Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Stravovací zařízení - dotaz č. 511
Dotaz: (vložen dne: 04.02.2009)
Dobrý den, prosím o radu, chci rozšířit soukromé zařízení celodenní péče o děti od 3. let o vlastní kuchyni - celodenní stravování jen pro děti navštěvující zařízení. Je jedinou možností založení hostinské činnosti nebo existuje i jiná varianta? Jaká je potřebná kvalifikace odpovědného vedoucího? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 09.02.2009)
Dobrý den,

jelikož jste neuvedla, podle kterého právního předpisu soukromé zařízení celodenní péče o děti od 3 let provozujete, pak budeme-li vycházet z předpokladu, že činnost provozujete na základě živnostenského oprávnění (toto předškolní zařízení není zařazeno do sítě škol), je rozhodující, jakým způsobem bude předmětná služba poskytována a účtována. Bude-li celodenní stravování zajišťováno výhradně pro děti navštěvující předškolní zařízení, přičemž stravné bude součástí celkové platby "školného", pak živnostenské oprávnění k provozování živnosti "Hostinská činnost", není nutné. Naopak, budou-li stravovací služby poskytovány i jiným strávníkům, a to ať již přímo v tomto zařízení, či si zákazníci zde připravené pokrmy odnesou, pak při naplnění ukazatelů § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. že činnost bude vykonávána soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem, jedná se o živnost a k jejímu provozování je zapotřebí živnostenské oprávnění na "Hostinská činnost".

K získání živnostenského oprávnění k provozování živnosti řemeslné "Hostinská činnost" je nutno splnit všeobecné i zvláštní podmínky, kterými je odborná způsobilost. Vzhledem k širokému spektru možností, jak odbornou způsobilost prokázat, doporučujeme Vám za účelem získání podrobnějších informací, kontaktovat přímo kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Věra KáňováGarant hostinská činost - dotaz č. 510
Dotaz: (vložen dne: 02.02.2009)
Dobrý den ,
mam dělat garanta kamarádovi na otevření restaurace . Chtě jsem se zeptat ,jaké povinosti a závazky z toho pro mně vyplývají a popřípadě jaká je moje zodpovědnost ? děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 17.02.2009)
Dobrý den,

odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu. Zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale i např. občansko či obchodně-právní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena. Odpovědný zástupce musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti. Nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Vůči třetím osobám je za výsledky své podnikatelské činnosti vždy odpovědný podnikatel.

Věra KáňováDotaz ohledně zákonů, vyhlášek a norem pro zámečnické firmy - dotaz č. 509
Dotaz: (vložen dne: 01.02.2009)
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, jakými zákony ( vyhláškami, normami) je povinna se firma řídit, pokud se jedná o
zámečnickou firmu, která prodává zámečnické produkty a poskytuje zámečnické
služby (otevírání dveří).

Děkuji za Váš čas a odpověď.

Eliška Císařová
Odpověď: (vložena dne: 02.02.2009)

Dobrý den, paní Císařová,

živnostenské úřady neevidují ani nezpracovávají seznamy právních předpisů souvisejících s jednotlivými živnostmi uvedenými v přílohách 1, 2, 3 a 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme Vám proto kontaktovat Krajskou hospodářskou komoru Moravskoslezského kraje (Ostrava - Mariánské hory, Výstavní 2224/8, tel. číslo 597 479 333, internetové stránky http://www.khkmsk.cz ), která slouží k podpoře podnikatelských aktivit a poskytuje poradenské a konzultační služby v otázkách spojených s podnikatelskou činností.
Z pohledu dodržování hygienických a stavebních předpisů předpisů, Vám pak doporučujeme, kontaktovat Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 724/7, Moravská Ostrava; tel. číslo 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušný stavební úřad (dle umístění provozovny).

Věra Káňová


OSVŠ - dotaz č. 508
Dotaz: (vložen dne: 31.01.2009)
Dcera ukončila VŠ v říjnu 2008 st. zav. zk. a od května 2008 ma ŽL na vyuku jazyku. Od kdy je považována za OSVČ?
Odpověď: (vložena dne: 04.02.2009)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že za osobu samostatně výdělečně činnou je Vaše dcera považována od okamžiku, kdy fakticky začala provozovat živnost, tzn. není rozhodující datum vzniku živnostenského oprávnění.

Pro podrobnější informace Vám doporučujeme obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (adresy naleznete např. na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696?kam=kategorie&kod=0098).

Daniela Hlubková
Thajské masáže - dotaz č. 507
Dotaz: (vložen dne: 29.01.2009)
Dobrý den,15 let podnikám v oboru kadeřnické služby,na který mám živnost.list,v současné době bych si chtěla zřídit provozovnu Thajské masáže .
Jaký potřebuji živn.list, případně potřebuji-li nějaký, pokud budu provozovat Thajské masáže,kde já sama nebudu tyto masáže vykonávat, ale jen zaměstnávat školené pracovníky.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 02.02.2009)
Dobrý den,

thajské masáže lze provozovat v rámci živnosti ohlašovací vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby". K získání daného živnostenského oprávnění je nutno splnit, jak všeobecné podmínky (dosažení 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost), tak i zvláštní podmínky provozování živnosti ve smyslu § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), a přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu případně doložit doklad o odborné kvalifikaci vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů. Pokud odbornou způsobilost nesplňujete, pak tuto situaci můžete řešit ustanovením odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zátupce pro více než čtyři podnikatele.

Výkon výše uvedené živnosti je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, která je uvedena v příloze č. 5 živnostenského zákona (§ 7 odst. 6 citovaného zákona).

Posouzení odborné způsobilosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů (seznam obecních živnostenských úřadů Moravskoslezského kraje naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).


Daniela Hlubková


kolaudace - dotaz č. 506
Dotaz: (vložen dne: 28.01.2009)
Dobrý den. Chtěl bych si zřídit pneuservis. Mám v plánu tuto činnost provozovat doma v garáži a chtěl bych vědět zda je to provozovna, která podléhá kolaudaci. Děkuji za odpověď. M. Smutný
Odpověď: (vložena dne: 29.01.2009)
Dobrý den,
podle ust. § 17 odst. 4 živnostenského zákona, provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (zejména stavebního zákona a hygienických přepisů), musí být řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost. Vzhledem ke skutečnosti, že nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice dodržování stavebních a hygienických předpisů, doporučujeme Vám se s dotazem obrátit na příslušný stavební úřad podle umístění provozovny a Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111; e-mail: podatelna@khsova.cz.

Petr Jakobi


dotaz na provozní řád - dotaz č. 505
Dotaz: (vložen dne: 23.01.2009)
Dobrý den, od roku 2002 provozuji nehtovou modeláž na ZL ,Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o telo" zajímalo by me zda je nutný provozní řád Helena
Odpověď: (vložena dne: 27.01.2009)
Dobrý den, paní Heleno,

povinnost vypracovat a nechat schválit provozní řád, vyplývající z § 21 odst. 3,4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se vztahuje i na provozovatele nehtové modeláže, kteří vyvíjí svou činnost na základě živnostenského oprávnění pro živnost volnou "Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o tělo". Vzor provozního řádu naleznete na webu KHS v Ostravě http://www.khsova.cz/01_obcanum/vzory_provoznich_radu.php .

Daniela HlubkováGarant- rekvalifikace manikura, modeláž nehtu - dotaz č. 504
Dotaz: (vložen dne: 16.01.2009)
Dobrý den, zde na stránkách listárny jsem se dočetla, že je možné aby garanta pro rekvalifikovanou osobu(manikura, modeláž nehtů)dělala osoba z příbuzného oboru- kadeřník. S tímto jsem se obrátila na Živnostenský úřad v místě mého bydliště a bylo mi řečeno, že toto bohužel nemají ve svých tabulkách.
Je prosím Vás nějaká možnost jak prokázat na Živnostenském úřadě, že kadeřnice může být garantem pro manikérku?
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 26.01.2009)
Dobrý den,

bohužel Vás budeme muset zklamat, ale od námi naposled zveřejněné informace dne 11. 6. 2008, týkající se "příbuzného oboru kadeřník" pro živnost "Pedikúra, manikúra", dnem 1. 7. 2008, t.j. nabytím účinnnosti zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, došlo, mimo jiné, k rekodifikaci regulovaných živností a v této souvislosti i k přehodnocení oborů, kterými je možno prokázat odbornou způsobilost pro jednotlivé živnosti řemeslné a dále k doplnění oborů vzdělání uvedených v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
V systému školství došlo k řadě změn, za které lze považovat též zavádění nového systému vzdělávacích programů do vzdělávací soustavy. Tyto vzdělávací programy postupně nahrazují učební, resp. studijní osnovy pro výuku jednotlivých oborů. Změna se dotkla i oboru vzdělání kadeřník. V současné době existuje rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 69-51-H/01 kadeřník. V rámci odborného vzdělávání zaměřeného na tvorbu účesů, se v souladu s rámcovým programem, žákům sice dostanou vědomosti i z oblasti péče o vlastní ruce a nohy tak, aby se předcházelo vzniku jejich vad a chorob, nicméně, informacím z oblasti zdravovědy je vyčleněn minimální počet vyučovacích hodin a nezahrnují technologické postupy, které jsou vlastní pro provozování živnosti "Pedikúra, manikúra". Nabyté znalosti a vědomosti neodpovídají profilu absolventa připraveného pro výkon činnosti pedikúra, manikúra.

Učební obory "Holič a kadeřník" či "Kadeřník" již proto nelze nadále kvalifikovat jako příbuzné obory odborné způsobilosti pro živnost řemeslnou "Pedikúra a manikúra".

Věra Káňová


cukrárna - dotaz č. 503
Dotaz: (vložen dne: 15.01.2009)
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda mohu na obor velkoobchod a maloobchod provozovat cukrárnu, zákusky bych samozřejmě nevyráběla, jenom je nakupovala.
Odpověď: (vložena dne: 16.01.2009)
Dobrý den,

pokud zákusky (případně nápoje), které budete prodávat zákazníci nebudou konzumovat přímo na místě, pak se jedná o živnost volnou "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 48 Velkoobchod a maloobchod. Pokud ovšem ke konzumaci bude docházet přímo na místě, pak tato činnost může být vyvíjena na základě živnostenského oprávnění pro živnosti řemeslné "Pekařství a cukrářství" nebo "Hostinská činnost", proto Vám doporučujeme k nahlédnutí Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností,v platném znění, které je zveřejněno na adrese http://www.mpo.cz/dokument48868.html .
K získání živnostenského oprávnění pro živnosti řemeslné je nutné splnit, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost. Odbornou způsobilost pro živnosti ohlašovací řemeslné upravuje ustanovení § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Pokud odbornou způsobilost nesplňujete, pak tuto situaci můžete řešit ustanovením odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zátupce pro více než čtyři podnikatele.
Prostory, ve kterých budete vyvíjet podnikatelskou činnost jsou provozovnou ve smyslu § 17 odst. 2 živnostenského zákona. Provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy), řádně označena a pro provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za její činnost.

Daniela Hlubková


doupřesnění dotazu č.501 - dotaz č. 502
Dotaz: (vložen dne: 13.01.2009)
Dobrý den,
děkuji za předchozí odpověd. Chtěl bych to jen upřesnit: jde mi o ziskani koncese na provozovani paintballove pujcovny, je mi nabízena spoluprace na dohodu o provedeni prace a prave mi jde o to, jestli touto dohodou, ktera je omezena na 150hodin/rok můžu získat roční praxi. Jestli se dohoda o prov. prace počítá jako pracovněprávní vztah. či jestli je pro tento účel lepší dohoda o pracovni cinnosti. Dekuji
Odpověď: (vložena dne: 20.01.2009)

Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že závislá práce může být vykonávána výlučně v pracovněprávním vztahu podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy podle tohoto zákona jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Dohoda o provedení práce je tudíž jedním z možných pracovně právních vztahů. Který z právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr si vyberete, záleží pouze na Vás.

Nicméně, jak již bylo uvedeno, posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci obecního živnostenského úřadu.

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup