Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Rejstřík trestů - dotaz č. 461
Dotaz: (vložen dne: 22.07.2008)
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jaké se teď k ohlášení živnosti dokládají rejstříky trestů. Chci ohlásit živnost, a OZ mi bude dělat kamarád ze Slovenska, pobyt v Čechách nemá žádný.
A kdyby mi OZ dělal Vietnamec, s trvalým pobytem v Čechách, tak by dokládal jaký rejstřík?? děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 25.07.2008)
Dobrý den,

bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si u občanů České republiky živnostenský úřad žádá sám, u zahraničních fyzických osob (podnikatelů) jsou to doklady podle § 46 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Vámi dotazovaných případech ustanovených odpovědných zástupců občanství není rozhodující a bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence rejstříku trestů, který si živnostenský úřad vyžádá sám.


Věra KáňováProvozování masáže - dotaz č. 460
Dotaz: (vložen dne: 22.07.2008)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda musím mít na provozování masáží v salónu,který provozuje firma s.r.o., živnostenský list nebo nějaký rekvalifikační kurz.
Odpověď: (vložena dne: 23.07.2008)
Dobrý den,

předpokládáme, že jde o masérské služby, které lze provozovat v rámci živnosti ohlašovací vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby". Výkon této živnosti je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, která je uvedena v příloze č. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů( § 7 odst. 6 citovaného zákona).

Budete-li zaměstnancem právnické osoby, která tuto živnost provozuje ve zmíněném salónu, pak musíte splňovat odbornou způsobilost požadovanou v příloze č. 5 k živnostenskému zákonu, tzn. minimálně vlastnit osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti pro tuto pracovní činnost (doklad vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována).

Budete-li masérské služby poskytovat soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem, pak na uvedenou činnost musíte mít sama vyřízeno předmětné živnostenské oprávnění.

Při ohlášení živnosti musíte splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti ve smyslu § 6 živnostenského zákona a přílohy č. 2 k živnostenskému zákonu, případně doložit doklad o odborné kvalifikaci vydaný Ministerstvem průmyslu a obchodu podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace),
ve znění pozdějších předpisů. Pro splnění odborné způsobilosti v tomto případě mimo jiné postačí získat v daném oboru osvědčení o rekvalifikaci vydané zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Bližší informace k ohlášení živnosti Vám poskytne kterýkoliv obecní živnostenský úřad. Seznam naleznete na http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Zdeňka Jankůkoncesní listina nad 3,5t - dotaz č. 459
Dotaz: (vložen dne: 21.07.2008)
Dobrý den,chtěl bych se zeptat,jestli mi úřad vydá koncesi na mezinárodní dopravu nad 3,5t bez zakoupeného auta k podnikání?Zda stačí složit 330 tis. na 1.auto např. podle podnikatelskěho zaměru apod.??,odborná způsobilost je samozřejmostí..
děkuji
Odpověď: (vložena dne: 22.07.2008)

Dobrý den,

podle ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené tímto zákonem. Samotné vlastnictví vozidla pro vyřizování koncese k provozování silniční motorové dopravy není podmínkou a při vyřizování koncese je nepodstatné.

Kdo hodlá na základě koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu autobusy a tahači nebo nákladními vozidly o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny s výjimkou speciálních vozidel, musí prokázat finanční způsobilost. Finanční způsobilostí se rozumí schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy. Potvrzení finanční způsobilosti je podmínkou vydání koncese k provozování dopravy.

Finanční způsobilost se prokazuje obchodním majetkem, objemem dostupných finančních prostředků a provozním kapitálem a rezervami na 12 měsíců provozu, a to ve výši 330 000 Kč pro jedno vozidlo a 180 000 Kč pro každé další vozidlo. Vychází se z evidence nahlášených vozidel u dopravního úřadu.

Finanční způsobilost se prokazuje dopravnímu úřadu v místě sídla nebo trvalého pobytu žadatele. O splnění finanční způsobilosti vydá příslušný dopravní úřad žadateli písemné potvrzení.

Finanční způsobilost musí trvat po celou dobu provozování silniční dopravy.

Podrobné informace k finanční způsobilosti je možno získat na odboru dopravy a silničního hospodářství, tel. číslo 595 622 681 (paní Odstrčilová).

Věra Káňová


garant obor pedikura - dotaz č. 458
Dotaz: (vložen dne: 20.07.2008)
DOBRÝ den chtěla jsem vědět jak dlouho musím nít garanta ve svém podnikání co se týče pedikúry slyšela jsem že postačí mít jen rok že vyšlo nové znění v oblasti garanta.Udělala jsem si rekfalifikační kurz s akreditací.Podnikám už necelý rok děkuji za informaci
Odpověď: (vložena dne: 21.07.2008)
Dobrý den,

od 1. 7. 2008, t.j. od účinnosti novely živnostenského zákona, došlo ke zjednodušení podmínek pro vstup do podnikání. V případě rekvalifikace, pro příslušnou pracovní činnost, získané v zařízení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je nutné, ke splnění odborné způsobilosti, doložit doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru.
S ohledem na uvedené, máte možnost po naplnění potřebné praxe a doložení příslušného dokladu o rekvalifikaci, požádat obecní živnostenský úřad o výmaz ustanoveného odpovědného zástupce.

Podrobné informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).


Věra Káňová


garant obor pedikura - dotaz č. 457
Dotaz: (vložen dne: 20.07.2008)
DOBRÝ den chtěla jsem vědět jak dlouho musím nít garanta ve svém podnikání co se týče pedikúry slyšela jsem že postačí mít jen rok že vyšlo nové znění v oblasti garanta.Udělala jsem si rekfalifikační kurz s akreditací.Podnikám už necelý rok děkuji za informaci
Odpověď: (vložena dne: 21.07.2008)
Dobrý den,

od 1. 7. 2008, t.j. od účinnosti novely živnostenského zákona, došlo ke zjednodušení podmínek pro vstup do podnikání. V případě rekvalifikace, pro příslušnou pracovní činnost, získané v zařízení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je nutné, ke splnění odborné způsobilosti, doložit doklad o vykonání jednoroční praxe v oboru.
S ohledem na uvedené, máte možnost po naplnění potřebné praxe a doložení příslušného dokladu o rekvalifikaci, požádat obecní živnostenský úřad o výmaz ustanoveného odpovědného zástupce.

Podrobné informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).


Věra Káňová

mezinárodní doprava do 3,5t - dotaz č. 456
Dotaz: (vložen dne: 16.07.2008)
Dobrý den,chci se zeptat,zda-li je pro vyřízení koncese na mezinárodní dopravu do 3,5t požadována praxe na vnitru nebo jestli stačí pouze koncese bez praxe?
A jak je to,když má např.dodávka závěsné zařízení,jde pořád o dopravu do 3,5t??
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 17.07.2008)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v Listárně u dotazu č. 455.

Hana Juchová


mezinárodní doprava do 3,5t - dotaz č. 455
Dotaz: (vložen dne: 16.07.2008)
Dobrý den,chci se zeptat,zda-li je po vyřízení koncese na mezinárodní dopravu do 3,5t požadována praxe na vnitru nebo jestli stačí pouze koncese bez praxe?
A jak je to,když má např.dodávka závěsné zařízení,jde pořád o dopravu do 3,5t??
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 17.07.2008)
Dobrý den,

požadovaná odborná způsobilost pro provozování mezinárodní silniční dopravy, spočívající v tříleté praxi v provozování vnitrostátní silniční dopravy byla od 1. 7. 2008, t.j., účinnosti zákona č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zrušena.

Dodávka, která má závěsné zařízení je kvalifikována jako vozidlo, jehož celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny.

K provozování silniční dopravy pro cizí potřeby vozidly, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny je nutná odborná způsobilost, kterou žadatel o koncesi prokazuje osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených zvláštním prováděcím předpisem. Bližší informace ke zkouškám odborné způsobilosti je možno získat na odboru dopravy a silničního hospodářství, tel. č. 595 622 681 (p. Ostrčilová).

Věra Káňovádotace - dotaz č. 454
Dotaz: (vložen dne: 14.07.2008)
dobrý den chtel jsem se zeptat jestli je možnost dotaci pro zacínajíci podnikatele
Odpověď: (vložena dne: 15.07.2008)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v Listárně u dotazu č. 404, 244.

Zdeňka Janků


Jaký mám mít ŽL - dotaz č. 453
Dotaz: (vložen dne: 10.07.2008)
Byla jsem již u dvou právníků, pak na Živn.úřadě, tam mě posílali postupně ke třem právníkům, ti mne odkázali na Úřad práce, kde jsem byla u čtyř právníků postupně. Tam mi sdělili, že se mám obrátit na Ministerstvo práce...Každý mluví jinak. Chci podnikat poctivě, ale nevím, co mám Dělat. Mám kamarádku v Německu, hledá pro rodiny pomocnice z Česka. Jedou tam na ŽL. Chce, abych tady dávala inzeráty a hledala tyto pomocnice, abych jim pak zasílala informace o tom, co budou v rodině dělat. Smlouvy a vše potřebné dělá kamarádka sama v Německu. Poraďte mi, jak mám formulovat žádost o ŽL, zda mohu podávat na volnou živnost informace o tom, co jim agentura v Německu nabízí. Mohu být prostředník oné agentury ny vl.ŽL? Mám zatím ŽL na zprostředkovatelskou činnost. Poraďte mi, prosím. Děkuji. Jana
Odpověď: (vložena dne: 16.07.2008)

Dobrý den paní Jano,

Vámi popsaná činnost je podle § 3 odst. 2 písm. r) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z režimu tohoto zákona vyloučena.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?zákon o zaměstnanosti?) považuje za zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 mimo jiné, vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly, dále pak poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí. Zaměstnání mohou zprostředkovávat za podmínek stanovených tímto zákonem úřady práce, právnické nebo fyzické osoby, pokud mají povolení ke zprostředkování zaměstnání (dále jen ?agentury práce?).

Vzhledem k tomu, že tato problematika leží mimo oblast živnostenského zákona, doporučujeme Vám obrátit se pro získání dalších informací přímo na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zdeňka JankůHostinská činnost - dotaz č. 451
Dotaz: (vložen dne: 07.07.2008)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat kam všude mám nahlásit
provozování hostinské čiinost, živnostenský list mám. Chci provozovat diskotéku a letní zahradu. Nebudu prodávat žádné potraviny, pouze nápoje.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 09.07.2008)

Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v odpovědi k dotazu č. 450.

Daniela Hlubková
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup