Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

jak sjednat místo výkonu práce - dotaz č. 152
Dotaz: (vložen dne: 02.03.2007)
Dobrý den, jsem student právnické fakulty a v nedávné době jsem v praxi narazil na jednu otázku na kterou jsem nedokázal přesvědčivě odpovědět. Jedná se o sjednání místa výkonu práce v pracovní smlouvě podle §34 odst.1 pís.B).
Stav věci se má tak: Nově vzniklá společnost XY provozuje výrobu(jedná se o seriovou výrobu-práce u montážní linky, zaměstnanci nikam necestují) v pronajatých prostorách, do budoucna panuje určité riziko, že by tyto prostory musela společnost opustit a přestěhovat svou výrobu jinam. Vhodné lokality jsou zatím věcí předběžného monitoringu a tudíž se zatím vůbec neví kam by byla výroba přeložena. Zaměstnavatel má proto zájem sjednat místo výkonu práce co nejšířeji, ale zároveň v mezích zákoníku práce. První dotaz: Myslíte si, že by v tomto případě šlo sjednat místo výkonu práce v pracovní smlouvě takto:"místem výkonu práce jsou všechny organizační složky a provozovny zaměstnavatele v Jihomoravském kraji"? A bylo by tímto způsobem platně sjednáno místo výkonu práce i v provozovně, která teprve vznikne? Já si myslím, že ano - tedy lze to takto sjednat a místem výkonu práce budou i provozovny a organizační složky zaměstnavatele, které vzniknou později, již za trvání pracovní smlouvy.
Dále je situace ještě o něco komplikovanější: jediný společník společnosti XY je zároveň společníkem (zde již není jediným společníkem, proto nelze problém vyřešit sloučením)jiné společnosti, říkejme ji ABC. Tyto firmy mají tedy stejného společníka, stejný předmět činnosti a často spolupracují, ale jinak to jsou právně dva odlišné subjekty - jedná se tedy o dva naprosto odlišné subjekty a potažmo tedy o dva rozdílné zaměstnavatele. Společnost XY by proto pro případ nouze (tedy, že by musela hledat novou lokalitu pro svou výrobu a že by problém nemohl být řešen jinak) chtěla sjednat místo výkonu práce tak, aby zahrnovalo i provozovnu společnosti ABC s tím, že by se tam dal provoz na nezbytně nutnou dobu (která však může trvat klidně i dva nebo tři roky) přesunout. Jinými slovy zaměstnanec by dělal stejnou práci, pro stejného zaměstnavatele, ale v provozovně jiné společnosti(ABC).
Otázka číslo 2. tedy zní: Je možné platně sjednat místo výkonu práce v pracovní smlouvě takto: "Místem výkonu práce jsou všechny organizační složky a provozovny zaměstnavatele a společnosti ABC v Jihomoravském kraji"
V ASPI jsem žádnou uspokojivou odpověď nenašel, na katedře pracovního práva mi sice odpověděli, ale vzhledem k tomu, že věc není ještě řešena judikaturou, bych se rád zeptal i na Váš názor. Společnosti XY jako zaměstnavateli jde především o to, aby v případě stěhování provozu nemuseli uzavírat nové pracovní smlouvy a vyplácet tedy odstupné. Problém cestovních náhrad ani pravidelného pracoviště není v odpovědi třeba řešit. Jde spíše opravdu jen o to odstupné.
Nabízí se také ještě jedna alternativa: "místem výkonu práce je Jihomoravský kraj", ale takovéto znění nepovažuji za vhodné(především je málo určité). Za Vaši odůvodněnou odpověď předem děkuji. Případně mi prosím napište, jaké znění doložky upravující místo výkonu v pracovní smlouvě by jste v takovém případě doporučovali Vy.
Ještě jednou děkuji
P.D
Odpověď: (vložena dne: 05.03.2007)
Dobrý den,

Vámi uváděné dotazy nespadají do problematiky živnostenského zákona. Jelikož se jedná o oblast pracovního práva, doporučujeme Vám, abyste se v dané věci obrátil na příslušný pracovní úřad.

Petr Jakobi
Vnitrostátní a mezinárodní doprava - dotaz č. 151
Dotaz: (vložen dne: 28.02.2007)
Dobrý den, chtěl bych si založit živnost na vnitrostátní a mezinárodní přepravu. Mohly by jste mi poradit jakou živnost bych si na to měl zvolit a jestli potřebuji nějakou koncecy. Za odpověď předem děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 02.03.2007)
Dobrý den,

předpokládáme, že se jedná o silniční motorovou dopravu nákladní. Pak odpověď na dotaz naleznete v odpovědi č. 150. Pokud odpovědného zástupce neustanovujete (viz předposlední věta odpovědi), odbornou způsobilost pro vozidla nad 3,5 tun celkové hmotnosti, dle ust. § 6 odst. 1 zákona o silniční dopravě, případně tříletou praxi pro mezinárodní dopravu, musíte pochopitelně splňovat sám.

Petr Jakobi


dotaz: - dotaz č. 150
Dotaz: (vložen dne: 28.02.2007)
Dorý den,chci začít podnikat v autodopravě do 3,5t i nad 3,5t.Odbornou způsobilost chci řešit garantem.Co všechno potřebuji k vyřízení koncesní listiny a co musí doložit garant.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 02.03.2007)
Dobrý den,

Obdobný dotaz byl zodpovězen pod č. 87.
K vyřízení koncese k provozování "Silniční motorová doprava nákladní" tedy musíte podat žádost u místně příslušného živnostenského úřadu (u fyzických osob dle místa bydliště, u právnických osob dle sídla). K žádosti doložíte: výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky a nedoplatky na platbách pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, pokud jste na území ČR podnikal nebo podnikáte. Pokud výše uvedené doklady nedoložíte, živnostenský úřad si je může vyžádat sám.

V případě, že adresa Vašeho bydliště je odlišná od místa podnikání, musíte ještě doložit doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor (postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, že s umístěním místa podnikání souhlasí). K provozování silniční motorové dopravy nákladní vnitrostátní nebo mezinárodní vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti musíte rovněž splňovat finanční způsobilost dle ust. § 4a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silniční dopravě").

Odpovědný zástupce dokládá výpis z evidence Rejstříku trestů, doklad o odborné způsobilosti dle ust § 6 odst. 1 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, a musí mít i tříletou praxi v provozování vnitrostátní dopravy dle ust. § 6 odst. 9 a 10 zákona o silniční dopravě.

Případné další informace obdržíte na příslušném živnostenském úřadě.

Petr Jakobi


provozování Biotronové lampy - dotaz č. 149
Dotaz: (vložen dne: 26.02.2007)
mám pedikúru a zakoupila jsem do provozovny biotronovou lampu, jaké vzdělání a oprávnění je potřeba k provozu
Odpověď: (vložena dne: 28.02.2007)
Dobrý den,

Pokud se týká vašeho dotazu k používání bioptronové lampy, můžeme pouze obecně konstatovat,
že se s největší pravděpodobností bude jednat o činnost spadající do oblasti zdravotnictví.
Při koupi biotronové lampy jste spolu s výrobkem obdržela návod k použití a prohlášení o shodě.
Uvedené doklady jsou důležité pro posouzení, zda přístroj je určen jako doplňkový v rámci léčebných metod a tedy vyloučen z režimu živnostenského zákona.

Pro jistotu můžete v této věci kontaktovat přímo pracovníky Krajského živnostenského úřadu, oddělení metodicko-správní (seznam pracovníků včetně telefonických kontaktů naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/odb_18.html )

Zdeňka Janků


vyřízení živnosti - dotaz č. 148
Dotaz: (vložen dne: 23.02.2007)
Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jsem na mateřské dovolené a chtěla bych si za žádat o ŽL ve svém oboru. Nestratím tím to nárok na rodičovský příspěvek a soc. a zdr. poj. bude nadále platit za mě stát? Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 07.03.2007)
Dobrý den,
s dotazem se obraťte na Okresní správu sociálního zabezpečení, která je kompetentní k odpovědi. Nejedná se totiž o problematiku živnostenského zákona.

Petr JakobiPoplatek za zrušení - dotaz č. 147
Dotaz: (vložen dne: 23.02.2007)
Dobrý den, prosím, v jaké výši se platí poplatek za zrušení ŽL ? Děkuji, Olejníková.
Odpověď: (vložena dne: 02.03.2007)
Paní Olejníková,
za zrušení živnostenského oprávnění se správní poplatek nehradí.

Petr Jakobipřerušení činnosti - dotaz č. 146
Dotaz: (vložen dne: 23.02.2007)
Dobrý den,
chtěla bych přerušit činnost vzhledem k tomu,že jsem doma na mateřské dovoloné. Jde činnost přerušit od ledna 2007? A jaké doklady k tomu budu potřebovat? Musí se na úřad dojít osobně nebo stačí poslat dopis?

Děkuji za Váš čas Lucie Kuntošová
Odpověď: (vložena dne: 23.02.2007)
Dobrý den,

odpověď na své otázky naleznete v naší listárně pod čísly 80 a 68.

Věra Káňová


Dotaz ohledně živnostenského listu - dotaz č. 145
Dotaz: (vložen dne: 20.02.2007)
Dobrý den chtěla jsem se zeptat nejsem ničím vyučená a chtěla bych si otevřít obchod s látkami a s doplnky.mám 2 letou praxi jako prodavačka jestli bych na tuhle činost dostala živnostenský list a nebo k tomu musím mít vyučení.děkuji
Odpověď: (vložena dne: 25.02.2007)
Dobrý den,

Vámi uvedená činnost náleží do oboru živnosti č. 74 "Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím". Jedná se o živnost ohlašovací volnou. K získání živnostenského listu na tuto živnost je nutno splnit pouze všeobecné podmínky; odborná způsobilost se zde nevyžaduje. Podrobnosti k všeobecným podmínkám provozování živnosti naleznete v naší listárně např. pod č. 124, 26.

Věra Káňová


Živnost - dotaz č. 144
Dotaz: (vložen dne: 17.02.2007)
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat v živnostenském listu mám předmět podnikání: práce a služby při těžbě dřeva. Jelikož se blíží doba vyplňování daňových přiznání, našel jsem si v daňových zákonech, paušální výdaje, kde je uvedeno, že je mohu uplatnit ve výši 80% z přijmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství. Pokud vím tak těžba dřeva patří do lesního hospodaření.Na finančním úřadě mi oznámili, že do této kategorie nepatřím, že bych si musel upravit předmět podnikání. Můžete mi prosím poradit. Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 22.02.2007)
Dobrý den,

dle Vašeho sdělení provozujete živnost na základě živnostenského oprávnění "Práce a služby při těžbě dřeva", tato činnost je vykonávána v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále jen "živnostenský zákon"), ve znění pozdějších předpisu. Jako osoba podnikající v režimu živnostenského zákona tedy máte příjmy ze živnosti dle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o daních z příjmů"), a můžete si uplatnit výdaje ve výši 50% z příjmu dle § 7 odst. 9 písm. c) téhož zákona.

Výdaje ve výši 80% si může uplatnit fyzická nebo právnická osoba, která je zemědělským podnikatelem dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a podniká na základě osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele (zemědělský podnikatel má tedy příjmy z podnikání dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, příjmy ze zemědělské výroby lesního a vodního hospodářství, o kterých se zmiňujete). Zemědělský podnikatel je podle zákona o zemědělství oprávněn poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě (tedy také v rámci osvědčení může vykonávat práce a služby při těžbě dřeva, avšak za podmínky, že bude tuto činnost vykonávat vedle své vlastní zemědělské výroby).

Pavla Gruščíková


Změna názvu živnostenského listu podruhé - dotaz č. 143
Dotaz: (vložen dne: 14.02.2007)
Dobrý den, můžete mi odpovědět na mojí otázku z data 8.2.2007?Děkuji za odpověď
Odpověď: (vložena dne: 14.03.2007)
Dobrý den,
odpověď již byla vložena k příslušnému dotazu.

Hana Kaminská


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup