Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Další dotaz - dotaz č. 275
Dotaz: (vložen dne: 24.10.2007)
Dobrý večer.Je mi líto, ale ani pod úřad práce tento můj problém nespadá. Ani pod OSSZ, ani likvidátor této firmy. Opravdu není nikdo na koho se obrátit? Přesto děkuji. S. Štollová
Odpověď: (vložena dne: 26.10.2007)
Dobrý den,

s ohledem na Vámi uvedenou informaci, doporučujeme Vám obrátit se s podnětem pro neplnění povinnosti zaměstnavatele na Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, pobočka 702 69 Ostrava, Živičná 2. Telefonní číslo: 950 143 743 (p. Šindlerová). Poradenské dny: Po, St 7-12, 12.30 - 17 hod.

K Vaší dodatečné zmínce o likvidátorovi a sdělení, že nedořešená otázka Vaší výpovědi pod něj nespadá uvádíme, že tato informace je mylná, neboť vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku. Jmenováním likvidátora společnosti, přechází na něj působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti; je jedním z orgánů společnosti a za výkon své funkce odpovídá stejným způsobem jako členové statutárního orgánu. Je oprávněn činit jménem společnosti úkony směřující k likvidací společnosti. Za tímto účelem plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudu a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti.

Věra Káňová


Jaká je ochrana zaměstnance? - dotaz č. 274
Dotaz: (vložen dne: 23.10.2007)
Dobrý den. Prosím můžete mi poradit kam se obrátit v případě výpovědi? Po ukončení pracovní neschopnosti, firma s.r.o. byla zlikvidovaná a není nikdo, kdo by mi vystavil doklad o ukončení pracovního poměru. Děkuji Simona Štollová
Odpověď: (vložena dne: 24.10.2007)
Dobrý den paní Štollová,

jelikož Vámi dotazovaná problematika nespadá do kompetence krajského živnostenského úřadu, doporučujeme Vám se s danou záležitostí neprodleně
obrátit na příslušný úřad práce.

Věra Káňová


Garant v oboru kadeřnice - dotaz č. 273
Dotaz: (vložen dne: 22.10.2007)
Dobrý den,

1) v čem všem mě musí garant zastupovat? Sehnala jsem si paní, která v tom nemá zkušenosti.

2)co vše musí být obsaženo ve smlouvě mezi mnou a garantem?

3)Jaké všechny úřady musím objehnout, abych mohla začít podnikat? ŽL je mi jasný. A co dále?

Moc děkuji a jsem s pozdravem

Alice Ch.
Odpověď: (vložena dne: 24.10.2007)
Dobrý den,

odpovědný zástupce je fyzickou osobou ustanovenou podnikatelem, jemuž odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů. Odpovědný zástupce neodpovídá za provozování příslušné živnosti jako celku, tato povinnost zůstává podnikateli. Právní odpovědnost za uzavírání konkrétních smluvních vztahů a za jejich plnění nese vůči svým partnerům podnikatel.
Vztah mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem má zcela soukromoprávní povahu. Zákon ponechává na vůli podnikatele a odpovědného zástupce, jaký druh vztahu zvolí. Může se jednat nejen o vztah pracovněprávní, ale i např. občansko či obchodněprávní. Požadavek formy smlouvy není stanoven a vyplývá tedy z právního předpisu, podle kterého je smlouva uzavřena.

Další informace naleznete na našich webových stránkách v Tématech: PODNIKÁNÍ/INFORMACE PODNIKATELŮM, kde je mimo jiné, i podrobněji rozvedeno ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdjších předpisů, který se týká provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce. Povinnosti podnikatele pak upravuje § 31, který je zde rovněž uveden.

Od l. 8.2006 plní obecní živnostenské úřady, ve smyslu § 2 odst. l písm.a) až d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, funkci centrálního registračního místa, kde lze také, v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, podat přihlášku k registraci na finanční úřad, oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotním pojišťovnám.

Věra Káňová


půjčky z vlastních zdrojů - dotaz č. 272
Dotaz: (vložen dne: 18.10.2007)
Ráda bych si pořídila vlastní živnost v oboru drobných půjček. Půjčky chci poskytovat z vlastních zdrojů. Za jakých podmínek a zda je možno získat živnostenský list na takovouto činnost. Děkuji. Dítětová
Odpověď: (vložena dne: 24.10.2007)
Dobrý den paní Dítětová,

Vámi popisovaná činnost je, za předpokladu, že jsou naplněny pojmové znaky živnosti ve smyslu § 2 živnostenského zákona (kdy živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem), obsahem volné ohlašovací živnosti s předmětem podnikání "Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy". Nebankovní subjekty takto podnikající smí poskytovat úvěry a půjčky pouze z vlastních zdrojů.

Náležitosti potřebné pro vyřízení živnostenského listu jsou podrobněji rozebrány v odpovědi k dotazu č.266.

Daniela Hlubkovácharakteristika ubytování - dotaz č. 271
Dotaz: (vložen dne: 18.10.2007)
Dobrý den, naše společnost podniká v úplně jiném oboru, ale při rekonstrukci našeho sídla podnikání jsme vybudovali 4 ubytovací jednotky a vyřídili jsme si na tuto činnost živnostenský list. 2 z ubytovaných osob však mají zájem o dlouhodobé ubytování a nechtějí ani poskytované služby(praní prádla, úklid-nebo jen omezeně). My bychom však z důvodu uplatněného DPH 19% při rekonstrukci budovy byli neradi,aby případná kontrola z FÚ řekla, že jsme porušili nějakou definici "ubytování" a poskytujeme pouze pronájem. Proto bych Vás ráda poprosila, zda je někde stanoveno, co přesně musí poskytovatel ubytovacích služeb ubytovaným poskytovat, aby spňoval podmínky ubytování. Doufám, že je můj dotaz srozumitelný a předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 22.10.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu jsme nuceni konstatovat, že tento je poněkud nesrozumitelný, neboť jste neuvedla, na základě jakého živnostenského oprávnění dotčená právnická osoba ubytovací jednotky provozuje, přičemž v dotazu jsou použity pojmy vztahující se jak k živnosti obor č. 91 "Realitní činnost" s vymezením předmětu podnikání - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, tak i oboru č. 84 "Ubytovací služby". Jelikož se jedná o velmi odlišné obory, doporučujeme Vám proto seznámit se s obahovými náplněmi jmenovaných živností, které naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html..
Případné dotazy je pak možno konzultovat na tel. č. 558 622 552 (V. Káňová), nebo na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu.

Věra Káňová
dotaz - dotaz č. 270
Dotaz: (vložen dne: 17.10.2007)
Dobrý den. S kolegou bychom se chtěli věnovat realizaci hrubých staveb dřevostaveb včetně suchých příček. Kolega je truhlář a má dlouholetou praxi. Já mám stavební průmyslovku a rok praxi ve stavebnictví + ještě studuji vyšší odbornou školu v oboru dřevěnný konstrukcí. Mohli by jste mi prosím poradit, na jaký druh živnostenského oprávnění bychom tuto činnost mohli vykonávat?
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 23.10.2007)
Dobrý den,

Vámi uváděné činnosti je možné provádět v rámci živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací vázanou s předmětem podnikání "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" či "Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování". Příslušná odborná způsobilost je řešena v ustanovení § 24 a příloze č. 2 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon). Platné znění tohoto zákona naleznete na http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701?l=455/1991. Nicméně dle Vámi sdělených informací odbornou způsobilost pro výše uvedené živnosti nesplňujete Vy ani Váš kolega. Tuto situaci je však možné vyřešit ustanovením odpovědného zástupce (podrobnější informace naleznete v odpovědi k dotazu č. 8).

Bližší informace rovněž získáte na živnostenském úřadě v místě bydliště (seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Daniela Hlubkovádotaz - dotaz č. 269
Dotaz: (vložen dne: 15.10.2007)
Mám živnostenský list s předmětem podnikání "malířství, lakýrnictví a natěračství" . Provádím autolakýrnické práce (neopravuji vozidla a neprovádím opravy karoserií). Musím mít žl na "Opravu silničních vozidel" popř. "Opravy karoserií"?
Odpověď: (vložena dne: 15.10.2007)
Dobrý den,

odpověď k Vašemu dotazu naleznete v odpovědi na dotaz č. 268.

Daniela Hlubková


Dotaz - dotaz č. 268
Dotaz: (vložen dne: 15.10.2007)
Mám živnostenské oprávnění s předmětem podnikání "Malířství, lakýrrnictví a natěračství". V rámci živnosti provádím nástřik aut, bez oprav(tzn. že pouze auto odstrojím, provedu nástřik). Musím mít živnostenský list ještě na opravu silničních vozidel nebo opravy karoseríí?
podnikatel Opava
Odpověď: (vložena dne: 15.10.2007)
Dobrý den,

v rámci živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací řemeslnou s předmětem podnikání "Malířství, lakýrnictví a natěračství" je možné provádět pouze nástřik jednotlivých samostatných dílů motorového vozidla, nikoli jeho vystrojování. Tato činnost podle Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (webové stránky http://www.mpo.cz/dokument699.html) spadá do živnosti ohlašovací řemeslné "Opravy karosérií".

Daniela Hlubkovábalíček zážitků - dotaz č. 267
Dotaz: (vložen dne: 09.10.2007)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na možnost získání živnostenského oprávnění pro podnikání s tzv. balíčky zážitků. Chci nabídnout lidem možnost odreagovat se určitým druhem sportu, pro jehož provozování mám oprávnění, ale zároveň jim chci zajistit dopravu, stravu a ubytování v místě činnosti. Potřebuji k tomu nějaká další oprávnění?

Za odpověď děkuji a zároveň prosím o zaslání na E-mail : zivnip@seznam.cz Hykel
Odpověď: (vložena dne: 15.10.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že předem sestavená kombinace alespoň dvou Vámi uváděných služeb (zajištění dopravy, stravy, ubytování, sportovního vyžití), je-li nabízena k prodeji za souhrnnou cenu, se rozumí zájezdem, jehož organizování a prodej náleží do živnosti koncesované "Provozování cestovní kanceláře". Obsahovou náplň této živnosti neleznete na adrese : http://www.mpo.cz/dokument699.html.

Jelikož Váš dotaz je velmi obecný, doporučujeme Vaší pozornosti zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách v oblasti podnikání cestovního ruchu a o změmě zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a za účelem získání podrobnějších informací kontaktovat příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra KáňováProsím o rychlou odpověď, děkuji - dotaz č. 266
Dotaz: (vložen dne: 08.10.2007)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde bych mohl najít podmínky pro podnikání v oboru "74. Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím". Mockrát děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 15.10.2007)
Dobrý den,

jedná se o živnost ohlašovací volnou, ke které se nevyžaduje odborná způsobilost. K vyřízení živnostenského listu je zapotřebí ohlásit živnost na příslušném živnostenském úřadě podle místa trvalého bydliště, zaplatit správní poplatek ve výši 1.000,- Kč. K ohlášení připojíte výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíců, pokud jste již někdy v minulosti podnikal, doložíte doklad z finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení o tzv. "bezdlužnosti" a čestné prohlášení, že nemáte nedoplatky na pojistném na veřejné zdravotní pojištění ( § 6 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že adresa místa bydliště bude odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí). V případě, že doklady
o "bezdlužnosti" a výpis z rejstříku trestů nepřiložíte k ohlášení živnosti, obecní živnostenský úřad si je vyžádá sám.

Obsahové náplně jednotlivých živností jsou stanoveny v NV č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Platné znění tohoto nařízení je uvedeno na stránkách : http://www.mpo.cz/dokument699.html. Adresář obecních živnostenských úřadů je přístupný na stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html. a kontakty na živnostenské úřady Moravskosklezského kraje naleznete na stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Zdeňka Janků


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup