Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

garant - manikúra a nehtová modeláž - dotaz č. 342
Dotaz: (vložen dne: 31.01.2008)
Dobrý den,dělám si rekvalifikační kurz "manikúra a nehtová modeláž" a po jeho ukončení si chci otevřít provozovnu.Vím, že musím mít garanta.Kamarádka je zdravotní sestra,která má již 10 let živnostenský list v oboru "kosmetické služby".Může mi dělat garanta?Provozovnu bych si pronajala (celou-majitel část nepronajímá) a za nějaký čas(protože je veliká) bych ráda,kdybych mohla někomu část pronajmout nebo část přenechat - nevím,jak tohle funguje,když ji vlastně budu mít v pronájmu já.Lze to nějak vyřešit?Děkuji za odpověď Brabcová
Odpověď: (vložena dne: 04.02.2008)
Dobrý den paní Brabcová,

provozovala-li Vaše kamarádka na základě živnostenského oprávnění minimálně 6 let řemeslnou živnost "Kosmetické služby", pak Vám u živnosti "Pedikúra, manikúra" může vykonávat funkci odpovědného zástupce a to za předpokladu, že není ustanovena odpovědným zástupcem pro více než dva podnikatele (§ 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání( živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů). Provozování předmětné živnosti musí doložit příslušnými doklady.

Pronájem provozovny je ryze soukromoprávním vztahem a subjekty, které do tohoto vztahu vstupují, si v rámci nájemní smlouvy mohou stanovit další podmínky. Z pohledu živnostenského zákona každá provozovna musí být pro provozování živnosti způsobilá podle zvláštních předpisů (stavební zákon, hygienické předpisy apod.) a musí být označena v souladu s § 17 živnostenského zákona.

Zdeňka JankůChtěl bych si založit bezpečnostní agentůru. - dotaz č. 341
Dotaz: (vložen dne: 31.01.2008)
Dobrý den
Potřeboval bych pár základních informací, co můsím udělat, abych si mohl založit živnost na bezp.agent. Jaké podmínky musím splňovat a kde se můžu obrátit se žádostí. Děkuji a s přáním hezkého dne Blahut.P


Odpověď: (vložena dne: 06.02.2008)
Vážený pisateli,

pod Vámi zmiňovanou bezpečnostní agenturu lze zařadit s největší pravděpodobností živnost koncesovanou "Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob". Vzhledem k tomu, že pojmem bezpečnostní agentura byste mohl myslet i koncesovanou živnost "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob", popř. také vázanou živnost "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci", Vám doporučuji nahlédnout na interntovou adresu http://www.mpo.cz/dokument699.html, kde naleznete obsahové náplně jednotlivých živností.

Obecně lze říci, že pro získání živnostenského listu, popř. koncesní listiny je třeba splnit všeobecné ale také zvláštní podmínky provozování živnosti, pokud to zákon vyžaduje. Výše jmenované živnosti jsou vázány splněním zvláštních podmínek, jimiž je odborná nebo jiná zvláštní způsobilost podle §§ 21,22 a 27 odst. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

U živnosti koncesované "Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob"
- doložíte odbornou způsobilost dokladem o úplném středním nebo úplném středním odborném vzdělání;

pro "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob"
- je potřeba doložit vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti nebo v příbuzné oblasti a 1 rok praxe, nebo
- úplné střední odborné vzdělání v oboru nebo v příbuzném oboru a 2 roky praxe v oboru, nebo
- vyučení v tříletém učebním oboru nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v oboru

a pro "Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"
- středoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Vaši odbornou způsobilost posoudí obecní úřad příslušný podle místa Vašeho trvalého bydliště (naleznete na internetové adrese http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html), na kterém také ohlásíte živnost nebo zažádáte o vydání koncesní listiny. Vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč a získání živnostenského oprávnění na základě koncese správnímu poplatku vevýši 2.000,- Kč.

Ing. Markéta Juroszková
Druh živnosti - dotaz č. 340
Dotaz: (vložen dne: 29.01.2008)
Dobrý den, jsem vyučená prodavačka, 8 let pracuji v podnikové kantýně (saláty na váhu, chlebíčky, zákusky, vařená káva a čaj apod.). Nyní bych si chtěla otevřít podobné zařízení. Jaký druh živnosti se na tuto činnost vztahuje, a jaké doklady k vyřízení této živnosti budu potřebovat. Děkuji za odpověď Jana Zapletalová
Odpověď: (vložena dne: 31.01.2008)
Dobrý den paní Zapletalová,

z Vašeho dotazu vyplývá, že Vaše činnost bude spočívat v přípravě a prodeji pokrmů a nápojů k bezprostřední spotřebě v provozovně, v níž budou prodávány a tudíž by se jednalo o živnost ohlašovací řemeslnou „Hostinská činnost“. Pro získání tohoto živnostenského oprávnění je nutné splnit všeobecné a zvláštní podmínky provozování živnosti. Zvláštními podmínkami se rozumí odborná způsobilost podle § 21 a § 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 22 odst. 1 písm.g) mohou být doklady o odborné způsobilosti uvedené v § 21 nahrazeny dokladem o vykonání šestileté praxe v oboru.

Ohlášení živnosti, ke kterému doložíte doklad o vykonání šestileté praxe v oboru a dále, liší-li se adresa místa podnikání od adresy bydliště, doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor, je třeba podat místně příslušnému živnostenskému úřadu podle Vašeho bydliště ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ). Výpis z rejstříku trestů můžete doložit sama, případně si ho živnostenský úřad vyžádá sám. Vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. Co se týče provozovny, tato musí být před zahájením provozu způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů).

Daniela Hlubková


garant - nehtová modeláž - dotaz č. 339
Dotaz: (vložen dne: 29.01.2008)
Dělám si rekvalifikaci nehtová modeláž,manikúra a chtěla bych se zeptat,jestli mi může garanta (odpovědného zástupce)dělat kamarádka,která má živnostenský list obor Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob.Živnostenské oprávnění má již 6 let a provozuje nehtovou modeláž(bez manikúry). Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 30.01.2008)
Dobrý den,

"Pedikúra, manikúra" je živnost řemeslná, přičemž modeláž nehtů je jedním z úkonů této živnosti. Informace k odborné způsobilosti pro tuto živnost naleznete v naší listárně např. pod č. 308 či 60.

Pokud má Vaše kamarádka živnostenské oprávnění k provozování živnosti ohlašovací volné "Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob", s vymezením předmětu podnikání - nehtová modeláž (bez manikúry) již 6 let, t.j. vydané před účinností nařízení vlády č. 491/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živnosti a nařízení vlády č. 492/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb., platí ji toto živnostenské oprávnění i nadále. V rámci této živnosti však nesmí, a ani dříve nemohla vykonávat činnosti, které obsahově spadají do živnosti řemeslné "Pedikura, manikura", a proto odbornou způsobilost, ve smyslu znění § 22 odst. 1 písm. g) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, znění pozdějších předpisů, pro tuto živnost nesplňuje.

Věra KáňováRozšíření živnosti - dotaz č. 338
Dotaz: (vložen dne: 29.01.2008)
Dobrý den,

vlastním jeden žl,, služby v oblasti administrativní správy" a potřebovala bych vyřídit ještě žl - zprostředkování služeb. Chtěla jsem se informovat co vše se dokládá při žádosti o druhý žl.
Králiková Aneta
Odpověď: (vložena dne: 30.01.2008)
Dobrý den paní Králiková,

obě Vámi jmenované živnosti jsou živnostmi ohlašovacími volnými, a proto i postup k získání živnostenského oprávnění je zde totožný. Ohlášení živnosti se podává příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu podle Vašeho trvalého bydliště. Ohlašovatel živnosti musí splnit pouze všeobecné podmínky stanovené živnostenským zákonem, přičemž výpis z Rejstříku trestů si obecní živnostenský úřad vyřizuje sám. Vydání živnostenského listu nadále podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.

Věra Káňová


k dotazu č. 258 - dotaz č. 337
Dotaz: (vložen dne: 28.01.2008)
Dobrý den, navazuji na Vaši odpověď u dotazu č. 258. Chtěla jsem se zeptat, zda ke splnění odborné způsobilosti pro ohlášení živnosti "Pedikúra" stačí popřípadě i vzdělání a praxe v oboru "Všeobecná zdravotní sestra", či zda lze akceptovat pouze Vámi uvedené obory, rekvalifikační kurz "Pedikúra, manikúra", učební obory "Kosmetička", "Kadeřník".
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 30.01.2008)
Dobrý den,

maturitní vysvědčení obor "všeobecná zdravotní sestra" nelze považovat za doklad, kterým by bylo možno prokázat odbornou způsobilost pro Vámi jmenovanou živnost. Důvodem je skutečnost, že studim a profil činnosti zdravotní sestry neobsahuje stejné, ani obdobné cíle prokazující odbornou způsobilost v oboru ani příbuzném oboru. Samotný výkon praxe ve zdravotnictví pak lze z hlediska odborného posouzení pro některé živnosti považovat za praxi v oboru, kterou, jak jsme již uvedli, posuzuje na základě konkrétního předloženého dokladu, příslušný obecní živnostenský úřad.


Věra Káňovápodmínky pro podnikání kadeřnice - dotaz č. 336
Dotaz: (vložen dne: 27.01.2008)
Dobrý den,
momentálně jsem bez práce a chtěla bych si udělat rekvalifikační kuru KADEŘNICE,po absolvování a získání kvalifikace, bych chtěla začít podnikat.Jaké další kroky mám učinit,abych neporušila živnostenský zákon. Vím, že musí být praxe nebo garant.Kamarádka tuto činost vykonává na ŽL již dlouho, mohla by ona mě dělat garanta a co to všechno obnáší pro obě? Předem děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 30.01.2008)
Dobrý den,

pokud Vaše kamarádka splňuje podmínky stanovené živnostenským zákonem pro provozování živnosti "Holičství, kadeřnictví" a hodlá-li Vám vykonávat funkci odpovědného zástupce, pak nic nebrání tomu, abyste získala živnostenské oprávnění na uvedenou živnost. Ohlášení živnosti je nutno podat místně příslušnému obecnímu živnostenskému úřadu podle Vašeho trvalého bydliště; vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč.

Podrobné informace k odpovědnému zástupci naleznete v naší listárně pod č. 273, případně na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu.

Věra KáňováŽivnosti vázáné - dle přílohy č.2 stavebnictví - stavite(provádění jednoduchých staveb...) - dotaz č. 335
Dotaz: (vložen dne: 25.01.2008)
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zda u živnosti vázané (dle přílohy č.2 zákona - stavebnictví, provádění staveb jednoduchých.. je 5-ti letá praxe nutná pro vydání živnostenského listu, myšlena jako praxe přímo na stavbě a sice přímo provádění staveb - zedník nebo stačí praxe jako stavební technik - dozor na stavbách ?
A druhý dotaz, zda u ohlašení živnosti volné - dokončovací stavební práce, kde není nutná odborná způsobilost zedník, se těmito pracemi myslí třeba postavení příčky,omítka, položení obkladu nebo dlažby v již postaveném domě ? Děkuji Chalupová
Odpověď: (vložena dne: 01.02.2008)
Dobrý den paní Chalupová,

prováděním staveb se rozumí provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržby staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonávány i činnosti, které jsou předmětem živností řemeslných, případně vázaných nebo volných souvisejících s realizací staveb. Vázaná živnost "Provádění jednoduchých staveb, jejich změn a odstraňování" je živností multiprofesní. Výkon zednických pracích či stavebního technika, který např. sleduje kvantitativní parametry stavby, t.j. množství dodaného a spotřebovaného materiálu, množství odvedené práce a soulad těchto skutečností se skutečnostmi fakturovanými, proto nelze kvalifikovat jako praxi v provádění staveb.

Živnost ohlašovací volná "Dokončovací stavební práce" nevyžaduje splnění odborné způsobilosti a představuje činnosti spojené zejména s dokončováním, úpravou a obnovou staveb prováděné bez přímé vazby na vlastní stavební činnost, zejména tapetování, pokládání textilních podlahových krytin, montáž okenního a dveřního těsnění, markýz, rolet, žaluzií, protislunečních fólíí, čístění fasád domů horkou párou, pískem, spárování panelů a další obdobné práce. Z uvedeného vyplývá, že v rámci této živnosti nelze provést žádnou z Vámi vyjmenovaných činností.

Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html).

Věra Káňovákosmetické služby - dotaz č. 334
Dotaz: (vložen dne: 24.01.2008)
Dobrý den,jaké jsou podmínky pro získání živnostenského listu pro poskytování kosmetických služeb a manikůry.
Děkuji za odpověď. Jana Molárová Opava
Odpověď: (vložena dne: 28.01.2008)
Dobrý den paní Molárová,

"Kosmetické služby" a "Pedikúra a manikúra" jsou živnosti řemeslné, což znamená, že k získání živnostenských oprávnění k provozování těchto živností je nutno, mimo všeobecných podmínek, splnit i odbornou způsobilost. Odborná způsobilost se prokazuje doklady dle ustanovení § 21 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, které lze nahradit odbornou způsobilostí dle ustanovení § 22 téhož zákona.

Vzhledem k široké škále možností, jak splnit podmínky odborné způsobilosti na obě živnosti, doporučujeme Vám kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad v místě Vašeho bydliště (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňovádotaz na garanta - dotaz č. 333
Dotaz: (vložen dne: 23.01.2008)
Dobrý den, chci podnikat v oboru manikúra, pedikúra. Chci se zeptat jestli mi může dělat garanta zdravotní sestřička, která má již 4 roky praxe. Děkuji Maříková
Odpověď: (vložena dne: 25.01.2008)
Dobrý den paní Maříková,

odborná způsobilost pro získání živnostenského oprávnění k Vámi uvedené živnosti se prokazuje doklady dle ustanovení § 21 zákona o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, které lze nahradit odbornou způsobilostí dle ustanovení § 22 téhož zákona. Z dikce uvedených ustanovení je zřejmé, že předepsanou odbornou způsobilost splňuje pouze ten zájemce o podnikání v řemeslné živnosti (případně ustanovený odpovědný zástupce), který má vzdělání v příslušném oboru, případně v příbuzném oboru, v kombinaci s uvedenou odbornou praxí. Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda dotyčná zdravotní sestra má osvědčení o rekvalifikaci pro pracovní činnost manikúra, pedikúra vydané institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ani zda má praxi v tomto oboru, či praxi ve zdravotnictví.

Nicméně je třeba konstatovat, že posouzení odborné kvalifikace plně spadá do kompetence obecních živnostenských úřadů.

S ohledem na výše uvedené Vám proto doporučujeme obrátit se již s konkrétním dotazem přímo na příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).


Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup