Listárna

Listárna

Vážení občané, uživatelé webových stránek,

odbor vnitra a krajský živnostenský úřad ve snaze pomoci Vám orientovat se ve složité problematice živnostenského zákona, na tomto místě zřídil rubriku "listárna", ve které se budou zaměstnanci Moravskoslezského kraje, krajského úřadu snažit bezodkladně a kvalifikovaně zodpovědět veškeré Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty týkající se zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Doufáme, že tento krok nám společně napomůže nazírat na veřejnou správu jako na službu veřejnosti, a že povede k naplnění požadavku otevřenosti a průhlednosti veřejné správy. Protože komunikaci s Vámi považujeme za anonymní (neznáme Vaši skutečnou identifikaci), nemůže se obsah Vašeho sdělení považovat za podání stížnosti ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. K takovému podání slouží adresa elektronické podatelny, která je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Moravskoslezskému kraji a Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Zároveň si vyhrazujeme právo vyřadit hrubě urážlivý text. Na Vaše dotazy, připomínky, návrhy a náměty se těší kolektiv oddělení správních činností a krajský živnostenský úřad.


Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu, který provozuje Moravskoslezský kraj. Moravskoslezský kraj nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.
podrobné informace o nakládání s osobními údaji

Nový příspěvek

K rychlému vyhledání již existujících odpovědí na určité téma slouží položka "hledat", kde po zadání klíčového slova se zobrazí dříve zodpovězené otázky k hledané problematice.

mateřská při podnikání - dotaz č. 135
Dotaz: (vložen dne: 06.02.2007)
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat jsem na mateřské dovolené a chtěla bych začít podnikat v oboru masérské rekondiční a regenerační služby.příjdu o mateřskou nebo to mohu mít jako vedlejší výdělečnou činnost děkuji za odpověd
Odpověď: (vložena dne: 08.02.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,ve znění pozdějších předpisů, neobsahuje žádná omezení práva podnikat osobou, která je na mateřské, případně rodičovské dovolené.

K získání informací týkajících se poskytování peněžité pomoci v mateřství Vám doporučuji obrátit se na okresní správu sociálního zabezpečení v místě Vašeho trvalého bydliště.

Věra Káňová


žena na MD chce začít podnikat - dotaz č. 134
Dotaz: (vložen dne: 03.02.2007)
Dobrý den,jsem jeden rok na MD a chtěla bych si otevřít lékárnu a provozovat ji.Zajímá mě zda bych nepřišla o rodičovský příspěvek a jak je to s placením soc.a zdrav.pojištění.Děkuji Petra
Odpověď: (vložena dne: 05.02.2007)
Dobrý den,

odpověď na Váš dotaz naleznete v posledním odstavci naší odpovědi k dotazu č. 124.

Petr Jakobi


Příležitostná doprava?? - dotaz č. 133
Dotaz: (vložen dne: 02.02.2007)
Dobrý den. Prosím o zodpovězení následujícího dotazu. Naše firma nemá koncesi na autodopravu. Nákladní automobily používáme jen pro vlastní potřebu/rozvoz vlastních výrobků/. Je možné v omezeném množství fakturovat dopravu jiné firmě - pokud tato činnost není hlavním zdrojem našich příjmů? Děkuji za odpověd. Macáková
Odpověď: (vložena dne: 05.02.2007)
Dobrý den paní Macáková,

k Vašemu dotazu sděluji, že pro posouzení, zda je určitá činnost živností, není podstatné zda je tato hlavním zdrojem příjmů či nikoliv, nýbrž je to naplnění znaků ustanovení § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, kdy živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem (přičemž zisku nemusí být dosaženo).

Pokud mezi Vaší a jinou firmou vznikne závazkový vztah, jehož předmětem bude přeprava věcí nebo zvířat, dojde tím k naplnění ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, tzn. budete provozovat silniční dopravu pro cizí potřeby. V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm. a) téhož zákona lze uvedený druh dopravy provozovat na základě koncese.
Bližší informace týkající se udělení koncese k provozování živnosti "Silniční motorová doprava nákladní", získáte na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu (viz zveřejněný seznam.).

Věra Káňová


Průmyslový způsob - dotaz č. 132
Dotaz: (vložen dne: 01.02.2007)
Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, zda bych si mohl jako fyzická osoba zažádat o provozování živnosti prům. způsobem. Chtěl bych stavět domy na klíč. Pokud by to šlo, co bych všechno musel dokládat na živnostenský úřad? Jak by se ta živnost jmenovala?? Stojí to prý 10.000 Kč. Mně by se to vyplatilo, jinak bych musel ohlašovat podle mně tak 15 živností, tj. 15 x 1000 Kč.
Odpověď: (vložena dne: 07.02.2007)
Dobrý den,

k návrhu živnosti provozované průmyslovým způsobem je nutné předložit doklady prokazující skutečnosti podle § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů., tzn. prokázat, že:
a) v rámci jednoho pracovního procesu je vykonáváno více dílčích činností, které samy o sobě naplňují znaky živnosti
b) v rámci činnosti jsou organizačně odděleny výkony dílčích prací, postupů nebo úkonů, zejména od řídicích a obchodních prací, a členění těchto prací, postupů nebo úkonů podle jednotlivých profesí.

Skutečnosti uvedené pod bodem a) se prokazují technologickými postupy a schématy výroby, skutečnosti uvedené pod bodem b) se prokazují organizačním schématem podniku. Z předložených dokladů musí zákonem požadované skutečnosti jednoznačně vyplývat.

Skutečnosti prokazující splnění zvláštích podmínek provozování živnosti se k návrhu nepřipojují, podnikatel však odpovídá za odbornost provozování živnosti a je povinen zajistit provozování živnosti osobami splňujícími požadavky podle § 21 a 22 a přílohy č. 2 živnostenského zákona, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Název předmětu podnikání si podnikatel stanoví sám; předmět podnikání je však povinen vymezit s dostatečnou určitostí a jednoznačností. V návrhu je podnikatel povinen rovněž vymezit živnosti, které směřují ke vzniku konečného výrobku nebo poskytnuté služby a jsou dílčími prvky technologického procesu. Další informace k živnosti provozované průmyslovým způsobem naleznete v § 7a živnostenského zákona.

Jelikož se jedná o řízení ve věci žádosti, kde o jeho výsledku rozhoduje živnostenský úřad příslušný podle adresy bydliště žadatele, obraťe se v dalším na tento živnostenský úřad.

Vzhledem k nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, kdy v rámci živnosti "Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" lze vykonávat i činnosti, které jsou předmětem živností řemeslných, případně vázaných nebo volných souvísejících s realizací staveb, je žádoucí zvážit, zda ve Vašem případě má návrh na provozování živnosti "Výstavba domů na klíč", smysl. V případě, že v rámci "Provádění staveb jejich změn a odstraňování" budou prováděny i činnosti, které jsou předmětem živností vázaných, je však podnikatel povinen vlastnit příslušné průkazy způsobilosti, jak je uvedeno ve sloupci 2 přílohy č. 2 živnostenského zákona.

K návrhu na provozování živnosti průmyslovým způsobem se vyžaduje správní poplatek ve výši 10.000,- Kč.

Petr Jakobi


Přerušení živnosti na dobu neurčitou - dotaz č. 131 - dotaz č. 131
Dotaz: (vložen dne: 31.01.2007)
Jako hlavní činnost jsem živnost přerušil koncem roku 1996 a nastoupil do zaměstnání jako řadový zaměstnanec, což trvá doposud. Je nutné zrušit živnost. list úplně, když živnost neprovozuji vůbec, nebo bude zrušena Vašim úřadem automaticky? Zjistil jsem totiž, že mé živnostenské oprávnění je stále vedeno ve Vaší evidenci. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 08.02.2007)
Dobrý den,

uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti podnikatelem přerušeno, se má za to, že v živnosti dále pokračuje. Živnostenské oprávnění automaticky nezaniká.

Pokud tedy živnost neprovozujete a ani provozovat nehodláte, doporučuji Vám neprodleně požádat o zrušení předmětného živnostenského oprávnění. Žádost o zrušení živnostenského oprávnění je nutno doložit souhlasem správce daně s ukončením podnikání (na Vaši žádost vystaví místně příslušný finanční úřad). Zrušení živnostenského oprávnění nepodléhá správnímu poplatku.

Věra Káňová


... s.r.o. - dotaz č. 130
Dotaz: (vložen dne: 30.01.2007)
Dobrý den,
mám takovy dotaz, jsme majitelé baráku a chceme pronajmou určité části domu SRO , vlastníke SRO budu já...chtěl bych se zeptat jestli to vůbec jde... děkuji
Odpověď: (vložena dne: 05.02.2007)
Dobrý den,

Váš dotaz se netýká problematiky, která je předmětem živnostenského zákona, proto se s dotazem obraťte na daňového, případně právního poradce.

Petr Jakobi


živnost vázaná-Elektrické stroje a přístroje-montáž,údržba a servis telekomunikačních zařízení - dotaz č. 129
Dotaz: (vložen dne: 29.01.2007)
Chtěl bych provádět montáž satelitů a anténních rozvodú.Předpokládám,že si musím vyřídit živnost -"Montáž,udržba a servis telekomunikačních zařízení".Jaké doklady o odborné kvalifikaci musím doložit.
Děkuji.Josef Kraus
Odpověď: (vložena dne: 31.01.2007)
Dobrý den,

ano, k montáži satelitů a anténních rozvodů jste povinen vlastnit živnostenské oprávnění s Vámi uvedeným předmětem podnikání, viz nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně živností, ve znění pozdějších předpisů. Odborná způsobilost je stanovena dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, následovně: § 8 vyhlášky č. 50/1978/ Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, nebo doklady podle § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

Petr Jakobi


Osvobozen od daní - dotaz č. 128
Dotaz: (vložen dne: 26.01.2007)
dobrý den ,chtěla bych se zeptat na jednu věc.Slyšela jsem ,že první dva roky podnikání je živnostník osvobozen od placení ročního vyúčtování daní.Coje na tom pravda. Děkuji.
Odpověď: (vložena dne: 29.01.2007)
Dobrý den,

K uvedené mu dotazu nejme kompetentní se vyjádřit. V dané záležitosti se obraťte na daňového poradce.

Petr Jakobi


zastoupení v hostinské činnosti - dotaz č. 127
Dotaz: (vložen dne: 25.01.2007)
Chtěla bych se zeptat na to, jak mám postupovat v této věci: Můj přítel před dvěma a půl roku v konkurzním řízení získal do pronájmu hospůdku v jedné malé vesničce na Vysočině, jelikož jsem v tomto oboru vyučená, s touto hospůdkou mu pomáhám. Před rokem odjel pracovat do zahraničí a tuto hospůdku nechal provozovat mně, předal mi plnou moc v řízení, kterou mám notářsky ověřenou. Zhruba před 4 měsíci jsem vážně onemocněla a aby tato hospoda nebyla po dobu mé hospitalizace v nemocnici zavřena ( je to jediné kulturní vyžití pro místní občany) jsem po dobu jednoho měsíce přenechala jedné místní paní, která je v tomto oboru také vyučená v provozování. Avšak moje dobrá vůle se obrátila proti mně. Paní si uvědomila, že je to velice výhodná práce a nyní se její rodina snaží o to, aby tuto hospodu získala ona do pronájmu. Od jeji sestry manžela bratr je v místním zastupitelstvu, kde působí ve funkci místostarosty, a jelikož je denodenním hostem, se snaží neustále vyhledávat kdejaké nedostatky v provozování této hospůdky. V úterý máme vždy zavřeno ( TAKÉ SE MUSÍM VĚNOVAT DOMÁCNOSTI) a jelikož mně hosté požádali, abych jim tuto hospodu nechala v provozu i v útery, domluvila jsem se s jedním hostem, že tyto úterky bude provozovat ve svém volnu místo mne (podotýkám, že toto vykonává bez jakékoliv finanční odměny). Jelikož já nejsem místní, ale musím dojíždět, pro kalamitní stav na silnicích IItřídy jsem se ve středu nemohla dostavit do práce a proto jsem požádala telefonicky tohoto muže ( který mne v úterky zastupuje) aby tuto hospodu opět otevřel. Jelikož jsem mu však zapomněla ke klíčum předat i klíč od pánskych toalet, museli hosté (muži) chodit vykonávat svou potřebu ven. Jeden místní host (který je také v zastupitelství) však tuto potřebu neustále vykonával před venkovními dveřmi, což se jednomu z hostů vůbec nelíbilo a po několika decentních upozorněních, vyřkl toto nahlas před celou hospodou. Tento občan a zároveň zastupitel se rozhodnul s místním místostarostou na mne podat oficiální stížnost. Proto bych chtěla vědět jak budu mět postupovat, když mi z obecního úřadu přijde vyrozumění o porušení smlouvy a možná je i výpověď s provozování hospody. Děkuji předem za Vaší odpověď hospodská Lenka
Odpověď: (vložena dne: 25.01.2007)
Dobrý den,

K uvedenému problému nejsme kompetentní zaujmout stanovisko - jedná se o občanskoprávní záležitost.

Petr Jakobi


zivnost zednik - dotaz č. 126
Dotaz: (vložen dne: 24.01.2007)
dobry den chtel bych jse zeptat jestli bych mohl delat s prirodnim kamenem napr, zula kdyz mam zivnost zednik nedelal bych opracovani kamene a netesal pismo.dekuji
Odpověď: (vložena dne: 26.01.2007)
Dobrý den,

k Vašemu dotazu sděluji, že v rámci živnosti řemeslné "Zednictví" lze pracovat s přírodním kamenem, neboť do obsahové náplně této živnosti patří, mimo jiné, i provádění kladečských, obkládačských a komínářských prací při výstavbě, rekonstrukcích, adaptacích a opravách novodobých i historických objektů.

Obsahové náplně jednotlivých živností, tedy i "Zednictví" naleznete na adrese http://www.mpo.cz/dokument699.html .

Podrobné informace Vám podá kterýkoliv obecní živnostenský úřad.

Věra Káňová


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
frame-scrollup