Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

novela zákona - dotaz č. 399
Dotaz: (vložen dne: 10.04.2008)
Dobrý den.
Mám rekv.kurz manikúra-modeláž nehtů. Mám už roční praxi. Chci pracovat sama na sebe, tedy požádat o ŽL. Pokud si teď seženu garanta, získám ŽL a od 1.července bude platit nový zákon (snad), kdy bude stačit jeden rok praxe, budu nadále potřebovat odb.zástupce nebo ne? A nebudu muset pak žádat znovu o ŽL ( pouze na základě praxe)?, Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 15.04.2008)
Dobrý den,

odpovědného zástupce je povinen ustanovit podnikatel, který je fyzickou osobou a nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, nejedná-li se o ohlašovací živnost provozovanou průmyslovým způsobem. Dojde-li v průběhu podnikání ke splnění zvláštních podmínek podnikatelem, pak tento může ustanoveného odpovědného zástupce zrušit.
Živnostenský list je vydáván na dobu neurčitou, pokud ohlašovatel živnosti sám v ohlášení neuvede datum ukončení provozování živnosti, jelikož tuto zamýšlí provozovat na dobu určitou. Ukončení výkonu odpovědného zástupce podnikatelem, který splní zvláštní podmínky provozování živnosti, není důvodem k zániku živnostenského oprávnění, ani průkazu živnostenského oprávnění (živnostenský list, koncesní listina).


Věra Káňová

novela zákona - dotaz č. 398
Dotaz: (vložen dne: 10.04.2008)
Dobrý den.
Mám rekv.kurz manikúra-modeláž nehtů. Mám už roční praxi. Chci pracovat sama na sebe, tedy požádat o ŽL. Pokud si teď seženu garanta, získám ŽL a od 1.července bude platit nový zákon (snad), kdy bude stačit jeden rok praxe, budu nadále potřebovat odb.zástupce nebo ne? A nebudu muset pak žádat znovu o ŽL ( pouze na základě praxe)?, Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 07.05.2008)
Dobrý den,

Pro splnění požadované odborné způsobilosti bude rozhodný okamžik ohlášení předmětné živnosti. Ohlásíte-li živnost před datem 1.7.2008 (tj. před účinností zák. č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů), podle dosud platného zákona nesplňujete požadovanou praxi a bude nutné ustanovit odpovědného zástupce. Dnem 1.7.2008 odbornou způsobilost budete již splňovat a postačí pouze oznámit ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce. Dosavadní živnostenské oprávnění zůstane zachováno.

Zdeňka Janků


Zprostředkování obchodu a služeb - účetní - dotaz č. 397
Dotaz: (vložen dne: 09.04.2008)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat na takovou zláštní situaci. Jsem zaměstnaná u FO podnikatele jako účetní. Může tento podnikatel vystavovat fakturu za účetnické služby, které já jako účetní vykonávám. Tento podnikatel vlastní živnostenský list na zprostředkování obchodu a služeb. Sama totiž budu moci mít živnostenský list na účetnické služby až v roce 2009. Děkuji moc!
Odpověď: (vložena dne: 14.04.2008)
Dobrý den,

podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dostažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
Jak vyplývá z živnostenského zákona, živnostenskou činnost je možno provozovat pouze na základě příslušného živnostenského oprávnění.

Pokud tedy Váš zaměstnavatel, při naplnění výše uvedených ukazatelů, hodlá fakturovat účetní služby, aniž k tomu má příslušné živnostenské oprávnění, dopustí se neoprávněného podnikání.

Věra Káňová


operní zpěv - dotaz č. 396
Dotaz: (vložen dne: 07.04.2008)
Dobrý den,ráda bych se vás zeptala jakou formou mám podnikat. Jsem operní zpěvačka a zpívám v různých divadlech u nás i v sousedních zemích. Donedávna jsem byla zaměstnaná(v jiném oboru).Nyní chci fungovat už plně v oboru svém.Existuje na tuto práci živnostenské oprávnění,nebo tzv. volná živnost?Kde najdu adekvátní informace?
Děkuji předem za odpověď a zdravím vás
Ludmila

Odpověď: (vložena dne: 10.04.2008)
Dobrý den paní Ludmilo,

podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory*), není živností.

*) zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
zákon č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových prvků, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.
zákon č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb.

Doporučujeme Vám proto kontaktovat INTERGRAM - nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů (Na poříčí 1066/27, 110 00 Praha - Nové Město, tel. 221 311 392), který na základě oprávnění uděleného Ministerstvem kultury ČR vykonává kolektivní správu práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukověobrazových záznamů podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Věra Káňová


Registr - dotaz č. 395
Dotaz: (vložen dne: 07.04.2008)
Dobrý den,
v registru je moje živnost vedena jako aktivní. Přitom již několik let mám živnost pozastavenu. Pro účely sjednání úvěru bych potřebovala bance dokladovat skutečný stav. Co pro to mohu udělat?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 07.04.2008)
Dobrý den,

jelikož v průběhu platnosti živnostenského zákona došlo k řadě změn paragrafového znění ustanovení, týkajících se pozastavení provozování živnosti, příp. přerušení provozování živnosti na žádost podnikatele a Váš dotaz je obecný, doporučujeme Vám, obrátit se přímo na příslušný živnostenský úřad podle Vašeho bydliště, nahlédnout do svého spisového materiálu a ověřit si informaci o pozastavení provozování živnosti. Živnostenský úřad, který vede spis podnikatele, je povinen každou změnu údajů následně promítnout do živnostenském rejstříku v souladu s § 60 živnostenského zákona.

Zdeňka Janků


Sanitní doprava a soukromá záchranná služba - dotaz č. 394
Dotaz: (vložen dne: 07.04.2008)
Dobrý den,chtěl bych podnikat v sanitní dopravě a záchranné službě,tak bych potřeboval vědět co vše je potřeba vyřídit.Děkuji za odpověď Smutný
Odpověď: (vložena dne: 07.04.2008)
Dobrý den pane Smutný,

Vámi uváděné činnosti nejsou živnostmi ve smyslu znění zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nýbrž podle § 3 zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péče, v platném znění, poskytováním zdravotní péče. Doporučujeme Vám proto obrátit se přímo na odbor zdravotnictví, Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, p. Ing. Hana Buryová (tel. č. 595 622 462)

Věra Káňovárelaksační masáže,sportovní,bánkování - dotaz č. 393
Dotaz: (vložen dne: 04.04.2008)
DOBRÝ DEN.MÁM DOTAZ,MOHU VYKONÁVAT TUTO ČINOST A DOCHÁZET KE KLIENTŮM DOMŮ. A DO JAKÉ VÝŠE SI VYDĚLAT A NEMÍT ŽIVN. LIST.DĚKUJI
Odpověď: (vložena dne: 07.04.2008)
Dobrý den,

podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dostažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Dojde-li tedy k naplnění uvedených znaků, pak je vykonávaná činnost živností, k jejíž realizaci je zapotřební živnostenské oprávnění; přičemž zisku nemusí být vůbec dosaženo.

Podmínky podnikání v oblasti masérských služeb jsou upraveny v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Konkrétně se jedná o ustanovení paragrafů 19 až 21, ze kterých, mimo jiné, vyplývá povinnost mít schválený PROVOZNÍ ŘÁD příslušnou krajskou hygienickou stanicí, ve kterém musíte uvést, jakým způsobem nakládáte s prádlem, jaký máte pracovní oděv, jaké používáte desinfekční prostředky, zda používáte vlastní lehátko či nikoliv. Bližší informace získáte na adrese: http://www.khsova.cz/01_obcanum/vzory_provoznich_radu.php .


Věra Káňovákosmeticka - dotaz č. 392
Dotaz: (vložen dne: 03.04.2008)
Dobry den , mam zivnostensky list v oboru manikerka a nyni jsem si udelala kosmeticky kurz,mam dotaz zda potrebuji garanta nebo jak jinak vyresit situaci a ziskat ZL v tomto oboru. Dekuji za odpoved Miriam Juristova
Odpověď: (vložena dne: 07.04.2008)
Dobrý den, paní Juristová,

pouhé absolvování kosmetického kurzu k získání živnostenského listu na "Kosmetické služby" nestačí, neboť pro splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, které jsou v případě řemeslné živnosti vyžadovány, je potřeba prokázat odbornou způsobilost doklady dle § 21 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, které lze nahradit odbornou způsobilostí dle ustanovení § 22 téhož zákona. V současnosti byste podle uvedených ustanovení musela mít splněnu podmínku čtyřleté praxe v oboru; s účinnosti novely živnostenského zákona (pravděpodobně k 1. červenci 2008) by Vám postačovala praxe v oboru jen jeden rok, jinak je nutno ustanovit odpovědného zástupce.

Ing. Markéta Juroszková


h - dotaz č. 391
Dotaz: (vložen dne: 03.04.2008)
Dobrý den chtěl sem se zeptat,asi my bude stačit od 1.července jenom vyuční list v oboru instalatér bez další praxe,abych dostal živnostenský list.Děkuji za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 04.04.2008)
Dobrý den,

ano, novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s pravděpodobnou účinností od 1. července letošního roku, v § 21 odst. 1 písm. a) stanoví, že odborná způsobilost pro řemeslné živnosti, ve Vašem případě "Vodoinstalatérství, topenářství", se mj. prokazuje dokladem o řádném ukončení středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání; tzn. praxe již není v tomto případě vyžadována.

Petr Jakobi
Pneuservis - dotaz č. 390
Dotaz: (vložen dne: 29.03.2008)
Dobrý den,vlastním tři živ.listy-KOUPĚ ZBOŽÍ ZA ÚČELEM JEHO DALŠÍHO PRODEJE A PRODEJ (2.4.1992),OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL (20.12.2000),OPRAVY A ÚDRŽBA POTŘEB PRO DOMÁCNOST A SPORTOVNÍCH POTŘEB (30.8.2000).Mohu provozovat pneuservis s prodejem pneu?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 01.04.2008)
Dobrý den,

živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Opravy silničních vozidel" Vám postačuje za předpokladu, že se nebude jednat o opravy pneumatik spojené s vulkanizací. Pokud by tomu tak bylo, mohl byste tak činit v rámci živnostenského oprávnění pro živnost řemeslnou "Zpracování gumárenských směsí".
Živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej" Vám postačuje, pokud předmětem Vaší činnosti je nákup a prodej pneumatik (ust. § 34 odst. 2 živnostenského zákona).

Podrobnější informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu, seznam naleznete na webové stránce http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Daniela Hlubková


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup