Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

komisní prodej - dotaz č. 322
Dotaz: (vložen dne: 13.01.2008)
Dobrý den, budu prodávat zboží formou komisního prodeje, já zboží nakoupím a budu mít prodejní místa, kde ho budou pod mým jménem na mé účtenky prodávat a já jim budu následně dávat určitou částku z prodeje. Zajímalo by mě, jestli si tu částku můžu dát do nákladů a jestli ten komu to budu platit ji musí přiznávat jako příjem, když to bude třeba pár tisíc a ten kdo to bude prodávat bude například žena, která je na podpoře a prodávat to bude ve svém domě, nebo jestli to musí přiznávat do příjmů, když to bude prodávat třeba majitel autoservisu ve své provozovně, ale pořád pod mým jménem. Předem děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 15.01.2008)
Dobrý den,

krajský živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k daňové problematice. Ve Vámi uvedené věci, se obraťte na příslušný finanční úřad nebo daňového poradce.

Hana Juchová


ŽL - dokončovací stavební práce - dotaz č. 321
Dotaz: (vložen dne: 12.01.2008)
Můžete mi prosím sdělit,zda ŽL s předmětem Dokončovací stavební práce je živnost řemeslná, nebo patří mezi ostatní zivnosti.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 14.01.2008)
Vážený tazateli,
předmět podnikání "Dokončování stavebních prací" je předmětem živnosti ohlašovací volné, jež není vázána získáním odborné způsobilosti, nýbrž jen splněním všeobecných podmínek provozování živnosti.

Markéta Juroszkovádoplnění datazu č.317 - dotaz č. 320
Dotaz: (vložen dne: 11.01.2008)
inzerát je tohoto znění:
"Prodáváte, kupujete, chcete darovat nemovitost?

Potřebujete servis v oblasti nemovitostí?

Nabízím: sepisování smluv (kupní, nájemní převodu členských práv a pov. k družst. bytu), návrhy na vklad do katastru, podání daň. přiznání k dani z převodu/z nemovitostí.
"
je samotná inzerce porušením zákona?
Děkuji Karafiátová

Odpověď: (vložena dne: 14.01.2008)
Dobrý den paní Karafiátová,

Obecně k Vašemu dotazu sděluji níže uvedené:
v ust. § 1 odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy (dále jen "zákon o regulaci reklamy"), ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médií (např. periodický tisk, neperiodické publikace, rozhlasové a televizní vysílání apod.). Z pohledu citovaného zákona lze Vámi uváděný inzerát posoudit jako reklamu. V návaznosti na již uvedené se z pohledu zákona o regulaci reklamy zakazuje klamavá reklama (viz ust. § 45 odst. 1 zákona č. 513/19991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kde je klamavá reklama definovaná jako šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů). Pokud by ste v inzerátu uváděla nepravdivé informace, které by bylo možné posoudit jako klamavou reklamu, šlo by o porušení zákona o regulaci reklamy.

Pro doplnění uvádím, že jak již bylo uvedeno v odpovědi na dotaz č. 317, nemůžete sama v rámci živnostenského oprávnění "realitní činnost" jednotlivé úkony jako je sepisování smluv, podávání daňového přiznání k dani z nemovitosti, provádět. Tuto činnost můžete pro své klienty pouze zajistit.

Hana JuchováPronájem rekreačních nemovitostí - dotaz č. 319
Dotaz: (vložen dne: 11.01.2008)
Dobrý den, rád bych na vlastních internetových stránkách věnovaných Slovinsku zprostředkovával rekreační ubytování (apartmány, pokoje) v této zemi. Tzn. Zprostředkoval bych kontakt mezi českým klientem a slovinským poskytovatelem ubytování a získal provizi. Mohu tuto činnost vykonávat aniž bych založil cestovní kancelář nebo agenturu. Pokud ano jaké živnostenské oprávnění potřebuji a mohu příp. vybírat zálohu na ubytování a tu přeposílat poskytovateli ubytování. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 14.01.2008)
Dobrý den,

služby v oblasti cestovního ruchu upravuje zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zprostředkování prodeje zájezdů a jiných služeb cestovního ruchu nelze realizovat v rámci živnosti ohlašovací volné.

Doporučujeme proto seznámit se s obsahem §§ 1-4 výše citovaného zákona, případně nahlédnout též do obsahových náplní živností "Provozování cestovní agentury" a "Provozování cestovní kanceláře", které naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html).

Věra KáňováZiskani ŽL - dotaz č. 318
Dotaz: (vložen dne: 09.01.2008)
Dobrý den, nedávno jsem dokončil reklvalifikační kurz rekondiční a sportovní masér. Rád bych zažádal o ŽL. Bude potřeba k získání ještě něco jiného?
Odpověď: (vložena dne: 11.01.2008)
Dobrý den,

živnost "Masérské, rekondiční a regenerační služby" je živností vázanou na odbornou způsobilost, kterou můžete mimo jiné prokázat osvědčením o rekvalifikaci vydaným institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo jiným ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována.

K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1 000,- Kč a doložit doklad o odborné způsobilosti.V případě, že adresa místa podnikání bude odlišná od adresy bydliště, musíte ještě předložit doklad prokazující právní důvod pro užívání těchto prostor.

Daniela Hlubkováklamání spotřebitele? - dotaz č. 317
Dotaz: (vložen dne: 07.01.2008)
Dobrý den,
Mám ŽL na realitní činnost a v inzerátu nabízím: sepisování smluv, návrhy na vklad do katastru, podání daň. přiznání k dani z převodu/z nemovitostí. Na místním živnostenské úřadě mi tvrdí, že smlouvy sepisovat nemůžu, že je to právní služba (kterou může jen advokát) a jde o klamání spotřebitele? Přitom jsem byla v dobré víře a i vaše odpověď na obdobný dotaz z 3.1.2008 mě v tom utvrdila, že se tím ničeho protiprávního nedopouštím a navíc jsem zatím žádnou zakázku nerealizovala.
Odpověď: (vložena dne: 10.01.2008)
Dobrý den,

zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 2 odst. 1 a odst. 2 stanoví, kdo je oprávněn poskytovat právní služby na území ČR a za jakých podmínek. Co se týče živnosti "Realitní činnost", jsme toho názoru, že pouze při výkonu této činnosti (zprostředkování koupě- prodeje nemovitosti atd.), lze rovněž zajistit sepsání příslušných smluv. Vzhledem k výše uvedenému musíme připomenout, že poskytovat soustavně, za účelem dosažení zisku pouze samotné sepisování např. kupních smluv, nelze. A tak se po posouzení Vašeho stručného dotazu domníváme, že Váš inzerát, tak, jak je napsán, by mohl být schopný vyvolat dojem, že poskytujete samostatné sepisování smluv, nikoliv jejich zajištění v rámci výkonu realitní činnosti. Nicméně, vzhledem k neznalosti přesného znění inzerátu, nejsme schopni posoudit, zda tomu tak skutečně je, či nikoliv.

Mgr. Danuše Volná
právník
Rozšíření živnostenského listu - dotaz č. 316
Dotaz: (vložen dne: 07.01.2008)
Dobrý den, vlastním ŽL s předmětem podnikání specializovaný maloobchod. Chtěl bych provozovat internetový obchod a zároveň prodávat vlastnoručně vyrobenou bižuterii. Zajímalo by mě, co mám ve vztahu k živnostenskému úřadu udělat. Děkuji. Ronal Revilla
Odpověď: (vložena dne: 14.01.2008)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu lze uvést: I když již vlastníte živnostenský list s předmětem podnikání specializovaný maloobchod, tak pokud chcete nabízet a prodávat zboží prostřednictvím Internetu (i když se jedná o totožný sortiment), potřebujete k tété činnosti živnostenský list s předmětem činnosti "maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny", jež spadá pod ohlašovací živnost volnou, k níž se nevyžaduje odborná způsobilost. Obsahovou náplní dané živnosti je jmenovitě prodej prostřednictvím Internetu, zejména zásilkový prodej. Pakliže byste navíc chtěl vyrábět a prodávat své vlastní výrobky, konkrétně bižuterii, také k této činnosti je třeba živnostenské oprávnění a to na ohlašovací živnost volnou "výroba bižuterie", ke které se též nevyžaduje odborná způsobilost. Pokud chcete realizovat své plány dle Vašeho dotazu, měl byste na příslušném živnostenském úřadě podle místa Vašeho trvalého bydliště ohlásit živnosti volné a vyřídit si živnostenské listy s předmětem činnosti "výroba bižuterie" a "maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny", jejichž vydání je vázáno jen všeobecnými podmínkami provozování živnosti a podléhá správnímu poplatku 1.000,- Kč za každý živnostenský list.

Markéta Juroszkovánáplň živnosti-realitní činnost - dotaz č. 315
Dotaz: (vložen dne: 04.01.2008)
Mám dotaz, zda do náplně živnosti Realitní činnost spadá konkrétně následující: při prodeji či pronájmu nemovitostí klientů provedení těchto služeb : sespsání kupních/nájemních smluv, vklad na katastr, vyplnění daňového přiznání k dani z převodu/následně k dani z nemovitosti. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 07.01.2008)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu sdělujeme následující:
Bez sepsání kupní smlouvy či provedení zápisu do katastru nemovitostí, jímž se převede nemovitost na nového vlastníka, k prodeji nemovitostí nemůže dojít; proto jsme toho názoru, že tato činnost je součástí živnosti "Realitní činnost". Co se týče vyplňování daňových přiznání, pak musíme připomenout, že tuto činnost mohou poskytovat soustavně, za účelem dosažení zisku, pouze daňoví poradci - viz zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (zejména ust. § 2 zákona).

Petr Jakobiodborná způsobilost pro získání koncese - dotaz č. 314
Dotaz: (vložen dne: 03.01.2008)
Dobrý den
Chtěl bych se zeptat jestli mi při žádosti o vydání koncesní listiny pro poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob bude uznána odborná způsobilost . Je požadováno úplné střední odborné vzdělání v oboru nebo v příbuzném oboru. Já mám střední průmyslovou školu elektrotechnickou s maturitou , obor automatizační technika. Praxi v oboru mám 10 let.
Za odpověď předem díky.
Petr Svoboda
petrsvo@wo.cz
Odpověď: (vložena dne: 14.01.2008)
Dobrý den pane Svoboda,

Ke koncesi "Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob" podmínku vzdělání splňujete, podmínku dvouleté praxe v oboru posoudí, na základě Vámi předložených dokladů, živnostenský úřad příslušný dle adresy Vašeho bydliště. Tímto dokladem zpravidla je potvrzení zaměstnavatele o minimálně dvouleté praxi v oboru nebo v příbuzném oboru.

Petr Jakobi


Změna předmětu podnikání - dotaz č. 313
Dotaz: (vložen dne: 02.01.2008)
Dobrý den, je možné změnit předmět podnikání u živnostenského listu z "Výroba sportovních potřeb" na "Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků"? A jak je tato změna zpoplatněna?

Zákon 634/2004, položka 24, písm e) Změna živnostenského listu nebo změna koncesní listiny - 500Kč.
Poznámky
2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene e) nebo g) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene f) této položky. ...

Chápu to tak, že pokud neprovedu změnu podle písmene f), tak je změna podle písmene e) zdarma. To je asi špatně. Nikde se mi nepodařilo najít jaké změny je možné provést. Na živnostenském úřadě mi totiž řekli že změna předmětu podnikání není možná - je nutné si zřídit nový živnostenský list za 1000Kč. Děkuji a přeji pěkný den! Jan Kubala
Odpověď: (vložena dne: 04.01.2008)

Dobrý den pane Kubalo,

k Vašemu dotazu sdělujeme:

Vzhledem k přesnému znění Vámi uvedené živnosti "Výroba sportovních potřeb", vycházíme z předpokladu, že uvedené živnostenské oprávnění vzniklo po datu 1.1.2001, kdy vstoupilo v platnost Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností volných.

Informace, kterou jste obdržel na obecním živnostenském úřadě je správná. Nejedná se o změnu údajů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti "Výroba sportovních potřeb" ve smyslu § 49 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenký zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o dvě zcela odlišné samostatné živnosti a proto je nezbytné vyřídit si další živnost volnou s předmětem podnikání "Výroba stavebních hmot a stavebních výrobků". Obsahové náplně jsou upraveny v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Rozsah živnostenského oprávnění je pak blíže upraven v ustanovení
§ 28 až § 44 živnostenského zákona.

Pokud se týká poznámky 2 u položky 24 sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pak v případě oznámení změn současně u jednotlivých živností podle písm. e) a f) nebo g) a f) je vždy vybírán pouze nejvyšší správní poplatek tedy 500,- Kč nebo 1000,- Kč a správní poplatky za změnu podle jednotlivých písmen se nesčítají.

Jaké změny lze provést skutečně nikde v zákoně o správních poplatcích nenaleznete, neboť tyto se posuzují zcela indivudálně podle údajů uvedených v ohlášení živnosti a na průkazu živnostenského oprávnění s ohledem na platné právní předpisy v době jeho vydání.

Zdeňka Janků1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup