Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

obchod - dotaz č. 577
Dotaz: (vložen dne: 13.10.2009)
Dobrý den, udělala jsem si živnost na nákup, prodej a chci prodávat dekorační předměty pro majitele prodejny. Zboží bude vlastně jeho a já budu jen prodávat na svoji živnost. Musím ohlašovat tedy provozovnu když vlastně není moje a jen v ní prodávám, neplatím za ní nájem? Budu jí mít označenou svím ičem a jménem.
Děkuji za odpověď.
Maříková
Odpověď: (vložena dne: 20.10.2009)
Dobrý den, paní Maříková,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ("dále jen živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Provozovnou se pak pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována, přičemž na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny.

Je na zvážení, zda Vámi popisovaná činnost naplňuje výše uvedené aspekty živnosti a zda by nebylo vhodnější, v daném případě, volit pracovněprávní vztah s ohledem na to, že zboží budete prodávat jménem majitele provozovny, na jeho paragony a k provozovně nebudete mít žádný vztah.

V případě, že byste zboží jako podnikatelka nakoupila a prodávala je dál svým jménem, pak byste měla provozovnu živnostenskému úřadu oznámit a tuto rovněž, v souladu se zněním § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona, řádně označit. Pokud byste zajišťovala pouze zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného (z každého zprostředkování je hrazena provize), bylo by žádoucí živnostenskému úřadu dohlásit k živnostenskému oprávnění "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor Zprostředkování obchodu a služeb.


Věra Káňová


Autoškola - dotaz č. 576
Dotaz: (vložen dne: 13.10.2009)
Dobry den.Prosím o povinnosti garanta s předmětem podnikaní "Provozování autoškoly".Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 15.10.2009)
Dobrý den,

provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ("dále jen živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědný zástupce musí splňovat, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. (Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad žádá sám.) Odborná způsobilost pro živnost ohlašovací vázanou "Provozování autoškoly" je upravena v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu. Požadovanou odbornou způsobilostí je zde profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem a 1 rok praxe v oboru.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Věra Káňová

TVŮRČÍ ČINNOST NA ŽL - dotaz č. 575
Dotaz: (vložen dne: 11.10.2009)
Dobrý den mám prosím dotaz: Jsem zaměstnán na hlavní pracovní poměr - zaměstnavatel za mě platí daně,zdravotní i sociální pojištění v plné výši a k tomu bych rád při své stávající práci provozoval tvůrčí činnost v oblasti filmu a reklamy a to jako svou vedlejší činnost na živnostenský list, který vlastním a momentálně jej mám pouze pozastaven. Tedy potřeboval bych vědět zda bych při své činnosti na ŽL musel platit kromě daní ještě jiné poplatky, pokud ty zdravotní a sociální jsou hrazeny z mé závislé činnosti v pracovním poměru. Velmi vám děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 19.10.2009)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že problematika zdravotního a sociálního pojištění, zdanění příjmu z vydělečné činnosti, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěn, příp. na příslušný finanční úřad podle místa trvalého bydliště. Kontakty naleznete na webových stránkách http://www.statnisprava.cz.

Z pohledu živnostenského zákona pouze upozorňujeme na ustanovení § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které ukládá podnikateli povinnost v případě pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, předem písemně tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu. Oznamovací povinnost můžete splnit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka Janků


pronájem bytu - dotaz č. 574
Dotaz: (vložen dne: 07.10.2009)
Dobrý den. Žiji v Anglii a trvalé bydliště mám v ČR. V Anglii jsem OSVČ a veškeré daně, zdravotní, sociální, atd. platím v Anglii. V ČR mám byt, který chci pronajímat. Co musím zařídit, aby bylo vše v pořádku? Musím si založit živnost nebo něco i v ČR jen kvůli tomuto pronájmu? Budu muset v ČR podávat daňové přiznání? Děkuji za odpověď. Jakub L.
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2009)
Dobrý den, pane Jakube,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že podle ustanovení § 3 odst. 3 písm. ah) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, není živností.

Příjem z výše jmenovaných činností však podléhá zdanění, a proto Vám doporučujeme obrátit se pro bližší informace na příslušný finanční úřad podle místa trvalého bydliště. (Kontakty naleznete na webových stránkách http://www.statnisprava.cz).

Věra Káňová


autoelektrikář - dotaz č. 573
Dotaz: (vložen dne: 07.10.2009)
Dobrý den
Jsem vyučen jako autoelektrikář-kod oboru 26-57-H/001, a mám 3 roky praxe jako automechanik.
Mohu provozovat řemeslnou živnost, opravy silničních motorových vozidel?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2009)
Dobrý den,

Vámi uváděný výuční obor není příbuzným oborem pro provozování živnosti "Opravy silničních vozidel" ve smyslu § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Samostatně budete moci provozovat živnost po vykonání šestileté praxe v oboru (§ 22 písm. f) živnostenského zákona). Živnostenský zákon umožňuje, dle § 11 a násl., provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Jedná se o odborně způsobilou fyzickou osobu pro předmětnou živnost ustavenou podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti dle § 6 živnostenského zákona je:
a) dosažení věku 18 let
b) způsobilost k právním úkonům
c) bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona.

Zvláštní podmínkou provozování živnosti je v tomto případě odborná způsobilost, která se pro předmětnou živnost prokazuje doklady dle ust. § 21, resp. § 22 živnostenského zákona, jehož text je zveřejněn na našem webu, pod odkazem "Živnostenský úřad" a "Zajímavé odkazy". Bezúhonnost odpovědného zástupce se prokazuje výpisem z rejstříku trestů, který si živnostenský úřad zajistí sám. Případné bližší informace Vám sdělí kterýkoliv živnostenský úřad, jehož adresy naleznete rovněž na našem webu pod odkazem: "Kontakty na živnostenské úřady".

Petr JakobiPokrývač a garant - dotaz č. 572
Dotaz: (vložen dne: 07.10.2009)
Dobrý den, již rok a půl podnikám v živnosti Pokrývač. Mám garanta na tuto činnost. Chci se zeptat, zda by mi nezanikla má živnost kdyby se můj garant rozhodl živnost přeručit a nebo dokonce ukončit. Případně by mě zajímalo, jak dlouho pro tuto činnost mi musí dělat garanta. Děkuji za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 08.10.2009)
Dobrý den,

v odpovědi vycházíme z předpokladu, že Vámi uváděným "garantem" je osoba totožná s osobou odpovědného zástupce, ve smyslu § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, že odpovědný zástupce přeruší, resp. ukončí provozování živnosti, provozované na základě svého živnostenského oprávnění, nemá a nemůže mít dopad na Vámi provozované živnosti na základě Vašeho živnostenského oprávnění.

Pokud by však odpovědný zástupce, který Vám odpovídá za řádný provoz živnosti (předpokládá existenci smlouvy o vymezení kompetencí při provozování "Vaší" živnosti), již pro Vás nehodlal funkci odpovědného zástupce vykonávat, pak by bylo Vaší povinností ustanovit do 15 dnů nového odpovědného zástupce, v případě nemožnosti jeho ustanovení, přerušit provozování živnosti (§ 11 odst. 8 živnostenského zákona). Znění § 11 živnostenského zákona naleznete na webu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pod odkazy "Živnostenský úřad" a "Zajímavé odkazy".

Abyste mohl živnost provozovat bez odpovědného zástupce, pokud nejste vyučen v oboru, živnostenský zákon toto umožňuje po šestileté praxi v oboru, viz § 22 odst. f) živnostenského zákona.

Petr JakobiVýroba cukrové pasty - dotaz č. 571
Dotaz: (vložen dne: 06.10.2009)
Je možné si vyrábět cukrovou pastu na depilaci?Za jakých podmínek to lze?Děkuji Vendy
Odpověď: (vložena dne: 09.10.2009)
Dobrý den, paní Vendy,

výroba cukrové depilační pasty spadá do živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků. K získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost je nutné splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti, t.j. 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám.

Vzhledem k charakteru uvedené živnosti, před samotným vyřízením příslušného živnostenského oprávnění, doporučujeme Vaší pozornosti zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro získání dalších informací Vám doporučujeme kontaktovat Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111 (http://www.khsova.cz.)

Věra Káňovánehtová modeláž - dotaz č. 570
Dotaz: (vložen dne: 30.09.2009)
Dobrý den chtěla bych pořádat rekvalifikační kurzy nehtové modeláže,abych mohla na závěr kurzu vydávát certifikát.Co vše potřebuji splnit v oboru již pracuji 15 let a kam se obrátit kdo mě toto vše sdělí. Děkuji za odpověď. kebrlová
Odpověď: (vložena dne: 01.10.2009)
Dobrý den, paní Kebrlová,

nehtová modeláž je pouze jedním z úkonů živnosti řemeslné "Pedikúra, manikúra". Rekvalifikační kurzy se na dílčí činnosti neprovádí.

Pro Vaši informaci však uvádíme, že podle § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, může rekvalifikaci provádět pouze
a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,
b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu,
c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle
zvláštního právního předpisu, nebo
d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.

O akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů se žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Bližší informace k podmínkám získání akreditace a kontakty získáte na webových stránkách http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy.

Naproti tomu pořádání kurzů, seminářů a školení (bez akreditace), zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost náleží do živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 72 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost je nutno splnit pouze všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem, t.j. 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám.

Certifikát o absolvování takového kurzu není dokladem uvedeným v živnostenském zákoně a z pohledu živnostenského zákona a jeho přílohy č. 5, která obsahuje seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, nemá žádnou hodnotu. Certifikátem se tudíž nelze v případě kontroly živnostenského úřadu prokazovat.

Věra Káňová


Strojní mechanik pro stroje a zařízení - dotaz č. 569
Dotaz: (vložen dne: 27.09.2009)
Dobrý den
Mohl bych si jako vyučený strojní mechanik pro stroje a zařízení udělat ŽL na Instalatéra? Respektivě co bych pro to musel udělat?
Díky
Odpověď: (vložena dne: 30.09.2009)
Dobrý den,

výuční obor strojní mechanik pro stroje a zařízení je považován jako příbuzný obor pro živnost "Vodoinstalatérství, topenářství" ve smyslu ust. § 22 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s tím, že před živnostenským úřadem musíte prokázat odbornou způsobilost výučním listem a vykonání jednoroční praxe v oboru. Praxi v oboru se rozumí pro účely živnostenského zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti, v pracovněprávním vztahu (blíže - ustanovení § 7 odst. 4 živnostenského zákona). Praxi v oboru prokážete stanoviskem, resp. vyjádřením zaměstnavatele, ve kterém bude potvrzeno výše uvedené s uvedením doby, po kterou byla odborná činnost provozována (od do). Bližší informace k uvedenému Vám sdělí živnostenský úřad, kde provozování živnosti ohlásíte.

K získání živnostenského oprávnění je, rovněž nutné splnit všeobecné podmínky provozování živnosti (tj. dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost). Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html). Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,-Kč.Depilace cukrovou hmotou - dotaz č. 568
Dotaz: (vložen dne: 24.09.2009)
Dobrý den,od mé kamarádky jsem se již před lety naučila metodu depilace cukrovou hmotou.Provozuji manikúru a modeláž nehtů a ráda bych rozšířila živnost ještě o tuto metodu.Co potřebuji ke splnění podmínek k získání živnosti?Musím mít kurz,případně garanta?
Děkuji za odpověď Vendula P.
Odpověď: (vložena dne: 01.10.2009)
Dobrý den, paní Vendulo,

podle Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, lze depilaci provádět v rámci živnosti řemeslné "Kosmetické služby" nebo živnosti řemeslné "Pedikúra a manikúra". Pokud tedy jste držitelkou živnostenského oprávnění na výše jmenovanou živnost, můžete zmíněnou činnost vykonávat.

Upozorňujeme však, že podle přílohy č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je "Pedikúra, manikúra" živností, jejíž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro příslušnou pracovní činnost.

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup