Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

živnostensky list + koncese - dotaz č. 232
Dotaz: (vložen dne: 05.08.2007)
dobry den rad bych se zeptal zda je mozne provozovat takovou zivnost (nakladni doprava vozidly nad 3,5tuny) kde zivnostensky list vlastni "osoba A" a koncesni listinu vlastni "osoba B" pripadne za jakych podminek by to bylo mozne. osoba A i B by v tomto podniku pracovaly spolecne.
Dekuji za odpoved
Odpověď: (vložena dne: 08.08.2007)
Dobrý den,

vzhledem k nejednoznačnosti Vašeho dotazu obecně sdělujeme, že podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.
Pokud tedy osoba A, při naplnění výše vyjmenovaných podmínek § 2, rovněž hodlá provozovat silniční morotovou dopravu nákladní, musí být držitelem vlastního živnostenského oprávnění pro tuto činnost, t.j. koncesní listiny. Naopak, hodlá-li osoba B, opět při naplnění výše uvedených podmínek § 2, vykonávat mimo silniční motorovou dopravu nákladní i další činnost, k jejímuž provozování je zapotřebí živnostenského oprávnění, musí být držitelem příslušného živnostenského listu (koncesní listiny).

V případě, že hodláže uzavřít smlouvu o sdružení, doporučujeme Vaší pozornosti § 829 a násl. občanského zákoníku. Jednotliví členové sdružení při provozování živnosti jsou povinni dodržovat podmínky stanovené živnostenským zákonem a zvláštními právními předpisy. Zdůrazňujeme, že sdružení podle § 829 občanského zákoníku nemá právní subjektivitu a nemůže tak být subjektem oprávněným podnikat v režimu citovaného zákona. Živnost může provozovat pouze ten, kdo má příslušné živnostenské oprávnění. Ostatní členové sdružení bez živnostenského oprávnění živnost provozovat nemohou (v opačném případě by se jednalo o neoprávněné podnikání.

Podrobné informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu.

Věra KáňováDotaz na obsah živnosti - dotaz č. 231
Dotaz: (vložen dne: 03.08.2007)
Dobrý den,

vlastním žl služby v oblasti administrativní správy, který obsahuje dále i tyto náplně prací:
poskytování certifikačních služeb v oblasti elektronického podpisu (to je plnění funkce důvěryhodné třetí strany při elektronické komunikaci s využitím elektronického podpisu, vydávání certifikátů, které spojují data pro ověřování elektronického podpisu s podepisující osobou a umožňují ověřit její totožnost, uchovávání certifikátů, zneplatnění certifikátů, provozování veřejně přístupného seznamu vydaných certifikátů a seznamu certifikátů, které byly zneplatněny, vedení dokumentace o vydaných certifikátech, zajišťování provozu bezpečných systémů a nástrojů elektronického podpisu a bezpečnosti postupů, které tyto systémy a nástroje podporují a podobně), poskytování služeb při výkonu zadavatelských činností pro zadávání veřejných zakázek a další služby obdobné povahy. Certifikace systémů řízení jakosti a ověřování odborné způsobilosti personálu.

Ráda bych rozšířila své podnikání i o tyto služby poskytované jak firmám,tak fyzickým osobám,jen nevím jak začít a jakým způsobem se uplatnit a jaký je postup těchto činností.Můžete mi poradit?

Lukešová Marie
Odpověď: (vložena dne: 07.08.2007)
Dobrý den paní Lukešová,

doporučuji Vám seznámit se se zněním zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o zněně některých dalších zákonů, se zákonem č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jakož i vyhl. č. 378/2006 Sb., o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek.

Akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb uděluje Ministerstvo vnitra, odbor koncepce a koordinace ISVS. K dnešnímu dni byla akreditace pro výkon činnost akreditavaného poskytovatele certifikačních služeb na území České republiky udělena třem subjektům.

Dotazy týkající se akreditací možno zasílat přímo na E-mail adresu lenka.vasakova@MICR.cz.

Věra Káňová


dotaz zřízení provozovny - dotaz č. 230
Dotaz: (vložen dne: 01.08.2007)
Dobrý den,co je potřeba ke zřízení provozovny na masáže v rodinném domě,který vlastním společně s manželem.děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 02.08.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že podle ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, musí být provozovna způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Doporučuji Vám proto obrátit se v dané záležitosti na na příslušný stavební úřad a příslušnou hygienickou stanici.

Dále doporučuji Vaší pozornosti znění zákona č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého, mimo jiné, je provozovatel kosmetických služeb povinen podle § 21 odst. 3, 4 vypracovat a nechat schválit provozní řád. Jeho vzor najdete na webu KHS v Ostravě.
http://www.khsova.cz/obcanum/provozni_rady.php .

Současně upozorňuji, že kosmetické služby jsou vyjmenovány v Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením.

Věra Káňová


"Práce všeho druhu" - dotaz č. 229
Dotaz: (vložen dne: 01.08.2007)
Dobrý den, můj manžel je vyučen elektrikářem a chtěl by podnikat nejen v tomto oboru, ale i v jiných, ve kterých vyučen není. Pravděpodobně by se musel ve všech ostatních oborech rekvalifikovat....? A stačil by jeden ŽL na více činností? Např. instalatér, truhlář, atd....
Kam by se měl v těchto věcech obrátit? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 02.08.2007)
Dobrý den,

podnikatel může provozovat více živností, má-li pro každou z nich živnostenské oprávnění. Podle současně platného znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, se na jeden průkaz živnostenského oprávnění uvádí pouze jedna živnost (předmět podnikání).

Jako multiprofesní lze kvalifikovat živnosti vázané "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" a "Provádění jednoduchých staveb, jejich změn a odstraňování".
Prováděním staveb se rozumí provádění stavebních a montážních prací při novostavbách, změnách dokončených staveb (nástavby, přístavby, stavební úpravy), údržby staveb a jejich odstraňování podle stavebního zákona. Při provádění uvedených stavebních prací mohou být vykonávány i činnosti, které jsou předmětem živností řemeslných, případně vázaných nebo volných, souvisejících s realizací staveb.

Podmínky odborné způsobilosti jsou upraveny v §§ 21, 22 výše citovaného zákona a v přílohách č. 2 a 3 tohoto zákona. Obecně je však třeba konstatovat, že sama rekvalifikace v oboru nestačí a doklad o rekvalifikaci je nutno doložit (podle druhu jednotlivých živností) minimálně čtyřletou praxí v oboru.

Za účelem získání podrobnějších informací Vám doporučujeme kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňovánakladni doprava nad 3,5t - dotaz č. 228
Dotaz: (vložen dne: 31.07.2007)
Dobry den!
Rozhodl jsem se zacit podnikat v oboru nakladni vnitrostatni doprava nad 3,5t. Zjistil jsem ze k provozovani takove dopravy budu potrebovat koncesi; Abych ziskal koncesi musim slozit zkousky z odborne zpusobilosti; V prihlasce jsem si zvolil druh dopravy "Vnitrostatni nakladni doprava"; Ale nevim si rady s tim, ze kterych predmetu mam zkousku vlastne vykonat; mohu si je zvolit? Nebo je snad musim slozit uplne vsechny?
Take bych se rad zeptal jakym zpusobem mohu podat elektronickou prihlasku.
Odpověď: (vložena dne: 01.08.2007)
Dobrý den,

K Vašemu dotazu sděluji, že odbornou způsobilost pro koncesované živnosti v oblasti silniční motorové dopravy upravuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Odborná způsobilost se vyžaduje pro všechny druhy dopravy s jedinou výjimkou, a tou je silniční motorová doprava nákladní, provozovaná vozidly o celkové hmotnosti do 3,5 t. Odbornou způsobilost prokazuje žadatel o koncesi osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydá příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených zvláštním právním předpisem. Odbornou způsobilost z předmětů stanovených prováděcím předpisem :

- obchodněprávní vztahy a pracovněprávní vztahy,
- silniční doprava a mezinárodní vztahy smluvní s ní související,
- ceny, daně, daňové řízení, poplatky, pojištění a celní řízení,
- technická základna,
- bezpečnost práce a technických zařízení při provozu a údržběa opravách vozidel,

nahrazuje vysvědčení o státní nebo maturitní zkoušce z daného oboru, pokud výuka zajišťuje znalosti požadované z hlediska odborné způsobilosti. Posuzování odborné způsobilosti žadatele o koncesi přisluší obecním živnostenským úřadům.

S ohledem na výše uvedené Vám doporučujeme kontaktovat přímo příslušný obecní živnostenský úřad podle Vašeho bydliště (viz zveřejněný seznam).

Otázky týkající se termínů zkoušek, podávání přihlášek a pod., Vám zodpoví příslušný dopravní úřad, do jehož kompetence tato problematika spadá.

Věra Káňová


Personální audit - dotaz č. 227
Dotaz: (vložen dne: 30.07.2007)
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda personální činnost
živností - např. personální auditor, personální poradce atd. a v případě, že ano, tak co je zapotřebí pro získání platného oprávnění.

Předem děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 01.08.2007)
Dobrý den,

podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. V § 3 jsou pak uvedeny činnosti, které živnostmi nejsou ( např. zprostředkování zaměstnání).

Vzhledem k neurčitosti Vašeho záměru a velmi širokému pojmu "personální činnost" , nemůžeme Váš dotaz fundovaně zodpovědět.
Doporučujeme Vám proto s přihlédnutím k výše uvedeným paragrafům, seznámit se s obsahovými náplněni jednotlivých živností, které naleznete na adrese
(http://www.mpo.cz/dokument699.html).

Věra KáňováMateřská dovolená a provozování podnikatelské činnosti - dotaz č. 226
Dotaz: (vložen dne: 30.07.2007)
Prosím o radu: Žena-OSVČ podnikala v roce 2006 od 1.1 do 31.7.2006, od 1.8.2006 do 11.8.2006 měla pouze drobné výdaje na kacelářské potřeby, které byly zaúčtovány v daňové evidenci a uplatněny v DPH, dnem 12.8.2006 nastoupila na mateřskou dovolenou a tu pobírala do 23.2.2007. V době od 1.8.2006 nepobírala příjmy a neprovozovala činnost za účelem dosažení zisku, podnikatelkou činnost však nepřerušila a dobrovolně platila odvody na SPP. Jedná se od 1.8.-31.12.2006 o provozování živnosti? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 02.08.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že je na vůli podnikatele, zda živnost do budoucna přeruší. Povinnost oznámit přerušení provozování živnosti předem je dána podnikateli ustanovením § 31 odst. 12 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, až v okamžiku, kdy přerušení živnosti bude delší než 6 měsíců (maximálně vždy nejdéle na dobu 2 let).
Živnost je přerušena dnem doručení písemného oznámení o přerušení provozování živnosti příslušnému živnostenskému úřadu nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení.

Co se týká otázek z oblasti sociálního zabezpečení, doporučujeme obrátit se přímo na příslušnou pobočku České správy sociálního zabezpečení. Webovou stránku s kontakty naleznete v odpovědi
u dotazu č. 199.

Zdeňka Jankůlikvidace osobních automibilů - dotaz č. 225
Dotaz: (vložen dne: 25.07.2007)
Dobrý den, mohli byste mi prosím poradit,kde bych našel informace jak začít podnikat v likvidaci osobních automibilů?
Moc děkuji
Odpověď: (vložena dne: 26.07.2007)
Dobrý den,

odpověď na svůj dotaz naleznete v nasí listárně pod čísly 61 a 36.

Věra Káňováprovozovna a prac.doba - dotaz č. 224
Dotaz: (vložen dne: 23.07.2007)
Živnostenský úřad pouze provozovnu eviduje.Zajímá mně,kdo povoluje a schvaluje zřízení provozovny a jeli-to stavební úřad,zda kromě něj je zapotřebí vyjádření i ostatních sousedních subjektů.
Jedná se konkrétně o nově povolenou a zřízenou hlučnou provozovnu pro výrobu plast.septiků a bazénů umístěnou do zástavby rodinných domů v obci.
Dále mne zajímá do čí kompetence spadá dodržování pracovní doby v provozovně kde se pracuje ."ať je pátek nebo svátek".Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 27.07.2007)
Dobrý den,

podle § 17 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, musí být provozovna způsobilá podle zvláštních právních předpisů( stavebního zákona, hygienických předpisů). Živnostenský zákon neumožňuje omezení provozní doby. Provoz, a z něj vznikající hluk, je otázkou dodržování zákonem stanovených hygienických limitů. Doporučujeme proto obrátit se v dané záležitosti na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě (kontakt naleznete např. u dotazu č. 180), příp. na příslušný stavební úřad.

Zdeňka Janků

mihal.petr@centrum.cz - dotaz č. 223
Dotaz: (vložen dne: 18.07.2007)
dobry den.Chtel bych se zeptat jestli mohu mit dolozenou 6 letou praxi v oboru z USA.V Ceske republice jsem vyucen strojni mechanik a chtel bych si vyridit zivnostensky list na zednicke prace.Dekuju za odpoved.
Odpověď: (vložena dne: 23.07.2007)
Dobrý den,

dokladem o odborné způsobilosti může být také doklad o vykonání šestileté praxe v oboru v USA, nicméně jej musíte předložit včetně jeho překladu do českého jazyka provedeného tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků (pokud tento doklad nebyl vydán v českém jazyce). Pravost podpisu a otisku razítka na originálech předkládaných dokladů, které byly vydány v zahraničí, musí být ověřena (§ 5 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů).

Daniela Hlubková


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup