Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Živnostník zaměstnancem - dotaz č. 235
Dotaz: (vložen dne: 08.08.2007)
Dobrý den,
měl bych pár otázek ohledně zaměstnání.
Jsem zaměstnán jako kontrolní technik defektoskopie u soukromé firmy. Chtěl bych si však založit vlastní živnost v oboru autodopravy. Tudíž úplně v jiném oboru podnikání.
Je možné,abych tuto živnost provozoval i v zaměstnaneckém poměru? Může mi zaměstnavatel zakázat tuto činnost? V případě,že je možné vykonávat tuto činnost při zaměstnání jaké povinnosti z toho vyplývají pro mne a pro zaměstnavatele? Jakým způsobem by se změnilo placení sociálního a zdravotního pojištění? Popřípadě jiných povinností.
Děkuji mnohokrát za Váš čas a za brzkou odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 09.08.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel je povinen při provozování živnosti dodržovat povinnosti vyplývající z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Pracovněprávní vztahy upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Podle ustanovení § 304 tohoto předpisu zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

Ke změně v úhradě sociálního a zdravotního pojištění v případě zahájení Vašeho podnikání u zaměstnavatele nedochází, naopak Vy sám se z titulu vykonávání živnosti jako vedlejší činnosti stanete plátcem.

Problematika zdravotního a sociálního pojištění spolu s placením záloh na pojistné na sociální zabezpečení nebo záloh na zdravotní pojištění, nenáleží do působnosti krajského živnostenského úřadu. Doporučujeme Vám proto obrátit se na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a na Vaši zdravotní pojišťovnu (adresy např. naleznete na portálu veřejné správy na webové stránce: http://portal.gov.cz ).

Věra Káňová


za co zodpovídá odpovědný zástupce - dotaz č. 234
Dotaz: (vložen dne: 08.08.2007)
Dobrý den, měla bych dotaz. Byla jsem požádána jestli bych známe nedělala odpovědného zástupce v oboru účetnictví, jelikož sama nemá požadovanou délku praxe.Zajímá mě jestli bych byla opovědná za její případné chyby, kterých by se mohla dopustit při špatném vedení účetnictví svým klientům např. doměrek daně ze strany finančního úřadu.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 08.08.2007)
Dobrý den,

dle ust. § 11 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je odpovědný zástupce fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá podnikateli za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Tímto ustanovením zákona není dotčena odpovědnost podnikatele, neboť vůči třetím osobám (tzn. i orgánům veřejné správy) je za výsledky své podnikatelské činnosti odpovědný podnikatel.

Další informace k provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce naleznete na těchto stránkách: http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_info.html.

Věra Káňová


Služby v domácnosti - dotaz č. 233
Dotaz: (vložen dne: 07.08.2007)
Dobrý den ,

v blízké budoucnosti bych chtěl vykonávat na živnostenský list činnost "hodinového manžela",to znamená především-drobné opravy v domácnostech ( kapající kohoutky,montáž nábytku,mytí oken,nákupy apod.) Je vydání živnostenského listu podmíněno nějakou zkouškou nebo vyučním listem?V jakém oboru či jakou zkouškou ?
Jsem vyučený automechanik s maturitou a 5 letou praxí.

Děkuji za zprávu.

Odpověď: (vložena dne: 07.08.2007)
Dobrý den,

vzhledem k Vámi nastíněnému rozsahu zamýšlené činnosti sděluji, že tuto nebude možno pokrýt pouze jediným živnostenským oprávněním. Doporučuji Vám proto seznámit se s obsahovými náplněni jednotlivých živností, které naleznete na adrese (http://www.mpo.cz/dokument699.html). Jako příklad živnosti lze v daném případě uvést obor č. 92 "Správa a údržba nemovitostí", obor č. 91 "Realitní činnost", což jsou živnosti ohlašovací volné a nevyžadují splnění odborné způsobilosti, narozdíl od živností řemeslných "Vodoinstalatérství a topnářství" a "Zámečnictví" či "Truhlářství", ve kterých jsou obsaženy montáže i drobné opravy.

Podrobnější informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenskému úřadu.

Věra Káňováživnostensky list + koncese - dotaz č. 232
Dotaz: (vložen dne: 05.08.2007)
dobry den rad bych se zeptal zda je mozne provozovat takovou zivnost (nakladni doprava vozidly nad 3,5tuny) kde zivnostensky list vlastni "osoba A" a koncesni listinu vlastni "osoba B" pripadne za jakych podminek by to bylo mozne. osoba A i B by v tomto podniku pracovaly spolecne.
Dekuji za odpoved
Odpověď: (vložena dne: 08.08.2007)
Dobrý den,

vzhledem k nejednoznačnosti Vašeho dotazu obecně sdělujeme, že podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
Pokud tedy osoba A, při naplnění výše vyjmenovaných podmínek § 2, rovněž hodlá provozovat silniční morotovou dopravu nákladní, musí být držitelem vlastního živnostenského oprávnění pro tuto činnost, t.j. koncesní listiny. Naopak, hodlá-li osoba B, opět při naplnění výše uvedených podmínek § 2, vykonávat mimo silniční motorovou dopravu nákladní i další činnost, k jejímuž provozování je zapotřebí živnostenského oprávnění, musí být držitelem příslušného živnostenského listu (koncesní listiny).

V případě, že hodláže uzavřít smlouvu o sdružení, doporučujeme Vaší pozornosti § 829 a násl. občanského zákoníku. Jednotliví členové sdružení při provozování živnosti jsou povinni dodržovat podmínky stanovené živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy. Zdůrazňujeme, že sdružení podle § 829 občanského zákoníku nemá právní subjektivitu a nemůže tak být subjektem oprávněným podnikat v režimu citovaného zákona. Živnost může provozovat pouze ten, kdo má příslušné živnostenské oprávnění. Ostatní členové sdružení bez živnostenského oprávnění živnost provozovat nemohou (v opačném případě by se jednalo o neoprávněné podnikání.

Podrobné informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu.

Věra KáňováDotaz na obsah živnosti - dotaz č. 231
Dotaz: (vložen dne: 03.08.2007)
Dobrý den,

vlastním žl služby v oblasti administrativní správy, který obsahuje dále i tyto náplně prací:
poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu (to je plnění funkce důvěryhodné třetí strany při elektronické komunikaci s využitím elektronického podpisu, vydávání certifikátů, které spojují data pro ověřování elektronického podpisu s podepisující osobou a umožňují ověřit její totožnost, uchovávání certifikátů, zneplatnění certifikátů, provozování veřejně přístupného seznamu vydaných certifikátů a seznamu certifikátů, které byly zneplatněny, vedení dokumentace o vydaných certifikátech, zajišťování provozu bezpečných systémů a nástrojů elektronického podpisu a bezpečnosti postupů, které tyto systémy a nástroje podporují a podobně), poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností pro zadávání veřejných zakázek a další služby obdobné povahy. Certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu.

Ráda bych rozšířila své podnikání i o tyto služby poskytované jak firmám,tak fyzickým osobám,jen nevím jak začít a jakým způsobem se uplatnit a jaký je postup těchto činností.Můžete mi poradit?

Lukešová Marie
Odpověď: (vložena dne: 07.08.2007)
Dobrý den paní Lukešová,

doporučuji Vám seznámit se se zněním zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zněně některých dalších zákonů, se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jakož i vyhl. č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek.

Akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb uděluje Ministerstvo vnitra, odbor koncepce a koordinace ISVS. K dnešnímu dni byla akreditace pro výkon činnost akreditavaného poskytovatele certifikačních služeb na území České republiky udělena třem subjektům.

Dotazy týkající se akreditací možno zasílat přímo na E-mail adresu lenka.vasakova@MICR.cz.

Věra Káňová


dotaz zřízení provozovny - dotaz č. 230
Dotaz: (vložen dne: 01.08.2007)
Dobrý den,co je potřeba ke zřízení provozovny na masáže v rodinném domě,který vlastním společně s manželem.děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 02.08.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, musí být provozovna způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Doporučuji Vám proto obrátit se v dané záležitosti na na příslušný stavební úřad a příslušnou hygienickou stanici.

Dále doporučuji Vaší pozornosti znění zákona č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého, mimo jiné, je provozovatel kosmetických služeb povinen podle § 21 odst. 3, 4 vypracovat a nechat schválit provozní řád. Jeho vzor najdete na webu KHS v Ostravě.
http://www.khsova.cz/obcanum/provozni_rady.php .

Současně upozorňuji, že kosmetické služby jsou vyjmenovány v Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.

Věra Káňová


"Práce všeho druhu" - dotaz č. 229
Dotaz: (vložen dne: 01.08.2007)
Dobrý den, můj manžel je vyučen elektrikářem a chtěl by podnikat nejen v tomto oboru, ale i v jiných, ve kterých vyučen není. Pravděpodobně by se musel ve všech ostatních oborech rekvalifikovat....? A stačil by jeden ŽL na více činností? Např. instalatér, truhlář, atd....
Kam by se měl v těchto věcech obrátit? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 02.08.2007)
Dobrý den,

podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění. Podle současně platného znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, se na jeden průkaz živnostenského oprávnění uvádí pouze jedna živnost (předmět podnikání).

Jako multiprofesní lze kvalifikovat živnosti vázané "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" a "Provádění jednoduchých staveb, jejich změn a odstraňování".
Prováděním staveb se rozumí provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržby staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonávány i činnosti, které jsou předmětem živností řemeslných, případně vázaných nebo volných, souvisejících s realizací staveb.

Podmínky odborné způsobilosti jsou upraveny v §§ 21, 22 výše citovaného zákona a v přílohách č. 2 a 3 tohoto zákona. Obecně je však třeba konstatovat, že sama rekvalifikace v oboru nestačí a doklad o rekvalifikaci je nutno doložit (podle druhu jednotlivých živností) minimálně čtyřletou praxí v oboru.

Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňovánakladni doprava nad 3,5t - dotaz č. 228
Dotaz: (vložen dne: 31.07.2007)
Dobry den!
Rozhodl jsem se zacit podnikat v oboru nakladni vnitrostatni doprava nad 3,5t. Zjistil jsem ze k provozovani takove dopravy budu potrebovat koncesi; Abych ziskal koncesi musim slozit zkousky z odborne zpusobilosti; V prihlasce jsem si zvolil druh dopravy "Vnitrostatni nakladni doprava"; Ale nevim si rady s tim, ze kterych predmetu mam zkousku vlastne vykonat; mohu si je zvolit? Nebo je snad musim slozit uplne vsechny?
Take bych se rad zeptal jakym zpusobem mohu podat elektronickou prihlasku.
Odpověď: (vložena dne: 01.08.2007)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu sděluji, že odbornou způsobilost pro koncesované živnosti v oblasti silniční motorové dopravy upravuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Odborná způsobilost se vyžaduje pro všechny druhy dopravy s jedinou výjimkou, a tou je silniční motorová doprava nákladní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti do 3,5 t. Odbornou způsobilost prokazuje žadatel o koncesi osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených zvláštním právním předpisem. Odbornou způsobilost z předmětů stanovených prováděcím předpisem :

- obchodněprávní vztahy a pracovněprávní vztahy,
- silniční doprava a mezinárodní vztahy smluvní s ní související,
- ceny, daně, daňové řízení, poplatky, pojištění a celní řízení,
- technická základna,
- bezpečnost práce a technických zařízení při provozu a údržběa opravách vozidel,

nahrazuje vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru, pokud výuka zajišťuje znalosti požadované z hlediska odborné způsobilosti. Posuzování odborné způsobilosti žadatele o koncesi přisluší obecním živnostenským úřadům.

S ohledem na výše uvedené Vám doporučujeme kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad podle Vašeho bydliště (viz zveřejněný seznam).

Otázky týkající se termínů zkoušek, podávání přihlášek a pod., Vám zodpoví příslušný dopravní úřad, do jehož kompetence tato problematika spadá.

Věra Káňová


Personální audit - dotaz č. 227
Dotaz: (vložen dne: 30.07.2007)
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda personální činnost
živností - např. personální auditor, personální poradce atd. a v případě, že ano, tak co je zapotřebí pro získání platného oprávnění.

Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 01.08.2007)
Dobrý den,

podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. V § 3 jsou pak uvedeny činnosti, které živnostmi nejsou ( např. zprostředkování zaměstnání).

Vzhledem k neurčitosti Vašeho záměru a velmi širokému pojmu "personální činnost" , nemůžeme Váš dotaz fundovaně zodpovědět.
Doporučujeme Vám proto s přihlédnutím k výše uvedeným paragrafům, seznámit se s obsahovými náplněni jednotlivých živností, které naleznete na adrese
(http://www.mpo.cz/dokument699.html).

Věra KáňováMateřská dovolená a provozování podnikatelské činnosti - dotaz č. 226
Dotaz: (vložen dne: 30.07.2007)
Prosím o radu: Žena-OSVČ podnikala v roce 2006 od 1.1 do 31.7.2006, od 1.8.2006 do 11.8.2006 měla pouze drobné výdaje na kacelářské potřeby, které byly zaúčtovány v daňové evidenci a uplatněny v DPH, dnem 12.8.2006 nastoupila na mateřskou dovolenou a tu pobírala do 23.2.2007. V době od 1.8.2006 nepobírala příjmy a neprovozovala činnost za účelem dosažení zisku, podnikatelkou činnost však nepřerušila a dobrovolně platila odvody na SPP. Jedná se od 1.8.-31.12.2006 o provozování živnosti? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 02.08.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že je na vůli podnikatele, zda živnost do budoucna přeruší. Povinnost oznámit přerušení provozování živnosti předem je dána podnikateli ustanovením § 31 odst. 12 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, až v okamžiku, kdy přerušení živnosti bude delší než 6 měsíců (maximálně vždy nejdéle na dobu 2 let).
Živnost je přerušena dnem doručení písemného oznámení o přerušení provozování živnosti příslušnému živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Co se týká otázek z oblasti sociálního zabezpečení, doporučujeme obrátit se přímo na příslušnou pobočku České správy sociálního zabezpečení. Webovou stránku s kontakty naleznete v odpovědi
u dotazu č. 199.

Zdeňka Janků1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup