Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

s.r.o - dotaz č. 170
Dotaz: (vložen dne: 08.04.2007)
Dobrý den, chtěla bych začít podnikat a otevřít si obchod s oděvy a zaměstnat prodavačku. Musím si v tomto případě založit s.r.o?Děkuji Faltová
Odpověď: (vložena dne: 10.04.2007)
Dobrý den paní Faltová,

živnost může provozovat jak fyzická, tak právnická osoba, splní-li podmínky stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Pro zřízení obchodu s oděvy (živnost ohlašovací volná "Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím") není nutno zakládat s.r.o. a záleží
pouze na Vašem rozhodnutí, zda tak učiníte či nikoliv.
Podnikatel může zaměstnávat neomezený počet pracovníků.

Věra Káňovásmlouva nebo dohoda pro garanta a podniatele - dotaz č. 169
Dotaz: (vložen dne: 07.04.2007)
Dobrý den nenužu najit smlouvu nebo dohodu mezi garantem a a budoucim podnikatelem.bude u me pouze tři mesice ktere ji chybi aby mohla podnikat sama,ale chci mit nejakou smlouvu nebo dohodu v ruce.předem dekuji
Odpověď: (vložena dne: 10.04.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně v odpovědi k dotazu č. 85.

Daniela Hlubková


autodílna - dotaz č. 168
Dotaz: (vložen dne: 06.04.2007)
Dobrý den
Chtela jsem se zeptat,jestli je možné aby se živnost-autodílna a karosárna provozovala tzv.pod širým nebem.Mám souseda který takovout živnost provozuje téměř všechny práce provádí venku(rozbrušování ,používání barev,broušení tmelů aj.).Nemá žádné zabezpečení proti úniku olejů aj.látek .Svoji dílu(garáž) má v obytné zóně kde jsou zahrady,domy.Nejenže okolí obtěžuje hlukem,také,bývá cítit i barva.Možná se mýlím ,ale myslím si,že by měl mít uzavřenou dílnu,aby neobtěžoval hlukem a neznečišťoval okolí.Děkuji za příp.odpověď.I.K.
Odpověď: (vložena dne: 10.04.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že provozovna musí být způsobilá podle zvláštních právních předpisů (stavebního zákona, hygienických předpisů). Vzhledem ke skutečnosti, že živnostenský úřad pouze provozovny eviduje, nejsme kompetentní se vyjadřovat k problematice týkající se dodržování hygienických a stavebních předpisů, a proto Vám doporučujeme obrátit se pro získání dalších informací na Krajskou hygienickou stanici v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava; tel. 595 138 111, e-mail: podatelna@khsova.cz; internetové stránky http://www.khsova.cz a příslušný stavební úřad (dle umístění provozovny).Daniela Hlubková

Podmínky - dotaz č. 167
Dotaz: (vložen dne: 03.04.2007)
Dobrý den,

chtěla bych si pořídit ještě jeden žl na zprostředkování obchodu a služeb. Jelikož dlužím na sociálním pojištění menší částku a mám splátkový kalendář, je možné zažádat o další žl se splátkovým kalendářem ze sociálního pojištění a co vše ještě obnáší založení dalšího žl?
Odpověď: (vložena dne: 05.04.2007)
Dobrý den,

v ust. § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, jsou specifikovány všeobecné podmínky provozování živnosti. Jednou z podmínek je skutečnost, že fyzická osoba, pokud na území České republiky podniká nebo podnikala, nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že živnostenský list na jinou činnost Vám nemůže být vydán.Daniela HlubkováPraxe - dotaz č. 166
Dotaz: (vložen dne: 02.04.2007)
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jakou praxi musím mít pro živnostenské oprávnění Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečným odpadem. U požadavků této vázané živnosti je středoškolské vzdělání (což mám) a 5 let praxe v oboru, což není blíže specifikováno.
Děkuji. Josef Novák
Odpověď: (vložena dne: 05.04.2007)
Dobrý den,

kvalifikační předpoklady k živnostenskému podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady jsou dány přílohou č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, t.j.
- vysokoškolské vzdělání a 4 roky praxe v oboru, nebo
- úplné střední odborné vzdělání v příslušném studijním oboru a 5 let praxe v oboru,
přičemž tento zákon detailní zvláštnosti týkající odborné způsobilosti v zásadě neřeší.

Vzhledem k široké škále příslušných studijních oborů v oblasti středních škol, lze praxi v oboru prokázat například dokladem z oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, technologie a techniky zpracování odpadů, chemie, ale i odpadními a zvláštními vodami, odpady drahých kovů, látkami znečišťujícími ovzduší; nebo dokladem z obasti příbuzných oborů jako např. oblasti hygieny, toxikologie, veterinární hygieny, ekologie, strojírenské metalurgie, vodního hospodářství, vodárenství atd.
S ohledem na výše uvedené a skutečnost, že posuzování splnění podmínek odborné způsobilosti plně náleží do kompetence obecních živnostenských úřadů, doporučujeme Vám s konkrétním dotazem kontaktovat přímo obecní živnostenský úřad v místě bydliště (viz zveřejněný seznam).

Věra Káňová


hostinská činnost - dotaz č. 165
Dotaz: (vložen dne: 02.04.2007)
Dobrý den.Chtěl jsem se zeptat,chtěl bych si pronajmout hostinec,potřebuju k tomu Ž.L.A KVALIFIKACI?AA co všechno k tomu potřěbuji. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 05.04.2007)
Dobrý den,
k provozování hostinské činnosti je zapotřebí živnostenský list, k jehož získání je nutné splnit jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti stanovené zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen živnostenský zákon). Všeobecné podmínky jsou uvedeny v § 6 živnostenského zákona; zvláštní podmínky, jimiž se v daném případě rozumí odborná způsobilost, upravuje § 21 a § 22 téhož zákona.

Vzhledem k nekonkrétnosti Vašeho dotazu a s ohledem na široké spektrum možností prokázání odborné způsobilosti, doporučujeme podrobnější informace získat přímo na obecním živnostenském úřadě podle místa bydliště. (seznam obecních živnostenských úřadů najdete na adrese
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).

Věra Káňová
soukromé jesle - dotaz č. 164
Dotaz: (vložen dne: 01.04.2007)
Dobrý den,
jaké zákonné podmínky musím splnit, abych mohla zřídit soukromé zařízení pro péči o děti do 3.let věku a jaké nad 3.roky věku.Mám VŠ vzdělání ekonomické, kdy ovšem nesplňuji podmínky živnosti vázané pro tento obor. Jaké mám možnosti. Děkuji. KŠ
Odpověď: (vložena dne: 04.04.2007)
Dobrý den,

1) pokud byste chtěla podnikat v oblasti péče o děti nad 3 roky věku, pak je možné činnost provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací volnou s předmětem podnikání „Mimoškolní výchova a vzdělávání“, kdy postačí splňovat tzv. všeobecné podmínky provozování živnosti, jak jsou uvedeny v ust. § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz. odpověď na otázku č. 124).

2) pokud byste chtěla podnikat v oblasti péče o děti do 3 let věku, pak je možné činnost provozovat na základě živnostenského oprávnění pro živnost ohlašovací vázanou s předmětem podnikání „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“, kdy je třeba splňovat kromě všeobecných podmínek provozování živnosti také odbornou způsobilost, která je řešena v příl. č. 2 živnostenského zákona (http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/).

Vzhledem k tomu, že Vámi uváděné dosažené vzdělání neodpovídá požadavkům na odbornou způsobilost, máte možnost ustanovit odpovědného zástupce, tj. fyzickou osobu, která odbornou způsobilost v plném rozsahu splňuje.Bližší informace získáte na příslušném živnostenském úřadě podle místa bydliště (seznam obecních živnostenských úřadů najdete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).


Daniela Hlubková


získání živnostního listu - dotaz č. 163
Dotaz: (vložen dne: 27.03.2007)
Dobrý den
jsem vyučená prodavačka potravin a mam 4letou praxi v oboru a 2roky jako vedoucí závodní jídelny. Je možné na tomto základě získat živnostenský list s hostinskou činností?
Odpověď: (vložena dne: 02.04.2007)
Dobrý den,
odborná způsobilost řemeslných živností, mezi které patří také „Hostinská činnost“, je řešena v § 21 a §22 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů. Aktuální znění živnostenského zákona naleznete na http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/.

Posouzení odborné způsobilosti je plně v kompetenci příslušného živnostenského úřadu. Kontakty na obecní živnostenské úřady naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).Daniela Hlubková

garant - modeláž nehtů - dotaz č. 162
Dotaz: (vložen dne: 27.03.2007)
1)mohla bych někde zjistit, jaké jsou povinnosti garanta pro manikúru a modeláž nehtů?
2)je možné se nějak bránit v případě, že garant, byť podepsal převzetí peněz za garanci na 4 roky, mi vypověděl po 2 letech smlouvu? Žádné saknce jsem v dohodě neuváděla, jelikož jsem doufala v serióznost. Prosím, jak mám tuto situaci řešit.
Odpověď: (vložena dne: 28.03.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v naší listárně v odpovědi k dotazu č. 85.

Daniela Hlubková


Zivnost v Oblasti Energetiky - dotaz č. 161
Dotaz: (vložen dne: 27.03.2007)
chtel bych se zeptat zda je nejaka možnost živnosti ve ktere mužu provozovat třeba vyrobu energie nebo neco v tomhle tom smyslu dekuji předem všem za odpovědi
Odpověď: (vložena dne: 28.03.2007)
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že je Váš dotaz příliš obecný, můžeme Vám poskytnout pouze základní informace.

Ve Vámi specifikované oblasti upravuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisů, živnost koncesovanou „Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW“.
Současně existuje v této oblasti činnost, která není ve smyslu § 3 odst. 3 písm. d) živnostenského zákona, živností.
Aktuální znění živnostenského zákona naleznete na http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/.
Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů (webové stránky: http://www.mpo.cz/dokument699.html).

Bližší informace získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě podle místa bydliště (seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html).


Daniela Hlubková1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup