Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

podnikani v doprave - dotaz č. 252
Dotaz: (vložen dne: 06.09.2007)
Dobry den se svym otcem jsme se rozhodli zacit podnikat v nakladni automobilove doprave (vnitrostatni). V obchodnim rejstriku je zivnost zapsana na jeho jmeno. Ja v teto zivnosti figuruji jako odpovedny zastupce. K tomuto typu dopravy potrebujeme mit koncesi. Predpokladam ze koncese bude udelena tomu kdo je zapsan v obchodnim rejstriku. Zivnost budeme provozovat jednim vozidlem. Pro vydani koncese potrebuji ja jako odpovedny zastupce odbornou zpusobilost, tu jiz mam. Dale potrebujeme prokazat financni zpusobilost a zde mam par nejasnosti. Financni zpusobilost musime prokazat oba nebo jen jeden z nas (a ktery)? Protoze kdybychom museli prokazovat financni zpusobilost tak by tato castka cinila celkem 660 000,- (1 nakladni vozidlo) a to jiz neni zanedbatelna suma pro zacinajiciho podnikatele.
S pozdravam Jan Doricak
Odpověď: (vložena dne: 10.09.2007)
Dobrý den,

k Vašemu, ne zcela přesnému dotazu obecně sděluji, že podnikatel může provozovat živnost - více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění. Živnostenské oprávnění nemůže být přeneseno na jinou osobu. U silniční motorové dopravy nákladní je živnostenským oprávněním koncesní listina, do jejího vydání pravomocné rozhodnutí o udělení koncese. O udělení koncese je nutno požádat místně příslušný obecní živnostenský úřad, a to podle místa trvalého bydliště - u fyzické osoby, nebo podle sídla - u právnické osoby. Není podstatné, kdo je zapsán v obchodním rejstříku, ale kdo o udělení koncese požádal. Koncese se po splnění zákonem stanovených podmínek uděluje žadateli, nikoliv odpovědnému zástupci. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů.
Finanční způsobilost dopravnímu úřadu prokazuje dopravce, t.j. ten, komu byla koncese udělena.

Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňovázřízení obchodní činnosti - dotaz č. 251
Dotaz: (vložen dne: 31.08.2007)
Dobrý den,jsem soukromě hospodařící rolník a ráda bych si zřídila obchodní činnost. Mám možnost si nechat zabíjet a zpracovávat zvířata a chtěla bych je dál dodávat do obchodní sítě.
Co všechno potřebuji ke zřízení obchodní činnosti v oblasti potravinářství?

Děkuji Vám Š.Gavendová
Odpověď: (vložena dne: 03.09.2007)
Dobrý den paní Gavendová,

Z Vašeho dotazu lze předpokládat, že jste vlastníkem osvědčení vydaném v souladu se zákonem č.105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů („Zemědělská výroba provozovaná samostatně hospodařícími rolníky“), (dále jen „zákon o soukromém podnikání občanů“). Tento zákon však byl s účinností od 1.5.2004 zrušen zákonem č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a přinesl pro podnikatele podnikající v zemědělství nové podmínky pro podnikání. Osoba, která byla držitelem osvědčení vydaném podle zákona o soukromém podnikání občanů byla považována za zemědělského podnikatele, pokud se ve lhůtě do 1.5.2005 zaevidovala na příslušném obecním úřadě. Nicméně osvědčení takto Vám vydané je platné do 1.5.2009, po tomto datu Vám však oprávnění pro podnikání v zemědělství ze zákona zaniká. Na základě zákona o zemědělství jste oprávněna vykonávat živočišnou výrobu zahrnující chov hospodářských zvířat za účelem získávání a výroby živočišných produktů a v návaznosti na výše uvedené pak provádět úpravu, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby. Výroba potravin je upravena zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích v platném znění. Zemědělský podnikatel se v případě uvádění potravin do oběhu stává provozovatelem potravinářského podniku a je pro něj závazné potravinové právo. V případě Vašeho zájmu podnikat jako zemědělský podnikatel dle zákona o zemědělství, doporučujeme se obrátit na příslušný obecní úřad pověřený vedením evidence zemědělského podnikatele dle Vašeho bydliště, podat žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele, kdy za splnění podmínek stanovených zákonem o zemědělství Vám pověřený úřad vydá Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Informace o kontaktech na obecní úřady pověřené vedením evidence zemědělského podnikatele, včetně žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele najdete na webových stránkách Moravskoslezského kraje http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_zem.html.

Pokud by však Vaše činnost spočívala pouze v nákupu zvířat, která by jste si nechávala zpracovávat (případně zpracovávala sama) a dál dodávala do obchodní sítě bez předchozího chovu, bylo by nutné si k této činnosti vyřídit živnostenský list, neboť by se jednalo o živnost ve smyslu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě Vám doporučujeme obrátit se s konkrétním dotazem na příslušný obecní živnostenský úřad podle trvalého bydliště. Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností a seznam oborů živností volných - Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., naleznete na webových stránkách http://www.mpo.cz/dokument699.html a seznam obecních živnostenských úřadů na webových stránkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Pavla Gruščíková

dotaz - dotaz č. 250
Dotaz: (vložen dne: 30.08.2007)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli muže podnikat taky osoba mladší 18 let,nebo se muže někdo za něj zaručit,aby si mohl udělat živ. list
Odpověď: (vložena dne: 03.09.2007)
Dobrý den,

jménem a na účet fyzické osoby, která z důvodu nedostatku věku nebo rozhodnutí soudu nemá plnou způsobilost k právním úkonům, může být živnost provozována se souhlasem soudu, navrhne-li to její zákonný zástupce.
Živnost ohlásí nebo o koncesi žádá jménem zastoupeného zákonný zástupce.

Zákonný zástupce ustanoví odpovědného zástupce podle § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů se souhlasem soudu.

Věra Káňová


začátek podnikání - dotaz č. 249
Dotaz: (vložen dne: 28.08.2007)
Dobrý den
jmenuji se Jarka a od 1.10.07 jsem se rozhodla podnikat(specializovaný maloobchod,lektorství).Mám vyřízeny živnostenské listy a našla jsem prostory vhodné k zřízení prodejny.Jaké jsou další povinnosti?Přihlášení na zdravotní pojišťovně,soc. zabezpečení?Je nutno,aby provozovnu schválila hygienická stanice(lektorské kurzy)?
Jsem povinna hlasit provozovnu na hygieně já,jakožto nájemník,nebo je to povinnost pronajímatele?
Odpověď: (vložena dne: 29.08.2007)
Dobrý den paní Jarko,

problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz ).

Pro způsobilost provozovny podle zvláštních předpisů je rozhodné, jaká činnost bude v předmětné provozovně provozována. Provozovna musí být vždy zkolaudována podle stavebního zákona, příp. provedena změna účelu užívání stavby. V rámci kolaudačního řízení nebo řízení o změně užívání stavby se pak podle charakteru činnosti vyjadřují další specializované orgány (krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor atd.). Účel užívání se váže k objektu, nikoliv k subjektu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na majitele objektu a ověřit si, zda stavba (provozovna), která má být použita k Vaší podnikatelské činnosti, již prošla tímto kolaudačním rozhodnutím (příp. změnou užívání stavby) a požádat ho o tyto doklady.


Věra Káňová


Dotaz ohledně zapůjčování - dotaz č. 248
Dotaz: (vložen dne: 27.08.2007)
Dobrý den, měla bych dotaz. Máme soukromně ve svém vlastnictví lešení, které užíváme při rekonstrukci našeho domu. Zajímalo by nás toto:v době kdy jej nepoužíváme bychom ho chtěli případnému zájemci zapůjčit (samozřejmě ne zadarmo a musela by být stanovena vratná záloha v případě nevrácení), nemáme ale živnost na půjčovnu, je možné že by se lešení zapůjčilo jen jednou nebo dvakrát ročně. Lešení je s certifikátem. Dále by nás zajímalo zda pokud je certifikát musí být na lešení prováděna revize, pokud by se půjčilo. Eventuálně co při zapůjčení doporučujete aby bylo vše legálně podchyceno. Děkuji za odpověď
V.M.
Odpověď: (vložena dne: 04.09.2007)
Dobrý den,

budete-li zapůjčovat lešení (i když jednou nebo dvakrát do roka) vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem, můžete tuto činnost provozovat jen za předpokladu, že získáte živnostenské oprávnění pro živnosti ohlašovací volnou s předmětem podnikání "Pronájem a půjčování věcí movitých".

Informace k používání lešení, případný požadavek revizí, jste měli obdržet v rámci návodu k užívání při koupi tohoto výrobku od prodejce. Stanovení podmínek pro zapůjčení lešení a jeho správné užívání jako certifikovaného výrobku má soukromoprávní povahu a krajský živnostenský úřad není kompetentní se k této oblasti vyjadřovat.

Zdeňka JankůVolná živnost č. 98 - dotaz č. 247
Dotaz: (vložen dne: 27.08.2007)
Dobrý den.

Ráda bych si zařídila ŽL na výše zmíněnou živnost. Potřebuji kromě výpisu z RT nějaké jiné oficiální dokumenty? V současné době jsem zaměstnancem, bude to můj první ŽL.
Dále bych se ráda zeptala, zda je potřeba dostavit se na patřičný Živnostenský úřad osobně, místo trvalého bydliště (Ova) se liší od mého fyzického pobytu. Je již v současné době možné vše vyřídit prostřednictvím internetu, případně Centrálního registračního místa? A pokud ano, lze odhadnout dobu, kterou bude celý proces (od podání žádosti po vydání ŽL) trvat?

Předem děkuji za odpověď, s pozdravem
Marie Fialová
Odpověď: (vložena dne: 28.08.2007)
Paní Fialová,

živnost obor 98. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců je živností ohlašovací volnou, ke které se nevyžaduje prokázání odborné způsobilosti. Fyzická osoba ohlášení živnosti podává u obecního živnostenského úřadu místně příslušného podle jejího bydliště (trvalý pobyt). Ohlášení musí být provedeno písemně s požadovanými údaji ve smyslu ust. § 45 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon) a doloženo doklady podle § 46 citovaného zákona.

V případě, že jste dosud nepodnikala, ohlásíte výše uvedenou živnost, zaplatíte správní poplatek ve výši 1 000 Kč, doložíte příp. výpis z rejstříku trestů a bude-li místo podnikání odlišné od bydliště, pak také doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž jste umístila místo podnikání. Nedoložíte-li při ohlášení živnosti výpis z rejstříku trestů, živnostenský úřad si potvrzení vyžádá sám.

Má-li ohlášení živnosti náležitosti podle § 45 a 46 a ohlašovatel splnil podmínky stanovené živnostenským zákonem, netrvá-li překážka provozování živnosti, obecní živnostenský úřad je povinen vydat živnostenský list nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo ohlášení živnosti doručeno.

Od l. 8.2006 obecní živnostenské úřady fungují ve smyslu § 2 odst. l písm.a) až d) zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů, jako centrální registrační místa, kde lze také, v rozsahu stanoveném zvláštními právními předpisy, podat: přihlášku k registraci na finanční úřad, oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení, úřadu práce a zdravotním pojišťovnám.

Jednotný registrační formulář je možné stáhnout na webových strankách http://www.mpo.cz/dokument20082.html.
a seznam obecních živnostenských úřadů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád je možné podání učinit i v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede evidenci, nebo certifikát připojí k podání.


Zdeňka Janků


nákup a prodej nemovitostí - dotaz č. 246
Dotaz: (vložen dne: 27.08.2007)
Dobrý den,
je prosím možné v rámci volné živnosti
- nákup a prodej nemovitostí - koupit byt,
na vlastní náklady jej zrekonstruovat a opět se ziskem prodat.
Jaký je prosím poplatek za vydání tohoto živnostenského
listu a jaký je termín.

Za odpověď děkuji Tůmová
Odpověď: (vložena dne: 03.09.2007)
Dobrý den,

podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
Pokud by se ve Vašem případě jednalo o jednorázovou koupi a prodej jednoho bytu, pak by nebyl naplněn znak soustavnosti a nebylo by zapotřebí žádného živnostenského oprávnění.
Ovšem v případě, že byste opakovaně kupovala byty a prodávala je (tzn. za podmínek stanovených v ust. § 2 živnostenského zákona), pak byste tuto činnost mohla provozovat na základě živnostenského oprávnění pro volnou živnost "Realitní činnost". Bližší informace k vyřízení živnostenského listu naleznete v odpovědi k dotazu č. 210.

Daniela Hlubková


pronájem chaty - dotaz č. 245
Dotaz: (vložen dne: 26.08.2007)
Dobrý den,
zakoupil jsem chatu v horách.chtěl bych pronajímat dva pokoje.musím k tomu mít živnostencký list?Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 28.08.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně pod č. 123.

Daniela HlubkováDotace - dotaz č. 244
Dotaz: (vložen dne: 24.08.2007)
Dobrý den. Chtěl jsem se zeptat na možnost příspěvku na zakoupení věci potřebné k podnikání v hodnotě 50.000 Kč. Poradíte mi, na koho bych se mohl obrátit?
Odpověď: (vložena dne: 24.08.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že problematika půjček či případných dotací jde zcela mimo kompetenci živnostenských úřadů a znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Doporučujeme Vám proto nahlédnout na stránky hospodářské komory www.hkcr.cz, kde lze nalézt informace o možných dotacích pro podnikatele.

Věra Káňová
Opravy silničních vozidel - živnost řemeslná - dotaz č. 243
Dotaz: (vložen dne: 23.08.2007)
Dobrý den, protože nejsem vyučen automechanik, potřeboval bych znát přesné podklady, které budu potřebovat k získání tohoto ZL. Mám vysvědčení o ukončení studia příbuzného studijního oboru střední odborné školy - provozní elektrotechnika,souhlas a povolení dodavatele LPG zařízení.Dále jsem schopen doložit trénink přímo u výrobce LPG zařízení v Italii a nekolikaletou praxi v Anglii, kde porad pracuji jako LPG technik. Muj sef je ochotný mě napsat potrebny dopis v AJ, ktery posleze necham prelozit, potreboval bych ale znat presne zneni, jak by mel vypadat, aby ho Ceske Zivnostenske urady akceptovali, pripadne vedet kolik let praxe primo v tomto oboru je minimum. Predem moc dekuji za odpoved
Odpověď: (vložena dne: 24.08.2007)
Dobrý den,

Vámi uvedené vzdělání a praxe technika LPG není možné uznat za odbornou způsobilost pro živnost ohlašovací řemeslnou "Opravy silničních vozidel". Ustanovení § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (živnostenský zákon), umožňuje však v takovém případě ustanovit odpovědného zástupce, který splňuje všeobecné i zvláštní podmínky provozování živnosti a jehož prostřednictvím bude podnikatel živnost provozovat. Informace k odpovědnému zástupci jsou uvedeny např. u dotazu č. 59, 205. Obdobně znějící dotaz je v listárně pod č. 240. Doporučujeme Vám proto prostudovat obsahové náplň jednotlivých živností uvedené v nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností (http://www.mpo.cz/dokument699.html).
Pro posouzení konkrétní činnosti a její zařazení do příslušné živnosti je důležité, zda tato činnost naplní znaky živnosti ve smyslu § 2 živnostenského zákona, není vyloučena z předmětu jeho úpravy podle § 3 nebo 4 a dále způsob provozování a charakter činnosti. Bližší informace k ohlášení živnosti získáte u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu.

Zdeňka Janků


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup