Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Živnost masérská a doplňující certifikované kurzy - dotaz č. 414
Dotaz: (vložen dne: 03.05.2008)
Dobrý den!
Mám dotaz ohledně různých kurzů, které jsou zakončené vystavením Certifikátu ( ne Osvědčení). Jsem fyzioterapeutka, Ž.L. na masáže jsem už kdysi měla. Te´d bych se chtěla k masážím vrátit, ale nechci nabízet "jen" klasické masáže, ale také třeba masáže medové, aromaterapeutické, baňkování, reflexní masáž plosky nohou atd. Různé firmy nabízejí tyto kurzy a k nim Certifikát. Je nutné těmito kurzy projít, abych tyto služby mohla nabízet? Nebo si stačí nastudovat odbornou literaturu? Jedná se o to, že vlastně stále budu nabízet masáže, na které mám, mimo jiné, vzdělání - pouze však různými masážními prostředky či "nástroji". Mohu se v nabízených kurzech orientovat tak, že kurz za který dostanu "jen" Certifikát není nutný, a je spíše zájmový? A kurz, po kterém mi vystaví Osvědčení o absolvování, dokonce třeba po závěrečné zkoušce, musím mít, pokud chci danou službu nabízet?
Děkuji předem za odpověď. Ludmila
Odpověď: (vložena dne: 06.05.2008)
Dobrý den paní Ludmilo,

masérské, rekondiční a regenerační služby jsou živností vázanou a k získání živnostenského oprávnění k provozování této živnosti je nutno splnit i zvláštní podmínky stanovené v zákoně č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, t.j. odbornou způsobilost, uvedenou v příloze č. 2 citovaného zákona. Jednou z možností zde uvedených, jak splnit odbornou způsobilost, je i doložení osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné způsobilosti vydaný institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována. Toto osvědčení nelze srovnávat ani zaměňovat s osvědčením či certifikátem získaným v kurzech pořádaných výše nejmenovanými subjekty. Tyto slouží k získání či rozšíření znalostí a dovedností v určitém oboru a záleží jen na podnikateli, zda a který z nabízených kurzů absolvuje.

Obsahem živnosti živnosti masérské, rekokndiční a regenerační služby je poskytování sportovních, rekondičních a regeneračních masáží (které jsou prováděné na zdravých jedincích a nenavodí léčebný proces), s vyloučením techniky reflexní masáže a poskytování regeneračních služeb.

Pro úplnost uvádíme, že ve smyslu znění dosud platného Nařízení vlády č 209/2001 Sb., masérské, rekondiční a regenerační služby jsou živností, jejíž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.

Věra Káňováobnovení podnikání - dotaz č. 413
Dotaz: (vložen dne: 30.04.2008)
Dobrý den,

plánuji podnikat na ŽL jako ekonomický poradce pro žadatele o dotace s tím, že v době, kdy nebudu mít klienty přeruším podnikání. Byly by webové stránky, kde bych nabízel své služby s odkazem na fakt, že mám přerušené podnikání, a i případně inzerce mých služeb s odkazem na mé webové stránky brány jako už vlastní akt podnikání -tj. nepovoleného podnikání? Po získání klienta bych si ŽL opět obnovil. Klienty moho získat v době výzev pro podávání dotací, které budou zpravidla 2x až 3x do roka. Děkuji za názor.
Odpověď: (vložena dne: 06.05.2008)
Dobrý den,

živnostenský zákon neobsahuje výklady pojmů "provozování živnosti" a okamžik "zahájení provozování živnosti".
Je jen na podnikateli, zda projeví vůli do budoucna provozování živnosti přerušit či nikoliv. Chce-li přerušit provozování živnosti na dobu delší než 6 měsíců, má podle § 31 odst. 12, 13 citovaného zákona povinnost předem oznámit příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu tuto skutečnost, který toto zaznamená do veřejné části živnostenského rejstříku ( § 60 odst. 2 písm. g) nebo h) citovaného zákona). Tuto skutečnost je podnikatel povinen
rovněž oznámit finančnímu úřadu, okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, případně úřadu práce).

K posouzení inzerované služby při přerušení provozování živnosti s odkazem na webové stránky je příslušný obecní živnostenský úřad. Vaše podaná informace, týkající se získání klienta a následného "obnovení živnosti" je příliš obecná. Proto Vám doporučujeme obrátit se přímo na příslušné orgány státní správy, které mohou mít blíže upraveny zvláštním právním předpisem předmětné pojmy a to například v oblasti správy daní na příslušný finační úřad, v oblasti sociálního pojištění na okresní správu sociálního zabezpečení a v oblasti zdravotního pojištění na příslušnou zdravotní pojišťovnu, kde jste evidován.

Zdeňka JankůDoplnění- Ubytování změna užívání nemovitosti - dotaz č. 412
Dotaz: (vložen dne: 29.04.2008)
Dobrý den, předpokládám , že budu poskytovat ubytovací služby v pronajatém rodinném domku. Nejsem si jist, zda je potřeba zmenít způsob užití nemovitosti. Domnívám se že ne, v obsahové náplni ubytovacích služeb je uvedeno:" Poskytování ubytování v jiných kategoriích staveb (bytových a rodinných domech, ve stavbách pro individuální rekreaci)". Je můj výklad správný?
Pokud ne, můžu mít nájemní smlouvu na pronájem rodinného domku a sám si zažádat o změnu užití nemovitosti (mohla byste přesně definovat kategorii užití)? Domek bude sloužit pouze pro ubytování, trvale tam nikdo nebude bydlet.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.
Petr Dlask
Odpověď: (vložena dne: 30.04.2008)
Dobrý den pane Dlasku,


podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu. Stavební úřad vydá souhlas se změnou v užívaní stavby na základě oznámení osoby, která má ke stavbě vlastnické právo nebo prokáže právo změnit užívání stavby.

Základní pojmy a zařazení ubytovacích zařízení do kategorií naleznete ve vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavích na využívání území. Jsme nuceni konstatovat, že Vaše dotazy směřují výhradně do stavebního zákona a souvisejících vyhlášek. Doporučujeme Vám proto obracet se s těmito dotazy přímo na kterýkoliv stavební úřad.

Věra KáňováŽivnost na ubytování v pronajatém objektu - dotaz č. 411
Dotaz: (vložen dne: 22.04.2008)
Dobrý den,
rodiče příležitostně pronajímají rodinnný domek k rekreačním účelům. Už to ale moc nezvládají, a myslím , že vzhledem k větší četnosti pronájmu, by bylo i správné mít na tuto činnost raději živnost - ubytování.
Zvažuji proto, že bych s nimi uzavřel smlouvu o pronájmu domku a vyřídil bych si živnostenské oprávnění(a uplatnil jisté výhody invalidního důchodce) na ubytování v daném objektu. Je to možne ? Problém vidím ve vykazování nákladu na energie . Rodinný domek má sice vlastní el. přípojku, ale plyn i voda je společná pro se sousedním rodinnný domkem rodičů. V pronajímaném domku jsou pouze soukrommá měřidla energii.

Ideální by bylo, kdybych mohl vykazovat příjmy z ubytování, náklady na opravy a údržbu (např malování, výměnu oken, stavbu altánu apod.); a příjmy za náklady na skutečnou spotřebu (podle stavu měřidla, na základě nájemní smlouvy) bych převedl na vlastníka nemovitosti. Ten by v přiznání k DPFO uvedl pouze příjem z pronájmu , náklady na energie by se mu vykrátily....Asi moc komplikovaná úvaha, ale budu moc vděčný, za jakýkoliv návrh řešení , či postřeh.

Děkuji za odpověď.

P. Dlask
Odpověď: (vložena dne: 24.04.2008)
Dobrý den pane Dlasku,

poskytování ubytování, náleží do živnosti ohlašovací volné "Ubytovací služby". Ohlášení živnosti se podává příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu podle Vašeho trvalého bydliště. Ohlašovatel živnosti musí splnit pouze všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem, přičemž výpis z Rejstříku trestů si obecní živnostenský úřad vyřizuje sám. Vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.

V otázce týkající se problematiky daní a účetnictví Vám doporučujeme se obrátit na finanční úřad (seznam naleznete na http://www.mpo.cz/dokument23036.html), nebo na daňového poradce.

Věra Káňová

Živočišný produkt - dotaz č. 410
Dotaz: (vložen dne: 21.04.2008)
Dobrý den, zajímalo by mě přesné znění v zákoně o tom, co je živočišný produkt. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 22.04.2008)
Dobrý den,

Váš dotaz náleží do oblasti veterinární péče, která je upravena zvláštním právním předpisem, zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejích zákonů (veterinární zákon). Tento zákon rovněž definuje pojem živočišný produkt ( § 3 odst. 1 písm. n) citovaného zákona). S dalšími dotazy z této oblasti doporučujeme obrátit se přímo na Krajskou veterinární správu pro Moravskoslezský kraj v Ostravě, tel. 596781910, e-mail kvst@svssr.cz, případně na příslušný oblastní inspektorát ( kontakty naleznete http://www.statnisprava.cz/rstsp/adresar.nsf/i/14968).


Zdeňka Janků


K dotazu 406 a 407 - dotaz č. 409
Dotaz: (vložen dne: 19.04.2008)
Muj dotaz tady nebyl napsan omylem. Jen se neda psatdo hejtmanovy listarny a chci aby lide vedeli co si o nich krajsti zastupitele a hejtman mysli a koho z nich dela. Vzdy rekne takovou odpoved, kdy nejsou uvedeny vsechna fakta a pak to vyzni jakoze se dela jen to nejlepsi. Ale skutek utek a kazdy si tu hrabe jen pro tu svoji nenazranou kapsu...

Proto jsem reagoval, protoze me to rozpalilo..
Odpověď: (vložena dne: 21.04.2008)
Dobrý den,

Listárna oddělení krajský živnostenský úřad

V rámci listárny se zaměstnanci oddělení krajský živnostenský úřad, odboru vnitra a krajský živnostenský úřad snaží bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty, které se týkají problematiky zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1995 o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů.

Na dotazy a připomínky, které jsou mimo kompetenci oddělení krajský živnostenský úřad, nemůže být pochopitelně odpovídáno, a proto bude učiněn odkaz na příslušný orgán veřejné správy, případně takový odkaz bude odstraněn. Rovněž tak budou odstraněny příspěvky, ve kterých se objeví vulgarismy a diskriminační rasistické narážky.


Ing. Petr Jakobi
Truhlař - dotaz č. 408
Dotaz: (vložen dne: 18.04.2008)
Dobrý den chtel jsem se zeptat. Jsem vyucený truhlar a mam 2 roky praxe je jeste pravda ze potrebuji 3 roky? abych si mohl vyridit živnost. dekuji Sochora
Odpověď: (vložena dne: 22.04.2008)
Dobrý den pane Sochore,

Ano, pokud jste vyučen truhlář, pro získání živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou "Truhlářství" se dosud vyžaduje tříletá praxe. Tuto situaci živnostenský zákon umožňuje řešit formou ustanovení odpovědného zástupce, tj. fyzické osoby, která odbornou způsobilost v plném rozsahu splňuje. Od účinnosti novely zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákona č.130/2008 Sb.), tj. od 1.7.2008, tříletá praxe v oboru, pokud jste vyučen truhlář, již nebude vyžadována.

Petr Jakobi


K predeslemu dotazu - dotaz č. 407
Dotaz: (vložen dne: 17.04.2008)
Chybi mi tam kousek vety - dopravci musi litat Ostrava - neco, nemohou litat Neco - ostrava. Timpadem nejlepe aby meli na letisti zakladnku ze? A v Cr ma zakladnu CSA, Smartwings a Skyeurope. A pak nahodou CCA a nahodou v Ostrave.
Odpověď: (vložena dne: 18.04.2008)
Dobrý den,

Odpověď na tento dotaz je uvedena v odpovědi na dotaz č. 406.

Ing. Petr Jakobi


Reakce na dotaz č. 827 listarny p. Tosenovskeho - dotaz č. 406
Dotaz: (vložen dne: 16.04.2008)
Cituji:
Dobrý den,
opakuji, všechny společnosti se mohou do výběrového řízení přihlásit. Není Vám divné, že se nepřihlásily?
S pozdravem
Evžen Tošenovský, hejtman kraje

Tuto odpoved snad nemyslite vazne, bud si z lidi delate naprostou srandu, nebo blbecky. NENI DIVNE VAM,ze se neprihlasily, kdyz vypisete podminky, jez letecke poslecnosti musi splnit? Myslim tim, ze urcite jakym letadlem, kam a kolikrat muzou litat? Tohle je uz omezeni!! A pak take to ze musi litat linku ostrava neco! To uz mame dalsi vyrazeni evropskych dopravcu! Takze dalsi body pro CCA. Takze se prosimvas zamyslete nad vasimi odpovedmi a priste alespon lzete mene transparentne! Nejradeji bych vas prosil, abyste odstoupil z funkce, stejne jiz nedokazete nic poradneho udelat! Omlouvam se, ze pisu zde ale toto opravdu nema obdoby, p. hejtman uzavrel diskuzi, ale na toto se neda nereagovat!
Odpověď: (vložena dne: 18.04.2008)
Dobrý den,

Vaše sdělení bylo omylem zasláno do listárny oddělení krajský živnostenský úřad. Jak je zřejmé ze sdělení hejtmana Moravskoslezského kraje, pana Ing. Evžena Tošenovského ve věci ukončení jeho listárny, které je zveřejněno na webových stránkách pod odkazem "Listárny", nyní se na něj můžete kdykoli obracet buď přes e-mail (evzen.tosenovsky@kr-moravskoslezsky.cz) nebo písemně (Ing. Evžen Tošenovský, 28. října 117, 702 18 Ostrava).

Ing. Petr Jakobi
svářeč - dotaz č. 405
Dotaz: (vložen dne: 16.04.2008)
Dobrý den,
chtěla bych se informovat zda-li je možné otevřít si živnstenský list a co je třeba k němu doložit pokud by jsem chtěla podnikat jako svářeč. Mám udělaný rekvalifikační kurz a státní zkoušky ze svařování. Praxi ve svařování mám cca 2 roky. Prosím o informaci co je potřeba doložit za doklady pokud by jsem chtěla v tomto oboru podnikat. Děkuji moc za ochotu
Odpověď: (vložena dne: 16.04.2008)
Dobrý den,

uvedená činnost spadá do živnosti ohlašovací volné "Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů". K vyřízení živnostenského listu je nutné splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti ( § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů), odborná způsobilost se nevyžaduje.

Živnost ohlašujete obecnímu živnostenskému úřadu podle bydliště fyzické osoby podnikatele nebo sídla právnické osoby. Vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, musíte ještě doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor. Podrobnější informace k vyřízení živnostenského listu dostanete na krémkoliv obecním živnostenském úřadě ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ).

Pro úplnost uvádíme, že po 1.7.2008 bude možné ohlásit živnost na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.

Zdeňka Janků
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup