Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

Živnostenský rejstřík - dotaz č. 142
Dotaz: (vložen dne: 14.02.2007)
Dobrý den, v jedné z dřívějších odpovědí (na dotaz č. 30) je uvedeno, že v ŽR se uvádějí i údaje o zrušené živnosti. To je sice pravda, ale určitě i v tomto konkrétním případě? Tedy když podnikatel začne podnikat znovu po předchozím ZRUŠENÍ živ. oprávnění s odstupem několika let?
Minimálně v jednom případě tomu tak není! Podnikatel, který prokazatelně podnikal už dříve na základě ŽL (dle údaje z jiného registru, dle IČa, které začíná číslem 1 a také ho osobně znám). V ŽR je ale uvedeno pouze toto nové podnikání. Všechna data jsou aktuální, žádná zmínka o předchozím podnikání.
Není tedy odpověď na dotaz č. 30 trochu nepřesná? Není to třeba tak, že údaje o podnikateli (i veškeré údaje o zrušené živnosti) sice v rejstříku zůstávají, i když nemá aktuálně žádné ŽL vydané a nepodniká, ale pokud podnikatel začne znovu podnikat za několik roků (jsou mu vydány nové ŽL), tak se původní údaje už neuvádějí a jsou v rejstříku uváděny pouze aktuální?
Samozřejmě mám na mysli VEŘEJNĚ přístupnou část ŽR. Je jasné, že v neveřejné části zůstávají veškeré údaje.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 20.02.2007)
Dobrý den,

Veřejná část živnostenského rejstříku obsahuje mimo jiné údaj o zániku živnostenského oprávnění (datum zániku). Tedy i z veřejné části živnostenského rejstříku by mělo být zřejmé, že podnikatel již jednou předmětnou činnost ukončil.

Pokud tento údaj není v živnostenském rejstříku obsažen máte možnost si na místně příslušném živnostenském úřadě dle bydliště podnikatele ověřit správnost údajů v živnostenském rejstříku.

Uvedená situace (chybějící historie) mohla nastat i v případě, že osoba podnikala dle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů (do roku 1991). Osoby podnikající dle zmiňovaného zákona nejsou v živnostenském rejstříku uvedeny.

Povinnost vést živnostenský rejstřík vznikla zákonem č. 455/1991 S., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, t.j. ode dne 1.1.1992.

Jitka Školová


Založení živnosti - dotaz č. 141
Dotaz: (vložen dne: 14.02.2007)
Dobrý den,
chtěl bych otevřít Internetovou kavárnu, ale nevím jaké živnostenské oprávnění bych si měl na tuto živnost založit.
Děkuji za odpověď. J.Kraus, Opava
Odpověď: (vložena dne: 08.03.2007)

Dobrý den, pane Krausi,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pojem "internetová kavárna" není nikde definován. Pokud podnikatel provozuje služby spadající do režimu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, pak provozování těchto služeb spadá do kompetence Českého telekomunikačního úřadu nebo, budete-li provozovat pouze služby spočívající v podstatě v pronájmu či půjčování počitaců (případně i jinou činnost, která je živností), pak provozování těchto služeb spadá do kompetence živnostenského úřadu.

S ohledem na výše uvedené, doporučujeme obrátit se nejprve na České telekomunikační úřad, který je kompetentní posoudit, zda tato Vámi provozovaná činnost spadá pod výše uvedený zákon. ( kontakty naleznete na http://www.firmy.cz/detail/212311-cesky-telekomunikacni-urad-ostrava-hulvaky.html)

Bližší informace k živnostenskému podnikání poskytne kterýkoliv živnostenský úřad. Seznam naleznete na
webových stánkách http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html.)


Zdeňka Jankůzrušení živnostenského listu - dotaz č. 140
Dotaz: (vložen dne: 11.02.2007)
Dobrý den, mám již několik měsíců přerušený živnostenský list, v době jeho vydání jsem dostal výhodnou nabídku jako státní zaměstnanec, čili prakticky jsem činnost nevykonával a vzhledem k mému časovému nedostatku se k této činnosti už nedostanu, chci se zeptat jak nejrychleji se dá tento živnostenský list zrušit. Děkuji Jan Gřegoř
Odpověď: (vložena dne: 12.02.2007)
Dobrý den pane Gřegoři,

pokud nehodláte podnikat a chcete zrušit Vaše živnostenské oprávnění, je nutno o jeho zrušení požádat příslušný živnostenský úřad, který Vám živnostenský list, resp. koncesní listinu vydal. Přestože jste podnikatelskou činnost prakticky nevykonával, podle ustanovení § 58 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších predpisů, bude nutno žádost doložit souhlasem správce daně (na Vaši žádost vystaví místně příslušný finanční úřad). Nedoložení tohoto souhlasu je pro živnostenský úřad důvodem zamítnutí žádosti o zrušení živnostenského oprávnění. Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku a nelze je zrušit se zpětnou účinností.

Věra Káňová


Podnikání v oblasti výpočetní tecniky. - dotaz č. 139
Dotaz: (vložen dne: 10.02.2007)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaké živnostenské oprávnění bych mněl mít pokud chi mít firmu která se zabývá jednak prodejem výpočetní techniky ale i servisní činosti ve smyslu poskytování služeb jako jsou instalace software a nastavování hardwareu ale i software.Děkuji
Odpověď: (vložena dne: 20.02.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sdělujeme:

Prodej výpočetní techniky a poskytování služeb spočívajících v instalaci softwaru je možné provozovat na základě dvou živnostenských oprávnění pro živnosti ohlašovací volné s předmětem podnikání "Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím"a "Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software".

Obsahové náplně jednotlivých živností naleznete v Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností (webové stránky: http://www.mpo.cz/dokument699.html). Pro úplnost ještě dodáváme, že výrobu, instalaci a opravy výpočetní techniky je možné provádět na základě živnostenského oprávnění pro řemeslnou živnost s předmětem podnikání "Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení" .

Bližší informace k ohlášení předmětných živností získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadě(seznam naleznete na http://www.kr-moravskoslezsky.cz/pod_kont.html ). Informace k ohlášení u příslušného živnostenského úřadu a k požadovaným dokladům jsou uvedeny v listárně například u dotazu č. 17, 139.

Zdeňka Janků


ziskat živnosensky list - dotaz č. 138
Dotaz: (vložen dne: 08.02.2007)
chtěla bych ziskat živnostencký list pro obor kadeřnice co mám pro to udělat děkuji
Odpověď: (vložena dne: 20.02.2007)
Dobrý den,

předpokladem získání živnostenského listu je ohlášení živnosti místně příslušnému obecnímu živnostenskému podle Vaše bydliště. Holičství, kadeřnictví náleží mezi živnosti řemeslné, a proto je zde nutné splnit jak všeobecné podmínky, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti, t.j. odbornou způsobilost (obecné informace k těmto podmínkám jsou zveřejněny např. v naší odpovědi č. 95, 97).

Jelikož jste ve svém dotazu neuvedla žádné podrobnosti týkající se Vaší odbornosti, doporučujeme Vám za účelem získání konkrétních informací, obrátit se přímo na obecní živnostenský úřad.

Věra Káňová


Koncese na autodopravu - dotaz č. 137
Dotaz: (vložen dne: 08.02.2007)
Dobrý den. Naše firma rozváží své výrobky vlastními nákladními vozidly. Při kontrole pracovníky Celního úřadu nám bylo vytýkáno ,že nemáme koncesní listinu. Odběratelé nám za dopravu neplatí. Musíme požádat o koncesi? Děkuji Beneš J.
Odpověď: (vložena dne: 20.02.2007)
Dobrý den pane Beneši,

K Vašemu dotazu sděluji, že podle ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, je živností soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem (přičemž zisku nemusí být dosaženo).

Pokud mezi Vaší firmou a odběratelem Vašich výrobků nevzniká závazkový vztah, jehož předmětem bude přeprava věcí nebo zvířat za úplatu, v tomto případě koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní" není nutná.

Věra Káňová


Změna názvu živnostenského listu - dotaz č. 136
Dotaz: (vložen dne: 07.02.2007)
Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat zda je možné abych si já jako fyzická osoba změnila název firmy. tj. živnostenského listu. Můj žl nese název jméno a příjemí.JPokud ano co k tomu potřebuji a zda je to zpoplatněno.Děkuji za odpověď.
Odpověď: (vložena dne: 20.02.2007)
Dobrý den,

Z Vašeho dotazu vyplývá, pokud na Vašem živnostenském listu není před jménem a příjmením uvedeno firma, že jste osoba, která není zapsaná v obchodním rejstříku. Z obsahu dotazu rovněž dovozuji, že se vám zřejmě jedná o doplnění tzv. dodatku, který hodláte používat při podnikatelské činnosti, v případě svého označení jako podnikatel, za svým jménem a příjmením.

Uvést dotatek za jménem a příjmením na živnostenském listu, po změně obchodního zákoníku zákonem č. 501/2002 Sb., již nelze. Par. 8 odst. 2 obchodního zákoníku však mj. stanoví, že u svého jména a příjmení může podnikatel nezapsaný v obchodním rejstříku užívat při podnikání odlišující dodatek nebo další označení za předpokladu, že nepůsobí klamavě a jeho užívání je v souladu s právními předpisy i dobrými mravy soutěže; takový dodatek nebo označení není firmou a je chráněn právem proti nekalé soutěži.

Dlužno poznamenat, že z ustanovení § 8 a 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že firma je název pod kterým je podnikatel zapsán v obch. rejstříku, přičemž firmou fyzické osoby je vždy její jméno a příjmení. Tato firma fyzické osoby (tj. té která je zapsána v OR) může ke svému jménu a příjmení připojit i dodatek, který bude odlišovat osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se zpravidla k této osobě nebo druhu podnikání.

Z výše uvedeného teda plyne, že pojem firma může používat pouze podnikatel, který je zapsán v obchodním rejstříku. Pokud tedy přes výše uvedené hodláte při svém podnikání vystupovat jako firma, pak je nezbytné provést zápis Vaší osoby do obchodního rejstříku.

Petr Jakobi


mateřská při podnikání - dotaz č. 135
Dotaz: (vložen dne: 06.02.2007)
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jsem na mateřské dovolené a chtěla bych začít podnikat v oboru masérské rekondiční a regenerační služby.příjdu o mateřskou nebo to mohu mít jako vedlejší výdělečnou činnost děkuji za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 08.02.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,ve znění pozdějších předpisů, neobsahuje žádná omezení práva podnikat osobou, která je na mateřské, případně rodičovské dovolené.

K získání informací týkajících se poskytování peněžité pomoci v mateřství Vám doporučuji obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení v místě Vašeho trvalého bydliště.

Věra Káňová


žena na MD chce začít podnikat - dotaz č. 134
Dotaz: (vložen dne: 03.02.2007)
Dobrý den,jsem jeden rok na MD a chtěla bych si otevřít lékárnu a provozovat ji.Zajímá mě zda bych nepřišla o rodičovský příspěvek a jak je to s placením soc.a zdrav.pojištění.Děkuji Petra
Odpověď: (vložena dne: 05.02.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v posledním odstavci naší odpovědi k dotazu č. 124.

Petr Jakobi


Příležitostná doprava?? - dotaz č. 133
Dotaz: (vložen dne: 02.02.2007)
Dobrý den. Prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Naše firma nemá koncesi na autodopravu. Nákladní automobily používáme jen pro vlastní potřebu/rozvoz vlastních výrobků/. Je možné v omezeném množství fakturovat dopravu jiné firmě - pokud tato činnost není hlavním zdrojem našich příjmů? Děkuji za odpověd. Macáková
Odpověď: (vložena dne: 05.02.2007)
Dobrý den paní Macáková,

k Vašemu dotazu sděluji, že pro posouzení, zda je určitá činnost živností, není podstatné zda je tato hlavním zdrojem příjmů či nikoliv, nýbrž je to naplnění znaků ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kdy živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem (přičemž zisku nemusí být dosaženo).

Pokud mezi Vaší a jinou firmou vznikne závazkový vztah, jehož předmětem bude přeprava věcí nebo zvířat, dojde tím k naplnění ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, tzn. budete provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona lze uvedený druh dopravy provozovat na základě koncese.
Bližší informace týkající se udělení koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní", získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu (viz zveřejněný seznam.).

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79
frame-scrollup