Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

rekfalikační kurz manikura a modelaž nehtu potřebuji garanta - dotaz č. 422
Dotaz: (vložen dne: 25.05.2008)
Dobrý den, jsem vyučená hadečnice a holička mám výučnílist16let č. 63-81-2 mám ho již 27let a praxi také 27let, dokončuji rekfalikační kurz manikuru a modeláž nehtu, prosím mohu dostat živnostenský list ihned po1.7.2008, nebo musím shánět garamta a z jakých profesí a jak dlouho mi musí dělat garantaa než dostanu živnosták, mám to na rozšíčení služeb v salonu zákazníkům, velice děkujiDana.
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2008)
Dobrý den paní Dano,

dle ust. § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Pedikúra, manikúra" rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru holič, kadeřník 63-81-2. Dále je třeba doložit čtyřletou praxi v oboru (pro účely živnostenského zákona se praxí v oboru, mimo jiné, rozumí výkon odborných činností náležejících do příbuzného oboru živnosti).

Současně je nutné zdůraznit, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Daniela Hlubkovácestovní agentura - dotaz č. 421
Dotaz: (vložen dne: 23.05.2008)
Dobrý den, mám dotaz- pokud cestovní agentura nabízí jednodenní zájezdy (nepřesehující 24 hodin), tedy dopravu a průvodce, stačí jí oprávnění na činnost cestovní agentury nebo musí mít také oprávnění na silniční dopravu a na průvodcovské služby ???

Světlana
Odpověď: (vložena dne: 29.05.2008)
Dobrý den, paní Světlano,

pokud si provozovatel cestovní agentury provozující v režimu živnostenského zákona živnost "Provozování cestovní agentury" pořídí vlastní autobus s řidičem a tímto bude zajišťovat dopravu turistů, musí mít k této činnosti koncesi s předmětem podnikání "Silniční motorová doprava osobní"; taktéž bude-li vlastními zaměstnanci provádět a účtovat průvodcovské služby, musí mít živnostenské oprávnění k provozování živnosti vázané "Průvodcovská činnost a) horská, b) tělovýchovná a sportovní, c) v oblasti cestovního ruchu."

Za účelem získání podrobnějších informací doporučujeme kontaktovat příslušný obecní živnostenský úřad podle bydliště. Seznam naleznete na adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Věra Káňovákadeřnictví - dotaz č. 420
Dotaz: (vložen dne: 16.05.2008)
Dobrý den, ,chtěla bych podnikat v oboru kadeřnictví/ mobilní kadeřnictví .
1. Co vše musí být obsaženo ve smlouvě mezi mnou a garantem? Garant žádné peníze nechce.
2. Co vše potřebují vědět,když budu nabízet služby jako mobilní kadeřnictví?
Děkuji za rychlou odpověď
S pozdravem VYSKOČILOVÁ
o.vy@seznam.cz
Odpověď: (vložena dne: 20.05.2008)
Dobrý den paní Vyskočilová,

k otázce smlouvy mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem sdělujeme, že vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu. Zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale také např. občansko či obchodněprávní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena.

Otázku "mobilní provozovny", zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1. 7. 2008), řeší v § 17. Mobilní provozovna je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce. Podnikatel je povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Dále takováto provozovna musí být způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (např. hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad provozovny pouze eviduje, nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování hygienických předpisů, a proto Vám doporučujeme se v této věci obrátit na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava, tel.: 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz.
Rovněž Vaší pozornosti doporučujeme zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého, mimo jiné, je provozovatel kadeřnictví povinen podle § 21 odst. 3, 4 vypracovat a nechat schválit provozní řád. Jeho vzor naleznete na adrese: http://www.khsova.cz/obcanum/provozni_rady.php .

Daniela HlubkováPoskytování tělovýchovných a sportovních služeb po novelizaci od 1.7.2008 - dotaz č. 419
Dotaz: (vložen dne: 15.05.2008)
Dobrý den.
Rád bych začal podnikat jako instruktor bojových umění a sebeobrany (tedy živnost ,,Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb,,).Nyní je třeba patřičné vzdělání nebo rekvalifikace na instruktora nebo cvičitele sebeobrany s akreditací MŠTV).Po datu 1.7.2008 budou platit stejné podmínky nebo budou nějaké změny? Nebude náhodou tato živnost v kategorii jako živnost volná ?
Děkuji Robert Majoroš
Odpověď: (vložena dne: 19.05.2008)
Dobrý den, pane Majoroši,

živnost "Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb" zústává i po novele živnostenského zákona živností vázanou. Odbornou způsobilost bude možno doložit:

a) dokladem o ukončení vysokoškolského vzdělání ve studiním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
b) dokladem o ukončení vyššího odborného vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
c) osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné kvalifikaci pro příslusnou pracovní činnost vydaným zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována.

Věra Káňová


Živnostenský list - dotaz č. 418
Dotaz: (vložen dne: 15.05.2008)
Dobrý den!
Chtěla bych si udělat ŽL na vedení účetnictví. Asi před dvěma roky jsem absolvovala rekvalifikační kurz přes úřad práce podvojného účetnictví, který trval dva měsíce a dostala jsem certifikát o složení zkoušky. Chtěla bych se zeptat, jestli bude toto osvědčení platné při žádosti o ŽL, jestli bude stačit osvědčení + potřebná praxe?
Děkuji za odpoveď.
Odpověď: (vložena dne: 16.05.2008)
Dobrý den,

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence je živností vázanou. Odborná způsobilost této živnosti je upravena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jíž je vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru. Podle § 24 odst. 2 citovaného zákona, je-li v příloze č. 2 uvedena odborná způsobilost spočívaíjcí ve vyučení v oboru nebo ve středoškolském vzdělání zakončeném maturitní zkouškou, splnění podmínky vzdělání se prokazuje též dokladem o rekvalifikaci podle § 22 odst. 1 písm. e) živnostenského zákona a dokladem o vykonání čtyřleté praxe v oboru.

Z výše uvedeného vyplývá, že odbornou způsobilost pro výše jmenovanou živnost lze doložit i osvědčením o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o odborné způsobilosti vydaným institucí akreditovanou ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a dokladem o absolvování celkem 9-ti let praxe v oboru.

Dnem 1. 7. 2008 nabývá účinnosti zákon č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle něhož bude pro zmíněnou živnost v případě rekvalifikace postačovat pouze pětiletá praxe v oboru.

Současně je nutné zdůraznit, že posouzení splnění odborné způsobilosti je plně v kompetenci obecních živnostenských úřadů.

Věra KáňováManikúra, nehtová modeláž - dotaz č. 417
Dotaz: (vložen dne: 09.05.2008)
Dobrý den,
absolvovala jsem rekvalifikační kurz "Manikúra, nehtová modeláž". V tomto oboru bych si chtěla založit živnostenský list. Jelikož nesplňuji požadavek čtyřleté odborné praxe, chtěla jsem se tedy touto cestou informovat, jaké požadavky musí splňovat odpovědný zástupce, je možné, aby to byla kosmetička s více jak čtyřletou praxí? Také jsem se na rekvalifikačním kurzu doslechla, že by to mohl být i zdravotník?
Předem moc děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 12.05.2008)
Dobrý den,

odpovědný zástupce musí splňovat, jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, jimiž je odborná způsobilost. Jak již bylo v naší listárně uvedeno, pro obor pedikúra, manikúra není samostatný učební obor a odborná způsobilost se zde prokazuje rekvalifikačními kurzy. Podle ustanovení § 22 živnostenského zákona, lze odbornou způsobilost rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru kadeřník 64 - 56 - 2 (tento obor ve druhém roce výuky obsahuje i předmět péče o ruce, vady a choroby nohou a rukou), nebo výučním listem v příbuzném oboru kosmetička kód 69 - 52 - H/001; 69 - 41 - L/004; 64 - 46 - 2; 64 - 46 - 4. Z hlediska odborné přípravy mají společný odborný základ. Pokud Vámi dotazovaná osoba má vzdělání v oboru kosmetika a čtyřletou praxi v tomto oboru, pak podmínky odborné způsobilosti stanovené zákonem č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, splňuje.

Nicméně je třeba dodat, že posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Maturitní vysvědčení ze střední zdravotnické školy nelze považovat za doklad, kterým by bylo možno prokázat odbornou způsobilost pro Vámi jmenovanou živnost. Důvodem je skutečnost, že studim a profil činnosti zdravotní sestry neobsahuje stejné, ani obdobné cíle prokazující odbornou způsobilost v oboru ani příbuzném oboru.

Věra KáňováOdpovědný zástupce - dotaz č. 416
Dotaz: (vložen dne: 06.05.2008)
Dobrý den,ráda bych se zeptala,zda mi může dělat odpovědného zástupce na Manikůru,nehtovou modeláž osoba,která je vyučena v obotu 63-81-2 Holička,kadeřnice a má 30let praxi. Předem děkuji za odpověď. Eva
Odpověď: (vložena dne: 07.05.2008)
Dobrý den paní Evo,

dle ust. § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, lze odbornou způsobilost pro řemeslnou živnost "Pedikúra, manikúra" rovněž dokladovat i výučním listem v příbuzném oboru, a to v daném případě v oboru holič, kadeřník 63-81-2. Dále osoba odpovědného zástupce musí splňovat podmínku čtyřleté praxe v oboru.

Posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního úřadu.

Daniela HlubkováŽivnost masérská - doplnění dotazu - dotaz č. 415
Dotaz: (vložen dne: 06.05.2008)
Dobrý den, paní Káňová,
velmi Vám děkuji za rychlou odpověď. Nicméně budu otázku opakovat znovu, protože jsme si nerozuměli. Nejedná se mi o odpověď jaké vzdělání potřebuji ke zřízení živnosti masérské - toto vzdělání mám, zdravotnické, obor rehabilitační sestra na úseku fyzikální terapie, neboli fyzioterapeut. Jedná se mi o různé doplňující kurzy, které mnoho firem nabízí. Jednoduše řečeno: na základě svého vzdělání Ž.L. dostanu, ale mohu nabízet při tomto Ž.L. kromě klasické masáže například baňkování, či medovou, nebo aromaterapeutickou masáž,meridiánovou masáž atd, ve které se vzdělám jako "samouk"? Nebo musím projít nějakým doplňujícím kurzem, na který dostanu Certifikát o absolvování? A tímto Certifikátem se při případné kontrole úřadů prokázat?
A ještě doplňující otázka: při svém vzdělání fyzioterapeuta jsme se samozřejmě učili i reflexní masáže. Ale vidím, že obsahová náplň živnosti masérské vylučuje reflexní masáže. Vylučuje také reflexní masáž plosky nohy, či ruky? Neboť tuto nabídku jsem u různých masérů viděla.
Děkuji Vám, paní Káňová, předem za odpověď!
S pozdravem a přáním pěkného dne, Ludmila.
Odpověď: (vložena dne: 12.05.2008)
Dobrý den, paní Ludmilo,

naše odpověd ke konkrétní živnosti se nezabývala Vaším vzděláním, nýbrž byl uveden rozdíl v hodnotě různých osvědčení vydávaných různými subjekty. Jak již bylo sděleno, zdokonalování se v oboru absolvováním různých školení a kurzů či samostudiem je plně na rozhodnutí každého podnikatele. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů, ani jiný právní předpis nestanoví u Vámi jmenované živnosti povinnost dalšího vzdělávání a je výhradně na podnikateli, zda své znalosti a jakým způsobem, bude rozšiřovat či nikoliv. Certifikát je pouze dokladem o absolvování nějakého kurzu a není dokladem uvedeným v živnostenském zákoně ani ve vl. nařízení č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením. Certifikátem se tudíž nelze v případě kontroly živnostenského úřadu prokazovat.

Reflexní masáž je masérský postup, který je ve svých účincích vždy léčebného či obdobně působícího charakteru, a to i za předpokladu, že léčebný proces nemusí být vždy navozen. Reflexní masáž přísluší vykonávat pouze fyzickým osobám v rozsahu zvláštních zákonů, čili se jedná o činnost, která je jako taková z působnosti živnostenského zákona vyloučena.

Věra Káňová

Živnost masérská a doplňující certifikované kurzy - dotaz č. 414
Dotaz: (vložen dne: 03.05.2008)
Dobrý den!
Mám dotaz ohledně různých kurzů, které jsou zakončené vystavením Certifikátu ( ne Osvědčení). Jsem fyzioterapeutka, Ž.L. na masáže jsem už kdysi měla. Te´d bych se chtěla k masážím vrátit, ale nechci nabízet "jen" klasické masáže, ale také třeba masáže medové, aromaterapeutické, baňkování, reflexní masáž plosky nohou atd. Různé firmy nabízejí tyto kurzy a k nim Certifikát. Je nutné těmito kurzy projít, abych tyto služby mohla nabízet? Nebo si stačí nastudovat odbornou literaturu? Jedná se o to, že vlastně stále budu nabízet masáže, na které mám, mimo jiné, vzdělání - pouze však různými masážními prostředky či "nástroji". Mohu se v nabízených kurzech orientovat tak, že kurz za který dostanu "jen" Certifikát není nutný, a je spíše zájmový? A kurz, po kterém mi vystaví Osvědčení o absolvování, dokonce třeba po závěrečné zkoušce, musím mít, pokud chci danou službu nabízet?
Děkuji předem za odpověď. Ludmila
Odpověď: (vložena dne: 06.05.2008)
Dobrý den paní Ludmilo,

masérské, rekondiční a regenerační služby jsou živností vázanou a k získání živnostenského oprávnění k provozování této živnosti je nutno splnit i zvláštní podmínky stanovené v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, t.j. odbornou způsobilost, uvedenou v příloze č. 2 citovaného zákona. Jednou z možností zde uvedených, jak splnit odbornou způsobilost, je i doložení osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována. Toto osvědčení nelze srovnávat ani zaměňovat s osvědčením či certifikátem získaným v kurzech pořádaných výše nejmenovanými subjekty. Tyto slouží k získání či rozšíření znalostí a dovedností v určitém oboru a záleží jen na podnikateli, zda a který z nabízených kurzů absolvuje.

Obsahem živnosti živnosti masérské, rekokndiční a regenerační služby je poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky reflexní masáže a poskytování regeneračních služeb.

Pro úplnost uvádíme, že ve smyslu znění dosud platného Nařízení vlády č 209/2001 Sb., masérské, rekondiční a regenerační služby jsou živností, jejíž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.

Věra Káňováobnovení podnikání - dotaz č. 413
Dotaz: (vložen dne: 30.04.2008)
Dobrý den,

plánuji podnikat na ŽL jako ekonomický poradce pro žadatele o dotace s tím, že v době, kdy nebudu mít klienty přeruším podnikání. Byly by webové stránky, kde bych nabízel své služby s odkazem na fakt, že mám přerušené podnikání, a i případně inzerce mých služeb s odkazem na mé webové stránky brány jako už vlastní akt podnikání -tj. nepovoleného podnikání? Po získání klienta bych si ŽL opět obnovil. Klienty moho získat v době výzev pro podávání dotací, které budou zpravidla 2x až 3x do roka. Děkuji za názor.
Odpověď: (vložena dne: 06.05.2008)
Dobrý den,

živnostenský zákon neobsahuje výklady pojmů "provozování živnosti" a okamžik "zahájení provozování živnosti".
Je jen na podnikateli, zda projeví vůli do budoucna provozování živnosti přerušit či nikoliv. Chce-li přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, má podle § 31 odst. 12, 13 citovaného zákona povinnost předem oznámit příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu tuto skutečnost, který toto zaznamená do veřejné části živnostenského rejstříku ( § 60 odst. 2 písm. g) nebo h) citovaného zákona). Tuto skutečnost je podnikatel povinen
rovněž oznámit finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, případně úřadu práce).

K posouzení inzerované služby při přerušení provozování živnosti s odkazem na webové stránky je příslušný obecní živnostenský úřad. Vaše podaná informace, týkající se získání klienta a následného "obnovení živnosti" je příliš obecná. Proto Vám doporučujeme obrátit se přímo na příslušné orgány státní správy, které mohou mít blíže upraveny zvláštním právním předpisem předmětné pojmy a to například v oblasti správy daní na příslušný finační úřad, v oblasti sociálního pojištění na okresní správu sociálního zabezpečení a v oblasti zdravotního pojištění na příslušnou zdravotní pojišťovnu, kde jste evidován.

Zdeňka Janků1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup