Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Přerušení živnosti - dotaz č. 584
Dotaz: (vložen dne: 02.11.2009)
Dobrý den, 6.11.2009 mi končí lhůta přerušení mé živnosti. Chtěl bych požádat o její další přerušení. Musím se dostavit osobně nebo lze toto učinit formou nějaké elektronické pošty. Děkuji Martin
Odpověď: (vložena dne: 05.11.2009)
Vážený pane Martine,
podání prostřednictvím elektronické pošty, resp. datových schránek, lze vůči orgánům veřejné správy učinit:

1) na elektronickou adresu příslušného úřadu, pokud je zpráva podepsána zaručeným elektronickým podpisem. Podání lze učinit pomocí veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu za podmínky, že podání bude do 5 dnů potvrzeno písemně nebo ústně do protokolu ((§ 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů),
nebo
2) osoba, která má zpřístupněnou datovou schránku, může provádět úkon vůči orgánu veřejné moci, v našem případě vůči kterémukoliv živnostenskému úřadu České republiky, prostřednictvím datové schránky (§ 18 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), aniž by musela mít elektronický podpis, neboť autenticitu dokumentu zajistí samotný systém datových schránek. Adresu datové schránky adresáta naleznete na adrese: www.datoveschranky.info, pod odkazem: "Seznam OVM".

Petr JakobiKadeřnická činnost - dotaz č. 583
Dotaz: (vložen dne: 01.11.2009)
Dobrý den,
mohu se zeptat, zda pokud již mám živnostenský list na aranžérskou činnost, si mohu ještě vyřídit živnostenský list na kadeřnickou činnost?
A pokud ano, tak za jakých podmínek?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 10.11.2009)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přičemž počet živností není ničím omezen.

Odpověď k Vámi dotazovanému kadeřnictví naleznete v naší listárně u dotazu pod číslem 495.


Věra Káňová


doprava - dotaz č. 582
Dotaz: (vložen dne: 28.10.2009)
Dobrý večer,
rád bych se zeptal, zda mohu na koncesi - doprava nákladní nad 3, 5 tuny vnitro- jezdit fekálním vozem, naskytla se mi teď možnost výhodného koupě. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 02.11.2009)
Dobrý den,

silniční doprava je souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava osob, zvířat a věcí vozidly, jakož i přemísťování vozidel samých po dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích a volném terénu. Pokud tedy jste držitelem platné koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní", provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti, jste oprávněn i k provozování fekálního vozu. Upozorňujeme však, že změnu ve vozovém parku je nutno oznámit příslušnému dopravnímu úřadu.

Současně doporučujeme Vaší pozornosti zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Věra Káňová


založení kadeřnictví - dotaz č. 581
Dotaz: (vložen dne: 28.10.2009)
dobrý den chtěl bych se zeptat jak provozovat živnost kadeřnictví pomocí odpovědného zástupce a které náležitosti je nutné splnit a které dokumenty a kam musí být doloženy,
díky za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 04.11.2009)
Dobrý den,

v případě, že podnikatel nesplňuje odbornou způsobilost pro živnost, kterou hodlá provozovat, může tuto činnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti (odbornou způsobilost). Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která odpovídá
za řádný provoz živnosti, za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Budete-li ohlašovat živnost ?Holičství, kadeřnictví?, je nutné předložit ohlášení živnosti s údaji podle § 45 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?živnostenský zákon?) a doložit:

a) doklad o zaplacení správního poplatku (při vstupu do podnikání 1.000,- Kč nebo 500,- Kč, jedná-li se o další ohlášení živnosti),

b) čestné prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučiní-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem),

c) doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce (§ 21, 22 živnostenského zákona)

d) je-li místo podnikání odlišné od bydliště podnikatele, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil místo podnikání.

K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.

Podnikatel a odpovědný zástupce dále musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, což je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů. Tento doklad si obecní živnostenský úřad opatřuje sám. Ohlášení živnosti můžete učinit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje včetně kontaktů naleznete na stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka JankůGarant - dotaz č. 580
Dotaz: (vložen dne: 24.10.2009)
Dobrý den, jsem absolventkou rekvalifikačního kurzu- manikúra, nehtová modeláž a chtěla bych si vyřídit ŽL. Můžu mít za garanta dívku, která školu kosmetička s maturitou, kterou ukončila letos a v oboru již podniká. Děkuji Mirka.
Odpověď: (vložena dne: 27.10.2009)
Dobrý den, paní Mirko,

vzhledem k tomu, že pro pedikúru, manikúru není samostatný učební obor, odborná způsobilost pro živnost řemeslnou "Pedikúra, manikúra" se prokazuje dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o jednoroční praxi v oboru, nebo výučním listem v oboru Kosmetička (Kosmetické služby), či šestiletou praxí v oboru.

Vámi zmíněná kosmetička tudíž může vykonávat funkci odpovědného zástupce pro výše jmenovanou živnost. (Odpovědného zástupce může vykonávat osoba, která splňuje, jak všeobecné podmínky provozování živnosti, tak odbornou způsobilost). Ustanovení odpovědného zástupce je zcela soukromoprávní záležitostí, přičemž nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Vlastní podnikatelská činnost osoby, kterou hodláte ustanovit jako odpovědného zástupce, s Vaším podnikáním nesouvisí.

Věra Káňová


Označení ubytovací provozovny - dotaz č. 579
Dotaz: (vložen dne: 19.10.2009)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na náležitosti označení provozovny - penzionu. V živnostenském zákoně je uvedeno, že provozovna pro ubytování musí být mj. označena kategorií a třídou ubytovacího zařízení. Z internetu jsem zjistil, že označení se řídí vyhláškou č. 268/2009 Sb. Není mi však jasné, zda toto označení provedu sám dle vyhlášky nebo mi jej musí přidělit nějaký úřad. Za odpověď předem moc děkuji. Michal Jedlička
Odpověď: (vložena dne: 19.10.2009)
Dobrý den, pane Jedlička,

označení provozovny, ve smyslu § 17 odst. 7 a 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, si podnikatelé zajišťují sami; žádný orgán veřejné správy není k přidělení označení provozovny podnikateli zákonem zmocněn. Pro informaci uvádíme, že text § 17 živnostenského zákona naleznete na WEBu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, pod odkazem "Krajský živnostenský úřad" a následným odkazem "Zajímavé odkazy". Dovolujeme si upozornit, že zařazení ubytovacího zařízení podle druhu do kategorií řeší ust. § 2 vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, a zařazení ubytovacího zařízení podle plochy a vybavení do tříd, které se označují hvězdičkami, stanoví § 43 vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Petr Jakobi


Koncese na provoz paintballu - dotaz č. 578
Dotaz: (vložen dne: 15.10.2009)
Dobrý den
Abych mohla provozovat paintballové hřiště s pujčovnou zbraní pro paintball je zapotřebí živnostenského oprávnění k provozování koncese "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva" Je to správně??
Pokud mám vysokoškolské vzdělání ekonomického směru a praxi dva roky v bankovnictví. Splnuji podminky pro výše uvedenou koncesi?? Děkuji Zuzka K.
Odpověď: (vložena dne: 19.10.2009)
Vážená paní Zuzko,

ano, pokud v rámci provozování paintballového hřiště budete půjčovat zbraně, je nezbytné, abyste vlastnila Vámi uváděnou koncesi s tím, že o ni můžete požádat i ve zkráceném rozsahu předmětu podnikání (např. "Půjčování zbraní a střeliva"). K získání koncese však Vaše odborná způsobilost nepostačuje, viz příloha č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je k předmětné koncesi požadovaná odborná způsobilost uvedena. Živnostenský zákon je zveřejněn na našem webu, pod odkazem "Živnostenský úřad" a "Zajímavé odkazy". Ze zákonem stanovené odborné způsobilosti pro živnost provozovanou v omezeném rozsahu: "Nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva", je zřejmé, že požadavek na vzdělání splňujete, ale požadovaná jednoroční praxe je stanovena v oboru provozování jmenované koncese, což, jak je zřejmé z Vašeho dotazu, nesplňujete.

Živnostenský zákon pro Vás nabízí řešení v tom, že si můžete ustanovit odpovědného zástupce (§ 11 živnostenského zákona).

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Odpovědný zástupce musí splňovat, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.

O koncesi můžete požádat na kterémkoliv živnostenském úřadě České republiky. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

S pozdravem

Petr Jakobi


obchod - dotaz č. 577
Dotaz: (vložen dne: 13.10.2009)
Dobrý den, udělala jsem si živnost na nákup, prodej a chci prodávat dekorační předměty pro majitele prodejny. Zboží bude vlastně jeho a já budu jen prodávat na svoji živnost. Musím ohlašovat tedy provozovnu když vlastně není moje a jen v ní prodávám, neplatím za ní nájem? Budu jí mít označenou svím ičem a jménem.
Děkuji za odpověď.
Maříková
Odpověď: (vložena dne: 20.10.2009)
Dobrý den, paní Maříková,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ("dále jen živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost, provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Provozovnou se pak pro účely živnostenského zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována, přičemž na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům nebo místnostem provozovny.

Je na zvážení, zda Vámi popisovaná činnost naplňuje výše uvedené aspekty živnosti a zda by nebylo vhodnější, v daném případě, volit pracovněprávní vztah s ohledem na to, že zboží budete prodávat jménem majitele provozovny, na jeho paragony a k provozovně nebudete mít žádný vztah.

V případě, že byste zboží jako podnikatelka nakoupila a prodávala je dál svým jménem, pak byste měla provozovnu živnostenskému úřadu oznámit a tuto rovněž, v souladu se zněním § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona, řádně označit. Pokud byste zajišťovala pouze zprostředkování nákupu a prodeje věcí movitých, včetně případného provádění obchodních transakcí na účet jiných nebo v zastoupení jiného (z každého zprostředkování je hrazena provize), bylo by žádoucí živnostenskému úřadu dohlásit k živnostenskému oprávnění "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor Zprostředkování obchodu a služeb.


Věra Káňová


Autoškola - dotaz č. 576
Dotaz: (vložen dne: 13.10.2009)
Dobry den.Prosím o povinnosti garanta s předmětem podnikaní "Provozování autoškoly".Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 15.10.2009)
Dobrý den,

provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce upravuje ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ("dále jen živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů.
Odpovědný zástupce musí splňovat, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. (Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad žádá sám.) Odborná způsobilost pro živnost ohlašovací vázanou "Provozování autoškoly" je upravena v příloze č. 2 k živnostenskému zákonu. Požadovanou odbornou způsobilostí je zde profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem a 1 rok praxe v oboru.

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů, a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat provozování živnosti v potřebném rozsahu, přičemž nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Věra Káňová

TVŮRČÍ ČINNOST NA ŽL - dotaz č. 575
Dotaz: (vložen dne: 11.10.2009)
Dobrý den mám prosím dotaz: Jsem zaměstnán na hlavní pracovní poměr - zaměstnavatel za mě platí daně,zdravotní i sociální pojištění v plné výši a k tomu bych rád při své stávající práci provozoval tvůrčí činnost v oblasti filmu a reklamy a to jako svou vedlejší činnost na živnostenský list, který vlastním a momentálně jej mám pouze pozastaven. Tedy potřeboval bych vědět zda bych při své činnosti na ŽL musel platit kromě daní ještě jiné poplatky, pokud ty zdravotní a sociální jsou hrazeny z mé závislé činnosti v pracovním poměru. Velmi vám děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 19.10.2009)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že problematika zdravotního a sociálního pojištění, zdanění příjmu z vydělečné činnosti, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, u které jste pojištěn, příp. na příslušný finanční úřad podle místa trvalého bydliště. Kontakty naleznete na webových stránkách http://www.statnisprava.cz.

Z pohledu živnostenského zákona pouze upozorňujeme na ustanovení § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které ukládá podnikateli povinnost v případě pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno, předem písemně tuto skutečnost oznámit živnostenskému úřadu. Oznamovací povinnost můžete splnit u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka Janků


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup