Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Alkohol v zákuscích - dotaz č. 3093
Dotaz: (vložen dne: 16.01.2014)
Mám výrobnu zákusků a při výrobě určitých zákusků používáme do náplní alkohol. Musím mít živnost na prodej alkoholu, když se v zákuscích objevuje jen v malém množství a výsledným produktem je zákusek a neprodávám alkohol jako takový.
Děkuji za odpověď Jelínková
Odpověď: (vložena dne: 17.01.2014)
Dobrý den paní Jelínková,

obsahová náplň koncesované živnosti "Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovina a ostatních alkoholockých nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin" (dále jen "Výroba a úprava lihu") je stanovena v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v příloze č. 3.

Z nařízení vlády vyplývá, že koncesovaná živnost "Výroba a úprava lihu" svým obsahem zahrnuje:
"Výroba lihu destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukernatých roztoků pocházejících ze škrobnatých nebo cukernatých surovin, nebo z jiných surovin obsahujících kvasný líh, úprava takto získaného jeho zušlechťováním nebo denaturací a výroba alkoholických nápojů, při jejichž výrobě přímo vzniká destilací výše uvedených surovin alespoň část etanolu obsaženého v těchto nápojích (destilátů pravých, destilátů řezaných a destilátů vyrobených zvláštním tradičním způsobem), s výjimkou výroby ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením. Výroba konzumního lihu a lihovin studenou cestou (mícháním) a výroba ostatních alkoholických nápojů, s výjimkou výroby piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny. Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin."

Z výše definovaného plyne, že obsahem koncesované živnosti "Výroba a úprava lihu" je zjednodušeně řečeno "výroba a prodej lihu".

Obsah živnosti řemeslné "Pekařství, cukrářství" je stanoven v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1. Použití malého množství alkoholu, jakožto jednu z mnoha surovin při výrobě cukrářského či pekařského výrobku, nelze považovat za výrobu či přímý prodej lihu.

Ing. Pavla GurnáPoradani koncertu - dotaz č. 3092
Dotaz: (vložen dne: 09.01.2014)
Dobry den,
chtela bych tento rok poradat jednorazove koncert. Musim mit pro tuto akci vyrizeny zivnostensky list?
Nebo to muzu poradat jako fyzicka osoba? Jak to je pak s danenim?
Dekuji za odpoved. Krpcova
Odpověď: (vložena dne: 13.01.2014)
Dobrý den paní Krpcová,

zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovením § 2, je stanoveno, že živností se rozumí soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

V případě, že Vaše činnost, tzn. pořádání koncertu, vykazuje tyto znaky, jedná se o živnost a tudíž jste povinna mít k provozování takovéto živnosti živnostenské oprávnění, a to konkrétně pro živnost ohlašovací, s předmětem podnikání "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor činnosti č. 73 - Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

Vzhledem k Vámi uvedeným skutečnostem, konkrétně, že by se jednalo o pořádání koncertu "jednorázově", lze se domnívat, že tímto nedochází k naplnění ust. § 2 výše citovaného zákona, neboť se nebude jednat o činnost soustavnou.

Na závěr k této otázce si Vás krajský živnostenský úřad dovoluje informovat, že ve věci rozhodování o získání živnostenského oprávnění je kompetentní obecní živnostenský úřad (viz http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

K Vaší otázce ve věci daní v souvislosti s touto činností Vám krajský živnostenský úřad doporučuje se obrátit na příslušný finanční úřad, neboť krajský živnostenský úřad není v této oblasti kompetentním správním orgánem.

Ing. Pavla GurnáKadeřnictví - dotaz č. 3091
Dotaz: (vložen dne: 13.12.2013)
Dobrý den. Stačí mít mistnost pro provozovnu kadeřnictví zkolaudovanou jako nebytoví prostor nebo je potřeba zažádat si o změnu užívání.

Děkuji Urbanová
Odpověď: (vložena dne: 16.12.2013)
Dobrý den paní Urbanová,

provozovna, jako prostor, v němž je provozována živnost, je zákonně upravena v ust. § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon", viz http://www.mpo.cz/dokument144140.html).

V případě ohlášení provozovny jste, jako podnikatel, povinna zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Zvláštními právními předpisy se rozumí např. zákon
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve věci bližšího určení užívání, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro zhodnocení hygienických a provozovních podmínek. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.

Zkolaudování prostoru Vámi zvoleného k provozování živnosti pouze jako nebytový prostor, bez bližšího určení užívání, není dle výše uvedeného ust. § 17 živnostenského zákona dostačující. Krajský živnostenský úřad Vám doporučuje obrátit se na příslušný stavební úřad ve věci bližší specifikace užívání stavby či změny v užívání stavby.

Pavla GurnáPokuta příkazem - dotaz č. 3090
Dotaz: (vložen dne: 05.12.2013)
Dobrý den, živnostenský úřad mi za neoprávněné podnikání udělil pokutu 12 tisíc korun příkazem. S ohledem na okolnosti jsem pokutu zaplatil, ale právník mne později upozornil, že příkazem může být udělena pouze pokuta ve výši 4 tisíce korun. Mám možnost se ještě nějak bránit a požadovat třeba vrácení částky? Děkuji. Honza
Odpověď: (vložena dne: 11.12.2013)
Dobrý den,

jelikož neuvádíte, zda-li Vám byla udělená sankce v postavení fyzické nebo právnické osoby, lze v obecné rovině na Vámi uplatněný dotaz odpovědět následovně.

Právnické osobě a fyzické osobě lze za neoprávněné podnikání uložit, podle ust. § 63 odst. 2, resp. § 61 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), sankci ve výši

a) do 500000 Kč (neoprávněné podnikání v rámci živnosti volné)
b) do 750000 Kč (neoprávněné podnikání v rámci živnosti řemeslné a vázané)
c) do 1 000 000 Kč (neoprávněné podnikání v rámci živnosti koncesované)

Fyzické osobě lze sankci uložit formou příkazu dle ust. § 87 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a to ve výši do 4000 Kč. Dále lze uložit sankci fyzické a právnické osobě formou příkazu na místě dle ust. § 150 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a to do výše 10 000 Kč. Dle ust. § 150 odst. 1 správního řádu lze uložit pokutu jak fyzické osobě, tak osobě právnické, až do výše horní hranice sazby (maximální výše pokuty dle živnostenského zákona).

Každé rozhodnutí vydané ve správním (příkazním) řízení může být přezkoumáno a následně zrušeno, pokud bylo vydáno v rozporu se zákonem. Správním orgánem jsou vždy zkoumány veškeré okolnosti konkrétního případu (lhůty, soulad rozhodnutí s platnou právní úpravou apod.).

Protože z Vašeho dotazu nevyplývají konkrétní informace, týkající se příkazního řízení, ve kterém vám byla uložena sankce, doporučujeme vám obrátit se v dané věci (žádosti o přezkoumání příkazu) na příslušný obecní živnostenský úřad, který příkaz vydal.

Hana Juchová


Vázané živnosti "Obchod se zvířaty určenými... - doplnění - dotaz č. 3089
Dotaz: (vložen dne: 24.11.2013)
Ještě doplnění k předchozímu dotazu - vysokoškolským vzděláním se rozumí bakalářské (3 roky) nebo musí být magisterské (tedy + další 2 roky)? Děkuji. Jana
Odpověď: (vložena dne: 27.11.2013)
Dobrý den,

jak uvádíte ve Vašem dotazu, pro živnosti ohlašovací vázané "Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy" a "Drezúra zvířat" je k získání živnostenského oprávnění, vyjma naplnění všeobecných podmínek provozování živnosti, také nutné splňovat odbornou způsobilost.

Dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon") se odborná způsobilosti mimo jiné prokazuje vysokoškolským vzděláním ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární lékařství a 1 rokem praxe v oboru.

Podmínkou vysokoškolského zdělání v citovaném oboru se rozumí vysokoškolské vzdělání obecně,
bez specifikace bakalářského či magisterského studijního programu. Z uvedeného tedy vyplývá,
že pro naplnění odborné způsobilosti výše uvedených živností je mimo jiné dostačující prokázání vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu a studijním oboru zaměřeném
na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární lékařství a 1 rok praxe v oboru,
či vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu a studijním oboru zaměřeném
na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární lékařství a 1 rok praxe v oboru.

K otázce naplnění praxe krajský živnostenský úřad uvádí, že ust. § 7 odst. 4 živnostenského zákona stanoví, že pokud je v rámci odborné způsobilosti vyžadována praxe v oboru, rozumí se jí pro účely tohoto zákona výkon odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru živnosti osobou samostatně výdělečně činnou v oboru nebo v příbuzném oboru na základě příslušného oprávnění k podnikatelské činnosti, osobou pověřenou vedením podniku
nebo organizační složky podniku, odpovědným zástupcem, osobou bezprostředně odpovědnou za řízení činnosti, která je předmětem živnosti, nebo osobou vykonávající samostatné odborné práce odpovídající oboru živnosti v pracovněprávním vztahu, služebním, členském nebo obdobném poměru. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí.

Pracovněprávní vztahy jsou upraveny v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pracovněprávními vztahy se rozumí právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, kdy závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele
a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných
mimo pracovní poměr.

K otázce náplně povinné praxe se obecně vyjadřuje výše citované ust. § 7 odst. 4 živnostenského zákona, které uvádí praxi v oboru jako výkon odborných činností náležejících do oboru
nebo příbuzného oboru. Za příbuzné obory se považují obory, které užívají stejných nebo podobných pracovních postupů a odborných znalostí. Z uvedeného tedy vyplývá, že výkon odborných činností v praxi musí být zaměřen na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární lékařství, bez ohledu
na to, zda se jedná o hospodářská zvířata či jiná. Získání praxe v délce jednoho roku není zákonem omezeno na činnost souvislou. Praxi je tedy možné získat na základě součtu několika
na sebe nenavazujících výkonů odborných činností náležejících do oboru nebo příbuzného oboru. Délka praxe však musí naplňovat roční pracovní fond dle zaměstnaneckého, resp. služebního poměru.

K Vaší úvaze ve věci podnikání v zastoupení odpovědným zástupcem a získání požadované praxe v rámci takového podnikání v délce jednoho roku krajský živnostenský úřad uvádí, že je správná.

Na závěr si Vás krajský živnostenský úřad dovoluje informovat, že ve věci rozhodování o získání živnostenského oprávnění je kompetentní obecní živnostenský úřad (viz http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Pavla Gurná

Vázané živnosti "Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy" a "Drezúra zvířat" - dotaz č. 3088
Dotaz: (vložen dne: 24.11.2013)
Dobrý den, mám dotaz ohledně potřebné praxe. Pro tyto dvě živnosti je třeba splnit mj. podmínku odborné způsobilosti - tedy mít "vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo ... ... ...".

Jestliže chce tyto dvě živnosti vázané ohlásit absolvent VŠ v programu ZOOTECHNIKA a měl by prokázat praxi jeden rok, jakým způsobem se tato prokazuje a především jakou formu vlastně musí praxe mít? Jako jasný se zdá být HPP a VPP po dobu jednoho roku u zaměstnavatele. Ale jsou i jiné možnosti? Stačí např. absolvovat jednoroční praxi na DPP (což znamená maximálně 300 hodin za rok u jednoho zaměstnavatele)?

Co přesně může (musí) být náplní praxe, jaké činnosti? Cokoli se zvířaty a to jakýmikoli - tedy i např. ošetřovatel hospodářských zvířat (skotu, koní...) nebo pouze zájmovými - např. ošetřovatel (+ výcvikář) psů, chovatel/ošetřovatel koček, hlodavců atd.?

Jako další možnost by přicházelo v úvahu, pokud to tedy dobře chápu, podnikat s ustanovením odpovědného zástupce, který musí splňovat tuto podmínku místo podnikatele. A po roce takového podnikání - s odpovědným zástupcem - již splňuje podmínku i samotný podnikatel, tedy může tohoto odpovědného zástupce "propustit ze služby", nechat jeho funkci zrušit a podnikat dále již sám za sebe? Je to tak?

Více mne však zajímá přeci jen ta vlastní praxe - když během VŠ studia student "nasbírá" několik prací na DPP v oboru, které by dohromady daly ten 1 rok i více, mohl by dnem absolvování studia prakticky hned zažádat o tyto živnosti - obě najednou? A je nutné, aby to byl souvislý rok praxe nebo lze doložit několik, třeba i nenavazujících?

Děkuji za objasnění. Jana
Odpověď: (vložena dne: 27.11.2013)
Odpověď na tento dotaz najdete v listárně u dotazu č. 3089.

Hana Juchová


Provozování kantýny - dotaz č. 3087
Dotaz: (vložen dne: 28.10.2013)
Dobrý den.Jsem zaměstnán na HPP.Mám možnost provozovat kantýnu a chci se zeptat jestli ji mohu provozovat na vedlejší pracovní činnost a zda mohu zaměstnat brigádníka?Děkuji za odpověd.
Odpověď: (vložena dne: 07.11.2013)
Dobrý den,

pokud jste zaměstnán na hlavní pracovní poměr a chcete vykonávat vedlejší činnost,
měl by Váš dotaz směřovat na Okresní správu sociálního zabezpečení, kde posoudí, jestli se jedná o vedlejší činnost. Z Vašeho dotazu není jasné jakým způsobem budete kantýnu provozovat, např. zda-li budete v kantýně podávat i teplá jídla. K posouzení zamýšlené činnosti bych Vás odkázala na Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož aktuální znění naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu (http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/zivnost-podnikani). Doporučuji zaměřit pozornost zejména na obsahovou náplň živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona" a živnosti řemeslné "hostinská činnost". Co se týče zaměstnávání brigádníků, bližší informace najdete v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Ing. Pavla Křístkováprovoz čerpací stanice spolu s rozvozem PHM - dotaz č. 3086
Dotaz: (vložen dne: 24.09.2013)
Dobrý den,
v současné době provozuji čerpací stanici, která je v horské oblasti a mám zájemce i o dovoz PHM zakoupených v mé ČS přímo do horských středisek např. pro stroje na úpravu sněhu sjezdovek a pod. V současné době vlastním i vozidlo AVIA s cisternou . Prosím o informaci, jakou budu potřebovat živnost, abych neporušil nový zákon, popř. kam se mám obrátit o radu. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 02.10.2013)
Dnem 1. října 2013 nabývá účinnosti zákon č. 234/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon o pohonných hmotách"), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon").

Novou právní úpravou došlo k přeřazení živnosti "Výroba a zpracování paliv a maziv" z vázaných živností do živností koncesovaných. Tato činnost je po novele spolu s distribucí pohonných hmot, jež podle stávající právní úpravy spadala do živnosti volné, obsahem nové koncesované živnosti s předmětem podnikání "Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot".

Distributorem pohonných hmot je osoba, která prodává nebo je oprávněna prodávat pohonné hmoty na území České republiky, s výjimkou:

1. prodeje pohonných hmot z čerpací stanice,
2. prodeje stlačeného zemního plynu, pokud je jeho prodejce držitelem platné licence na obchod s plynem podle energetického zákona.

V případě, že budete tuto prodanou PHM dopravovat přímo do horských středisek, musíte k tomu mít shora uvedenou koncesi v rozsahu distribuce pohonných hmot a koncesovanou živnost na Silniční motorovou dopravu podle živnostenského zákona, viz Příloha č. 3.

Bližší informace Vám poskytne kterýkoliv živnostenský úřad. Informace k zákonu o pohonných hmotách a povinnosti distributorů naleznete na stránkách www.celnisprava.cz v sekci daně/distributoři PHM (http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-phm/Stranky/default.aspx).

Pavla Křístková
Petr JakobiKONTROLA DOMU A BYTŮ - dotaz č. 726
Dotaz: (vložen dne: 26.06.2013)
Dobrý den.Jsem vyučený zedník s praxí a bratr si kupoval starší rodinný dům.
Bratr mě sebou vzal jako poradce,abych mu zkontroloval stav domu. Jedná se o to,že jsem se podíval,jestli nezátéka přes střechu,rovinnost zdí,funkčnost (dveře,okna,kování),plísně a podobně.
Kontrola bez zásahů do samotné stavby či stavebních dílů nebo zařízení.
Pokud bych chtěl nabídnout tuto poradenskou službu i jiným zájemcům - postačí mi živnostenský list , volná živnost "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" ?
Děkuji vám.
Odpověď: (vložena dne: 27.06.2013)
Dobrý den,

naplní-li Vámi popisovaná činnost znaky živnosti ve smyslu § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, musíte vlastnit příslušné živnostenské oprávnění. Půjde-li v podstatě o poradenskou činnost při koupi nemovitosti, bez provádění odborných činností, postačí živnost ohlašovací volná "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona", obor č. 60.: "Poradenská a konzultační činnost"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, jehož znění naleznete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, v sekci "Podpora podnikání".


Petr Jakobi


Hlídání dětí - dotaz č. 725
Dotaz: (vložen dne: 24.06.2013)
Dobrý den,
chci zřídit agenturu na hlídání dětí v domácnostech a to na na volnou živnost.Vím,že mohu takto hlídat děti od 3let.
Nyní mi známá řekla,že mohu na volnou živnost hlídat i malé děti do 3 let,pokud se však jedná o nepravidelné hlídání,tedy nárazové.
Je to prosím pravda? Nemám potřebné vzdělání na vázanou živnost,kde spadá hlídání dětí do 3 let.
Děkuji za osvětlení tohoto dotazu.
Odpověď: (vložena dne: 25.06.2013)
Dobrý den,

pouze příležitostné krátkodobé hlídání dětí lze poskytovat v rámci živnosti volné "Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona"; obor č. 79. "Poskytování služeb pro rodinu a domácnost"; viz nařízení vlády č. 278/2008 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Pro informaci uvádíme, že zmíněný právní předpis naleznete na na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, www.mpo.cz, v sekci "Podpora podnikání".

Zdůrazňujeme, že zmíněný právní předpis hovoří pouze o příležitostném krátkodobém hlídání dětí v rámci živnosti volné, nikoliv o nepravidelném hlídání, jak uvádíte ve dotazu.

Petr Jakobi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup