Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Nehtová modeláž - dotaz č. 517
Dotaz: (vložen dne: 17.02.2009)
Dobrý den paní Káňová,

děkuji za Vaši odpověď, ale vzhledem k tomu, že jsem ve Vaši listárně našla odlišnou odpověď, chtěla bych se Vás zeptat na vysvětlení.

Děkuji Petrušková

Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž - dotaz č. 376
Dotaz: (vložen dne: 07.03.2008)
Dobrý den,
pečlivě jsem si pročetla Vaše rady a vše k založení této živnosti mi je díky Vašim odpovědím jasné. Mám jen jeden dotaz a to, zda mi garanta skutečně může dělat odpovědný zástupce, který není držitelem živnostenského oprávnění ani podnikatelem, ale pouze vystudoval obor kadeřník a nyní se této činností nevěnuje.Děkuji Bláhová
Odpověď: (vložena dne: 07.03.2008)
Vážená paní Bláhová,

Podle ustanovení § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Pedikúra, manikúra" rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru kadeřník 64 - 56 - 2 (tento obor ve druhém roce výuky obsahuje i předmět péče o ruce, vady a choroby nohou a rukou).

Z ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákona, kterými je stanovena odborná způsobilost pro živnosti řemeslné je zřejmé, že osoba odpovědného zástupce nemusí být držitelem příslušného živnostenského oprávnění a tedy nemusela tuto činnost jako podnikatel dříve vykonávat. Pokud je vyučena v oboru kadeřník, tzn. příbuzném oboru živnosti "pedikúra, manikúra", musí splňovat podmínku čtyřleté praxe v oboru, kterou prokáže dokladem o samostatném provozování činnosti v oboru, resp. příbuzném oboru živnosti v pracovněprávním vztahu.

Petr Jakobi


Odpověď: (vložena dne: 18.02.2009)

Dobrý den, paní Petrušková,

pro obor pedikúra, manikúra není samostatný učební obor a odborná způsobilost se pro jmenovanou živnost prokazuje dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. Dle ustanovení § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů , lze odbornou způsobilost rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru kosmetické služby kód 69-41-L/01, nebo oboru kosmetička kód 69 - 52 - H/001; 69 - 41 - L/004; 64 - 46 - 2 nebo 64 - 46 - 4. Jak již bylo uvedeno dnem 1. 7. 2008, t.j. nabytím účinnnosti zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo, mimo jiné, k rekodifikaci regulovaných živností a v této souvislosti i k přehodnocení oborů, kterými je možno prokázat odbornou způsobilost pro jednotlivé živnosti řemeslné a dále k doplnění oborů vzdělání uvedených v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Odpověď v naší listárně, na jejíž obsah poukazujete, byla zpracována před datem 1. 7. 2008, tedy před již zmiňovanou rekodifikací regulovaných živností a před provedeným přehodnocením oborů, kterými je možno prokázat odbornou způsobilost.

V rámci odborného vzdělávání zaměřeného na tvorbu účesů, se žákům dostanou vědomosti i z oblasti péče o vlastní ruce a nohy tak, aby se předcházelo vzniku jejich vad a chorob, nicméně, informacím z oblasti zdravovědy je vyčleněn minimální počet vyučovacích hodin a nezahrnují technologické postupy, které jsou vlastní pro provozování živnosti "Pedikúra, manikúra". Nabyté znalosti a vědomosti neodpovídají profilu absolventa připraveného pro výkon činnosti pedikúra, manikúra.

Učební obory "Holič a kadeřník" či "Kadeřník" již proto nelze nadále kvalifikovat jako příbuzné obory odborné způsobilosti pro živnost řemeslnou "Pedikúra a manikúra". Jak z výše uvedeného vyplývá, Vámi dotazovaný odpovědný zástupce (kadeřník) od 1. 7. 2008 nesplňuje s ohledem rozsah původní výuky celorepublikově uznávanou odbornou způsobilost pro živnost řemeslnou "Pedikúra, manikúra".

Věra KáňováŽivnostenské oprávnění - dotaz č. 516
Dotaz: (vložen dne: 16.02.2009)
Dobrý den,
chtěla bych se informovat, zda vyučená kadeřnice v oboru 64 - 56 - 2 bez praxe může dělat garanta při získání živnostenského oprávnění v řemeslné činnosti "Manikúra, nehtová modeláž".

Děkuji Petrušková
Odpověď: (vložena dne: 17.02.2009)

Dobrý den, paní Petrušková,

jak již bylo v naší odpovědi k dotazu č. 504 uvedeno, dnem 1. 7. 2008, t.j. nabytím účinnosti zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo, mimo jiné, k rekodifikaci regulovaných živností a v této souvislosti i k přehodnocení oborů, kterými je možno prokázat odbornou způsobilost pro jednotlivé živnosti řemeslné a dále k doplnění oborů vzdělání uvedených v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
V systému školství došlo k řadě změn, za které lze považovat též zavádění nového systému vzdělávacích programů do vzdělávací soustavy. Tyto vzdělávací programy postupně nahrazují učební, resp. studijní osnovy pro výuku jednotlivých oborů. Změna se dotkla i oboru vzdělání kadeřník. V rámci odborného vzdělávání zaměřeného na tvorbu účesů, se v souladu s rámcovým programem, žákům sice dostanou vědomosti i z oblasti péče o vlastní ruce a nohy tak, aby se předcházelo vzniku jejich vad a chorob, nicméně, informacím z oblasti zdravovědy je vyčleněn minimální počet vyučovacích hodin a nezahrnují technologické postupy, které jsou vlastní pro provozování živnosti "Pedikúra, manikúra". Nabyté znalosti a vědomosti neodpovídají profilu absolventa připraveného pro výkon činnosti pedikúra, manikúra.

Učební obory "Holič a kadeřník" či "Kadeřník" již proto nelze nadále kvalifikovat jako příbuzné obory odborné způsobilosti pro živnost řemeslnou "Pedikúra a manikúra".

Věra Káňová
rozdíl mezi živností řemeslnou a volnou - dotaz č. 515
Dotaz: (vložen dne: 11.02.2009)
Dobrý den
jaký je rozdíl mezi řemeslnými živnostmi "obraběčství " a "zámečnictví" a živnosti volné "výroba strojů".V mém případě se jedná o výrobu dílů k obráběcím strojům.Zaměstnávám asi 15 lidí. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 12.02.2009)
Dobrý den,

obsahové náplně živností jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, kde zjistíte rozdíly mezi Vámi uváděnými živnostmi. Zmíněný předpis naleznete např. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/. V případě nejasností se můžete obrátit osobně na kterýkoliv živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na stránkách krajského úřadu: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

Petr Jakobi


Bydliště - dotaz č. 514
Dotaz: (vložen dne: 09.02.2009)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda mě může živnostenský úřad pokutovat za neoznámení změny bydliště, ke které došlo úředně (na adresu obecního úřadu).
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 10.02.2009)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme:

podle § 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), se pro účely tohoto zákona, bydlištěm na území ČR rozumí trvalý pobyt na jejím území. Bydliště (trvalý pobyt) je podle § 45 odst. 2 písm. a) citovaného zákona povinný údaj v ohlášení živnosti nebo v žádosti o koncesi. Podle § 49 odst. 1 nebo § 56 odst. 1 téhož zákona, je podnikatel povinnen oznámit všechny změny údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti (popř. pro žádost o koncesi) a předložit doklady o nich do 15 dnů ode dne jejich vzniku, a to bez ohledu na skutečnost, že ve Vašem případě byl údaj o místě trvalého pobytu úředně zrušen, a místem trvalého pobytu je sídlo ohlašovny.

Zjistí-li obecní živnostenský úřad, že podnikatel se dopustil správního deliktu tím, že v rozporu s § 49 odst. 1 živnostenského zákona neoznámil změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo nepředloží doklady o nich, nebo v rozporu s § 56 odst. 1 neoznámil změny a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o koncesi nebo nepředloží doklady o nich, uloží za správní delikt pokutu do 20 000 Kč. Věcně a místně příslušným správním orgánem pro projednání tohoto správního deliktu je obecní živnostenský úřad podle místa podnikání.

Zdeňka Janků


dodatek - dotaz č. 513
Dotaz: (vložen dne: 08.02.2009)
Jeste jsem zapomela na dotaz zda mohu internetovy obchod provozovat doma.Zda k tomu nepotrebuji jine prostory.Dekuji
Odpověď: (vložena dne: 18.02.2009)
Dobrý den,

otázka provozovny je v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, řešena v § 17, který mimo jiné říká, že je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka.

Daniela Hlubková


Prosim o radu - dotaz č. 512
Dotaz: (vložen dne: 08.02.2009)
Mam v umyslu jsi zalozit internetovy obchod s oblecenim s Anglie.Jiz vim ze potrebuji Zivnostensky list pro "maloobchod provozovany mimo radne provozovny,,
Zbozi,,odevy,,budu odebirat od jine osoby.Potrebuji k tomu jeste nejaky jiny Zivnostensky list?A chtela bych jse zeptat jak je to s danemi zda je to uplne stejne jako u vsech podnikatelu.Parkrat jsem jse setkala s tim ze na www stranka obchodu je napsano,,NEJSME PLATCI DPH,,
Dekuji za odpoved.
Odpověď: (vložena dne: 12.02.2009)
Dobrý den,

z Vašeho dotazu není zřejmé, zda se bude jednat o nové oblečení, či zda půjde o použité oblečení.
Jednalo-li by se o nové oblečení, je činnost možné provozovat v rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti Velkoobchod a maloobchod.
U použitého zboží za předpokladu, že tento textil nespadá do režimu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, by bylo možné činnost provozovat v rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím.
K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou je nutné splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost). Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad sám vyžádá.

Další živnostenské oprávnění pro vámi popisovanou činnost není zapotřebí.

V otázce týkající se problematiky daní Vám doporučujeme se obrátit na finanční úřad (seznam naleznete na http://www.mpo.cz/dokument23036.html), nebo na daňového poradce.

Daniela Hlubková


Stravovací zařízení - dotaz č. 511
Dotaz: (vložen dne: 04.02.2009)
Dobrý den, prosím o radu, chci rozšířit soukromé zařízení celodenní péče o děti od 3. let o vlastní kuchyni - celodenní stravování jen pro děti navštěvující zařízení. Je jedinou možností založení hostinské činnosti nebo existuje i jiná varianta? Jaká je potřebná kvalifikace odpovědného vedoucího? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 09.02.2009)
Dobrý den,

jelikož jste neuvedla, podle kterého právního předpisu soukromé zařízení celodenní péče o děti od 3 let provozujete, pak budeme-li vycházet z předpokladu, že činnost provozujete na základě živnostenského oprávnění (toto předškolní zařízení není zařazeno do sítě škol), je rozhodující, jakým způsobem bude předmětná služba poskytována a účtována. Bude-li celodenní stravování zajišťováno výhradně pro děti navštěvující předškolní zařízení, přičemž stravné bude součástí celkové platby "školného", pak živnostenské oprávnění k provozování živnosti "Hostinská činnost", není nutné. Naopak, budou-li stravovací služby poskytovány i jiným strávníkům, a to ať již přímo v tomto zařízení, či si zákazníci zde připravené pokrmy odnesou, pak při naplnění ukazatelů § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. že činnost bude vykonávána soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem, jedná se o živnost a k jejímu provozování je zapotřebí živnostenské oprávnění na "Hostinská činnost".

K získání živnostenského oprávnění k provozování živnosti řemeslné "Hostinská činnost" je nutno splnit všeobecné i zvláštní podmínky, kterými je odborná způsobilost. Vzhledem k širokému spektru možností, jak odbornou způsobilost prokázat, doporučujeme Vám za účelem získání podrobnějších informací, kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Věra KáňováGarant hostinská činost - dotaz č. 510
Dotaz: (vložen dne: 02.02.2009)
Dobrý den ,
mam dělat garanta kamarádovi na otevření restaurace . Chtě jsem se zeptat ,jaké povinosti a závazky z toho pro mně vyplývají a popřípadě jaká je moje zodpovědnost ? děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 17.02.2009)
Dobrý den,

odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu. Zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale i např. občansko či obchodně-právní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Vůči třetím osobám je za výsledky své podnikatelské činnosti vždy odpovědný podnikatel.

Věra KáňováDotaz ohledně zákonů, vyhlášek a norem pro zámečnické firmy - dotaz č. 509
Dotaz: (vložen dne: 01.02.2009)
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, jakými zákony ( vyhláškami, normami) je povinna se firma řídit, pokud se jedná o
zámečnickou firmu, která prodává zámečnické produkty a poskytuje zámečnické
služby (otevírání dveří).

Děkuji za Váš čas a odpověď.

Eliška Císařová
Odpověď: (vložena dne: 02.02.2009)

Dobrý den, paní Císařová,

živnostenské úřady neevidují ani nezpracovávají seznamy právních předpisů souvisejících s jednotlivými živnostmi uvedenými v přílohách 1, 2, 3 a 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme Vám proto kontaktovat Krajskou hospodářskou komoru Moravskoslezského kraje (Ostrava - Mariánské hory, Výstavní 2224/8, tel. číslo 597 479 333, internetové stránky http://www.khkmsk.cz ), která slouží k podpoře podnikatelských aktivit a poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností.
Z pohledu dodržování hygienických a stavebních předpisů předpisů, Vám pak doporučujeme, kontaktovat Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 724/7, Moravská Ostrava; tel. číslo 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušný stavební úřad (dle umístění provozovny).

Věra Káňová


OSVŠ - dotaz č. 508
Dotaz: (vložen dne: 31.01.2009)
Dcera ukončila VŠ v říjnu 2008 st. zav. zk. a od května 2008 ma ŽL na vyuku jazyku. Od kdy je považována za OSVČ?
Odpověď: (vložena dne: 04.02.2009)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že za osobu samostatně výdělečně činnou je Vaše dcera považována od okamžiku, kdy fakticky začala provozovat živnost, tzn. není rozhodující datum vzniku živnostenského oprávnění.

Pro podrobnější informace Vám doporučujeme obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (adresy naleznete např. na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=kategorie&kod=0098).

Daniela Hlubková
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup