Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Uhličité koupele - dotaz č. 524
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2009)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaký živnostenský list potřebuji, když bych chtěla svůj kosmetický salón rozšířit o suché uhličité koupele. Předem děkuji za odpověď.
Sejková
Odpověď: (vložena dne: 20.03.2009)
Dobrý den, paní Sejková,

suché uhličité koupele lze provozovat v rámci živnosti ohlašovací vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby". K získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost je nutno splnit, jak všeobecné podmínky - dosažení 18 let věku, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám), tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, kterými je v daném případě odborná způsobilost ve smyslu znění přílohy č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V citované příloze jsou uvedeny celkem 4 možnosti pro prokázání požadované odbornosti, proto Vám doporučujeme, informovat se přímo na obecním živnostenském úřadě. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html . Posouzení odborné způsobilosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů.

Současně upozorňujeme na přílohu č. 5 k živnostenskému zákonu a z ní vyplývající povinnost podnikatele, zajistit výkon živnosti odborně způsobilými osobami, přičemž požadavek odbornosti pro zaměstnance je v zásadě shodný s požadavkem odbornosti pro podnikatele.

Věra KáňováSpecifikace živnostenského oprávnění - dotaz č. 523
Dotaz: (vložen dne: 03.03.2009)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaké živnostenského oprávnění potřebuji, jestliže chci založit vinotéku s účelem ditribuce vín odebíraných od malých vinařství? Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 06.03.2009)
Dobrý den,

pokud originál balená vína od malých vinařství odkoupíte, a pak je dále takto originál balená prodáte spotřebiteli, postačuje živnostenské oprávnění k provozování živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti Velkoobchod a maloobchod. K získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou je nutné splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti (dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost). Bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad sám vyžádá.

Pokud v rámci Vaší činnosti budete i vína rozlévat (případně i přípravovat a prodávat pokrmy) k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž budou prodávány, jednalo by se již o živnost ohlašovací řemeslnou ?Hostinská činnost?. Pro získání tohoto živnostenského oprávnění je nutné splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost podle § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů.

Co se týče provozovny, tato musí být před zahájením provozu způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Bližší informace získáte na Krajské hygienické stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz, internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušném stavebním úřadě dle umístění provozovny.


Daniela Hlubková


Změna obsahu živnosti - dotaz č. 522
Dotaz: (vložen dne: 03.03.2009)
Dobrý den,
přítel má 2 roky ŽL na "Dokončovací stavební práce",
je vyučený malíř, natěrač a většinou tyto práce vykonává a fakturuje. Po změně obsahové náplně živností, však na to nemá asi právo, protože tyto práce spadají do řemeslné živnosti. Co s tím?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 06.03.2009)

Dobrý den,

pro jednoznačné zodpovězení Vaší otázky je podstatné datum, kdy Váš přítel živnostenské oprávnění k provozování živnosti ohlašovací volné "Dokončovací stavební práce" získal.

Dnem 1. 7. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, jímž došlo v příloze č. 1 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, Řemeslné živnosti, části A, ve skupině 113: Stavebnictví, k doplnění nového oboru živnosti "Malířství, lakýrnictví a natěračství". Podle přechodných ustanovení zákona č. 214/2006 Sb. (čl. XIII), došlo -li na základě tohoto zákona ke změně živnosti z ohlašovací živnosti volné na ohlašovací živnost řemeslnou, nabývají dnem účinnosti zákona č. 214/2006 Sb., fyzické a právnické osoby splňující podmínky k výkonu takové živnosti živnostenského oprávnění k této řemeslné živnosti.
S ohledem na výše uvedené, doporučujeme Vašemu příteli obrátit se s konkrétním živnostenským listem přímo na obecní živnostenský úřad, jenž mu průkaz živnostenského oprávnění vydal.

Získal-li však Váš přítel živnostenské oprávnění pro provozování živnosti "Dokončovací stavební práce" po 1. 7. 2006, pak na toto oprávnění, malířské, lakýrnické a natěračské práce vykonávat nemůže. Hodlá-li předmětnou činnost vykonávat, musí si vyřidit živnostenské oprávnění k provozování živnosti řemeslné "Malířství, lakýrnictví a natěračství".

Věra KáňováPronájem limuzíny - dotaz č. 521
Dotaz: (vložen dne: 28.02.2009)
Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jaká živnost je potřeba a jaké podmínky jsou pro jeji získání pokud bych chtěl nabízet pronájem limuzíny - příležitostně, hlavně na svatby. Dekuji Vám.
Odpověď: (vložena dne: 02.03.2009)
Dobrý den,

pokud hodláte zajišťovat Vámi uváděné služby vozidlem včetně řidiče, pak tato činnost spadá do obsahové náplně koncese "Silniční motorová doprava" v rozsahu "vnitrostátní příležitostná osobní", kde k získání této koncese musíte splňovat, kromě všeobecných podmínek provozování živnosti stanovených v § 6 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dosažení 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost ve smyslu živnostenského zákona - bezúhonnost se dokládá výpisem z rejstříku trestů, který si obecní živnostenský úřad vyžádá sám), i zvláštní podmínku provozování živnosti, tzn. odbornou způsobilost dle § 6 zákona č. 111/1994Sb., o silníční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, kterou prokážete před živnostenským úřadem osvědčením o odborné způsobilosti, které Vám vydá příslušný dopravní úřad (odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu) na základě úspěšně složené zkoušky.

Bližší informace ke zkouškám z odborné způsobilosti naleznete na webu krajského úřadu, na adrese:
http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dop_04.html .

Pro informaci doplňujeme, že přijímání zakázek u tohoto druhu dopravy, na rozdíl od taxislužby, je možné výhradně cestou objednávky přepravní služby předem (písemně, telefonicky, elektronicky) v sídle nebo provozovně právnické osoby, v místě trvalého pobytu provozovatele nebo v místě podnikání u fyzické osoby. Žadatel o koncesi je rovněž povinen splňovat podmínku dobré pověsti ve smyslu ust. § 5 zákona č. 111/1994Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolu dobré pověsti provádí výše uvedený dopravní úřad.

Pokud hodláte provozovat pouze pronájem vozidla bez řidiče, pak se jedná o živnost ohlašovací volnou, s názvem předmětu podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", s oborem činnosti "Pronájem a půjčování věcí movitých", kde k získání živnostenského oprávnění postačuje splňovat pouze všeobecné podmínky provozování živnosti.

Petr Jakobisvatební líčení - dotaz č. 520
Dotaz: (vložen dne: 24.02.2009)
Dobrý den, Mám živnostenské oprávnění Zprostředkování obcdhodu a služeb a také velkoobchod a maloobchod. Obě tyto činnost spadají do živnosti volné. Zajímalo by mě, jeslti na toto oprávnění mohu provozovat služby jako je líčení. Líčení něvěty na svatbu, popřípadě líčení osob pro jiné příležitosti? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 27.02.2009)
Dobrý den,

líčení spadá do obsahové náplně živnosti ohlašovací řemeslné s názvem "Kosmetické služby" - viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, kde rovněž naleznete obsahové náplně Vámi uváděných oborů živnosti volné. Zmíněný předpis naleznete např. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/. Z obsahových náplní Vámi uváděných oborů živnosti volné a živnosti řemeslné "Kosmetické služby" je zřejmé, že líčení nelze provozovat v rámci živnosti volné. Pouze líčení určené pro modeling, fotografii, film, televizi a divadlo lze provozovat v rámci živnosti volné, obor 78: "Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu".

Petr JakobiPedikúra, manikúra, neh.modeláž - dotaz č. 519
Dotaz: (vložen dne: 23.02.2009)
Dobrý den, chystám se na akreditovný kurz Pedikúra, manikúra a nehtová modeláž. Zajímalo by mne, když si nenajdu garant, jak získám živnostenský list.

Je tam ještě jedna možnost roční praxe, ale jak jí získám, když vlastně bez živnostenského listu vykonávat činnost nesmím.
děkuji
Odpověď: (vložena dne: 24.02.2009)
Dobrý den,

k získání živnostenského oprávnění k provozování živnosti řemeslné "Pedikúra, manikúra" je nutno splnit, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky, kterými je odborná způsobilost. Jednou z možností, jak splnit odbornou způsobilost uvedenou v §§ 21, 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je Vámi zmiňované prokázání řádného ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost v zařízení akreditovaném podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a vykonání jednoroční praxe v oboru. Pokud ohlašovatel živnosti nesplní zákonem stanovené podmínky pro získání živnostenského oprávnění (ve Vašem případě, odbornou způsobilost, a to, ať již vlastními silami nebo prostřednictvím ustanoveného odpovědného zástupce), nemůže toto oprávnění získat a tudíž ani podnikatelskou činnost vykonávat.

Praxi v oboru lze získat např. v rámci pracovněprávního vztahu, či provozováním vlastní živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce.

Věra Káňováživnostenský list bez garanta - dotaz č. 518
Dotaz: (vložen dne: 23.02.2009)
Dobrý den chtěla bych se zeptat a poradit.Mám vyuční list v oboru kosmetička.Školu jsem ukončila v roce 2000.Nyní bych si chtěla otevřít s kolegyní salón a podnikat v oboru pedikúra.Praxi mám jen asi 3/4 roku.Mám 3 otázky.1/Zajímalo by mne jestli mi bude vydán živnostenský list a jestli můžu podnikat bez garanta.2/další otázka je jestli já můžu ručit za kolegyni která má rekvalifikační kurz v oboru kosmetička.3/ nyní jsem na rodičovské dovolené můžu tedy vůbec podnikat? Děkuji mnohokrát za vaši odpověď Kloučková

Odpověď: (vložena dne: 24.02.2009)
Dobrý den, paní Kloučková,

vzhledem k tomu, že pro pedikúru, manikúru není samostatný učební obor, odborná způsobilost pro živnost řemeslnou "Pedikúra, manikúra" se prokazuje dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována , nebo výučním listem v oboru Kosmetička (Kosmetické služby), či šestiletou praxí v oboru.

1/ S ohledem na výše uvedené a Vámi dosažené vzdělání, nepotřebujete dokládat praxi v oboru a můžete získat živnostenské oprávnění na výše jmenovanou živnost, aniž byste musela ustanovit odpovědného zástupce.
2/ Můžete vykonávat funkci odpovědného zástupce pro kolegyni, která má rekvalifikační kurz v oboru kosmetička.
3/ zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, neobsahuje žádná omezení práva podnikat osobou, která je na mateřské, případně rodičovské dovolené.
Pro získání informací týkajících se poskytování peněžité pomoci v mateřství Vám doporučujeme obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení v místě Vašeho trvalého bydliště (seznam naleznete na http://www.cssz.cz) a příslušnou zdravotní pojišťovnu.


Věra KáňováNehtová modeláž - dotaz č. 517
Dotaz: (vložen dne: 17.02.2009)
Dobrý den paní Káňová,

děkuji za Vaši odpověď, ale vzhledem k tomu, že jsem ve Vaši listárně našla odlišnou odpověď, chtěla bych se Vás zeptat na vysvětlení.

Děkuji Petrušková

Pedikúra, manikúra, nehtová modeláž - dotaz č. 376
Dotaz: (vložen dne: 07.03.2008)
Dobrý den,
pečlivě jsem si pročetla Vaše rady a vše k založení této živnosti mi je díky Vašim odpovědím jasné. Mám jen jeden dotaz a to, zda mi garanta skutečně může dělat odpovědný zástupce, který není držitelem živnostenského oprávnění ani podnikatelem, ale pouze vystudoval obor kadeřník a nyní se této činností nevěnuje.Děkuji Bláhová
Odpověď: (vložena dne: 07.03.2008)
Vážená paní Bláhová,

Podle ustanovení § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Pedikúra, manikúra" rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru kadeřník 64 - 56 - 2 (tento obor ve druhém roce výuky obsahuje i předmět péče o ruce, vady a choroby nohou a rukou).

Z ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákona, kterými je stanovena odborná způsobilost pro živnosti řemeslné je zřejmé, že osoba odpovědného zástupce nemusí být držitelem příslušného živnostenského oprávnění a tedy nemusela tuto činnost jako podnikatel dříve vykonávat. Pokud je vyučena v oboru kadeřník, tzn. příbuzném oboru živnosti "pedikúra, manikúra", musí splňovat podmínku čtyřleté praxe v oboru, kterou prokáže dokladem o samostatném provozování činnosti v oboru, resp. příbuzném oboru živnosti v pracovněprávním vztahu.

Petr Jakobi


Odpověď: (vložena dne: 18.02.2009)

Dobrý den, paní Petrušková,

pro obor pedikúra, manikúra není samostatný učební obor a odborná způsobilost se pro jmenovanou živnost prokazuje dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a dokladem o vykonání jednoroční praxe v oboru. Dle ustanovení § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů , lze odbornou způsobilost rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru kosmetické služby kód 69-41-L/01, nebo oboru kosmetička kód 69 - 52 - H/001; 69 - 41 - L/004; 64 - 46 - 2 nebo 64 - 46 - 4. Jak již bylo uvedeno dnem 1. 7. 2008, t.j. nabytím účinnnosti zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo, mimo jiné, k rekodifikaci regulovaných živností a v této souvislosti i k přehodnocení oborů, kterými je možno prokázat odbornou způsobilost pro jednotlivé živnosti řemeslné a dále k doplnění oborů vzdělání uvedených v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Odpověď v naší listárně, na jejíž obsah poukazujete, byla zpracována před datem 1. 7. 2008, tedy před již zmiňovanou rekodifikací regulovaných živností a před provedeným přehodnocením oborů, kterými je možno prokázat odbornou způsobilost.

V rámci odborného vzdělávání zaměřeného na tvorbu účesů, se žákům dostanou vědomosti i z oblasti péče o vlastní ruce a nohy tak, aby se předcházelo vzniku jejich vad a chorob, nicméně, informacím z oblasti zdravovědy je vyčleněn minimální počet vyučovacích hodin a nezahrnují technologické postupy, které jsou vlastní pro provozování živnosti "Pedikúra, manikúra". Nabyté znalosti a vědomosti neodpovídají profilu absolventa připraveného pro výkon činnosti pedikúra, manikúra.

Učební obory "Holič a kadeřník" či "Kadeřník" již proto nelze nadále kvalifikovat jako příbuzné obory odborné způsobilosti pro živnost řemeslnou "Pedikúra a manikúra". Jak z výše uvedeného vyplývá, Vámi dotazovaný odpovědný zástupce (kadeřník) od 1. 7. 2008 nesplňuje s ohledem rozsah původní výuky celorepublikově uznávanou odbornou způsobilost pro živnost řemeslnou "Pedikúra, manikúra".

Věra KáňováŽivnostenské oprávnění - dotaz č. 516
Dotaz: (vložen dne: 16.02.2009)
Dobrý den,
chtěla bych se informovat, zda vyučená kadeřnice v oboru 64 - 56 - 2 bez praxe může dělat garanta při získání živnostenského oprávnění v řemeslné činnosti "Manikúra, nehtová modeláž".

Děkuji Petrušková
Odpověď: (vložena dne: 17.02.2009)

Dobrý den, paní Petrušková,

jak již bylo v naší odpovědi k dotazu č. 504 uvedeno, dnem 1. 7. 2008, t.j. nabytím účinnosti zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo, mimo jiné, k rekodifikaci regulovaných živností a v této souvislosti i k přehodnocení oborů, kterými je možno prokázat odbornou způsobilost pro jednotlivé živnosti řemeslné a dále k doplnění oborů vzdělání uvedených v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
V systému školství došlo k řadě změn, za které lze považovat též zavádění nového systému vzdělávacích programů do vzdělávací soustavy. Tyto vzdělávací programy postupně nahrazují učební, resp. studijní osnovy pro výuku jednotlivých oborů. Změna se dotkla i oboru vzdělání kadeřník. V rámci odborného vzdělávání zaměřeného na tvorbu účesů, se v souladu s rámcovým programem, žákům sice dostanou vědomosti i z oblasti péče o vlastní ruce a nohy tak, aby se předcházelo vzniku jejich vad a chorob, nicméně, informacím z oblasti zdravovědy je vyčleněn minimální počet vyučovacích hodin a nezahrnují technologické postupy, které jsou vlastní pro provozování živnosti "Pedikúra, manikúra". Nabyté znalosti a vědomosti neodpovídají profilu absolventa připraveného pro výkon činnosti pedikúra, manikúra.

Učební obory "Holič a kadeřník" či "Kadeřník" již proto nelze nadále kvalifikovat jako příbuzné obory odborné způsobilosti pro živnost řemeslnou "Pedikúra a manikúra".

Věra Káňová
rozdíl mezi živností řemeslnou a volnou - dotaz č. 515
Dotaz: (vložen dne: 11.02.2009)
Dobrý den
jaký je rozdíl mezi řemeslnými živnostmi "obraběčství " a "zámečnictví" a živnosti volné "výroba strojů".V mém případě se jedná o výrobu dílů k obráběcím strojům.Zaměstnávám asi 15 lidí. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 12.02.2009)
Dobrý den,

obsahové náplně živností jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, kde zjistíte rozdíly mezi Vámi uváděnými živnostmi. Zmíněný předpis naleznete např. na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/. V případě nejasností se můžete obrátit osobně na kterýkoliv živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na stránkách krajského úřadu: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

Petr Jakobi


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup