Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Dodatek k názvu žl - dotaz č. 195
Dotaz: (vložen dne: 21.05.2007)
Dobrý den,
zabývám se zprostředkovatelskou činností nebankovních půjček a mám dotaz když chci dodatek k názvu mého jména a příjmení na žl a na mém razítko např.Lucie Malátná -Finanční a úvěrové poradenství, zda musím být zapsána v obchodním rejstříku, nebo ne - pokud neporušuji obor mého podnikání. Je nutné tuto skutečnost ohlásit či nikoliv?
S pozdravem. Lucie Malátná
Odpověď: (vložena dne: 23.05.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že na razítko dodatek uvést můžete. Na živnostenský list lze fyzické osobě uvést obchodní firmu pouze v případě, že je zapsána do obchodního rejstříku ( viz ust. § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).

O zápis do obchodního rejstříku můžete požádat dle § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obchodní zákoník), ve znění pozdějších předpisů. Zde budete vedena pod obchodní firmou, která je tvořena jménem, příjmením a může obsahovat i dodatek (ust. § 9 odst. 1 obchodního zákoníku).

Daniela Hlubková
Vydání ŽL - dotaz č. 194
Dotaz: (vložen dne: 18.05.2007)
Dobrý den,
ze zákona musí fyzická osoba požádat o vydání živnostenského listu v místě trvalého bydliště. Pracovnice ŽÚ přes předložení patřičných dokladů odmítá uznat praxi u živnosti vázané s tím, že není přesně v daném oboru. Přitom můj bývalý spolupracovník stejný ŽL dostal bez problémů, při dotaze na jiném ŽÚ mi bylo sděleno, že požadavky slňuji. Myslím si, že problémy plynou ze vztahů z minulosti. Tato pracovnice musela opustit zaměstnání jako ředitelka MŠ z důvodu nepřiměřeného trestání dětí. Mezi problémovými dětmi byl i můj syn. Nyní mi odmítá vydat ŽL. Jsem přesvědčen z jejího jednání ke mně, že je to z její strany úmyslné. Na ŽÚ v místě mého bydliště je jen tato jedna pracovnice, která je současně vedoucí. Jak mohu tuto situaci řešit?
Za odpověď děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 23.05.2007)
Dobrý den,

jak správně konstatujete dle § 45 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle jejího bydliště na území České republiky. Po splnění zákonem stanovených podmínek je příslušný živnostenský úřad povinen Vám vydat živnostenský list.

V dotazu naznačujete možnou podjatost úřední osoby, tu můžete namítat dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád).

Dále v souladu s ust. § 175 správního řádu, můžete rovněž podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu. Stížnost se podává u správního orgánu, který vede řízení, a to písemně nebo ústně. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozumněn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu, vy budete vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádáte.

Aktuální znění správního řádu naleznete na adrese: www.mvcr.cz/sbirka/2004/sb174-04.pdf.


Daniela HlubkováDotaz na živnostenský list - dotaz č. 193
Dotaz: (vložen dne: 17.05.2007)
Dobrý den , chtěla bych se zeptat, jaký ŽL bych si měla vyřídit, pro práci u soukromého podnikatele s činností broušení a ostření nástrojů. V náplni práce bych měla rozvoz broušených nástrojů zákazníkům a navazování dalších kontaktů s novými zákazníky.Děkuji za odpověď J.H.
Odpověď: (vložena dne: 18.05.2007)
Dobrý den,

dle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živnost definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Z výše uvedeného vyplývá, že nelze být zaměstnancem na živnostenský list. Živnostenský list opravňuje jeho majitele k výkonu podnikatelské činnosti, nikoliv k zaměstnání.

Daniela Hlubkovádotaz na živnostenský list - dotaz č. 192
Dotaz: (vložen dne: 17.05.2007)
Prosím o zodpovězení na dotaz č.189.Děkuji,Zemková.
Odpověď: (vložena dne: 17.05.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz byla vystavena dne 17.5.2007 pod číslem 189.

Daniela Hlubková


odpovědný zástupce - dotaz č. 191
Dotaz: (vložen dne: 16.05.2007)
Dobrý den.
Oslovil mne majitel s.r.o., který má jako jednu z deklarovaných činností i zprostředkovatelskou činnost, zda-li bych mu nedělal odpovědného zástupce pro výkon činnosti zprostředkování zaměstnání dle § 14 zákona č.435/2004 Sb.,o zaměstnanosti. Majitel je jediný, který je oprávněn jednat za s.r.o. Můj dotaz zní, jak bude definována moje odpovědnost při výkonu této zprostředkovatelské činnosti a je-li možno ji upravit dohodou mezi mnou a majitelem jako zástupcem s.r.o. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 17.05.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že dle ustanovení § 3 odst. 3 písm. r) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zprostředkování zaměstnání není živností.
Pro další informace se obraťte na úřad práce nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Daniela HlubkováDotaz - dotaz č. 190
Dotaz: (vložen dne: 14.05.2007)
Dobrý den. Podnikám v oboru dovozu automobilů. Tyto mnou koupená vozidla si dovážím na vlastním nákladním automobilu.Automobily nakupuji ve Francii a projíždím přes Německo. Musím vlastnit koncesi na mezinárodní autodopravu když si tato vozidla vozím pro svou firmu za ůčelem prodeje.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 15.05.2007)
Dobrý den,

silniční motorová doprava nákladní zahrnuje souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava věcí a zvířat silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, tzn. že pokud si zajišťujete sám dovoz aut pro vlastní potřebu není koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní" nutná.

Daniela Hlubková

dotaz na živnostenský list - dotaz č. 189
Dotaz: (vložen dne: 10.05.2007)
Dobrý den,18.4.07 mi byl vydán živnostenský list a k 1.6.07zahajuji provozování živnosti spec.maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím -květinami a zahrádkářs.potřebami.Potřebuji ještě zvlášt živnost.list na vazbu květin a pokud chci mít v obchodě sběrnu fotek,potřebuji mít na to taky další živnost.oprávnění?Děkuji za odpovědˇ.Zemková.
Odpověď: (vložena dne: 17.05.2007)
Dobrý den,

k zodpovězení Vašeho dotazu je kompetentní příslušný obecní živnostenský úřad, proto Vám doporučujeme kontaktovat přímo obecní živnostenský úřad v místě bydliště (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Dále si Vás dovolujeme pouze informativně odkázat na §34 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/) a také na obsahové náplně jednotlivých živností, které naleznete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (http://www.mpo.cz/dokument699.html).

Daniela Hlubková

živnostenský list - dotaz č. 188
Dotaz: (vložen dne: 09.05.2007)
dobrý denráda bych věděla jaký typ živn.podnikání je práce pro výběr peněz u klientů,kdy se platí daně a jakým způsobem se to vše hradí,když mám kromě této práce ještě svou práci u zaměstanavatele?
Odpověď: (vložena dne: 10.05.2007)
Dobrý den,

vzhledem k nejasnosti Vašeho dotazu, doporučuji Vám tento konzultovat přímo na telefonním čísle 595 622 552 (Věra Káňová), nebo na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu (viz zveřejněný seznam).

Věra KáňováDotaz - dotaz č. 187
Dotaz: (vložen dne: 07.05.2007)
Je nutné mít živnostenský list na likvidaci autovraků nebo stačí živnost na opravu automobilů(karosárna).Děkuji za odpověď.S.S.
Odpověď: (vložena dne: 07.05.2007)
Dobrý den,

K Vašem dotazu sděluji, že provozování tzv. autovrakoviště spadá do živnosti ohlašovací vázané "Podnikání v oblastni nakládání s nebezpečnými odpady", neboť autovraky nezbavené provozních kapalin a jiných nebezpečných součástí jsou zařazeny mezi nebezpečné odpady.
Odlišnosti mezi Vámi uvedenou činností karosárny ("Opravy karosérií") a vázanou živností "Podnikání v oblastni nakládání s nebezpečnými odpady" naleznete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., v platném znění, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, jehož znění je zveřejněno na adrese http://mpo.cz/dokument699.html..

Současně Vám doporučuji nahlédnout na naši odpověď k dotazu č. 36 a 61.

Věra Káňovázřízení vázané živnosti skupina 205 - dotaz č. 186
Dotaz: (vložen dne: 06.05.2007)
Dobrý den.Můžete mi prosím zdělit jaká potvrzení o praxi potřebuji ke zřízení živnosti montáž a opravy el.zařízení.Našel jsem pouze čísla zákonu a zbírek.Pokud to jde prosím o bližší vysvětlení.Tuto činost chci provádět jako vedlejší-potřebují povolení zaměstnavatele?Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 10.05.2007)
Dobrý den,

v případě živnosti ohlašovací vázané „Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení“ je nutno mimo všeobecných podmínek splnit i odbornou způsobilost, kterou je Oprávnění [§ 6c odst. 1 písm. b) zákona č. 174/1968 Sb., ve znění
zákona č. 124/2000 Sb., nebo § 8a odst. 6 písm. a) zákona 61/1988 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.].

Informace o potřebné odborné způsobilosti k získání příslušného Oprávnění (průkazu způsobilosti) Vám sdělí Institut technické inspekce Praha, pobočka Ostrava, Moravská Ostrava, Jílová 1913/14, tel. č. 596 623 281.

Dále Vás odkazujeme na § 303 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, který obsahuje seznam orgánů a organizací, jejichž zaměstnanci mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni.
Dle ustanovení § 304 téhož právního předpisu, zaměstnanci mohou vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnání, jen s jeho předchozím písemným souhlasem.

V případě dalších informací máte možnost obrátit se na místně příslušné obecní živnostenské úřady, jejichž seznam lze najít na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html .

Daniela Hlubková
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup