Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Odpovědný zástupce informace - dotaz č. 633
Dotaz: (vložen dne: 17.02.2011)
Dobrý den, chtěl bych se informovat jaké jsou povinnosti odpovědného zástupce a zda mu hrozí nějaké postihy, pokud by u mě nastal finanční nebo pracovní problém. Chci jít na OSVČ jako zámečník, bohužel nesplňuji 6 let praxe, ani vyučení, proto chci požádat známého, který má ovšem strach ze zodpovědnosti a možných hrozeb. Děkuji Vám za odpověď s pozdravem Lubomír Motyl
Odpověď: (vložena dne: 18.02.2011)
Dobrý den, pane Motyl,

odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž může být ustanoven do funkce odpovědného zástupce nejvýše pro 4 podnikatele.

Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu. Zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale i např. občansko či obchodně-právní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena. Součástí smlouvy mohou být i konkrétní práva a povinnosti odpovědného zástupce.

Odpovědný zástupce neodpovídá za provozování příslušné živnosti jako celku, právní odpovědnost za uzavírání konkrétních smluvních vztahů a za jejich plnění nese vůči svým partnerům podnikatel.

Zdeňka JankůVydání ŽL - dotaz č. 627
Dotaz: (vložen dne: 21.01.2011)
Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda je možné zažádat o vydání ŽL na jakémkoli úřadu nebo musím žádat dle místa trvalého pobytu? Trvalý pobyt mám v Brně, ale v současné době bydlím v Praze a ráda bych proto zažádala zde. Stejně tak, zda je nutné další změny, které je nutné nahlásit (finanční úřad, pojišťovna, atd.) řešit v místě trvalého pobytu? Dále jaké veškeré doklady musím při vydání doložit - ohlášení živnosti, výpis z rejstříku trestů, .... Předem děkuji za Vaši odpověď, s pozdravem MK
Odpověď: (vložena dne: 26.01.2011)
Dobrý den,

ano, živnostenské oprávnění, od 1. 7. 2008 vydávané formou výpisu z živnostenského rejtříku (nikoliv živnostenského listu), můžete získat na kterémkoliv živnostenském úřadu v České republice, tzn. i v Praze, pokud máte bydliště, jak uvádíte, v Brně. Fyzická osoba na živnostenském úřadu může (ale nemusí, pokud úkon provede u příslušného orgánu státní správy), společně s ohlášením živnosti též:

a) podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení
b) oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti
c) podat přihlášku k důchodovému pojištění
d) podat přihlášku k nemocenskému pojištění,
e) oznámit vznik volného pracovního místa
f) podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Rovněž lze oznámit kterémukoliv živnostenskému úřadu všechny změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku, jak ukládá § 48 odst. 1 živnostenského zákona; to neplatí, pokud jde o změny a doplnění již zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel. Pak změny těchto údajů živnostenskému úřadu již neoznamujete. Příslušné formuláře jsou ke ztažení na webu Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz, pod odkazy: Podpora podnikání/Centrální registrační místa/Jednotný registrační formulář/Přílohy ke stažení, kde rovněž můžete uvést změnové údaje, které budou prostřednictvím živnostenského úřadu předány i ostatním orgánům státní správy (bližší informace jsou uvedeny rovněž pod odkazem "Přílohy ke stažení" - pokyny k vyplnění změnového listu).

Při ohlášení živnosti (žádosti o koncesi) musíte splňovat a prokázat, kromě splnění všeobecných podmínek provozování živnosti (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnosti),
též odbornou způsobilost u živností:
- řemeslných dle § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona,
- vázaných dle přílohy č. 2 živnostenského zákona,
- koncesovaných dle přílohy č. 3 živnostenského zákona (případně i tzv. jinou způsobilost).
U živnosti volné (příloha č. 4 živnostenského zákona) se odborná způsobilost neprokazuje. O výpis z Trestního rejstříku se již nežádá, živnostenský úřad si jej zajistí na základě Vašeho ohlášení živnosti (žádosti o koncesi). Živnostenský zákon včetně jeho příloh naleznete na našem webu, pod odkazy Krajský živnostenský úřad/Zajímavé odkazy/Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Petr JakobiNeinvazivní liposukce - dotaz č. 625
Dotaz: (vložen dne: 18.01.2011)
Dobrý den, chtěla by jsem se informovat ohledně provozování neinvazivní liposukce. Mám živnostenský list " Masérské, rekondiční a regenerační služby", maturitu v oboru zdravotnický asistent. Ultrazvuk je nízkofrekvenční. Chtěla jsem se zeptat, zda je nutné mít živnostenský list na kosmetiku nebo je možné tuto službu zahrnout pod obor podnikání, který mám již zřízený. Předem děkuji za Vaši odpověď a přeji hezký den. Nikola Brychtová
Odpověď: (vložena dne: 28.01.2011)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz k zařazení činnosti "neinvazivní liposunkce" naleznete v listárně u dotazu č. 590. Bude-li používaný přístroj dle písemného návodu na použití, s frekvencí do 1 MHz, deklarován jako přístroj určený k "masérským, regeneračním a rekondičním masážím", pak lze tento přístroj provozovat v rámci Vámi zmíněné vyřízené živnosti "Masérské, rekondiční a regenerační služby". V souvislosti s jeho používáním není podnikateli v živnostenském zákoně stanovena žádná oznamovací povinnost.

Zdeňka JankůZbraně - dotaz č. 623
Dotaz: (vložen dne: 13.01.2011)
Dobrý den,
chtěl bych prodávat a nakupovat zbraně, na internetu jsem si našel že je to koncese. Odbornou způsobilost by za mě splnil kamarád, byl by můj odpovědný zástupce. Ale nerozumím tomu, co znamená spolehlivost podnikatele?? Jak se prokazuje a musel by ji mít i kamarád??? Má to něco společného s lustračním osvědčením???
Odpověď: (vložena dne: 14.01.2011)
Dobrý den,

spolehlivost podnikatele je podmínkou provozování koncese podle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), jejíž splnění se vyžaduje podle § 27 odstavce 3 zmíněného zákona. Příloha č. 3 u koncese "Nákup, prodej zbraní" (uváděno ve zúženém rozsahu předmětu podnikání) stanoví, že podmínku spolehlivosti musí splňovat pouze podnikatel, nikoliv odpovědný zástupce. Z poznámky uvedené ve sloupci 5 přílohy č. 3 živnostenského zákona je zřejmé, že se jedná o spolehlivost (lustraci) dle § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky. Spolehlivost podnikatele, ve smyslu shora uvedeného, se prokazuje lustračním osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra, a to při provozování živnosti, např. při živnostenské kontrole podnikatele, nikoli při žádosti o koncesi.

Petr Jakobi


řemeslnéXvolné - dotaz č. 622
Dotaz: (vložen dne: 28.12.2010)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jaký je rozdíl mezi volnou živností a řemeslnou?? V jaký živnosti je lepší podnikat a jaký je v tom rozdíl? co se týče daní atd? moc se v tom nevyznám. Předem děkuji za odpověd.
Kubálková
Odpověď: (vložena dne: 03.01.2011)
Dobrý den paní Kubálková,

rozdíly mezi živností volnou a živnostmi řemeslnými upravuje zákon č. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") v podstatě takto:

Živnost volná podle § 25 odst.1 a 2 živnostenského zákona je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1 citovaného zákona - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost).

Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou upraveny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

Živnostmi řemeslnými podle § 20 živnostenského zákona jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. U těchto živností se vyžaduje splnění všeobecných podmínek podle § 6 odst. 1 citovaného zákona (viz. výše) a další podmínkou provozování řemeslné živnosti je splnění odborné způsobilosti uvedené v ustanovení § 21, 22 živnostenského zákona.

V otázce daní Vám doporučujeme obrátit se na finanční úřad, do jehož působnosti tato oblast náleží. Bližší informace ke konkrétním živnostem Vám poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html, aktuální znění živnostenského zákona a související předpisy naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu o obchodu: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/.

Zdeňka Janků

řemeslnéXvolné - dotaz č. 621
Dotaz: (vložen dne: 28.12.2010)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jaký je rozdíl mezi živností volnou a řemeslnou? v čem se vyplatí spíše podnikat? co se týče daní atd... moc se v tom nevyznám. Předem děkuji. Kubálková
Odpověď: (vložena dne: 03.01.2011)
Dobrý den paní Kubálková,

rozdíly mezi živností volnou a živnostmi řemeslnými upravuje zákon č. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") v podstatě takto:

Živnost volná podle § 25 odst.1 a 2 živnostenského zákona je živnost opravňující k výkonu činností, pro jejichž provozování živnostenský zákon nevyžaduje prokazování odborné ani jiné způsobilosti. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou musí být splněny všeobecné podmínky (§ 6 odst. 1 citovaného zákona - dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost).

Živnost volná a obory činností, které náleží do živnosti volné, jsou upraveny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

Živnostmi řemeslnými podle § 20 živnostenského zákona jsou živnosti uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu. U těchto živností se vyžaduje splnění všeobecných podmínek podle § 6 odst. 1 citovaného zákona (viz. výše) a další podmínkou provozování řemeslné živnosti je splnění odborné způsobilosti uvedené v ustanovení § 21, 22 živnostenského zákona.

V otázce daní Vám doporučujeme obrátit se na finanční úřad, do jehož působnosti tato oblast náleží. Bližší informace ke konkrétním živnostem Vám poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na webových stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html, aktuální znění živnostenského zákona a související předpisy naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu o obchodu: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/.

Zdeňka Janků

poskytování úvěru - dotaz č. 620
Dotaz: (vložen dne: 19.12.2010)
Dobrý den,
zjistil jsem, že od nového roku poskytování a zprostředkování úvěru už nebude moci vykonávat pod volnou živností, ale bude nová živnost vázaná, na kterou se váže odborná způsobilost. Žádnou školu ani rekvalifikaci nemám, a živnost volnou provozuji dva roky.
Co mám teď udělat, abych mohl v provozování živnosti dál pokračovat. Bude stačit prokázání dvouleté praxe a jak ji prokážu?? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 20.12.2010)
Dobrý den,

od 01. 01. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o spotřebitelském úvěru"), který novelizuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") a zavádí novou ohlašovací živnost vázanou "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru". Podle přechodných ustanovení výše uvedeného zákona, podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval nebo zprostředkovával spotřebitelský úvěr v rámci živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", může v této činnosti pokračovat po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud před uplynutím této doby podnikatel oznámí, že hodlá v provozování této činnosti pokračovat, a doloží živnostenskému úřadu doklady prokazující splnění odborné způsobilosti pro živnost vázanou "Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru", živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis; tento úkon nepodléhá správnímu poplatku. Marným uplynutím této doby oprávnění k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zaniká.

V případě změny nebo doplnění požadavků na odbornou způsobilost po vzniku živnostenského oprávnění podle § 7 odst. 2 živnostenského zákona se nevyžaduje prokázání praxe u podnikatele, kterému trvá živnostenské oprávnění pro provozování dotčené živnosti, a u osoby, která vykonává funkci odpovědného zástupce pro dotčenou živnost, jestliže ji vykonávala již před touto změnou. Z uvedeného tedy vyplývá, že ve Vašem případě, hodláte-li pokračovat v živnosti vázané"Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru", oznámíte tuto skutečnost živnostenskému úřadu do 31.12. 2011 a doložíte doklady, jež prokáží, že jste předmětnou činnost provozoval před účinností zákona o spotřebitelském úvěru. Živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá výpis. Způsob prokázání provozování činnosti živnostenský zákon blíže neupravuje, takže podnikatel může prokázat tuto skutečnost různými doklady, ze kterých však musí být zřejmé provozování předmětné činnosti (poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru podle zákona o spotřebitelském úvěru) před datem 01. 01. 2011. Předložené doklady posoudí příslušný obecní živnostenský úřad, který je obdrží současně s oznámením o pokračování ve vázané živnosti.

Současně doporučujeme nahlédnout do ustanovení § 2 zákona o spotřebitelském úvěru, který dále vyjmenovává, na jakou odloženou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou finanční službu, se tento zákon nevztahuje. Vyloučené úvěry, na které se zákon o spotřebitelském úvěru nevztahuje, bude možné nadále poskytovat v rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona".

Zdeňka Jankůcajovna - dotaz č. 619
Dotaz: (vložen dne: 09.12.2010)
Dobry den,
rada bych zacala s provozovanim cajovny, mam SOS s maturitou, splnuji vseobecne podminky, ovsem nemam prislusnou odbornou zpusobilost ani praxi. Jak si ji opatrit a v jakem rozsahu? za jakoukoliv informaci budu vdecna. dekuji,
pekny den
Kristyna
Odpověď: (vložena dne: 10.12.2010)
Vážená paní,

provozování čajovny spadá do obsahové náplně živnosti ohlašovací řemeslné "Hostinská činnost". Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti je stanovena v § 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zmíněný zákon naleznete na našem webu, pod odkazy Veřejná správa/Krajský živnostenský úřad/Zajímavé odkazy/Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání. Z uvedých ustanovení živnostenského zákona je zřejmé, že obornou způsobilost budete splňovat nejdříve získáním úplné kvalifikace pro hostinskou činnost na základě zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (§ 21 ost. 1 písm. f) živnostenského zákona).

Do doby získání odborné způsobilosti můžete podnikat, a to na základě ustanovení tzv. odpovědného zástupce, tzn. osoby, která splňuje všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti; viz § 11 živnostenského zákona. Případné bližší informace Vám sdělí každý obecní živnostenský úřad, jejichž adresy naleznete rovněž na našem webu, pod odkazy Veřejná správa/Krajský živnostenský úřad/Kontakty na živnostenské úřady.

Petr Jakobi


zrušení živnostenského oprávnění - dotaz č. 615
Dotaz: (vložen dne: 01.12.2010)
Dobrý den,
v květnu 2005 jsem oznámil ŽÚ přerušení provozování živnosti na 2 roky. t.j. do května 2007. Pracovnicí ŽÚ mi bylo řečeno, že pokud do uplynutí doby, na kterou byla živnost přerušena nedoručím oznámení o pokračování, dojde ke zrušení tohoto živnostenského oprávnění. Dále jsem již neprovozoval žádnou živnost a žil jsem v tom, že mám živnost. list zrušen. Nyní jsem zjistil v registru, že mám platný živ. list a na dotaz u ŽÚ mi pracovnice sdělila, že se živnost automaticky obnovila, což mě překvapilo. Navíc mi tvrdila, že mi to na Žú nikdo nemohl říct, že se ŽL po dvou letech zruší. Tak nevím, zda pracovnice ŽÚ mohou dávat pokaždé jiné informace. Je pravdou, že jsem této informaci věřil a dále jsem se již nestaral, neboť jsem ze zdravotních důvodu ani podnikat nemohl, je mi 70let. Poraďte mi prosím, jaké kroky mám učinit, abych z tohoto zmatku neměl ještě finančí postihy.

Děkuji R.
Odpověď: (vložena dne: 02.12.2010)
Dobrý den,

z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pokud již nehodláte dále podnikat, můžete požádat o zrušení živnostenského oprávnění, které doposud vlastníte. Tento úkon se nezpoplatňuje a postačí zaslat písemnou žádost o zrušení živnostenského oprávnění kterémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu. Osobní účast není nutná. Seznam a adresy obecních živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Dále Vám doporučujeme, obrátit se na příslušný finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení
a zdravotní pojišťovnu a zjistit, jaké informace z Vaší strany byly těmto úřadům poskytnuty a co v dané věci můžete ještě učinit. Nicméně k situaci, kterou v dotazu zmiňujete, se bohužel nemůžeme vyjádřit.

Zdeňka Janků

Ustájení koní - dotaz č. 614
Dotaz: (vložen dne: 07.11.2010)
Dobrý den,
jaká živnost je potřeba k tomu, abych mohl dosud nevyužívané hospořádské budovy pronajímat jiným lidem k ustájení jejich koní, k ukládání krmiva atd. (v evidenci zemědělského podnikatele jsem zapsán)?
Děkuji!
Odpověď: (vložena dne: 11.11.2010)
Dobrý den,

Skutečnost, že jste evidován jako zemědělský podnikatel, nemá vliv na Vámi popisovanou činnost, jenž by spočívala v pronájmu hospodářské budovy k ustájení koní a uskladnění krmiva bez dalších poskytovaných služeb. K pouhému pronájmu nebytových prostor nepotřebujete ani osvědčení o evidenci zemědělského podnikatele ani živnostenské oprávnění. Vaší povinností však zůstane učinit ohlašovací povinnost u příslušného finančního úřadu.

Pavla Martincová1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup