Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Pneuservis - dotaz č. 589
Dotaz: (vložen dne: 02.06.2010)
Dobrý den, chtěl bych si založit pneuservis, co k tomu ze zákona musím splňovat? Nejsem vyučen v žádném oboru mam pouze VŠ týkající se uplně jiného odvětví. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 08.06.2010)
Dobrý den,

pokud hodláte podnikat v režimu živnostenského zákona, pak musíte obecně splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti dle ust. § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Těmito podmínkami jsou: a) dosažení věku 18 let, b) způsobilost k právním úkonům, c) bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona.

Pokud hodláte provádět opravy pneumatik pouze studenou cestou, pak se jedná o živnost ohlašovací volnou: "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", činnost uvedenou pod č. 50: "Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, kde odborná způsobilost není stanovena.

Jestliže hodláte provádět opravy pneumatik vulkanizací, pak se jedná o živnost ohlašovací řemeslnou: "Zpracování gumárenských směsí", kde musíte navíc splňovat i zvláštní podmínky provozování živnosti, tzn. odbornou způsobilost, dle § 21 a § 22 živnostenského zákona. V případě, že nejste odborně způsobilý pro předmětnou živnost, pak k provozování živnosti můžete ustanovit odpovědného zástupce (viz § 11 živnostenského zákona).

Bližší informace k výše uvedenému Vám poskytne kterýkoliv živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu (pod odkazy: Krajský živnostenský úřad, kontakty na živnostenské úřady), stejně jako živnostenský zákon a nařízení vlády č. 278/2008 Sb. (naleznete pod odkazy: Krajský živnostenský úřad, zajímavé odkazy, předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání).

Dovolujeme si ještě připomenout, že podle ust. § 17 odst. 4 živnostenského zákona, Vaše provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (zejména stavebního zákona a hygienických přepisů), musí být řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, doporučujeme Vám se s případnými dotazy obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111; e-mail: podatelna@khsova.cz.

Ing. Petr Jakobi



Mzdová účetní - dotaz č. 586
Dotaz: (vložen dne: 16.11.2009)
Dobrý den, právě jsem ukončila certifikovaný kurz mzdového účetnictví, velice mě to zaujalo a chtěla bych se tomu věnovat a pořídit si živnostenské oprávnění. Rok a půl pracuji jako provozní účetní. Mám maturitu s ekonomickým zaměřením. Musím mít 5 let praxe? Popřípadě kdo by mohl být mým garantem. Děkuji Valešová
Odpověď: (vložena dne: 18.11.2009)
Dobrý den, paní Valešová,

u osvědčení o rekvalifikaci nebo u jiného dokladu o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaného zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a u středního vzdělání s maturitní zkouškou, je stanoveno 5 let praxe v oboru.

Ve Vašem případě, na dobu tři a půl roku, bude nutné ustanovit odpovědného zástupce, který bude splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti (odborná způsobilost). Odborná způsobilost je upravena v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Znění zákona naleznete na webových stránkách: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu. Zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale i např. občansko či obchodně-právní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena. Fyzická osoba nemůže být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. Vůči třetím osobám je za výsledky své podnikatelské činnosti vždy odpovědný podnikatel.

Zdeňka Janků





Garant - dotaz č. 585
Dotaz: (vložen dne: 16.11.2009)
Dobrý den, Mohu sa zeptat, zda může podnikatelka- pedikérka s pozastavěn. živností dělat garanta nebo může povrdit 1 rok praxe uchazečce o ŽL, která má revalifikaci manikérka. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 20.11.2009)
Dobrý den,

odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce musí splnit, jak všeobecné podmínky provozování živnosti, což je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, tak odbornou způsobilost. Skutečnost, zda je držitelem vlastního živnostenského oprávnění, případně má provozování živnosti přerušeno, s výkonem funkce odpovědného zástupce nijak nesouvisí. (Provozování živnosti pozastavuje živnostenský úřad z moci úřední, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštními právními předpisy.)

Podle ustanovení § 7 odst. 4 živnostenského zákona, se praxí v oboru rozumí výkon odborných činností, náležejících do oboru nebo příbuzného oboru, osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce, odpovídající oboru činnosti, v pracovně právním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru.

Jelikož z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, zda dotyčná osoba je držitelkou živnostenského oprávnění k provozování celého rozsahu živnosti řemeslné "Pedikúra, manikúra", ani skutečnost, kdy jste u ní byla v pracovně právním vztahu, ani kdy jste absolvovala rekvalifikační kurz na manikúru, doporučujeme Vám, s odkazem na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, podle níž je podnikatel povinen zajistit výkon dané živnosti pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon této činnosti, obrátit se za účelem získání konkrétních informací na kterýkoliv obecní živnostenský úřad České republiky. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Věra Káňová



Přerušení živnosti - dotaz č. 584
Dotaz: (vložen dne: 02.11.2009)
Dobrý den, 6.11.2009 mi končí lhůta přerušení mé živnosti. Chtěl bych požádat o její další přerušení. Musím se dostavit osobně nebo lze toto učinit formou nějaké elektronické pošty. Děkuji Martin
Odpověď: (vložena dne: 05.11.2009)
Vážený pane Martine,
podání prostřednictvím elektronické pošty, resp. datových schránek, lze vůči orgánům veřejné správy učinit:

1) na elektronickou adresu příslušného úřadu, pokud je zpráva podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podání lze učinit pomocí veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu ((§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů),
nebo
2) osoba, která má zpřístupněnou datovou schránku, může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, v našem případě vůči kterémukoliv živnostenskému úřadu České republiky, prostřednictvím datové schránky (§ 18 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), aniž by musela mít elektronický podpis, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém datových schránek. Adresu datové schránky adresáta naleznete na adrese: www.datoveschranky.info, pod odkazem: "Seznam OVM".

Petr Jakobi



Kadeřnická činnost - dotaz č. 583
Dotaz: (vložen dne: 01.11.2009)
Dobrý den,
mohu se zeptat, zda pokud již mám živnostenský list na aranžérskou činnost, si mohu ještě vyřídit živnostenský list na kadeřnickou činnost?
A pokud ano, tak za jakých podmínek?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 10.11.2009)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž počet živností není ničím omezen.

Odpověď k Vámi dotazovanému kadeřnictví naleznete v naší listárně u dotazu pod číslem 495.


Věra Káňová


doprava - dotaz č. 582
Dotaz: (vložen dne: 28.10.2009)
Dobrý večer,
rád bych se zeptal, zda mohu na koncesi - doprava nákladní nad 3, 5 tuny vnitro- jezdit fekálním vozem, naskytla se mi teď možnost výhodného koupě. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 02.11.2009)
Dobrý den,

silniční doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, zvířat a věcí vozidly, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu. Pokud tedy jste držitelem platné koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní", provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti, jste oprávněn i k provozování fekálního vozu. Upozorňujeme však, že změnu ve vozovém parku je nutno oznámit příslušnému dopravnímu úřadu.

Současně doporučujeme Vaší pozornosti zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Věra Káňová


založení kadeřnictví - dotaz č. 581
Dotaz: (vložen dne: 28.10.2009)
dobrý den chtěl bych se zeptat jak provozovat živnost kadeřnictví pomocí odpovědného zástupce a které náležitosti je nutné splnit a které dokumenty a kam musí být doloženy,
díky za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 04.11.2009)
Dobrý den,

v případě, že podnikatel nesplňuje odbornou způsobilost pro živnost, kterou hodlá provozovat, může tuto činnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti (odbornou způsobilost). Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která odpovídá
za řádný provoz živnosti, za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Budete-li ohlašovat živnost ?Holičství, kadeřnictví?, je nutné předložit ohlášení živnosti s údaji podle § 45 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?živnostenský zákon?) a doložit:

a) doklad o zaplacení správního poplatku (při vstupu do podnikání 1.000,- Kč nebo 500,- Kč, jedná-li se o další ohlášení živnosti),

b) čestné prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem),

c) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce (§ 21, 22 živnostenského zákona)

d) je-li místo podnikání odlišné od bydliště podnikatele, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil místo podnikání.

K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

Podnikatel a odpovědný zástupce dále musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, což je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Tento doklad si obecní živnostenský úřad opatřuje sám. Ohlášení živnosti můžete učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje včetně kontaktů naleznete na stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka Janků



Garant - dotaz č. 580
Dotaz: (vložen dne: 24.10.2009)
Dobrý den, jsem absolventkou rekvalifikačního kurzu- manikúra, nehtová modeláž a chtěla bych si vyřídit ŽL. Můžu mít za garanta dívku, která školu kosmetička s maturitou, kterou ukončila letos a v oboru již podniká. Děkuji Mirka.
Odpověď: (vložena dne: 27.10.2009)
Dobrý den, paní Mirko,

vzhledem k tomu, že pro pedikúru, manikúru není samostatný učební obor, odborná způsobilost pro živnost řemeslnou "Pedikúra, manikúra" se prokazuje dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o jednoroční praxi v oboru, nebo výučním listem v oboru Kosmetička (Kosmetické služby), či šestiletou praxí v oboru.

Vámi zmíněná kosmetička tudíž může vykonávat funkci odpovědného zástupce pro výše jmenovanou živnost. (Odpovědného zástupce může vykonávat osoba, která splňuje, jak všeobecné podmínky provozování živnosti, tak odbornou způsobilost). Ustanovení odpovědného zástupce je zcela soukromoprávní záležitostí, přičemž nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Vlastní podnikatelská činnost osoby, kterou hodláte ustanovit jako odpovědného zástupce, s Vaším podnikáním nesouvisí.

Věra Káňová


Označení ubytovací provozovny - dotaz č. 579
Dotaz: (vložen dne: 19.10.2009)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na náležitosti označení provozovny - penzionu. V živnostenském zákoně je uvedeno, že provozovna pro ubytování musí být mj. označena kategorií a třídou ubytovacího zařízení. Z internetu jsem zjistil, že označení se řídí vyhláškou č. 268/2009 Sb. Není mi však jasné, zda toto označení provedu sám dle vyhlášky nebo mi jej musí přidělit nějaký úřad. Za odpověď předem moc děkuji. Michal Jedlička
Odpověď: (vložena dne: 19.10.2009)
Dobrý den, pane Jedlička,

označení provozovny, ve smyslu § 17 odst. 7 a 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, si podnikatelé zajišťují sami; žádný orgán veřejné správy není k přidělení označení provozovny podnikateli zákonem zmocněn. Pro informaci uvádíme, že text § 17 živnostenského zákona naleznete na WEBu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pod odkazem "Krajský živnostenský úřad" a následným odkazem "Zajímavé odkazy". Dovolujeme si upozornit, že zařazení ubytovacího zařízení podle druhu do kategorií řeší ust. § 2 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a zařazení ubytovacího zařízení podle plochy a vybavení do tříd, které se označují hvězdičkami, stanoví § 43 vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Petr Jakobi


Koncese na provoz paintballu - dotaz č. 578
Dotaz: (vložen dne: 15.10.2009)
Dobrý den
Abych mohla provozovat paintballové hřiště s pujčovnou zbraní pro paintball je zapotřebí živnostenského oprávnění k provozování koncese "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva" Je to správně??
Pokud mám vysokoškolské vzdělání ekonomického směru a praxi dva roky v bankovnictví. Splnuji podminky pro výše uvedenou koncesi?? Děkuji Zuzka K.
Odpověď: (vložena dne: 19.10.2009)
Vážená paní Zuzko,

ano, pokud v rámci provozování paintballového hřiště budete půjčovat zbraně, je nezbytné, abyste vlastnila Vámi uváděnou koncesi s tím, že o ni můžete požádat i ve zkráceném rozsahu předmětu podnikání (např. "Půjčování zbraní a střeliva"). K získání koncese však Vaše odborná způsobilost nepostačuje, viz příloha č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je k předmětné koncesi požadovaná odborná způsobilost uvedena. Živnostenský zákon je zveřejněn na našem webu, pod odkazem "Živnostenský úřad" a "Zajímavé odkazy". Ze zákonem stanovené odborné způsobilosti pro živnost provozovanou v omezeném rozsahu: "Nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva", je zřejmé, že požadavek na vzdělání splňujete, ale požadovaná jednoroční praxe je stanovena v oboru provozování jmenované koncese, což, jak je zřejmé z Vašeho dotazu, nesplňujete.

Živnostenský zákon pro Vás nabízí řešení v tom, že si můžete ustanovit odpovědného zástupce (§ 11 živnostenského zákona).

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Odpovědný zástupce musí splňovat, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

O koncesi můžete požádat na kterémkoliv živnostenském úřadě České republiky. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

S pozdravem

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup