Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

www stránky - dotaz č. 661
Dotaz: (vložen dne: 30.10.2011)
Dodrý den. Rád bych se zeptal, jestli moje webová prezentace mnou prováděných činností ve stavebnictví není v rozporu s nějakým zákonem a nedopouštím se tak protiprávního jednání. Nemám živnostenský list a získané zakázky jsou uskutečňovány prostřednictvím třetí osoby, která potřebná oprávnění vlastní. Já pak provádím práci dohodou o provedení s touto třetí osobou. Mohu se na stránkách prezentovat já, nebo musí být prezentována ona třetí osoba? www.remeslnici-roznov.wz.cz Děkuji Pavel Víta
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2011)
Odpověď k výše uvedenému dotazu č. 661 - viz odpověď na dotaz č. 662.


Náležitosti garanta - dotaz č. 659
Dotaz: (vložen dne: 02.10.2011)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, co musí splňovat garant, popř. jaké náležitosti musí doložit. Jedná se o obor Manikúra, nehtová modeláž. Moc děkuji za odpověď.
Ivana Maiwaldová
Odpověď: (vložena dne: 03.11.2011)
Dobrý den, paní Maiwaldová,

činnost "nehtová modeláž" náleží podle obsahové náplně upravené v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, do živnosti ohlašovací řemeslné "Pedikúra, manikúra". Její aktuální znění naleznete na webových stránkách http://www.mpo.cz/dokument82761.html . Odborná způsobilost pro tuto živnosti je upravena v § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). V případě, že podnikatel nesplňuje odbornou způsobilost, musí ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti ve smyslu ustanovení § 6 a 7 živnostenského zákona). Institut odpovědného zástupce je samostatně upraven v § 11 živnostenského zákona.

Pokud živnost budete provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, pak dle § 46 odst. 1 písm. g) tohoto zákona fyzická osoba připojí k ohlášení prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem. Dále pak dokládáte splnění podmínky odborné způsobilosti odpovědného zástupce doklady o požadované odbornosti.

Aktuální znění živnostenského zákona naleznete rovněž na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz), pod odkazy: Podpora podnikání/Živnostenské podnikání/Živnostenský zákon.
Vzhledemdem k široké škále možností, které ustanovení § 21 a 22 živnostenského zákona k doložení odborné způsobilosti nabízí, doporučujeme Vám, obrátit se na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, který Vám poskytne potřebné informace. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského
kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Zdeňka Jankůgarant - dotaz č. 658
Dotaz: (vložen dne: 22.09.2011)
Přeji dobrý den,
ráda bych věděla co se stane s firmou u které jsem se podepsala jako garant pro vydání živnostenského listu při mé dlouhodobé nemoci a odchodu do důchodu. Vedení jsem již informovala, že do práce nenastoupím ať si hledá garanta jiného. Děkuji za brzkou odpověď. Eva
Odpověď: (vložena dne: 23.09.2011)
Dobrý den,

problematika odpovědného zástupce ? garanta, jak uvádíte ve svém dotazu, je upravena v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") v § 11. V souladu s tímto ustanovením je povinností podnikatele oznámit živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací i ukončení výkonu jeho funkce do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala. Oznámit tuto skutečnost živnostenskému úřadu může i sám odpovědný zástupce. Současně však musí prokázat, že o ukončení výkonu své funkce informoval předem písemně podnikatele. Tedy pokud jste podnikatele informovala písemnou formou a máte převzetí písemnosti potvrzeno, můžete tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu. V případě, že podnikatel neoznámí živnostenskému úřadu ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce ve stanovené lhůtě, jedná se o správní delikt podle ustanovení § 62 odst. 1 písm. b) živnostenského zákona. Porušení tohoto ustanovení je sankcionováno až do výše 50.000,- Kč.

Renata Drozdková


Manikérka - dotaz č. 657
Dotaz: (vložen dne: 21.09.2011)
Dobrý den,chtěla bych jsi udělat živnostenský list na manikůru a modeláž nehtů mám splněný kurz a chtěla bych vědět jestli potřebuji garanta.Jestli ano tak na jak dlouho.Děkuji za odpověď M.Gregorová
Odpověď: (vložena dne: 23.09.2011)
Dobrý den,

odborná způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné, kde patří i manikúra a modeláž nehtů, je stanovena v § § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů "dále jen živnostenský zákon". V případě, že vlastníte osvědčení o rekvalifikaci pro výše uvedený obor, vydaný akreditovaným zařízením, podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, pak podle
§ 22 písm. e) živnostenského zákona, k prokázání odborné způsobilosti musíte ještě doložit jednoroční praxi v oboru. Jednoroční praxí v oboru se rozumí pro účely živnostenského zákona výkon odborných činností, náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osoby samostatně výdělečně činné v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti. Více informací k praxi v oboru naleznete v ustanovení § 7 odst. 4 živnostenského zákona. Odpovědného zástupce ? garanta je povinen ustanovit podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti. Vámi požadovaná živnost navíc spadá do seznamu živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost
(§ 7 odst. 6 živnostenského zákona). Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, pod odkazem "Podpora podnikání".

Renata Drozdková
řízení pod vlivem alkoholu - dotaz č. 656
Dotaz: (vložen dne: 09.09.2011)
Dobrý den,mam ještě jeden dotaz......káždý říká něco jinýho,byl mi odebrán řidický průkaz za řízení pod vliven alkoholu a dostal jsem trest zákaz řízení všech druhů motorových vozidel na dobu 3 let a odnětí svobody v trvání 6 měsíců a výkon tohoto trestu se podmíněně odkládá na zkušební dobu trvání 2 let a ptám se ten zákaz řízení platí jen v České republice?Můžu jezdit v jiných zemích?Řidický průkaz jsem odevzdal.Tak jaká je pravda!!!Díky moc za odpověd.Velek
Odpověď: (vložena dne: 26.09.2011)
Dobrý den,

podle ustanovení § 94a zákona o silničním provozu pozbývá držitel řidičské oprávněn dnem, kdy mu byl soudem uložen trest, nebo příslušným úřadem sankce zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, současně je řidič povinen do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž mu byla uložena sankce zákazu činnosti, odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Jelikož Vám byl trest zákazu činnosti pravomocně uložen, nejste držitelem řidičského oprávnění a vozidlo nesmíte řídit jak v ČR, tak i zahraničí. Žádné jiné řešení nepřipadá v úvahu.

Z Vašeho dotazu vyplývá, že na to nejsou jednotné názory. K tomu si dovolím pouze podotknout, že mohou a v praxi nastávají situace, kdy cizinec dostane uložen zákaz řizení orgány jiného státu, např. občan SR dostane sankci zákazu činnosti v ČR a obráceně - v tomto případě sice nesmí řídit na území státu, kde mu byl zákaz činnosti uložen, ale nepozbývá řidičské oprávnění udělěné "mateřským státem", kdy toto smí odejmout pouze stát, který jej udělil. Vám, jako držiteli řidičského oprávnění České republiky, byla orgány České republiky uložena sankce zákazu činnosti, s níž zákon o silničním provozu platný v České republice spojuje pozbytí řidičského oprávnění, proto nesmíte řídit vozidla jak v ČR, tak i cizině.

Mgr. Michal Márton
právník oddělení dopravně správních agend
odbor dopravy a silničního hospodářství
akupresura, Bowen, tuina - dotaz č. 655
Dotaz: (vložen dne: 06.09.2011)
Dobrý den, absolvovala jsem kurzy akupresury, bowenovy techniky a tuina masáž. Mohu toto provozovat na ŽL masérské, rekondiční a regenerační služby?

Děkuji, Sýkorová
Odpověď: (vložena dne: 07.09.2011)
Dobrý den,

obsahové náplně jednotlivých živností jsou uvedeny v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 288/2010 Sb. Obsahovou náplní živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby" je poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží, které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces, s vyloučením techniky reflexní masáže a poskytování regeneračních služeb (například parafinové zábaly).

Pokud tedy akupresurou, tuina masáží a bowenovými technikami je míněna masáž na zdravých jedincích s tím, že nebude slibovat léčebný proces, pouze regeneraci organismu, lze ji provádět v rámci výše uvedené živnosti.

Požadavky na odbornou způsobilost pro vázanou živnost "Masérské, rekondiční a regenerační služby" jsou uvedeny v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů "dále jen živnostenský zákon". Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, pod odkazem "Podpora podnikání".

Renata Drozdková


rozšíření předmětu podnikaní - dotaz č. 654
Dotaz: (vložen dne: 02.09.2011)
Dobrý den,
potřebujeme rozšířit předmět podnikání v našem družstvě o novou živnost - zprostředkování spotřebitelských úvěrů.
Chci se prosím Vás zeptat, jaké doklady mám sebou přinést na ŽÚ k vyřízení této záležitosti, jaké formuláře musím vyplnit a kolik mě budou stát poplatky.
Děkuji Ivana
Odpověď: (vložena dne: 06.09.2011)
Dobrý den, paní Ivano,

k ohlášení živnosti vázané, "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru", je ohlašovatel živnosti, kterou je právnická osoba, povinen doložit doklady podle § 46 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Živnost je možné ohlásit i v částečném rozsahu ("Zprostředkování spotřebitelského úvěru"). Pokud živnost ohlašuje družstvo již zapsané v obchodním rejstříku a odpovědný zástupce pro předmětnou živnost má trvalý pobyt na území České republiky, pak družstvo při ohlášení živnosti pouze doloží:

a) doklady prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce. Tato odborná způsobilost je uvedena v příloze č. 2 živnostenského zákona, který naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, pod odkazem "Podpora podnikání",
b) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce; podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem.

Živnost musí ohlásit osoba k tomu oprávněná - viz § 243 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně osoba k tomu pověřená na základě plné moci.

Při ohlášení živnosti právnická osoba vyplní následující formuláře (které rovněž naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, pod odkazem "Podpora podnikání"):

a) základní jednotný registrační formulář (JRF) pro právnickou osobu
b) příloha - statutární orgány
c) příloha - odpovědný zástupce
d) příloha - prohlášení odpovědného zástupce
e) příloha - předmět podnikání
f) příloha - provozovny (jen pokud provozovna existuje)

Na této webové stránce rovněž naleznete "Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu".

Správní poplatek při ohlášení živnosti osoby, která již podniká, činí 500,- Kč.


Petr Jakobi
koupele a zábaly - dotaz č. 653
Dotaz: (vložen dne: 26.08.2011)
Dobrý den, chtěl bych provozovat bylinné a rašelinové koupele a jílové a rašelinové zábaly. Stačí mi živnost na masérské, regenerační a rekondiční služby, kterou už mám? Dále bych se chtěl zeptat, zda když budu působit v salonu, který již má splněny všechny podmínky pro podnikání, schválený provozní řád, nakládání s oděvy atd mohu přijmout tento nebo mít vše vlastní. Děkuji za odpověď . S pozdravem Martin
Odpověď: (vložena dne: 29.08.2011)
Dobrý den,

pokud Vámi poskytované koupele a zábaly mají sloužit k regeneraci a rekondici, které mají být prováděny na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces, pak se bude jednat o živnost ohlašovací vázanou "Masérské, rekondiční a regenerační služby" - viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které naleznete na na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/. V rámci uvedené živnosti však nemůžete poskytovat léčebné procedury, které spadají do oblasti zdravotnictví. Zároveň si dovolujeme si připomenout, že na základě ust. § 31 zákona 164/2001 Sb., lázeňského zákona, pro shora uvedenou činnost nemůžete používat pojem, resp. označení "lázně". K problematice týkající se dodržování hygienických předpisů a provozních řádů je kompetentní se vyjádřit Krajská hygienická stanice v Ostravě, se sídlem Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz.

Petr Jakobi


vibrační plošina neboli vybrogym - dotaz č. 652
Dotaz: (vložen dne: 15.08.2011)
Dobrý den,
chtěla bych provozovat v zavedeném studiu regenerační cvičení na přístroji vibrogym. Jakou živnost bych si měla udělat.?Na tento stroj se u nás nedělá akreditovaný kurz, a výrobce mi radil, že si mám udělat živnost volnou č. 74 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení. Plus jejich normální kurz s osvědčením o jeho absolvování. Bude to tedy v pořádku?
Odpověď: (vložena dne: 25.08.2011)
Dobrý den,

K Vaší žádosti o stanovisko ve věci provozování činnosti prostřednictvím zařízení vibrogym v rámci živnostenského podnikání sdělujeme, že bez chybějící dokumentace se nelze jednoznačně vyjádřit.

K provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici k bezprostřednímu použití spotřebiteli, za použití přístroje vibrogym, z pohledu živnostenského oprávnění, by mohlo postačovat oprávnění k provozování živnosti volné s předmětem činnosti "Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti" - viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/). Pokud zároveň hodláte za použití přístroje poskytovat tělovýchovné, resp. sportovní služby, např. v oblasti fittnes, tzn. při použití zařízení vyžadující odbornou asistenci, pak rovněž musíte získat oprávnění pro živnost vázanou se stejným názvem (Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fittnes). Požadovanou odbornou způsobilost k této živnosti naleznete v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož text rovněž naleznete pod shora uvedeným odkazem.

Z pohledu obsahových náplní jednotlivých živností a s přihlédnutím k tomu, jaké služby mohou být prostřednictvím zařízení nabízeny, by se konečně mohlo jednat o živnost ohlašovací vázanou, "Masérské, rekondiční a regenerační služby", kde je odborná způsobilost stanovena rovněž v příloze č. 2 živnostenského zákona.


Petr Jakobi


Dobrý den - dotaz č. 651
Dotaz: (vložen dne: 15.08.2011)
Může starosta obce (současně je i členem dozorčí rady s.r.o., krerým jedidiným zakladatem a vlastníkem je obec) podnikat jako OSVČ na žívnost volnou s oborem činnosti 48 a 47?
Odpověď: (vložena dne: 02.09.2011)
Dotaz směřuje do oblasti zákonných omezení práva člena zastupitelstva obce (konkrétně starosty) podnikat resp. do oblasti střetu zájmů a obecně též k příp. neslučitelnosti funkcí. Hlavními právními předpisy určujícími zákonná omezení u členů zastupitelstva obce jsou zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o střetu zájmů") a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách do zastupitelstev obcí").

1. K možnému omezení práva člena zastupitelstva obce (starosty) podnikat
Povinnosti stanovené v zákoně o střetu zájmů se v případě členů zastupitelstva obce vztahují jen na některé z nich - v podmínkách obce se podle v současné době platné a účinné právní úpravy jedná o člena zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, člen zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, starostu, místostarostu a členy rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (srov. § 2 zákona o střetu zájmů).

Zákaz podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti stanovený v § 4 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů se na žádného z výše uvedených veřejných funkcionářů obce, tedy ani starostu obce, nevztahuje.

Z dotazu nevyplývá, zda-li je starosta pro výkon dané funkce dlouhodobě uvolněn. Pro případ, že by tomu tak bylo, je v této souvislosti důležité poukázat i na § 6 zákona o střetu zájmů.

Toto ust. stanoví omezení, podle kterého by se dlouhodobě uvolněný starosta (jakož i další veřejní funkcionáři uvedení v cit. ust. zákona) nesměl po dobu 1 roku od skončení výkonu funkce stát společníkem anebo působit v orgánech podnikající právnické osoby, anebo uzavřít pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem vykonávajícím podnikatelskou činnost, pokud taková právnická osoba nebo zaměstnavatel v posledních 3 letech přede dnem skončení funkce veřejného funkcionáře uzavřeli smlouvu se státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem nebo zřízenou či založenou státem nebo územním samosprávným celkem, jednalo-li se o nadlimitní veřejnou zakázku, a pokud veřejný funkcionář nebo orgán, ve kterém veřejný funkcionář působil, o takové smlouvě rozhodoval.

2. K možnému střetu zájmů
Podle § 83 odst. 2 zákona o obcích je každý člen zastupitelstva obce (tedy i starosta), u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce. Pouze pro úplnost dodáváme, že orgán obce může rozhodnout pouze o existenci důvodu pro vyloučení, nikoli o samotném vyloučení člena zastupitelstva obce z projednávání a rozhodování této záležitosti.

Obdobně je konflikt zájmů na straně člena zastupitelstva obce upraven v zákoně o střetu zájmů, který, jak bylo výše uvedeno, se však nevztahuje na všechny členy zastupitelstva obce, ale pouze na některé, zákonem přesně stanovené (viz výše). Předně § 3 zákona o střetu zájmů stanoví, že dojde-li ke střetu zájmů nesmí veřejný funkcionář upřednostnit osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Podle § 8 zákona o střetu zájmů je veřejný funkcionář povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Takovéto oznámení podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování. Dále platí, že oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

Prakticky by ke střetu zájmů u starosty ve Vámi uváděném případě mohlo dojít např. kdyby rada nebo zastupitelstvo obce rozhodovalo v záležitosti týkající se jeho podnikatelské činnosti resp. provozování jeho živnosti.

3. K příp. neslučitelnosti funkcí
Pro úplnost ještě poukazujeme na to, že problematiku možné neslučitelnosti funkcí u člena zastupitelstva obce upravuje obecně také zákon o volbách do zastupitelstev obcí.

Podle § 5 odst. 2 tohoto zákona je funkce člena zastupitelstva obce neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce zařazeným do obecního úřadu této obce nebo s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu, krajského nebo finančního úřadu za podmínky stanovené odstavcem 3, a to, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, primátorem, hejtmanem nebo radou kraje nebo obce.

Ve Vámi uváděném případě /starosta je zároveň členem dozorčí rady s.r.o., jejímž jediným zakladatelem a vlastníkem je obec a současně podniká jako OSVČ/ žádná z těchto skutečností nenastala, proto zde k neslučitelnosti funkcí nedochází.

Mgr. Karel Müller
vedoucí oddělení legislativního a organizačního
odbor právní a organizační

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup