Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

pekařka nebo cukrářka? - dotaz č. 3283
Dotaz: (vložen dne: 07.08.2016)
Prosím o informaci,mohu jako vyučená " pekařka " získat živnostenský list:
a) na pečení dortů?
b) mohu vyrábět z čokolády cukrovinky jako josu pralinky a tabulkové čokolády?

Nebo mi nestačí být vyučená pekařka a musím mít výuční list cukrář?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 09.08.2016)
Vážená paní,
pro získání živnostenského oprávnění pro předmět podnikání "Pekařství, cukrářství" Vám postačuje být vyučená pekařka.
Dle obsahové náplně živnosti řemeslné "Pekařství, cukrářství", jež je stanovena v Nařízení vlády
č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů,
příloha č. 1, lze v rámci živnosti "Pekařství, cukrářství" vyrábět cukrovinky, čokolády a čokoládové bonbóny, úpravu cukrářských a pekařských výrobků.
Cukrovinky jsou blíže definovány vyhláškou č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbóny, ve znění pozdějších přepisů.
Z výše uvedeného vyplývá, že pečení dortů a výrobu cukrovinek lze provádět na základě živnostenského oprávnění v předmětu podnikání "Pekařství, cukrářství".

Pavla Křístková


úmrtí OSVČ - dotaz č. 3280
Dotaz: (vložen dne: 11.07.2016)
Vážení,31.5. mi zemřel manžel,podnikal jako OSVČ,mám několik otázek,protože jsem bezradná -a předem děkuji za jejich zodpovězení.
l.dočetla jsem se,že mohu v živnosti po manželovi pokračovat,jsem dědic ze závěti/,je lhůta na oznámení ŽÚ že chci pokračovat 3.měsíční ? A potom po ukončení dědického řízení 1 měsíc ?
2.Do ukončení dědického řízení řeším všechny náležitosti já,podnikatelský účet byl zablokovaný,odcházejí pouze stálé platby,ale já musím hradit i některé ostatní platby - např.povinné ručení za auto které je v obchodním majetku a asi ho nemohu do konce dědického řízení prodat,jak uplatnit tyto jednorázové náklady? Manžel byl plátcem DPH,mohu v této době příjmové faktury vystavovat s DPH a podávat přiznání k DPH?A pokud budu na jeho ŽL pokračovat budu automaticky plátcem DPH? A jak to bude s odpisy obchodního majetku ?
3.manžel měl živnostenské oprávnění na různé druhy činností,v poslední době ale měl příjmy jen z pronájmů a z drobné činnosti v oboru stavebnictví / rozpočty,stavební dozor a pod. /,kdybych chtěla pokračovat v činnosti na jeho ŽL /po dobu 6 měsíců od ukončení dědického řízení / bylo mi sděleno,že musím mít odpovědnou osobu na stavební činnost- neprodleně - mohu,i když tuto činnost nebudu provádět,protože na ní nemám kvalifikaci a nezvládla bych ji ani s odpovědnou osobou - tedy na základě oznámení této skutečnosti ŽÚ nějak tuto činnost vypustit,nebo nemohu v podnikání na jeho živnost.list po dobu těch 6 měsíců pokračovat
Děkuji Houdková

Odpověď: (vložena dne: 18.07.2016)
Vážená paní,
pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele lze za podmínek uvedených v § 13 odst. 2 až 5 zákona č. 455/1994 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon") do skončení dědického řízení. Dle uvedených ustanovení se Vám nabízejí tři možnosti:
Pokud hodláte pokračovat v provozování živnosti na základě oprávnění Vašeho zesnulého manžela, jste povinna oznámit tuto skutečnost jakémukoliv obecnímu živnostenskému úřadu ve lhůtě 3 měsíců ode dne úmrtí. Pokud tato lhůta marně uplyne, zaniká živnostenské oprávnění ke dni úmrtí. Zároveň musíte splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti, uvedené v § 6 živnostenského zákona, to je plná svéprávnost a bezúhonnost, a dále musíte splňovat zvláštní podmínky uvedené v § 7 živnostenského zákona, tzn odbornou a jinou způsobilost, pokud je tento zákon vyžaduje k příslušné činnosti. Dále nesmíte mít jako fyzická nebo právnická osoba překážky uvedené v § 8 živnostenského zákona, co se týká konkursu a insolvenčního návrhu. Nesplňujete-li všeobecnou nebo odbornou způsobilost, lze pokračovat v provozování živnosti ustanovením odpovědného zástupce neprodleně, pokud splňuje výše uvedené podmínky.
Pokud jste oznámila pokračování v provozování živnosti, ale rozhodnete se nadále nepokračovat v provozování živnosti, oprávnění v provozování živnosti zaniká dnem doručení živnostenskému úřadu.
Pokud prokážete, že jste nabyla majetková práva vztahujícího se k provozování živnosti, můžete pokračovat v provozování živnosti i po skončení dědického řízení, a to i když neoznámíte pokračování v provozování živnosti, ale do 3 měsíců od skončení dědického řízení jste povinna oznámit pokračování živnostenskému úřadu a současně ohlásit živnost, jinak právo pokračovat zanikne marným uplynutím této lhůty.
Pokud nechcete pokračovat v provozování živnosti v určitém předmětu podnikání, ve Vašem případě se to zřejmě týká předmětu podnikání "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování", tím, že neoznámíte pokračování v provozování živnosti v tomto oboru, automaticky zaniká oprávnění k této činnosti 3 měsíce od úmrtí, v ostatních předmětech podnikání můžete po oznámení nadále pokračovat.
K otázce týkající se problematiky daní a financí Vám doporučujeme se obrátit na finanční úřad (seznam naleznete na http://www.mpo.cz/dokument23036.html), nebo na daňového poradce.

Pavla Křístková


Hostinská činnost - dotaz č. 3279
Dotaz: (vložen dne: 14.06.2016)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat za svého kamaráda, je občan Německa a chtěl by si v Čechách otevřít hospodu, v Německu pracoval 7 let jako číšník, zaměstnavatel by mu to potvrdil, bude mu to v Čechách uznáno jako praxe??? Moc děkuji za odpověď. Roman K.
Odpověď: (vložena dne: 11.07.2016)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu uvádíme následující:
Prokazování odborné způsobilosti pro řemeslné živnosti.
Právní úprava odborné způsobilosti pro řemeslné živnosti nabízí celou řadu možností kvalifikačních předpokladů, jimiž lze alternativně prokázat odbornou způsobilost.
Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti se prokazuje dokladem o
1. řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání,
2. řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo s předměty odborné přípravy v příslušném oboru,
3. řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání,
4. řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo
5. uznání odborné kvalifikace, vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,
6. ověření nebo uznání dosažené úplné kvalifikace pro příslušný obor na základě zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Občan České republiky nebo státní příslušník jiného členského státu Evropské unie může prokázat odbornou způsobilost též
1. u živností uvedených v části A přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c) nebo e),
2. u živností uvedených v části B přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. b), c), f) nebo h), nebo
3. u živností uvedených v části C přílohy č. 1 k tomuto zákonu doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m).

Doklady prokazující odbornou způsobilost podle § 21 mohou být nahrazeny doklady o
1. řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
2. řádném ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
3. řádném ukončení vyššího odborného vzdělání v příbuzném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru,
4. řádném ukončení vysokoškolského vzdělání v příslušné příbuzné oblasti studijních programů a studijních oborů,
5. řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo
6. vykonání šestileté praxe v oboru.

Pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

Další informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://www.msk.cz/cz/podnikani/dulezite-kontakty-a-odkazy-46063/

S pozdravem
Kristina Pesslovánákup / prodej krmiv nebo dopňků pro zvířata - dotaz č. 3278
Dotaz: (vložen dne: 23.04.2016)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat které živnostenské oprávnění stačí na internetový prodej krmiv nebo doplňků pro zvířata ( obojky, hračky, klece atd..). Bude stačit živnost volná - Velkoobchod a maloobchod ? Nebo bude třeba živnost vázaná - Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy ? Popřípadě lze se za určitých podmínek vyhnout živnosti vázané v tomto případě ? děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 29.04.2016)
Dobrý den,

na uvedenou činnost - prodej krmiv a doplňků pro zvířata Vám postačí oprávnění k živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 48 Velkoobchod a maloobchod. Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů živnosti volné jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož aktuální znění naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz v sekci podpora podnikání.


Pavla Křístková


Rozsah živnostenského oprávnění "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" - dotaz č. 3277
Dotaz: (vložen dne: 21.03.2016)
Dobrý den,
Živnostenské oprávnění v rozsahu "Provádění staveb, jejich změna a odstraňování" zahrnuje provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných nebo vázaných, případně živnosti volné.
Zahrnuje toto živnostenské oprávnění také vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu či vyhotovení dílenské dokumentace v rámci stavby?
(Projektovou dokumentaci kutečného provedení stavby nemusí zpracovávat autorizovaná osoba a je v podstatě součástí stavebních činností - viz http://www.ckait.cz/faq - dotaz č. 8)
Odpověď: (vložena dne: 23.03.2016)
Dobrý den,

živnost vázaná "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování", obsahuje provádění činností tak, jak je Vámi popsáno, avšak již nezahrnuje vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu či vyhotovení dílenské dokumentace v rámci stavby (vizte Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplní jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů). Tuto činnost lze vykonávat na základě živnosti vázané "Projektová činnost ve výstavbě", v rámci níž lze zpracovávat (dle současného platného znění) územně plánovací dokumentaci, územní studie, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo dokumentaci pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, popř. projektovou dokumentaci podle stavebního zákona.

Projektovou činnost, která je jednou z vybraných činností ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění - autorizaci k výkonu vybraných činností podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Podle § 14 zákona, vykonávají autorizované osoby činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, a to buď jako svobodní architekti nebo svobodní inženýři podle zákona nebo jako osoby vykonávající činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (dále jen "živnostenský zákon"). Z uvedeného je zřejmé, že při vlastním provozování projektové činnosti fyzickou osobou buď jako svobodný architekt nebo svobodný inženýr nebo jako osoba podnikající podle živnostenského zákona, jedná se vždy o výkon činnosti vlastním jménem na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

Z výše uvedeného vyplývá, že projektovou činnost nelze realizovat na základě Vámi uváděné činnosti "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování".

Pavla Martincová


organizační složka - dotaz č. 3276
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2016)
Dobrý den, jsem vedoucí organizační složky a nevím jestli mohu sám nahlásit na úřadě novou provozovnu. Díky za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 08.03.2016)
Vážený pane,

v čele každé organizační složky musí být ustanoven vedoucí organizační složky a jako takový, vykonává za zahraniční společnost veškeré právní úkony, které se týkají této organizační složky. Vedoucí organizační složky nejedná za organizační složku, protože nemá právní subjektivitu a za zahraniční společnost může jednat pouze v záležitostech týkajících se organizační složky.

V dané zemi, ve které je organizační složka založena, má vedoucí organizační složky na starosti jednání s obchodními partnery a uzavírání smluv, zastupuje zahraniční společnost před úřady
a soudy dané země, především jedná-li se o záležitosti organizační složky. V případě překročení pravomocí by učiněné právní úkony byly neplatné. Zde je nezbytné si uvědomit, že smluvní stranou zůstává i nadále zahraniční společnost.

Pro doplnění uvádíme, že dle § 503 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), je pobočkou taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost, a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku.

Zahraniční osoba je oprávněna na území České republiky zřídit jednu nebo více organizačních složek (podniků, odštěpných závodů), které mají samostatné identifikační číslo, a vedoucí této složky je zapsán do obchodního rejstříku. V daném okamžiku dostává tato osoba oprávnění jednat za organizační složku a v její pravomoci je také ohlášení nové provozovny.

Pavla Martincová


manikúra a pedikúra - dotaz č. 3275
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2016)
Dobrý den, mám potvrzenou šestiletou praxi v kosmetických službách a chtěla jsem se zeptat, zda si budu moci ohlásit živnost manikúra a pedikúra, jestli je to dostatečná odborná způsobilost. Moc děkuji za odpověď. Irena V.
Odpověď: (vložena dne: 08.03.2016)
Vážená paní,
odborná způsobilost pro živnost řemeslnou "Pedikúra, manikúra" se prokazuje dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo výučním listem v oboru Kosmetička (Kosmetické služby), či šestiletou praxí v oboru; viz §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené nesplňujete odbornou způsobilost pro živnost "Pedikúra, manikúra".


Pavla Křístková


Plovoucí podlaha - dotaz č. 3274
Dotaz: (vložen dne: 28.02.2016)
Dobrý den, chtěl bych se dokázat zda-li mohu na volnou zivnostenskou činnost provádět pokladku plovoucí podlahy.
Velice dekuji
Odpověď: (vložena dne: 09.03.2016)
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že blíže nespecifikujete svůj dotaz a neuvádíte o jakou pokládku plovoucích podlah se jedná, v obecné rovině sdělujeme následující:
Pokládku plovoucích podlah lze vykonávat buď na živnost řemeslnou "Truhlářství a podlahářství",
v rámci které lze provádět kladení a opravy podlah různého druhu, např. vlysových, parketových, palubkových, korkových, mozaikových, štěrkových a litých na dřevěném, betonovém, škvárobetonovém nebo izolačním podkladu, dále mimo jiné je obsahem dané řemeslné živnosti zhotovování podlah z dýhových desek, provádění litých nebo stříkaných podlahovin. Pokládání plovoucích podlah z různých materiálů (laminátových, dřevěných a podobně). V rámci živnosti lze provádět kladení koberců a dalších podlahových krytin. Na živnost volnou s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti "Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti", lze provádět pokládání textilních podlahových krytin.

Bližší informace naleznete v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových nápních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, pod odkazy: Podpora podnikání/Živnostenské podnikání.

Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

S pozdravem

Kristina Pesslová


praxe živnostensky list - dotaz č. 3273
Dotaz: (vložen dne: 26.12.2015)
Dobrý den. ..mel bych dotaz ohledne dolozeni praxe v oboru zednik.Pracoval sem pro firmu 15 let jako zednik ale bohuzel ne jako zamestnanec ale proste jen tak.Zamestnany jsem byl pouze poslednich 5 let.Mohu dolozit praxi na zivnostenskem urade celych 15 let kdyz mi to zamestnavatel napise.Chtel bych zacit podnikat a nechci rucitele.Dekuji mockrat
Odpověď: (vložena dne: 11.01.2016)
Dobrý den,

podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), k provozování živnosti řemeslné je nutné splňovat jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecné podmínky jsou uvedeny v ustanovení § 6 živnostenského zákona. Zvláštními podmínkami je u živností řemeslných odborná způsobilost podle ustanovení §§ 21 a 22 živnostenského zákona, přičemž jednou z jejich možností je doložení dokladu o vykonání šestileté praxe v oboru. Jak uvádíte, Vámi zmiňovaná oficiální praxe je doložena pouze v pětiletém období, a proto tudíž nejste odborně způsobilý k provozování dané živnosti.

K Vašemu dotazu dále sdělujeme, že pokud nesplňujete odbornou způsobilost pro provozování živnosti řemeslné "Zednictví", máte možnost získat živnostenské oprávnění k provozování této živnosti za předpokladu, že si ustanovíte odpovědného zástupce, kterým je fyzická osoba splňující jak všeobecné, tak zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. v daném případě odbornou způsobilost.

Za účelem získání podrobných informací Vám doporučujeme kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

S pozdravem

Kristina Pesslová


Garant - dotaz č. 3269
Dotaz: (vložen dne: 23.09.2015)
Dobrý den, už rok a půl podnikám v kosmetických službách a chtěla bych si rozšířit živnost i o masáže. Bohužel nemám na masáže rekval.kurz.
Můžu si živnost rozšířit i pomocí garanta? Děkuji za odpověď Katka
Odpověď: (vložena dne: 29.09.2015)
Dobrý den,

provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce je uvedeno v § 11 živnostenského zákona. Ustanovení § 11 umožňuje provozovat živnost také těm osobám, které nesplňují pro podnikání všechny zákonné podmínky, a to zejména podmínku odborné kvalifikace, stanovenou pro některé obory činnosti. Prostřednictvím odpovědného zástupce tak mohou do podnikání vstoupit také osoby, které nemají právem stanovenou odbornost. Živnostenské oprávnění k provozování živnosti s předmětem podnikání "Masérské, rekondiční a regenerační služby" náleží k živnostem, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Odpovědným zástupcem může být každá fyzická osoba, která vyhovuje podmínkám §§ 6 a 7 živnostenského zákona. Odpovědný zástupce může působit nejvýše ve čtyřech živnostenských podnicích.

U vázaných živností musí podnikatel kromě všeobecných podmínek splňovat i zvláštní podmínky, nejčastěji se jedná o tzv. odbornou způsobilost. Podle ustanovení § 7 odst. 6 živnostenského zákona, je podnikatel povinen zajistit výkon činností, u vybraných živností vyplývajících přímo z přílohy č. 5 živnostenského zákona, pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou touto přílohou. Důvodem je potřeba zajistit zejména u těch živností, při nichž může dojít k ohrožení zdraví, výkon činnosti jen osobami odborně způsobilými. Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením dotčeny.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud hodláte svoje živnostenské podnikání rozšířit o "masáže", musíte buď sama splňovat odbornou způsobilost, nebo ustanovit odpovědného zástupce, který bude tuto odbornou způsobilost splňovat. Současně Vás upozorňujeme, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba k tomu odborně způsobilá.

Pavla Martincová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup