Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Rekonstrukce bytů, sádrokarton, stavba rodinných dřevěných a zděných domků, střechy, podlahy - dotaz č. 332
Dotaz: (vložen dne: 22.01.2008)
Dobrý den, jsme sro a prosíme Vás o sdělení informace, co potřebujeme za ŽL k provozování uvedených činností. Jedná se o rekonstrukci bytů, sádrokarton,oprava a pokládka střech,podlahy, tesařství, stavba dřevěných a nebo zděných rodinných domků. Stačí nám živnost Montáž suchých staveb? Děkujeme moc za odpověď. Roman
Odpověď: (vložena dne: 25.01.2008)
Dobrý den,

živnost ohlašovací řemeslná "Montáž suchých staveb" z Vámi vyjmenovaných činností pokrývá pouze sádrokarton. Všechny činnosti, tak jak jste uvedl, jsou obsaženy v multiprofesních živnostech vázaných "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" a "Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování". Výběr z těchto živností je odvislý na druhu realizovaných staveb staveb. Druhy staveb lze nalézt v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html).

Věra Káňová

podmínky pro podnikání na mateřské dovolené - dotaz č. 331
Dotaz: (vložen dne: 22.01.2008)
Dobrý den, jsem na mateřské dovolené, a chtěla bych začít podnikat jako kadeřnice. Je to možné a jaké jsou podmínky,když mám pouze rok praxe? A je možné aby mi dále byla proplácena rodičovská kdyz budu samostatně výdělečně činná? děkuji Iveta
Odpověď: (vložena dne: 23.01.2008)
Dobrý den paní Iveto,

předně k Vašemu dotazu sděluji, že zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon), neobsahuje žádná omezení práva podnikat osobou, která je na mateřské, případně rodičovské dovolené. K získání informací týkajících se poskytování peněžité pomoci v mateřství, Vám doporučuji se obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení v místě Vašeho trvalého bydliště.

Co se týče odborné způsobilosti pro živnost ohlašovací řemeslnou "Holičství, kadeřnictví" tato je stanovena § 21 a § 22 živnostenského zákona. Ve výše uvedených ust. citovaného zákona je řada možností, jakým způsobem lze doložit odbornou způsobilost. V této souvislosti Vás upozorňuji na návrh novely živnostenského zákona, která v současné době prochází schvalovacím řízením a dle návrhu by měla nabýt účinnost od 1. 4. 2008. Novela mimo jiné obsahuje zrušení požadavku praxe u řemeslných živností v případě, že odborná způsobilost je prokázána požadovaným vzděláním v oboru.

K tomu, abyste mohla podnikat je nutno získat živnostenský list. Ohlášení živnosti doložené doklady odborné způsobilosti je třeba podat místně příslušnému živnostenskému úřadu podle Vašeho bydliště ( http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ). Vydání živnostenského listu podléhá správnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, musíte ještě předložit doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor. Podrobnější informace k vyřízení živnostenského listu dostanete na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě.

Daniela HlubkováOdpovědný vedoucí v oboru kosmetika,pedikůru - dotaz č. 330
Dotaz: (vložen dne: 22.01.2008)
Dobrý den jsem kosmetička a ráda bych se zeptala jaká mi hrozí rizika pokud budu dělat odpovědného vedoucí další kosmetičce a pedikérce.Všechny podmínky pro to mám splněny.Jen se toho to závazku bojím a přesně nevím jaké jsou mé povinnosti ve funkci odpovědného vedoucí.Děkuji za odpověď s pozdravem Ivana SAhulová
Odpověď: (vložena dne: 24.01.2008)
Dobrý den,

povinnosti odpovědného zástupce naleznete v komentovaném znění ust. § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které je zveřejněno na webových stránkách Krajského úřadu moravskoslezského kraje, pod tématem podnikání, dále pak pod odkazem "Informace Krajského živnostenského úřadu podnikatelům" a následně pod názvem "Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce".

Petr Jakobi


zařazení živnosti - dotaz č. 329
Dotaz: (vložen dne: 22.01.2008)
Dobrý den,
manžel má živnostenský list : Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček). Spadá toto pod skupinu 111 - příloha č. 1 zivnostenského zákona?

Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 22.01.2008)
Dobrý den,

"Výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček) je živností ohlašovací volnou, obor č. 18. Nejedná se tudíž o živnost uvedenou v příloze č. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kde jsou vyjmenovány živnosti řemeslné. K získání živnostenských oprávnění k těmto živnostem je nutno, mimo splnění všeobecných podmínek, splnit i odbornou způsobilost.

Věra Káňová


prosba o informaci - dotaz č. 328
Dotaz: (vložen dne: 21.01.2008)
Dobrý den,chtěl bych Vás požádat o informaci,která se týká bezúhonnosti při žádání o živnostenský list.Byl jsem odsouzen pro tr.čin dle par.247 před cirka 8 lety.Nyní bych rád podnikal v oboru zdvihacích zařízení,ale netuším,zda-li je to vzhledem k mému prohřešku možné.Předem děkuji za odpověď. Gabriel
Odpověď: (vložena dne: 22.01.2008)
Dobrý den,

právní normou upravující všeobecné podmínky provozování živnosti, jednou z nichž je také bezúhonnost, je ustanovení § 6 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen živnostenský zákon), jež ve svém ustanovení § 6 odst. 2 dále rozvádí, že za bezúhonného se pro účely živnostenského zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen
a) k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin spáchaný úmyslně, ať již samostatně nebo v souběhu s jinými trestnými činy, a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání jednoho roku,
b) pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním a na který se nevztahuje písmeno a), nebo
c) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání,
pokud se na něho nehledí , jako by nebyl odsouzen.

Ustanovení § 70 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, poté říká, že bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.

Na Vámi položený dotaz týkající se Vaší bezúhonnosti tak lze uvést následující: pokud jste spáchal trestný čin, na něhož dopadá ustanovení § 6 odst. 2 ) živnostenského zákona, a bylo -li Vaše odsouzení zahlazeno (máte čistý výpis z rejstříku trestů), naplňujete podmínku bezúhonnosti pro účely živnostenského zákona. Posuzování otázky bezúhonnosti pro účely živnostenského zákona přísluší obecnímu živnostenskému úřadu.

Mgr. Danuše Volnádotaz - dotaz č. 327
Dotaz: (vložen dne: 21.01.2008)
Jako OSVĆ mám 5 měsíců nedoplatek na sociálním a zdravotním. Dokdy je nutné uhrazení a jaké penále mi hrozí. Jana
Odpověď: (vložena dne: 21.01.2008)
Dobrý den,

krajský živnostenský úřad není příslušný zodpovědět Váš dotaz. Doporučujeme Vám, obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, popř. na zdravotní pojišťovnu.

Markéta Juroszková


dotaz - dotaz č. 326
Dotaz: (vložen dne: 21.01.2008)
Dobrý den. Tážu se z pozice maséra. Je možné provádět masáž u klienta doma, vezmu-li si sebou masérské lůžko? Děkuji za odpověd. Marcel
Odpověď: (vložena dne: 28.01.2008)
Dobrý den,
podmínky podnikání v oblasti masérských služeb jsou upraveny v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Konkrétně se jedná o ustanovení paragrafů 19 až 21 ze kterých mimo jiné vyplývá povinnost mít schválený PROVOZNÍ ŘÁD příslušnou krajskou hygienickou stanicí, ve kterém musíte uvést jakým způsobem nakládáte s prádlem, jaký máte pracovní oděv, jaké používáte desinfekční prostředky, zda používáte vlastní lehátko či nikoliv. Bližší informace získáte na adrese: http://www.khsova.cz/01_obcanum/vzory_provoznich_radu.php .

Poznámka na závěr:
Zákon o ochraně veřejného zdraví (258/2000 Sb.) se týká mnoha podnikatelských oborů a činnost maséra patří mezi činností epidemiologicky závažné.
Za činnosti epidemiologicky závažné se považují provozování stravovacích služeb, výroba potravin, uvádění potravin do oběhu, výroba kosmetických prostředků, provozování úpraven vod a vodovodů, provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb, provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, a provozování živnosti, ve které se používají k péči o tělo speciální přístroje (například solária, myostimulátory).
Tolik znění paragrafu 19 odstavec 1) výše uvedeného zákona č. 258/2000 Sb.

Jarmila Weczerková
garant na manikúra, pedikúra - dotaz č. 325
Dotaz: (vložen dne: 16.01.2008)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli je pravda, že od dubna nebude muset již být garant v oboru manikúra, pedikúra. Děkuji Maříková
Odpověď: (vložena dne: 18.01.2008)
Dobrý den,
v poslanecké sněmovně je ve druhém čtení návrh novely živnostenského zákona (sněmovní tisk č. 354), který má dle návrhu nabýt účinnosti od 1.4.2008. V této novele je navrhována řada změn, ale funkce odpovědného zástupce (ve vašem podání garant) zůstává zachována pro živnosti u nichž se vyžaduje splnění odborné způsobilosti již při ohlášení živnosti nebo podání žádosti o koncesi. Mezi tyto živnosti stále patří i ohlašovací živnost řemeslná "Pedikúra, manikúra". Navrhovaná změna se týká především zrušení požadavku praxe u řemeslných živností v případě, že odborná způsobilost je prokázána požadovaným vzděláním v oboru.

K výše uvedenému musím zdůraznit, že se jedná o návrh, který se teprve bude projednávat a v průběhu jeho projednávání může doznat řady změn, včetně navrhované účinnosti

Jarmila WeczerkováProvozování bistra - dotaz č. 324
Dotaz: (vložen dne: 16.01.2008)
Dobrý den, mám ŽL na hostinskou činnost a chci si otevřít bistro. Prosím o sdělení, které konkrétní právní předpisy s tímto druhem činnosti souvisejí (stačí mi pouze názvy předpisů). Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.
Štamberková

Odpověď: (vložena dne: 21.01.2008)
Dobrý den paní Štamberková ,

živnostenské úřady neevidují ani nezpracovávají seznamy právních předpisů souvisejících s jednotlivými živnostmi uvedenými v přílohách 1, 2, 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a volnými živnostmi, uvedenými v nařízení vlády č. 140/2000 Sb., v platném znění, kterým se stanoví seznam živností volných v návaznosti na nařízení vlády č. 469/2000 Sb., v platném znění, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Obecně však Vaší pozornosti doporučujeme zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu dodržování hygienických předpisů, pak kontaktovat Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje, Na Bělidle 724/7, Moravská Ostrava (tel. č. 595 138 111).


Věra KáňováModeláž nehtů - dotaz č. 323
Dotaz: (vložen dne: 14.01.2008)
Dobrý den,prosím o radu,mám ŽL z února r.2002 na poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob kam dřiv patřila pouze samotná modeláž nehtů bez manikury na který jsem podnikala, rekval.kurz mám z roku 2001 v pboru manikura,nehtová modeláž,poslední asi 3 roky mám živnost pozastavenou,znovu bych se chtěla k modeláži vrátit,prováděla bych opět pouze modeláž nehtů,po dotazu na ŽÚ mi bylo řečeno,že na tento ŽL mohu dále podnikat s modeláží nehtů, bez manikury a živnost jsem znovu tedy zahájila,je to opravdu tak?děkuji
Odpověď: (vložena dne: 15.01.2008)
Dobrý den,

je tomu opravdu tak. Pokud jste prováděla modeláž nehtů na základě živnostenského oprávnění z roku 2002 s předmětem podnikání "Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob", můžete tuto činnost i nadále v rámci této živnosti vykonávat.

Pro informaci pouze dodáváme, že až v roce 2004 Nařízením vlády č. 492/2004 Sb., došlo ke změně Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných, kdy modeláž nehtů byla z výše uvedené volné živnosti přeřazena do živnosti ohlašovací řemeslné "Pedikúra, manikúra". Tato změna se však nedotýká
dříve získaného živnostenského oprávnění pro živnost volnou, v rámci níž byla nehtová modeláž prováděna.
Po datu 1.11.2004 je možné u nově ohlašovaných živností tuto činnost provozovat pouze na základě
živnostenského oprávnění k řemeslné živnosti "Pedikúra, manikúra".

Zdeňka Janků


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup