Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

koupele a zábaly - dotaz č. 653
Dotaz: (vložen dne: 26.08.2011)
Dobrý den, chtěl bych provozovat bylinné a rašelinové koupele a jílové a rašelinové zábaly. Stačí mi živnost na masérské, regenerační a rekondiční služby, kterou už mám? Dále bych se chtěl zeptat, zda když budu působit v salonu, který již má splněny všechny podmínky pro podnikání, schválený provozní řád, nakládání s oděvy atd mohu přijmout tento nebo mít vše vlastní. Děkuji za odpověď . S pozdravem Martin
Odpověď: (vložena dne: 29.08.2011)
Dobrý den,

pokud Vámi poskytované koupele a zábaly mají sloužit k regeneraci a rekondici, které mají být prováděny na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces, pak se bude jednat o živnost ohlašovací vázanou "Masérské, rekondiční a regenerační služby" - viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které naleznete na na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/. V rámci uvedené živnosti však nemůžete poskytovat léčebné procedury, které spadají do oblasti zdravotnictví. Zároveň si dovolujeme si připomenout, že na základě ust. § 31 zákona 164/2001 Sb., lázeňského zákona, pro shora uvedenou činnost nemůžete používat pojem, resp. označení "lázně". K problematice týkající se dodržování hygienických předpisů a provozních řádů je kompetentní se vyjádřit Krajská hygienická stanice v Ostravě, se sídlem Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz.

Petr Jakobi


vibrační plošina neboli vybrogym - dotaz č. 652
Dotaz: (vložen dne: 15.08.2011)
Dobrý den,
chtěla bych provozovat v zavedeném studiu regenerační cvičení na přístroji vibrogym. Jakou živnost bych si měla udělat.?Na tento stroj se u nás nedělá akreditovaný kurz, a výrobce mi radil, že si mám udělat živnost volnou č. 74 - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení. Plus jejich normální kurz s osvědčením o jeho absolvování. Bude to tedy v pořádku?
Odpověď: (vložena dne: 25.08.2011)
Dobrý den,

K Vaší žádosti o stanovisko ve věci provozování činnosti prostřednictvím zařízení vibrogym v rámci živnostenského podnikání sdělujeme, že bez chybějící dokumentace se nelze jednoznačně vyjádřit.

K provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici k bezprostřednímu použití spotřebiteli, za použití přístroje vibrogym, z pohledu živnostenského oprávnění, by mohlo postačovat oprávnění k provozování živnosti volné s předmětem činnosti "Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti" - viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, které naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/). Pokud zároveň hodláte za použití přístroje poskytovat tělovýchovné, resp. sportovní služby, např. v oblasti fittnes, tzn. při použití zařízení vyžadující odbornou asistenci, pak rovněž musíte získat oprávnění pro živnost vázanou se stejným názvem (Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fittnes). Požadovanou odbornou způsobilost k této živnosti naleznete v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož text rovněž naleznete pod shora uvedeným odkazem.

Z pohledu obsahových náplní jednotlivých živností a s přihlédnutím k tomu, jaké služby mohou být prostřednictvím zařízení nabízeny, by se konečně mohlo jednat o živnost ohlašovací vázanou, "Masérské, rekondiční a regenerační služby", kde je odborná způsobilost stanovena rovněž v příloze č. 2 živnostenského zákona.


Petr Jakobi


Dobrý den - dotaz č. 651
Dotaz: (vložen dne: 15.08.2011)
Může starosta obce (současně je i členem dozorčí rady s.r.o., krerým jedidiným zakladatem a vlastníkem je obec) podnikat jako OSVČ na žívnost volnou s oborem činnosti 48 a 47?
Odpověď: (vložena dne: 02.09.2011)
Dotaz směřuje do oblasti zákonných omezení práva člena zastupitelstva obce (konkrétně starosty) podnikat resp. do oblasti střetu zájmů a obecně též k příp. neslučitelnosti funkcí. Hlavními právními předpisy určujícími zákonná omezení u členů zastupitelstva obce jsou zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích"), zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o střetu zájmů") a zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách do zastupitelstev obcí").

1. K možnému omezení práva člena zastupitelstva obce (starosty) podnikat
Povinnosti stanovené v zákoně o střetu zájmů se v případě členů zastupitelstva obce vztahují jen na některé z nich - v podmínkách obce se podle v současné době platné a účinné právní úpravy jedná o člena zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, člen zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, starostu, místostarostu a členy rady obce, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni (srov. § 2 zákona o střetu zájmů).

Zákaz podnikání nebo provozování jiné samostatné výdělečné činnosti stanovený v § 4 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů se na žádného z výše uvedených veřejných funkcionářů obce, tedy ani starostu obce, nevztahuje.

Z dotazu nevyplývá, zda-li je starosta pro výkon dané funkce dlouhodobě uvolněn. Pro případ, že by tomu tak bylo, je v této souvislosti důležité poukázat i na § 6 zákona o střetu zájmů.

Toto ust. stanoví omezení, podle kterého by se dlouhodobě uvolněný starosta (jakož i další veřejní funkcionáři uvedení v cit. ust. zákona) nesměl po dobu 1 roku od skončení výkonu funkce stát společníkem anebo působit v orgánech podnikající právnické osoby, anebo uzavřít pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem vykonávajícím podnikatelskou činnost, pokud taková právnická osoba nebo zaměstnavatel v posledních 3 letech přede dnem skončení funkce veřejného funkcionáře uzavřeli smlouvu se státem, územním samosprávným celkem nebo právnickou osobou zřízenou zákonem nebo zřízenou či založenou státem nebo územním samosprávným celkem, jednalo-li se o nadlimitní veřejnou zakázku, a pokud veřejný funkcionář nebo orgán, ve kterém veřejný funkcionář působil, o takové smlouvě rozhodoval.

2. K možnému střetu zájmů
Podle § 83 odst. 2 zákona o obcích je každý člen zastupitelstva obce (tedy i starosta), u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce. Pouze pro úplnost dodáváme, že orgán obce může rozhodnout pouze o existenci důvodu pro vyloučení, nikoli o samotném vyloučení člena zastupitelstva obce z projednávání a rozhodování této záležitosti.

Obdobně je konflikt zájmů na straně člena zastupitelstva obce upraven v zákoně o střetu zájmů, který, jak bylo výše uvedeno, se však nevztahuje na všechny členy zastupitelstva obce, ale pouze na některé, zákonem přesně stanovené (viz výše). Předně § 3 zákona o střetu zájmů stanoví, že dojde-li ke střetu zájmů nesmí veřejný funkcionář upřednostnit osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Podle § 8 zákona o střetu zájmů je veřejný funkcionář povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Takovéto oznámení podává příslušný veřejný funkcionář ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování. Dále platí, že oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

Prakticky by ke střetu zájmů u starosty ve Vámi uváděném případě mohlo dojít např. kdyby rada nebo zastupitelstvo obce rozhodovalo v záležitosti týkající se jeho podnikatelské činnosti resp. provozování jeho živnosti.

3. K příp. neslučitelnosti funkcí
Pro úplnost ještě poukazujeme na to, že problematiku možné neslučitelnosti funkcí u člena zastupitelstva obce upravuje obecně také zákon o volbách do zastupitelstev obcí.

Podle § 5 odst. 2 tohoto zákona je funkce člena zastupitelstva obce neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem této obce zařazeným do obecního úřadu této obce nebo s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do pověřeného obecního úřadu, krajského nebo finančního úřadu za podmínky stanovené odstavcem 3, a to, že zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce, nebo za podmínky, že jde o zaměstnance jmenovaného starostou, primátorem, hejtmanem nebo radou kraje nebo obce.

Ve Vámi uváděném případě /starosta je zároveň členem dozorčí rady s.r.o., jejímž jediným zakladatelem a vlastníkem je obec a současně podniká jako OSVČ/ žádná z těchto skutečností nenastala, proto zde k neslučitelnosti funkcí nedochází.

Mgr. Karel Müller
vedoucí oddělení legislativního a organizačního
odbor právní a organizační

Podnikání kryolipolýza - jaká živnosti? - dotaz č. 650
Dotaz: (vložen dne: 14.08.2011)
Dobrý den,

chtěla bych začít podnikat v oboru neinvazivní liposukce, tzv. kryolipolýzou, zmražením tukových buněk. Chtěla jsem se zeptat, jakou živnost k tomu potřebuji zřídit? Nejedná se o kosmetické ani masérské služby, jde v podstatě jen o obsluhu přístroje, který vše dělá sám. Mám VŠ ekonomickou, tak jestli je také nutná nějaká rekvalifikace? Lze také toto podnikat z domova, nebo je nutné zřídit si provozovnu? Přístroj není založen na ultrazvukové technice.

Díky moc za odpověď.

M. Filípková
Odpověď: (vložena dne: 02.09.2011)
Dobrý den, paní Filípková,

vzhledem k tomu, že blíže neuvádíte, o jaký přístroj se jedná, nemůžeme na Vaši otázku jednoznačně odpovědět. Pro posouzení a zařazení zmíněné činnosti prováděné na zdravých osobách, spočívající v provozování neinvazívní liposukce pomocí techniky zmrazování tukových buněk, bude rozhodující, jakým způsobem bude činnost pomocí přístroje vykonávána. Po následném zařazení činnosti do příslušné živnosti, je možné podat informace o požadované odborné způsobilosti. Obsahové náplně jednotlivých živnosti naleznete v Nařízení vlády č. 278/2010 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, jehož aktuální znění naleznete na webových stránkách http://www.mpo.cz/dokument82761.html.


K Vaší poslední otázce, týkající se provozovny, doporučujeme nahlédnout do ustanovení § 17 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
kde je definována provozovna a povinnosti podnikatele v této oblasti. Provozovna musí být pro provozování živnosti způsobilá podle zvláštních předpisů (např. hygienické předpisy, stavební zákon,
požární předpisy). Jelikož nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se hygienických a stavebních předpisů, doporučujeme obrátit se přímo na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, web: www.khsova.cz, tel.: 595 138 111, e-mail: podatelna@khova.cz a příslušný stavební úřad dle umístění provozovny.

Zdeňka Janků


řízení pod vlivem alkoholu - dotaz č. 649
Dotaz: (vložen dne: 10.08.2011)
Dobrý den,mam dotaz ....řídil jsem auto pod vlivem alkoholu a dostal jsem trest odnětí svobody v trvání 6 měsíců a výkon tohoto trestu podmíněně odkládá na zkušební dobu v trvání 2 let a k tomu zakaz řízení vsech druhů motorových vozidel na dobu 3let. A chci se zeptat jestly já po 2 letech musím zažádat o zrušení trestu odnětí svobody a jestly má vůbec cenu po roce a půl zažádal o vrácení řidickeho průkazu nebo spíš až po tich dvou letech.Díky za odpověd Velek.
Odpověď: (vložena dne: 29.08.2011)
Vážený pane Velku,

z Vašeho dotazu vyplývá, že se jedná o sankce uložené soudem v trestním řízení, a dále neznáme přesně obsah daného rozsudku. Doporučujeme Vám proto se s tímto dotazem v prvé řadě obrátit na soud, který tento rozsudek vydal. Obecně platí, že po uplynutí zkušební doby při podmíněném trestu odnětí svobody není nutno žádat o zrušení trestu odnětí svobody, pokud jste se v této zkušební době osvědčil. Zároveň máme za to, že tato doba v délce dvou let nebrání tomu, abyste si po uplynutí poloviny doby zákazu činnosti, tj. po 1,5 roce, zažádal o prominutí výkonu zbytku této sankce, a při vrácení řidičského oprávnění by řízení motorového vozidla nemělo znamenat porušení uložené podmínky. Upozorňujeme však na to, že v případě upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu řízení motorových vozidel nebo po jeho vykonání nenabydete řidičské oprávnění automaticky, ale musíte si zažádat o jeho vrácení na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností podle místa Vašeho trvalého pobytu.

S pozdravem

Mgr. Jan DospivaPodnikání v autodopravě - dotaz č. 648
Dotaz: (vložen dne: 25.07.2011)
Dobrý den,
prosím o radu, chtěl bych začít podnikat v autodopravě do 3,5 t. V současně době je na mě vyhlášená exekuce, kterou řádně splácím. Měl bych šanci v této situaci o kladné vyřízení půjčky či leasingu na automobil k podnikání?
Děkuji za odpovědˇ. David
Odpověď: (vložena dne: 03.08.2011)
Dobrý den,

informace k podnikání v "autodopravě do 3,5 t" získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Možnost čerpání půjčky nebo leasingu je problematikou soukromoprávní povahy, ke které není zdejší úřad, jako orgán veřejné správy, kompetentní se vyjadřovat. Doporučujeme Vám proto, obrátit se přímo na subjekty, které tyto služby poskytují.

Zdeňka JankůPoskytování technických služeb k ochraně majetku a osob - dotaz č. 647
Dotaz: (vložen dne: 25.07.2011)
Dobrý den,
Vystudoval jsem SOŠ průmyslovou - obor Technická administrativa se zaměřením na Strojírenství, zakončeno maturitní zkouškou. Po-té jsem byl 10 let zaměstnán jako technik v IT . Nyní vlastním již 2 roky živnostenské oprávnění a chtěl bych si k němu přiřadit koncesovanou živnost "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" .

V podmínkách je napsáno že musím splňovat určitá kritéria vzdělání a praxe. Týká se mě bod d. "c. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku a 2 roky praxe v oboru."

Dotaz zní:
2 roky praxe v oboru "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" nebo je myšleno 2 roky praxe v oboru zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikace nebo výpočetní techniku ?

děkuji
Odpověď: (vložena dne: 28.07.2011)
Vážený pane,

pokud je ve sloupci č 2 příloh č. 2, 3 a 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), uvedeno "praxe v oboru", rozumí se tím praxe v oboru, resp. praxe v příbuzném oboru předmětu podnikání (živnosti), který je uveden ve sloupci jedna těchto příloh - viz § 7 odst. 4 živnostenského zákona.

Par. 7 odst. 4 živnostenského zákona zní: "pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti, v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí".

Poznamenáváme, že posouzení odborné způsobilosti ohlašovatele živnosti (žadatele o koncesi) je plně v kompetenci obecního živnostenského úřadu.

Petr Jakobi

garant - dotaz č. 646
Dotaz: (vložen dne: 05.06.2011)
Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli mohu dělat garanta i na manikuru.Mám osvědčení jen na pedikuru.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 13.06.2011)
Dobrý den,

odborná způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné je stanovena v § § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že vlastníte osvědčení o rekvalifikaci pro pedikúru, vydané akreditovaným zařízením, pak podle § 22 písm. e) shora uvedeného zákona, k prokázání odborné způsobilosti musíte ještě doložit jednoroční praxi v oboru.

Možnost prokázat se vzděláním (tj. osvědčením o rekvalifikaci) v oboru "Pedikúra" k provozování činnosti "Manikúra" je dána tím, že v obou zmíněných oblastech provozování živnosti jsou používány shodné, případně obdobné pracovní postupy, a proto také se jedná o jeden předmět podnikání živnosti řemeslné (Pedikúra, manikúra).

Petr Jakobi


Revize komínů - dotaz č. 645
Dotaz: (vložen dne: 03.06.2011)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kdo provádí kontrolu činnosti kominíků? V nařízení vlády 91/2010 Sb. je uvedeno, že revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která je držitelem ŽO a zároveň je revizním technikem, apod. Který správní orgán však má možnost "usměrňovat" kominíky, kteří provádění revizi na ŽO a přitom nejsou revizními techniky? Setkal jsem se kominíkem, který říkal, že revizi může dělat na základě živnosti Kominictví a nic dalšího k tomu nepotřebuje, i když on sám nemá v oboru potřebné vzdělání a zřejmě má nějakého odpovědného zástupce. Nevím na koho se v této věci obrátit. Za informaci předem děkuji. Michal Jedlička
Odpověď: (vložena dne: 13.06.2011)
Dobrý den,

držitel živnostenského oprávnění pro řemeslnou živnost "Kominictví", musí při ohlášení živnosti, v souladu s ustanovením §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, splnit odbornou způsobilost.

Jak uvádíte ve svém dotazu, revize spalinové cesty může provádět pouze odborně způsobilá osoba, v souladu s ustanovením § 5 Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, která je držitelem živnostenského oprávnění a která je navíc revizním technikem komínů nebo specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů, popřípadě revizním technikem spalinových cest. Toto osvědčení o dílčí kvalifikaci je nepřenosné, to znamená, že revize komínů smí provádět pouze osoba, která je odborně způsobilá, a to vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Na webových stránkách Společenstva kominíků ČR (www.skcr.cz), jsou zveřejněny jmenné seznamy revizních techniků komínů, revizních techniků spalinových cest a certitikovaných revizních techniků komínových systémů, v členění podle regionů, a to včetně telefonních kontaktů. Regionálním zástupcem pro Severní Moravu a Slezsko je pan Zbigniew Adamus, Třinec, tel. č.: 603898547.

Společenstvo kominíků ČR má ve svých stanovách také zajišťování kontroly správnosti výkonu profese, dodržování technologie a bezpečnosti práce.

Renata Drozdková


opět stavební způsobilost z jiného pohledu - dotaz č. 644
Dotaz: (vložen dne: 16.05.2011)
Dobrý den, již 10 let provozuji činnost nejdříve CK, nyní cestovní agentury v nebytových prostorách na základě řádné nájemní smlouvy. Každoročně absolvuji kontroly ŽÚ, vždy bez problémů ale letos (poprvé po 10 letech) jsem vyzvána na ústní jednání, kde mám předložit doklad o stavební způsobilosti provozovny. Podotýkám, že v začátcích podnikání jsem provozovnu na ŽÚ nahlásila a na kontroly celá léta chodí tatáž kontrolorka. Nevím, co mám vlastně předložit, žádné kolaudační řízení jsme neměli, před námi v prostorách byla prodejna hudebních nástrojů. Děkuji za Vaši radu.
Odpověď: (vložena dne: 18.05.2011)
Dobrý den,
Provozovna musí být způsobilá dle zvláštních právních předpisů (tzn. stavebních, hygienických, požárních atp.) po celou dobu provozování živnosti. Odpovědnost za způsobilost provozovny k provozování konkrétní živnosti podle zvláštních předpisů je plně na podnikateli, nikoli na vlastníku nemovitosti. Tuto způsobilost má podnikatel povinnost prokázat pracovníkům živnostenského úřadu při kontrole - viz § 17 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace ke způsobilosti Vaší provozovny k provozování živnosti: "Provozování cestovní agentury" dle zvláštích právních předpisů sdělí, resp. příslušný doklad vydá vlastníku nemovitosti, za splnění požadavků stanovených zvláštními právními předpisy, stavební úřad příslušný dle umístění provozovny.

Bylo by žádoucí zjistit, k čemu byly pronajaté nebytové prostory původně kolaudovány. Doklady vztahující se k existenci stavby by měl u sebe uchovávat vlastník stavby, stejně tak jako příslušný stavební úřad. Pokud byly nebytové prostory zkolaudovány jako prodejna, pak není nutný souhlas stavebního úřadu se změnou užívání stavby, protože dnešní ust. § 126 odt. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), požaduje vydání souhlasu pouze tehdy, pokud by změna v činnosti mohla vyvolat ohrožení života a veřejného zdraví, života a zdraví zvířat, nebo ohorožení bezpečnosti a životního prostředí.

Petr Jakobi

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup