Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

nákup / prodej krmiv nebo dopňků pro zvířata - dotaz č. 3278
Dotaz: (vložen dne: 23.04.2016)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat které živnostenské oprávnění stačí na internetový prodej krmiv nebo doplňků pro zvířata ( obojky, hračky, klece atd..). Bude stačit živnost volná - Velkoobchod a maloobchod ? Nebo bude třeba živnost vázaná - Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy ? Popřípadě lze se za určitých podmínek vyhnout živnosti vázané v tomto případě ? děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 29.04.2016)
Dobrý den,

na uvedenou činnost - prodej krmiv a doplňků pro zvířata Vám postačí oprávnění k živnosti ohlašovací volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 48 Velkoobchod a maloobchod. Obsahové náplně jednotlivých živností a oborů živnosti volné jsou uvedeny v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož aktuální znění naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz v sekci podpora podnikání.


Pavla Křístková


Rozsah živnostenského oprávnění "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" - dotaz č. 3277
Dotaz: (vložen dne: 21.03.2016)
Dobrý den,
Živnostenské oprávnění v rozsahu "Provádění staveb, jejich změna a odstraňování" zahrnuje provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržbě staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonány i činnosti související s realizací staveb, které jsou předmětem živností řemeslných nebo vázaných, případně živnosti volné.
Zahrnuje toto živnostenské oprávnění také vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu či vyhotovení dílenské dokumentace v rámci stavby?
(Projektovou dokumentaci kutečného provedení stavby nemusí zpracovávat autorizovaná osoba a je v podstatě součástí stavebních činností - viz http://www.ckait.cz/faq - dotaz č. 8)
Odpověď: (vložena dne: 23.03.2016)
Dobrý den,

živnost vázaná "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování", obsahuje provádění činností tak, jak je Vámi popsáno, avšak již nezahrnuje vyhotovení projektové dokumentace skutečného stavu či vyhotovení dílenské dokumentace v rámci stavby (vizte Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplní jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů). Tuto činnost lze vykonávat na základě živnosti vázané "Projektová činnost ve výstavbě", v rámci níž lze zpracovávat (dle současného platného znění) územně plánovací dokumentaci, územní studie, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nebo dokumentaci pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, popř. projektovou dokumentaci podle stavebního zákona.

Projektovou činnost, která je jednou z vybraných činností ve výstavbě, mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění - autorizaci k výkonu vybraných činností podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Podle § 14 zákona, vykonávají autorizované osoby činnosti, pro které jim byla udělena autorizace, a to buď jako svobodní architekti nebo svobodní inženýři podle zákona nebo jako osoby vykonávající činnost podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (dále jen "živnostenský zákon"). Z uvedeného je zřejmé, že při vlastním provozování projektové činnosti fyzickou osobou buď jako svobodný architekt nebo svobodný inženýr nebo jako osoba podnikající podle živnostenského zákona, jedná se vždy o výkon činnosti vlastním jménem na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku.

Z výše uvedeného vyplývá, že projektovou činnost nelze realizovat na základě Vámi uváděné činnosti "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování".

Pavla Martincová


organizační složka - dotaz č. 3276
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2016)
Dobrý den, jsem vedoucí organizační složky a nevím jestli mohu sám nahlásit na úřadě novou provozovnu. Díky za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 08.03.2016)
Vážený pane,

v čele každé organizační složky musí být ustanoven vedoucí organizační složky a jako takový, vykonává za zahraniční společnost veškeré právní úkony, které se týkají této organizační složky. Vedoucí organizační složky nejedná za organizační složku, protože nemá právní subjektivitu a za zahraniční společnost může jednat pouze v záležitostech týkajících se organizační složky.

V dané zemi, ve které je organizační složka založena, má vedoucí organizační složky na starosti jednání s obchodními partnery a uzavírání smluv, zastupuje zahraniční společnost před úřady
a soudy dané země, především jedná-li se o záležitosti organizační složky. V případě překročení pravomocí by učiněné právní úkony byly neplatné. Zde je nezbytné si uvědomit, že smluvní stranou zůstává i nadále zahraniční společnost.

Pro doplnění uvádíme, že dle § 503 nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění), je pobočkou taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost, a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou. Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku.

Zahraniční osoba je oprávněna na území České republiky zřídit jednu nebo více organizačních složek (podniků, odštěpných závodů), které mají samostatné identifikační číslo, a vedoucí této složky je zapsán do obchodního rejstříku. V daném okamžiku dostává tato osoba oprávnění jednat za organizační složku a v její pravomoci je také ohlášení nové provozovny.

Pavla Martincová


manikúra a pedikúra - dotaz č. 3275
Dotaz: (vložen dne: 05.03.2016)
Dobrý den, mám potvrzenou šestiletou praxi v kosmetických službách a chtěla jsem se zeptat, zda si budu moci ohlásit živnost manikúra a pedikúra, jestli je to dostatečná odborná způsobilost. Moc děkuji za odpověď. Irena V.
Odpověď: (vložena dne: 08.03.2016)
Vážená paní,
odborná způsobilost pro živnost řemeslnou "Pedikúra, manikúra" se prokazuje dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost, vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo výučním listem v oboru Kosmetička (Kosmetické služby), či šestiletou praxí v oboru; viz §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené nesplňujete odbornou způsobilost pro živnost "Pedikúra, manikúra".


Pavla Křístková


Plovoucí podlaha - dotaz č. 3274
Dotaz: (vložen dne: 28.02.2016)
Dobrý den, chtěl bych se dokázat zda-li mohu na volnou zivnostenskou činnost provádět pokladku plovoucí podlahy.
Velice dekuji
Odpověď: (vložena dne: 09.03.2016)
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že blíže nespecifikujete svůj dotaz a neuvádíte o jakou pokládku plovoucích podlah se jedná, v obecné rovině sdělujeme následující:
Pokládku plovoucích podlah lze vykonávat buď na živnost řemeslnou "Truhlářství a podlahářství",
v rámci které lze provádět kladení a opravy podlah různého druhu, např. vlysových, parketových, palubkových, korkových, mozaikových, štěrkových a litých na dřevěném, betonovém, škvárobetonovém nebo izolačním podkladu, dále mimo jiné je obsahem dané řemeslné živnosti zhotovování podlah z dýhových desek, provádění litých nebo stříkaných podlahovin. Pokládání plovoucích podlah z různých materiálů (laminátových, dřevěných a podobně). V rámci živnosti lze provádět kladení koberců a dalších podlahových krytin. Na živnost volnou s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti "Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti", lze provádět pokládání textilních podlahových krytin.

Bližší informace naleznete v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových nápních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, pod odkazy: Podpora podnikání/Živnostenské podnikání.

Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

S pozdravem

Kristina Pesslová


praxe živnostensky list - dotaz č. 3273
Dotaz: (vložen dne: 26.12.2015)
Dobrý den. ..mel bych dotaz ohledne dolozeni praxe v oboru zednik.Pracoval sem pro firmu 15 let jako zednik ale bohuzel ne jako zamestnanec ale proste jen tak.Zamestnany jsem byl pouze poslednich 5 let.Mohu dolozit praxi na zivnostenskem urade celych 15 let kdyz mi to zamestnavatel napise.Chtel bych zacit podnikat a nechci rucitele.Dekuji mockrat
Odpověď: (vložena dne: 11.01.2016)
Dobrý den,

podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), k provozování živnosti řemeslné je nutné splňovat jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti. Všeobecné podmínky jsou uvedeny v ustanovení § 6 živnostenského zákona. Zvláštními podmínkami je u živností řemeslných odborná způsobilost podle ustanovení §§ 21 a 22 živnostenského zákona, přičemž jednou z jejich možností je doložení dokladu o vykonání šestileté praxe v oboru. Jak uvádíte, Vámi zmiňovaná oficiální praxe je doložena pouze v pětiletém období, a proto tudíž nejste odborně způsobilý k provozování dané živnosti.

K Vašemu dotazu dále sdělujeme, že pokud nesplňujete odbornou způsobilost pro provozování živnosti řemeslné "Zednictví", máte možnost získat živnostenské oprávnění k provozování této živnosti za předpokladu, že si ustanovíte odpovědného zástupce, kterým je fyzická osoba splňující jak všeobecné, tak zvláštní podmínky provozování živnosti, tj. v daném případě odbornou způsobilost.

Za účelem získání podrobných informací Vám doporučujeme kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

S pozdravem

Kristina Pesslová


Garant - dotaz č. 3269
Dotaz: (vložen dne: 23.09.2015)
Dobrý den, už rok a půl podnikám v kosmetických službách a chtěla bych si rozšířit živnost i o masáže. Bohužel nemám na masáže rekval.kurz.
Můžu si živnost rozšířit i pomocí garanta? Děkuji za odpověď Katka
Odpověď: (vložena dne: 29.09.2015)
Dobrý den,

provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce je uvedeno v § 11 živnostenského zákona. Ustanovení § 11 umožňuje provozovat živnost také těm osobám, které nesplňují pro podnikání všechny zákonné podmínky, a to zejména podmínku odborné kvalifikace, stanovenou pro některé obory činnosti. Prostřednictvím odpovědného zástupce tak mohou do podnikání vstoupit také osoby, které nemají právem stanovenou odbornost. Živnostenské oprávnění k provozování živnosti s předmětem podnikání "Masérské, rekondiční a regenerační služby" náleží k živnostem, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Odpovědným zástupcem může být každá fyzická osoba, která vyhovuje podmínkám §§ 6 a 7 živnostenského zákona. Odpovědný zástupce může působit nejvýše ve čtyřech živnostenských podnicích.

U vázaných živností musí podnikatel kromě všeobecných podmínek splňovat i zvláštní podmínky, nejčastěji se jedná o tzv. odbornou způsobilost. Podle ustanovení § 7 odst. 6 živnostenského zákona, je podnikatel povinen zajistit výkon činností, u vybraných živností vyplývajících přímo z přílohy č. 5 živnostenského zákona, pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou touto přílohou. Důvodem je potřeba zajistit zejména u těch živností, při nichž může dojít k ohrožení zdraví, výkon činnosti jen osobami odborně způsobilými. Zvláštní právní předpisy stanovující odbornou způsobilost fyzických osob pro výkon určité živnosti nejsou tímto ustanovením dotčeny.

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud hodláte svoje živnostenské podnikání rozšířit o "masáže", musíte buď sama splňovat odbornou způsobilost, nebo ustanovit odpovědného zástupce, který bude tuto odbornou způsobilost splňovat. Současně Vás upozorňujeme, že tuto činnost může vykonávat pouze osoba k tomu odborně způsobilá.

Pavla Martincová


Hostinská činnost nebo volná živnost? - dotaz č. 3268
Dotaz: (vložen dne: 02.09.2015)
Dobrý den,
chtěla bych si zařídit živnost, kdy bych vyráběla doma různé pomazánky, záviny, řízečky (prostě jídlo na párty) a to bych pak rozvážela zákazníkům, kteří by si toto jídlo u mě objednali.
Je možné využít jen volnou živnost (7_výroba potravinářských a škrobárenských výrobků spolu s 47_zprostředkovaní obchodů a služeb a také s 78_poskytování služeb pro rodinu a domácnost)??
Jednalo by se totiž o dovoz na domácí akce - pro rodiny.
Jde to využít jako volná činnost nebo jde už o hostinskou živnost, i když jde jen o přípravu a převoz?

Mockrát děkuji za odpověď. Ptáčková
Odpověď: (vložena dne: 14.09.2015)
Dobrý den,

v daném případě se jedná o živnost ohlašovací volnou, s předmětem podnikání "Výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti 7 ? "Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků" a obor činnosti 47 ? "Zprostředkování obchodu
a služeb".

S pozdravem

Kristina Pesslová


konkurs - dotaz č. 3267
Dotaz: (vložen dne: 10.08.2015)
Dobrý den, potřeboval bych vědět, zda zase mohu začít opět podnikat. V roce 2014 jsem si na vlastní žádost zrušil živnostenská oprávnění protože byl na mě vyhlášen konkurs. Letos v létě byl ukončen rozhodnutím o zrušení konkursu, proto, že majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů. A nebo jak dlouho ještě budu muset počkat, jestli je nějaká omezující lhůta. Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 11.08.2015)
Dobrý den,
byl-li zamítnut insolventní návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, je překážka provozování živnosti stanovena na dobu 3 let. Doba tří let se počítá od právní moci rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu. Stejná lhůta je pak stanovena, pokud majetek dlužníka je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů a z tohoto důvodu bude soudem rozhodnuto o zrušení konkursu (konkurs je jedním ze způsobu řešení úpadku v insolvenčním řízení). Živnostenský úřad má možnost na žádost podnikatele tuto překážku prominout.

Překážky provozování živnosti jsou uvedeny v § 8 živnostenského zákona. Znění uvedeného paragrafu a celého zákona naleznete na stránkách http://www.mpo.cz, pod odkazem Podpora podnikání/živnostenské podnikání (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani/).

Další informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu. Seznam živnostenských úřadů naleznete na webových stránkách http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

S pozdravem

Kristina Pesslová


osobní bankrot - dotaz č. 3266
Dotaz: (vložen dne: 16.07.2015)
Dobrý den,
jsem podnikatel a dostal jsem se do potíží, musel jsem na sebe vyhlásit bankrot, stále podnikám a nevím, jestli si mohu ohlásit další živnost, když mám ustanoveného insolvenčního správce. Musí s tím souhlasit??? Nebo si to mohu vyřídit bez jeho souhlasu. Moc děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 22.07.2015)
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jste blíže nespecifikoval svůj dotaz, lze v obecné rovině k Vaší situaci sdělit následující.

Dle ust. § 8 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), jestliže soud v insolvenčním řízení nařídil předběžné opatření, jímž fyzickou nebo právnickou osobu, jejíž úpadek se v tomto řízení řeší, omezil nakládání s majetkovou podstatou, může taková osoba učinit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce.

V návaznosti na ust. § 8 odst. 4 živnostenského zákona může fyzická nebo právnická osoba v průběhu insolvenčního řízení, na jejíž majetek byl prohlášen konkurs (konkurs je jedním ze způsobu řešení úpadku v insolvenčním řízení), činit úkony související se vznikem, změnou nebo zrušením živnostenského oprávnění rovněž jen s písemným souhlasem insolvenčního správce.

Z výše uvedeného vyplývá, že záleží na fázi insolvenčního řízení, ve které se nacházíte, resp. na způsobu řešení úpadku, případně na vydaných předběžných opatřeních.

Pavla Martincová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup