Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Autobusová doprava - dotaz č. 299
Dotaz: (vložen dne: 19.11.2007)
Dobrý den, jsem vyučen automechanik a měl bych zájem odnikat v autobusové dopravě - linkové i zájezdové. Co vše musím splňovat a jaké dokumenty vlastnit a předložit na úřadě. Děkuji Vám za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 19.11.2007)
Dobrý den,

jelikož Váš dotaz je velmi kusý, obecně sděluji, že žadatel o koncesi k provozování živnosti "Silniční morotová doprava osobní" může vybírat z těchto druhů dopravy:
1) vnitrostátní veřejná linková doprava,
2) vnitrostátní zvláštní linková doprava
3) vnitrostátní příležitostná doprava - osobními vozidly, autobusy
4) mezinárodní veřejná linková doprava
5) mezinárodní kyvadlová doprava,
6) mezinárodní příležitostná doprava - osobními vozidly, autobusy.
Všechny tyto druhy dopravy vyžadují splnění podmínky odborné způsobilosti.

Odbornou způsobilost pro koncesované živnosti v oblasti silniční motorové dopravy upravuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Tuto způsobilost prokazuje žadatel o koncesi osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených zvláštním právním předpisem. Odbornou způsobilost z předmětů stanovených prováděcím předpisem :

- obchodněprávní vztahy a pracovněprávní vztahy,
- silniční doprava a mezinárodní vztahy smluvní s ní související,
- ceny, daně, daňové řízení, poplatky, pojištění a celní řízení,
- technická základna,
- bezpečnost práce a technických zařízení při provozu a údržběa opravách vozidel,

nahrazuje vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru, pokud výuka zajišťuje znalosti požadované z hlediska odborné způsobilosti. U mezinárodní dopravy je pak dále zákonem vyžadována praxe a splnění podmínky finanční způsobilosti. Posuzování odborné způsobilosti žadatele o koncesi přisluší obecním živnostenským úřadům.

S ohledem na výše uvedené Vám proto doporučujeme kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad podle Vašeho bydliště (viz zveřejněný seznam).

Otázky týkající se termínů zkoušek, podávání přihlášek a pod., Vám zodpoví příslušný dopravní úřad, do jehož kompetence tato problematika spadá.

Věra Káňová


nehtová modeláž - dotaz č. 298
Dotaz: (vložen dne: 16.11.2007)
Dobrý den,dne 13.11.jsem měla na Vás dotaz zda potřebuji garanta na nehtovou modeláž když 10let pracuji jako kosmetička.Vaše odpověď mě potěšila ,stím jsem zašla na Živ.úřad v Mladé Boleslavi kde jsem se dozvěděla,že má praxe v kosmetických službách nestačí,musí být přímo na manikůru,pedikůru.Je to tím,že si každý úřad potřebu praxe může vykládat jinak?Velice děkuji Stiborová
Odpověď: (vložena dne: 22.11.2007)
Dobrý den paní Stiborová,

doporučujeme Vám, ohlásit živnosti "pedikúra, manikúra" a doložit Vámi uvedené doklady. Příslušný obecní živnostenský úřad ohlášení živnosti včetně doložených dokladů posoudí. Budou-li splněny všeobecné a zvláštní podmínky pro vznik oprávnění, vydá živnostenský list. V opačném přídadě je povinnen zahájit správní řízení o tom, že ohlášením živnosti živnostenské oprávnění nevzniklo a za této situace již můžete v plné míře uplatnit práva účastnika řízení, včetně možnosti odvolat se proti rozhodnutí.

k Vámi uvedené situaci můžeme pouze dodat:

V ustanovení § 22 odst. 2 živnostenského zákona se praxí v oboru pro účely tohoto zákona rozumí výkon odborných činností náležejících do oboru nebo do příbuzného oboru živnosti, zejména samostatné provozování živnosti v oboru nebo v příbuzném oboru, činnost bezprostředně odpovědné za řízení činnosti, která je předmětem živnosti v oboru, nebo činnost osoby vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti.
Přičemž za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo obdobných pracovních postupů a odborný znalostí. Domníváme se, že by bylo proti smyslu zákona vyžadovat praxi přímo v oboru "pedikura, manikura", když z dikce ustanovení § 22 odst. 2 tato skutečnost jednoznačně nevyplývá.

Obecně nelze předpokládat, že zákonem vymezené obory živností řemeslných budou vždy korespondovat oborům vzdělání ( učebním oborům a oborům studia) a že tedy následně u těchto oborů živností bude přesně odpovídat praxe. Pro obor živnosti řemeslné "Manikúra, pedikúra" neexistuje obor vzdělání požadovaný ve smyslu § 21 živnostenského zákona, který by zahrnoval celý obor živnosti. Z logiky věci pak plyne, je-li dokladem o vzdělání v oboru živnosti "pedikura,manikura" výuční list nebo maturitní vysvědčení se zaměřením na kosmetické služby, pak, je-li následně konána praxe v tomtéž oboru, je možné pro uvedený obor živnosti "manikúra, pedikúra" tuto praxi uznat.

Naše odpověď v listárně zveřejněná dne 14. 11. 2007je podpořena stále platnou vyhláškou č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujích odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných, kde je v příloze č. 1 uvedena pro obor živnosti "pedikúra, manikúra" možnost složit kvalifikační zkoušku s obsahovou náplní učebního nebo studijního oboru 64-46-2 Kosmetička nebo se obsah zkoušky stanoví v souladu s obsahem rekvalifikačního kurzu "manikura, pedikura" schváleného akreditační komisí MŠMT. Rovněž tak nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením, kde postačuje mimo jiné pro výkon živnosti osoba s výučním listem nebo jiným dokladem o řádném ukončení tříletého učebního oboru kosmetička nebo dokladem o vykonání kvalifikační zkoušky.


Zdeňka Janků


Odborná způsobilost k provozování relaxačních a rekondičních masáží - dotaz č. 297
Dotaz: (vložen dne: 16.11.2007)
Dobrý den,před 8 lety jsem absolvovala bakalářské studium na Ostravské univerzitě obor rehabilitace a fyzioterapie.Nemám však toto studium ukončeno státní zkouškou,mám pouze záznam o absolvování studia ve studentském indexu.Stačí toto k uznání způsobilosti provozovat relax. a rekond. masáže jako živnostník? Děkuji za odpověď Lucie Effová,Ostrava
Odpověď: (vložena dne: 21.11.2007)
Dobrý den paní Effová,

odborná způsobilost pro provozování živnosti vázané "Masérské, rekondiční a regenerační služby" je obsažena v příloze č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a předpokládá předložení dokladu o řádném ukončení příslušného studia. Jak sama uvádíte, Vaše vzdělání nebylo ukončeno státní zkouškou, přičemž studentský index, bohužel, nelze považovat za doklady vyjmenované ve výše citované příloze živnostenského zákona.

Věra Káňovánehtová modeláž - dotaz č. 296
Dotaz: (vložen dne: 13.11.2007)
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat zda potřebuji garanta na nehtovou modeláž když 10let pracuji jako kosmetička vystudovala jsem kosmetickou školu ukončenou maturitou a nyní jsem dokončila rekvalifikaci na manikůru,pedikuru a nehtovou modeláž.za radu předem děkuji Stiborová
Odpověď: (vložena dne: 14.11.2007)
Dobrý den,

vzhledem ke skutečnosti, že odbornou způsobilost pro živnost ohlašovací řemeslnou "Pedikúra, manikúra" je možné prokázat také maturitním vysvědčením v oboru kosmetička a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru, tak na základě Vámi poskytnutých informací, odpovědného zástupce (garanta) nepotřebujete.

Daniela HlubkováObchod - dotaz č. 295
Dotaz: (vložen dne: 13.11.2007)
Dobrý den,mám trvalý pracovní poměr v oblasti prodeje.Svému příteli jsem vyhledal k zakoupení sortiment mimo mé komodity,a ten zboží dále se ziskem přeprodal do zahraničí.
Je možné uzavřít smlouvu o provizi bez ŽL?
Odpověď: (vložena dne: 22.11.2007)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu sděluji, že pokud jde v daném případě o jednorázovou činnost, lze získané finanční prostředky za toto poradenství zdanit jako ostatní příjem, bez potřeby živnostenského oprávnění.

Hodláte-li však Vámi zmíněnou činnost vykonávat soustavně, samostatně,vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem, pak se jedná o živnost, která spadá pod živnost ohlašovací volnou obor č. 98 "Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců".


Věra KáňováDřevěné výrobky - dotaz č. 294
Dotaz: (vložen dne: 12.11.2007)
Dobrý den chtěl jsem se zeptat.Potřebuji Živnostensky list.Já budu stříkat dřevěné výrobky a obrušovat je.Tak se chci zeptat co si mám dát jako ůčel podnikání,a jestli potřebuji vyuční list.Samozřejmě praxi mám v tomto odvětví velkou.
Odpověď: (vložena dne: 14.11.2007)
Dobrý den,

Váš dotaz byl již zodpovězen v dotazu č. 293.

Daniela HlubkováDřevěné výrobky - dotaz č. 293
Dotaz: (vložen dne: 12.11.2007)
Dobrý den chtěl jsem se zeptat.Potřebuji Živnostensky list.Já budu stříkat dřevěné výrobky a obrušovat je.Tak se chci zeptat co si mám dát jako ůčel podnikání,a jestli potřebuji vyuční list.
Odpověď: (vložena dne: 14.11.2007)
Dobrý den,

pokud Vaše činnost bude spočívat ve výrobě dřevěných výrobků, jejich broušení a nástřiku, pak tuto činnost můžete provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou s předmětem podnikání "Truhlářství". Ovšem pokud byste dřevěné výrobky sám nevyráběl, pouze byste prováděl jejich nástřik, pak tuto činnost můžete provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou s předmětem podnikání "Malířství, lakýrnictví a natěračství". Pro živnosti ohlašovací řemeslné je třeba splňovat kromě všeobecných podmínek provozování živnosti také odbornou způsobilost, která je řešena v ustanovení § 21, 22 živnostenského zákona (platné znění naleznete na portále veřejné správy http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155, sekce zákony).
Pokud byste odbornou způsobilost nesplňoval, je možné ustanovit odpovědného zástupce (podrobnější informace naleznete v odpovědi k dotazu č. 8).
Bližší informace rovněž získáte na živnostenském úřadě v místě bydliště (seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Daniela Hlubková
Doklad o praxi - dotaz č. 292
Dotaz: (vložen dne: 12.11.2007)
Dobrý den,
chtěla bych začít podnikat od 1.1.2008-živnost vázaná,vedení účetnictví a mám doložit doklad o praxi. Jakým způsobem se dokládá? Stačí pracovní smlouva nebo musí být nějaké písemné vyjádření? Jeden rok jsem totiž pracovala u jedné firmy a další dva u jiné. Děkuji Jana
Odpověď: (vložena dne: 12.11.2007)
Dobrý den paní Jano,

živnostenský zákon neupravuje náležitosti a formu písemného dokladu o praxi. Může mít různý charakter. Obecně dokladem o praxi je takový doklad, ze kterého je zřejmé časové období a pracovní zařazení. Nejčastěji se setkáváme s potvrzením od zaměstnavatele, které na žádost zaměstnance vystaví personální oddělení. Pracovní smlouva může být dokladem o pracovním zařazení, nemusí však z ní být zřejmá doba zaměstnání. Posouzení dokladu o praxi je zcela v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Zdeňka Janků


manikúra, pedikúra - dotaz č. 291
Dotaz: (vložen dne: 11.11.2007)
Dobrý den, letos zakončím čtyřleté studium v oboru kosmetička maturitou. Ráda bych si zařídila živnostenský list na obor manikúra, pedikúra. Prosím o sdělení jakou praxi k tomuto potřebuji.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 14.11.2007)
Dobrý den,

odbornou způsobilost pro živnost ohlašovací řemeslnou "Pedikúra, manikúra" je možné prokázat také maturitním vysvědčením v oboru kosmetička a dokladem o vykonání dvouleté praxe v oboru.

V případě, že nemůžete doložit doklad o vykonání dvouleté praxe v oboru, živnostenský zákon umožňuje tuto situaci řešit ustanovením odpovědného zástupce, tzn. osoby, která požadavky kladené na odbornou způsobilost dle ust. § 21, 22 živnostenského zákona splňuje.

Posouzení odborné kvalifikace včetně vykonání potřebné praxe v oboru je plně v kompetenci příslušného obecního živnostenského úřadu.

Nicméně je nutno dodat, že novela živnostenského zákona, která v současné době prochází schvalovacím řízením (účinnost se předpokládá od 1. 7. 2008 ), by měla požadavek na praxi v oboru zrušit.

Daniela Hlubková


Povinosti zaměstnavatele - dohoda o provedení práce - dotaz č. 290
Dotaz: (vložen dne: 08.11.2007)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jaké jsou mé povinnosti jako zaměstnavatele vůči zaměstnancům na dohodu o provedení práce.

Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 12.11.2007)
Dobrý den,

Vámi dotazovaná problematika nespadá pod zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. Pracovněprávní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, přičemž krajský živnostenský přad není kompetentní provádět jeho výklad. Doporučujeme Vám proto, se svým dotazem obratit se přímo na příslušný úřad práce (kontakt naleznete na http://www.statnisprava.cz/).

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup