Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Garant - dotaz č. 594
Dotaz: (vložen dne: 08.07.2010)
Dobrý den, prosím o Vaši radu. Jsem vyučen v oboru elektro. Manželka již podniká v oblasti bytovýsch služeb a chce si rozšířit živnost o /poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob/. Jelikož nemá vyučení v oboru elektro, ale já ano je možné, abych jí jako manžel manželce poskytl garanta pro tuto živnost.

Děkuji za Vaší odpověď.
S pozdravem Dohnal
Odpověď: (vložena dne: 13.07.2010)
Vážený pane Dohnale,

k Vašemu dotazu na odbornou způsobilost pro koncesi "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" sdělujeme, že dle přílohy č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je pro tuto činnost odborná způsobilost stanovena, mj. takto:

- střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na strojírenství, elektrotechniku, telekomunikaci nebo výpočetní techniku a 3 roky praxe v oboru.

Pokud máte 3 roky praxe v oboru "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob", popřípadě v příbuzném oboru, pak odbornou způsobilost pro uvedenou činnost splňujete. Doplňujeme, že k posouzení odborné způsobilosti jednotlivých živností jsou dle zákona určeny pouze obecní živnostenské úřady.

Poznamenáváme, že živnostenský zákon včetně jeho přílohy č. 3 naleznete, např. na našem webu, pod odkazy: Veřejná správa, Krajský živnostenský úřad, Zajímavé odkazy a Předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání.

Petr Jakobi


Zdeňka Janků : Problematika provádění kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců - dotaz č. 593
Dotaz: (vložen dne: 18.06.2010)
Dobrý den,

děkuji za odpověď.

Dovoluji si dotázat se ještě k Vaší odovědi, podle které
jste názoru, že jiný subjekt by sice mohl vykonávat za zaměstnavatele kontrolu jeho zaměstnanců, avšak tato činnost by nemohla být vykonávána vlastním jménem subjektu, ale pouze jménem zaměstnavatele. Z tohoto důvodu nelze tuto činnost vykonávat v režimu živnostenského zákona.

Znamená to tedy, že touto činností se nelze v rámci podnikání - za účelem dosažení zisku zabývat? A pokud bych se jí zabýval za účelem dosažení zisku, jednalo by se o protiprávní činnost, kterou by bylo možno nějak postihnout sankcí, případně kvalifikovat jako trestný čin neoprávněného podnikání?

Mohu se touto činností za účelem dosažení zisku v souladu se zákonem zabývat a jak bych měl postupovat?

Děkuji za radu.

Novák
Odpověď: (vložena dne: 28.06.2010)
Doplňující odpověď:

Dobrý den, pane Nováku,

nelze vyloučit možnost, že by zaměstnavatel mohl zmocnit jinou fyzickou nebo právnickou osobu ke kontrole práce neschopného zaměstnance. Podle § 12 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se zastoupení v pracovněprávních vztazích řídí § 22 až 24 a § 31 až 33b zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Je tedy přípustné zastoupení zaměstnavatele na základě plné moci za podmínek v zákoníku práce uvedených (povinnost zachovávat mlčenlivost) a dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě však by tato osoba nejednala vlastním jménem, tzn., tato činnost by nenaplnila znaky živnosti.

Naši odpověď doplňujeme v tom smyslu, že by sice bylo možné tuto činnost provozovat v rámci živnosti koncesované "Služby soukromých detektivů", za předpokladu splnění podmínek všeobecných (§ 6 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), a zvláštních (odborné způsobilosti dle přílohy č. 3 živnostenského zákona), nicméně se domníváme, že tuto činnost nelze fakticky v režimu živnostenského zákona provozovat, neboť kontrolovaný subjekt Vám není povinen poskytnout jakoukoliv součinnost, a v důsledku toho není v podstatě možné tuto kontrolu provést.

Zdeňka Jankůtopič - dotaz č. 592
Dotaz: (vložen dne: 11.06.2010)
Dobrý den,

chtěl bych dělat na živnostenský list topiče, co k tomu potřebuji.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 15.06.2010)
Dobrý den,

činnost topiče tzv. "na živnostenský list" u kotelny vyžadující stálou obsluhu a dozor obecně vykonávat nelze. Tato skutečnost je zřejmá z ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle kterého živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Pokud kterákoliv z šesti jmenovaných podmínek není splněna, nejedná se o živnostenské podnikání. V případě vykonávání činnosti topiče "na živnostenský list" nedojde v tomto případě zejména k naplnění podmínky samostantnosti, jelikož by jste byl při činnosti topiče řízen jinou osobou, tzn. osobou, která provozuje kotelnu. Rovněž by zde nebyla naplněna podmínka činnosti provozované vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

V případě malých, tzv. domovních kotelen, které nevyžadují stálou obsluhu a dozor, si lze představit, že tato činnost bude provozována v režimu živnostenského zákona, pokud by se zejména jednalo o "dozorování" více domovních kotelen (a pokud to nevylučují jiné právní předpisy). Jednalo by se o ohlašovací živnost volnou, s předmětem činnosti: "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti "Poskytování technických služeb". Co se týče dalších náležitostí, tzn. případných oprávnění k funkci "topiče", pak bližší informace Vám může poskytnout:

Inspektorát bezpečnosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
Živičná 2, 702 69 Ostrava
Tel.: +420 950 143 711
E-mail: ostrava@ibp10.cz

Petr Jakobi
Kontrola na nemocenské - dotaz č. 591
Dotaz: (vložen dne: 06.06.2010)
Dobrý den, chtěl bych začít provozovat služby pro podnikatele v podobě kontrol dočasně práce neschopných zaměstnanců - v souvislosti s povinností zaměstnavatelů vyplácet svým zaměstnancům za prvních 14 dní jejich pracovní neschopnosti náhradu mzdy ze svých vlastních finančních prostředků a s tím souvisejícím oprávněním ke kontrole dočasně práce neschopných zaměstnanců.
Zajímá, jaké oprávnění bych měl získat k provozování této služby, zda např. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců, nebo Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, nebo Služby soukromých detektivů, nebo jiné.
Děkuji, Novák
Odpověď: (vložena dne: 15.06.2010)
Dobrý den, pane Nováku,

k Vašemu dotazu sdělujeme:

pro posouzení této činnosti je důležité, zda ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), naplní tato činnost všechny znaky živnosti ve smyslu ustanovení § 2 citovaného zákona. To znamená, že se jedná o činnost soustavnou, provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.

Problematika provádění kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných pojištěnců zaměstnavatelem je mj. upravena v ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) a § 65 odst. 2 písm. c) zákona č. 187/2006., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, ze kterého je zřejmé, že kontrolu pojištěnce může vykonávat pracovník příslušné správy sociálního zabezpečení nebo zaměstnavatel. Jsme toho názoru, že jiný subjekt by sice mohl vykonávat za zaměstnavatele kontrolu jeho zaměstnanců, avšak tato činnost by nemohla být vykonávána vlastním jménem subjektu, ale pouze jménem zaměstnavatele. Z tohoto důvodu nelze tuto činnost vykonávat v režimu živnostenského zákona.

Zdeňka Jankůneinvazivní liposukce - dotaz č. 590
Dotaz: (vložen dne: 04.06.2010)
Dobrý den,
chtěl bych provozovat neinvazivní liposukce - kavitace. Jakou musím mít vyřízenou živnost (masérskou nebo kosmetickou)?

Děkuji,
Karel Malina
Odpověď: (vložena dne: 26.01.2011)
Dobrý den, pane Malino,

pro posouzení a zařazení činnosti, spočívající v provozování neinvazivní liposukce (kavitace), bude rozhodující, jakým způsobem bude činnost vykonávána. Vzhledem k tomu, že tyto informace nejsou z Vašeho dotazu zřejmé, nejsme schopni Vám poskytnout jednoznačnou odpověď.

Pouze v obecné rovině uvádíme, že v případě používání přístrojů, pracujících na bázi ultrazvuku, je nutno rozlišovat, k jakému účelu je konkrétní přístroj určen, a u přístrojů zdravotnických výši frekvencí ultrazvuku. Zdravotnické přístroje na bázi ultrazvuku s frekvencí nad 1 MHz nelze v rámci živnostenského podnikání provozovat.

V rámci živnostenského zákona je možné používat, k "neinvazivnímu odstraňování tuků, redukci tukové tkáně, zeštíhlování, k remodelaci či tvarování nebo formování postavy" u zdravých osob, jen takové ultrazvukové přístroje, které mají slabší účinek, než přístroje zdravotnické, a které jsou výrobcem určené k použití nezdravotnickými pracovníky, s frekvencí do 1 MHz (rozptyl +- 100 KHz). Podle účelu, k jakému je konkrétní přístroj určen, lze pak tuto činnost podřadit pod živnost řemeslnou "kosmetické služby" nebo živnost vázanou "Masérské, rekondiční a regenerační služby".

Zdeňka JankůPneuservis - dotaz č. 589
Dotaz: (vložen dne: 02.06.2010)
Dobrý den, chtěl bych si založit pneuservis, co k tomu ze zákona musím splňovat? Nejsem vyučen v žádném oboru mam pouze VŠ týkající se uplně jiného odvětví. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 08.06.2010)
Dobrý den,

pokud hodláte podnikat v režimu živnostenského zákona, pak musíte obecně splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti dle ust. § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Těmito podmínkami jsou: a) dosažení věku 18 let, b) způsobilost k právním úkonům, c) bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona.

Pokud hodláte provádět opravy pneumatik pouze studenou cestou, pak se jedná o živnost ohlašovací volnou: "Výroba, obchod a služby nezařazené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", činnost uvedenou pod č. 50: "Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, kde odborná způsobilost není stanovena.

Jestliže hodláte provádět opravy pneumatik vulkanizací, pak se jedná o živnost ohlašovací řemeslnou: "Zpracování gumárenských směsí", kde musíte navíc splňovat i zvláštní podmínky provozování živnosti, tzn. odbornou způsobilost, dle § 21 a § 22 živnostenského zákona. V případě, že nejste odborně způsobilý pro předmětnou živnost, pak k provozování živnosti můžete ustanovit odpovědného zástupce (viz § 11 živnostenského zákona).

Bližší informace k výše uvedenému Vám poskytne kterýkoliv živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu (pod odkazy: Krajský živnostenský úřad, kontakty na živnostenské úřady), stejně jako živnostenský zákon a nařízení vlády č. 278/2008 Sb. (naleznete pod odkazy: Krajský živnostenský úřad, zajímavé odkazy, předpisy vztahující se k živnostenskému podnikání).

Dovolujeme si ještě připomenout, že podle ust. § 17 odst. 4 živnostenského zákona, Vaše provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (zejména stavebního zákona a hygienických přepisů), musí být řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, doporučujeme Vám se s případnými dotazy obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111; e-mail: podatelna@khsova.cz.

Ing. Petr JakobiMzdová účetní - dotaz č. 586
Dotaz: (vložen dne: 16.11.2009)
Dobrý den, právě jsem ukončila certifikovaný kurz mzdového účetnictví, velice mě to zaujalo a chtěla bych se tomu věnovat a pořídit si živnostenské oprávnění. Rok a půl pracuji jako provozní účetní. Mám maturitu s ekonomickým zaměřením. Musím mít 5 let praxe? Popřípadě kdo by mohl být mým garantem. Děkuji Valešová
Odpověď: (vložena dne: 18.11.2009)
Dobrý den, paní Valešová,

u osvědčení o rekvalifikaci nebo u jiného dokladu o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaného zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a u středního vzdělání s maturitní zkouškou, je stanoveno 5 let praxe v oboru.

Ve Vašem případě, na dobu tři a půl roku, bude nutné ustanovit odpovědného zástupce, který bude splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti (odborná způsobilost). Odborná způsobilost je upravena v příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
ve znění pozdějších předpisů. Znění zákona naleznete na webových stránkách: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu. Zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale i např. občansko či obchodně-právní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena. Fyzická osoba nemůže být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. Vůči třetím osobám je za výsledky své podnikatelské činnosti vždy odpovědný podnikatel.

Zdeňka Janků

Garant - dotaz č. 585
Dotaz: (vložen dne: 16.11.2009)
Dobrý den, Mohu sa zeptat, zda může podnikatelka- pedikérka s pozastavěn. živností dělat garanta nebo může povrdit 1 rok praxe uchazečce o ŽL, která má revalifikaci manikérka. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 20.11.2009)
Dobrý den,

odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce musí splnit, jak všeobecné podmínky provozování živnosti, což je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost, tak odbornou způsobilost. Skutečnost, zda je držitelem vlastního živnostenského oprávnění, případně má provozování živnosti přerušeno, s výkonem funkce odpovědného zástupce nijak nesouvisí. (Provozování živnosti pozastavuje živnostenský úřad z moci úřední, jestliže podnikatel závažným způsobem porušil nebo porušuje podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů, nebo zvláštními právními předpisy.)

Podle ustanovení § 7 odst. 4 živnostenského zákona, se praxí v oboru rozumí výkon odborných činností, náležejících do oboru nebo příbuzného oboru, osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce, odpovídající oboru činnosti, v pracovně právním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru.

Jelikož z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, zda dotyčná osoba je držitelkou živnostenského oprávnění k provozování celého rozsahu živnosti řemeslné "Pedikúra, manikúra", ani skutečnost, kdy jste u ní byla v pracovně právním vztahu, ani kdy jste absolvovala rekvalifikační kurz na manikúru, doporučujeme Vám, s odkazem na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu, podle níž je podnikatel povinen zajistit výkon dané živnosti pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon této činnosti, obrátit se za účelem získání konkrétních informací na kterýkoliv obecní živnostenský úřad České republiky. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Věra KáňováPřerušení živnosti - dotaz č. 584
Dotaz: (vložen dne: 02.11.2009)
Dobrý den, 6.11.2009 mi končí lhůta přerušení mé živnosti. Chtěl bych požádat o její další přerušení. Musím se dostavit osobně nebo lze toto učinit formou nějaké elektronické pošty. Děkuji Martin
Odpověď: (vložena dne: 05.11.2009)
Vážený pane Martine,
podání prostřednictvím elektronické pošty, resp. datových schránek, lze vůči orgánům veřejné správy učinit:

1) na elektronickou adresu příslušného úřadu, pokud je zpráva podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podání lze učinit pomocí veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu ((§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů),
nebo
2) osoba, která má zpřístupněnou datovou schránku, může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, v našem případě vůči kterémukoliv živnostenskému úřadu České republiky, prostřednictvím datové schránky (§ 18 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), aniž by musela mít elektronický podpis, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém datových schránek. Adresu datové schránky adresáta naleznete na adrese: www.datoveschranky.info, pod odkazem: "Seznam OVM".

Petr JakobiKadeřnická činnost - dotaz č. 583
Dotaz: (vložen dne: 01.11.2009)
Dobrý den,
mohu se zeptat, zda pokud již mám živnostenský list na aranžérskou činnost, si mohu ještě vyřídit živnostenský list na kadeřnickou činnost?
A pokud ano, tak za jakých podmínek?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 10.11.2009)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž počet živností není ničím omezen.

Odpověď k Vámi dotazovanému kadeřnictví naleznete v naší listárně u dotazu pod číslem 495.


Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup