2011)
Odpověď k výše uvedenému dotazu č. 661 - viz odpověď na dotaz č. 662.


Náležitosti garanta - dotaz č. 659
Dotaz: (vložen dne: 02.10.2011)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, co musí splňovat garant, popř. jaké náležitosti musí doložit. Jedná se o obor Manikúra, nehtová modeláž. Moc děkuji za odpověď.
Ivana Maiwaldová
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2011)
Dobrý den, paní Maiwaldová,

činnost "nehtová modeláž" náleží podle obsahové náplně upravené v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, do živnosti ohlašovací řemeslné "Pedikúra, manikúra". Její aktuální znění naleznete na webových stránkách http://www.mpo.cz/dokument82761.html . Odborná způsobilost pro tuto živnosti je upravena v § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). V případě, že podnikatel nesplňuje odbornou způsobilost, musí ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti ve smyslu ustanovení § 6 a 7 živnostenského zákona). Institut odpovědného zástupce je samostatně upraven v § 11 živnostenského zákona.

Pokud živnost budete provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, pak dle § 46 odst. 1 písm. g) tohoto zákona fyzická osoba připojí k ohlášení prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. Dále pak dokládáte splnění podmínky odborné způsobilosti odpovědného zástupce doklady o požadované odbornosti.

Aktuální znění živnostenského zákona naleznete rovněž na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz), pod odkazy: Podpora podnikání/Živnostenské podnikání/Živnostenský zákon.
Vzhledemdem k široké škále možností, které ustanovení § 21 a 22 živnostenského zákona k doložení odborné způsobilosti nabízí, doporučujeme Vám, obrátit se na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, který Vám poskytne potřebné informace. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského
kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Zdeňka Jankůgarant - dotaz č. 658
Dotaz: (vložen dne: 22.09.2011)
Přeji dobrý den,
ráda bych věděla co se stane s firmou u které jsem se podepsala jako garant pro vydání živnostenského listu při mé dlouhodobé nemoci a odchodu do důchodu. Vedení jsem již informovala, že do práce nenastoupím ať si hledá garanta jiného. Děkuji za brzkou odpověď. Eva
Odpověď: (vložena dne: 23.09.2011)
Dobrý den,

problematika odpovědného zástupce ? garanta, jak uvádíte ve svém dotazu, je upravena v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") v § 11. V souladu s tímto ustanovením je povinností podnikatele oznámit živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu může i sám odpovědný zástupce. Současně však musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Tedy pokud jste podnikatele informovala písemnou formou a máte převzetí písemnosti potvrzeno, můžete tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu. V případě, že podnikatel neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce ve stanovené lhůtě, jedná se o správní delikt podle ustanovení § 62 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona. Porušení tohoto ustanovení je sankcionováno až do výše 50.000,- Kč.

Renata Drozdková


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup