Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Mateřská dovolená - dotaz č. 199
Dotaz: (vložen dne: 25.05.2007)
Zdravím.Ráda bych se zeptala, jestli když jsem na mateřské dovolené mohu podnikat. Dále jestli si musím odvádět sociální a zdravotní pojištění a případně kam a jak se hlásit. děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 28.05.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,ve znění pozdějších předpisů, neobsahuje žádná omezení práva podnikat osobou, která je na mateřské, případně rodičovské dovolené.

Dále uvádíme, že živnostenský úřad není kompetentní se vyjadřovat k problematice placení sociálního a zdravotního pojištění. Pro získání informací Vám doporučujeme se obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (seznam naleznete na http://www.cssz.cz) a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Daniela Hlubková
podnikání - automechanik - dotaz č. 198
Dotaz: (vložen dne: 22.05.2007)
Dobrý den, chtěla jsem se zeptat kolik let praxe je potřeba než člověk začne podnikat jako automechanik?
Moc děkuji. Jana Pospíšilová
Odpověď: (vložena dne: 23.05.2007)
Dobrý den,

práce automechanika spadá svým charakterem do obsahové náplně živnosti řemeslné "Opravy silničních vozidel". Odborná způsobilosti k výše uvedené živnosti řemeslné je řešena v §§ 21 a 22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Platné znění tohoto zákona naleznete na http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/.

Vzhledem k širokému spektru možností doložení odborné způsobilosti, doporučujeme Vám kontaktovat přímo příslušný obecní úřad, jejichž seznam lze najít na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.

Daniela HlubkováOznačení vozidla - dotaz č. 197
Dotaz: (vložen dne: 22.05.2007)
Dobrý den. Naše firma provozuje dopravu nákladním automobilem nad 12T a to pouze pro vlastní potřebu. Při technické prohlídce nám bylo řečeno,že automobil musí být označen názvem naší firmy. Jinak technickou prohlídku nedostane. Domnívám se,že označení vozidel firmou se týká pouze automobilů používaných v podnikání pro cizí potřebu na základě koncese. Prosím můžete mi říci,kdo má pravdu. Děkuji za odpověď. Benešová
Odpověď: (vložena dne: 23.05.2007)
Dobrý den,

v tomto případě je jen na Vašem zvážení, zda vozidlo využijete jako „reklamní plochu“ ke zviditelnění firmy. Povinnost označení nákladního vozidla obchodním jménem by byla v případě, že byste jím zajišťovali přepravu pro cizí potřebu v rámci koncesované živnosti „Silniční motorová doprava nákladní“.

Daniela HlubkováZákladní vzdělání 22let - dotaz č. 196
Dotaz: (vložen dne: 21.05.2007)
Dobrý den chci se zeptat jestli mám nárok na získání živnostenského listu v oboru finančního servisu?
Odpověď: (vložena dne: 24.05.2007)
Dobrý den,

ve svém dotazu přesně nespecifikujete Vámi uvažovaný rozsah podnikání.
Může jít o činnost spočívající v poskytování úvěrů a půjček nebankovním subjektem pouze z vlastních zdrojů, pak by šlo o volnou živnost „Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy“. Také se může jednat o poradenství, které by spadalo do volné živnosti „Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců“. Dále se může jednat o poskytování úvěrů oproti zástavě věci movité či nemovité, pak by šlo o volnou živnost "Zastavárenská činnost". U všech těchto živností je nutno splnit pouze všeobecné podmínky provozování živnosti. Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (http://www.mpo.cz/dokument699.html).

Ale také se může jednat o činnosti uvedené v ust. § 3 odst. 2 písm. e), f) a ust. § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, které nejsou živností.

Vzhledem k tomu, že Váš dotaz nelze jednoznačně zodpovědět doporučujeme Vám, v rámci naší listárny blíže specifikovat jakou činnost hodláte vykonávat nebo se s konkrétním dotazem obrátit na obecní živnostenský úřad v místě bydliště (http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Daniela HlubkováDodatek k názvu žl - dotaz č. 195
Dotaz: (vložen dne: 21.05.2007)
Dobrý den,
zabývám se zprostředkovatelskou činností nebankovních půjček a mám dotaz když chci dodatek k názvu mého jména a příjmení na žl a na mém razítko např.Lucie Malátná -Finanční a úvěrové poradenství, zda musím být zapsána v obchodním rejstříku, nebo ne - pokud neporušuji obor mého podnikání. Je nutné tuto skutečnost ohlásit či nikoliv?
S pozdravem. Lucie Malátná
Odpověď: (vložena dne: 23.05.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že na razítko dodatek uvést můžete. Na živnostenský list lze fyzické osobě uvést obchodní firmu pouze v případě, že je zapsána do obchodního rejstříku ( viz ust. § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů).

O zápis do obchodního rejstříku můžete požádat dle § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obchodní zákoník), ve znění pozdějších předpisů. Zde budete vedena pod obchodní firmou, která je tvořena jménem, příjmením a může obsahovat i dodatek (ust. § 9 odst. 1 obchodního zákoníku).

Daniela Hlubková
Vydání ŽL - dotaz č. 194
Dotaz: (vložen dne: 18.05.2007)
Dobrý den,
ze zákona musí fyzická osoba požádat o vydání živnostenského listu v místě trvalého bydliště. Pracovnice ŽÚ přes předložení patřičných dokladů odmítá uznat praxi u živnosti vázané s tím, že není přesně v daném oboru. Přitom můj bývalý spolupracovník stejný ŽL dostal bez problémů, při dotaze na jiném ŽÚ mi bylo sděleno, že požadavky slňuji. Myslím si, že problémy plynou ze vztahů z minulosti. Tato pracovnice musela opustit zaměstnání jako ředitelka MŠ z důvodu nepřiměřeného trestání dětí. Mezi problémovými dětmi byl i můj syn. Nyní mi odmítá vydat ŽL. Jsem přesvědčen z jejího jednání ke mně, že je to z její strany úmyslné. Na ŽÚ v místě mého bydliště je jen tato jedna pracovnice, která je současně vedoucí. Jak mohu tuto situaci řešit?
Za odpověď děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 23.05.2007)
Dobrý den,

jak správně konstatujete dle § 45 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, fyzická osoba, která hodlá provozovat ohlašovací živnost, je povinna to ohlásit živnostenskému úřadu místně příslušnému podle jejího bydliště na území České republiky. Po splnění zákonem stanovených podmínek je příslušný živnostenský úřad povinen Vám vydat živnostenský list.

V dotazu naznačujete možnou podjatost úřední osoby, tu můžete namítat dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád).

Dále v souladu s ust. § 175 správního řádu, můžete rovněž podat stížnost proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu. Stížnost se podává u správního orgánu, který vede řízení, a to písemně nebo ústně. Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení. O vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozumněn. Stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti.

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu, vy budete vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádáte.

Aktuální znění správního řádu naleznete na adrese: www.mvcr.cz/sbirka/2004/sb174-04.pdf.


Daniela HlubkováDotaz na živnostenský list - dotaz č. 193
Dotaz: (vložen dne: 17.05.2007)
Dobrý den , chtěla bych se zeptat, jaký ŽL bych si měla vyřídit, pro práci u soukromého podnikatele s činností broušení a ostření nástrojů. V náplni práce bych měla rozvoz broušených nástrojů zákazníkům a navazování dalších kontaktů s novými zákazníky.Děkuji za odpověď J.H.
Odpověď: (vložena dne: 18.05.2007)
Dobrý den,

dle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živnost definována jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Z výše uvedeného vyplývá, že nelze být zaměstnancem na živnostenský list. Živnostenský list opravňuje jeho majitele k výkonu podnikatelské činnosti, nikoliv k zaměstnání.

Daniela Hlubkovádotaz na živnostenský list - dotaz č. 192
Dotaz: (vložen dne: 17.05.2007)
Prosím o zodpovězení na dotaz č.189.Děkuji,Zemková.
Odpověď: (vložena dne: 17.05.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz byla vystavena dne 17.5.2007 pod číslem 189.

Daniela Hlubková


odpovědný zástupce - dotaz č. 191
Dotaz: (vložen dne: 16.05.2007)
Dobrý den.
Oslovil mne majitel s.r.o., který má jako jednu z deklarovaných činností i zprostředkovatelskou činnost, zda-li bych mu nedělal odpovědného zástupce pro výkon činnosti zprostředkování zaměstnání dle § 14 zákona č.435/2004 Sb.,o zaměstnanosti. Majitel je jediný, který je oprávněn jednat za s.r.o. Můj dotaz zní, jak bude definována moje odpovědnost při výkonu této zprostředkovatelské činnosti a je-li možno ji upravit dohodou mezi mnou a majitelem jako zástupcem s.r.o. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 17.05.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že dle ustanovení § 3 odst. 3 písm. r) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zprostředkování zaměstnání není živností.
Pro další informace se obraťte na úřad práce nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Daniela HlubkováDotaz - dotaz č. 190
Dotaz: (vložen dne: 14.05.2007)
Dobrý den. Podnikám v oboru dovozu automobilů. Tyto mnou koupená vozidla si dovážím na vlastním nákladním automobilu.Automobily nakupuji ve Francii a projíždím přes Německo. Musím vlastnit koncesi na mezinárodní autodopravu když si tato vozidla vozím pro svou firmu za ůčelem prodeje.
Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 15.05.2007)
Dobrý den,

silniční motorová doprava nákladní zahrnuje souhrn činností, jimiž se zajišťuje přeprava věcí a zvířat silničními motorovými vozidly pro cizí potřebu, tzn. že pokud si zajišťujete sám dovoz aut pro vlastní potřebu není koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní" nutná.

Daniela Hlubková

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup