Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

kosmetička - dotaz č. 561
Dotaz: (vložen dne: 18.08.2009)
Dobrý den,chtěla bych se zeptat,jestli je nějaký problém v tom,že mám osvědčení o odb. způsobilosti-péče o pleť z roku 1994 (MŠMT) a nyní bych se chtěla této profesi věnovat .Dostanu Žl, když si seženu garanta?Právě procházím kurzem manikůry,modekáž nehtů a tak bych to chtěla spojit.Budu mít 2 Žl a 2garanty?
A prosím ještě jedna otázka, čím začít když bych chtěla podnikat.(co vše oběhat )Mockrát děkuji IVA
Odpověď: (vložena dne: 02.09.2009)
Dobrý den, paní Ivo,

k získání živnostenských oprávnění pro živnosti řemeslné "Kosmetické služby" a "Pedikúra, manikúra" je nutné splnit, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. odbornou způsobilost. Všeobecnými podmínkami provozování živnosti je dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Jednou z možností, jak splnit odbornou způsobilost uvedenou v §§ 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je prokázání řádného ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost v zařízení akreditovaném podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována (přičemž není rozhodné v jakém roce byla rekvalifikace ukončena), a vykonání jednoroční praxe v oboru. Pokud odbornou způsobilost nesplňujete, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele. V okamžiku, kdy doložíte, že i Vy splňujete zvláštní podmínky provozování živnosti, můžete oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce. Pro obě řemeslné živnosti "Pedikúra, manikúra" a "Kosmetické služby" můžete mít ustanoveného téhož odpovědného zástupce, pokud tento splňuje jak všeobecné podmínky provozování živnosti, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti pro každou z těchto živností.

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, bude nutno předložit i doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor.
Prostory, kde budete činnost vyvíjet, budou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 1 živnostenského zákona. Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, doporučujeme Vám se pro další informace obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111 (http://www.khsova.cz/01/index.php).

Posouzení odborné způsobilosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů.

Pro získání podrobnějších informací Vám doporučujeme obrátit se přímo na obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Daniela HlubkováManikúra-nehtová modeláž - dotaz č. 560
Dotaz: (vložen dne: 12.08.2009)
Dobrý den,
jsem absolventkou rekvalifikačního kurzu Manikúra, nehtová modeláž, akreditovaný MŠMT, a chtěla bych si vyřídit ŽL. Jelikož nemám požadovaný rok praxe v oboru, ráda bych tento problém vyřešila garantem. Zajímalo by mě jestli můj garant musí být z oboru manikúra nehtová modeláž, nobo se může jednat i o kadeřníka, pedikéra....
Děkuji za odpověď.
Jitka
Odpověď: (vložena dne: 24.08.2009)
Dobrý den, paní Jitko,

pro obor pedikúra, manikúra není samostatný učební obor a odborná způsobilost se pro jmenovanou živnost prokazuje dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru, nebo výučním listem, a to v oboru Kosmetička, či Kosmetické služby.

Z uvedeného vyplývá, že výuční list v oboru "Kadeřník" odbornou způsobilost pro živnost řemeslnou "Pedikúra, manikúra", nesplňuje.

Současně upozorňujeme, že podle přílohy č. 5 k živnostenskému zákonu, je "Pedikúra, manikúra" živností, jejíž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro příslušnou pracovní činnost.

Za účelem získání podrobnějších informací, Vám doporučujeme, kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Věra Káňovápraxe - dotaz č. 559
Dotaz: (vložen dne: 07.08.2009)
Dobrý den,
loni jsem získala živnostenské oprávnění pro živnost Manikúra, pedikúra. Měla jsem sice jenom osvědčení o rekvalifikaci na manikúru a garanta. Chtěla bych ale také dělat pedikúru. Bude stačit, když si na pedikúru udělám rekvalifikační kurz ? Dále by mě zajímalo, jestli teď po roce mohu zrušit garanta pokud budu chtít provozovat obě části živnosti? Mohu použít praxi z manikúry? Nebo budu muset ještě rok od rekvalifikace na pedikúru garanta mít? Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 24.08.2009)
Dobrý den,

jednou z možností, jak splnit odbornou způsobilost pro provozování živnosti "Pedikúra, manikúra", uvedenou v § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je řádné ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost v zařízení akreditovaném podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízení akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a vykonání jednoroční praxe v oboru.

Pokud tedy jste absolventkou rekvalifikačního kurzu a držitelkou příslušného osvědčení a dále jste již vykonala jednoroční praxi v oboru, tak, jak uvádíte, nic by nemělo bránit splnění zákonem stanovené podmínky týkající se Vaší odborné způsobilosti a tím i možnosti ukončení výkonu funkce Vašeho odpovědného zástupce. Posouzení odborné způsobilosti náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů.

Za účelem získání podrobnějších informací, Vám doporučujeme, kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Pokud si hodláte rozšířit své znalosti absolvováním rekvalifikačního kurzu na pedikúru, prokazování další praxe ve Vašem případě, již nebude nutné.


Věra Káňová


hrazení pojištění - dotaz č. 558
Dotaz: (vložen dne: 27.07.2009)
Dobrý den, rád bych začal podnikat a zřídil si živnostenský list. Pokud budu podnikat na živnostenský list a k tomu vykonávat zaměstnání v zaměstnaneckém poměru na pracovní smlouvu, co vše si musím hradit. Je nutné hradit zdravotní a sociální pojištění, když ho za mě odvádí zaměstnavatel v pracovním poměru? A pokud bych v prvním měsíci na živnostenský list neměl žádný zisk, co a v jaké výši musím uhradit? Děkuji za Vaši odpověď, s pozdravem. Kamil R.
Odpověď: (vložena dne: 29.07.2009)
Dobrý den, pane Kamile,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Podle ustanovení § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz ).

Daniela Hlubkovázaložení živnosti - výuka - dotaz č. 557
Dotaz: (vložen dne: 27.07.2009)
Dobrý den, velice děkuji za Vaši odpověď. Ještě bych se ráda zeptala - uvádíte zde, že se jedná o činnost s názvem předmětu podnikání "Výroba, obchod a služby. Výuka jazyků, poskytování a zajišťování kurzů, doučování v oblasti jazyků a příprava na zkoušky náleží pod obor činnosti 72: "Mimoškolní výchova a vzdělávání", překladatelská činnost včetně zajišťování překladů pod obor činnosti 69: "Překladatelská a tlumočnická činnost". Je možno zřídit pouze jeden ŽL nebo je nutno mít dva, na každou činnost zvlášť, tj. na obor 72 a 69. Dále, zda je možno podat žádost na jakémkoli úřadě, či je nutné podat žádost pouze na úřadě, který spadá pod místo bydliště. Děkuji Vám a přeji příjemné odpoledne, Pavlína Dvořáková
Odpověď: (vložena dne: 28.07.2009)

Dobrý den, paní Dvořáková,

od 1. července 2008, t.j. od účinnosti zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, existuje pouze jedna volná živnost, a to "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", s uvedením oborů činností, které podnikatel hodlá vykonávat. Podle platné právní úpravy má ohlašovatel živnosti možnost vybírat si z 80 oborů, náležících do této živnosti volné. Ode dne 1. 7. 2008 se již nevydávají živnostenské listy (koncesní listiny), ale pouze "výpis" z živnostenského rejstříku.

Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu na území České republiky. Záleží pouze na Vaší volbě, zda ohlášení živnosti podáte u obecního živnostenského úřadu v blízkosti Vašeho bydliště, či zvolíte obecní živnsotenský úřad, např. v Karlových Varech, či Praze. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ). Ohlášení živnosti lze rovněž podat prostřednictvím elektronického podání na http://www.rzp.cz/elpod.html.

Věra Káňovázaložení živnosti - výuka - dotaz č. 556
Dotaz: (vložen dne: 23.07.2009)
Dobrý den,
ráda bych se informovala, zda k vyřízení ŽL na výuku jazyků (samotná výuka jazyků mou osobou, poskytování a zajišťování kurzů, doučování v oblasti jazyků, příprava na zkoušky, příp. zajišťování překladů) je nutná odborná způsobilost či se jedná o volnou živnost a není způsobilost vyžadována.
Předem děkuji za Váš čas a jsem s pozdravem,
Pavlína Dvořáková
Odpověď: (vložena dne: 24.07.2009)
Dobrý den paní Dvořáková,

Vámi uváděná činnost náleží pod obory činnosti živnosti volné, s názvem předmětu podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", s obory činností, jak je uvedeno v příloze č. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož znění naleznete na webových stránkách krajského živnostenského úřadu, pod odkazem "Zajímavé odkazy".

Výuka jazyků, poskytování a zajišťování kurzů, doučování v oblasti jazyků a příprava na zkoušky náleží pod obor činnosti 72: "Mimoškolní výchova a vzdělávání", překladatelská činnost včetně zajišťování překladů pod obor činnosti 69: "Překladatelská a tlumočnická činnost". K uvedeným činnostem, jelikož se jedná o obory činnosti živnosti volné, se odborná způsobilost nevyžaduje. Živnost můžete ohlásit na kterémkoliv živnostenském úřadě České republiky; seznam živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje je rovněž uveden na webových stránkách krajského živnostenského úřadu, pod odkazem "Kontakty na živnostenské úřady".

Petr Jakobi


OBCHOD - dotaz č. 555
Dotaz: (vložen dne: 08.07.2009)
Dobrý den chttěla jsem se zeptat když si chci otevřít obchod se second-handovým oblečením musím to nahlásit že je to použitý zboží nebo ne? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 16.07.2009)
Dobrý den,

pokud hodláte otevřít obchod s použitým textilem (second - hand) a máte-li živnostenské oprávnění k živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", postačí v souladu s § 49 odst. 1 živnostenského zákona dohlásit další obor činnosti 49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím.

Výše uvedená informace nezahrnuje oblast případného dovozu tohoto levného textilu ze zahraničí, který může být dále upraven zvláštním zákonem ( zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změna některých dalších zákonů). Bližší informace získáte u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Zdeňka Janků


Garant pedikúra - dotaz č. 554
Dotaz: (vložen dne: 08.07.2009)
Dobrý den, mám rekvalifikační kurz na pedikuru ukončený v březen 2008. Od 1.6.2008 podnikám mám svojí provozovnu. Kamarádka by chtěla abych jí dělala garanta. Nevím kolik let praxe musím abych jí mohla dělat garanta na pedikuru.

Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 08.07.2009)

Dobrý den,

jednou z možností, jak splnit odbornou způsobilost pro provozování živnosti "Pedikura, manikúra", uvedenou v § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je řádné ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost v zařízení akreditovaném podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dále vykonání jednoroční praxe v oboru.

Pokud tedy jste absolventkou rekvalifikačního kurzu a držitelkou příslušného osvědčení a dále jste vykonala jednoroční praxi v oboru, tak jak uvádíte, nic by nemělo bránit splnění zákonem stanovené podmínky týkající se Vaší odborné způsobilosti pro uvedenou živnost.

Posouzení odborné způsobilosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů.

Za účelem získání podrobnějších informací doporučujeme kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).


Věra Káňováuvera - dotaz č. 553
Dotaz: (vložen dne: 07.07.2009)
Dobry den chci se zeptat jestli muzu zprostredkovavat uvery kdyz budu mit zivnost na zprostredkovatelske cinnosti realitnich agentur a zprostredkovani obchodu a sluzeb.Dekuji Klusáková
Odpověď: (vložena dne: 13.07.2009)
Dobrý den,

činnost zprostředkování úvěrů spadá do obsahové náplně živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Pro informaci doplňujeme, že dle zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, s účinností od 1. července 2008 existuje pouze jedna volná živnost. Předměty podnikání ohlašovacích živností volných podle zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti zákona č. 130/2008 Sb., se stávají ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona obory živnosti volné v souladu s přílohou č. 4 k zákonu č. 455/1991 Sb. Podnikatel, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn k provozování živnosti, která je podle živnostenského zákona živností ohlašovací volnou, je ode dne nabytí účinnosti zákona č. 130/2008 Sb., oprávněn k provozování živnosti ohlašovací volné v rozsahu všech oborů činností.Petr Jakobi

kosmetička - dotaz č. 552
Dotaz: (vložen dne: 06.07.2009)
Dobrý den,
sem vyučná kosmetička s maturitou mám několik kurzů a měla bych zájem o provádení těchto kurzů. Co pro to mám udělat.
Děkuji Šašková
Odpověď: (vložena dne: 07.07.2009)
Dobrý den, paní Šašková,

jelikož jste ve svém dotazu neuvedla více podrobností, uvádíme, že kurzy je nutné rozdělit na:
1/ kurzy s akreditací,
2/ kurzy bez akreditace.

Podle § 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, může rekvalifikaci provádět pouze
a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,
b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu,
c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysoká škola s akreditovaným studijním programem podle
zvláštního právního předpisu, nebo
d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního předpisu.

O akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů můžete požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Bližší informace k podmínkám získání akreditace a kontakty získáte na webových stránkách http://www.msmt.cz/vzdelavani/rekvalifikacni-programy.

Naproti tomu pořádání kurzů, seminářů a školení (bez akreditace), zajištění lektorů a vlastní lektorská činnost náleží do živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor č. 72 Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Ohlášení živnosti lze podat u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. K získání živnostenského oprávnění pro tuto živnosti je nutno splnit pouze všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem, t.j. 18 let věku, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. Bezúhonnost se dokládá výpisem rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám. Certifikát o absolvování kurzu není dokladem uvedeným v živnostenském zákoně a z pohledu živnostenského zákona a jeho přílohy č. 5, která obsahuje seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, nemá žádnou hodnotu. Certifikátem se tudíž nelze v případě kontroly živnostenského úřadu prokazovat.

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup