Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Zbraně - dotaz č. 623
Dotaz: (vložen dne: 13.01.2011)
Dobrý den,
chtěl bych prodávat a nakupovat zbraně, na internetu jsem si našel že je to koncese. Odbornou způsobilost by za mě splnil kamarád, byl by můj odpovědný zástupce. Ale nerozumím tomu, co znamená spolehlivost podnikatele?? Jak se prokazuje a musel by ji mít i kamarád??? Má to něco společného s lustračním osvědčením???
Odpověď: (vložena dne: 14.01.2011)
Dobrý den,

spolehlivost podnikatele je podmínkou provozování koncese podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), jejíž splnění se vyžaduje podle § 27 odstavce 3 zmíněného zákona. Příloha č. 3 u koncese "Nákup, prodej zbraní" (uváděno ve zúženém rozsahu předmětu podnikání) stanoví, že podmínku spolehlivosti musí splňovat pouze podnikatel, nikoliv odpovědný zástupce. Z poznámky uvedené ve sloupci 5 přílohy č. 3 živnostenského zákona je zřejmé, že se jedná o spolehlivost (lustraci) dle § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky. Spolehlivost podnikatele, ve smyslu shora uvedeného, se prokazuje lustračním osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra, a to při provozování živnosti, např. při živnostenské kontrole podnikatele, nikoli při žádosti o koncesi.

Petr Jakobi


řemeslnéXvolné - dotaz č. 622
Dotaz: (vložen dne: 28.12.2010)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jaký je rozdíl mezi volnou živností a řemeslnou?? V jaký živnosti je lepší podnikat a jaký je v tom rozdíl? co se týče daní atd? moc se v tom nevyznám. Předem děkuji za odpověd.
Kubálková
Odpověď: (vložena dne: 03.01.2011)
Dobrý den paní Kubálková,

rozdíly mezi živností volnou a živnostmi řemeslnými upravuje zákon č. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") v podstatě takto:

Živnost volná podle § 25 odst.1 a 2 živnostenského zákona je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1 citovaného zákona - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost).

Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou upraveny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

Živnostmi řemeslnými podle § 20 živnostenského zákona jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. U těchto živností se vyžaduje splnění všeobecných podmínek podle § 6 odst. 1 citovaného zákona (viz. výše) a další podmínkou provozování řemeslné živnosti je splnění odborné způsobilosti uvedené v ustanovení § 21, 22 živnostenského zákona.

V otázce daní Vám doporučujeme obrátit se na finanční úřad, do jehož působnosti tato oblast náleží. Bližší informace ke konkrétním živnostem Vám poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html, aktuální znění živnostenského zákona a související předpisy naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu o obchodu: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/.

Zdeňka Janků

řemeslnéXvolné - dotaz č. 621
Dotaz: (vložen dne: 28.12.2010)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaký je rozdíl mezi živností volnou a řemeslnou? v čem se vyplatí spíše podnikat? co se týče daní atd... moc se v tom nevyznám. Předem děkuji. Kubálková
Odpověď: (vložena dne: 03.01.2011)
Dobrý den paní Kubálková,

rozdíly mezi živností volnou a živnostmi řemeslnými upravuje zákon č. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") v podstatě takto:

Živnost volná podle § 25 odst.1 a 2 živnostenského zákona je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1 citovaného zákona - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost).

Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou upraveny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

Živnostmi řemeslnými podle § 20 živnostenského zákona jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. U těchto živností se vyžaduje splnění všeobecných podmínek podle § 6 odst. 1 citovaného zákona (viz. výše) a další podmínkou provozování řemeslné živnosti je splnění odborné způsobilosti uvedené v ustanovení § 21, 22 živnostenského zákona.

V otázce daní Vám doporučujeme obrátit se na finanční úřad, do jehož působnosti tato oblast náleží. Bližší informace ke konkrétním živnostem Vám poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html, aktuální znění živnostenského zákona a související předpisy naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu o obchodu: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/.

Zdeňka Janků

poskytování úvěru - dotaz č. 620
Dotaz: (vložen dne: 19.12.2010)
Dobrý den,
zjistil jsem, že od nového roku poskytování a zprostředkování úvěru už nebude moci vykonávat pod volnou živností, ale bude nová živnost vázaná, na kterou se váže odborná způsobilost. Žádnou školu ani rekvalifikaci nemám, a živnost volnou provozuji dva roky.
Co mám teď udělat, abych mohl v provozování živnosti dál pokračovat. Bude stačit prokázání dvouleté praxe a jak ji prokážu?? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 20.12.2010)
Dobrý den,

od 01. 01. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o spotřebitelském úvěru"), který novelizuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") a zavádí novou ohlašovací živnost vázanou "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru". Podle přechodných ustanovení výše uvedeného zákona, podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval nebo zprostředkovával spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", může v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud před uplynutím této doby podnikatel oznámí, že hodlá v provozování této činnosti pokračovat, a doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro živnost vázanou "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru", živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis; tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím této doby oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká.

V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění podle § 7 odst. 2 živnostenského zákona se nevyžaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou. Z uvedeného tedy vyplývá, že ve Vašem případě, hodláte-li pokračovat v živnosti vázané"Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru", oznámíte tuto skutečnost živnostenskému úřadu do 31.12. 2011 a doložíte doklady, jež prokáží, že jste předmětnou činnost provozoval před účinností zákona o spotřebitelském úvěru. Živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis. Způsob prokázání provozování činnosti živnostenský zákon blíže neupravuje, takže podnikatel může prokázat tuto skutečnost různými doklady, ze kterých však musí být zřejmé provozování předmětné činnosti (poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru) před datem 01. 01. 2011. Předložené doklady posoudí příslušný obecní živnostenský úřad, který je obdrží současně s oznámením o pokračování ve vázané živnosti.

Současně doporučujeme nahlédnout do ustanovení § 2 zákona o spotřebitelském úvěru, který dále vyjmenovává, na jakou odloženou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou finanční službu, se tento zákon nevztahuje. Vyloučené úvěry, na které se zákon o spotřebitelském úvěru nevztahuje, bude možné nadále poskytovat v rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona".

Zdeňka Jankůcajovna - dotaz č. 619
Dotaz: (vložen dne: 09.12.2010)
Dobry den,
rada bych zacala s provozovanim cajovny, mam SOS s maturitou, splnuji vseobecne podminky, ovsem nemam prislusnou odbornou zpusobilost ani praxi. Jak si ji opatrit a v jakem rozsahu? za jakoukoliv informaci budu vdecna. dekuji,
pekny den
Kristyna
Odpověď: (vložena dne: 10.12.2010)
Vážená paní,

provozování čajovny spadá do obsahové náplně živnosti ohlašovací řemeslné "Hostinská činnost". Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti je stanovena v § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zmíněný zákon naleznete na našem webu, pod odkazy Veřejná správa/Krajský živnostenský úřad/Zajímavé odkazy/Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání. Z uvedých ustanovení živnostenského zákona je zřejmé, že obornou způsobilost budete splňovat nejdříve získáním úplné kvalifikace pro hostinskou činnost na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (§ 21 ost. 1 písm. f) živnostenského zákona).

Do doby získání odborné způsobilosti můžete podnikat, a to na základě ustanovení tzv. odpovědného zástupce, tzn. osoby, která splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti; viz § 11 živnostenského zákona. Případné bližší informace Vám sdělí každý obecní živnostenský úřad, jejichž adresy naleznete rovněž na našem webu, pod odkazy Veřejná správa/Krajský živnostenský úřad/Kontakty na živnostenské úřady.

Petr Jakobi


zrušení živnostenského oprávnění - dotaz č. 615
Dotaz: (vložen dne: 01.12.2010)
Dobrý den,
v květnu 2005 jsem oznámil ŽÚ přerušení provozování živnosti na 2 roky. t.j. do května 2007. Pracovnicí ŽÚ mi bylo řečeno, že pokud do uplynutí doby, na kterou byla živnost přerušena nedoručím oznámení o pokračování, dojde ke zrušení tohoto živnostenského oprávnění. Dále jsem již neprovozoval žádnou živnost a žil jsem v tom, že mám živnost. list zrušen. Nyní jsem zjistil v registru, že mám platný živ. list a na dotaz u ŽÚ mi pracovnice sdělila, že se živnost automaticky obnovila, což mě překvapilo. Navíc mi tvrdila, že mi to na Žú nikdo nemohl říct, že se ŽL po dvou letech zruší. Tak nevím, zda pracovnice ŽÚ mohou dávat pokaždé jiné informace. Je pravdou, že jsem této informaci věřil a dále jsem se již nestaral, neboť jsem ze zdravotních důvodu ani podnikat nemohl, je mi 70let. Poraďte mi prosím, jaké kroky mám učinit, abych z tohoto zmatku neměl ještě finančí postihy.

Děkuji R.
Odpověď: (vložena dne: 02.12.2010)
Dobrý den,

z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud již nehodláte dále podnikat, můžete požádat o zrušení živnostenského oprávnění, které doposud vlastníte. Tento úkon se nezpoplatňuje a postačí zaslat písemnou žádost o zrušení živnostenského oprávnění kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu. Osobní účast není nutná. Seznam a adresy obecních živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Dále Vám doporučujeme, obrátit se na příslušný finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení
a zdravotní pojišťovnu a zjistit, jaké informace z Vaší strany byly těmto úřadům poskytnuty a co v dané věci můžete ještě učinit. Nicméně k situaci, kterou v dotazu zmiňujete, se bohužel nemůžeme vyjádřit.

Zdeňka Janků

Ustájení koní - dotaz č. 614
Dotaz: (vložen dne: 07.11.2010)
Dobrý den,
jaká živnost je potřeba k tomu, abych mohl dosud nevyužívané hospořádské budovy pronajímat jiným lidem k ustájení jejich koní, k ukládání krmiva atd. (v evidenci zemědělského podnikatele jsem zapsán)?
Děkuji!
Odpověď: (vložena dne: 11.11.2010)
Dobrý den,

Skutečnost, že jste evidován jako zemědělský podnikatel, nemá vliv na Vámi popisovanou činnost, jenž by spočívala v pronájmu hospodářské budovy k ustájení koní a uskladnění krmiva bez dalších poskytovaných služeb. K pouhému pronájmu nebytových prostor nepotřebujete ani osvědčení o evidenci zemědělského podnikatele ani živnostenské oprávnění. Vaší povinností však zůstane učinit ohlašovací povinnost u příslušného finančního úřadu.

Pavla MartincováMontáž plastových oken - dotaz č. 613
Dotaz: (vložen dne: 07.11.2010)
Dobrý den,
přes 10 let se zabývám montáží dřevěných oken a dveří (mám 11 let živnost Truhlářství a Obchodní činnost). Nyní bych se rád začal zabývat i prodejem a montáží plastových oken.
Byl jsem již proškolen a získal jsem osvědčení o autorizaci k prodeji a montáži plastových oken od výrobce a dodavatele plastových oken.
Je ale pravda, že abych montáž plastových oken mohl provádět, musím mít ještě živnost Zednictví?
To mám kvůli tomu dělat rekvalifikaci??
Pokud je to pravda, mám nějakou jinou šanci, jak získat tuto živnost (na základě praxe s montáží dřevěných oken, např. omezení živnosti na "Zednictví - montáž plastových oken")?
Poraďte mi prosím, jak to řešit! Děkuji!
Odpověď: (vložena dne: 11.11.2010)
Dobrý den,

Vámi uváděný dotaz se týká posouzení rozsahu předmětu podnikání řemeslné živnosti, kdy však tato oblast plně náleží do kompetence obecního živnostenského úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Přesto si k Vašemu dotazu dovolujeme uvést následující:

montáž plastových oken a dalších výrobků, kterými se osazují "stavební otvory", včetně souvisejících činností, spadá dle nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, do řemeslné živnosti "Zednictví". Platné znění tohoto nařízení vlády je uvedeno na stránkách: http://www.mpo.cz/dokument699.html).

Podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), k provozování řemeslné živnosti musíte splňovat jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecné podmínky jsou uvedeny v § 6 živnostenského zákona. Zvláštními podmínkami je u řemeslných živností odborná způsobilost podle §§ 21 a 22 živnostenského zákona. Jak uvádíte, jste odborně způsobilý k provozování řemeslné živnosti "Truhlářství".

Dle shora uvedeného nařízení vlády, v rámci živnosti "Truhlářství", lze rovněž provádět stavebně truhlářské práce, jako je např. osazování stavebních truhlářských výrobků, kterými jsou nepochybně dřevěná okna a dveře. Pokud se jedná o osazování plastových oken, se pak může jevit jako sporné, zda tuto činnost lze rovněž vykonávat v rámci Vámi provozované živnosti. Výše uvedené nařízení vlády hovoří o osazování stavebních otvorů pouze truhlářskými výrobky, mezi které však plastová okna nepatří. Na druhou stranu je žádoucí uznat, že při osazování "stavebních otvorů", buď dřevěnými výrobky nebo výrobky plastovými, lze jen stěží hledat větších technologických rozdílů.

Na základě výše uvedeného a pokud připouštíme, že praxi v oboru (to znamená rovněž činnosti, což je užší spektrum pojmu oboru), lze považovat i praxi v příbuzném oboru, tzn. i činnosti (§ 7 odst. 4 poslední věta živnostenského zákona), pak dospějeme k závěru, že montáž plastových oken lze provádět rovněž v rámci živnosti řemeslné "Truhlářství". V rámci této živnosti však nelze, po montáži okna provedené truhlářem, zasahovat do živnosti "Zednictví". V tomto případě např. jedná o zednické začištění po provedené montáži a utěsnění okna.

Petr Jakobi

hostinská činnost - dotaz č. 612
Dotaz: (vložen dne: 28.10.2010)
Je dostačující k vydání živnostenského listu na hostinskou činnost 16 let ve funkci vedoucí školní jídelny+kuchařka? Bez výučního listu, maturitu mám jiného zaměření.Pokud ano, stačí mi potvrzení zaměstnavatele o délce praxe?
Odpověď: (vložena dne: 29.10.2010)
Dobrý den,

pro živnost ohlašovací řemeslnou "Hostinská činnost" je možné splnit, podle § 22 písm. f) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, odbornou způsobilost vykonáním šestileté praxe v oboru. Vaše praxe ve funkci vedoucí školní jídelny a kuchařky je zcela postačující k získání tohoto živnostenského oprávnění. Tuto skutečnost prokážete doložením dokladu (např. potvrzením zaměstnavatele, u kterého jste odbornou praxi absolvovala), ze kterého bude možné vyčíst dobu zaměstnání a pracovní zařazení. Ohlásit živnost můžete u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka Janků

zahradní architektura - dotaz č. 611
Dotaz: (vložen dne: 20.10.2010)
Děkuji za odpověd. Já vím do této míry jsem si informace také zjistila,ale není mi jasný přesně pojem svobodný architekt a jestli je teda nutná autorizace při tom, co chci dělat. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 02.11.2010)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu doplňujeme:

podle ustanovení § 14 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o autorizaci") mohou autorizované osoby vykonávat činnosti, pro které jim byla udělena autorizace jako svobodní architekti nebo svobodní inženýři podle uvedeného zákona. Jinými slovy, jen ta osoba, které byla udělena autorizace podle tohoto zákona, může tuto činnost vykonávat jako svobodné povolání.

Zda k projektování zahrad a následné realizaci zahradních úprav, budete potřebovat autorizaci, bude záležet na rozsahu a charakteru poskytovaných služeb. Doporučujeme Vám dále uvedenou problematiku autorizace konzultovat přímo s Českou komorou architektů, která je příslušná k udělování autorizace, případně se stavebním úřadem.

Zdeňka Janků

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup