Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Hlídání dětí ve vlastní domácnosti - dotaz č. 3243
Dotaz: (vložen dne: 25.04.2014)
Dobrý den. Je možné pravidelně hlídat děti od 3 let do 5 či 6 let (předškoláky) s tím,že by se jednalo o skupinku maximálně 5 nebo 6 dětí a hlídání bych provozovala u sebe doma (byt,rodinný dům)? Jednalo by se stále o "volnou živnost"?
Hlídání děí ve skupince a byla by to taková domácí mini-školička.
Odpověď: (vložena dne: 07.05.2014)
Dobrý den,

obecně, výchova a vzdělávání, a to rovněž dětí ve věku od 3 do 6 let, se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o výchovu a vzdělávání v předškolních zařízení zařazených do rejstříku škol a školských zařízení, a to jak státních, tak soukromých. Taková činnost je z režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), vyňata; viz ust. § 3 odst. 3 písm. t) tohoto zákona.

V režimu živnostenského zákona, co se týče hlídání, resp. výchovy dětí ve věku od 3 do 5 či 6 let (předškoláci), lze poskytovat:

- výchovu dětí nad tři roky věku v předškolním zařízení (nikoliv hlídání dětí v předškolním zařízení), a to na základě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou: "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 72: "Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě se nejedná o předškolní zařízení zařazené do rejstříku škol a školských zařízení,
- příležitostné krátkodobé hlídání dětí, viz obor činnosti č. 79: "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost", živnosti volné.

Trvalé hlídání dětí v bytech, rodinných domech, tzn. mimo předškolní zařízení podle našeho názoru nelze, z pohledu ostatních právních předpisů, především hygienických a stavebních, akceptovat.

Živnostenský zákon a nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností naleznete na webu Ministerstva průmyslu obchodu, pod odkazem "Podpora podnikání".

Ing. Petr Jakobi


Činnost spolku a živnostenský list - dotaz č. 3242
Dotaz: (vložen dne: 13.04.2014)
Chtěli bychom se zeptat, zda spolek založený podle § 214 a následujících občanského zákoníku, který sdružuje členy se stejnou profesí a má ve stanovách péči o odborné vzdělávání a odborný růst svých členů, pořádání odborných konferencí a šíření novinek v oboru musí mít pro tuto činnost žinostenský list.
Za spolek Karel Gregor
Odpověď: (vložena dne: 16.04.2014)
Vážený pane,

Odpověď k Vašemu dotazu naleznete v ust. § 217 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podle ustanovení jeho odst. 1, "Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže". Pokud má spolek jako hlavní činnost "Péči o odborné vzdělávání a odborný růst svých členů, pořádání odborných konferencí a šíření novinek v oboru", pak tato činnost nesmí být vyvíjena živnostenským způsobem (viz ust. § 2 zákona č. 455/1991 S., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů), tzn., tato činnost nesmí být vyvíjena: soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem, přičemž všechny tyto uvedené podmínky, aby se jednalo o podnikání, musí být splněny současně (zároveň). Z uvedeného je tedy zřejmé, že živnostenské oprávnění pro svou hlavní činnost spolek požadovat ani nemůže.

Petr Jakobi


Zaměstnat na dohodu - dotaz č. 3099
Dotaz: (vložen dne: 05.04.2014)
Dobrý den.Pracovala jsem na živn.list obor pedikúra a kolegyněn na živnost.list kosmetička.Já momentélně živnost pozastavila.Může mě nyní kosmetička zaměstnat na dohodu?Děkuji Z.K.
Odpověď: (vložena dne: 08.04.2014)
Vážená paní,

odborná způsobilost pro výkon povolání "Kosmetička" je stanovena v příloze č. 5 k zákonu č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"). Z Vašeho dotazu však není zřejmé, jakou odbornou způsobilost pro živnost kosmetička jste získala. Za účelem ověření, zda pro výkon povolání kosmetička splňujete odbornou způsobilost, Vás proto odkazujeme na živnostenský zákon (na přílohu č. 5 k tomuto zákonu), který naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, http://www.mpo.cz, pod odkazy: Podpora podnikání/živnostenský zákon.

V případě nejasností se obraťte na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, jejichž seznam naleznete na našem webu - http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html

Petr Jakobi
Založení sportovního klubu a zdravotní prohlídka - dotaz č. 3097
Dotaz: (vložen dne: 26.03.2014)
Dobrý den,
Mám za sebou rekvalifikační kurz na vedení lekcí pilates.Chci založit sportovní klub zaměřený na cvičení pilates,klub povedu na živnost.
Dotaz:
Dozvěděl jsem se,že každý cvičenec,tedy sportovec musí "povinně" absolvovat zdravotní prohlídku u sportovního lékaře.Pak po doložení o absolvování prohlídky mohu zájemci umožnit cvičit ve svém klubu pilates.Pokud by nedoložil potvrzení o prohlídce,hrozilo by mi jako provozovateli postih s plnou odpovědností třeba za umrtí na tréninku.
Zakládá se toto tvrzení na pravdě?
Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 31.03.2014)
Dobrý den,
k Vašemu dotazu sdělujeme, že nejsme kompetentní se k této věci vyjádřit.
Tímto Vás odkazujeme na Českou unii sportu - viz http://www.cuscz.cz/uvod.html .


Ing. Pavla Křístková


Paintball - dotaz č. 3096
Dotaz: (vložen dne: 17.03.2014)
Dobrý den,
Četl jsem zde o koncesi pronájmu zbraní pro paintball hřiště a chci se zeptat jestli jako odpovědná osoba bude stačit fyzická osoba která má maturitu v technickém zaměření a 10 let praxe jako voják z povolání.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 19.03.2014)

Dobrý den,
jak uvádíte ve svém dotazu, pro pronájem zbraní na paintball je nutné mít koncesi pro živnost s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva".
V případě koncesovaných živností zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), stanoví povinnost naplnění jak všeobecných podmínek, tak podmínky odborné či jiné způsobilosti (viz §§ 6, 27 odst. 1 živnostenského zákona), a to jak pro žadatele o předmětnou živnost či jeho odpovědného zástupce (§ 11 živnostenského zákona).
Dle § 27 odst. 1 živnostenského zákona je odborná způsobilost pro koncesované živnosti stanovena přílohou č. 3 k tomuto zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. Dle přílohy č. 3 živnostenského zákona u koncesované živnosti s předmětem podnikání "Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva" je mimo jiné stanoveno, v části předmětu podnikání pro nákup, prodej, přepravu, půjčování a uschovávání zbraní, naplnění požadované odborné způsobilosti předložením dokladů o ukončení středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením a 2 roky praxe v oboru.
Dle § 7 odst. 4 živnostenského zákona, pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením závodu nebo organizační složky závodu, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.
Na základě Vámi poskytnutých informací, které jsou obecného charakteru ve věci popisu dosaženého středoškolského vzdělání a získané praxe, nemůže krajský živnostenský úřad uvést, zda na základě předložení citovaných dokladů by došlo k naplnění požadavku odborné způsobilosti či nikoli.
Krajský živnostenský úřad si Vám dovoluje doporučit osobní návštěvu obecního živnostenského úřadu s předložením dokladů o ukončení středoškolského vzdělání s konkretizací studijního oboru, pro možnost zhodnocení, zda se jedná o studijní obor vzdělání s technickým zaměřením či nikoli. Zároveň doporučujeme předložit doklad prokazující dosažení praxe jako voják z povolání s konkretizací pozice, aby obecní živnostenský úřad byl z předložených dokladů schopen posoudit, zda v rámci výkonu činnosti vojáka z povolání byly vykonávány odborné činnosti náležící do oboru či příbuzného oboru živnosti.
Krajský živnostenský úřad si Vás dovoluje informovat, že ve věci rozhodování o splnění všeobecných podmínek a požadavku odborné způsobilosti, a s tím spojeného získání živnostenského oprávnění, je kompetentní obecní živnostenský úřad (viz http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).


Ing. Pavla Gurná


Akupunktura - dotaz č. 3095
Dotaz: (vložen dne: 21.01.2014)
Dobrý den, jsem atestovaná lékařka,pracující v soukromé ambulanci jako zaměstnanec. Nyní docházím na kurz akupunktury v institutu IPVZ a v budoucnu po absolvování zkoušky bych chtěla akupunkturu provádět ve výše jmenované ambulanci. Prosím o informace, za jakých podmínek je toto možné, kam se obrátit a co je třeba vyřizovat? Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 22.01.2014)
Dobrý den,

akupunktura je léčebná metoda, kterou nezapisujeme do rozhodnutí ( oprávnění k poskytování zdravotních služeb). Po absolvování Vámi uvedeného kurzu můžete tuto léčebnou metodu poskytovat ve zdravotnickém zařízení, ve kterém pracujete v rámci základního oboru.

Mgr. MUDr. Eva Misiačková
vedoucí oddělení zdravotní péče
odbor zdravotnictvíOstraha majetku a osob - dotaz č. 3094
Dotaz: (vložen dne: 19.01.2014)
Dobrý den, vysokou školu strojírenskou jsem ukončil v roce 2011. Chtěl bych se zeptat, zda si mohu ohlásit živnost ostraha majetku a osob. Co všechno je k tomu potřeba doložit.
Odpověď: (vložena dne: 21.01.2014)
Dobrý den,

odborná způsobilost pro koncesovanou živnost "Ostraha majetku a osob", stanovena přílohou č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), se mimo jiné prokazuje vysokoškolským vzděláním. Dle Vámi sdělených informací krajský živnostenský úřad zastává názor, že odbornou způsobilost pro uvedenou činnost splňujete. U této živnosti je dále podnikatel povinen zajistit činnost pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon této činnosti, dle přílohy č. 5 živnostenského zákona. Aktuální znění živnostenského zákona, včetně příloh, naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu /viz http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/.

Při ohlášení živnosti fyzické osoby je nutné:

a) vyplnit "Jednotný registrační formulář", který si můžete stáhnout, např. z webu Ministerstva průmyslu a obchodu /viz http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/,

b) předložit doklad prokazující odbornou způsobilost

c) je-li místo podnikání odlišné od bydliště podnikatele, doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil místo podnikání. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí,

d) provést úhradu správního poplatku (ve výši 1.000,- Kč při vstupu do podnikání, 500,- Kč při ohlášení další živnosti). Pokud bude ohlášeno více živností současně, poplatek se vybírá jen jeden,

e) při vstupu do podnikání jste rovněž povinen provést daňovou registraci pro příslušný finanční úřad, oznámení správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a případně i oznámení pracovního místa. Tyto úkony lze provést najednou, na tzv. "Jednotném registračním formuláři" (JRF), na živnostenském úřadě, zároveň při ohlášení živnosti.

Podnikatel a odpovědný zástupce dále musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti, což je plná svéprávnost a bezúhonnost. Bezúhonnost se prokazuje u občanů ČR výpisem z evidence Rejstříku trestů. Tento doklad si obecní živnostenský úřad opatřuje sám. Ve věci ohlášení živnosti, včetně posouzení odborné způsobilosti ohlašovatele živnosti (žadatele o koncesi) je kompetentní obecní živnostenský úřad (viz http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Ing. Pavla KřístkováAlkohol v zákuscích - dotaz č. 3093
Dotaz: (vložen dne: 16.01.2014)
Mám výrobnu zákusků a při výrobě určitých zákusků používáme do náplní alkohol. Musím mít živnost na prodej alkoholu, když se v zákuscích objevuje jen v malém množství a výsledným produktem je zákusek a neprodávám alkohol jako takový.
Děkuji za odpověď Jelínková
Odpověď: (vložena dne: 17.01.2014)
Dobrý den paní Jelínková,

obsahová náplň koncesované živnosti "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovina a ostatních alkoholockých nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin" (dále jen "Výroba a úprava lihu") je stanovena v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v příloze č. 3.

Z nařízení vlády vyplývá, že koncesovaná živnost "Výroba a úprava lihu" svým obsahem zahrnuje:
"Výroba lihu destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukernatých roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukernatých surovin, nebo z jiných surovin obsahujících kvasný líh, úprava takto získaného jeho zušlechťováním nebo denaturací a výroba alkoholických nápojů, při jejichž výrobě přímo vzniká destilací výše uvedených surovin alespoň část etanolu obsaženého v těchto nápojích (destilátů pravých, destilátů řezaných a destilátů vyrobených zvláštním tradičním způsobem), s výjimkou výroby ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením. Výroba konzumního lihu a lihovin studenou cestou (mícháním) a výroba ostatních alkoholických nápojů, s výjimkou výroby piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin."

Z výše definovaného plyne, že obsahem koncesované živnosti "Výroba a úprava lihu" je zjednodušeně řečeno "výroba a prodej lihu".

Obsah živnosti řemeslné "Pekařství, cukrářství" je stanoven v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1. Použití malého množství alkoholu, jakožto jednu z mnoha surovin při výrobě cukrářského či pekařského výrobku, nelze považovat za výrobu či přímý prodej lihu.

Ing. Pavla GurnáPoradani koncertu - dotaz č. 3092
Dotaz: (vložen dne: 09.01.2014)
Dobry den,
chtela bych tento rok poradat jednorazove koncert. Musim mit pro tuto akci vyrizeny zivnostensky list?
Nebo to muzu poradat jako fyzicka osoba? Jak to je pak s danenim?
Dekuji za odpoved. Krpcova
Odpověď: (vložena dne: 13.01.2014)
Dobrý den paní Krpcová,

zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovením § 2, je stanoveno, že živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

V případě, že Vaše činnost, tzn. pořádání koncertu, vykazuje tyto znaky, jedná se o živnost a tudíž jste povinna mít k provozování takovéto živnosti živnostenské oprávnění, a to konkrétně pro živnost ohlašovací, s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 73 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

Vzhledem k Vámi uvedeným skutečnostem, konkrétně, že by se jednalo o pořádání koncertu "jednorázově", lze se domnívat, že tímto nedochází k naplnění ust. § 2 výše citovaného zákona, neboť se nebude jednat o činnost soustavnou.

Na závěr k této otázce si Vás krajský živnostenský úřad dovoluje informovat, že ve věci rozhodování o získání živnostenského oprávnění je kompetentní obecní živnostenský úřad (viz http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

K Vaší otázce ve věci daní v souvislosti s touto činností Vám krajský živnostenský úřad doporučuje se obrátit na příslušný finanční úřad, neboť krajský živnostenský úřad není v této oblasti kompetentním správním orgánem.

Ing. Pavla GurnáKadeřnictví - dotaz č. 3091
Dotaz: (vložen dne: 13.12.2013)
Dobrý den. Stačí mít mistnost pro provozovnu kadeřnictví zkolaudovanou jako nebytoví prostor nebo je potřeba zažádat si o změnu užívání.

Děkuji Urbanová
Odpověď: (vložena dne: 16.12.2013)
Dobrý den paní Urbanová,

provozovna, jako prostor, v němž je provozována živnost, je zákonně upravena v ust. § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon", viz http://www.mpo.cz/dokument144140.html).

V případě ohlášení provozovny jste, jako podnikatel, povinna zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Zvláštními právními předpisy se rozumí např. zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci bližšího určení užívání, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro zhodnocení hygienických a provozovních podmínek. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.

Zkolaudování prostoru Vámi zvoleného k provozování živnosti pouze jako nebytový prostor, bez bližšího určení užívání, není dle výše uvedeného ust. § 17 živnostenského zákona dostačující. Krajský živnostenský úřad Vám doporučuje obrátit se na příslušný stavební úřad ve věci bližší specifikace užívání stavby či změny v užívání stavby.

Pavla Gurná1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup