Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Vizážistika - dotaz č. 599
Dotaz: (vložen dne: 16.08.2010)
Dobrý den, ráda bych se zeptala, co je potřeba k vyřízení živnostenského listu pro předmět podnikání: vizážistika, poradenství v oblasti image.
Jedná se o živnost řemeslnou nebo volnou?

Předem děkuji za odpověď,
LN
Odpověď: (vložena dne: 23.08.2010)
Dobrý den,

činnost vizážisty náleží do živnosti ohlašovací volné s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti 60 , "Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků". Obsahovou náplň předmětného oboru naleznete v Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, která mimo jiné obsahuje i poradenskou činnost v oblasti společenských věd, v oblasti společenského vystupování, rozvoje osobnosti a udržování fyzické kondice, barvové poradenství a podobně.


Zdeňka JankůDárkové předměty - dotaz č. 598
Dotaz: (vložen dne: 23.07.2010)
Dobrý den,chtěla bych se informovat.Moje teta plete věnce a zvonečky z papíru a chtěla by zkusit příležitostně zboží prodat.Na Vánoce,dušičky atd..Je potřeba živnostenský list,i když je prodej pouze příležitostný.Popř. co je všechno potřeba zařídit k tomuto prodeji.Předem děkuji za odpověď Šepsová
Odpověď: (vložena dne: 26.07.2010)
Dobrý den, paní Šepsová,

Z dotazu je zřejmé, že Vaše teta by chtěla výrobky z papíru prodávat do budoucna a prodej by byl uskutečňován příležitostně několikrát do roka, což už má charakter soustavné činnosti. Podle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), je živností soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Při naplnění všech zmíněných znaků živnosti, je nutné vyřídit si živnostenské oprávnění pro živnost ohlašovací volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" obor činnosti 13. Výroba, vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů. Pro jeho získání je nutné splnit všeobecné podmínky provozování živnosti podle § 6 živnostenského zákona (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost).

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky, při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, bude nutno předložit i doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor. Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).


Zdeňka Janků

Zastavárenská činnost - dotaz č. 597
Dotaz: (vložen dne: 21.07.2010)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat co všechno potřebuji vyřídit kromě živnostenského listu, abych si mohl udělat zastavárnu. Například ičo dičo a podobně a kde to vyřídim. Děkuji, Čonka
Odpověď: (vložena dne: 23.07.2010)
Dobrý den, pane Čonka,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že činnost "provozování zastavárny" spadá do živnosti ohlašovací volné " Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona " obor činnosti "Zastávárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím".

Vstupujete-li do podnikání jako fyzická osoba, identifikační číslo přidělí obecní živnostenský úřad, u kterého budete živnost ohlašovat. Daňové identifikační číslo získáte u příslušného správce daně podle bydliště (místa trvalého pobytu) fyzické osoby na základě podání přihlášky k daňové registraci, kterou můžete společně s ohlášením živnosti učinit na obecním živnostenském úřadě. Současně s ohlášením živnosti můžete oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa a podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Obecní živnostenský úřad předává tyto informace příslušnému správci daně, orgánu sociálního zabezpečení, úřadu práce a příslušné zdravotní pojišťovně.

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, bude nutno předložit i doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor.

Prostory, kde budete činnost vyvíjet, budou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena
a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, pro další informace se můžete obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111.

Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Zdeňka JankůZřízení živnosti. - dotaz č. 596
Dotaz: (vložen dne: 16.07.2010)
Dobrý den,
chtěla jsem Vás požádat o radu. Rozhodla jsem se pro práci jako Finanční konzultant. K tomu potřebuji mít udělené IČO. Bylo mi řečeno, že stačí pouze IČ. Tak jsem se chtěla dotázat, zda stačí požádat na statistickém úřadě o identifikační číslo nebo musím zažádat o živnostenské oprávnění. Pokud požádám o živnostenské oprávnění, tak IČ dostanu v rámci něj?
Dále jsem chtěla požádat o informace týkající se povinností OSVČ. Kde jsou uvedena všechna pojištění a jiné povinnosti z toho plynoucí?

Děkuji za radu, pěkný den, Jana Nováková.
Odpověď: (vložena dne: 19.07.2010)
Vážená paní Nováková,

z Vašeho dotazu není jednoznačně zřejmé, jaká činnost má být pod názvem "Finanční konzultant" vykonávána. Pokud by se jednalo o poradenské služby v oblasti finančních záležitostí, jako např. poskytování úvěrů, zhodnocení kapitálu a podobně, služby v oblasti ekonomických otázek v obchodních záležitostech a při plánování, a přitom by nešlo o daňové a účetní poradenství nebo o činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, pak by se jednalo o živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor 60: Poradenská a konzultační činnost - viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož text naleznete na našem webu, pod odkazy: Veřejná správa, Krajský živnostenský úřad, Zajímavé odkazy a Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání. Živnost pak můžete ohlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě. Stejně tak by se jednalo o živnost, pokud hodláte pod výše uvedeným názvem vykonávat činnost účetního poradce. V tomto případě by šlo o živnost vázanou, s předmětem podnikání "Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence", viz příloha č. 2 živnostenského zákona, jehož text rovněž naleznete na našem webu. Identifikační číslo, které bude uvedeno na Vašem výpisu z živnostenského rejstříku, Vám pak přidělí živnostenský úřad, u kterého živnost ohlásíte.

Pokud by však mělo jít o činnost daňových poradců nebo o činnost pojišťovacích zprostředkovatelů, pak tyto činnosti jsou z živnostenského podnikání vyloučeny - viz § 3 odst. odst. 2 písm. e), resp. § 3 odst. a) živnostenského zákona. Identifikační číslo v tomto případě obdržíte od Českého statistického úřadu.

Informace ve věci povinností OSVČ, ve vztahu k pojištění, naleznete v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Petr Jakobi


Garant - dotaz č. 595
Dotaz: (vložen dne: 08.07.2010)
Dobrý den, prosím o Vaši radu. Jsem vyučen v oboru elektro. Manželka již podniká v oblasti bytovýsch služeb a chce si rozšířit živnost o /poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob/. Jelikož nemá vyučení v oboru elektro, ale já ano je možné, abych jí jako manžel manželce poskytl garanta pro tuto živnost.

Děkuji za Vaší odpověď.
S pozdravem Dohnal

dohnal.adam@email.cz
Odpověď: (vložena dne: 13.07.2010)
Vážený pane Dohnale,

k Vašemu dotazu na odbornou způsobilost pro koncesi "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" sdělujeme, že dle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je pro tuto činnost odborná způsobilost stanovena, mj. takto:

- střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikaci nebo výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru.

Pokud máte 3 roky praxe v oboru "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob", popřípadě v příbuzném oboru, pak odbornou způsobilost pro uvedenou činnost splňujete. Doplňujeme, že k posouzení odborné způsobilosti jednotlivých živností jsou dle zákona určeny pouze obecní živnostenské úřady.

Poznamenáváme, že živnostenský zákon včetně jeho přílohy č. 3 naleznete, např. na našem webu, pod odkazy: Veřejná správa, Krajský živnostenský úřad, Zajímavé odkazy a Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Petr Jakobi


Garant - dotaz č. 594
Dotaz: (vložen dne: 08.07.2010)
Dobrý den, prosím o Vaši radu. Jsem vyučen v oboru elektro. Manželka již podniká v oblasti bytovýsch služeb a chce si rozšířit živnost o /poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob/. Jelikož nemá vyučení v oboru elektro, ale já ano je možné, abych jí jako manžel manželce poskytl garanta pro tuto živnost.

Děkuji za Vaší odpověď.
S pozdravem Dohnal
Odpověď: (vložena dne: 13.07.2010)
Vážený pane Dohnale,

k Vašemu dotazu na odbornou způsobilost pro koncesi "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" sdělujeme, že dle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je pro tuto činnost odborná způsobilost stanovena, mj. takto:

- střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikaci nebo výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru.

Pokud máte 3 roky praxe v oboru "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob", popřípadě v příbuzném oboru, pak odbornou způsobilost pro uvedenou činnost splňujete. Doplňujeme, že k posouzení odborné způsobilosti jednotlivých živností jsou dle zákona určeny pouze obecní živnostenské úřady.

Poznamenáváme, že živnostenský zákon včetně jeho přílohy č. 3 naleznete, např. na našem webu, pod odkazy: Veřejná správa, Krajský živnostenský úřad, Zajímavé odkazy a Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Petr Jakobi


Zdeňka Janků : Problematika provádění kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců - dotaz č. 593
Dotaz: (vložen dne: 18.06.2010)
Dobrý den,

děkuji za odpověď.

Dovoluji si dotázat se ještě k Vaší odovědi, podle které
jste názoru, že jiný subjekt by sice mohl vykonávat za zaměstnavatele kontrolu jeho zaměstnanců, avšak tato činnost by nemohla být vykonávána vlastním jménem subjektu, ale pouze jménem zaměstnavatele. Z tohoto důvodu nelze tuto činnost vykonávat v režimu živnostenského zákona.

Znamená to tedy, že touto činností se nelze v rámci podnikání - za účelem dosažení zisku zabývat? A pokud bych se jí zabýval za účelem dosažení zisku, jednalo by se o protiprávní činnost, kterou by bylo možno nějak postihnout sankcí, případně kvalifikovat jako trestný čin neoprávněného podnikání?

Mohu se touto činností za účelem dosažení zisku v souladu se zákonem zabývat a jak bych měl postupovat?

Děkuji za radu.

Novák
Odpověď: (vložena dne: 28.06.2010)
Doplňující odpověď:

Dobrý den, pane Nováku,

nelze vyloučit možnost, že by zaměstnavatel mohl zmocnit jinou fyzickou nebo právnickou osobu ke kontrole práce neschopného zaměstnance. Podle § 12 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se zastoupení v pracovněprávních vztazích řídí § 22 až 24 a § 31 až 33b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Je tedy přípustné zastoupení zaměstnavatele na základě plné moci za podmínek v zákoníku práce uvedených (povinnost zachovávat mlčenlivost) a dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě však by tato osoba nejednala vlastním jménem, tzn., tato činnost by nenaplnila znaky živnosti.

Naši odpověď doplňujeme v tom smyslu, že by sice bylo možné tuto činnost provozovat v rámci živnosti koncesované "Služby soukromých detektivů", za předpokladu splnění podmínek všeobecných (§ 6 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), a zvláštních (odborné způsobilosti dle přílohy č. 3 živnostenského zákona), nicméně se domníváme, že tuto činnost nelze fakticky v režimu živnostenského zákona provozovat, neboť kontrolovaný subjekt Vám není povinen poskytnout jakoukoliv součinnost, a v důsledku toho není v podstatě možné tuto kontrolu provést.

Zdeňka Jankůtopič - dotaz č. 592
Dotaz: (vložen dne: 11.06.2010)
Dobrý den,

chtěl bych dělat na živnostenský list topiče, co k tomu potřebuji.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 15.06.2010)
Dobrý den,

činnost topiče tzv. "na živnostenský list" u kotelny vyžadující stálou obsluhu a dozor obecně vykonávat nelze. Tato skutečnost je zřejmá z ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Pokud kterákoliv z šesti jmenovaných podmínek není splněna, nejedná se o živnostenské podnikání. V případě vykonávání činnosti topiče "na živnostenský list" nedojde v tomto případě zejména k naplnění podmínky samostantnosti, jelikož by jste byl při činnosti topiče řízen jinou osobou, tzn. osobou, která provozuje kotelnu. Rovněž by zde nebyla naplněna podmínka činnosti provozované vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

V případě malých, tzv. domovních kotelen, které nevyžadují stálou obsluhu a dozor, si lze představit, že tato činnost bude provozována v režimu živnostenského zákona, pokud by se zejména jednalo o "dozorování" více domovních kotelen (a pokud to nevylučují jiné právní předpisy). Jednalo by se o ohlašovací živnost volnou, s předmětem činnosti: "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti "Poskytování technických služeb". Co se týče dalších náležitostí, tzn. případných oprávnění k funkci "topiče", pak bližší informace Vám může poskytnout:

Inspektorát bezpečnosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Živičná 2, 702 69 Ostrava
Tel.: +420 950 143 711
E-mail: ostrava@ibp10.cz

Petr Jakobi
Kontrola na nemocenské - dotaz č. 591
Dotaz: (vložen dne: 06.06.2010)
Dobrý den, chtěl bych začít provozovat služby pro podnikatele v podobě kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců - v souvislosti s povinností zaměstnavatelů vyplácet svým zaměstnancům za prvních 14 dní jejich pracovní neschopnosti náhradu mzdy ze svých vlastních finančních prostředků a s tím souvisejícím oprávněním ke kontrole dočasně práce neschopných zaměstnanců.
Zajímá, jaké oprávnění bych měl získat k provozování této služby, zda např. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, nebo Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, nebo Služby soukromých detektivů, nebo jiné.
Děkuji, Novák
Odpověď: (vložena dne: 15.06.2010)
Dobrý den, pane Nováku,

k Vašemu dotazu sdělujeme:

pro posouzení této činnosti je důležité, zda ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), naplní tato činnost všechny znaky živnosti ve smyslu ustanovení § 2 citovaného zákona. To znamená, že se jedná o činnost soustavnou, provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Problematika provádění kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců zaměstnavatelem je mj. upravena v ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) a § 65 odst. 2 písm. c) zákona č. 187/2006., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého je zřejmé, že kontrolu pojištěnce může vykonávat pracovník příslušné správy sociálního zabezpečení nebo zaměstnavatel. Jsme toho názoru, že jiný subjekt by sice mohl vykonávat za zaměstnavatele kontrolu jeho zaměstnanců, avšak tato činnost by nemohla být vykonávána vlastním jménem subjektu, ale pouze jménem zaměstnavatele. Z tohoto důvodu nelze tuto činnost vykonávat v režimu živnostenského zákona.

Zdeňka Jankůneinvazivní liposukce - dotaz č. 590
Dotaz: (vložen dne: 04.06.2010)
Dobrý den,
chtěl bych provozovat neinvazivní liposukce - kavitace. Jakou musím mít vyřízenou živnost (masérskou nebo kosmetickou)?

Děkuji,
Karel Malina
Odpověď: (vložena dne: 26.01.2011)
Dobrý den, pane Malino,

pro posouzení a zařazení činnosti, spočívající v provozování neinvazivní liposukce (kavitace), bude rozhodující, jakým způsobem bude činnost vykonávána. Vzhledem k tomu, že tyto informace nejsou z Vašeho dotazu zřejmé, nejsme schopni Vám poskytnout jednoznačnou odpověď.

Pouze v obecné rovině uvádíme, že v případě používání přístrojů, pracujících na bázi ultrazvuku, je nutno rozlišovat, k jakému účelu je konkrétní přístroj určen, a u přístrojů zdravotnických výši frekvencí ultrazvuku. Zdravotnické přístroje na bázi ultrazvuku s frekvencí nad 1 MHz nelze v rámci živnostenského podnikání provozovat.

V rámci živnostenského zákona je možné používat, k "neinvazivnímu odstraňování tuků, redukci tukové tkáně, zeštíhlování, k remodelaci či tvarování nebo formování postavy" u zdravých osob, jen takové ultrazvukové přístroje, které mají slabší účinek, než přístroje zdravotnické, a které jsou výrobcem určené k použití nezdravotnickými pracovníky, s frekvencí do 1 MHz (rozptyl +- 100 KHz). Podle účelu, k jakému je konkrétní přístroj určen, lze pak tuto činnost podřadit pod živnost řemeslnou "kosmetické služby" nebo živnost vázanou "Masérské, rekondiční a regenerační služby".

Zdeňka Janků1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup