Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Inzertní webové stránky - dotaz č. 443
Dotaz: (vložen dne: 10.06.2008)
Dobrý den.
Chtěl bych uvést do provozu na internetu inzertní webové stránky,kde by za poplatek mohli inzerovat své služby občané i podnikatelé.Stačí mi živnostenská oprávnění ,,reklamní a marketingové služby,, a ,,zprostředkování služeb a obchodu,, ?
Děkuji Zbyněk
Odpověď: (vložena dne: 16.06.2008)
Dobrý den, pane Zbyňku,

obsahovou náplní živnosti volné "Reklamní činnost a marketing" je, mimo jiné, zpracování a výroba návrhů reklamy, šíření reklamy různými způsoby, např. Internetem. Pokud tedy Vy na Vašich stránkách za úplatu zveřejníte reklamu dalších subjektů, pak by Vám mělo postačovat výše uvedené živnostenské oprávnění.

Daniela Hlubková


Zaměstnání družky - dotaz č. 442
Dotaz: (vložen dne: 10.06.2008)
Moje družka mi bude vypomáhat při prodeji zboží cca 2 dny. Musím s ní jako živnostník mít sepsanou nějakou dohodu?
Odpověď: (vložena dne: 16.06.2008)
Dobrý den,

přestože jste ve svém dotazu neuvedl, zda se jedná o výpomoc dvou dnů v týdnu nebo v měsíci, v každém případě zde určitý právní vztah vzniká a měl by být ošetřen ve smyslu znění zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů; ať už se jedná o dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Věra Káňovádoplnění předchozího dotazu k penzionu - dotaz č. 441
Dotaz: (vložen dne: 10.06.2008)
Dobrý den, dovolím si doplnit předchozí dotaz k doprovodným službám penzionu. Pokud je součástí penzionu i rybník, kde si hosté restaurace penzionu( tedy nejen ubytovaní) mohou chytnout za úplatu vlastní rybu a ugrilovat si ji, a majitel bude půjčovat k tomu rybářské vybavení, jaké ŽL musí mít majitel penzionu kromě hostinské činnosti?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 18.06.2008)
Dobrý den,

Váš dotaz blíže neobsahuje údaj o tom, zda ryby budete v rybníku sám chovat nebo je budete nakupovat a dále prodávat s tím, že budou ve vašem rybníku do doby, než si je host penzionu uloví. Uvedený způsob získávání ryb je pro posouzení činnosti zásadní.

Bude-li se jednat o chov a prodej ryb z vlastní produkce tedy "o hospodaření na vodních plochách", podle § 2e odst. 3 písm. f) zák. č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zemědělství"), je možné tuto činnost provozovat pouze v postavení "zemědělského podnikatele" a ten je povinen se zaevidovat podle § 2f odst. 1 předmětného zákona. Půjčování rybářských potřeb pouze v souvislosti s ulovením ryby, pak lze chápat jako navazující službu ve smyslu § 2e odst. 4 zákona o zemědělství.

Vycházíme-li z Vámi uvedené skutečnosti, že host penzionu, si předmětnou rybu sám tepelně zpracuje, pak v případě druhé varianty, pro tuto činnost je důležité, zda naplní znaky živnosti ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Prodej nakoupených ryb, i když způsobem, že si zákazník tuto rybu sám vyloví pomocí zapůjčených rybářských potřeb, by bylo živností volnou "Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny". Pokud by tepelné zpracování zajišťoval majitel penzionu, zákazník si u majitele koupí rybu a objedná její zpracování, tuto následně na místě v penzionu bezprostředně zkonzumuje, pak se jedná o živnost řemeslnou "hostinská činnost", na kterou majitel penzionu živnost již zajisté má.

Samostatné zapůjčování rybářského náčiní, naplní-li tato činnost znaky živnosti podle § 2 živnostenského zákona, je živností volnou " Pronájem a půjčování věcí movitých".

V případě rybníka doporučujeme obrátit se na příslušnou obec s rozšířenou působností, která Vám poskytne další informace o podmínkách nakládání s ním z hlediska jiných právních předpisů. Podrobnosti výkonu rybářského práva nebo chovu ryb obsahuje zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství a prováděcí vyhláška k němu. Doporučujeme nahlédnout na webové stránky www.rybsvaz.cz.

Zdeňka Janků


rozsah živností - dotaz č. 440
Dotaz: (vložen dne: 07.06.2008)
Dobrý den,

pokud živnostník v oboru ekonomického, podnikatelského poradenství bude některé služby nakupovat externě a pak je přeúčtuje klientům, jaké musí mít další živnostenské oprávnění? Např. při zpracování studie proveditelnosti si zadá vypracování analýzy od právníka nebo účetního a daňového poradce.

Děkuji za zodpovězení.
Odpověď: (vložena dne: 12.06.2008)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud podnikatel vlastní živnostenské oprávnění k provozování živnosti "Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců" a některé např. analýzy si objedná od dalšího subjektu, kterému za ně zaplatí a následně sám svému klientovi danou částku naúčtuje, pak mu k tomuto postačuje již vlastněné živnostenské oprávnění.

Daniela Hlubkovározsah živnostenských oprávnění při nabízení doplňkových služeb v cestovním ruchu - dotaz č. 439
Dotaz: (vložen dne: 07.06.2008)
Dobrý den,

pokud majitel penzionu chce nabízet klientům pobytový balíček zahrnující i účast na externích sportovních aktivitách zajišťovaných jinými subjekty, např. součástí ceny za týdenní pobyt je i vyjížďka na koni, sjetí úseku řeky, permanentka na vlek, jeden hrací den na golfovém hřišti a podobně, jaké musí mít k tomu živnostenské oprávnění?


Jaké živnosti musí mít majitel penzionu, pokud si v rámci areálu postaví horolezeckou stěnu, která bude sloužit a) jen pro hosty, b) i široké veřejnosti
Jaké živnosti musí mít majitel penzionu, pokud bude součástí ubytovacího areálu i vnitřní bazén, tenisové kurty nebo minigolf, sloužící jak hostům, tak veřejnosti?

Děkuji za zodpovězení.
Odpověď: (vložena dne: 10.06.2008)
Dobrý den,

pokud majitel penzionu nabízí vedle ubytování i pobytový balíček, zahrnující jiné služby cestovního ruchu, tzn. účast na sportovních aktivitách provozovaných jinými subjekty, které jsou však součástí ceny týdenního pobytu, pak se jedná o sestavenou kombinaci alespoň dvou služeb a tedy zájezd ve smyslu § 1 odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů. Majitel penzionu musí mít živnostenské oprávnění pro koncesovanou živnost s předmětem podnikání "Provozování cestovní kanceláře".

K druhé části dotazu uvádíme, bude-li majitel penzionu zpoplatňovat návštěvu svou osobou provozovaných sportovních zařízení a uvedená činnost naplní znaky živnosti podle § 2 živnostenského zákona, pak musí mít vyřízeno živnostenské oprávnění pro živnost vázanou s předmětem podnikání "Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení spoužících regeneraci a rekondici".

Zdeňka Jankůživnost nehtová modeláž - dotaz č. 438
Dotaz: (vložen dne: 05.06.2008)
Dobrý den, velice vás žádám o radu. Chci si vyřídit živnostenský list pro obor nehtová modeláž.Při dokončení tohoto kurzu jsem získala osvědčení o této činnosti, ale není mi jasné, kdo všechno mi může dělat garanta a na jak dluhou dobu. Bohužel, všude se uvadí něco jiného. Můžete mi prosím poradit, jak to vlastně je od 1. 7. 2008? Děkuji moc Tereza Veselá
Odpověď: (vložena dne: 11.06.2008)
Dobrý den, paní Veselá,

modeláž nehtů není samostatnou živností, nýbrž je jedním z úkonů živnosti řemeslné "Pedikúra, manikúra". Pro obor pedikúra, manikúra není samostatný učební obor a odborná způsobilost se pro jmenovanou živnost prokazuje dokladem o řádném ukončení rekvalifikace pro příslušnou pracovní činnost vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dle ustanovení § 22 živnostenského zákona, lze odbornou způsobilost rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru kadeřník 64 - 56 - 2 (tento obor ve druhém roce výuky obsahuje i předmět péče o ruce, vady a choroby nohou a rukou), nebo výučním listem v příbuzném oboru kosmetička kód 69 - 52 - H/001; 69 - 41 - L/004; 64 - 46 - 2; 64 - 46 - 4. Z hlediska odborné přípravy mají společný odborný základ. Dvouleté obory neposkytují odbornou způsobilost pro výkon živnosti.
Současně je nutno předložit doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru; od účinnosti novely živnostenského zákona, t.j. od 1. 7. 2008 se snižuje požadovaný počet let vykonání praxe v oboru, a to na jeden rok.

Posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Odpovědného zástupce Vám může vykonávat osoba, která splňuje jak všeobecné podmínky provozování živnosti, tak výše uvedenou odbornou způsobilost. Ustanovení odpovědného zástupce je zcela soukromoprávní záležitostí. Vzhledem ke skutečnosti, že jste neuvedla podrobnosti k Vámi absolvovanému kurzu a získanému osvědčení, doporučujeme Vám obrátit se s konkrétním dotazem přímo, na kterýkoliv obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová


volna zivnost - dotaz č. 437
Dotaz: (vložen dne: 05.06.2008)
dobry den,chtel bych si zalozit volnou zivnost na vyrobu sportovnich zarizeni,potreboval bych vedet jestli musim splnovat nejake dalsi podminky krome obecnych?dekuji
Odpověď: (vložena dne: 11.06.2008)
Dobrý den,

k vyřízení živnostenského oprávnění k provozování živnosti ohlašovací volné, obor živnosti č. 52 "Výroba sportovních potřeb", se specifikací např. vybavení tělocvičen a atletických zařízení, či výroba jiných sportovních potřeb, je nutné splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti ( § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů). Odborná způsobilost se zde nevyžaduje.

Věra Káňová
Pozastavení živnosti - dotaz č. 436
Dotaz: (vložen dne: 04.06.2008)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat co mě čeká,když jsem znovu nepozastavil živnost od data ke kteremu jsem ji měl pozastavenou?Problém je v tom,že jsem zaměstnán u stavební firmy a dlouhodobě bývám mimo bydliště pracovně.Neměl jsem čas ji opět pozastavit.Díky za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 10.06.2008)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že dle ustanovení § 31 odst. 12 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, může podnikatel provozování živnosti přerušit vždy nejdéle na dobu dvou let, přičemž živnost je přerušena dnem doručení oznámení o přerušení provozování živnosti živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Doporučujeme Vám proto neprodleně kontaktovat příslušný obecný živnostenský úřad. Seznam naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Daniela Hlubková


pedikura, manikura, modeláž nehtů - dotaz č. 435
Dotaz: (vložen dne: 03.06.2008)
Dobrý den,

měla bych dotaz, zda k založení živnosti mi stačí pouze kurz manikúra - modeláž nehtů nebo zda musím absolvovat kurz pedikúra, manikúra - modeláž nehtů. Další moje otázka je, zda mi garanta může dělat zdravotní sestra s praxi. Děkuji předem za odpověď Bláhová
Odpověď: (vložena dne: 04.06.2008)
Dobrý den, paní Bláhová,

pro obor pedikúra, manikúra není samostatný učební obor a odborná způsobilost se zde prokazuje rekvalifikačními kurzy. Je proto třeba rekvalifikace v oboru "manikúra, pedikúra" (nebo v částečném rozsahu) a dále doklad o vykonání čtyřleté praxe v oboru. Současně upozorňujeme, že modeláž nehtů je jedním z úkonů živnosti ohlašovací řemeslné "pedikúra,manikúra". Pouhá rekvalifikace "nehtová modeláž" pro získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost nepostačuje.

Maturitní vysvědčení ze střední zdravotnické školy nelze považovat za doklad, kterým by bylo možno prokázat odbornou způsobilost pro Vámi jmenovanou živnost. Důvodem je skutečnost, že studim a profil činnosti zdravotní sestry neobsahuje stejné, ani obdobné, cíle prokazující odbornou způsobilost v oboru ani příbuzném oboru. Samotný výkon praxe ve zdravotnictví pak lze z hlediska odborného posouzení pro některé živnosti považovat za praxi v oboru, kterou posuzuje na základě konkrétního předloženého dokladu, příslušný obecní živnostenský úřad.

Od 1. 7. 2008, t.j. od účinnosti novely živnostenského zákona, dochází ke zjednodušení podmínek pro vstup do podnikání. V případě rekvalifikace, pro příslušnou pracovní činnost, získané v zařízení akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, je nutné doložit doklad o vykonání pouze jednoroční praxe v oboru.


Věra Káňová


Udání-dotaz.č.434 - dotaz č. 434
Dotaz: (vložen dne: 03.06.2008)
Dobrý den, prostřednictvím Vašich internetových stránek jsem se chtěla zeptat jakým způsobem se dá informovat přes živnostenský úřad veřejnost o fimě ,se kterou jsme měli špatné zkušenosti.
Tato firma ,kterou vele majitel p.Losert je velice nespolehlivá v dokončení díla,v dodržování termínu a tím pádem k dodržení celkové smlouvy o dílo.Děkuji za odpověď.
Kusová
Odpověď: (vložena dne: 04.06.2008)
Dobrý den,

bohužel Vám musíme sdělit, že přes živnostenský úřad nelze veřejnost informovat o firmě, s níž máte špatné zkušenosti, neboť k tomuto není živnostenský úřad kompetentní.

Mgr. Danuše Volná1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup