Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

opět stavební způsobilost z jiného pohledu - dotaz č. 644
Dotaz: (vložen dne: 16.05.2011)
Dobrý den, již 10 let provozuji činnost nejdříve CK, nyní cestovní agentury v nebytových prostorách na základě řádné nájemní smlouvy. Každoročně absolvuji kontroly ŽÚ, vždy bez problémů ale letos (poprvé po 10 letech) jsem vyzvána na ústní jednání, kde mám předložit doklad o stavební způsobilosti provozovny. Podotýkám, že v začátcích podnikání jsem provozovnu na ŽÚ nahlásila a na kontroly celá léta chodí tatáž kontrolorka. Nevím, co mám vlastně předložit, žádné kolaudační řízení jsme neměli, před námi v prostorách byla prodejna hudebních nástrojů. Děkuji za Vaši radu.
Odpověď: (vložena dne: 18.05.2011)
Dobrý den,
Provozovna musí být způsobilá dle zvláštních právních předpisů (tzn. stavebních, hygienických, požárních atp.) po celou dobu provozování živnosti. Odpovědnost za způsobilost provozovny k provozování konkrétní živnosti podle zvláštních předpisů je plně na podnikateli, nikoli na vlastníku nemovitosti. Tuto způsobilost má podnikatel povinnost prokázat pracovníkům živnostenského úřadu při kontrole - viz § 17 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace ke způsobilosti Vaší provozovny k provozování živnosti: "Provozování cestovní agentury" dle zvláštích právních předpisů sdělí, resp. příslušný doklad vydá vlastníku nemovitosti, za splnění požadavků stanovených zvláštními právními předpisy, stavební úřad příslušný dle umístění provozovny.

Bylo by žádoucí zjistit, k čemu byly pronajaté nebytové prostory původně kolaudovány. Doklady vztahující se k existenci stavby by měl u sebe uchovávat vlastník stavby, stejně tak jako příslušný stavební úřad. Pokud byly nebytové prostory zkolaudovány jako prodejna, pak není nutný souhlas stavebního úřadu se změnou užívání stavby, protože dnešní ust. § 126 odt. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), požaduje vydání souhlasu pouze tehdy, pokud by změna v činnosti mohla vyvolat ohrožení života a veřejného zdraví, života a zdraví zvířat, nebo ohorožení bezpečnosti a životního prostředí.

Petr Jakobi

masáž reiki, depilace cukrovou pastou - dotaz č. 643
Dotaz: (vložen dne: 23.04.2011)
Dobrý den,
ráda bych se informovala co všechno potřebuji a na jakou živnost mohu vykonávat masáže reiki nebo depilaci cukrovou pastou. Mockrát děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 06.05.2011)
Dobrý den,

činnost depilace cukrovou pastou je možné provozovat v rámci živnosti ohlašovací řemeslné "kosmetické služby", případně v rámci živnosti ohlašovací řemeslné "pedikúra, manikúra". K vyřízení příslušného oprávnění je zapotřebí splnit všeobecné (§ 6 živnostenského zákona) a zvláštní podmínky provozování živnosti (§§ 21, 22 živnostenského zákona). Bližší informace k živnosti získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

Masáže reiki nejsou klasickými masážemi, které upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o činnost, která je z režimu živnostenského zákona podle § 3 odst. 2 písm. a) tohoto zákona vyloučena.


Zdeňka JankůŽádost, doložení dokladů, poplatky, doba vydání, paušál - dotaz č. 642
Dotaz: (vložen dne: 20.04.2011)
Dobrý den, chtěl bych si zažádat o vydání živnostenského listu na tyto činnosti:
několik živností volných, živnost řemeslná - Zednictví, živnost vázaná - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Mám několik otázek:
1) Žádost o vydání nebo vzor mi poskytne živnostenský úřad?
2)Doložení dokladů - budu potřebovat notářsky ověřené doklady (maturitní vysvědčení) a originál (praxe) nebo stačí prostá kopie dokladů?
3)Cca budu žádat o 10 živností - jaký bude poplatek za vydání živnostenského listu?
4)Jak dlouho trvá vydání živnostesnéko listu od podání žádosti?
5)Po jeho vydání se musím hned přihlásit na ČSSZ a ZP?
6)Ze začátku budu provádět a fakturovat zednické práce. Můžu tedy použít paušál na daně 80% i přesto, že budu mít více živností, které zatím nebudu využívat? Nebo se toto rozlišuje přímo na faktuře a podle toho se jednotlivé činnosti daní?
Děkuji


Odpověď: (vložena dne: 21.04.2011)
Dobrý den,

předně Vás chci informovat o tom, že od účinnosti zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tj. od 1. 7. 2008, došlo k významným změnám v oblasti vydávání živnostenských oprávnění. Mimo jiné, nyní existuje pouze jedna živnost volná (viz příloha 4 živnostenského zákona), která zahrnuje 80 oborů činností převážně rámcově sdružujících jednotlivé oblasti podobných a navazujících podnikatelských aktivit. Živnostenská oprávnění se již nevydávají formou živnostenského listu, ale živnostenský úřad vydá, do 5 dnů ode dne doručení ohlášení (za předpokladu, že ohlašovatel splnil všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem), výpis z živnostenského rejstříku. K jednotlivým bodům Vašeho dotazu uvádíme:

1) tzv. "Jednotný registrační formulář" k ohlášení živnosti si můžete stáhnout, např. z webu Ministerstva průmyslu a obchodu - viz http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/,
případně tento formulář vyplníte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě, jejichž seznam naleznete na našem webu - viz http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

2) k ohlášení živnosti prosté kopie dokladů nestačí. Musíte předložit buď originály dokladů nebo jejich ověřené kopie,

3) podle položky č. 24 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, činí správní poplatek 1 000,- Kč za ohlášení živnosti při vstupu do podnikání. Při dalším ohlášení živnosti činí správní polatek 500,- Kč. Pokud bylo ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá jen jeden,

4) z výše uvedeného je zřejmé, že výpis z živnostenského rejstříku je povinen živnostenský úřad vydat do 5 dnů ode dne doručení ohlášení živnosti (za předpokladu, že ohlašovatel splnil všechny podmínky stanovené živnostenským zákonem),

5) při vstupu do podnikání jste rovněž povinen provést daňovou registraci pro příslušný finanční úřad, oznámení správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a případně i oznámení pracovního místa. Tyto úkony lze provést najednou, na tzv. "Jednotném registračním formuláři" (JRF), na živnostenském úřadě, zároveň při ohlášení živnosti.
Jednotný registrační formulář tak nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musel učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, finančním úřadě, příslušné správě sociálního pojištění, Úřadu práce a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány.

6) odpověď k Vašemu dotazu uvedeném pod tímto bodem není v kompetenci živnostenského úřadu. Informujte se u účetního, resp. daňového poradce.

Petr Jakobiprodej teplých a studených nápojů - dotaz č. 641
Dotaz: (vložen dne: 19.04.2011)
Dobrý den, zajímalo by mě co je nutné, k prodeji studených a teplých nápojů, které budou spotřebovávány bezprostředně na místě. Teplé nápoje budou připravovány pomocí kávovarů apod. Bylo by to v rámci počítačové herny jejíž součástí bude mini bar, kde se budou podávat nápoje, případně občerstvení (tyčinky, bagety- nevyráběné na místě).
Spadá tato činnost už do hostinské činnosti či nikoliv? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 22.04.2011)
Dobrý den,
budete-li v mini baru prodávat teplé a studené nápoje, popřípadě další občerstvení, a tyto budou konzumovány zákazníky bezprostředně v této provozovně, v níž jsou prodávány, pak uvedená činnost spadá do živnosti ohlašovací řemeslné "hostinská činnost". Obsahová náplň této živnosti je upravena v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož aktuální znění naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ( http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/).

Zdeňka Janků

přiležitostná osobní přeprava - dotaz č. 640
Dotaz: (vložen dne: 10.03.2011)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat mam osvědčení na provozování přiležitostné osobní přepravy , kterou bych chtěl provozovat osobním vozem a potřeboval bych zjistit jestli potřebuji splnit stejné kriteria jako pro autobus.Jestli potřebuji finanční zpusobilist, Euro licenci jaké potřebuji sjednat pojištěni a nebo jestli stačí pojištěni normálni zakoné atd....popřipadě jestli není nějaky odkaz kde bych to vše našel.

Děkuji J. Plaček
Odpověď: (vložena dne: 16.03.2011)
Dobrý den,

podle § 4a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, finanční způsobilost je povinen prokázat dopravce, který hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel. Z uvedeného je zřejmé, že ten, kdo hodlá provozovat příležitostnou osobní dopravu osobními vozidly, finanční způsobilost neprokazuje.

Pokud budete přijímat objednávky na přepravu výhradně na území České republiky, pak Euro licenci nepotřebujete. Bližší informace Vám zde poskytne pracovník odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pan Ing. Miroslav Svoboda (tel.: 595 622 370). Co se týče pojištění vozidel, informace Vám podá kterákoliv komerční pojišťovna.

Petr Jakobivýroba a prodej - dotaz č. 639
Dotaz: (vložen dne: 08.03.2011)
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,co vše potřebuji k tomu abych mohla vyrábět čersatvou ovocnou šťávu a distribuovat ji do škol.Co vše musím splňovat? Od p¨výrobny až po doklady.Děkuji.K.Eichlerová
Odpověď: (vložena dne: 10.03.2011)
Dobrý den,

výroba ovocné šťávy naleží do obsahové náplně živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti: "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Zmíněné nařízení vlády naleznete na našem vebu, pod odkazy Krajský živnostenský úřad/Zajímavé odkazy/Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Co se týče Vaší provozovny sdělujeme, že podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad provozovny pouze eviduje, nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování výrobních, hygienických a stavebních předpisů, a proto Vám doporučujeme seznámit se se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky www.khsova.cz; Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (www.szpi.gov.cz) a příslušný stavební úřad dle umístění provozovny.

Petr JakobiVýměna autoskel - dotaz č. 638
Dotaz: (vložen dne: 02.03.2011)
Dobrý den,
chtěl bych podnikat v oblasti výměny autoskel a zajímalo by mě do které živnosti volné tato profese patří.
Nejbližší mi připadá obor číslo 46 - Sklenářské práce, rámování a paspartování, případně číslo 50 - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství.

Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 03.03.2011)
Dobrý den,

výměna autoskel náleží do obsahové náplně živnosti volné, obor 50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Zmíněné nařízení vlády naleznete na našem webu, pod odkazy Krajský živnostenský úřad/Zajímavé odkazy/Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Petr Jakobi


Doučování - dotaz č. 637
Dotaz: (vložen dne: 24.02.2011)
Dobrý den, chci se zeptat, mám Živnostěnský list na překladatelskou a tlumočnickou činnost a na zprostředkováni odborných kurzů a posudků. Mohu s tímto Živnostěnským oprávněním doučovát cizí jazyk? Nebo musím přidat ješte nějakou činnost?
Odpověď: (vložena dne: 25.02.2011)
Dobrý den,

zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") od 01. 07. 2008 zavedl jednu živnost volnou s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služeb neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", která zahrnuje 80 oborů činností, jež jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu. Odborná nebo jiná způsobilost se k jejímu výkonu nevyžaduje (§ 25 živnostenského zákona). Vámi popsaná činnost, překladatelská a tlumočnická, zprostředkování odborných kurzů a posudků, náleží do této živnosti ( obory 47. Zprostředkování obchodu a služeb a 69. Překladatelská a tlumočnická činnost). Rovněž výuka cizích jazyků je činnost, kterou je možné provozovat v rámci uvedené živnosti volné. K doučování cizích jazyků Vám postačí u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu oznámit obor živnosti volné č. 72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Tento úkon není zpoplatněn.

Doporučujeme Vám při rozšíření činnosti nahlédnout do Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, kde jsou blíže stanoveny obsahové náplně jednotlivých živností a oborů živnosti volné.

Aktuální znění živnostenského zákona a nařízení vlády naleznete na webových stránkách: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka JankůZaměstnavatel,odpovědný zástupce? - dotaz č. 636
Dotaz: (vložen dne: 24.02.2011)
Dobrý den,chci se zeptat,zda mi může dělat garanta v oboru zámečnictví můj zaměstnavatel (majitel firmy) i když není vyučen zámečník, ani v tomto oboru nepracuje.Děkuji Prokop
Odpověď: (vložena dne: 24.02.2011)
Dobrý den,

odpovědný zástupce (garant) ve smyslu § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti, to znamená i odbornou způsobilost (jako zvláštní podmínku provozování živnosti). Odborná způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné se prokazuje doklady uvedenými v §§ 21 a 22 živnostenského zákona, jehož znění naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (www.mpo.cz), pod odkazy: Podpora podnikání/Živnostenské podnikání/Živnostenský zákon.

Z Vámi poskytnutých informací není zcela a jednoznačně zřejmé, zda osoba, kterou hodláte ustanovit odpovědným zástupcem, splňuje odbornou způsobilost pro předmětnou živnost.

Petr Jakobi


Zámečník - dotaz č. 635
Dotaz: (vložen dne: 22.02.2011)
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,zda mohu podnikat jako zámečník,když jsem vyučen jako opravář zemědělských strojů.Děkuji Prokop
Odpověď: (vložena dne: 24.02.2011)
Dobrý den,

učební obor "Opravář zemědělských strojlů" je považován za příbuzný obor vzdělání pro řemeslnou živnost "Zámečnictví". Při ohlášení živnosti budete muset, v souladu s ust. § 21 odst. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, prokázat odbornou způsobilost výučním listem v oboru "Opravář zemědělských strojů" a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru.

Petr Jakobi1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup